Het gemeentedecreet als instrument voor de verzelfstandiging van gemeentelijke sportinitiatieven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gemeentedecreet als instrument voor de verzelfstandiging van gemeentelijke sportinitiatieven"

Transcriptie

1 Het gemeentedecreet als instrument voor de verzelfstandiging van gemeentelijke sportinitiatieven Mark Suykens ging in op wat het Gemeentedecreet zegt over verzelfstandiging. Het was niet zijn bedoeling alle verzelfstandigingsvormen in detail te bespreken, Suykens beperkte zich tot een korte juridische schets van de mogelijkheden, met daarbij enkele bedenkingen. Het Gemeentedecreet heeft een volledig nieuwe titel uitsluitend voor verzelfstandigingsstructuren. Deze gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen bestrijken nu meer dan dubbel zo veel artikels (27). Om te beginnen: wat is verzelfstandiging eigenlijk? Kort gezegd betekent het dat bepaalde gemeentelijke activiteiten of diensten onafhankelijker worden gemaakt van de gemeente (t.o.v. de gewone gemeentelijke diensten). Er kunnen dus op redelijk autonome basis beslissingen worden genomen door de organen van die verzelfstandigde structuren. Hiervoor zal dan niet steeds de toestemming nodig zijn van de gemeenteraad, het college of de secretaris. Een algehele autonomie houdt dit echter nooit in. De autonomie neemt gradueel toe: van interne naar externe verzelfstandiging en van budgethouderschap naar privaatrechtelijke verzelfstandigingsvormen. En met het toenemen van de autonomie neemt ook de terughoudendheid van de wetgever toe. Heel wat nieuwe regels dus, wat ook nodig was om bijvoorbeeld de welbekende gemeentelijke vzw s een stevigere wettelijke basis te geven. In de memorie van toelichting bij het Gemeentedecreet wordt daarover gezegd dat het nodig is dat bepaalde gemeentelijke opdrachten soepeler kunnen worden verwezenlijkt via een ruimere keuze op het vlak van verzelfstandiging. Tegelijk dient dit gepaard te gaan met de nodige waarborgen voor de democratische werking van het gemeentebestuur. De gemeenteraden behouden dus een stevige greep op de verzelfstandigde structuren via vertegenwoordiging, overeenkomsten en rapporteringsverplichtingen. Vernieuwend Gemeentedecreet Deze nieuwe aanpak in het Gemeentedecreet moet gesitueerd worden in de opties van het Gemeentedecreet om de gemeentelijke organisatie te vernieuwen. Het Gemeentedecreet maakt een duidelijke keuze voor beheersinstrumenten van vandaag, ingegeven door de internationale tendens van het new public management. Organisatorisch biedt het decreet een instrumentarium om de werking van het gemeentebestuur effectiever, efficiënter, sneller en met hogere kwaliteit te ontwikkelen. Volgende instrumenten worden geïntroduceerd: - mogelijkheid tot het delegeren van operationele bevoegdheden naar de gemeentesecretaris en andere personeelsleden; - mogelijkheid tot het invoeren van budgethouderschap: het toekennen van een bevoegdheid tot het beheer van een budget gekoppeld aan een aantal taken om bepaalde doelstellingen te realiseren; Mark Suykens - een soepeler personeelsbeleid (o.a. keuze tussen statutaire en contractuele aanstelling; mandaatstelsel; soepelere personeelsorganisatie); - diverse vormen van interne en externe verzelfstandiging (budgethouder; intern verzelfstandigd agentschap; autonoom gemeentebedrijf; extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm); - de verplichte oprichting van een managementteam; - eenheid van leiding van de organisatie gekoppeld aan een betere samenwerking tussen de gemeentesecretaris en de financieel beheerder; - het gezamenlijk opzetten door gemeente en OCMW van ondersteunende diensten; - het expliciteren van een aantal stappen in de beleidscyclus (meerjarenplan; budget; strategische nota; financiële nota; ); - de invoering van een interncontrolesysteem; - het sluitstuk van een degelijk uitgewerkte externe audit. Niet alle instrumenten worden onmiddellijk ingevoerd omdat er nog meer Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 45 N 205

2 voorbereidingstijd nodig is. Andere instrumenten zijn facultatief: het is de eigen keuze van het gemeentebestuur om het in te voeren. Dit is ongetwijfeld de belangrijkste meerwaarde van het Vlaams Gemeentedecreet. In de federale Nieuwe Gemeentewet is nergens het woord management terug te vinden. Trouwens deze federale wet ademt een sfeer uit van bureaucratie en archaïsche werking. Het Gemeentedecreet kiest resoluut voor een moderne organisatorische aanpak. Verschillende vormen van verzelfstandiging Kort gezegd zijn er twee grote vormen van gemeentelijke verzelfstandiging: interne en externe verzelfstandiging. Bij interne verzelfstandiging behandelen we twee vormen: budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen (IVA s). De externe verzelfstandiging is eveneens onderverdeeld in twee soorten: die van de autonome gemeentebedrijven en die van de extern verzelfstandigde agentschappen (EVA s) in privaatrechtelijke vorm (vzw s, NV s e.d.). Het grote onderscheid tussen interne en externe verzelfstandiging is dat er bij IVA s geen eigen rechtspersoonlijkheid is voor het verzelfstandigd agentschap, terwijl dit bij EVA s wél het geval is Het grote onderscheid tussen interne en externe verzelfstandiging is dat er bij IVA s geen eigen rechtspersoonlijkheid is voor het verzelfstandigd agentschap (alles blijft binnen het gemeentebestuur), terwijl dit bij EVA s wél het geval is. Bij externe verzelfstandiging wordt er een afzonderlijke entiteit gecreëerd, een soort fictieve persoon met een bepaald statuut en bepaalde rechten en plichten, die volwaardig aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Zo n rechtspersoon kan bijvoorbeeld in rechte optreden en kan zelf in rechte worden aangesproken. Er is nog een tweede verschil. Bij beide vormen worden de agentschappen belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Maar bij externe verzelfstandiging wordt er in het Gemeentedecreet bovendien gesproken van beleidsvoorbereiding. Gemeenten kunnen beslissen om de EVA s ook te betrekken bij de voorbereiding van het beleid met betrekking tot de taken waarvoor ze zijn opgericht, wat al verder gaat dan het louter toevertrouwen van uitvoerende taken aan de agentschappen. Let wel, dit is een mogelijkheid die door de decreetgever wordt geboden en geenszins een verplichting! Een laatste verschil is dat gemeenten ook kunnen deelnemen aan EVA s, terwijl het bij interne verzelfstandiging louter gaat om oprichtingen door de gemeente. Dit betekent onder meer dat er bij externe verzelfstandiging dus externe partners in de nieuwe structuur betrokken kunnen worden. DEEL 1 Interne Verzelfstandiging Hoofdstuk 1 Budgethouderschap Het Gemeentedecreet definieert het budgethouderschap als volgt: De toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft. In die definitie zitten verschillende elementen: - toegekende bevoegdheid : een orgaan of persoon is niet zo maar budgethouder, men moet door het decreet (bijv. het college van burgemeester en schepenen) of door een expliciete beslissing (bijv. de secretaris) als budgethouder worden aangesteld. - tot beheer van een budget dat taakstellend is : een budgethouder is duidelijk niet alleen diegene die autonoom uitgaven mag verrichten; dat komt er natuurlijk bij, maar steeds vanuit de opdracht bepaalde taken te verwezenlijken. - een norm waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft : aan budgethouderschap zijn rechten maar ook plichten verbonden; de budget- houder krijgt een stuk budget ter beschikking om de aan hem opgelegde doelstellingen te realiseren. De budgethouder is de enige die namens de gemeente verbintenissen mag aangaan. Hij moet dat doen in overeenstemming met het hem toevertrouwde budget. De bevoegde budgethouder voert ook de procedure van overheidsopdrachten, inclusief de toewijzing van de opdracht. Financiële verbintenissen zijn voorafgaand aan het aangaan van de verbintenis onderworpen aan een visum door de financieel beheerder, die hiermee attesteert dat de verbintenis wettig en regelmatig is. De gemeenteraad kan, binnen de perken bepaald door de Vlaamse Regering, bepaalde verrichtingen van dagelijks bestuur vrijstellen van een dergelijk visum. Voor wie? Het hoofdbudgethouderschap komt toe aan het college van burgemeester en schepenen, dat dient te rapporteren aan de gemeenteraad. In uitzonderlijke gevallen is ook de gemeenteraad deels budgethouder. Ook het hoofd van een IVA kan budgethouder zijn, maar verder in de tekst meer over IVA s. Delegatie is mogelijk op verschillende manieren: van college aan gemeentesecretaris (voor dagelijks bestuur), aan andere personeelsleden of aan een wijkcomité of een burgerinitiatief; van de gemeentesecretaris aan andere personeelsleden (dagelijks bestuur); van het hoofd van het IVA aan andere personeelsleden (binnen de perken van de beheersovereenkomst). In principe kan een personeelslid het budgethouderschap niet weigeren, tenzij in welbepaalde gevallen, bijvoorbeeld na delegatie door het college of de secretaris en indien het budgethouderschap niet is opgenomen in de functieomschrijving. Enkele open vragen bij deze vorm van interne verzelfstandiging. Dit systeem kán goed werken, maar voor veel besturen is het kennelijk nog niet duidelijk wat de meerwaarde is van een dergelijk systeem. Dit geldt vooral voor kleinere besturen, waar er misschien weinig nood is aan budgethouder- 46

3 schap. Bovendien is het afwachten of bestuurders een deel van hun verantwoordelijkheid willen afstaan en of personeelsleden bereid zijn deze verantwoordelijkheid op zich te nemen (al is het niet altijd mogelijk te weigeren!). Tenslotte zijn vele besturen nog niet toe aan dergelijke ingrijpende veranderingen in de financiële en administratieve structuur, zeker omdat er al veel moest worden veranderd door de invoering van het Gemeentedecreet. Het is afwachten of bestuurders een deel van hun verantwoordelijkheid willen afstaan en of personeelsleden bereid zijn deze verantwoordelijkheden op zich te nemen Hoofdstuk 2 Intern Verzelfstandigde Agentschappen Wat is een IVA? IVA s hebben de eerder genoemde kenmerken: geen eigen rechtspersoonlijkheid, maar wel beheerd buiten de algemene diensten van de gemeente, belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. In feite is operationele autonomie dan het begrip om dit alles samen te vatten. In artikel 221 van het Gemeentedecreet wordt gesteld dat de gemeenteraad beslist tot de oprichting van IVA s. Het oprichtingsbesluit moet een opsomming bevatten van de beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die aan het IVA worden toegekend en van de mate van operationele autonomie waarover het hoofd van het IVA beschikt. In het oprichtingsbesluit moeten volgende elementen bepaald worden: - het vaststellen en wijzigen van de organisatiestructuur van het IVA; - de wijze waarop het IVA de afgesproken doelstellingen kan realiseren; - de uitvoering van het personeelsbeleid; - het aanwenden van de door de gemeente ter beschikking gestelde middelen voor de werking van het IVA; - de interne controle binnen het IVA; - specifieke delegaties naargelang de eigen aard van het IVA. Leiding IVA Een IVA moet worden geleid door een personeelslid van de gemeente. Hij of zij is belast met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van het agentschap. Deze leiding behelst ook het personeelsbeheer. Het hoofd van een IVA is tegelijkertijd budgethouder voor dat IVA. Deze bevoegdheden kunnen wel gedelegeerd worden, of zelfs gesubdelegeerd. Over het beheer van het IVA zegt het Gemeentedecreet dat dit gebeurt volgens dezelfde regels die gelden voor de gemeente zelf, zij het dat het budget en de jaarrekening worden geconsolideerd met het budget en de jaarrekening van de gemeente en dat het hoofd van het IVA budgethouder is met betrekking tot het IVA-budget. Binnen de grenzen van de beheersovereenkomst kan hij het budget delegeren naar andere personeelsleden. Beheersovereenkomst Daarnaast moeten het college van burgemeester en schepenen en het hoofd van het IVA een beheersovereenkomst afsluiten. De beheersovereenkomst bevat ten minste: - de concretisering van de wijze waarop het IVA zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen van het IVA; - de toekenning van middelen door de gemeente aan het IVA; - de voorwaarden waaronder het IVA eigen inkomsten of andere financieringen mag verwerven en aanwenden; - de informatieverstrekking aan het college. De beheersovereenkomst moet worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en moet ter inzage liggen op het secretariaat van de gemeente. De beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode die in elk geval eindigt zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. De bepalingen over Intern Verzelfstandigde Agentschappen zijn in werking getreden op 1 januari 2007, maar we hebben binnen de VVSG nog maar weet van slechts 1 volledig goedgekeurde oprichting en enkelen die nog in de pijplijn zitten. Het is ook nog maar de vraag of gemeentebesturen zo snel geneigd zullen zijn een volledig nieuwe figuur in hun structuur te incorporeren. Bovendien is er al de figuur van het budgethouderschap waarmee dit soort van interne verzelfstandiging behoorlijk wat gemeen heeft. DEEL 2 Externe Verzelfstandiging 1 Algemeen Het gaat om diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid die door de gemeente worden opgericht of waarin de gemeente deelneemt en die belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang, maar die ook kunnen worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding. EVA s hebben in tegenstelling tot IVA s wél een eigen, van de gemeente onderscheiden rechtspersoonlijkheid en kunnen ook betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding (vb. studiewerk, contacten leggen). Dit is dus duidelijk een verdergaande vorm van verzelfstandiging. Belangrijk is ook dat de gemeente EVA s zowel kan oprichten als eraan kan deelnemen. Taken van gemeentelijk belang? Wat is gemeentelijk belang? Artikel 2 van het Gemeentedecreet helpt ons slechts in beperkte mate met bijdragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. Daarom laat het Gemeentedecreet enerzijds de mogelijkheid voor de Vlaamse 1 Gezien het thema van externe verzelfstandiging ook aan bod kwam in één van de werkgroepen, vindt u sommige informatie meer uitgebreid terug bij die werkgroep. Het is dus aan te raden om ook die teksten door te nemen om zo een volledig beeld te krijgen. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 47 N 205

4 Regering open om zelf de taken van gemeentelijk belang nader te bepalen (naar analogie met het KB dat bestond voor autonome gemeentebedrijven). Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat de regering dit zal doen. Het Gemeentedecreet bepaalt wel enkele vermoedens van wat er onder gemeentelijk belang kan worden verstaan 1 : - Eén of meer van de organen van het EVA bestaat/bestaan voor meer dan de helft uit gemeenteraadsleden of leden van het college of de leden van de organen zijn voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen door die personen. - De gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de stemrechten in één of meer van de organen. - De financiële middelen van het agentschap vallen voor meer dan de helft ten laste van het gemeentebudget. Deze opsomming zegt echter niet alles. Veel zal afhangen van de interpretatie van de toezichthouder, wat de rechtszekerheid niet meteen ten goede lijkt te komen. Dus, langs de ene kant ogenschijnlijk meer vrijheid, maar langs de andere kant het gevaar dat men alsnog teruggefloten wordt. Misschien wel het belangrijkste punt in het verhaal bij de verzelfstandiging is de rangorde die de decreetgever heeft ingebouwd in het Gemeentedecreet. Zowel bij AGB s als bij EVA s wordt gesproken van een verslag waarin de voor- en nadelen van verzelfstandiging in die vorm moeten worden afgewogen. In de eerste plaats moet duidelijk gemaakt worden waarom niet voor interne verzelfstandiging werd gekozen (bij AGB s) of voor interne verzelfstandiging of de AGB-structuur (bij PEVA s). Concreet betekent dit dat men bij de keuze voor verzelfstandiging eerst moet denken aan interne verzelfstandiging, dan aan de AGB-structuur en in laatste orde pas aan EVA s in privaatrechtelijke vorm. Dus, goed motiveren waarom men beoogde voordelen of doelstellingen niet op de andere manier(en) kan realiseren 2. Dit leidt ons tot een visie die kan worden samengebald tot de slagzin: democratische aansturing door de gemeente en operationele autonomie van het AGB/EVA. - Democratische aansturing door de gemeente: Niet het AGB of EVA maar de democratisch verkozen organen van de gemeente bepalen de strategische beleidsdoelstellingen van het lokaal bestuur met al zijn geledingen. - Operationele autonomie van het AGB/EVA: Het AGB/EVA moet een maximale autonomie krijgen om deze beleidsdoelstellingen te realiseren met bedrijfsmatige middelen, aangepast aan de marktomgeving waarin het actief is. Democratische aansturing door de gemeente en operationele autonomie van het AGB/EVA De centrale strategische sturing moet tegemoet komen aan de kritiek dat de oprichting van AGB s en andere verzelfstandigde agentschappen de versplintering van het lokale bestuur in de hand werken en de democratische controle uithollen. Maar door het decentraliseren van de operationele invulling kunnen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zich beter concentreren op de strategische hoofdlijnen van het beleid. Zo kan tegelijk tegemoet worden gekomen aan de klachten van vele bestuurders dat men te veel krijgt voorgeschoteld en niet meer kan volgen. Binnen deze visie is het cruciaal dat beide partijen goede afspraken maken om ervoor te zorgen dat doelstellingen en middelen op elkaar afgestemd blijven, met name dat een AGB/EVA duidelijke doelstellingen meekrijgt én de nodige middelen om ze te realiseren, en regelmatig moet rapporteren over zijn activiteiten. Het instrument dat deze scharnierfunctie moet vervullen is de beheersovereenkomst, die door het Gemeentedecreet verplicht moet worden afgesloten per legislatuur. Misschien kan deze werkwijze de voorbode worden van de toekomst van ons lokaal bestuur in het algemeen: een centrale aansturing die zich beperkt tot de strategische hoofdlijnen en een maximale decentralisatie van de uitvoering naar verzelfstandigde en geresponsabiliseerde satellieten (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, politiezones, OCMW s, ). De lokale bestuurskracht zal er enkel door toenemen! Een andere voorwaarde voor het welslagen van dit model is wel dat de gemeenten investeren in een nieuw type kennis en vaardigheden bij de ambtelijke en politieke top: die zullen moeten leren om, meer nog dan vandaag, aan te sturen op hoofdlijnen en de uitvoering aan anderen overlaten. Tegelijkertijd zal de bekommernis bij de centrale gemeente blijven om wat verzelfstandigd werd goed te blijven opvolgen. Wanneer het fout loopt, blijft de politieke verantwoordelijkheid immers bij hen liggen. Autonome Gemeentebedrijven (AGB s) Autonome gemeentebedrijven zijn publiekrechtelijke rechtspersonen opgericht door een gemeente, waarin een gemeente de enige participant is en die belast worden met de uitvoering van taken van gemeentelijk belang. De statuten van een AGB bevatten ten minste volgende elementen: - de naam en eventueel de afkorting van het AGB; - het maatschappelijke doel met de omschrijving van de beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang waarmee het autonoom gemeentebedrijf belast wordt; - de maatschappelijke zetel, gevestigd 1 Zie ook werkgroep Uw lokale sportgebeuren ingeblikt in een vzw of AGB?. 2 Hoe een motivatie moet worden opgebouwd vindt u terug in het artikel AGB of vzw? De motiveringsplicht bij verzelfstandiging volgens het gemeentedecreet dat in nummer 206 verschijnt. 48

5 in de oprichtende gemeente; - de samenstelling, de vergaderwijze, de werkingsvoorwaarden en de bevoegdheden van de organen; - de wijze van opmaak van het budget, de rekeningen en het jaarlijkse ondernemingsplan (veel eigen ruimte heeft een AGB hier niet, want voor het budget, de boekhouding en de jaarrekening van een AGB gelden grotendeels dezelfde regels als voor een gemeente); - de wijze van ontbinding en vereffening van het AGB. Een statutenwijziging kan er pas komen bij gemeenteraadsbeslissing, na een voorstel of een advies van de raad van bestuur van het betrokken AGB. Daarvoor geldt dezelfde toezichtsprocedure als voor de beslissing over de oprichting en de originele statuten zelf. Op het secretariaat van de gemeente en het AGB ligt steeds een gecoördineerde versie van de statuten. De beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode die in elk geval eindigt zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. Als er bij het verstrijken ervan geen nieuwe beheersovereenkomst is afgesloten, wordt de bestaande automatisch verlengd. Is er binnen het jaar na die verlenging nog geen nieuwe beheersovereenkomst, of werd de beheersovereenkomst ontbonden of geschorst, dan kan de gemeenteraad voorlopige regels vaststellen die als beheersovereenkomst gelden tot er een nieuwe is. De beheersovereenkomst moet ten minste volgende elementen regelen: - de concretisering van de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen van het AGB; - de toekenning van middelen voor de eigen werking en voor de uitvoering van de doelstellingen van het AGB; - de presentiegelden en andere vergoedingen die door het AGB worden toegekend, binnen de perken bepaald door de Vlaamse Regering in haar Besluit van 19 januari 2007; - de voorwaarden waaronder het AGB eigen inkomsten of andere financieringen mag verwerven en aanwenden; - de wijze waarop de raad van bestuur de tarieven voor de geleverde prestaties vaststelt en berekent; - de gedragsregels inzake dienstverlening door het AGB; - de voorwaarden waaronder het AGB andere rechtspersonen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen; - de informatieverstrekking door het AGB aan de gemeente, met ten minste een jaarlijks ondernemingsplan en een operationeel plan op middellange en lange termijn; - de rapportering door het autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen, met ten minste een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar; - de wijze waarop het autonoom gemeentebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle, de wijze waarop de externe-auditcommissie bij het autonoom gemeentebedrijf haar audittaken uitoefent en de wijze van rapportering van de externe-auditcommissie aan de gemeenteraad; - de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen voortvloeiend uit de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst; - de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden. Aan het hoofd van een AGB staat een raad van bestuur. Die heeft de volheid van bevoegdheden, tenzij voor de zaken die uitdrukkelijk voor de gemeenteraad zijn voorbehouden door de statuten of het Gemeentedecreet. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden, maar nooit meer dan twaalf. Ten hoogste twee derden van de leden zijn van hetzelfde geslacht. De raad van bestuur wordt benoemd door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan de bestuurders ook op elk moment weer ontslaan. In elk geval gebeurt er een volledige vernieuwing van de raad van bestuur na de aanstelling van een nieuwe gemeenteraad. Het mandaat van de bestuurders is wel hernieuwbaar. Het Gemeentedecreet bevat garanties opdat elke fractie die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad ten minste één vertegenwoordiger in de raad van bestuur kan aanstellen, ten minste voor zover de meerderheidsfracties in de gemeenteraad samen ook ten minste de helft van de bestuurders kunnen aanstellen. De raad van bestuur kiest onder de eigen leden een voorzitter. Die moet verplicht deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Een aantal verbodsbepalingen die gelden voor gemeentelijke politici (vb. verbod om overeenkomsten af te sluiten met het eigen bestuur) gelden eveneens voor de AGB-bestuurders. De gemeenteraad verleent de bestuurders jaarlijks kwijting na de goedkeuring van de rekeningen. Autonome gemeentebedrijven zijn publiekrechtelijke rechtspersonen opgericht door een gemeente, waarin de gemeente de enige participant is De statuten van het AGB kunnen voorzien in de mogelijkheid om een aantal bevoegdheden qua dagelijks bestuur, vertegenwoordigingen en voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur toe te vertrouwen aan een directiecomité of aan een gedelegeerd bestuurder, met de mogelijkheid tot subdelegatie aan personeelsleden van het AGB. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 49 N 205

6 De benoeming van de leden van het directiecomité en van de gedelegeerd bestuurder gebeurt door de raad van bestuur. (dit is een mogelijkheid!) Andere bestuursorganen dan een raad van bestuur en eventueel een directiecomité en een gedelegeerd bestuurder mag een AGB niet hebben. De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De verslagen ervan en alle bijhorende documenten moeten wel beschikbaar zijn op het secretariaat van de gemeente. Externe Verzelfstandigde Agentschappen in privaatrechtelijke vorm De tweede vorm van externe verzelfstandiging is die van de EVA s in privaatrechtelijke vorm, de meest verregaande vorm van verzelfstandiging. Dit zijn dus de vroegere gemeentelijke vzw s die nu een wettelijk kleedje hebben gekregen. Andere vormen dan de vzw-vorm (NV, BVBA, stichting, internationale vzw, ) zullen in de praktijk minder voorkomen. Gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm zijn verzelfstandigde entiteiten met rechtspersoonlijkheid die door de gemeente werden opgericht of waarin de gemeente deelneemt, die belast zijn met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsuitvoerende of voorbereidende taken van gemeentelijk belang en die een privaatrechtelijke vorm (vzw, NV, ) aangenomen hebben. Hierbij valt op te merken dat ook andere rechtspersonen kunnen deelnemen in een EVA in privaatrechtelijke vorm. Het Gemeentedecreet bevat wel een lijst met uitgesloten participanten: andere gemeenten, extern verzelfstandigde agentschappen van andere gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies en hun verzelfstandigde entiteiten, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest zijn uitgesloten van participatie. De reden voor deze lijst ligt in het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking. De oprichting door een gemeente van een EVA in privaatrechtelijke vorm samen met een private vennootschap is dus wel mogelijk, voor zover er tenminste geen tweede gemeente bijkomt. Ook OCMW s en bijvoorbeeld andere deelstaten dan Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest zijn vreemd genoeg niet uitgesloten. Het Gemeentedecreet zegt weinig over de verplichte vermelding in de statuten, in tegenstelling tot de statuten van een AGB. De reden ligt in het feit dat andere wetgeving op bijvoorbeeld vzw s of vennootschappen hier al veel over bepaalt. Wel zegt het Gemeentedecreet dat de gemeente, wat ook haar inbreng is, steeds over de meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering moet beschikken en steeds de meerderheid van de leden van de raad van bestuur moet voordragen. Die voordracht in de raad van bestuur waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging en zorgt ervoor dat ten hoogste twee derde van de door de gemeente voorgedragen bestuurders van hetzelfde geslacht zijn. De gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering moeten gemeenteraadsleden zijn. Zij moeten bovendien de instructies van de gemeenteraad volgen. Het is niet duidelijk wie de leden van de raad van bestuur voordraagt: de gemeenteraad (cf. wat geldt bij een AGB) of de door de gemeenteraad aangestelde vertegenwoordigers in de algemene vergadering (wat de memorie van toelichting lijkt te suggereren). In elk geval moeten alle gemeentelijke vertegenwoordigers (raad van bestuur en algemene vergadering) opnieuw worden aangesteld na elke nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. De gemeente en het EVA in privaatrechtelijke vorm moeten een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. De goedkeuring ervan is een niet delegeerbare bevoegdheid van de gemeenteraad. Uit de samenwerkingsovereenkomst zal de werkelijke draagwijdte van de verzelfstandiging moeten blijken. Die samenwerkingsovereenkomst regelt ten minste het volgende: - voor zover relevant de aanwending van de aan het agentschap ter beschikking gestelde of overgedragen personeelsleden, middelen en infrastructuur; - de presentiegelden en andere vergoedingen die door het EVA in privaatrechtelijke vorm worden toegekend, binnen de perken bepaald door de Vlaamse Regering in haar Besluit van 19 januari 2007; - de wijze waarop het EVA zal voorzien in een systeem van interne controle; - de instemming van het EVA met de toekenning van audittaken binnen het EVA aan een externe-auditcommissie of aan één of meer commissarissen en de wijze waarop de externe-auditcommissie of commissaris deze audittaken uitoefent. Uit de samenwerkingsovereenkomst zal de werkelijke draagwijdte van de verzelfstandiging moeten blijken De gemeente moet de samenwerkingsovereenkomst binnen de 20 dagen na de beslissing opsturen naar de gouverneur. Waarom kiezen voor deze vorm van verzelfstandiging? In elk geval goed motiveren, aangezien deze vorm pas op de derde plaats komt in de verzelfstandigingsrangorde. Toezicht interpreteert vaak erg strikt, maar het valt wel aan te raden om al in een vroege fase van de oprichting informatie bij het Agentschap Binnenlands Bestuur in te winnen. Zo komt u misschien niet voor onverwachte verrassingen te staan. In de parlementaire voorbereiding worden enkele voordelen nominatief opgesomd. U vindt deze terug in artikel van de werkgroep Uw lokale sportgebeuren ingeblikt in een vzw of AGB? (p.57). Bezint eer ge begint! Veel besturen zijn geneigd te verzelfstandigen, maar weten vaak niet goed hoe er aan te beginnen. Is het wel nuttig of voordelig om te verzelfstandigen? Hoe wordt dit het beste aangepakt? Wat zijn de voor- en nadelen van deze of gene vorm? In het verleden hadden besturen vaak nog een expertise over bepaalde vaak voorkomende 50

7 structuren (b.v. gemeentelijke vzw s, recenter ook autonome gemeentebedrijven) en waren de voor- en nadelen van deze vormen door ervaring reeds betrekkelijk gekend. Door de invoering van een heel nieuwe structuur in het Gemeentedecreet en de vaak rigide interpretaties van de toezichthouder, weten besturen echter vaak niet meer wat te verwachten. Meer mogelijkheden dus, maar tegelijkertijd ook meer beperkingen, wat verzelfstandigen er zeker niet gemakkelijker op maakt. Bij heel wat besturen leeft tegenwoordig dan ook de vraag naar begeleiding op het vlak van verzelfstandiging. Tegelijk is er nog heel wat onduidelijkheid met betrekking tot de bestaande structuren. Deze dienen binnen enkele jaren omgevormd te zijn in overeenstemming met de nieuwe regels, maar op dit moment kan nog niemand zeggen tegen wanneer dit precies nodig is, hoe het zit met aanpassingen aan de bestaande structuren, enzovoort. De VVSG werkt een leidraad/checklist uit om de besturen bij te staan in hun oordeelvorming óf ze willen verzelfstandigen én via welke formule ze willen verzelfstandigen. In de loop van 2008 is deze leidraad ter beschikking. Mark Suykens directeur Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten Trefwoord(en): ISB-congres, verzelfstandiging, gemeentedecreet Bezint eer ge begint! Beheer en exploitatie van stedelijke en gemeentelijke zwembaden Technische VLAREM audits Advies over onderhoud en renovatie Totaalbeheer van de waterhuishouding van bedrijven en publieke instellingen Analyses van de waterkwaliteit Legionellapreventie Waterbesparende technieken Dit zijn diensten van Stropkaai Gent Telefonisch klantenloketdrinkwater Algemeen waternummer (vragen over meteropname, factuur, melden verhuizing, ) Defectennummer water (melden van defecten en storingen) Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 51 N

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen Studiedag 8 maart 2007 Mechelen Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Verzelfstandiging van Lokale Besturen Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Inhoudstafel A. Historiek, de verzelfstandiging in de Nieuwe Gemeentewet B. Verzelfstandiging in Gemeentedecreet en Provinciedecreet

Nadere informatie

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W Autonome gemeentebedrijven Studiedag Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw (VVSG-Politeia) Mechelen, 8 maart 2007 Marc Bauwens, stafmedewerker VVSG Overzicht Historiek Van oud naar nieuw

Nadere informatie

Zodra jullie daar een bewuste keuze kunnen in maken, zijn er voor elke keuze oplossingen te vinden.

Zodra jullie daar een bewuste keuze kunnen in maken, zijn er voor elke keuze oplossingen te vinden. In deze infofiche In Vlaanderen zijn er een groot aantal particuliere speelpleinen. Veel van hen krijgen subsidies van hun stad of gemeente. Zij leveren knap werk in onderling overleg of verregaande samenwerking

Nadere informatie

ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC

ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC 20 mei 2011 ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC Vandaag Waarom een ontmoetingsdag Geen studiedag Gebrek aan duidelijkheid van bovenaf Mogelijke wijzigingen zijn op til (ABB, VVSG) VVC en LOCUS

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

Rasschaert Advocaten. Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging. 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) 1. Begrip verzelfstandiging (2/3)

Rasschaert Advocaten. Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging. 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) 1. Begrip verzelfstandiging (2/3) Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging Wim Rasschaert VVJ 17 februari 2011 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) Verzelfstandiging: een lokaal bestuur heeft de mogelijkheid rechtspersonen op te richten die

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 38183 Art. 210. Op de dertigste dag voor de raadpleging maakt het college van burgemeester en schepenen een lijst op van deelnemers aan de volksraadpleging. Op die lijst worden de volgende personen vermeld

Nadere informatie

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Het verzelfstandigingdebat en de hieraan gekoppelde voornemens en initiatieven komen langzaam maar zeker

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG Doel van deze toelichting Veel nood aan informatie over personeelskwesties bij verzelfstandiging wat zegt

Nadere informatie

Moeder, waarom verzelfstandigen wij?

Moeder, waarom verzelfstandigen wij? Moeder, waarom verzelfstandigen wij? Kader Regel = beheer binnen gemeentelijke diensten Uitzondering = externe verzelfstandiging Rangorde: intern beheer (ev. IVA) Motivering!!! AGB EVAP Afwegingskader

Nadere informatie

Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid 8 maart Omvorming van gemeentelijke vzw s

Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid 8 maart Omvorming van gemeentelijke vzw s Omvorming van gemeentelijke vzw s Steunpunt Lokaal Cultuurbeleid Nikolas Cloet 8 maart 2007 INHOUD 1. Wettelijk kader 2. Statutenwijziging 3. Wijziging samenwerkingsovereenkomst 4. Inhoudelijk: algemene

Nadere informatie

De omvorming van een autonoom gemeentebedrijf, (opgericht en goedgekeurd volgens de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet), naar een autonoom gemeentebedrijf (volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet):

Nadere informatie

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert maart 2010 Gent Hasselt Leuven Torhout Antwerpen Inhoudstafel

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging Wat gebeurt er nu met de gewone gemeentebedrijven of regieën? Johan Cabooter Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist VVSG studiedag Mechelen, 8 maart 2007 www.iswa.be ISWa

Nadere informatie

FICHE. Het budgethouderschap

FICHE. Het budgethouderschap FICHE Het budgethouderschap Deze tekst is vnl. gebaseerd op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals (voorlopig) laatst gewijzigd door het decreet van 29 juni 2012, en de omzendbrief van minister Keulen

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het Gemeentedecreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet?... 15 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005?... 15 3. Wat regelt het Gemeentedecreet?...

Nadere informatie

Dienstverlening in lokale. verzelfstandigingsvorm. Leuven 8 oktober 2010 Prof. Dr. Koen Verhoest Dries De Herdt

Dienstverlening in lokale. verzelfstandigingsvorm. Leuven 8 oktober 2010 Prof. Dr. Koen Verhoest Dries De Herdt Dienstverlening in lokale besturen: een keuzeinstrument voor de beste verzelfstandigingsvorm Leuven 8 oktober 2010 Prof. Dr. Koen Verhoest Dries De Herdt Keuze tussen verschillende organisatievormen Eigen

Nadere informatie

DE OMVORMING VAN EEN ( PROGRAMMA -) VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) EEN STAPPENPLAN

DE OMVORMING VAN EEN ( PROGRAMMA -) VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) EEN STAPPENPLAN DE OMVORMING VAN EEN ( PROGRAMMA -) VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) VZW s die opdrachten opnemen die van gemeentelijk belang zijn en die hiertoe middelen

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Kenniscentrum Vlaamse Steden. In actie met burgers Workshop wijkbudgetten. Financieel-technisch luik. Jan Leroy Brussel,

Kenniscentrum Vlaamse Steden. In actie met burgers Workshop wijkbudgetten. Financieel-technisch luik. Jan Leroy Brussel, Kenniscentrum Vlaamse Steden In actie met burgers Workshop wijkbudgetten Financieel-technisch luik Jan Leroy Brussel, 29.4.2010 Inhoud Wijkbudgetten: wat bedoelen we eigenlijk? Budgethouderschap in het

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het Gemeentedecreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet?... 15 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005?... 15 3. Wat regelt het Gemeentedecreet?...

Nadere informatie

Budgethouderschap. Juridische benadering. Rudi Hellebosch e3pos Agentschap Binnenlands Bestuur. Inhoud. Organieke wet op de OCMW (NOB)

Budgethouderschap. Juridische benadering. Rudi Hellebosch e3pos Agentschap Binnenlands Bestuur. Inhoud. Organieke wet op de OCMW (NOB) schap Juridische benadering Inhoud schap in: Organieke wet op de OCMW (NOB) Gemeente-, OCMW-, Provinciedecreet (GOP) 1 OCMW-wet Artikel 87, 2, 1 - definitie budgethouderschap: schap is de aan een ambtenaar,

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: GEMEENTEDECREET TITEL I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. Artikel

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

IVA Model Gemeenteraadsbesluit + Beheersovereenkomst

IVA Model Gemeenteraadsbesluit + Beheersovereenkomst Omschrijving: Thema: Auteur: Model Gemeenteraadsbesluit + Model Regelgeving, Verzelfstandiging Griet De Wachter Dit document helpt culturele entiteiten bij de voorbereiding naar een eventuele omvorming

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Verzelfstandiging: de verschillende manieren

Verzelfstandiging: de verschillende manieren Verzelfstandiging Wim Rasschaert (Rasschaert Advocaten), David Vanholsbeeck (VVSG) en Ilse Holvoet Jeugdcentrum Vleugel F Achtergrond: jeugdbeleid bekeken als taak van gemeentelijk belang p 24 september

Nadere informatie

INHOUD Woord vooral Het Gemeentedecreet algemeen Politieke organisatie

INHOUD Woord vooral Het Gemeentedecreet algemeen Politieke organisatie INHOUD Woord vooral 17 1 Het Gemeentedecreet algemeen 21 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet? 23 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005? 23 3. Wat regelt het Gemeentedecreet? 24 4. Wanneer

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 18 JULI Kaderdecreet bestuurlijk beleid (1)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 18 JULI Kaderdecreet bestuurlijk beleid (1) N. 2003 3279 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 18 JULI 2003. Kaderdecreet bestuurlijk beleid (1) [C 2003/35939] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Nadere informatie

DE OMVORMING VAN DE BESTAANDE VZW S IN DE CULTURELE SECTOR- EEN STAPPENPLAN

DE OMVORMING VAN DE BESTAANDE VZW S IN DE CULTURELE SECTOR- EEN STAPPENPLAN DE OMVORMING VAN DE BESTAANDE VZW S IN DE CULTURELE SECTOR- A. INLEIDEND De culturele sector kent een lange traditie van het werken in een VZW-structuur. De voordelen die deze juridische structuur met

Nadere informatie

Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG

Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG Studiedag Publieke auditfunctie Brussel, 14 december 2011 Inhoud Enkele cijfergegevens 2 - VVSG - Audit Vlaamse lokale besturen 1 Inhoud 3 - VVSG - Audit

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het OCMW-decreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams OCMW-decreet?... 15 2. Wat regelt het OCMW-decreet?... 15 3. Wanneer werd/wordt het OCMW-decreet van

Nadere informatie

ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel

ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel Programma Inleiding Theoretisch kader Praktische uitwerking gekoppeld aan theorie Vraagstelling Slotconclusie ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel Inleiding in thema

Nadere informatie

De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen?

De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen? De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen? Structuur uiteenzetting Screening Gemeentelijke vzw Geen gemeentelijke vzw (aanpassen tegen 1-1-2013?) Vzw behouden Afweging Omvormen

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen 1. Wijzigingen aan onverenigbaarheden De personeelsleden van het OCMW kunnen niet meer zetelen in de gemeenteraad

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud Inhoud De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen AV afdeling OCMW s AVCB-VSGB 26/3/2015 De relatie gemeente-ocmw vandaag Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en motie Vlaams parlement Conceptnota

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel

Nadere informatie

DE OMVORMING VAN EEN (PROGRAMMATIE-)VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) EEN STAPPENPLAN

DE OMVORMING VAN EEN (PROGRAMMATIE-)VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) EEN STAPPENPLAN DE OMVORMING VAN EEN (PROGRAMMATIE-)VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) Vzw s die opdrachten opnemen die van gemeentelijk belang zijn en die hiertoe middelen

Nadere informatie

Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016

Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016 Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016 Inhoud Context en voorgeschiedenis Politieke organisatie Personeel Organisatie BBC en Financiën Verzelfstandiging

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Het gemeentedecreet: de nieuwe gemeentelijke organisatie sedert 1 januari 2007

Het gemeentedecreet: de nieuwe gemeentelijke organisatie sedert 1 januari 2007 Het gemeentedecreet: de nieuwe gemeentelijke organisatie sedert 1 januari 2007 A. INWERKINGTREDING EN OOGMERKEN Door de staatshervorming is Vlaanderen sedert 2002 bevoegd voor de organisatie en de werking

Nadere informatie

29/11/2015. VVOS Vlaams-Brabant. Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf. Inhoud. Vraagstellingen

29/11/2015. VVOS Vlaams-Brabant. Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf. Inhoud. Vraagstellingen VVOS Vlaams-Brabant Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf Tom De Gendt De Gendt Advocaten Universiteit Hasselt Dinsdag 17 november 2015 Galmaarden Inhoud Vraagstellingen Verzelfstandiging:

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging. Vorming 4 mei 2013

Gemeentelijke verzelfstandiging. Vorming 4 mei 2013 Gemeentelijke verzelfstandiging Vorming 4 mei 2013 Gemeentelijke verzelfstandiging Algemeen kader 2 - VVSG - Waar spreken we over? Gemeentelijke verzelfstandiging = het verlenen van een zekere mate van

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 17

INHOUD. Woord vooraf 17 Woord vooraf 17 1 Het OCMW-decreet algemeen 21 1. Waarom is er nu een Vlaams OCMW-decreet? 23 2. Wat regelt het OCMW-decreet? 23 3. Wanneer werd/wordt het OCMW-decreet van kracht? 25 4. Welke zijn de uitgangspunten

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie

De gemeentelijke VZW, wat doen we ermee? Griet De Wachter Juriste-LOCUS vzw. LOCUS vzw - De gemeentelijke VZW, wat doen we ermee?

De gemeentelijke VZW, wat doen we ermee? Griet De Wachter Juriste-LOCUS vzw. LOCUS vzw - De gemeentelijke VZW, wat doen we ermee? De gemeentelijke VZW, wat doen we ermee? Griet De Wachter Juriste-LOCUS vzw 1 Gemeentelijke VZW s bestaan niet (1) Gemeentelijke VZW: Gewone vereniging zonder winstoogmerk Met band met gemeentebestuur

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 11/01/2017

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 11/01/2017 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 11/01/2017 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht;

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Wijziging Gemeentedecreet juni Bepalingen mbt externe verzelfstandiging

Wijziging Gemeentedecreet juni Bepalingen mbt externe verzelfstandiging Wijziging Gemeentedecreet juni 2012 1 Bepalingen mbt externe verzelfstandiging Bijzondere gemeenteraadscommissie artikel 39 GD Artikel 39 GD Art. 12. In artikel 39, 1, van hetzelfde decreet wordt een tweede

Nadere informatie

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: integratie

Nadere informatie

Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet. Kabinet Vlaams minister Marino Keulen

Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet. Kabinet Vlaams minister Marino Keulen Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet Kabinet Vlaams minister Marino Keulen Situering Gemeentedecreet De bijzondere wet van 13 juli 2001 maakte Vlaanderen bevoegd voor het bestuur van gemeenten

Nadere informatie

Het Vlaamse gemeentedecreet voor u ontleed

Het Vlaamse gemeentedecreet voor u ontleed Het Vlaamse gemeentedecreet voor u ontleed Een presentatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Inhoud 1. Wat voorafging 2. Waar staan we vandaag? 3. Inwerkingtreding 4. Uitgangspunten 5.

Nadere informatie

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Het OCMWdecreet. Cursus gegeven door Walter Appels. in opdracht van PLOT

Het OCMWdecreet. Cursus gegeven door Walter Appels. in opdracht van PLOT Het OCMWdecreet Cursus gegeven door Walter Appels in opdracht van PLOT Walter Appels Stadsambtenaar 1978-1988 OCMWsecretaris 1988-2002 Consulent personeelszaken lokale besturen 2002- Drie invalshoeken:

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

Beleidsevaluatie bij lokale besturen: tendenzen en uitdagingen?

Beleidsevaluatie bij lokale besturen: tendenzen en uitdagingen? Beleidsevaluatie bij lokale besturen: tendenzen en uitdagingen? Uiteenzetting gehouden door Walter Appels in opdracht van het Vlaams EvaluatiePlatform Inhoud: Rechtsbronnen Beleidsevaluatie Memorie van

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00518 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... I Inhoudstafel Voorwoord.............................................. VII Hoofdstuk I. Autonome gemeentebedrijven en administratief goederenrecht............................ 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking stuk ingediend op 1629 (2011-2012) Nr. 1 23 mei 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Jan Durnez, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Bart Caron

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

VOORBEELDSTATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (opgericht op grond van art 232 van het Gemeentedecreet)

VOORBEELDSTATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (opgericht op grond van art 232 van het Gemeentedecreet) VOORBEELDSTATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (opgericht op grond van art 232 van het Gemeentedecreet) 1/20 INHOUD Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Art 1 Rechtsvorm en naam Art 2 Wettelijk kader Art 3 Statutenwijzigingen

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie