Thuis in de Stad-prijs 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thuis in de Stad-prijs 2012"

Transcriptie

1 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs 2012, U kunt per stad één, twee f drie prjecten indienen. Gebruik vr ieder ingediend stadsprject een nieuw frmulier. Aan wie bezrgt u dit frmulier? Verstuur dit frmulier vr 10 september 2012 m uur nline naar Waar vindt u meer infrmatie? U vindt meer infrmatie p nze website thuisindestad.be. Gegevens van de stad die het prject indient 1 Vul hiernder de naam in van de stad die het prject indient en het bankrekeningnummer Gent 2.0 Bewners maken buwstenen vr een digitale stad Gegevens van de cntactpersn van het prject 2 Vul hiernder de gegevens in van de cntactpersn van het prject. vrnaam en achternaam Bart Rsseau David Slsse functie Cördinatr expert E-Strategie (Strategie en Cördinatie) straat en nummer Btermarkt 1 pstnummer en gemeente 9000 Gent telefn faxnummer Stafmedewerker cmmunicatie Gebiedsgerichte Werking (Strategie en Cördinatie) adres Gegevens van het prject 3 Vul hiernder de gegevens in van het prject. naam Gent 2.0 startdatum dag 1 4 maand 0 5 jaar einddatum dag maand jaar naam van de partners Bewners Stad Gent, Stad Gent (Gebiedsgerichte werking, E-strategie, 3D, Dienst Buurtwerk, Dienst Cmmunicatie, ), Plitie Gent, IBBT, Digiplis, Open Knwledge Fundatin België, Ghent Living Lab, Ghent Web Valley naam van de cördinatr Bart Rsseau David Slsse budget eur rganisatie Apps fr Ghent eur website data-prtaal

2 Thuis in de Stad-prijs Pagina 2 van 10 4 Geef hiernder een krte beschrijving van het prject. Het prject met al gerealiseerd zijn f met z ver gevrderd zijn dat het p zijn waarde en effectiviteit berdeeld kan wrden Het mag p 10 september 2012 niet meer dan twee jaar geleden gerealiseerd zijn. He Het prject Gent 2.0 fcust p het stimuleren van digitale kennis en vaardigheden vr een slimme stad. C-creatie van digitale tepassingen dr bewners, ntwikkelaars en stadsbestuur is het uitgangspunt m nieuwe, gedragen antwrden te vinden p de stedelijke uitdagingen van vandaag. De mgelijkheden van apps, sciale media, lkale sites wrden geëxplreerd, terwijl het stadsbestuur haar rl als facilitatr in een digitale mgeving vrm geeft. Dit prject is een labratrium, waar verschillende experimenten kunnen plaats vinden, znder garanties p een resultaat te verwachten. Het leerprces is primrdiaal. Gent staat er m bekend een stad van kennis en cultuur te zijn, tegankelijk vr iedereen. Gent wrdt gepercipieerd als een pcket sized metrplis (Landry, 2012): het is een veelzijdige stad p mensenmaat (Berenscht, 2008). Gent telt studenten hger nderwijs en huisvest wereldvermaarde kennisinstellingen. Aan deze hger nderwijsinstellingen en centra wrdt nderzek verricht in zeer uiteenlpende dmeinen. De uitdaging vr de Stad bestaat er.a. in m de kennis en het talent te kppelen aan de creatieve bedrijvigheid die zich rndm de kennisinstituten greperen. Gent 2.0. is een prject dat van Gent mee een vrlper maakt p digitaal vlak. Niet enkel m resultaten te halen met digitale prducten, maar k m na te gaan he digitale middelen de brug tussen de verschillende dmeinen kan slaan. De verschillende activiteiten binnen Gent 2.0 leiden tt een pen lerend netwerk van digitaal vaardige Gentenaren, geëngageerde bewners en ambtenaren die samen met het bestuur antwrden zeken p de (maatschappelijke) uitdagingen van vandaag en mrgen (He beïnvleden digitale media de stedelijke samenleving van de tekmst? He kunnen digitale media ingezet wrden in functie van de samenleving? Wat zijn de effecten van digitale media p de manier waarp burgers en lkale verheden met elkaar mgaan?)... Dit lerend netwerk greit bttm up en kent twee basispijlers: de Bewnersacademie : een lerend netwerk van bewnersgrepen en nauw betrkken stadsdiensten rnd buurt- f wijksites en sciale media. de Hacker wereld die met pen data (data aangeleverd dr de stad Gent) aan de slag gaat via Apps fr Ghent (A4G) De Bewnersacademie: De vrbije jaren was ns pgevallen dat er in Gent heel wat bewnersgrepen actief bezig zijn met hun buurt f wijk, p digitaal vlak. Z hebben diverse Gentse buurten en wijken een eigen website en/f Facebkgrep, vlledig p initiatief van de bewners zelf. Een uitermate beiend en rijk gegeven, aangezien de websites nderling sterke verschillen vertnen, wat betreft initiatiefnemers (een dekenij, een bestaand cultuurplatfrm, een lsse grep enthusiaste bewners, ), inhud (nieuws uit de wijk, activiteitenkalender, blg, discussiefrum, histriek, ), structuur, uitzicht en delstelling. Bvendien bieden deze initiatieven heel wat mgelijkheden naar het verbreden van de sciale chesie: binnen de wijk én stadsbreed. De fcus van deze wijksites en sciale mediagrepen mag dan p de buurt f wijk liggen, de Bewnersacademie mikt tegelijk p een stadsbrede uitwisseling en een Gents lerend (digitaal) netwerk. Apps Fr Ghent: leren wat relevante data zijn Open Data is een digitale vrm van penbaarheid van bestuur. Maar m de data echt bruikbaar te maken zijn er verschillende eisen waaraan met vldaan wrden, niet enkel technisch maar k naar mschrijving, metadatering en beschikbaarheid. Ok de grte verscheidenheid aan mgelijke data vragen inzicht in de wensen van de gebruikers/ntwikkelaars van pen data. Via de rganisatie van Apps Fr Ghent werd een dialg met de digitale Gentenaars p pten gezet, die niet enkel aangeven welke data interessant zijn m ntwikkelingen te den, maar die k suggesties geven ver de data kwaliteit, wat de interne bruikbaarheid van die gegevens k vergrt. Apps fr Ghent werd al twee maal gerganiseerd: 4 mei 2011: 1e editie Apps Fr Ghent, ism irail en IBBT. 24 maart 2012: 2e editie Apps Fr Ghent Een ander aspect is dat de vrgestelde ntwikkelingen k inzicht geven welke uitdagingen en plssingen de burgers zelf willen aanpakken, en he stedelijke data daar bij kunnen helpen. Dit geeft k aanleiding tt discussie ver beleidspririteiten. Bijvrbeeld de vraag naar data rnd penbare tiletten, beschikbaarheid ervan en inspanningen naar (gratis) damestiletten tijdens de Gentse Feesten, en het gebruik van deze data in verschillende tepassingen geeft de relevantie hiervan wel aan. Een ander vrbeeld is het aspect ntmeten dat in verschillende applicaties/inzendingen terugkmt: er blijft behefte bestaan m mensen te ntmeten met gelijkaardige interesses (bvb. de app vr hndeneigenaars, een app rnd culturele interesses, ).

3 Thuis in de Stad-prijs Pagina 3 van Beschrijf de rl van de stad in de realisatie van het ingediende prject? a. Valriseren: Het Stadsbestuur erkent en stimuleert Gentse bewners(grepen) die digitaal iets willen betekenen vr hun wijk f stad. Bewnersgrepen actief p digitaal vlak, wrden erkend in hun expertise en krijgen nder meer inspraak in de nieuwe website van Stad Gent. Deze bewnersgrepen krijgen bvendien een frum/platfrm m hun kennis te delen met andere bewnersgrepen. Bvendien kunnen bewners/studenten/... dankzij het penstellen van data aan de slag in functie van het ntwikkelen van zinvlle en riginele applicaties vr Stad Gent, Gentenaars en Gent-gebruikers. b. Faciliteren: Stad Gent en Digiplis werken een prgramma uit, p maat van de nden/vragen van de bewnersgrepen, en zrgen, waar ndig, vr geschikte lcatie, IT-materiaal, lesgevers, aanbd. c. Uitbuwen van een lerend netwerk: Bewnersacademie: Stad Gent brengt alle bewnersgrepen die actief zijn met wijk- f buurtsites en met sciale media p buurt- f wijkniveau in kaart; brengt hen bijeen; zrgt vr uitwisseling en vr uitbuw van een gemeenschappelijk prgramma-aanbd. Apps Fr Ghent: Stad Gent rganiseert ieder jaar een Apps Fr Ghent-marathn, waarbij bewners/studenten apps kunnen ntwikkelen en aan elkaar kunnen vrstellen. Tijdens de activiteiten zijn er lezingen, maar k ruimte m de ntwikkelaars feedback te laten geven p de databrnnen, wat de betrkken diensten inzicht geeft in hun data-kwaliteit en - bruikbaarheid. Verdere ntwikkeling van de apps wrdt k ingebed in het Ghent Living Lab, een partnerschap met de nderwijsinstellingen en Gentse ICT bedrijven, waar de feedback van de eindgebruiker een nderdeel wrdt van het innvatieprces. 6 Kruis hiernder de hfdaspecten aan waarp het prject betrekking heeft. de huisvesting in de stad de stedelijke ruimte de mbiliteit in de stad het leefmilieu in de stad x x de plaatselijke ecnmie (Ghent Web Valley) de sciale chesie in de stad de cultuurbeleving in de stad x het demcratisch besturen van de stad andere, namelijk: 7 Geef krt de karakteristieken weer, indien het prject zich uitdrukkelijk richt tt een bepaalde buurt f delgrep. a. De Bewnersacademie richt zich tt bewnersgrepen uit de 25 Gentse wijken die een eigen website en/f Facebkgrep beheren met fcus p een Gentse buurt f wijk. Die grepen brengen we in cntact met elkaar in functie van de uitbuw van een lerend netwerk (delen van kennis en ervaringen). Op dit genblik gaat het m een 15-tal Gentse bewnersgrepen (m en bij de 100 à 150 bewners). b. Het penstellen van data ifv het maken van applicaties (krtweg apps) richt zich naar iedereen, maar nrechtstreeks (mdat deze data niet zmaar te drzeken zijn vr een leek) is de tussenschakel de ntwikkelaar die de data cmbineert en mzet in een app, website f visualisatie die wel breder tegankelijk is, itt de ruwe data. De ntwikkelaars zijn studenten ICT, sftwarebedrijven en hbbyisten. Daarnaast wrdt het event k bijgewnd dr ambtenaren, beleidsmensen en bewners met interesse vr ICT en mbiele applicaties 8 Wat zijn de begde effecten van het prject? a. Valriseren van buurtbewners die zich (digitaal) inzetten vr hun wijk/stad b. Innveren en deze ter beschikking stellen van een grtere grep c. Delen en uitwisselen - leerplatfrm en vrmingsaanbd p maat van de cncrete nden en wensen van de betrkken

4 Thuis in de Stad-prijs Pagina 4 van 10 bewnersgrepen - dialg en feedback tussen data-eigenaars en develppers - c-creatie van plssingen dr bewners, ntwikkelaars en stadsbestuur d. Bruggen buwen tussen de Stad en haar bewners (stedelijke website vs bewnerssites. e. Meer mensen vertruwd maken met de evluties p digitaal vlak dr plssingen aan te bieden die p hun maat uitgewerkt wrden (ism Ghent Living Lab), en daar k stedelijke uitdagingen aan kppelen 9 In welke mate zijn de begde effecten van het prject gerealiseerd? a. Valriseren van buurtbewners die zich (digitaal) inzetten vr hun wijk/stad b. Innveren en deze ter beschikking stellen van een grtere grep - de ntwikkelingen van Apps Fr Ghent wrden via de site aan een breed publiek getnd en ter beschikking gesteld (http://appsfrghent.be) - juli 2012: Gentse Feesten data wrden ter beschikking gesteld, wat resulteert in zes Gentse Feesten apps die gratis te gebruiken zijn. c. Delen en uitwisselen - leerplatfrm en vrmingsaanbd p maat van de cncrete nden en wensen van de betrkken bewnersgrepen (zie verder) - dialg en feedback tussen data-eigenaars en develppers: Tijdens Apps fr Ghent, en n-line, wrden vragen en pmerkingen ver de data pgevangen en drgegeven aan de data-eigenaars. Deze wrden verwerkt en resulteren z in meer kwaliteitsvlle data(frmaten). - c-creatie van plssingen dr bewners, ntwikkelaars en stadsbestuur Apps Fr Ghent baseert zich k p ideeën die bewners kunnen geven, en ntwikkelaars verder uitwerken. Ok spntane, gede ntwerpen geven aanleiding tt nieuwe ideeën m bvb. het buurtgevel te laten leven (vb. - Vlgende stappen: kleinere datasalns rganiseren ver specifieke thema s verder betrekken hgeschlen en studenten d. Bruggen buwen tussen de Stad en haar bewners: de bewnersgrepen wrden betrkken bij pbuw website stad Gent en er zullen links gelegd wrden tussen de stedelijke wijksites en de buurt- f wijksites van bewners. Ugent en Hgeschlen gebruiken pen data in ICT curriculae e. Meer mensen vertruwd maken met de evluties p digitaal vlak dr plssingen aan te bieden die p hun maat uitgewerkt wrden (ism Ghent Living Lab), en daar k stedelijke uitdagingen aan kppelen het wedstrijdelement en de aandacht die naar apps fr ghent gaat maakt dat meer mensen het cncept apps leren kennen. Het lkale aspect zrgt er k vr dat meer burgers, wijkbewners,. de weg vinden naar deze digitale instrumenten. De Bewnersacademie Wijksites en Sciale Media kende intussen vlgende resultaten: 15 december 2011: eerste bijeenkmst, waarbij de nadruk lag p kennismaking. Op levensgrte prjectieschermen knden 12 Gentse bewnersgrepen de eigen website vrstellen aan elkaar. Op die manier werden de buurt- en wijkmuren vr het eerst geslpt. De gelijkenissen en, de verschillen (inhudelijk en technisch) werden nderling besprken. Ok de Stad stelde de stedelijke vr met de 25 stedelijke wijksites, in functie van mgelijke tekmstige samenwerkingen. Tt slt knden de bewnersgrepen de thema s aanreiken waar rnd ze binnen de Bewnersacademie willen werken. 25 april 2012: pleiding ntwerpen van een website in Drupal Gardens dr Digiplis tijdens de Digitale Week. Die pleiding kwam er p vraag van enkele bewnersgrepen. Op die manier kan de Stad in de tekmst een sjabln van website aanbieden aan die grepen die met een eigen website van start willen gaan, maar de technische knwhw missen. Vlgende stappen zijn intussen gepland: september 2012: aanbd van een bewnersgrep rnd de integratie van sciale media p wijksites september 2012: inspraak van geïnteresseerde bewnersgrepen in de nieuwe stedelijke website

5 10 Op welke manier werden diverse beleidsdmeinen in het prject geïntegreerd? Thuis in de Stad-prijs Pagina 5 van 10 Bewnersacademie: Apps Fr Ghent: Binnen de Bewnersacademie kmen meerdere beleidsdmeinen aan zet. IT: Wijksites en sciale media zijn bij uitstek nderwerpen die te maken hebben met infrmatietechnlgie. Dat is meteen de reden waarm Digiplis van meet af aan vaste partner is in dit prject. Digiplis faciliteert de bijeenkmsten van de Bewnersacademie en geeft k inhudelijke wrkshps (bv. rnd Drupal Gardens m zelf websites te ntwikkelen en te beheren). Sciale chesie: Wijksites en sciale media zijn cmmunicatiemiddelen (fra) die mensen met elkaar in cntact brengen p wijkniveau. Z bevatten de meeste wijksites heel wat infrmatie en duiding bij lkale activiteiten en gebeurtenissen. En Facebkgrepen p buurtniveau bevrderen p hun beurt de sciale cntacten tussen de bewners. Bij dit thema is dienst Buurtwerk een belangrijke partner. Zij startten al in diverse buurten een Facebkgrep p en zrgen k vr laagdrempelige wrkshps in verband met sciale media. Cmmunicatie: Binnen het stadsbestuur Gent is het de dienst Cmmunicatie die de website van de Stad Gent beheert. Deze websites kent k 25 stedelijke wijksites. Vanuit die hedanigheid, bewaakt de dienst Cmmunicatie mee de link tussen deze wijksites en de bewnerssites en geeft ze suggesties rnd mgelijke samenwerkingen. Daarnaast zet de dienst de krijtlijnen uit wat betreft beleid inzake sciale media. De bewnersgrepen uit de Bewnersacademie krijgen bvendien mee inspraak in de ntwikkeling van de nieuwe Inspraak en participatie: met de uitbuw van eigen websites en Facebkgrepen p buurt- f wijkniveau, tnen de betrkken bewnersgrepen zich bijznder betrkken bij hun wijk en stad. Een vrm van spntaan gegreide betrkkenheid die de Stad graag ndersteunt. Deze actieve participatie is bij uitstek het dmein van de Gebiedsgerichte Werking. Deze dienst is initiatiefnemer van de Bewnersacademie, en zrgt vr de uitbuw van een beiend leer- en uitwisselingsplatfrm. Interessant uitgangspunt hierbij is dat de bewnersgrepen gestimuleerd wrden m zelf het aanbd binnen de Bewnersacademie te verzrgen. Z zal een bewnersgrep uit Ledeberg zelf een wrkshp geven rnd integratie van sciale media p websites. Bvendien zrgt de dienst mee vr een inspraakmarge bij de ntwikkeling van de nieuwe Via AppsfrGhent en het Open Data verhaal wrden ptentieel alle diensten betrkken, want elke dienst kan dataleverancier zijn. Tt vandaag lag de fcus van beschikbare data vral rnd ruimtelijke indeling van het territrium van de stad Gent, lcatie van vrzieningen (bib, ziekenhuizen, speelterreinen, penbare tiletten, straatnamen...) en culturele activiteiten (Gentse Feesten). Maar k de pure beleidsinfrmatie vervat in de strategische planning (budget, strategische delstellingen, peratinele delstellingen, diensten) zijn als pen data beschikbaar. Vr het bruikbaar maken van de data zijn de GIS-cel en Digiplis nntbeerlijk. Mmenteel wrdt de link gelegd tussen pen data en het prject BI (Business Intelligence), wat k de betrkkenheid van de andere stedelijke rganisaties vergemakkelijkt (OCMW, Stadsntwikkelingsbedrijf, ). 11 In welke mate is het prject innverend en draagt het bij tt stedelijkheid? a. Bewnersacademie: de Gentse bewnersgrepen die actief zijn met wijk- f buurtsites en/f met sciale media in hun buurt, werden nit eerder samengebracht. Dankzij de Bewnersacademie buwen ze mee een aanbd uit vr elkaar en delen ze hun ervaring en kennis (lerend netwerk). Op die manier wrden k muren tussen wijken geslpt en ntstaat een stadsbreed leerplatfrm. b. Cruciaal: Apps Fr Ghent levert een bijdrage dr een nieuwe generatie van stedelijke jngeren de kans te geven m hun digitale stad zelf vrm te geven. De klassieke vrmen van inspraak die een bestuur hanteert wrden bij deze grep minder snel pgepikt, maar via Apps Fr Ghent wrden ze wel stakehlder in hun stad/mgeving/peergrup.

6 Thuis in de Stad-prijs Pagina 6 van Beschrijf waarm en p welke wijze dit prject inspirerend kan zijn vr andere prjecten? a. Ideeën kppelen aan een netwerk van mensen die zelf plssingen willen uitwerken en hun kennis willen delen kan andere besturen inspireren m k klassieke thema s aan te pakken via een digitale mweg. b. Leereffecten : de rganisatie van Apps Fr Ghent is.a. dr OKFN België als sjabln gebruikt m k andere steden te bewegen hun data pen te stellen en een hackatn te rganiseren. c. Open karakter drtrekken: Het uitgangspunt is dat ervaring gedeeld wrdt, k wat niet ged werkt. Deze penheid werkt een gede uitwisseling van ervaringen en ideeën in de hand. d. Wat maakt prject interessant vr andere steden? Bewnersacademie: Het ntwikkelen en beheren van websites dr bewners met een fcus p de buurt, wijk f stad gebeurt in alle steden en zelfs kleinere gemeenten. Een stads- f gemeentebestuur kan die rijkdm maar beter aangrijpen m de banden met bewners(grepen) k digitaal te versterken en als erkenning van de inzet van die bewners. Het heeft te maken met het slaan van digitale bruggen. Gent verricht hier wellicht pinierswerk en kan de pgedane ervaring delen met andere steden en gemeenten. AppsFrGhent wil niet enkel inspireren als werkvrm, maar zekt k actief naar samenwerking met andere steden en Vlaanderen (.a. via Victr en Open Data Vlaanderen) m mgelijke ntwikkelingen ver verschillende steden te laten uitrllen. 13 Op welke wijze werd de bevlking betrkken bij de vrbereiding en de realisatie van het prject? a. Dit prject richt zich in eerste instantie p mensen die al digitaal bezig zijn. Het is wel de bedeling dat de resultaten van hun inspanningen vr een breed publiek te zien zijn, a dr betere buurtsites en een rijke variëteit van kwaliteitsvlle apps. b. Bij de Bewnersacademie bepalen de bewnersgrepen mee het prgramma. Bij de eerste (kennismakings-)bijeenkmst in december 2011 vregen we bij de aanwezige bewnersgrepen naar de cncrete vragen/nden/wensen in functie van de uitbuw van een gemeenschappelijk gedragen prgramma. Kenmerkend aan het leerplatfrm dat de Bewnersacademie wil zijn, is dat het aanbd niet ndzakelijk dr de Stad Gent f Digiplis met uitgewerkt wrden. We willen bewnersgrepen in hun expertise erkennen en vragen hen m zelf een aanbd uit te werken en te geven vr andere bewnersgrepen. Het principe hierbij is: bewners leren van bewners. Z zal een bewnersgrep uit Ledeberg een aanbd uitwerken rnd de integratie van sciale media p websites. Vrts zeken we k samen naar interessante linken tussen de stedelijke wijksites en de wijksites van bewnersgrepen. Het creëren van linkenprtalen en het mee prmten van de bewnerssites kunnen hiebij een begin zijn. c. Bij Apps Fr Ghent werd de prep algemeen gedaan, via pers, eigen kanalen en sciale media. De sleutelfiguren in de hacker wereld zijn nntbeerlijk m de juiste mensen te bereiken. 14 Wie waren de betrkken partners en wat was hun rl en aandeel in het prject? Geef aan f het m een hrizntaal ( publiek publiek; publiek privé) f verticaal (federale, reginale, lkale verheden) partnerschap gaat. Partners Bewnersacademie: Bewnersgrepen: Aan de eerste bijeenkmst van 15 december 2011 nam een 15-tal bewnersgrepen deel. Hiervan stelden 12 bewnersgrepen hun wijksite vr p grt scherm. Tt slt gaven de bewners input vr het uitwerken van een gedragen prgramma. Gebiedsgerichte Werking: inventariseren van de bestaande Gentse buurt- en wijksites en sciale mediagrepen; pstart van het prject en samenstelling van de prjectgrep; cördinatie (uitndigen, prgramma bewaken en cncretiseren, pvlging)

7 Thuis in de Stad-prijs Pagina 7 van 10 Dienst Buurtwerk: inventariseren en pvlgen van Gentse sciale media-grepen (digitale sciale chesie); vrzien van een laagdrempelige wrkshp rnd sciale media. Gent 3D: faciliterend (levensgrte prjectie van de wijksites van de bewnersgrepen) E-strategie : bewaken van de linken met aanverwante initaitieven, prjecten Dienst Cmmunicatie: vrstelling stedelijke wijksites + nderzek linken tussen stedelijke wijksites en bewnerssites Digiplis: faciliteren (internetverbindingen, vrzien van laptps) + uitwerken van een aanbd rnd het ntwikkelen en beheren van websites (prgramma Drupal Gardens ) Plitie Gent: nderzek naar de link plitie - wijksites (a in functie van een betere bekendmaking van de Gentse wijkcmmissariaten + nderzek naar rl van wijkcmmissarissen in lkale sciale media) Partners Apps Fr Ghent IBBT (Instituut vr BreedbandTechnlgie) - MultiMediaLab: aanleveren technische knw hw, sprekers, het theretisch kader rnd pen data en linked pen data OKFN Belgie (Open Knwledge Fundatin) aanleveren API (datatank), cmmuniceren, spnsrs zeken Ghent Living Lab praktische ndersteuning van het event, cmmunicatie naar eigen achterban, link met nderwijsinstellingen Ghent Web Valley zeken van spnsring, hsting website, prijzenpt Digiplis Gent Technische ndersteuning, jurering, lgistieke pvlging 15 He werd het prject bekendgemaakt? Bewnersacademie: Op basis van een grndig nderzek naar de bestaande buurt- en wijksites en buurt- en wijkgerichte sciale mediagrepen, maakte de Gebiedsgerichte Werking eerst een inventaris p van de Gentse bewnersgrepen die actief zijn p dat vlak. Deze grepen werden gericht aangeschreven en uitgendigd vr de startbijeenkmst van de Bewnersacademie p 15 december Vrlpig geven we bewust ng niet veel ruchtbaarheid aan de Bewnersacademie. We willen eerst enkele stappen zetten met de bestaande bewnersgrepen die een buurt- f wijksite beheren f die binnen hun buurt f wijk actief zijn met sciale media. De cmmunicatie verlpt bijgevlg gericht naar deze grepen dr middel van en f brief. Naarmate het prject verder gestalte krijgt, kunnen we verwegen m de Bewnersacademie meer bekendheid te geven en de lkale initiatieven beter te prmten. Een mgelijkheid is het vrzien van een aanbd f actie tijdens de Digitale Kermis (februari 2013) f tijdens de Digitale Week (april 2013). Apps Fr Ghent: Er is uitdrukkelijk gekzen m vr Apps Fr Ghent geen printmedia te gebruiken. De bekendmaking van de activiteit gebeurt via web en sciale media: a. Web: b. Sciale media: twitter: https://twitter.cm/appsfrghent facebk: https://www.facebk.cm/appsfrghent c. Persbericht 16 Vermeld hiernder eventuele andere elementen die uw kandidatuur kunnen ndersteunen, bijvrbeeld een nafhankelijke evaluatie van het prject. Bewnersacademie: a. Evaluatie pleiding Drupal Gardens dr Digiplis (bijlage) b. Vr het eerst is de rijkdm aan Gentse bewnersgrepen die digitaal met hun buurt, wijk f stad bezig

8 Thuis in de Stad-prijs Pagina 8 van 10 zijn, in kaart gebracht én wrdt er werk gemaakt van een stadsbrede uitwisseling tussen die grepen nderling en tussen die grepen en de Stad Gent. c. De reacties van de deelnemende bewnersgrepen zijn lvend en bemedigend. Zij vragen cncreet naar een aanbd van viermaal per jaar. De Bewnersacademie slpt de wijkgrenzen en maakt een stadsbreed digitaal leerplatfrm mgelijk. d. Andere partners beginnen de mgelijkheden van dat netwerk in te zien, zals Plitie Gent, en wensen vrtaan actief te participeren in de Bewnersacademie. Apps Fr Ghent: a. Een interne evaluatie van alle rganisatren tnt dat de editie 2012 echt een succes was. De betrkkenheid van de studenten is echt een meerwaarde (evaluatiedcument in bijlage). b. videverslag: c. pers: 17 Omschrijf hiernder waarvr u de geldprijs eventueel zult gebruiken. Bewnersacademie: Opzetten en uitbuwen van een digitaal netwerk: naast de fysieke bijeenkmsten (infavnden, wrkshps, pleidingen en vrmingen) zu een digitaal netwerk (met a blg) een meerwaarde betekenen, aangezien het de bewnersgrepen de mgelijkheid biedt m, stadsbreed, snel en n line met elkaar te cmmuniceren). Verder uitwerken van een specifiek vrmingsaanbd p maat van de nden van de bewnersgrepen (externe experten, bezek met bewners aan andere stad met gelijklpend initiatief). Ontwikkeling van een kant- en klaar pakket f sjabln van wijksite vr nieuwe bewnersgrepen die technisch minder nderlegd zijn, maar wel een digitaal netwerk in hun buurt f wijk willen pstarten. Huur webruimte vr bewnerssites (is vraag van bewnersgrepen die dit nu zelf bekstigen). Apps Fr Ghent: Het geld zu gebruikt wrden m de rganisatie van Apps Fr Ghent te cntinueren, en meer te kunnen besteden aan de pvlging van de ingediende app-vrstellen, en een vlwaardige incentivestructuur uit te buwen. Het budget kan k wrden aangewend m het data-prtaal verder te ntwikkelen.

9 Thuis in de Stad-prijs Pagina 9 van 10 Bijlage 1 Evaluatie Drupal Gardens dr Digiplis Tevredenheidsenquête pleiding Drupal Gardens 1. Vldeed deze cursus aan je verwachtingen? Alle 11 persnen vnden dat de cursus vldeed aan de verwachtingen. 1 iemand schreef dat de cursus aan de verwachtingen vldeed maar dat de cursus te krt was. 2. Wat vnd je het meest psitieve aan deze cursus? Gede uitleg maar tijd te krt en daarm meilijk te leren. Zu k zeer ged zijn vr de buurt. Mgelijkheid m te experimenteren en feedback te krijgen en vragen; praktische sessie en veel zelf den; zeer praktisch Ik heb nu een verschil kunnen zien met andere websitebuwers Ik heb veel bijgeleerd Een vlledig verzicht Helder en cncreet Laagdrempelig; gede basisinleiding 3. Wat is er vr verbetering vatbaar? Een pvlgcursus Inf kwam te snel en te meilijk Mag uitgebreider vr de leken De tijd was te krt; extra tijd en extra uren. Graag ng herhaling... Whitebard m bv even te schetsen wat de blcks (ed: pbuwblkken van een website. Bijvrbeeld: een banner, een zijmenu, etc) precies zijn; 4. Het leestemp is 9 mensen vnden het temp ged 2 mensen vnden het temp te snel. De telichting hierbij was te snel vr beginners en graag een vlgende les met niveau beginners/gevrderden 5. De structuur van de Presentatie slides is 9 mensen vnden de structuur vldende 1 iemand vnd het middelmatig met als telichting liever cursus met meer uitleg 1 iemand vnd het zeer ged met als telichting maar vr met alles mee te zijn mag er ng extra uitleg gegeven wrden. Graag extra uren ver drupal gardens 6. De praktische tepasbaarheid van de lessen is 4 mensen vnden de tepasbaarheid middelmatig. Met als telichting misschien na veel efening. zu graag ng meer bijleren k mdat het heel leuk zu zijn m een site te maken ver de wijk 6 mensen vnden de tepasbaarheid Hg. Zeer hands-n 1 iemand ks ervr m de ptie ged, vldende te te vegen. 7. Heeft u suggesties vr andere sessies? Welke thema s zu u graag aan bd zien kmen? Scial Media Misschien een pvlgcursus na enkele weken/maanden; graag vervlg p dit f dieper ingaan p dit; Graag nieuws ivm hsting van wijksites dr DG (ed: vraag is gesteld dr. Ik heb gezegd dat de vraag reeds dr jullie gesteld was en intern is drgegeven. ) Individuele wrkshp vr eigen wijksite de muide

10 Thuis in de Stad-prijs Pagina 10 van 10 Bijlage 2 Het Nieuwsblad 26 maart 2012 Studenten klppen prfs in 'Apps fr Ghent' Michael Vanderprten, Jannick Vandaele, Thmas Tuts, Tm Van Humbeek en Stefaan Christiaens.lva CREDIT: Lieven Van Assche GENT - Het studententeam 'The Missing H' van Artevelde Hgeschl heeft de tweede editie van Apps fr Ghent gewnnen, een wedstrijd waarin prgrammeurs aan de slag meten met verheidsgegevens. Met hun game Circadia lieten Michael Vanderprten, Jannick Vandaele, Thmas Tuts, Tm Van Humbeek en Stefaan Christiaens zeven prfessinele en twee studententeams achter zich. 'Met nze app kun je dr de stad wandelen en ntdek je buurten die niet z ppulair zijn bij teristen, maar waar wel veel te zien is. Als je z'n minder bekende buurt bezekt en daar incheckt, krijg je een hge scre. Z willen we die buurten prmten', zegt Michael Vanderprten. 'Maar k de stad kan die cijfers gebruiken. Dr de scres zien de bestuurders waar mensen vral naarte gaan. Daarmee kunnen ze dan rekening huden in hun beleid.' De studenten zijn best trts dat ze de prfessinele teams hebben geklpt. 'We kunnen ns meten met prfs, dat belft vr later. We werden ingeschreven dr nze dcent. Nu kan hij ns maar beter laten slagen vr zijn vak (lachen).' Research Trugh Visuals werd uitgerepen tt het beste prfessinele team. Het Belgisch/Singaprese team ntwikkelde een app m de grei f inkrimping van wijken in Gent p een visueel aantrekkelijke manier weer te geven.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN: Ontspanningsweekend 2012 voor mensen met een MS diagnose en hun gezin

COMMUNICATIEPLAN: Ontspanningsweekend 2012 voor mensen met een MS diagnose en hun gezin COMMUNICATIEPLAN: Ontspanningsweekend 2012 vr mensen met een MS diagnse en hun gezin Inhud 1. Ter herinnering: het ntspanningsweekend 1.1. Natinaal ntspanningsweekend 1.2. Delgrep (NIEUW) 1.3. Delstellingen

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde.

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde. EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: BLO Znnehart Adresgegevens: Sprtlaan 18 8211 Aartrijke 2) Dmein van expertise: Activiteiten: basale stimulatie en sensrische activiteit 3) Beschrijving

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. Hippotherapie wordt steeds gedaan onder begeleiding van de kinesitherapeut.

EXPERTISESTEEKKAART. Hippotherapie wordt steeds gedaan onder begeleiding van de kinesitherapeut. EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de dienst f vrziening: DVC t Zwart Gr Adresgegevens: Zwart Gr 1 2330 Merksplas 2) Dmein van expertise: Hipptherapie 3) Beschrijving expertise: Bij hipptherapie gaan we uit

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Dminiek Savi Instituut Adresgegevens: Klkampstraat 24 8830 Gits 2) Dmein van expertise: Hydrtherapie 3) Beschrijving expertise: Bij (heel) jnge

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Vrwrd Het bestuur kijkt met vldening terug p het jaar 2011! Een jaar waarin nder andere Hanzeland werd verfraaid met een tunnelschildering, er met ndernemers aan het Lübeckplein

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office 365 migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office 365 mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office 365 vergt een extra

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

Programmeren als gereedschap om te leren

Programmeren als gereedschap om te leren Prgrammeren als gereedschap m te leren Waarm leren prgrammeren? Met prgrammeren kunnen kinderen hun ideeën vrmgeven met beweging, geluid, beeld en interactiviteit. Ze krijgen inzicht in de achterkant van

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: vzw De Lovie, afdeling 1, jongerenproject (SI)

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: vzw De Lovie, afdeling 1, jongerenproject (SI) EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: vzw De Lvie, afdeling 1, jngerenprject (SI) Adresgegevens: Krmbeeksesteenweg 82 8970 Pperinge 2) Dmein van expertise: gezinsbegeleiding en planmatig

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Praktijkcentrum Psychlgie en Pedaggische Wetenschappen OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Er zijn in PraxisP verschillende mgelijkheden m een vrmingsinitiatief te rganiseren, nl.: 1. Lezingenreeks

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Dromen met realiteitszin

Dromen met realiteitszin Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Drmen met realiteitszin Een gedeelde kijk p de tekmst van prfessineel leren Gezamenlijk (In)frmeel (Les) material delen Actueel Leren en ntwikkelen Open

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie