Thuis in de Stad-prijs 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thuis in de Stad-prijs 2012"

Transcriptie

1 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs 2012, U kunt per stad één, twee f drie prjecten indienen. Gebruik vr ieder ingediend stadsprject een nieuw frmulier. Aan wie bezrgt u dit frmulier? Verstuur dit frmulier vr 10 september 2012 m uur nline naar Waar vindt u meer infrmatie? U vindt meer infrmatie p nze website thuisindestad.be. Gegevens van de stad die het prject indient 1 Vul hiernder de naam in van de stad die het prject indient en het bankrekeningnummer Gent 2.0 Bewners maken buwstenen vr een digitale stad Gegevens van de cntactpersn van het prject 2 Vul hiernder de gegevens in van de cntactpersn van het prject. vrnaam en achternaam Bart Rsseau David Slsse functie Cördinatr expert E-Strategie (Strategie en Cördinatie) straat en nummer Btermarkt 1 pstnummer en gemeente 9000 Gent telefn faxnummer Stafmedewerker cmmunicatie Gebiedsgerichte Werking (Strategie en Cördinatie) adres Gegevens van het prject 3 Vul hiernder de gegevens in van het prject. naam Gent 2.0 startdatum dag 1 4 maand 0 5 jaar einddatum dag maand jaar naam van de partners Bewners Stad Gent, Stad Gent (Gebiedsgerichte werking, E-strategie, 3D, Dienst Buurtwerk, Dienst Cmmunicatie, ), Plitie Gent, IBBT, Digiplis, Open Knwledge Fundatin België, Ghent Living Lab, Ghent Web Valley naam van de cördinatr Bart Rsseau David Slsse budget eur rganisatie Apps fr Ghent eur website data-prtaal

2 Thuis in de Stad-prijs Pagina 2 van 10 4 Geef hiernder een krte beschrijving van het prject. Het prject met al gerealiseerd zijn f met z ver gevrderd zijn dat het p zijn waarde en effectiviteit berdeeld kan wrden Het mag p 10 september 2012 niet meer dan twee jaar geleden gerealiseerd zijn. He Het prject Gent 2.0 fcust p het stimuleren van digitale kennis en vaardigheden vr een slimme stad. C-creatie van digitale tepassingen dr bewners, ntwikkelaars en stadsbestuur is het uitgangspunt m nieuwe, gedragen antwrden te vinden p de stedelijke uitdagingen van vandaag. De mgelijkheden van apps, sciale media, lkale sites wrden geëxplreerd, terwijl het stadsbestuur haar rl als facilitatr in een digitale mgeving vrm geeft. Dit prject is een labratrium, waar verschillende experimenten kunnen plaats vinden, znder garanties p een resultaat te verwachten. Het leerprces is primrdiaal. Gent staat er m bekend een stad van kennis en cultuur te zijn, tegankelijk vr iedereen. Gent wrdt gepercipieerd als een pcket sized metrplis (Landry, 2012): het is een veelzijdige stad p mensenmaat (Berenscht, 2008). Gent telt studenten hger nderwijs en huisvest wereldvermaarde kennisinstellingen. Aan deze hger nderwijsinstellingen en centra wrdt nderzek verricht in zeer uiteenlpende dmeinen. De uitdaging vr de Stad bestaat er.a. in m de kennis en het talent te kppelen aan de creatieve bedrijvigheid die zich rndm de kennisinstituten greperen. Gent 2.0. is een prject dat van Gent mee een vrlper maakt p digitaal vlak. Niet enkel m resultaten te halen met digitale prducten, maar k m na te gaan he digitale middelen de brug tussen de verschillende dmeinen kan slaan. De verschillende activiteiten binnen Gent 2.0 leiden tt een pen lerend netwerk van digitaal vaardige Gentenaren, geëngageerde bewners en ambtenaren die samen met het bestuur antwrden zeken p de (maatschappelijke) uitdagingen van vandaag en mrgen (He beïnvleden digitale media de stedelijke samenleving van de tekmst? He kunnen digitale media ingezet wrden in functie van de samenleving? Wat zijn de effecten van digitale media p de manier waarp burgers en lkale verheden met elkaar mgaan?)... Dit lerend netwerk greit bttm up en kent twee basispijlers: de Bewnersacademie : een lerend netwerk van bewnersgrepen en nauw betrkken stadsdiensten rnd buurt- f wijksites en sciale media. de Hacker wereld die met pen data (data aangeleverd dr de stad Gent) aan de slag gaat via Apps fr Ghent (A4G) De Bewnersacademie: De vrbije jaren was ns pgevallen dat er in Gent heel wat bewnersgrepen actief bezig zijn met hun buurt f wijk, p digitaal vlak. Z hebben diverse Gentse buurten en wijken een eigen website en/f Facebkgrep, vlledig p initiatief van de bewners zelf. Een uitermate beiend en rijk gegeven, aangezien de websites nderling sterke verschillen vertnen, wat betreft initiatiefnemers (een dekenij, een bestaand cultuurplatfrm, een lsse grep enthusiaste bewners, ), inhud (nieuws uit de wijk, activiteitenkalender, blg, discussiefrum, histriek, ), structuur, uitzicht en delstelling. Bvendien bieden deze initiatieven heel wat mgelijkheden naar het verbreden van de sciale chesie: binnen de wijk én stadsbreed. De fcus van deze wijksites en sciale mediagrepen mag dan p de buurt f wijk liggen, de Bewnersacademie mikt tegelijk p een stadsbrede uitwisseling en een Gents lerend (digitaal) netwerk. Apps Fr Ghent: leren wat relevante data zijn Open Data is een digitale vrm van penbaarheid van bestuur. Maar m de data echt bruikbaar te maken zijn er verschillende eisen waaraan met vldaan wrden, niet enkel technisch maar k naar mschrijving, metadatering en beschikbaarheid. Ok de grte verscheidenheid aan mgelijke data vragen inzicht in de wensen van de gebruikers/ntwikkelaars van pen data. Via de rganisatie van Apps Fr Ghent werd een dialg met de digitale Gentenaars p pten gezet, die niet enkel aangeven welke data interessant zijn m ntwikkelingen te den, maar die k suggesties geven ver de data kwaliteit, wat de interne bruikbaarheid van die gegevens k vergrt. Apps fr Ghent werd al twee maal gerganiseerd: 4 mei 2011: 1e editie Apps Fr Ghent, ism irail en IBBT. 24 maart 2012: 2e editie Apps Fr Ghent Een ander aspect is dat de vrgestelde ntwikkelingen k inzicht geven welke uitdagingen en plssingen de burgers zelf willen aanpakken, en he stedelijke data daar bij kunnen helpen. Dit geeft k aanleiding tt discussie ver beleidspririteiten. Bijvrbeeld de vraag naar data rnd penbare tiletten, beschikbaarheid ervan en inspanningen naar (gratis) damestiletten tijdens de Gentse Feesten, en het gebruik van deze data in verschillende tepassingen geeft de relevantie hiervan wel aan. Een ander vrbeeld is het aspect ntmeten dat in verschillende applicaties/inzendingen terugkmt: er blijft behefte bestaan m mensen te ntmeten met gelijkaardige interesses (bvb. de app vr hndeneigenaars, een app rnd culturele interesses, ).

3 Thuis in de Stad-prijs Pagina 3 van Beschrijf de rl van de stad in de realisatie van het ingediende prject? a. Valriseren: Het Stadsbestuur erkent en stimuleert Gentse bewners(grepen) die digitaal iets willen betekenen vr hun wijk f stad. Bewnersgrepen actief p digitaal vlak, wrden erkend in hun expertise en krijgen nder meer inspraak in de nieuwe website van Stad Gent. Deze bewnersgrepen krijgen bvendien een frum/platfrm m hun kennis te delen met andere bewnersgrepen. Bvendien kunnen bewners/studenten/... dankzij het penstellen van data aan de slag in functie van het ntwikkelen van zinvlle en riginele applicaties vr Stad Gent, Gentenaars en Gent-gebruikers. b. Faciliteren: Stad Gent en Digiplis werken een prgramma uit, p maat van de nden/vragen van de bewnersgrepen, en zrgen, waar ndig, vr geschikte lcatie, IT-materiaal, lesgevers, aanbd. c. Uitbuwen van een lerend netwerk: Bewnersacademie: Stad Gent brengt alle bewnersgrepen die actief zijn met wijk- f buurtsites en met sciale media p buurt- f wijkniveau in kaart; brengt hen bijeen; zrgt vr uitwisseling en vr uitbuw van een gemeenschappelijk prgramma-aanbd. Apps Fr Ghent: Stad Gent rganiseert ieder jaar een Apps Fr Ghent-marathn, waarbij bewners/studenten apps kunnen ntwikkelen en aan elkaar kunnen vrstellen. Tijdens de activiteiten zijn er lezingen, maar k ruimte m de ntwikkelaars feedback te laten geven p de databrnnen, wat de betrkken diensten inzicht geeft in hun data-kwaliteit en - bruikbaarheid. Verdere ntwikkeling van de apps wrdt k ingebed in het Ghent Living Lab, een partnerschap met de nderwijsinstellingen en Gentse ICT bedrijven, waar de feedback van de eindgebruiker een nderdeel wrdt van het innvatieprces. 6 Kruis hiernder de hfdaspecten aan waarp het prject betrekking heeft. de huisvesting in de stad de stedelijke ruimte de mbiliteit in de stad het leefmilieu in de stad x x de plaatselijke ecnmie (Ghent Web Valley) de sciale chesie in de stad de cultuurbeleving in de stad x het demcratisch besturen van de stad andere, namelijk: 7 Geef krt de karakteristieken weer, indien het prject zich uitdrukkelijk richt tt een bepaalde buurt f delgrep. a. De Bewnersacademie richt zich tt bewnersgrepen uit de 25 Gentse wijken die een eigen website en/f Facebkgrep beheren met fcus p een Gentse buurt f wijk. Die grepen brengen we in cntact met elkaar in functie van de uitbuw van een lerend netwerk (delen van kennis en ervaringen). Op dit genblik gaat het m een 15-tal Gentse bewnersgrepen (m en bij de 100 à 150 bewners). b. Het penstellen van data ifv het maken van applicaties (krtweg apps) richt zich naar iedereen, maar nrechtstreeks (mdat deze data niet zmaar te drzeken zijn vr een leek) is de tussenschakel de ntwikkelaar die de data cmbineert en mzet in een app, website f visualisatie die wel breder tegankelijk is, itt de ruwe data. De ntwikkelaars zijn studenten ICT, sftwarebedrijven en hbbyisten. Daarnaast wrdt het event k bijgewnd dr ambtenaren, beleidsmensen en bewners met interesse vr ICT en mbiele applicaties 8 Wat zijn de begde effecten van het prject? a. Valriseren van buurtbewners die zich (digitaal) inzetten vr hun wijk/stad b. Innveren en deze ter beschikking stellen van een grtere grep c. Delen en uitwisselen - leerplatfrm en vrmingsaanbd p maat van de cncrete nden en wensen van de betrkken

4 Thuis in de Stad-prijs Pagina 4 van 10 bewnersgrepen - dialg en feedback tussen data-eigenaars en develppers - c-creatie van plssingen dr bewners, ntwikkelaars en stadsbestuur d. Bruggen buwen tussen de Stad en haar bewners (stedelijke website vs bewnerssites. e. Meer mensen vertruwd maken met de evluties p digitaal vlak dr plssingen aan te bieden die p hun maat uitgewerkt wrden (ism Ghent Living Lab), en daar k stedelijke uitdagingen aan kppelen 9 In welke mate zijn de begde effecten van het prject gerealiseerd? a. Valriseren van buurtbewners die zich (digitaal) inzetten vr hun wijk/stad b. Innveren en deze ter beschikking stellen van een grtere grep - de ntwikkelingen van Apps Fr Ghent wrden via de site aan een breed publiek getnd en ter beschikking gesteld (http://appsfrghent.be) - juli 2012: Gentse Feesten data wrden ter beschikking gesteld, wat resulteert in zes Gentse Feesten apps die gratis te gebruiken zijn. c. Delen en uitwisselen - leerplatfrm en vrmingsaanbd p maat van de cncrete nden en wensen van de betrkken bewnersgrepen (zie verder) - dialg en feedback tussen data-eigenaars en develppers: Tijdens Apps fr Ghent, en n-line, wrden vragen en pmerkingen ver de data pgevangen en drgegeven aan de data-eigenaars. Deze wrden verwerkt en resulteren z in meer kwaliteitsvlle data(frmaten). - c-creatie van plssingen dr bewners, ntwikkelaars en stadsbestuur Apps Fr Ghent baseert zich k p ideeën die bewners kunnen geven, en ntwikkelaars verder uitwerken. Ok spntane, gede ntwerpen geven aanleiding tt nieuwe ideeën m bvb. het buurtgevel te laten leven (vb. - Vlgende stappen: kleinere datasalns rganiseren ver specifieke thema s verder betrekken hgeschlen en studenten d. Bruggen buwen tussen de Stad en haar bewners: de bewnersgrepen wrden betrkken bij pbuw website stad Gent en er zullen links gelegd wrden tussen de stedelijke wijksites en de buurt- f wijksites van bewners. Ugent en Hgeschlen gebruiken pen data in ICT curriculae e. Meer mensen vertruwd maken met de evluties p digitaal vlak dr plssingen aan te bieden die p hun maat uitgewerkt wrden (ism Ghent Living Lab), en daar k stedelijke uitdagingen aan kppelen het wedstrijdelement en de aandacht die naar apps fr ghent gaat maakt dat meer mensen het cncept apps leren kennen. Het lkale aspect zrgt er k vr dat meer burgers, wijkbewners,. de weg vinden naar deze digitale instrumenten. De Bewnersacademie Wijksites en Sciale Media kende intussen vlgende resultaten: 15 december 2011: eerste bijeenkmst, waarbij de nadruk lag p kennismaking. Op levensgrte prjectieschermen knden 12 Gentse bewnersgrepen de eigen website vrstellen aan elkaar. Op die manier werden de buurt- en wijkmuren vr het eerst geslpt. De gelijkenissen en, de verschillen (inhudelijk en technisch) werden nderling besprken. Ok de Stad stelde de stedelijke vr met de 25 stedelijke wijksites, in functie van mgelijke tekmstige samenwerkingen. Tt slt knden de bewnersgrepen de thema s aanreiken waar rnd ze binnen de Bewnersacademie willen werken. 25 april 2012: pleiding ntwerpen van een website in Drupal Gardens dr Digiplis tijdens de Digitale Week. Die pleiding kwam er p vraag van enkele bewnersgrepen. Op die manier kan de Stad in de tekmst een sjabln van website aanbieden aan die grepen die met een eigen website van start willen gaan, maar de technische knwhw missen. Vlgende stappen zijn intussen gepland: september 2012: aanbd van een bewnersgrep rnd de integratie van sciale media p wijksites september 2012: inspraak van geïnteresseerde bewnersgrepen in de nieuwe stedelijke website

5 10 Op welke manier werden diverse beleidsdmeinen in het prject geïntegreerd? Thuis in de Stad-prijs Pagina 5 van 10 Bewnersacademie: Apps Fr Ghent: Binnen de Bewnersacademie kmen meerdere beleidsdmeinen aan zet. IT: Wijksites en sciale media zijn bij uitstek nderwerpen die te maken hebben met infrmatietechnlgie. Dat is meteen de reden waarm Digiplis van meet af aan vaste partner is in dit prject. Digiplis faciliteert de bijeenkmsten van de Bewnersacademie en geeft k inhudelijke wrkshps (bv. rnd Drupal Gardens m zelf websites te ntwikkelen en te beheren). Sciale chesie: Wijksites en sciale media zijn cmmunicatiemiddelen (fra) die mensen met elkaar in cntact brengen p wijkniveau. Z bevatten de meeste wijksites heel wat infrmatie en duiding bij lkale activiteiten en gebeurtenissen. En Facebkgrepen p buurtniveau bevrderen p hun beurt de sciale cntacten tussen de bewners. Bij dit thema is dienst Buurtwerk een belangrijke partner. Zij startten al in diverse buurten een Facebkgrep p en zrgen k vr laagdrempelige wrkshps in verband met sciale media. Cmmunicatie: Binnen het stadsbestuur Gent is het de dienst Cmmunicatie die de website van de Stad Gent beheert. Deze websites kent k 25 stedelijke wijksites. Vanuit die hedanigheid, bewaakt de dienst Cmmunicatie mee de link tussen deze wijksites en de bewnerssites en geeft ze suggesties rnd mgelijke samenwerkingen. Daarnaast zet de dienst de krijtlijnen uit wat betreft beleid inzake sciale media. De bewnersgrepen uit de Bewnersacademie krijgen bvendien mee inspraak in de ntwikkeling van de nieuwe Inspraak en participatie: met de uitbuw van eigen websites en Facebkgrepen p buurt- f wijkniveau, tnen de betrkken bewnersgrepen zich bijznder betrkken bij hun wijk en stad. Een vrm van spntaan gegreide betrkkenheid die de Stad graag ndersteunt. Deze actieve participatie is bij uitstek het dmein van de Gebiedsgerichte Werking. Deze dienst is initiatiefnemer van de Bewnersacademie, en zrgt vr de uitbuw van een beiend leer- en uitwisselingsplatfrm. Interessant uitgangspunt hierbij is dat de bewnersgrepen gestimuleerd wrden m zelf het aanbd binnen de Bewnersacademie te verzrgen. Z zal een bewnersgrep uit Ledeberg zelf een wrkshp geven rnd integratie van sciale media p websites. Bvendien zrgt de dienst mee vr een inspraakmarge bij de ntwikkeling van de nieuwe Via AppsfrGhent en het Open Data verhaal wrden ptentieel alle diensten betrkken, want elke dienst kan dataleverancier zijn. Tt vandaag lag de fcus van beschikbare data vral rnd ruimtelijke indeling van het territrium van de stad Gent, lcatie van vrzieningen (bib, ziekenhuizen, speelterreinen, penbare tiletten, straatnamen...) en culturele activiteiten (Gentse Feesten). Maar k de pure beleidsinfrmatie vervat in de strategische planning (budget, strategische delstellingen, peratinele delstellingen, diensten) zijn als pen data beschikbaar. Vr het bruikbaar maken van de data zijn de GIS-cel en Digiplis nntbeerlijk. Mmenteel wrdt de link gelegd tussen pen data en het prject BI (Business Intelligence), wat k de betrkkenheid van de andere stedelijke rganisaties vergemakkelijkt (OCMW, Stadsntwikkelingsbedrijf, ). 11 In welke mate is het prject innverend en draagt het bij tt stedelijkheid? a. Bewnersacademie: de Gentse bewnersgrepen die actief zijn met wijk- f buurtsites en/f met sciale media in hun buurt, werden nit eerder samengebracht. Dankzij de Bewnersacademie buwen ze mee een aanbd uit vr elkaar en delen ze hun ervaring en kennis (lerend netwerk). Op die manier wrden k muren tussen wijken geslpt en ntstaat een stadsbreed leerplatfrm. b. Cruciaal: Apps Fr Ghent levert een bijdrage dr een nieuwe generatie van stedelijke jngeren de kans te geven m hun digitale stad zelf vrm te geven. De klassieke vrmen van inspraak die een bestuur hanteert wrden bij deze grep minder snel pgepikt, maar via Apps Fr Ghent wrden ze wel stakehlder in hun stad/mgeving/peergrup.

6 Thuis in de Stad-prijs Pagina 6 van Beschrijf waarm en p welke wijze dit prject inspirerend kan zijn vr andere prjecten? a. Ideeën kppelen aan een netwerk van mensen die zelf plssingen willen uitwerken en hun kennis willen delen kan andere besturen inspireren m k klassieke thema s aan te pakken via een digitale mweg. b. Leereffecten : de rganisatie van Apps Fr Ghent is.a. dr OKFN België als sjabln gebruikt m k andere steden te bewegen hun data pen te stellen en een hackatn te rganiseren. c. Open karakter drtrekken: Het uitgangspunt is dat ervaring gedeeld wrdt, k wat niet ged werkt. Deze penheid werkt een gede uitwisseling van ervaringen en ideeën in de hand. d. Wat maakt prject interessant vr andere steden? Bewnersacademie: Het ntwikkelen en beheren van websites dr bewners met een fcus p de buurt, wijk f stad gebeurt in alle steden en zelfs kleinere gemeenten. Een stads- f gemeentebestuur kan die rijkdm maar beter aangrijpen m de banden met bewners(grepen) k digitaal te versterken en als erkenning van de inzet van die bewners. Het heeft te maken met het slaan van digitale bruggen. Gent verricht hier wellicht pinierswerk en kan de pgedane ervaring delen met andere steden en gemeenten. AppsFrGhent wil niet enkel inspireren als werkvrm, maar zekt k actief naar samenwerking met andere steden en Vlaanderen (.a. via Victr en Open Data Vlaanderen) m mgelijke ntwikkelingen ver verschillende steden te laten uitrllen. 13 Op welke wijze werd de bevlking betrkken bij de vrbereiding en de realisatie van het prject? a. Dit prject richt zich in eerste instantie p mensen die al digitaal bezig zijn. Het is wel de bedeling dat de resultaten van hun inspanningen vr een breed publiek te zien zijn, a dr betere buurtsites en een rijke variëteit van kwaliteitsvlle apps. b. Bij de Bewnersacademie bepalen de bewnersgrepen mee het prgramma. Bij de eerste (kennismakings-)bijeenkmst in december 2011 vregen we bij de aanwezige bewnersgrepen naar de cncrete vragen/nden/wensen in functie van de uitbuw van een gemeenschappelijk gedragen prgramma. Kenmerkend aan het leerplatfrm dat de Bewnersacademie wil zijn, is dat het aanbd niet ndzakelijk dr de Stad Gent f Digiplis met uitgewerkt wrden. We willen bewnersgrepen in hun expertise erkennen en vragen hen m zelf een aanbd uit te werken en te geven vr andere bewnersgrepen. Het principe hierbij is: bewners leren van bewners. Z zal een bewnersgrep uit Ledeberg een aanbd uitwerken rnd de integratie van sciale media p websites. Vrts zeken we k samen naar interessante linken tussen de stedelijke wijksites en de wijksites van bewnersgrepen. Het creëren van linkenprtalen en het mee prmten van de bewnerssites kunnen hiebij een begin zijn. c. Bij Apps Fr Ghent werd de prep algemeen gedaan, via pers, eigen kanalen en sciale media. De sleutelfiguren in de hacker wereld zijn nntbeerlijk m de juiste mensen te bereiken. 14 Wie waren de betrkken partners en wat was hun rl en aandeel in het prject? Geef aan f het m een hrizntaal ( publiek publiek; publiek privé) f verticaal (federale, reginale, lkale verheden) partnerschap gaat. Partners Bewnersacademie: Bewnersgrepen: Aan de eerste bijeenkmst van 15 december 2011 nam een 15-tal bewnersgrepen deel. Hiervan stelden 12 bewnersgrepen hun wijksite vr p grt scherm. Tt slt gaven de bewners input vr het uitwerken van een gedragen prgramma. Gebiedsgerichte Werking: inventariseren van de bestaande Gentse buurt- en wijksites en sciale mediagrepen; pstart van het prject en samenstelling van de prjectgrep; cördinatie (uitndigen, prgramma bewaken en cncretiseren, pvlging)

7 Thuis in de Stad-prijs Pagina 7 van 10 Dienst Buurtwerk: inventariseren en pvlgen van Gentse sciale media-grepen (digitale sciale chesie); vrzien van een laagdrempelige wrkshp rnd sciale media. Gent 3D: faciliterend (levensgrte prjectie van de wijksites van de bewnersgrepen) E-strategie : bewaken van de linken met aanverwante initaitieven, prjecten Dienst Cmmunicatie: vrstelling stedelijke wijksites + nderzek linken tussen stedelijke wijksites en bewnerssites Digiplis: faciliteren (internetverbindingen, vrzien van laptps) + uitwerken van een aanbd rnd het ntwikkelen en beheren van websites (prgramma Drupal Gardens ) Plitie Gent: nderzek naar de link plitie - wijksites (a in functie van een betere bekendmaking van de Gentse wijkcmmissariaten + nderzek naar rl van wijkcmmissarissen in lkale sciale media) Partners Apps Fr Ghent IBBT (Instituut vr BreedbandTechnlgie) - MultiMediaLab: aanleveren technische knw hw, sprekers, het theretisch kader rnd pen data en linked pen data OKFN Belgie (Open Knwledge Fundatin) aanleveren API (datatank), cmmuniceren, spnsrs zeken Ghent Living Lab praktische ndersteuning van het event, cmmunicatie naar eigen achterban, link met nderwijsinstellingen Ghent Web Valley zeken van spnsring, hsting website, prijzenpt Digiplis Gent Technische ndersteuning, jurering, lgistieke pvlging 15 He werd het prject bekendgemaakt? Bewnersacademie: Op basis van een grndig nderzek naar de bestaande buurt- en wijksites en buurt- en wijkgerichte sciale mediagrepen, maakte de Gebiedsgerichte Werking eerst een inventaris p van de Gentse bewnersgrepen die actief zijn p dat vlak. Deze grepen werden gericht aangeschreven en uitgendigd vr de startbijeenkmst van de Bewnersacademie p 15 december Vrlpig geven we bewust ng niet veel ruchtbaarheid aan de Bewnersacademie. We willen eerst enkele stappen zetten met de bestaande bewnersgrepen die een buurt- f wijksite beheren f die binnen hun buurt f wijk actief zijn met sciale media. De cmmunicatie verlpt bijgevlg gericht naar deze grepen dr middel van en f brief. Naarmate het prject verder gestalte krijgt, kunnen we verwegen m de Bewnersacademie meer bekendheid te geven en de lkale initiatieven beter te prmten. Een mgelijkheid is het vrzien van een aanbd f actie tijdens de Digitale Kermis (februari 2013) f tijdens de Digitale Week (april 2013). Apps Fr Ghent: Er is uitdrukkelijk gekzen m vr Apps Fr Ghent geen printmedia te gebruiken. De bekendmaking van de activiteit gebeurt via web en sciale media: a. Web: b. Sciale media: twitter: https://twitter.cm/appsfrghent facebk: https://www.facebk.cm/appsfrghent c. Persbericht 16 Vermeld hiernder eventuele andere elementen die uw kandidatuur kunnen ndersteunen, bijvrbeeld een nafhankelijke evaluatie van het prject. Bewnersacademie: a. Evaluatie pleiding Drupal Gardens dr Digiplis (bijlage) b. Vr het eerst is de rijkdm aan Gentse bewnersgrepen die digitaal met hun buurt, wijk f stad bezig

8 Thuis in de Stad-prijs Pagina 8 van 10 zijn, in kaart gebracht én wrdt er werk gemaakt van een stadsbrede uitwisseling tussen die grepen nderling en tussen die grepen en de Stad Gent. c. De reacties van de deelnemende bewnersgrepen zijn lvend en bemedigend. Zij vragen cncreet naar een aanbd van viermaal per jaar. De Bewnersacademie slpt de wijkgrenzen en maakt een stadsbreed digitaal leerplatfrm mgelijk. d. Andere partners beginnen de mgelijkheden van dat netwerk in te zien, zals Plitie Gent, en wensen vrtaan actief te participeren in de Bewnersacademie. Apps Fr Ghent: a. Een interne evaluatie van alle rganisatren tnt dat de editie 2012 echt een succes was. De betrkkenheid van de studenten is echt een meerwaarde (evaluatiedcument in bijlage). b. videverslag: c. pers: 17 Omschrijf hiernder waarvr u de geldprijs eventueel zult gebruiken. Bewnersacademie: Opzetten en uitbuwen van een digitaal netwerk: naast de fysieke bijeenkmsten (infavnden, wrkshps, pleidingen en vrmingen) zu een digitaal netwerk (met a blg) een meerwaarde betekenen, aangezien het de bewnersgrepen de mgelijkheid biedt m, stadsbreed, snel en n line met elkaar te cmmuniceren). Verder uitwerken van een specifiek vrmingsaanbd p maat van de nden van de bewnersgrepen (externe experten, bezek met bewners aan andere stad met gelijklpend initiatief). Ontwikkeling van een kant- en klaar pakket f sjabln van wijksite vr nieuwe bewnersgrepen die technisch minder nderlegd zijn, maar wel een digitaal netwerk in hun buurt f wijk willen pstarten. Huur webruimte vr bewnerssites (is vraag van bewnersgrepen die dit nu zelf bekstigen). Apps Fr Ghent: Het geld zu gebruikt wrden m de rganisatie van Apps Fr Ghent te cntinueren, en meer te kunnen besteden aan de pvlging van de ingediende app-vrstellen, en een vlwaardige incentivestructuur uit te buwen. Het budget kan k wrden aangewend m het data-prtaal verder te ntwikkelen.

9 Thuis in de Stad-prijs Pagina 9 van 10 Bijlage 1 Evaluatie Drupal Gardens dr Digiplis Tevredenheidsenquête pleiding Drupal Gardens 1. Vldeed deze cursus aan je verwachtingen? Alle 11 persnen vnden dat de cursus vldeed aan de verwachtingen. 1 iemand schreef dat de cursus aan de verwachtingen vldeed maar dat de cursus te krt was. 2. Wat vnd je het meest psitieve aan deze cursus? Gede uitleg maar tijd te krt en daarm meilijk te leren. Zu k zeer ged zijn vr de buurt. Mgelijkheid m te experimenteren en feedback te krijgen en vragen; praktische sessie en veel zelf den; zeer praktisch Ik heb nu een verschil kunnen zien met andere websitebuwers Ik heb veel bijgeleerd Een vlledig verzicht Helder en cncreet Laagdrempelig; gede basisinleiding 3. Wat is er vr verbetering vatbaar? Een pvlgcursus Inf kwam te snel en te meilijk Mag uitgebreider vr de leken De tijd was te krt; extra tijd en extra uren. Graag ng herhaling... Whitebard m bv even te schetsen wat de blcks (ed: pbuwblkken van een website. Bijvrbeeld: een banner, een zijmenu, etc) precies zijn; 4. Het leestemp is 9 mensen vnden het temp ged 2 mensen vnden het temp te snel. De telichting hierbij was te snel vr beginners en graag een vlgende les met niveau beginners/gevrderden 5. De structuur van de Presentatie slides is 9 mensen vnden de structuur vldende 1 iemand vnd het middelmatig met als telichting liever cursus met meer uitleg 1 iemand vnd het zeer ged met als telichting maar vr met alles mee te zijn mag er ng extra uitleg gegeven wrden. Graag extra uren ver drupal gardens 6. De praktische tepasbaarheid van de lessen is 4 mensen vnden de tepasbaarheid middelmatig. Met als telichting misschien na veel efening. zu graag ng meer bijleren k mdat het heel leuk zu zijn m een site te maken ver de wijk 6 mensen vnden de tepasbaarheid Hg. Zeer hands-n 1 iemand ks ervr m de ptie ged, vldende te te vegen. 7. Heeft u suggesties vr andere sessies? Welke thema s zu u graag aan bd zien kmen? Scial Media Misschien een pvlgcursus na enkele weken/maanden; graag vervlg p dit f dieper ingaan p dit; Graag nieuws ivm hsting van wijksites dr DG (ed: vraag is gesteld dr. Ik heb gezegd dat de vraag reeds dr jullie gesteld was en intern is drgegeven. ) Individuele wrkshp vr eigen wijksite de muide

10 Thuis in de Stad-prijs Pagina 10 van 10 Bijlage 2 Het Nieuwsblad 26 maart 2012 Studenten klppen prfs in 'Apps fr Ghent' Michael Vanderprten, Jannick Vandaele, Thmas Tuts, Tm Van Humbeek en Stefaan Christiaens.lva CREDIT: Lieven Van Assche GENT - Het studententeam 'The Missing H' van Artevelde Hgeschl heeft de tweede editie van Apps fr Ghent gewnnen, een wedstrijd waarin prgrammeurs aan de slag meten met verheidsgegevens. Met hun game Circadia lieten Michael Vanderprten, Jannick Vandaele, Thmas Tuts, Tm Van Humbeek en Stefaan Christiaens zeven prfessinele en twee studententeams achter zich. 'Met nze app kun je dr de stad wandelen en ntdek je buurten die niet z ppulair zijn bij teristen, maar waar wel veel te zien is. Als je z'n minder bekende buurt bezekt en daar incheckt, krijg je een hge scre. Z willen we die buurten prmten', zegt Michael Vanderprten. 'Maar k de stad kan die cijfers gebruiken. Dr de scres zien de bestuurders waar mensen vral naarte gaan. Daarmee kunnen ze dan rekening huden in hun beleid.' De studenten zijn best trts dat ze de prfessinele teams hebben geklpt. 'We kunnen ns meten met prfs, dat belft vr later. We werden ingeschreven dr nze dcent. Nu kan hij ns maar beter laten slagen vr zijn vak (lachen).' Research Trugh Visuals werd uitgerepen tt het beste prfessinele team. Het Belgisch/Singaprese team ntwikkelde een app m de grei f inkrimping van wijken in Gent p een visueel aantrekkelijke manier weer te geven.

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie