Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht maart 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht maart 2017"

Transcriptie

1 Preventie- en handhavingplan Alcohol Gemeente Papendrecht maart 2017

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Integrale aanpak Doelgroep Leeswijzer Huidige situatie in Papendrecht Alcoholgebruik Handhaving (tussentijdse evaluatie Preventie- en handhavingsplan alcohol ) Ambitie en doelen Ambitie Doelen Acties Educatie Regelgeving Handhaving Financiële paragraaf

3 Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Papendrecht 1 Inleiding De DHW schrijft de gemeente voor iedere vier jaar een door de raad vastgesteld Preventie en handhavingplan alcohol te maken, dat in ieder geval voldoet aan de volgende wettelijke minimale eisen (DHW art 43a lid 2 en 3): Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet. In het plan wordt in ieder geval aangegeven: a. wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol; b. welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen; c. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen; d. welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden. 1.1 Integrale aanpak Dit plan is gebaseerd op een integrale aanpak. Er is immers sprake van een preventie- en handhavingsplan. Wetenschappelijke studies laten zien dat een integrale benadering van de problematiek rondom alcohol een cruciaal kenmerk is van effectief alcoholbeleid (Reynolds, 2003). Onderzoek van het RIVM Centrum voor Gezond Leven, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en het Trimbos-instituut bevestigt dat beleid op het gebied van alcoholmatiging het meest effectief is als het integraal wordt aangepakt. Preventiestrategieën die gebaseerd zijn op handhaving van wet- en regelgeving, training van alcoholverstrekkers, instellen van alcoholvrije zones en intensieve media-aandacht zijn potentieel succesvol (Holder e.a., 1999). Het preventiemodel kent 3 beleidspijlers, te weten: educatie, regelgeving en handhaving. De pijlers staan deels op zichzelf maar overlappen elkaar ook (zie figuur, Reynolds, 2003). Juist in de overlap zien we het integrale preventiebeleid terug. Regelgeving Handhaving Preventie Educatie Figuur 1. Integraal beleidsmodel voor effectief lokaal alcoholbeleid (Reynolds, 2003). 3

4 1.2 Doelgroep De doelgroep van dit preventie- en handhavingsplan zijn jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar. Het is namelijk bekend dat de gezondheidsschade van alcoholgebruik het grootst is onder de 24 jaar. Jongeren en jongvolwassenen onder de 24 jaar zijn fysiek nog niet geheel volwassen en met name de hersenen zijn nog in ontwikkeling. Alcohol kan deze ontwikkeling schaden. Voor de doelgroep tot 18 jaar ligt het accent op het tegengaan van alcoholgebruik. Voor de doelgroep tot 24 ligt het accent op het tegengaan van overmatig alcoholgebruik (zoals het binge drinken ). 1.3 Leeswijzer In dit Preventie- en Handhavingsplan Alcohol van de gemeente Papendrecht komen bovenstaande zaken aan de orde. Dit gebeurt aan de hand van de vier w-vragen: Wat is de omvang van het probleem? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Bij de beschrijving van de huidige situatie ('het probleem') is een tussentijdse evaluatie van het onderdeel handhaving van het Preventie- en handhavingsplan alcohol meegenomen. Het is helaas niet mogelijk om de daarin opgenomen doelstellingen op het gebied van alcoholgebruik en preventie tussentijds te evalueren omdat de Dienst Gezondheid & Jeugd tussentijds is overgestapt op een andere manier van monitoren. De cijfers die zijn opgenomen in het preventie- en handhavingsplan zijn daardoor moeilijk vergelijkbaar geworden. De doelstellingen op dit gebied in hoofdstuk 3 van dit Preventie- en Handhavingsplan Alcohol zijn opnieuw bepaald, zodanig dat het aansluit op de nieuwe manier van monitoren. 4

5 2 Huidige situatie in Papendrecht Wat is de omvang van het probleem? 2.1 Alcoholgebruik Het alcoholgebruik onder jongeren is in Papendrecht, evenals in de hele regio Zuid-Holland Zuid, hoog. In Papendrecht wordt, in vergelijking met de regio, met name door jongeren van 14 en 15 jaar relatief veel gedronken. Percentage alcoholgebruik jongeren Papendrecht Regio ZHZ jarigen Wel eens alcohol gedronken Wel eens een paar slokjes alcohol gedronken Wel eens een heel glas alcohol gedronken 5 8 Wel eens aangeschoten of dronken geweest Bingegedronken* in de afgelopen vier weken jarigen Wel eens alcohol gedronken Wel eens een paar slokjes alcohol gedronken Wel eens een heel glas alcohol gedronken Wel eens aangeschoten of dronken geweest Bingegedronken* in de afgelopen vier weken *(>=5 drankjes op één gelegenheid) Bron: Jeugdgezondheidsmonitor 2015 en 2016, Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ De groepen 12- en 13-jarigen en 14- en 15-jarigen zijn bevraagd door de schoolartsen van Rivas en Careyn. Het gaat hier om het contactmoment in de 1e en 3e klas van het VMBO en de 2e en 4e klas van de havo en het VWO. Deze cijfers worden ieder jaar in de zomerperiode geactualiseerd. Sinds 2010 is in Papendrecht en de hele regio Zuid-Holland Zuid een duidelijke dalende trend te zien in het alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar. De landelijke inzet en de regionale en lokale inzet via het programma Verzuip jij je toekomst?! van de Dienst Gezondheid & Jeugd, heeft haar vruchten afgeworpen. Dit positieve resultaat is bereikt door een afname van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren: ouders zijn strenger geworden, meer scholen voeren een alcoholvrij beleid en de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop is verbeterd. De afgelopen jaren was de dalende trend in de regio Zuid-Holland Zuid echter groter dan in Papendrecht. Papendrecht bleef dus iets achter bij de regio. In 2014 had bijvoorbeeld 39% van de 13- jarigen in Papendrecht wel eens alcohol gedronken (2010: 51%), terwijl dit in 2014 in de regio 36% was (2010: 52%). Uit de cijfers over 2015 en 2016 (zie tabel) blijkt dat Papendrecht inmiddels beter scoort. Onder de 14- en 15-jarigen blijft Papendrecht wel iets achter bij de regio. Uit cijfers van de Dienst Gezondheid en Jeugd blijkt verder dat het alcoholgebruik van jongeren die ouder zijn dan 18 jaar nog steeds zorgelijk is. Dit beeld sluit aan bij de landelijke trend. Het alcoholgebruik bij de jonge jeugd daalt, maar vanaf ongeveer 16 jaar drinken jongeren nog steeds te 5

6 vaak en te veel. De verwachting is dat in deze leeftijdsgroep op termijn ook een daling ingezet zal worden, nu de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar steeds meer als de sociale norm gaat gelden bij onder andere ouders. 2.2 Handhaving (tussentijdse evaluatie Preventie- en handhavingsplan alcohol ) In het Preventie- en handhavingsplan alcohol was bepaald dat op de onderstaande activiteiten handhaving zou worden ingezet. 1. Leeftijdsgrenzen 2. Doorschenken 3. Vergunningen Het onderstaande overzicht is overgenomen uit het Preventie- en handhavingsplan De gepleegde inzet is eraan toegevoegd. Soort bedrijf/controle Aantal controles Boa's totaal Supermarkten (6) Slijterijen (4) Horeca en sportverenigingen (met aandacht*) (12 + 5) Alcoholgebruik openbare plaatsen door 18 minners** Evenementen Rechtsgeldighied Drank- en Horecavergunningen en exploitatievergunningen Minimaal 1-3 controles per supermarkt per jaar Minimaal 1-3 controles per slijterij per jaar Minimaal 1-3 controles van 14 horeca en paracommerciële instellingen per jaar Minimaal 1-3 controles op alle hangplekken per jaar 1 controle per evenement per jaar (bij maximaal 5 evenementen) Een vijfjaarlijkse cyclus waarin alle horecabedrijven worden gecontroleerd* * Het betreft horeca en sportverenigingen die relevant zijn voor controle vanwege de omvang van de bedrijfsvoering en/of het aanwezig zijn van de doelgroep. ** De inzet op hanggroepen vereist meerdere vaardigheden en bevoegdheden waarvoor de politie beter is geëquipeerd. Voor de gemeenteraad is het belangrijkste onderdeel de gestelde ambities en de te behalen resultaten op het gebied van alcohol. Het onderstaande overzicht is overgenomen uit het Preventieen handhavingsplan Naast het resultaat dat voortkomt uit de controles van Boa's die in 2014 en 2015 hebben plaatsgevonden zijn ook een aantal uitkomsten van mysteryshopping weergegeven. Mysteryshopping is een methodiek waarbij een jongere wordt ingezet om een aankoop in een verkooppunt te doen om de naleving van de leeftijdsgrenzen te controleren. Deze bevindingen worden geregistreerd. 6

7 Verkooppunt Ambitie naleving Resultaat Supermarkten 83% 44% Slijterijen 75% 75% Horeca 78% 71% (sport)kantines 80% 83% Toelichting op de resultaten Het is van belang dat de gestelde ambities goed worden gemeten. De gemeenteraad krijgt dan inzicht of de door hem gestelde ambities worden gehaald en of het gevoerde beleid het gewenste effect oplevert. Het college en de burgemeester kunnen zo nodig aanvullende maatregelen treffen op het moment dat ambities niet worden gehaald. Het preventie- en handhavingsplan wordt daarmee een sturingsmiddel voor het gemeentebestuur. De controles van de Boa s hebben in de periode dienst gedaan als meetinstrument. Parallel hieraan is op het gebied van alcohol in beperkte vorm mysteryshopping ingezet. De resultaten laten tussen de twee meetinstrumenten forse verschillen zien. Met name in de supermarkten blijven de resultaten achter bij de door de gemeenteraad gestelde ambitie. De burgemeester heeft in het horecaoverleg van februari 2017 de supermarkten, slijterijen en horeca opgeroepen om in 2017 betere resultaten te laten zien. Hij heeft aanvullende maatregelen in het vooruitzicht gesteld op het moment dat de resultaten van mysteryshopping in 2017 geen substantiële verbetering laten zien. Dit kan bijvoorbeeld het intensiveren van de handhaving zijn. Betrouwbaar onderzoek Het inzetten van mysteryshopping op het gebied van alcohol en de inzet van acteurs op het gebied van doorschenken is een betrouwbare manier van onderzoek. Met deze vorm van onderzoek wordt een aankooppoging gedaan hetgeen leidt tot een betrouwbare uitkomst over het naleefgedrag en daarmee de effecten van het preventie- en handhavingsplan. Het geeft een goed beeld van de werkelijke situatie. De inzet van Boa's geldt voor dit soort doeleinden als onbetrouwbaar omdat hun inzet "slechts" is gericht op het waarnemen van een overtreding. Is bijvoorbeeld hun doelgroep (jongeren) niet ter plaatse dan wordt geen overtreding waargenomen. Verder zijn Boa's gebonden aan het rondkrijgen van bewijsvoering op basis van de wet- en regelgeving. Zo is er geen sprake van een overtreding door een bedrijf als zich het enkele feit voordoet dat een jongere met alcohol in het bedrijf staat. De Boa's moeten ook het feit waarnemen dat de alcohol verstrekt is vanuit het bedrijf. Tot slot zijn de Boa's voor de controles op de rechtsgeldigheid van vergunningen het meest geschikt. Beleid en de uitvoering van handhaving zijn gescheiden Beleid en handhaving zijn tot op heden gescheiden zaken. Het onderzoek in de vorm van mysteryshopping heeft met name als doel de effecten van het beleid inzichtelijk maken en ondernemers zo te stimuleren de regels beter na te leven. Handhaving heeft tot doel te controleren op de naleving van regels en zo nodig te handhaven via een stappenmodel. Mysteryshopping heeft tot op heden niet als resultaat om daadwerkelijk te handhaven. Op dat punt speelt al enige tijd de discussie of dat juridisch aanvaardbaar is, zeker als jongeren onder de 18 jaar worden ingezet. Maar ook bij de inzet van 18-jarigen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. 7

8 Voor de handhaving op alcohol is de burgemeester bevoegd gezag en heeft hij een handhavingsbeleid vastgesteld. In het handhavingsbeleid wordt het beginsel gehanteerd dat bij een eerste overtreding een waarschuwing wordt gegeven indien dit een passende maatregel is. Dit biedt detailhandel of horeca de ruimte om maatregelen te treffen ter voorkoming van verdere overtredingen en het toepassen van handhaving. Hoewel mysteryshopping niet uitmondt in handhaving levert het een bijdrage in de bewustwording rondom alcohol. Zo worden ieder jaar de resultaten van mysteryshopping teruggekoppeld aan de bedrijven. Ook kunnen de uitkomsten van mysteryshopping gebruikt worden om de handhaving aan te sturen wanneer dat nodig is. De inzet is erop gericht om een nieuwe norm te zetten en hiervoor is een langere adem en een herhaling van de boodschap van belang. De nieuwe norm is om alcohol bij jongeren zolang mogelijk uit te stellen en in ieder geval tot het 18e levensjaar. Vormgeven onderzoeken De mysteryshopping heeft plaatsgevonden door een stagiaire op het gebied van handhaving in te zetten waardoor de kosten voor dit onderzoek nihil zijn gebleven. Inmiddels is ook een protocol opgesteld voor de inzet van mystery-guest bij alcoholcontroles. Voor wat betreft de rechtsgeldigheid van vergunningen kunnen de controles van Boa's onveranderd dienst doen. Een onderzoek op doortappen door middel van acteurs is in het verleden éénmalig uitgevoerd op regionaal niveau binnen het project "Verzuip jij je toekomst?!". Aanbevelingen De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het Preventie- en handhavingsplan alcohol besloten bij de tussentijdse evaluatie te bepalen of er aanleiding bestaat de te behalen resultaten aan te passen. De tussenevaluatie leidt nu tot de volgende aanbevelingen: 1. Onderzoek naar de werking van het beleid jaarlijks te laten plaatsvinden door middel van mysteryshopping voor wat betreft het verstrekken van alcohol aan minderjarigen en acteurs voor wat betreft het doorschenken van alcohol aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren; 2. Resultaten van de onderzoeken monitoren en zo nodig bijsturen zodat de door de gemeenteraad gestelde ambities worden gehaald. 8

9 3 Ambitie en doelen Wat willen we bereiken? 3.1 Ambitie Wat betreft terugdringen van alcoholgebruik onder 14- en 15-jarigen scoort Papendrecht minder goed dan het regionaal gemiddelde (zie hoofdstuk 2). Het is onze ambitie om het over de hele linie beter te doen dan de regio. Daarmee handhaven we de ambitie uit het Preventie- en handhavingsplan alcohol Zo willen we ook invulling geven aan het landelijke alcoholbeleid dat kinderen niet vóór hun 18e jaar beginnen met drinken, dat jongeren minder gaan drinken en dat de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik in bijzondere situaties worden verminderd (in het gezin, op het werk, in het verkeer en bij het uitgaan). 3.2 Doelen Bovenstaande ambitie is vertaald naar de volgende vier hoofddoelen plus concrete subdoelen van alcoholpreventie- en handhaving in Papendrecht: 1. Afname van alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen ervan onder de 18 jaar Gezien bovenstaande ambitie, uitgaande van de cijfers over alcoholgebruik uit de jeugdgezondheidsmonitor 2015 (zie hoofdstuk 2) én uitgaande van de regionale ambitie dat het percentage jongeren dat wel eens alcohol heeft gedronken en aan binge drinken doet in de periode niet verder toeneemt ten opzichte van de periode , zijn dit de subdoelen: Voor de groep 12- en 13-jarigen: A. Het percentage dat wel eens alcohol heeft gedronken is gedaald van 15% in 2015 naar 14% in 2019 (regionale ambitie is 16%); B. Het percentage dat wel eens aangeschoten of dronken geweest is gedaald van 4% in 2015 naar 3% in 2019 (regionale ambitie is 4%); C. Het percentage dat in de afgelopen vier weken heeft binge gedronken is gedaald van 5% in 2015 naar 3% in 2019 (regionale ambitie is 4%); Voor de groep 14- en 15-jarigen: D. Het percentage dat wel eens alcohol heeft gedronken is gedaald van 50% in 2015 naar 40% in 2019 (regionale ambitie is 50%); E. Het percentage dat wel eens aangeschoten of dronken geweest is gedaald van 32% in 2015 naar 25% in 2019 (regionale ambitie is 30%); F. Het percentage dat in de afgelopen vier weken heeft binge gedronken is gedaald van 22% in 2015 naar 17% in 2019 (regionale ambitie is 22%). 9

10 2. Afname van overmatig alcoholgebruik en openbare dronkenschap 18 tot 24 jaar A. Eind 2019 is de naleving van het niet schenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap (doortappen) in de horeca en de sportkantines 75%. 3. Naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop A. Naleving eind 2019 in supermarkten: 75%. B. Naleving eind 2019 in slijterijen: 75%. C. Naleving eind 2019 in de horeca: 75%. D. Naleving eind 2019 in de sportkantines: 75%. 4. Drank- en Horecavergunningen op orde (rechtsgeldigheid vergunningenbestand) A. Eind 2019 is het nalevingspercentage rechtsgeldige vergunningen 92%. Toelichting op de subdoelen Wat betreft alcoholgebruik blijven we de komende jaren de regionale en Papendrechtse cijfers uit de jeugdgezondheidsmonitors volgen om te kunnen bepalen of we moeten bijsturen om te blijven voldoen aan onze ambitie om het beter te doen dan de regio. Om ondernemers te stimuleren de regels op het gebied van alcoholverkoop na te leven heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan besloten het nalevingspercentage per gecontroleerde ondernemer op minstens 75% van het aantal controles te leggen. Ook is toen besloten bij de tussenevaluatie te bepalen of er aanleiding zou bestaan om het beleid en/of de nalevingspercentages aan te passen. De cijfers uit hoofdstuk 2 van deze nota geven een eerste beeld van de nalevingspercentages in Papendrecht. Zoals aangegeven is de inzet van Boa's voor dit soort doeleinden onbetrouwbaar gebleken en hanteren wij de uitkomsten van mysteryshoppers. In het eerste half jaar van 2016 is met name de horeca gecontroleerd. Van de 3 bezochte bedrijven voldeed geen enkele aan de verplichting om legitimatie te vragen. Dat is een nalevingspercentage van 0%. Slijterijen en supermarkten lieten een nalevingspercentage van 25% zien. Wij zien geen aanleiding om de door de gemeenteraad gestelde ambities te herzien. De gemeenteraad heeft in 2014 het ambitieniveau op het gebied van de rechtsgeldigheid van vergunningen op 92% (in 2018) gesteld. 10

11 4 Acties Wat gaan we ervoor doen? In dit hoofdstuk zijn acties geformuleerd op de drie pijlers die tezamen de integrale aanpak van het alcoholvraagstuk vormen: educatie, regelgeving en handhaving. 4.1 Educatie Het creëren van bewustwording en draagvlak in de samenleving is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol beleid. Een belangrijke factor is de omgeving van de drinker. Daarbij onderscheiden we vier doelgroepen die invloed kunnen hebben op het alcoholgebruik van jongeren: ouders, scholen, sportverenigingen en overige alcoholverstrekkers. De belangrijkste samenwerkingspartner van de gemeente bij deze pijler is de Dienst Gezondheid & Jeugd. Ouders Veel ouders worstelen met het onderwerp 'kinderen en alcohol.' Daarbij onderschatten ze het alcoholgebruik van hun kinderen. Het gedrag van hun puber wordt voor een deel bepaald door bijvoorbeeld vrienden. Ouders hebben, zonder dat zij dat vaak weten, echter wel degelijk ook zelf invloed op het alcoholgebruik van hun kinderen. De beschikbaarheid van alcohol in huis en het stellen van regels zijn geschikte instrumenten om alcoholgebruik tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders die geen duidelijke regels hebben afgesproken en geen leeftijdsgrens hebben gesteld voor het drinken van alcohol al op jongere leeftijd beginnen met drinken. Ze drinken bovendien vaker dan jongeren waarvan de ouders wel een leeftijdsgrens hebben gesteld. Een slechte ouder-kind relatie en psychische problematiek of middelengebruik van de ouders zijn tevens risicofactoren. De acties die wij de komende periode richting de doelgroep ouders ondernemen zijn: Ouders bewuster maken van hoeveel kinderen drinken en de invloed die zij hier zelf op hebben; Ouders handvaten geven om alcoholgebruik door hun kind te voorkomen of verminderen. Scholen De school is een belangrijke pedagogische omgeving voor jongeren. Ook als het gaat om alcoholgebruik leren jongeren op school wat wel en niet verstandig is. Met name de informatie over wat alcohol met de hersenontwikkeling doet is hierbij bruikbaar blijkt uit de praktijk. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor hun ouders. Een goed schoolprogramma biedt meer dan voorlichting en besteedt ook aandacht aan regels voor leerlingen en personeel met betrekking tot alcoholgebruik bij schoolfeesten, kampen, excursies en studiereizen. Gezien de nieuwe leeftijdsgrens mogen vrijwel alle leerlingen in het voortgezet onderwijs geen alcohol in bezit hebben in openbare gelegenheden en daarmee lijkt een alcoholvrij schoolbeleid de meest voor de hand liggende keuze. Het Willem de Zwijgercollege is in samenwerking met de dienst Gezondheid & Jeugd bezig met een programma waarin naast alcohol ook roken en andere genotmiddelen aan de orde komen. De acties die wij de komende periode richting de doelgroep scholen ondernemen zijn: De scholen voor voorgezet onderwijs adviseren en stimuleren (verder) met het thema alcohol aan de slag te gaan; 11

12 De scholen voor voortgezet onderwijs helpen met het omgaan met de regels rond de leeftijdsgrens van 18 jaar en welke maatregelen zij kunnen nemen wanneer bij schoolfeesten, kampen, excursies en studiereizen toch wordt gedronken; Scholen voor primair en voorgezet onderwijs aanmoedigen om ook activiteiten voor ouders rond het thema alcohol te organiseren. Sportverenigingen Een gezonde sportomgeving is in het belang van de sporter en de vereniging zelf. Matig of overmatig alcoholgebruik bevordert dat niet. De praktijk is echter dat een sportwedstrijd wel eens een uitgebreide 'derde helft' heeft in de sportkantine. Door toeschouwers langs de lijn of op de tribune wordt ook tijdens de wedstrijden alcohol genuttigd. De barinkomsten zijn voor sportverenigingen vaak ook een belangrijke inkomstenbron. Het creëren van een gezonde sportomgeving begint bij het verenigingsbestuur zelf. Zij kunnen ervoor kiezen alcoholbeleid voor de vereniging op te stellen. Maar het is de barvrijwilliger en het is de teamcoach die een sleutelrol vervult. De acties die wij de komende periode richting de doelgroep sportverenigingen ondernemen zijn: Het bewustzijn bij sportverenigingen van hun verantwoordelijkheid voor de naleving van de wet vergroten; Sportverenigingen ondersteunen bij het opstellen en handhaven van alcoholbeleid om zo een gezonde sportomgeving te creëren; Barvrijwilligers trainen in het toepassen van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Overige alcoholverstrekkers Met de term alcoholverstrekkers worden alle personen bedoeld die verantwoordelijk zijn voor een adequate naleving van de Drank- en Horecawet. Dat kunnen horecaondernemers, barpersoneel, barvrijwilligers, portiers, caissières, filiaalmanagers etc. zijn. Van deze mensen wordt verwacht dat ze de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol kennen en naleven, evenals het verbod op doorschenken bij dronkenschap en het toelaten van personen in kennelijke staat van dronkenschap in de onderneming, vereniging of het evenement. Training: Belangrijk is vooral dat een alcoholverstrekker zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en in staat is juist te handelen, ook wanneer er weerstand is bij de klant. Om alcoholverstrekkers hierin te bekwamen zijn trainingsprogramma s ontwikkeld zoals Barcode voor barpersoneel, de IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) training voor barvrijwilligers en de Evenementen IVA. Nalevingscommunicatie: Naleving van de wet kan, naast individuele training, worden beïnvloed door nalevingscommunicatie. Nalevingscommunicatie omvat alle vormen van communicatie (media, persoonlijk, internet etc.) die gericht zijn op het stimuleren van naleving. Dit kan onder andere door met communicatie positieve voorbeelden zoals NIX-feesten extra te benadrukken en door het communiceren van de toezichtsresultaten de subjectieve pakkans te vergroten. De acties die wij de komende periode richting de doelgroep alcoholverstrekkers ondernemen zijn: Het bewustzijn bij alcoholverstrekkers van hun verantwoordelijkheid voor de naleving van de wet vergroten; Alcoholverstrekkers trainen in het toepassen van de leeftijdsgrens van 18 jaar; Organisatoren van evenementen adviseren over middelengebruik; 12

13 Meer nalevingscommunicatie waaronder in elk geval ieder jaar communicatie van de toezichtsresultaten (onder andere nalevingscijfers) zoals de Dienst Gezondheid & Jeugd voorheen deed. 4.2 Regelgeving Zoals in de inleiding al is aangegeven, is regelgeving een van de pijlers van een integrale aanpak van het alcoholvraagstuk. Dit Preventie- en handhavingsplan is dan ook geen op zichzelf staand document. Hieronder is een opsomming opgenomen van de bestaande regelgeving over alcohol. Alle regelingen tezamen vormen de basis voor het handhavingsbeleid van de gemeente Papendrecht. Wij voorzien voor de komende periode geen aanpassingen op het gebied van regelgeving. Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet is in 2013 ingevoerd. Het doel van de wet is gezondheidsschade door alcohol bij jongeren voorkomen en verstoring van de openbare orde door alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. In 2014 maakte een aanpassing van de wet onder meer dat de leeftijdsgrens werd aangepast van 16 naar 18 jaar. Ook moeten gemeenten verplicht een preventieen handhavingsplan opstellen (zie ook 1.3. voor een uitgebreidere beschrijving). Ook de handhaving van de Drank- en Horecawet is nu bij gemeenten belegd. Drank- en horecaverordening gemeente Papendrecht De gemeenteraad heeft deze verordening vastgesteld. Met de vaststelling van deze verordening geeft de gemeenteraad invulling aan artikel 4 van de Drank- en Horecawet. De Drank- en Horecawet bevat onder andere regels ten aanzien van prijsacties, schenktijden van de paracommerciële instellingen, een verbod op privébijeenkomsten en derdenbijeenkomsten en het verbod op het schenken van sterke drank door paracommerciële instellingen. Beleidsregels handhaving horeca en alcohol gemeente Papendrecht De Drank- en Horecawet legt de uitvoering van de handhaving bij de gemeente. De burgemeester heeft de beleidsregels handhaving horeca en alcohol vastgesteld en hiermee ligt vast hoe handhaving is vormgegeven. Het beleid bevat onder andere een handhavingsmatrix waarin artikelsgewijs de sancties worden vastgelegd op het moment dat er een overtreding wordt waargenomen. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Papendrecht De Algemene plaatselijke verordening bevat een verbodsbepaling over het openlijk gebruik van alcohol. 4.3 Handhaving In 2014 en 2015 is wat betreft handhaving ingezet op de leeftijdsgrenzen, het doorschenken en de vergunningen. Dit blijven de speerpunten voor de komende periode. Speerpunt leeftijdsgrenzen Sinds 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. De handhaving hiervan is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Zoals in de inleiding is aangegeven stijgt het gemiddelde landelijke nalevingspercentage, maar is het nog steeds maar 36%. Het gemiddelde nalevingspercentage in Papendrecht wijkt hier niet veel van af. Het aantal controles dat jaarlijks plaatsvindt is vastgelegd in het onderstaande overzicht. 13

14 Soort bedrijf/controle aantal Aantal controles Boa's Supermarkten (6) 6 Minimaal 1-3 controles per supermarkt per jaar Slijterijen (4) 4 Minimaal 1-3 controles per slijterij per jaar Horeca en sportverenigingen (met aandacht*) (12 + 5) Evenementen Rechtsgeldighied Drank- en Horecavergunningen en exploitatievergunningen Minimaal 1-3 controles van 14 horeca en paracommerciële instellingen per jaar 1 controle per evenement per jaar (bij maximaal 5 evenementen) Een vijfjaarlijkse cyclus waarin alle horecabedrijven worden gecontroleerd* In aanvulling op de reguliere handhavingscontroles ondernemen wij de komende periode de volgende acties op het speerpunt leeftijdsgrenzen: We gaan de uitkomsten van de controles door BOA's niet langer hanteren als meetinstrument en we gaan de inzet van mysteryshoppers intensiveren; Als uit mysteryshoppersonderzoek blijkt dat de nalevingspercentages bij supermarkten, slijterijen, horeca en sportkantines de komende periode geen substantiële verbetering laten zien, bezinnen wij ons op aanvullende maatregelen. Voorbeeld hiervan zijn intensivering van de handhaving bij gelegenheden die onder de maat presteren en een onderzoek of de uitkomsten van mysteryshopping toch zijn te koppelen aan handhaving; We gaan communicatie over de uitkomsten van het mysteryshoppersonderzoek en alcohol in het algemeen intensiveren (zie ook hoofdstuk 4.1. onder 'Alcoholverstrekkers') 14

15 5 Financiële paragraaf Wat mag het kosten? Wij gaan er van uit dat wij de doelstellingen en acties uit dit Preventie- en Handhavingsplan Alcohol kunnen realiseren met de middelen die hiervoor reeds in de begroting zijn opgenomen. Preventie Papendrecht betaalt, evenals de andere gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid, jaarlijks een inwonerbijdrage aan de Dienst Gezondheid & Jeugd. Hiervan bekostigt de dienst de uitvoering van het regionaal gezondheidsprogramma. Dit budget wordt ingezet om de preventieactiviteiten uit dit Preventie- en Handhavingsplan Alcohol te bekostigen. Handhaving De gemeente Papendrecht beschikt over eigen BOA's voor het kunnen uitvoeren van handhaving. Er zijn geen aanvullende middelen noodzakelijk om de in dit plan gestelde ambities te halen. 15

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht 2014-2015. oktober 2014

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht 2014-2015. oktober 2014 Preventie- en handhavingplan Alcohol Gemeente Papendrecht 2014-2015 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk?... 3 2 Doelstellingen

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sliedrecht 2014-2015 - Juni 2014-1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 3 2.2.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Bedum Versie 2.2, 15 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255)

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) 1. Inleiding Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave Inleiding...4 1 Probleemanalyse...5 2 Beleidsfocus...6 2.1

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota Gemeente Slochteren Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 2. Beleidsfocus 5 3. Educatie

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL Gemeente Molenwaard 1 Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Molenwaard 1 Algemeen 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? Integrale

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 7-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Veiligheid & Leefbaarheid, Communicatie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 1 1. Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Oss 1.1. Inleiding In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is de verplichting

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente SIMpelVeld Datum advies: 10 oktober 2014 Afdeling: IBR Zaakkenmerk: 37888 Behandele d ambtenaar: Financiële consequenties: Ten laste van begrotingspost:

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden 1 Algemeen Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol. Gemeente Oirschot CONCEPT. 1 juli juli Oirschot, 13 mei 2014

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol. Gemeente Oirschot CONCEPT. 1 juli juli Oirschot, 13 mei 2014 CONCEPT Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Oirschot 1 juli 2014 1 juli 2018 Oirschot, 13 mei 2014 Raadsvoorstel vaststelling preventie- en handhavingsplan Oirschot BIJLAGE Preventie- en Handhavingsplan

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 1.2 Maatregelen gericht op het beperken van de beschikbaarheid

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW)

Gemeente Bellingwedde. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW) Gemeente Bellingwedde Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW) 1 juli 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Waterland Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid 2.2. Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 1 1. PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 1.1. INLEIDING In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer éĺ gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo i Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer i 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom is de link lussen preventie en handhaving zo belangrijk.'

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht 2014-2018 1 Inleiding Gemeenten zijn sinds 2014 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet (DHW) geworden. Zowel op juridisch, handhavings-

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde 24 juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 2. Beleidsfocus 6 2.1 Doelgroepen

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Reusel-De Mierden 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Reusel-De Mierden 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol Reusel-De Mierden 2014-2018 Juli 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 2 Uitgangssituatie... 4 2.1 Wetswijziging DHW... 4 2.2 Drie pijlers... 5

Nadere informatie

FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G

FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G 1 FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G N o v e m b e r 2 0 1 1 O N D E R Z O E K E R S : Dr. J

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting Fieke Franken Ellen Selten Titel: Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Ondertitel: Nalevingsonderzoek

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 1 1 Inleiding... 3 2 De lokale situatie... 4 2.1 Doelstelling en resultaten... 5 3 Aanpak... 6 3.1 Regelgeving... 6 3.2 Bewustwording... 6 4 Handhaving van

Nadere informatie

Plan preventie- en handhaving alcohol gemeente Drimmelen 2014-2018. Versie : 1.5 Datum : 14 mei 2014 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J.

Plan preventie- en handhaving alcohol gemeente Drimmelen 2014-2018. Versie : 1.5 Datum : 14 mei 2014 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J. Plan preventie- en handhaving alcohol gemeente Drimmelen 2014-2018 Versie : 1.5 Datum : 14 mei 2014 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J. Zonneveld pagina 2 van 29 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Preventie-

Nadere informatie

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Aanleiding Door middel van deze startnotitie wordt u geïnformeerd over de wettelijke verplichting van de gemeente van het vaststellen

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Datum: april / mei 2014 1 1. Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Probleemanalyse 4 4. Beleid

Nadere informatie

Preventie en Handhaving

Preventie en Handhaving JEUGD- & ALCOHOLBELEID 2014 2017 Wijn en bier voor je 18e niet hier! Gemeente Heerenveen mei 2014 Preventie en Handhaving Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 2. Relatie preventie en handhaving

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 5 1.1 Cijfers 5 1.2 Gevolgen 5 1.3 Hoe komen ze eraan 5 2. Beleidsfocus 7 2.1 Doelgroepen 7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 27 565 Alcoholbeleid Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 1 INLEIDING Achtergrond Op 1 januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Relevant is dat alle taken van de DHW qua toezicht

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Basisplan Preventie en Handhaving Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet. Periode 2014 2017

Basisplan Preventie en Handhaving Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet. Periode 2014 2017 Basisplan Preventie en Handhaving Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet Periode 2014 2017 FrisValley 2.0 is een project van met subsidie van Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Probleemanalyse... 4

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol Handreiking Preventie- en handhavingsplan alcohol s-hertogenbosch, januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Handreiking preventie- en handhavingsplan alcohol 1.1 Algemeen 1.2 Think Before You Drink 2.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Juni 2014 I-WL/2014/1380 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo

Nadere informatie

Concept. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018. Gemeente Zoetermeer

Concept. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018. Gemeente Zoetermeer Concept Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018 Gemeente Zoetermeer 27 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Zoetermeerse cijfers 4 2. Preventie- en Handhavingsplan

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet voor de periode 2015-2016 Burgemeester en wethouders, 7 oktober 2014 Raad, 26 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Gemeente Oldebroek Oktober 2014 Afkortingen en begrippenlijst APV Algemeen Plaatselijke Verordening Oldebroek BOA Bijzonder opsporingsambtenaar CJG Centrum

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Maatschappelijke agenda... 4 1.3 Doelstellingen van beleid... 4 1.4 Samenvatting... 5 2. Beleidsfocus...

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Bezopen. Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. gemeente Borger-Odoorn

Bezopen. Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. gemeente Borger-Odoorn 1 Bezopen Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet gemeente Borger-Odoorn Een nieuwe norm De wet zegt dat je met je vingers van andermans spullen af moet blijven.

Nadere informatie