Stichting De Kringen Landelijk verband van kringen van homoseksuele vrouwen en mannen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting De Kringen Landelijk verband van kringen van homoseksuele vrouwen en mannen"

Transcriptie

1 Stichting De Kringen Landelijk verband van kringen van homoseksuele vrouwen en mannen Secretariaat Postbus 163, 3500 AD Utrecht Betreft : Concept Notulen Kringleidersdag 2012 Datum : 12 mei 2012 Documentdatum : 23 juni 2012 Aanwezige bestuursleden: Walter de Quaasteniet (voorzitter), Gerrit Bruggink (penningmeester), Bastiaan Berrevoets (secretaris), Màdy Verkooijen (algemeen bestuurslid), Wendy Lazaroms (algemeen bestuurslid) Aanwezigen: T. Aukes, E. Bakker, P. van Bolderen, M. Boomgaars, H. Brand, A. de Bruin, T. van Dongen, R. Egthuizen, A. Elie, J. Geenen, W. Geurink, H. Hardeman, W. Hazekamp, N. Heim, F. Hendriks, J. Huijgen, M. Jansen, A.B. Klinkhamer, H. Koeze, A. Koster, J. Krijgsman, R. Kropf, S. Meulendijk, J. Moorlag, R. Osse, A. Poolhout, A. Rooza, M. Schiffmaier, K. Schipper, H. Schipper, M. Smit, N. Sprenger, L. Springer, H. Stempher, H. Sweron, A. Visschers, C. Vlasblom, P. Wester, B. Wijnmaalen Afmeldingen/Afwezigen: N. de Beer, A. Bisschop, R. van Dijk, M. Eelhart, S. Konings, R. Raemaekers, T. Rosier, H. Sluiter, J. Stolwijk, K. van de Wetering, O. de Vries, R. Wolters, J. Zweers, 1, Opening door voorzitter Walter de Quaasteniet 2, Agenda is vastgesteld 3, Verslag vorig jaar 14 mei 2011 Kringleidersdag op of aanmerkingen: - Geen op- of aanmerkingen en het verslag is vastgesteld 4, Ingekomen post en mededelingen - Kandidaat bestuurslid wordt gepresenteerd Laurens Runderkamp - Afmeldingen worden in het verslag opgenomen - Stembureau instellen: Hans Koeze (Onafhankelijk), André de Bruin (Kringleider), Bastiaan Berrevoets (Bestuur) 5, Terugblikken op 2011 en vooruitblikken op Presentatie door Walter de Quaasteniet - Fred Kleian overleden, Kringen Haaglanden - Homoseksualiteit binnen etnische kringen bespreekbaar maken - We willen de landelijke organisatie draaiende houden, de organisatie levensvatbaar houden, kringen faciliteren, ook is het belangrijk dat de doelgroep ons weet te vinden - Subsidie op 5 deelprojecten waaronder zichtbaarheid o Externe zichtbaarheid: anonieme organisatie, herkenbaar gezicht naar buiten toe creëren, nieuwe website bouwen, nieuwe huisstijl, Facebookgebruik, externe contacten flink aangehaald, o Interne zichtbaarheid: doel onderling meer contact en binding voor een krachtigere organisatie,

2 kennisuitwisseling en vasthouding, toename aantal activiteiten, regiobezoeken zijn afgelegd bij regiobesturen, organisatie van het Landelijke Regioplatform twee keer per jaar, digitale nieuwsbrief heeft Keerkring vervangen, rechtstreekse benadering van leden en vrijwilligers, ontwikkeling van vrijwilligersbeleid voor waardering en ondersteuning van vrijwilligers, stemrecht uitgebreid naar landelijke vrijwilligers, los hiervan staat dat het anoniem lidmaatschap binnen de kring altijd mogelijk is en aanmelding en registratie vrijblijvend zijn. o Oprichting Werkgroep Communicatie voor interne en externe communicatie, binnenkort huisstijl via website verkrijgbaar, regiowebsites aansluiten aan hoofdwebsite, er wordt gewerkt aan een communicatieplan (stappenplan communicatie bij activiteiten), coming in boekje voor kringleden wordt herschreven en opnieuw uitgebracht, Presentatie coming in flyer voor kringleiders, kringleidersmap wordt geüpdate en als handleiding voor kringleiders op het besloten gedeelte van de website beschikbaar gesteld, promotie van de nieuwsbrief voor kringleden, leiders, oud leden en besturen. Dit wordt ook actief uitgedragen aan nieuwe kringleden. o Landelijk Informatiepunt (LIP) in januari is een telefoonnummer in gebruik genomen, doel: we willen dit LIP beter toerusten, meer zicht krijgen op vraag en aanbod binnen kringen, dit vraagt administratie en registratie. o Werkgroep trainingen wil in de regio s trainingen aanbieden o Werkgroep Activiteiten is opgeheven, deze werkgroep wordt een projectorganisatie via indienen plannen. Het gaat bijvoorbeeld om organiseren van dagen, activiteiten of weekenden. we hopen hierdoor meer flexibiliteit te creëren en dit niet van een werkgroep te laten afhangen, bijvoorbeeld organisatie van de jongerendag, seniorendag, Wij hopen op een sneeuwbaleffect. Iemand begint een activiteit en krijgt er mensen bij. o Werkgroep Evenementen, Organisatie deelname Roze Zaterdag en Amsterdam Gay Pride, kennis uitwisselen bij organisatie van activiteiten en projecten. o Knelpunten: subsidie gaat na 4 jaar stoppen, we hebben de subsidie nog een half jaar kunnen rekken, gebrek aan menskracht onder de vrijwilligers in werkgroepen en bestuur (met name werkgroepen jongeren, ouderen en multiculturaliteit),

3 het Ministerie van Onderwijs- Cultuur en Wetenschap (OC&W) vraagt ons om nadruk te leggen op het aanbod voor jongeren, ideeën in samenwerking met jongerenorganisaties, bij de doelgroep senioren is de zorg, dat ouderen weer terug de kast in gaan, seniorenorganisaties willen graag samenwerken met De Kringen maar menskracht ontbreekt, verbeterpunt dat wordt genoemd door een kringleider is de inzet van vrijwilligerscentrales als landelijk bestuur, voor het organiseren van het 50-jarig jubileum missen we nog menskracht. o Toekomst: werken aan zichtbaarheid, strategische beslissing voor wel of geen ledenregistratie, voordeel: contributie-inning en het weten van je ledensterkte, administratie uitbesteden, betaalde projectcoördinator in samenwerking met andere organisaties, het uitbreiden van het aantal thema-kringen, vernieuwen van het aanbod van De Kringen, zoals culinaire kringen in Groningen en Eindhoven de hier boven genoemde zijn ideeën, geen plannen. 6, Gerrit Bruggink: (Financieel) Jaarverslag 2011: ,00 van het Ministerie van OC&W afgelopen 4 jaar aan subsidiegeld ontvangen - Accountantsverklaring over het financieel jaarverslag 2011 verkregen - Declaraties 2011 zijn allen verwerkt en de inlevering van declaraties betreffende 2011 is nu gesloten - Resultaat dit jaar is positief - Besparingen, bijvoorbeeld door te vergaderen bij de bestuursleden thuis - Activiteiten: budgettair veel ingepland ,00, uiteindelijk daadwerkelijk 3.201,00 uitgegeven, daar weinig geplande activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd - Communicatiebudget: ook meer gepland dan daadwerkelijk uitgegeven - 7% positief resultaat over en dit wordt besteed aan het jubileum - Jaar ,00 overschot (eigenlijk groter ,00 aan subsidie nog niet uitgeven, we hebben tot 1 juli de tijd om dit uit te geven) - Fondsen uit voorgaande jaren overgehouden, KAK&KWAK fonds al heel oud en mogelijk overschrijven naar algemene reserves o Conclusie: niet doen omdat dit toen was bedoeld voor jongeren en dit fonds kan volgend jaar bijvoorbeeld worden ingezet als de subsidie is weggevallen ,00 aan ledenbijdragen en verduidelijking van de besteding van deze bedragen o Accommodatiekosten zijn hoog (bijvoorbeeld kaderweekend Hoorneboeg, accommodatie is geen subsidie meer mogelijk) - Begroting 2012 o Kringenbijdragen, ca. 700 betalende leden, o er zijn ook kringen zonder betalende leden of kringen die niet al hun leden opgeven, o heel gespreid over het jaar betalen de kringen, o kringen die de landelijke bijdragen niet betalen worden na herhaaldelijke aanmaningen afgevoerd van landelijke website en activiteiten,

4 o Gay Pride boot 2011 heeft wat opgeleverd wegens het groot aantal deelnemers - Aantal kringen en leden o Het aantal kringen loopt terug o Het aantal vrouwenkringen neemt een beetje toe o Het aantal jongerenkringen neemt snel af o Focus op virtuele sociale netwerken o Wens vanuit leden om focus te leggen op stijging aantal jongerenkringen, ministerie wil hierin dat er met andere organisaties wordt samengewerkt, 18min, een besloten website voor jongeren, stichting Pann, jong&out van het COC. Eigenlijk moet De Kringen de doelgroep overnemen, als deze voor deze organisaties te oud wordt. 7, Nieuw kandidaat bestuurslid: - Laurens Runderkamp wordt voorgesteld in presentatie, omdat hij afwezig is wegens werk. - Aftreden Màdy Verkooijen en Bastiaan Berrevoets bekendgemaakt. 8, Vergadering wordt gesloten en na de lunchpauze heropend Tussentijd: Ontmoetingen om 12:00 uur - Landelijk Informatiepunt (LIP) (Silvo Meulendijk) - Ontmoet de Regio (Cees Vlasblom) - Projectorganisatie (Gerrit Bruggink) Tijd 2x 1 uur 13:00 uur lunchpauze 14:00 uur heropening vergadering 9, Stemmingen: - Jaarverslag 2011/2012 aangenomen, geen tegenstemmen en onthoudingen. - Financieel Jaarverslag 2011 aangenomen, geen tegenstemmen en onthoudingen. - Beleidsvoornemens 2012, voorstellen 2012, geen tegenstemmen en onthoudingen. - Begroting 2012, geen tegenstemmen en onthoudingen. - De vergadering verleent decharge aan de penningmeester betreffende verantwoordelijkheid voor het financiële jaarverslag Laurens Runderkamp nieuw kandidaat bestuurslid: 43 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen. 2 de ronde Ontmoetingen: - Website (Robbert Egthuizen) - 50-jarig jubileum (Walter de Quaasteniet) - Werkgroep Trainingen (Màdy Verkooijen) 15:30 uur voortzetting vergadering

5 Terugkoppelingen Ontmoetingen: - Projecten: hoofdpunt het moet laagdrempelig blijven om projecten in te dienen en te doen - Trainingen: uitwisseling ontstond naar aanleiding van casussen die in kringen leven en die in trainingen worden behandeld. - Landelijk Informatiepunt: aanmeldingen, wachtlijsten, aanmeldingen met mensen met problematische achtergrond (hulpverlening, verkeerde verwachtingen, praktische belemmeringen), wens om protocol en richtlijnen hoe om te gaan met nieuwe kringleden / aanmeldingen, concept hiervoor staat al maar wordt op volgende landelijk regioplatform besproken daarna door het bestuur bekeken en eind dit jaar Ontmoet de regio: informatie-uitwisseling over organisatieopbouw en jaarplanning tussen de regio. - Website: inrichting van subsites, rechten voor auteurs, meer samenwerking in regio s en gebruikmaking van website, YouTube filmpjes van de kringen linken + ook Facebook bijdragen, regionale nieuwsbrieven opstarten, uitbreiding van het aantal webmasters, navigatiestructuur en landkaart aanpassen, nieuwe technische ondersteuning voor de website moet nog gevonden. - Jubileum: geen brainstorm over jubileum, 20 mensen, concreet wie heeft waar contacten om ideeën uit te voeren, jubileumplannen bekendgemaakt voor 2013, 16 november 2012 jubileumfeest door De Kringen Rotterdam georganiseerd. - Ontmoetingen evaluatie: tijd 1 uur was een heel goed tijdsbestek vinden alle deelnemers. 10, Rondvraag: - Henk Krol heeft tijdens kringbijeenkomst aangegeven, dat hij het leuk vind om De Kringen een vast plekje binnen Gaykrant te geven. - De Kringen ondanks publiciteit nog vrij onbekend. - Werkgroep Website zoekt contact met een professionele Drupal website bouwer, aanmeldingen via - Feedback over de huidige vergaderlocatie: prima, iets meer ventilatie gewenst, moeilijk te vinden, daarom routebeschrijving bij uitnodiging voegen, dicht bij Centraal Station is heel prettig. 11, Uitdelen en presentatie coming in flyer voor kringleiders van De Kringen als welkom als vrijwilliger, niet per maar per post als tastbaar element. 12, Bedankjes voor de grote inzet voor De Kringen - Cees Vlasbloem uitreiking voor inzet binnen regio en landelijk - Bram Wijnmaalen uitreiking voor inzet binnen werkgroep communicatie - Kringen De Achterhoek genoemd voor inzet in de regio - Bastiaan einde bestuursdeelname - Màdy einde bestuursdeelname Afsluiting en borrel

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Wilt u zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt?

Wilt u zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt? al m 230 eer dan ging leden en u Wilt u zo lang mogelijk actief, en thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt? voor! Kom dan deel uitmaken van StadsdorpZuid voor en door bewoners van

Nadere informatie

Trajectum Mevrouw Netty Witmer Humanitas DMH Mevrouw Martine van de Voorde Zes op Maat De heer Rogier Lindenberg

Trajectum Mevrouw Netty Witmer Humanitas DMH Mevrouw Martine van de Voorde Zes op Maat De heer Rogier Lindenberg Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Datum: 18 mei 20 Tijd: 14:00 uur 16:30 uur Locatie: gemeentehuis Lochem, Verwolde/Ampsen Aanwezigen; Gem. Lochem Gert Jansen

Nadere informatie

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Maart 2010 - Juli 2010 Expertisecentrum LEEFtijd Mieke Verbaarschot, Miranda van Zijl 7 juli 2010 1 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Rijk 1.2 Uitvoering cursussen 1.3 Deelnemers

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 Volkshuisvesting Colofon 42 Toezicht Redactioneel op de corporaties 52 Prijzen

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl.

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl. Nummer 5 Juni 2013 Alumnitijden Tijd voor een nieuwe koers Na een vliegende start van de vereniging met al snel veel leden, website, nieuwsbrief, goed bezochte alumnidag en workshops, zijn de activiteiten

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering 2009. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe

Notulen Jaarvergadering 2009. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Notulen Jaarvergadering 2009 Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Opgemaakt door F. Janken, secretaris. NOTJV 2009, pagina 1 van 7 Inhoudsopgave van de notulen jaarvergadering 2009 1. Opening door voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie