Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht"

Transcriptie

1 Terms of sale Verkoopsvoorwaarden Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Toepasbaarheid De hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden maken noodzakelijk deel uit van ieder koopcontract, behoudens andersluidende bepaling(en), schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna bedongen verkoopsvoorwaarden. Offertes Elk aanbod geldt voor een termijn vermeld op de offerte dan wel, bij gebrek aan vermelding, voor een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst ervan door de bestemmeling. Prijzen worden gegeven zonder enige verbintenis vanwege de verkoper en kunnen steeds worden gewijzigd. In geval van prijsverhoging tussen de datum van aanvaarding van het aanbod (de bestelling) en de levering, zal de nieuwe prijs, toepasselijk op het ogenblik van de levering verschuldigd zijn. In geval van prijsverhogingen heeft de klant het recht binnen de vijftien(15) dagen nadat de verkoper hem daarvan hebben in kennis gesteld, de bestelling te annuleren voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd. Dit recht geldt echter niet indien de prijsverhoging te wijten is aan een stijging van de transportkosten. Aanvaarding De koper zal er zich van vergewissen dat de kwaliteit van de geleverde goederen overeenstemt met de contractuele bepalingen en met het gebruik waartoe zij bestemd zijn. Indien de koper nalaat dit te doen of indien hij niet tewerk gaat volgens de heersende wetenschappelijke en technische voorschriften die van kracht zijn op het ogenblik van de aanvaarding, worden de goederen van de verkoper geacht conform en aanvaard te zijn. Levering eigendomsoverdracht De geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en interesten) niet is betaald. De klant draagt de risico s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staatbewaren. Ingeval van wanprestatie door de klant, heeft de verkoper het recht de goederen terug te nemen op de plaats waar ze zijn opgeslagen tegen afgifte van een kredietnota, op voorwaarde dat deze terugname en de ontbinding van de verkoop aan de klant is betekend. De klant zal in dat geval gehouden zijn een schadevergoeding te betalen voor winstderving ten belope van 25 % van de prijs van de teruggenomen leveringen, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding voor de minderwaarde van de genoemde goederen, die zal worden berekend in functie van de marktprijs. De klant verbindt er zich toe om alle noodzakelijke en nuttige maatregelen te nemen met betrekking tot de bescherming van het eigendomsrecht van de verkoper op de geleverde goederen. Wanneer derden zich een recht voorbehouden op deze goederen is de klant gehouden de verkoper hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

2 Uitvoeringstermijnen Alle uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de koper niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de uitvoering van de bestelling en levering van de goederen en/of de betaling te weigeren. Auteursrechten De koper is gehouden tot een strikte naleving van de wetgeving betreffende de auteursrechten m.b.t. de door de verkoper geleverde software en van alle voorwaarden van de fabrikant en/of leverancier ervan. Garantie en aansprakelijkheid voor de geleverde goederen en diensten [zoals installaties, consultancy,training, support). 1. De verkoper is enkel aansprakelijk voor een vastgesteld en bewezen gebrek van de door hem geleverde goederen uitsluitend voor wat betreft het door hem zelf verrichte werk 2. De garantie voor goederen en diensten met betrekking tot hard- en software (die niet door haarzelf ontwikkeld werd) door de verkoper van derden betrokken, strekt zich alleen uit tot de door deze derden opgegeven garantieverplichtingen die aan de koper worden overgemaakt. De verkoper kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden. De verkoper kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van opgeslagen gegevens en/of programma s. 3. De verkoper kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voor de koper of een derde zou voortvloeien uit een gebruik, behandeling, opslag of vervoer dat niet in overeenstemming is met de contractuele bepalingen, met de regels van de kunst of met de bijzondere gebruiksaanwijzingen van de goederen van de verkoper, die geacht worden gekend te zijn. Het verkeerd gebruik of aanwending voor een ander doel dan is aangegeven, sluit de aansprakelijkheid van de verkoper volledig uit. 4. De verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die voor de koper mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van : a. daden of nalatigheid van personen in dienst van de koper; b. schending van octrooien of licenties van derden t.g.v. gebruik door de leveranciers van gegevens, die door of vanwege de koper zijn verstrekt. Overmacht Indien de verkoper wegens omstandigheden, die zich buiten diens wil voordoen, verhinderd wordt zijn verplichtingen na te komen, dan heeft de verkoper de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst d.m.v. schriftelijke mededeling aan de koper, te beëindigen, zonder enige verplichting tot schadeloosstelling. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting,opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

3 Klachten Geen enkele klacht betreffende de geleverde goederen en diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan de verkoper is gericht binnen de zeven kalenderdagen na de dag van de levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Elke klacht die geformuleerd wordt na deze termijn, zal niet meer worden aanvaard. Het bestaan van klachten ontheft de koper niet van zijn verplichting de facturen van de verkoper te betalen op hun vervaldag. Facturatie en betaling Incassokosten Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, gebeurt betaling ofwel door overschrijving op de aangegeven financiële rekening ofwel in contanten tegen kwijting. In het eerste geval wordt de betaling geacht te zijn gedaan vanaf het ogenblik dat de gelden op de voornoemde rekening worden gecrediteerd. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen vanaf de factuurdatum, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De facturatie zal, behoudens indien uitdrukkelijk en anders overeengekomen tussen partijen, gebeuren bij de levering waarbij aan de koper een opleveringsdocument zal afgeleverd worden. De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting die niet schriftelijk is overeengekomen. In geval van vertraging in de betaling zal de in gebreke blijvende partij van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de andere partij volgende verschuldigd zijn : 1. Een nalatigheidsinterest vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de effectieve en integrale betaling ervan, berekend aan een interestvoet zoals bepaald in de Wet op de betalingsachterstand inzake handelstransacties; 2. daarenboven, de vergoeding van alle door de vertraging in de betaling ontstane invorderingskosten, met een minimum van 10% van de hoofdsom of het onbetaald gebleven saldo ervan, zonder dat dit bedrag lager zal zijn dan 500,00 euro. De niet betaling van een factuur op de vervaldag geeft de verkoper het recht om de koopovereenkomst en alle tussen partijen lopende overeenkomsten te ontbinden en maakt de betaling van de eventueel andere facturen onmiddellijk opeisbaar. Ontbinding Indien de koper een contractuele bepaling of een bepaling uit de algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden schendt, heeft de verkoper het recht de koopovereenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, met onmiddellijk effect, vanaf de dag dat de verkoper de koper in kennis stelt van zijn wil om op deze bepaling beroep te doen. Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen de zeven dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door de verkoper van rechtswege en via eenvoudige aangetekend schrijven worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant. Betwistingen toepasselijke recht Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

4 Conditions générales de vente Champ d application Les conditions générales de vente suivantes font obligatoirement partie intégrante de tout contrat de vente, sauf disposition(s) contraire(s) écrite(s) et expresse(s) entre les parties. En passant commande, le client accepte explicitement les conditions de vente stipulées ci-après. Offres La validité de chaque offre est stipulée dans l offre, mais à défaut, ce terme sera de quatorze (14) jours à compter de la réception de l offre par le destinataire. Les prix mentionnés dans l offre n engagent pas le vendeur et peuvent être modifiés à tout moment. Dans le cas d une hausse des prix entre la date d acceptation de l offre (commande) et la livraison, le nouveau prix, applicable au moment de la livraison, sera dû. En cas d augmentation des prix, le client a le droit d annuler la commande pour la partie qui n a pas encore été exécutée dans les quinze (15) jours après que le vendeur l en a informé. Cette règle ne s applique cependant pas si la hausse de prix est la conséquence d une augmentation des coûts de transport. Acceptation L acheteur s assurera que la qualité des marchandises livrées correspond bien aux dispositions contractuelles et avec l utilisation qui lui est destinée. Si le client omet cette vérification ou qu il y procède de manière non conforme aux prescriptions scientifiques et techniques en vigueur au moment de l acceptation, les marchandises du vendeur seront réputées conformes et acceptées. Livraison transfert de propriété Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur tant que le prix total (prix principal et intérêts) n est pas payé. Le client supporte les risques à partir de la livraison. Il doit conserver les marchandises en l état. En cas de non-exécution du client, le vendeur a le droit de reprendre les marchandises au lieu où elles sont entreposées contre remise d une note de crédit, à condition que cette reprise et la résiliation de la vente soient signifiées au client. Le cas échéant, le client sera tenu de payer une indemnité pour le manque à gagner d un montant de 25 % du prix des livraisons reprises, sans préjudice du droit du vendeur à une indemnité pour la dépréciation des marchandises en question, et qui sera portée en compte en fonction du prix du marché. Le client s engage à prendre toutes les mesures indispensables pour protéger le droit de propriété du vendeur sur les marchandises livrées. Lorsque des tiers se réservent un droit sur ces marchandises, le client est tenu d en informer immédiatement le vendeur. Délais d exécution Tous les délais d exécution sont toujours approximatifs. Un dépassement éventuel de ces délais ne donne pas droit à une quelconque indemnité ou amende. De même, l acheteur n aura pas le droit d annuler/de résilier le contrat ou la commande, de refuser l exécution de la commande et la livraison des marchandises et/ou le paiement.

5 Droits d auteur L acheteur est tenu à l observation stricte de la législation relative aux droits d auteur pour le logiciel livré par le vendeur et de toutes les conditions du fabricant et/ou fournisseur de ce logiciel. Garantie et responsabilité pour les biens et services livrés (tels que les installations, la consultance, la formation, l assistance) 1. Le vendeur n est responsable que pour les manquements établis et prouvés des marchandises livrées par lui à l exception des travaux exécutés par lui-même. 2. La garantie sur les biens et services afférant au matériel et aux logiciels de tiers (qui n ont pas été développés par le vendeur) est la garantie offerte par les tiers au vendeur transmise à l acheteur. Le vendeur ne pourra jamais être tenu responsable pour cette garantie. Le vendeur ne peut également être tenu responsable pour les dommages ou pertes de données et/ou de programmes. 3. Le vendeur ne peut être tenu responsable, ni contractuellement, ni hors contrat, pour les dommages qui résulteraient, pour le client ou des tiers, de l utilisation, du traitement, de l entreposage ou du transport non conforme aux dispositions contractuelles, aux règles de l art ou aux modes d emploi particuliers des marchandises du vendeur, qui sont réputés connus. L utilisation erronée ou à une autre fin que celle initialement prévue exclut totalement la responsabilité du vendeur. 4. Le vendeur n est pas responsable des coûts, dommages et intérêts qui pourraient incomber à l acheteur en conséquence directe ou indirecte : a. d actes de négligence des personnes au service de l acheteur ; b. de la violation des brevets ou licences de tiers à la suite de l utilisation, par les fournisseurs, de données fournies par l acheteur ou de la part de l acheteur. Force majeure Si le vendeur, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est empêché d honorer ses obligations, le vendeur a le choix, tant que les circonstances persistent, d interrompre l exécution du contrat ou de mettre fin au contrat en informant l acheteur par écrit, sans aucune obligation de payer des dommages et intérêts. Les circonstances suivantes sont considérées comme des cas de force majeure : grève, exclusion, bagarres, révolution, mobilisation, guerre, épidémie, mesures gouvernementales, difficultés de transport, pannes de machines, incendie, inondation, manquements de fournisseurs ou autre circonstances similaires ou non. Plaintes Aucune plainte concernant les biens et services livrés ou factures ne sont recevables, si celles-ci ne sont pas envoyées au vendeur par lettre recommandée dans les sept jours calendaires suivant la livraison ou l exécution ou suivant la date de facturation. Toute plainte formulée après ce délai ne sera pas acceptée. L existence de plaintes ne libère pas l acheteur de son obligation de payer les factures à échéance. Facturation et paiement frais de recouvrement Toutes les factures sont payables au siège du vendeur, sauf convention contraire écrite et expresse.

6 En cas de convention contraire écrite et expresse, le paiement est dû soit par virement bancaire sur le compte financier mentionné, soit au grand comptant, contre quittance. Dans le premier cas, le paiement est réputé effectué lorsque l argent est crédité sur le compte précité. Toutes les factures sont payables dans les quinze jours suivant la date de facturation, sans réduction, sauf convention contraire écrite et expresse. La facturation se fera, à défaut de convention contraire entre les parties, au moment de la livraison. Le cas échéant, l acheteur recevra un bon de livraison. Le paiement se fera sans compensation ni réduction qui ne soit pas convenue par écrit. En cas de retard de paiement, la partie en défaut sera, de plein droit et sans mise en demeure, redevable à l autre partie : 1. d un intérêt de retard à partir de la date d échéance de la facture au jour du paiement effectif de la totalité du paiement, intérêt calculé au taux tel que stipulé dans la loi sur les retards de paiement dans les transactions commerciales ; 2. en sus, du remboursement de tous les frais de recouvrement entraînés par le retard de paiement, avec un minimum de 10 % du montant total ou du solde impayé, avec un minimum de 500,00 euros. Le non-paiement d une facture à son échéance donne au vendeur le droit de dissoudre le contrat de vente et tous les contrats en cours entre les parties et rend le paiement d autres factures immédiatement exigible. Résiliation Si l acheteur transgresse une des dispositions contractuelles ou une disposition des conditions générales ou particulières de vente, le vendeur a le droit de considérer de plein droit le contrat comme résilié, avec effet immédiat, à partir du jour où le vendeur informe l acheteur de sa volonté de recourir à cette disposition. En cas de défaut de paiement de la facture dans les sept jours après l envoi d une mise en demeure par lettre recommandée, le vendeur a le droit de résilier le contrat de plein droit par simple lettre recommandée, et ce, sans préjudice du paiement d une indemnité du client en tort. Litiges droit applicable Tout litige relève de la compétence exclusive des tribunaux du lieu du siège social du vendeur. Seul le droit belge est applicable.

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba ALGEMENE VERKOOP- & VERHUURVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding

Nadere informatie

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 APRIL 1965. - Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers. CHAPITRE 1 er. Champ d'application HOOFDSTUK

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969)

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) WET VAN 5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARITAIRE

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All Exeptional

Algemene Voorwaarden All Exeptional Algemene Voorwaarden All Exeptional Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA All Exeptional uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de BVBA

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERADEN MEDIA

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERADEN MEDIA ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERADEN MEDIA Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verbintenissen en leveringen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété DOC 53 1538/001 DOC 53 1538/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er juin 2011 1 juni 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code civil en ce qui concerne

Nadere informatie

Het door uw aangeschafte ticket is alleen geldig voor dit tijdstip en is niet inwisselbaar voor andere voorstellingen of aanvangstijden.

Het door uw aangeschafte ticket is alleen geldig voor dit tijdstip en is niet inwisselbaar voor andere voorstellingen of aanvangstijden. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Parade BV, gevestigd te Amersfoort aan het adres Weverssingel 36 te Amersfoort (3811 GK) die onder meer handelt onder de handelsnaam:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A Vijftiende uitgave Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst De algemene voorwaarden van MIJNVORM zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten, opdrachten en leveringen van MIJNVORM. I. ALGEMEEN a. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie