Sturingsinstrumenten vanuit Provincie en Rijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sturingsinstrumenten vanuit Provincie en Rijk"

Transcriptie

1 Milieubescherming in het Omgevingsplan Eveline Sillevis Smitt Sturingsinstrumenten vanuit Provincie en Rijk Hugo Doornhof Maart 2017

2 Milieubescherming in het Omgevingsplan Te bespreken: 1. inhoud Omgevingsplan (Op) 2. inhoud Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en relevantie voor (milieu)regels in Op 3. inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en relevantie voor (milieu)regels in Op 4. Verhouding beoordelingsregels voor omgevingsvergunning milieu en (milieu)regels Op 5. (ontwerp) Invoeringswet Ow en gewijzigde regime mbt bouwen 2

3 1. Inhoud Omgevingsplan (Op) Eén Omgevingsplan (Op) voor gemeentelijk grondgebied verplicht (art 2.4 Ow) Inhoud: regels over fysieke leefomgeving (art 2.4 Ow) Fysieke leefomgeving, zie art 1.2 Ow Regels in Op over activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor fysieke leefomgeving (art 4.1 Ow) Het Op bevat evenwichtige toedeling van functies aan locaties én regels die met het oog daarop nodig zijn (art 4.2 Ow) Mogelijkheid van opnemen omgevingswaarden (art 2.11 Ow) Het Op zal zeer belangrijk instrument zijn voor milieubescherming 3

4 2. Inhoud (ontwerp)besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Rijksregels voor milieubelastende activiteiten (grondslag art 4.3 en 5.1 Ow): in Bal (in feite opvolger Activiteitenbesluit) Aantal vergunningplichten voor milieubelastende activiteiten verder teruggedrongen Vergunningplicht alleen daar waar het noodzakelijk wordt geacht dat bevoegd gezag vooraf activiteit instemt én voorschriften formuleert Omvang vergunningplicht ook afgestemd op de risico's voor leefomgeving; vergunningplicht beperken tot dat deel waarvoor daadwerkelijke voorafgaande beoordeling nodig is Maatwerk mogelijk, maar geen vereiste om breed toe te passen Voor maatwerk moet aanleiding zijn en moet worden gemotiveerd (pag 9/10 NvT alg Bal) 4

5 Inhoud Bal Hfd 3 van het Bal is richtingaanwijzer en wijst aan of de activiteit een milieubelastende activiteit is waarvoor Rijksregels gelden onder art 2.1 Bal Vb: par Windturbine : ja, vanaf 1 windturbine mits rotordiameter van meer dan 2 meter: art 3.15; par Veehouderij : ja, als meer dan 10 rundvee, 15 varkens, 350 kippen, een of meer pelsdieren of meer dan 25 overige landbouwhuisdier: art Bal) Hfd 3 Bal bepaalt of er voor betrokken milieubelastende activiteit een vergunningplicht geldt 5 Vb: par Seveso-inrichting : altijd, art 3.5 Bal; par Windturbine : indien windturbinepark met meer dan 3 windturbines, art 3.16 Bal; par Veehouderij : ja, als IPPC of meer dan in art genoemde aantal dieren (200 of meer melk/kalf/zoogkoeien van 2 jaar en ouder, meer dan 50 varkens etc etc. )

6 Inhoud Bal Hfd 3 Bal wijst verder per milieubelastende activiteit aan welke algemene regels uit Bal daarop van toepassing zijn Vb: par Seveso-inrichting : regels uit par 4.2 (art 3.6 Bal); par Windturbine : par 4.30 (art 3.17 Bal); par Veehouderij : diverse paragrafen uit hfd 4 staan opgesomd (art Bal) Afwijking van vergunningplicht mogelijk voor deze milieubelastende activiteiten? Ja, in waterschaps- en omgevingsverordening: maar alleen aanvullende verboden om een activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten, art 5.2 lid 1 onder b Ow en art 2.12b Bal Ja, ook in Op voor gemeenten mogelijk om een aanvullend verbod op te nemen om een milieubelastende activiteit te verrichten, behoudens met vergunning (art 4.4 Ow, na Inw Ow) (zie ook pag 56 NvT Bal) 6

7 Aard regels voor milieubelastende activiteit Bal stelt algemeen gesproken technische, locatie onafhankelijke regels, die landelijk aan bedrijven kunnen worden gesteld (zie ook grondslag art 4.22 Ow) VB: windturbines, regels in par 4.30 Bal: alleen rijksregels over (1) info verstrekking bij melding en (2) regels over (externe) veiligheid VB: Zwembad, alleen rijksregels in par 5.4.1: over energiebesparing (zie art Bal) Regels in Bal gelden voor individuele bedrijven voor zover er een in het Bal geduide milieubelastende activiteit wordt verricht 7

8 Afwijking mogelijk van regels Bal Afwijking van de algemene regels voor de milieubelastende activiteiten mag met een maatwerkregel in Op voor zover onder voorwaarden aangegeven in Bal (art 4.6 Ow en 2.11 Bal): Over specifieke zorgplichten genoemd in art 2.10 Bal Over regels aangaande ongewone ongevallen in afd 2.7 Bal Over inhoudelijke regels in hfd 3 t/m 5, tenzij daar anders is bepaald (vb: Sevesoinrichtingen art 4.6 Bal: geen afwijking mogelijk met maatwerkregel of maatwerkvoorschrift) Niet over meet- en rekenmethoden (art lid 1 onder b Bal) Over aanvullend verbod, tenzij melding (art 2.12a Bal) 8

9 Maatwerkregel in Omgevingsplan Maatwerkregels gelden voor daarbij aangegeven locaties om gebiedsgericht duidelijk te maken welke regels er gelden op de betrokken locatie(s) Om die reden zijn maatwerkregels geschikt om te sturen op toekomstige ontwikkeling (NvT artikelsgewijs pag 17); mn bij reguleren cumulatie, externe veiligheid etc Bij stellen maatwerkregel in Op moet oogmerk en strekking van de algemene rijksregels in acht worden genomen (art 4.6 lid 2 Ow en 2.11 lid 3 jo 2.2 Bal: oogmerk waarborgen veiligheid, beschermen gezondheid, kwaliteit lucht, doelmatig gebruik energie etc) Maatwerkregels moeten ook voldoen aan criteria voor rijksregels: art 4.6 lid 2 Ow verklaart par van overeenkomstige toepassing (zie mn art 4.22 Ow) Als maatwerkregel buiten reikwijdte Bal: onverbindend 9

10 Regime voor andere bedrijfsactiviteiten Als activiteit niet als milieubelastende activiteit in hfd 3 Bal aangewezen, kan deze via het Op worden gereguleerd Vb: hotels/conferentieoorden, restaurants/snackbars etc, disco s/evenementenhallen etc, recreatie, supermarkten/ bouwmarkten, onderwijs en kantoorgebouwen, dierenpensions, dierenasiels,/hobbymatig houden dieren/maneges etc (zie NvT alg Bal, pag 63) 10

11 Niet in Bal geregelde onderwerpen in Op Bal bevat in ieder geval geen regels over geluid, trillingen en geur ook niet voor milieubelastende activiteiten Aspecten die typisch op lokaal niveau moeten worden geregeld! Reden: bij uitstek impact op directe leefomgeving Hoe daarmee omgaan in Op? Het Op bevat regels in verband met evenwichtige toedeling van functies aan locaties (art 4.2 Ow) Het Op bevat regels over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor fysieke leefomgeving (art 4.1 Ow) Aan de hand van instructieregels in Bkl 11

12 3. Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en relevantie voor Omgevingsplan Instructieregels richten zich tot bevoegd gezag, zoals gemeenten bij vaststellen Op Instructie regels in afdeling 5.1 met oog op evenwichtige toedeling functies aan locaties (onderdeel van hfd 5 Bkl Omgevingsplannen ): waarborgen veiligheid (par 5.1.2) behoud ruimte voor waterveiligheid (par 5.1.3) Beschermen gezondheid en milieu (par 5.1.4) Beschermen landschappelijke/stedenbouwkundige waarden/cultureel erfgoed (par 5.1.5) Behoud van ruimte voor toekomstige functies (par 5.1.6) (samengevat tbv projecten van nationaal belang) Behoeden infrastructuur voor nadelige gevolgen (par 5.1.7) Bevorderen toegankelijkheid openbare ruimten voor personen (par 5.1.8) 12

13 Instructieregels tbv beschermen gezondheid en milieu Instructieregels over: kwaliteit buitenlucht (par ), geluid en trillingen bij bedrijfsmatige activiteiten (par ) Geluid rond luchthavens (par , gereserveerd) Bodemkwaliteit (par , gereserveerd) Geur voor bedrijfsmatige activiteiten/zuiveringstechnische werken en agrarische sector (par ) Toepassingsbereik: gaat over instructies indien Op mogelijk maakt dat bedrijfsmatige activiteiten met gevolgen voor fysieke leefomgeving in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen/locaties kunnen plaatsvinden 13

14 Instructieregels Bkl Kwaliteit buitenlucht: bepaalde omgevingswaarden in acht nemen (weinig ruimte bij aanleg (auto)snelweg of wegtunnelbuis en in de aandachtsgebieden neergelegd in bijlage XIII (voor stikstofdioxide en fijn stof); uitzonderingen bij niet in betekende mate bijdragen (art 5.35 t/m 5.41 Bkl); Geluid en trillingen algemeen: Definitie geluidgevoelig gebouw (woon-, onderwijs, gezondheidszorgfunctie of kinderopvang jonger dan 4 jaar; geluidgevoelige locatie (woonwagens, drijvende locaties) (art 5.42 Bkl) Geluid (NB: excl gezoneerde industrieterreinen) In Op wordt rekening gehouden met geluid door bedrijfsmatige activiteiten op geluidgevoelige gebouwen of locaties (art 5.43 Bkl) Regels in Op voorzien erin dat langtijdgemiddelde en maximale geluidniveaus op de gevel van geluidgevoelige gebouwen aanvaardbaar zijn (art 5.43 Bkl) 14

15 Geluidwaarden in ieder geval aanvaardbaar als aan standaardwaarden bijl XV, tabel A en aan de grenswaarden uit bijl XV, tabel B wordt voldaan Betreft: waarden uit Activiteitenbesluit (50, 45 en 40 db(a) voor dag-, avond en nachtperiode; pieken alleen voor avond en nachtperiode!) (zie art 5.44 jo bijl XV, tabel A Bkl): Plus 5 db(a) ook aanvaardbaar indien bedrijfsmatige activiteit op een in Op aangewezen bedrijfsterrein (art 5.44 lid 2 Bkl: geen aparte motivering nodig) Min 5 db(a) voor bedrijfsmatige activiteiten in agrarisch gebied (idem, geen motivering nodig, art 5.44 lid 2 Bkl) Verdere afwijking van de normering kan voor dagperiode ( uur) indien dat gelet op locatie, aard van de activiteit, de aard van het gebied of relevante cumulatie naar oordeel gemeenteraad passend wordt geacht (art 5.44 lid 3 Bkl): motivering nodig ja Tabellen met getallen in Op (alleen dan) niet verplicht indien het gelet op locatie of activiteit aangewezen wordt om niet op te nemen (art 5.44 lid 4 Bkl) Ook andere regels mogelijk in Op ter beperking van geluidhinder (art 5.46 Bkl) 15

16 Voorbeeld lokale milieuregels in Op Omgevingsplan Rijnhaven Oost Alphen aan den Rijn d.d. oktober 2016 Art. 5 lid 1 en 2 16

17 Instructieregels Bkl Trillingen: instructies bij toedeling functie aan locaties en bedrijfsmatige activiteiten die trillingen veroorzaken (aanvaardbaarheid en koppeling aan waarden in tabel XV, tabel C en D Bkl, art 5.54 t/m 5.55a Bkl) Geur: verschillende sub paragrafen afhankelijk van geurbron, zoals van zuiveringstechnische werken, bedrijfsmatige activiteiten of agrarische activiteiten Algemene bepalingen met aanwijzing geurgevoelige gebouwen en locaties (art 5.56 Bkl) Bepaling geurbelasting en meten afstand (art 5.57 Bkl) In Op vastleggen een bebouwingscontour geur daar waar hogere geurbelasting als gevolg van agrarische activiteiten is toegestaan (art 5.58 Bkl; NvT artikelsgewijs pag 93 Bkl) 17

18 Instructieregels Bkl Geurbelasting door bedrijfsmatige activiteiten: daarmee rekening houden op geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige locaties; geen kader voor aanvaardbaar geurniveau : zelf bepalen (geurbeleid); wel rekening houden met cumulatie (art 5.59 en 5.60 Bkl) Bodem, verkeerslawaai en gezoneerde industrieterreinen: via Aanvullingswet bodem en geluid (en Aanvullingsbesluit bodem en geluid) Niet geregelde onderwerpen: denk aan licht, parkeren, bezonning, windhinder, stedelijk groen, kwaliteit openbare ruimten, in stand houden routenetwerken etc en regelen daarvan is discretionaire bevoegdheid gemeente; invulling met in acht name uitgangspunten Ow (waaronder integrale afweging) en abbb Bestuurlijke afwegingsruimte en gebiedsgerichte afwegingen (mengpaneel); rechter terughoudende toets en teruggrijpen op motiveringseisen Ambities in Omgevingsvisie neerleggen en in Op uitwerken 18

19 Voorbeeld lokale milieuregels in Op ( Concept- Omgevingsplan Buitengebied Rijssen- Holten d.d. 1 november

20 4. Beoordelingsregels vergunning milieu Staan in hfd 8.5 Bkl; NB: alleen voor vergunningplichtige milieubelastende activiteiten zoals aangewezen in hfd 3 Bal! (zie art 8.5 Bkl) Verhouding beoordelingsregels en (milieu)regels Op (bijv mbt geluid, geur, trillingen)? Bevoegd gezag dient inhoud Op bij vergunning verlening te betrekken (art 8.8. Bkl) NB: alleen vwb de regels die in Op zijn gesteld voor de fysieke leefomgeving als gevolg van milieubelastende activiteiten (zie art 8.8 Bkl) Daarmee wordt samenhang bevorderd tussen verdeling gebruiksruimte in Op en eisen die aan vergunningplichtige bedrijven worden gesteld (NvT, alg deel pag 193) Als niet voldoet: mag weigeren; behoeft echter niet, dan vergunning voor afwijkactiviteit (thans omgevingsplanactiviteit) Verder ook rekening houden met kaders net als instructieregels voor geluid/trillingen (art 8.12, 8.12a, b en c Bkl) 20

21 Beoordelingsregels Als vergunningplicht voor bedrijfsmatige activiteit: beoordelingsregels opnemen in Op Als een milieubelastende activiteit niet vergunningplichtig onder Bal, maar wel zo bepaald in Op: aangeven welke beoordelingsregels voor vergunningverlening gelden 21

22 Omgevingswet een verbetering? In bestemmingsplan alleen milieunormen indien ruimtelijke relevantie In Op komen Ro spoor en milieu bij elkaar: Op = kerninstrument voor milieubescherming Emissie- of immissienormen in Op ogv art 4.1 Ow (regels aan activiteiten) en 4.2 Ow (regels bij toedeling functie aan locaties)? Beide mogelijk; Reguleren gebruiksruimte mag Veel vrijheid om op lokaal niveau de leefomgeving te beheren, benutten en te beschermen Uitdaging voor gemeenten 22

23 5. (ontwerp) Invoeringswet en gewijzigde regime bouwen Bouwactiviteit : splitsing (1) vergunning voor omgevingsplanactiviteit en (2) technische vergunning Ad (1) vergunning voor omgevingsplanactiviteit: geen vergunningplicht, tenzij (ipv verbod, tenzij): art 5.1 lid 1 en 2 Ow gewijzigd) In Op kan vergunning voor bouwen verplicht worden gesteld= zg omgevingsplan activiteit Omgevingsplan activiteit is elke activiteit die onder Op (1) vergunningsplichtig of (2) van bepalingen Op afwijkt (afwijkactiviteit exit) VNG komt met voorbeelden Inv besluit van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): Zal aangeven voor welke bouwwerken een preventieve toets aan Bbl (derhalve met vergunning) nodig is (pag 45 t/m 49 MvT alg deel Inv wet) (Lichtere bouwwerken via melding en kwaliteitsborger) Brandveilig gebruik vergunning: exit (idem) (alleen nog meldplicht, algemene regels en maatwerk) 23

24 Sturingsinstrumenten vanuit Provincie en Rijk Te bespreken: 1. bevoegdheidsverdeling 2. instructie- en beoordelingsregels 3. instructies 4. projectbesluit 24

25 Bevoegdheidsverdeling Art. 2.3 Ow: bestuursorganen van de gemeente, tenzij andere regels zijn gesteld Omgevingsvisies zijn beleidsmatig: geen juridische doorwerking Art. 4.3, lid 1 Ow: limitatieve opsomming van activiteiten waarover Rijk algemene regels mag stellen Alternatieven: maatwerkregels en gelijkwaardigheidsbepaling Provincie als gebiedsregisseur Geen strikte scheiding van verantwoordelijkheden 25

26 Instructie- en beoordelingsregels (i) Bindende verticale sturing Provinciale omgevingsverordening en Besluit kwaliteit leefomgeving Ruim toepassingsbereik Voorbeeld: artikel 5.58 Bkl Voor de toepassing van de paragrafen tot en met (geurvoorschriften) wordt in het omgevingsplan een bebouwingscontour geur vastgesteld voor het gebied waarbinnen een hoger beschermingsniveau voor geur geldt 26

27 Instructie- en beoordelingsregels (ii) Afwijkingsmogelijkheid: Bij de regels wordt bepaald in welke gevallen en onder welke voorwaarden van de regels kan worden afgeweken als de toepassing van de regels niet toereikend is voor, of in de weg staat aan, het bereiken van de doelen van de wet. Maatwerk op lokaal niveau Gebiedstransformatie Huidige regeling ontwikkelingsgebieden Crisis- en herstelwet Ontheffingsmogelijkheid 27

28 Instructie- en beoordelingsregels (iii) Beoordelingsregels: inhoudelijke regels over de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning Provinciale omgevingsverordening en Bkl Voorbeeld: art Bkl Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit in overeenstemming is met het belang van de monumentenzorg. 28

29 Instructies (i) Proactieve instructie: eenmalige opdracht van het Rijk of de provincie om een concreet besluit met een bepaalde inhoud te nemen Beïnvloeding van de besluitvorming vóóraf Niet bedoeld als alternatief voor interbestuurlijk toezicht Bijvoorbeeld: instructie aan de raad over de inhoud van een omgevingsplan 29

30 Instructies (ii) Reactieve instructie: besluit van GS dat inhoudt dat een onderdeel geen deel uitmaakt van het omgevingsplan Beïnvloeding van de besluitvorming achteraf Geen bevoegdheid voor Minister Uitsluitend indien: i. hun zienswijze over het ontwerp niet volledig is overgenomen in het omgevingsplan, of ii. wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht aan het omgevingsplan anders dan op grond van hun zienswijze. 30

31 Projectbesluit (i) Direct sturingsinstrument: bevoegdheid voor Rijk, provincie en waterschap om project toe te staan Complexe projecten van publiek belang Private initiatieven die samenvallen met publieke doelen Voorbereidingswijze van het tracébesluit, direct bindend karakter van het inpassingsplan Definitie project: a. Uitvoering van bouwwerken of totstandbrenging van installaties of werken b. Andere activiteiten in de fysieke leefomgeving, inclusief ontginning van delfstoffen Begrensd door subsidiariteitscriterium 31

32 Projectbesluit (ii) Startpunt: openbare kennisgeving (art lid 1 Ow) Bevoegd gezag geeft kennis van zijn voornemen om een verkenning uit te voeren naar een opgave in de fysieke leefomgeving en om een projectbesluit vast te stellen Keuze: wel of geen voorafgaande voorkeursbeslissing Voorkeursbeslissing kan zijn: Uitvoeren van een project Oplossen van de opgave zonder project Combinatie van a of b met de uitvoering van andere projecten Afzien van het uitwerken van een oplossing 32

33 Projectbesluit (iii) Uniforme openbare voorbereidingsprocedure Integrale afweging van alle betrokken feiten, belangen en maatregelen Afzonderlijke toestemmingen kunnen worden opgenomen in het projectbesluit In beginsel dus geen omgevingsvergunningen meer nodig Fasering onder voorwaarden wel mogelijk Bezwaren vanuit gemeentebesturen 33

34 Voor vragen bel gerust: Eveline Sillevis Smitt: Hugo Doornhof:

35 Wij houden liever geen afstand Koffie?

DE OMGEVINGSWET VERKRIJGING/VERLENING VAN EEN OMGEVINGS(MILIEU)VERGUNNING MARLOES BRANS & BODIL STRAMROOD, 11 OKTOBER 2016

DE OMGEVINGSWET VERKRIJGING/VERLENING VAN EEN OMGEVINGS(MILIEU)VERGUNNING MARLOES BRANS & BODIL STRAMROOD, 11 OKTOBER 2016 DE OMGEVINGSWET VERKRIJGING/VERLENING VAN EEN OMGEVINGS(MILIEU)VERGUNNING MARLOES BRANS & BODIL STRAMROOD, 11 OKTOBER 2016 2 1 18-10-2016 CASUS Aardappel- en groenteverwerkingsfabriek wil productie wijzigen

Nadere informatie

Besluit Activiteiten Leefomgeving. Mr. G.C.W. van der Feltz 11 oktober 2016

Besluit Activiteiten Leefomgeving. Mr. G.C.W. van der Feltz 11 oktober 2016 Besluit Activiteiten Leefomgeving Mr. G.C.W. van der Feltz 11 oktober 2016 Maatschappelijke doelen Met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering

Nadere informatie

Kennismarkt Omgevingswet. Milieu in het omgevingsplan

Kennismarkt Omgevingswet. Milieu in het omgevingsplan Kennismarkt Omgevingswet Milieu in het omgevingsplan Paul Bodden Rachid Benhadi Amsterdam 11 oktober 2016 Thema s Milieu in het omgevingsplan: voorbeelden vanuit twee themadossiers op omgevingsweb.nl Landelijk

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Bijeenkomst Stibbe 19 mei 2016 Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter Inhoud presentatie Stand van zaken Stelselherziening Afwegingsruimte en Omgevingsplan

Nadere informatie

Wat gaan we doen vandaag? Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte. Het omgevingsplan in het kort

Wat gaan we doen vandaag? Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte. Het omgevingsplan in het kort Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte Liesbeth Schippers Daniëlle Roelands-Fransen Wat gaan we doen vandaag? Het omgevingsplan in het kort Eigen afweging en gebruiksruimte: de theorie Eigen

Nadere informatie

5 Uitvoeren van activiteiten

5 Uitvoeren van activiteiten 5 Uitvoeren van activiteiten 5.1 Algemene regels Algemene regels 5.1.1 Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels De PS kunnen

Nadere informatie

MILIEU IN DE OMGEVINGSWET

MILIEU IN DE OMGEVINGSWET MILIEU IN DE OMGEVINGSWET Kennismarkt Omgevingswet 7 november 2017 Prof.mr. G.A. van der Veen AKD Rotterdam RU Groningen Opbouw workshop 1. Opbouw wet- en regelgeving 2. Zes kerninstrumenten Omgevingswet

Nadere informatie

Omgevingswet Procedureel

Omgevingswet Procedureel Omgevingswet Procedureel Jan van der Grinten 11 oktober 2016 jan.van.der.grinten@kvdl.com Inhoudsopgave Systematiek Omgevingswet (1 wet, 4 AMvB s) Kerninstrumenten van de Omgevingswet Uitgangspunten procedureregels

Nadere informatie

Bestuurlijke afwegingsruimte. Mr Tyora van der Meulen

Bestuurlijke afwegingsruimte. Mr Tyora van der Meulen Bestuurlijke afwegingsruimte Mr Tyora van der Meulen Van Wro naar OW Wro Decentraal, tenzij Iedere overheidslaag zijn eigen instrumenten om eigen ruimtelijk beleid uit te voeren Provinciale belangen Goedkeuringsbevoegdheid

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens De nieuwe Omgevingswet Molenadviesraad 7-4-2017 Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens Uitgangspunten Omgevingswet Vormt basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Inleiding decentralisatie en de Omgevingswet

Inleiding decentralisatie en de Omgevingswet Inleiding decentralisatie en de Omgevingswet Paul Pestman Universiteit Utrecht, 13 juni 2017 Inhoud 1. Decentralisatie en de Omgevingswet 2. Sturingstradities RO en milieuregels? 3. Kerngedachte Omgevingswet

Nadere informatie

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s 11 februari 2016 Wim van Gelder Hier komt tekst SIKB kennisdag AMvB s 11 februari Hier komt 2016 ook tekst Omgevingswet Art. 1.3: doelstelling: met het oog op een duurzame

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen Factsheet: rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de Omgevingswet Bij het vormgeven van de rechtsbescherming onder de Omgevingswet is aangesloten bij het bestaande wettelijke stelsel. Onderstaande

Nadere informatie

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016 Kerninstrumenten Omgevingswet Simon Tichelaar Inleiding Wetsvoorstel bevat zes kerninstrumenten: Omgevingsvisie; Programma; Decentrale regelgeving (omgevingsplan); Algemene rijksregels voor activiteiten;

Nadere informatie

Toekomstbestendige bestemmingsplannen Themabijeenkomst 19 september 2017

Toekomstbestendige bestemmingsplannen Themabijeenkomst 19 september 2017 Toekomstbestendige bestemmingsplannen Themabijeenkomst 19 september 2017 Even voorstellen Roeland Mathijsen Senior adviseur Omgevingsrecht / Partner bij BRO Actief binnen: Provero (werkgroep) BNSP Kennislab

Nadere informatie

Inspiratie omgevingsplannen

Inspiratie omgevingsplannen Provero-congres 2016 Inspiratie omgevingsplannen 24-05-2016 Kor van Dijk Lopende initiatieven Prototype omgevingsplan (IenM) Staalkaartenproject VNG/RWS Standaarden Geonovum/Kadaster Chw-experimenten (80)

Nadere informatie

Omgevingswet. Commissie Fysieke Leefomgeving 20 september 2016

Omgevingswet. Commissie Fysieke Leefomgeving 20 september 2016 Omgevingswet Commissie Fysieke Leefomgeving 20 september 2016 Onderwerpen: 1. Doel en achtergrond 2. Omgevingswet 3. Uitvoeringsregelgeving 4. Invoeringswet en -regelgeving 5. Overige wetgeving 6. Invoering

Nadere informatie

Één omgevingsplan per gemeente (art. 2.4 Ow) Uitgangspunt: omgevingsplan is gewone verordening

Één omgevingsplan per gemeente (art. 2.4 Ow) Uitgangspunt: omgevingsplan is gewone verordening Omgevingsplan Juridische aspecten Tycho Lam Vervangt het bestemmingsplan Één omgevingsplan per gemeente (art. 2.4 Ow) Uitgangspunt: omgevingsplan is gewone verordening Gemeenteraad stelt omgevingsplan

Nadere informatie

Invoeringswet Omgevingswet

Invoeringswet Omgevingswet Invoeringswet Omgevingswet Overgangsrecht en andere onderwerpen Bert Rademaker Overgangsrecht Een uiterst belangrijk en notoir moeilijk onderwerp in de wetgevingsleer, betreft het overgangsrecht. Wetgeven

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet. 5 oktober 2017 mr. L. van Schie-Kooman en mr. C.J. Dekker

De nieuwe Omgevingswet. 5 oktober 2017 mr. L. van Schie-Kooman en mr. C.J. Dekker De nieuwe Omgevingswet 5 oktober 2017 mr. L. van Schie-Kooman en mr. C.J. Dekker Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken Omgevingsplan en overgangsrecht AMvB s en overgangsrecht Overige aspecten Invoeringswet

Nadere informatie

Gemeentelijk omgevingsplan

Gemeentelijk omgevingsplan Het omgevingsplan Gemeentelijk omgevingsplan Integrale samenhangende verordening voor het gehele grondgebied met regels over de fysieke leefomgeving Krachtig instrument voor gebiedsontwikkeling, beheer,

Nadere informatie

Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet

Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet De Omgevingswet is nog in de maak en treedt januari 2021 in werking. Dit betekent dat nog niet alles bekend is over de bevoegdheden en de taken

Nadere informatie

Sturen met de omgevingsverordening 29 maart Jan van Oosten

Sturen met de omgevingsverordening 29 maart Jan van Oosten Sturen met de omgevingsverordening 29 maart 2017 Jan van Oosten Opzet 1. Subsidiariteit en proportionaliteit 2. De omgevingsverordening, een vergaarbak 3. Sturen op functies op locaties 4. Rechtsbescherming

Nadere informatie

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Technische briefing Tweede Kamer 2016 29 september 2016 Eenvoudig Beter Inhoud presentatie 1. Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan Van bestemmingsplan naar omgevingsplan Casus milieu Papendal, Arnhem, 8 nov 2016 Doorwerking milieunormen nu Huidige situatie: normen in: - Activiteitenbesluit - specifieke milieuwetgeving - handreikingen

Nadere informatie

Het omgevingsplan. Agenda: 6/14/2017

Het omgevingsplan. Agenda: 6/14/2017 Het omgevingsplan Agenda: Omgevingsplan: inhoud en reikwijdte Rol Provincie Rol Rijk Omgevingsplan: procedure Omgevingsplan flexibiliteit Omgevingsplanactiviteit Overgangsrecht Omgevingsplan Voorbereidingsbesluit

Nadere informatie

Zorgplichten en maatwerk in het Bal

Zorgplichten en maatwerk in het Bal 1 Zorgplichten en maatwerk in het Bal prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf 1) Zorgplichten: functies huidige situatie Omgevingswet Bal 2) Maatwerk: huidige situatie Omgevingswet Bal 3) Afsluiting 2 Functies

Nadere informatie

Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers?

Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers? Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers? Schakeldag, Beatrix Theater Utrecht 25 juni 2015 Carola Verbeek (RWS) en Robert van Bommel (RHDHV) 1 2 Impact van de Omgevingswet Onderzoek RWS en

Nadere informatie

GELUID IN HET OMGEVINGSPLAN

GELUID IN HET OMGEVINGSPLAN GELUID IN HET OMGEVINGSPLAN NSG Geluidhinderdag 2016 Rein Bruinsma Even voorstellen! Adviseur milieu en RO! Geluid, geur, externe veiligheid! Bedrijven en milieuzonering! U zou mij kunnen kennen van: 2

Nadere informatie

Omgevingsplan. Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra)

Omgevingsplan. Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra) Omgevingsplan Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra) Inhoud - omgevingsplan en omgevingswet - omgevingsplan - voorbeelden: omgevingsplannen Almere en Den Haag Omgevingsplan

Nadere informatie

Omgevingswet: omgevingsplan en integratie gemeentelijke verordeningen

Omgevingswet: omgevingsplan en integratie gemeentelijke verordeningen Omgevingswet: omgevingsplan en integratie gemeentelijke verordeningen (sessie 1M) Marco Lurks en Daan Corver (VNG) Het omgevingsplan Gemeenteraad stelt één omgevingsplan vast, waarin regels over de fysieke

Nadere informatie

Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving

Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving Het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna Bbl of dit besluit) is één van de vier AMvB s die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Het besluit bevat,

Nadere informatie

Beoordelingsregels omgevingsvergunning. Tonny Nijmeijer VMR 15 september 2016

Beoordelingsregels omgevingsvergunning. Tonny Nijmeijer VMR 15 september 2016 Beoordelingsregels omgevingsvergunning Tonny Nijmeijer VMR 15 september 2016 Te bespreken Functie beoordelingsregels Hardheid rijksbeoordelingsregel Afwegingsruimte bevoegd gezag Functie Duiding van door

Nadere informatie

Het omgevingsplan. Maarten Engelberts

Het omgevingsplan. Maarten Engelberts Het omgevingsplan Maarten Engelberts Gemeentelijk omgevingsplan Gemeenteraad stelt één omgevingsplan op, waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen (art 2.4) In het omgevingsplan kunnen

Nadere informatie

Omgevingswet en nieuwe geluidregels

Omgevingswet en nieuwe geluidregels Omgevingswet en nieuwe geluidregels NVBV Kennisdag 14 juni 2017 Chris Weevers Rapport Elverding Sneller en Beter (2008) Onderzoek naar werkelijke oorzaken vertraging bij infrastructurele projecten Vertragende

Nadere informatie

Van Bestemmingsplan naar Omgevingsplan

Van Bestemmingsplan naar Omgevingsplan Van Bestemmingsplan naar Omgevingsplan mr Albert Jan Meeuwissen mr Mariska de Jager 11 oktober 2016 Programma Omgevingswet Het omgevingsplan bestemmingsplan versus omgevingsplan omgevingsplan juridische

Nadere informatie

Omgevingswet. Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving. Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848)

Omgevingswet. Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving. Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848) Omgevingswet Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848) November 2015 - 2 - Bedoeling van de wet - 3 - Planning

Nadere informatie

Workshop Omgevingsplan en APV

Workshop Omgevingsplan en APV Workshop Omgevingsplan en APV Lettie Vaatstra SAB 11 oktober 2016 Voorstellen 1 Inhoud presentatie De Omgevingswet Het omgevingsplan Verordeningen in omgevingsplan Omgevingsplan en APV De Omgevingswet

Nadere informatie

Externe veiligheidrisico s onder de Omgevingswet. Paul van der Lee Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Externe veiligheidrisico s onder de Omgevingswet. Paul van der Lee Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken Externe veiligheidrisico s onder de Omgevingswet Paul van der Lee Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken Inhoud Omgevingswet en AMvB s Structuur Besluit kwaliteit leefomgeving Instructieregels

Nadere informatie

Actualiteitendag. De Omgevingswet 1 oktober Jan Reinier van Angeren

Actualiteitendag. De Omgevingswet 1 oktober Jan Reinier van Angeren Actualiteitendag De Omgevingswet 1 oktober 2015 Jan Reinier van Angeren Planning 01 07 2015: Tweede Kamer neemt Omgevingswet aan 01 10 2015: concept AMvB s 01 01 2016: Eerste Kamer heeft behandeling afgerond

Nadere informatie

Omgevingswet en BRZO. Kees Roelofsma en Simon Handgraaf Eenvoudig Beter

Omgevingswet en BRZO. Kees Roelofsma en Simon Handgraaf Eenvoudig Beter Omgevingswet en BRZO Kees Roelofsma en Simon Handgraaf Eenvoudig Beter mei 2016 Programma Inleiding Omgevingswet en Uitvoeringsregelgeving Plaats van Seveso-regels in het nieuwe stelsel Opbouw Besluit

Nadere informatie

Overzicht verwerking advies Raad van State (majeure wijzigingen)

Overzicht verwerking advies Raad van State (majeure wijzigingen) Overzicht verwerking advies Raad van State (majeure wijzigingen) Het wetsvoorstel is omvangrijk en dat gold ook voor het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. De Afdeling onderkent de

Nadere informatie

Hoe past het Omgevingsbesluit in het stelsel?

Hoe past het Omgevingsbesluit in het stelsel? Omgevingsbesluit 1 Hoe past het Omgevingsbesluit in het stelsel? 2 Omgevingsbesluit Gericht op burgers, bedrijven en overheid In het Omgevingsbesluit gaan onder meer op: Bro, Bor, div. natuurbesluiten,

Nadere informatie

12/10/2014. Omgevingswet en Externe Veiligheid. Stelling. Waarom nu aandacht Omgevingswet? VVM Sectie Milieurecht en Praktijk

12/10/2014. Omgevingswet en Externe Veiligheid. Stelling. Waarom nu aandacht Omgevingswet? VVM Sectie Milieurecht en Praktijk Omgevingswet en Externe Veiligheid Daniella Nijman Jos Dolstra Holla Advocaten MWH B.V. VVM Sectie Milieurecht en Praktijk Stelling De Omgevingswet is een goede ontwikkeling! 2 Waarom nu aandacht Omgevingswet?

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

Omgevingswet & Omgevingsvisie. Kansen voor klimaatadaptatie

Omgevingswet & Omgevingsvisie. Kansen voor klimaatadaptatie Omgevingswet & Omgevingsvisie Kansen voor klimaatadaptatie Derk-Jan Verhaak 24 maart 2017 inhoud Omgevingswet Algemeen Omgevingsvisie Kansen voor klimaatadaptatie Peiling: 1. Wie heeft er wel eens van

Nadere informatie

5 Milieubelastende activiteiten en omgevingsplan Ruimte voor flexibiliteit?

5 Milieubelastende activiteiten en omgevingsplan Ruimte voor flexibiliteit? 5 Milieubelastende activiteiten en omgevingsplan Ruimte voor flexibiliteit? Valérie van t Lam 1 1 Inleiding Onder vigeur van de Omgevingswet (hierna ook: Ow) zullen milieubelastende activiteiten niet alleen

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet: omgevingsplannen. Een pilot met de gemeente Bussum

Crisis- en herstelwet: omgevingsplannen. Een pilot met de gemeente Bussum Crisis- en herstelwet: omgevingsplannen Een pilot met de gemeente Bussum Bestemmingsplannen Bussum e.o. Crisis- en herstelwet? Aangewezen gemeenten Experimenteren Verschillende tranches Bestemmingsplan

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Informatiemiddag Erfgoedwet, 17 juni 2016 Frank Altenburg Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Wat vindt u waar? Wat is nieuw? Cultureel

Nadere informatie

Door de regels de bestuurlijke afwegingsruimte niet meer zien. Sarah Ros & Gerd de Kruif

Door de regels de bestuurlijke afwegingsruimte niet meer zien. Sarah Ros & Gerd de Kruif Door de regels de bestuurlijke afwegingsruimte niet meer zien. Sarah Ros & Gerd de Kruif Het effect van de Omgevingswet Hoe zien we de verschillen? Effecten Omgevingswet Kortere procedures met breder vooroverleg.

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdlijnen Omgevingswet. Nu al Eenvoudig Beter. Vragen

Inleiding. Hoofdlijnen Omgevingswet. Nu al Eenvoudig Beter. Vragen Inleiding Hoofdlijnen Omgevingswet Nu al Eenvoudig Beter Vragen 1 Inzichtelijkheid Minder regels en plannen, meer bij elkaar Integrale aanpak - samenwerking Omgevingsvisie, omgevingsverordening, omgevingsplan

Nadere informatie

Basisgids Omgevingswet

Basisgids Omgevingswet Basisgids Omgevingswet Handreiking voor het samenstellen van uw presentaties en trainingen Basisgids Omgevingswet 1 Basisgids Omgevingswet Handreiking voor het samenstellen van uw presentaties en trainingen

Nadere informatie

Water in de Omgevingswet

Water in de Omgevingswet Zoeken naar de plaats van Water in de Omgevingswet Marleen van Rijswick Maestr eau bijeenkomst Waterschap Hunze en Aas 25 september 2014 Waarom een Omgevingswet? De rode draad Vergroten inzichtelijkheid,

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

De Omgevingswet voor beginners

De Omgevingswet voor beginners De Omgevingswet voor beginners Provero 24 mei 2016 Bert Rademaker Eenvoudig Beter Stelselherziening omgevingsrecht. Waarom? Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering

Nadere informatie

ROMA-bijeenkomst 23 maart 2017 CULTUURHISTORIE IN DE OMGEVINGSVISIE. Martin van Bleek adviseur cultuurhistorie

ROMA-bijeenkomst 23 maart 2017 CULTUURHISTORIE IN DE OMGEVINGSVISIE. Martin van Bleek adviseur cultuurhistorie ROMA-bijeenkomst 23 maart 2017 CULTUURHISTORIE IN DE OMGEVINGSVISIE Martin van Bleek adviseur cultuurhistorie Cultureel erfgoed cultureel erfgoed: zich in de fysieke leefomgeving bevindend erfgoed bestaande

Nadere informatie

De Omgevingswet in zicht

De Omgevingswet in zicht De Omgevingswet in zicht door Prof. dr. 1 Programma 20:00 20:15 uur: ontvangst en uitleg opzet avond 20:15 21:00 uur: presentatie door - achtergronden Omgevingswet - kerninstrumenten / transitie / raadswerk

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Bestuursrecht en Omgevingsrecht Jan Reinier van Angeren. 12 oktober 2017

Actualiteitenseminar Bestuursrecht en Omgevingsrecht Jan Reinier van Angeren. 12 oktober 2017 Actualiteitenseminar Bestuursrecht en Omgevingsrecht Jan Reinier van Angeren 12 oktober 2017 Inhoud 1. Doel van de omgevingswet 2. Transitie en digitalisering 3. Nieuw: omgevingsplanvergunning en vergunningknip

Nadere informatie

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING voor: veranderen koelinstallatie activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer:

Nadere informatie

30 MEI 2017 CULTUREEL ERFGOED EN DE OMGEVINGSWET

30 MEI 2017 CULTUREEL ERFGOED EN DE OMGEVINGSWET 30 MEI 2017 CULTUREEL ERFGOED EN DE OMGEVINGSWET Inhoud De omgevingswet Cultureel erfgoed Omgevingswet en erfgoedwet Erfgoed in de omgevingswet Omgevingsvisie Omgevingsplan Digitale informatie Opgaven

Nadere informatie

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Impact organisatie De Omgevingswet komt er natuurlijk vooral voor onze burgers en de bedrijven. Zij hebben direct belang bij wat er in Weert gebeurt, op hun eigen terrein en n hun omgeving. Zij zijn de

Nadere informatie

Samenvatting Ontwerpbesluit Omgevingsbesluit

Samenvatting Ontwerpbesluit Omgevingsbesluit Samenvatting Ontwerpbesluit Omgevingsbesluit Het Omgevingsbesluit richt zich tot alle partijen die in de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven en de overheid. Het Omgevingsbesluit regelt

Nadere informatie

Omgevingswet, omgevingsvisie en de casus vliegveld Eindhoven

Omgevingswet, omgevingsvisie en de casus vliegveld Eindhoven Omgevingswet, omgevingsvisie en de casus vliegveld Eindhoven Robert Forkink Dinsdag 13 juni 2017 De context De instrumenten nader belicht 1. Omgevingsvisie 2. Omgevingsplan 3. Omgevingsvergunning 4. Algemene

Nadere informatie

Artikel (bodem: bodembeschermende voorziening) Artikel 5.45 (activiteiten bergend deel rivierbed)

Artikel (bodem: bodembeschermende voorziening) Artikel 5.45 (activiteiten bergend deel rivierbed) 1 2 3 Om de doelen van de wet te realiseren: beschermen en ontwikkelen fysieke leefomgeving. Fysieke leefomgeving in ieder geval: bouwwerken infrastructuur watersystemen water bodem lucht landschappen

Nadere informatie

Omgevingswet en de Gemeenteraad

Omgevingswet en de Gemeenteraad Omgevingswet en de Gemeenteraad Beeldvormende Avond gemeenteraad Veenendaal mr. Merel Holtkamp advocaat 14 april 2016 Introductie» Motto Omgevingswet» Kerninstrumenten - Omgevingsvisie - Omgevingsplan

Nadere informatie

Introductie omgevingswet en uitvoeringsregels

Introductie omgevingswet en uitvoeringsregels Introductie omgevingswet en uitvoeringsregels Wat zijn de grootste veranderingen? Henk Ullenbroeck henk.ullenbroeck@pouderoyen.nl Telefoon 06 120 42059 26 januari 2017 Regeerakkoord Rutte II De besluitvorming

Nadere informatie

PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem. Michiel Gadella Rijkswaterstaat/Bodem+

PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem. Michiel Gadella Rijkswaterstaat/Bodem+ PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem Michiel Gadella /Bodem+ 8-3-2017 Onderwerpen Vormgeving Verhouding Aanvullingswet en Besluit tot Ow Materieel/inhoud Het bodemperspectief Historische verontreinigingen

Nadere informatie

Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet

Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet In de zomer van 2013 heeft het kabinet ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet. Doel van de nieuwe Omgevingswet is om de bestaande regelgeving te

Nadere informatie

OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen. Laura van der Meulen en Daan Corver

OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen. Laura van der Meulen en Daan Corver OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen Laura van der Meulen en Daan Corver 2 november 2017 Agenda Introductie en casus Hoe is het NU geregeld? Hoe kan het STRAKS geregeld worden?

Nadere informatie

TWEEDE KAMER SCHERPT OMGEVINGSWET AAN

TWEEDE KAMER SCHERPT OMGEVINGSWET AAN TWEEDE KAMER SCHERPT OMGEVINGSWET AAN Zoals bij de beoefenaren van het omgevingsrecht bekend is, heeft de Tweede Kamer op 1 juli jl. met ruime meerderheid het voorstel voor een Omgevingswet aangenomen.

Nadere informatie

ECFD/U201600970 Lbr. 16/050

ECFD/U201600970 Lbr. 16/050 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Consultaties AMvB's bij Omgevingswet, Aanvullingswet Grondeigendom en wijziging Bro Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Advies aan Hoogheemraadschap van Rijnland Dhr. Van der Gaag Totstandkoming waterschapsverordening

Advies aan Hoogheemraadschap van Rijnland Dhr. Van der Gaag Totstandkoming waterschapsverordening Advies aan Hoogheemraadschap van Rijnland Dhr. Van der Gaag Totstandkoming waterschapsverordening Melina Christen (4015002), Amber van Driel (3836819) en Saskia Vosselman (4056868) Dinsdag 18 april 2017

Nadere informatie

Actualiteiten Omgevingswet. Lidia Palm Wilco de Vos

Actualiteiten Omgevingswet. Lidia Palm Wilco de Vos Actualiteiten Omgevingswet Lidia Palm Wilco de Vos Inhoud presentatie Hoofdlijnen wetsvoorstel TK-behandeling Interactief wetgevingsproces Vervolg stelselherziening Praktische tips en ervaringen Kenmerken

Nadere informatie

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016 Foto plaatsen Roadshow Groningen Mei 2016 Opzet presentatie Kern Omgevingswet Context Veranderopgave Het programma Strategie en werkwijze Doelen en acties in 2016 Kern Omgevingswet: eenvoudiger wetgeving

Nadere informatie

De Omgevingswet en MRE:

De Omgevingswet en MRE: De Omgevingswet en MRE: van particularisme naar partnerschap door Frans Tonnaer Sheet 1 Omgevingswet: hoge ambitie Ambitieus wetgevingsproject, ook voor decentraal bestuur '4 e decentralisatie'; nu in

Nadere informatie

Actualiteiten Geluid. VMR Actualiteitendag Rachid Benhadi advocaat

Actualiteiten Geluid. VMR Actualiteitendag Rachid Benhadi advocaat Actualiteiten Geluid VMR Actualiteitendag 2017 Rachid Benhadi advocaat 2 Proactief verstrekken invoergegevens Beschikbaar stellen invoergegevens ABRvS 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2938 en ABRvS

Nadere informatie

Omgevingswet en de gemeenteraad.

Omgevingswet en de gemeenteraad. Omgevingswet en de gemeenteraad. 1 Inhoud Waarom Omgevingswet? Wat verandert er door de Omgevingswet? Stand van zaken invoering Omgevingswet. Rol gemeenteraad (regionale afstemming)? Planning Provincie,

Nadere informatie

Waarom Omgevingswet?

Waarom Omgevingswet? Op weg naar de Omgevingswet Kennisdag FUMO- provincie 15 mei 2014 1 Waarom Omgevingswet? Huidige omgevingsrecht: - complex en versnipperd - onoverzichtelijk en onvoldoende samenhang - trage besluitvorming:

Nadere informatie

NDL/HIDC Logistics Topics Vastgoed: De Omgevingswet

NDL/HIDC Logistics Topics Vastgoed: De Omgevingswet NDL/HIDC Logistics Topics Vastgoed: Marijn Bodelier BodelierM@gtlaw.com +31 20 30 17 309 GREENBERG TRAURIG, LLP ATTORNEYS AT LAW WWW.GTLAW.COM 2016 Greenberg Traurig, LLP. All rights reserved. Agenda 1.

Nadere informatie

Bodem in de Omgevingswet

Bodem in de Omgevingswet Bodem in de Omgevingswet Schets op hoofdlijnen Dag van de Zeeuwse Bodem Nicole Hardon 21 april 2016 Aanvullingswet bodem Invoerings wet Omgevings wet Bestuursakkoorden Lokaal beleid Convenanten Omgevingswet

Nadere informatie

3 Ontwikkelen Beleid. 3.1 Opstellen omgevingsvisie

3 Ontwikkelen Beleid. 3.1 Opstellen omgevingsvisie 3 Ontwikkelen Beleid 3.1 Opstellen omgevingsvisie Opstellen omgevingsvisie De Provinciale Staten (hierna: PS) moeten een provinciale omgevingsvisie opstellen gericht op de maatschappelijke doelen van de

Nadere informatie

Besluit kwaliteit leefomgeving

Besluit kwaliteit leefomgeving 1 Besluit kwaliteit leefomgeving Inhoud Deel 1: Bkl in vogelvlucht Wat zit er wel en niet in het Bkl? Inhoud en belangrijkste wijzigingen per hoofdstuk Deel 2: Verdieping rond het omgevingsplan Kenmerken

Nadere informatie

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Technische briefing Tweede Kamer 2016 29 september 2016 Eenvoudig Beter Inhoud 1. Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving 2. Bijdrage Bbl aan de stelselherziening 3.

Nadere informatie

BWT don t miss the boat! Kwalitatief werken met een andere rol

BWT don t miss the boat! Kwalitatief werken met een andere rol BWT don t miss the boat! Kwalitatief werken met een andere rol Provero congres 24 mei 2016 Want. Omgevingswet is toch een RO-feestje Het gaat toch om een nieuw soort bestemmingsplan Een andere afdeling

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Geluid: RO en activiteitenbesluit

Geluid: RO en activiteitenbesluit Geluid: RO en activiteitenbesluit Nico Haselager 11 juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding Activiteitenbesluit en geluid Ruimtelijke ordening en geluid Twee Casus 2 Activiteitenbesluit en geluid 3 Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Bijeenkomst VMR-IenM Besluit activiteiten leefomgeving

Bijeenkomst VMR-IenM Besluit activiteiten leefomgeving Bijeenkomst VMR-IenM Besluit activiteiten leefomgeving Marije van der Vliet Inhoud Korte inleiding Structuur van het Besluit activiteiten leefomgeving De beweging van het begrip inrichting naar het begrip

Nadere informatie

LENTELEZING DELTALINQS DE OMGEVINGSWET

LENTELEZING DELTALINQS DE OMGEVINGSWET LENTELEZING DELTALINQS DE OMGEVINGSWET ONDERWERPEN DEEL I Algemeen Marloes Brans (Houthoff Buruma) 1 De wet in vogelvlucht 2 De beleidscyclus en de zes kerninstrumenten DEEL II Verdieping Jeanette Ozinga

Nadere informatie

van bestemmingsplan tot omgevingsplan

van bestemmingsplan tot omgevingsplan ERSTEUNING ING. PROJECTEN SAMENLEVING TERECHT van bestemmingsplan tot omgevingsplan samen op weg naar de Omgevingswet ... omgevingsvisie. programma. programmatische instructieregels. instructies. omge

Nadere informatie

Omgevingswet en impact voor gemeenten

Omgevingswet en impact voor gemeenten Omgevingswet en impact voor gemeenten Onderwerpen 1. Achtergrond Omgevingswet 2. Veranderingen en samenhang 3. Impactanalyse 2 Waarom een Omgevingswet? de koning wil het De Omgevingswet vereenvoudigt en

Nadere informatie

SWUNG-2. Voortgang en ontwikkelingen Swung-2 in samenhang met de Omgevingswet. Ton Bos I&M

SWUNG-2. Voortgang en ontwikkelingen Swung-2 in samenhang met de Omgevingswet. Ton Bos I&M SWUNG-2 Voortgang en ontwikkelingen Swung-2 in samenhang met de Omgevingswet Ton Bos I&M INHOUD Voortgang en planning Tussenstand hoofdlijnen Swung-2, waaronder sanering verkeer Omgevingswet Uitwerking

Nadere informatie

Omgevingswet Mis niet de boot!

Omgevingswet Mis niet de boot! Omgevingswet Mis niet de boot! Regiodagen 2016 De omgevingswet in wording Werkgroep Omgevingswet VBWTN Mis als BWT niet de boot! Waar heeft u behoefte aan De werkgroep Omgevingswet Voor en door gemeenten

Nadere informatie

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts Aaldert ten Veen, Stibbe en Harm Borgers, AT Osborne 12 juni 2015 Wie zijn wij? Harm Borgers Directeur AT Osborne Legal Practice areas Omgevingsrecht Strategievorming

Nadere informatie

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015 Marcel Balk Joost Pothuis Bouwkwaliteit Inhoud presentatie Inleiding: Omgevingswet en amvb s Hoofdlijnen van het beoogde Besluit Bouwwerken in

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBIED OMGEVINGSPLAN 19 APRIL 2016. Gemeente Westvoorne. Derk-Jan Verhaak Derk-jan.verhaak@rho.nl 010-2018560

COMMISSIE GRONDGEBIED OMGEVINGSPLAN 19 APRIL 2016. Gemeente Westvoorne. Derk-Jan Verhaak Derk-jan.verhaak@rho.nl 010-2018560 COMMISSIE GRONDGEBIED OMGEVINGSPLAN 19 APRIL 2016 Derk-Jan Verhaak Derk-jan.verhaak@rho.nl 010-2018560 Martijn Kegler martijn.kegler@rho.nl 010-201 8658 Programma Het planproces Toelichting Omgevingswet/-plan

Nadere informatie

Basiscursus Omgevingswet

Basiscursus Omgevingswet Basiscursus Omgevingswet Nicole Hardon Astrid van der Wijst Schakeldag, 29 juni 2017 Welkom Even voorstellen Inhoud presentatie: - Stelselherziening en planning - Doelen en uitgangspunten van de wet -

Nadere informatie

Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving

Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving 1 Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving Doel Opbouw Wijzigingen Wat volgt nog? Besluit activiteiten leefomgeving Doel Opbouw Wijzigingen

Nadere informatie

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit Paul Bodden Hekkelman Advocaten VMR Praktijkdag 27 november 2013 Afbakening Agrarische inrichtingen: Glastuinbouwbedrijven Open teelt (bijv. akkerbouw

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie