Hoe!u!een!verlies!op!aandelen! snel!kunt!repareren!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe!u!een!verlies!op!aandelen! snel!kunt!repareren!"

Transcriptie

1 Hoeueenverliesopaandelen snelkuntrepareren Eenbeproefdemethodemeteen belangrijkerolvooropties. Drs.HarmvanWijk Beleggen.com/BeursBulletin.nl

2 Introductie MijnnaamisHarmvanWijkvanBeleggen.com/BeursBulletin.nl.Ditrapporthebik geschrevenvoorallelezersvanmijnnieuwsbrieven. Hetisexclusievekennisspeciaalvooru Deinformatieinditrapportisbijzonderwaardevol.Ikhebmeechtafgevraagdofikzomaar zoumoetenaanbieden. Tegelijkertijdbenikenormvereerddatzoveelmensenmijnnieuwsbrieftrouwlezen. Bovendienzieikhetalsmijntaakenverplichtingomdekennisenervaringdieikin26jaar metbeleggenhebopgebouwd,teverspreiden.zowordtuwfinanciëlekennisverrijkt. Hetisnamelijkvandegekkedatzoveelparticulierebeleggersgeldverliezenopdebeurs.Uit onderzoekvandeuniversiteitvanmaastricht 1 onder70.000particulierebeleggers dat90%()verliestmaakt.enhetkannogerger,want10%vandeslechtstpresterende beleggersisna5jaarmaarliefst90%vanzijnofhaarvermogenkwijt Erisnogiets:uitrecentonderzoekuitgevoerdinopdrachtvanDeNederlandscheBank 2, blijktdatmensenmetenhoogfinancieeliqgemiddeld81.000euromeervermogen bezittendanmensenmeteenlaagfinancieeliq. Daaromismijerallesaangelegenzoveelmogelijkkennistedelenmetu.Opdatubetere resultatenbehaaltopdebeurs. Ikwensuveelwijsheidenrendementmetdezemethode 1*"Performanceandpersistenceofindividualinvestors:RationalagentsorTulipmaniacs?",doorRobBauer, MathijsCosemansenPietEichholtzvandeUniversiteitvanMaastrichtonder70.000particulierebeleggersvan AlexBeleggersbank.AndereonderzoekenzoalsOdean(1998),BarberenOdean(2000),BarberenOdean(2001), Andersen(2005),GrinblattenKeloharju(2005)bevestigendezeuitkomsten. 2 /DNBonderzoek.pdf 2

3 Eerstietsoveropties Hoeweloptiesooitbedachtzijnompositiestebeschermen,ishetookeenschitterend instrumentomrendementmeetemaken. Eenoptieishetrechtomietste kopenofteverkopen.hetrechtom tekopenwordtgeregeldmeteen calloptie.hetrechtomteverkopen wordtgeregeldmeteenputoptie. 1optievertegenwoordigtbijvoorbeelddewaardevan100aandelen,maarkanook betrekkinghebbenopindexen,valutaenandereonderliggendewaarden. Eenoptiecontractkostbijvoorbeeld100maal1euro.Erzijnsteedstweepartijen:eenkoper eneenverkoper. Callopties: dekoperkrijgteenkooprecht deschrijverneemteenleverplichtopzich Putopties: dekoperkrijgteenverkooprecht deschrijverneemteenafnameplichtopzich Erzijnslechts4mogelijkheden: 3

4 Eenoptieiseenschitterendinstrumentwaarmeegeldvaltteverdienenineendalende,een stijgendeenineengelijkblijvendemarkt. Hetisbelangrijkomvasttestellenwatuverwachtwatdemarktgaatdoen.Opdievisie stemtuvervolgensuwstrategieaf.dat lezen vandemarkt,daargaatditrapportnietover, maarhetiswelessentieelomtebegrijpenhoedebeurswerkt., Waarschuwing:,hetgebruikvanoptieshoudtrisico sin. Umoetprecieswetenwatudoet. OfzoalsWarrenBuffethetooittreffendzei: Riskcomesfromnotknowing whatyou redoing. (Vertaaldzoietsals:risico sontstaanwanneerjenietweetwatjedoet.) Hetisessentieelomtewetenwatudoet.Ookmetdestrategiedieikopdevolgende bladzijdenaanugauitleggen. 4

5 CurrentPortfolioRepair Ikgaunudefeitelijkemethodebeschrijven. Uzetdezemethodealleeninalsuaandeleninbezitheeftdieinwaardezijngedaaldenu hetverliessnelwiltrepareren.hetwerktalleenmetaandelenwaarvanuverwachtdatzein waardegaanstijgenofinwaardegelijkblijven. Zowerkthet Koop atthemoney callsdusronddehuidigekoersvanhetaandeel. Schrijfdirectooktweemaalzoveelcalloptiesmeteenhogereuitoefenprijsomdeaankoop vandecallstefinancieren. Eenvoorbeeldomhetteverduidelijken 100aandelenHeineken,dieinbezitzijn,zijninprijsgedaald.StartdeCPRalsereeneerste hogerebodemwordtgevormd,alssignaaldatopnieuweenstijgendetrendkanworden ingezet. Koopdannetzoveeloptiesals aandelendieuinbezitheeften koopatthemoneycalls. Ukooptdan1contract atthemoney (1optievertegenwoordigt100aandelen).Ufinanciert dezecalloptiesmethetschrijvenvan2contractenopeenietshogerniveau.slaagtde poging,danishetverliesweggewerkt.slaagtdepogingniet,danheeftutochnogiets verdient. IndegrafiekzietudatHeineken,naeendaling,weereeneerstehogerebodemvormt.Er bestaatduseenkansdatdedalingteneindeiszodatdecprkanwordengestart. 5

6 Indebovenstaandegrafiekisgoedteziendatdeaanschafvan1calltegen1,26kanworden gefinancierdmetdeontvangenpremie,inditvoorbeeld2x0,83=1,66euro. Bovendeuitoefenprijsvan54ligthetomslagpunt.Daarlooptdewinstvandeaandelen, maarookdievandegekochtecallnietmeerdoor,doorde2geschrevenhogerecalls. Onderdehuidigekoersmaaktuverliesopdeaandelen,maardatzoumetdeaandelensec uiteraardookzozijn. Overigensontvangtudirect40centenhoeftugeenmarginaantehouden.Omdatu namelijkzoweldeaandeleninbezitheefteneenextracallheeftgekocht,zijndegeschreven optiesafgedekt.ulooptgeenextrarisicoenhoeftdaaromookgeenmarginaantehouden voordegeschrevencallopties. Ulooptgeenextrarisicoenkunthetzovaakherhalenalsuwilt. Hetnadeelisdatalshetaandeelhardzoustijgen,udannietvolledigprofiteertvandie stijging. 6

7 Belangrijkevoorwaarden Belangrijkisdatubegintmeteenpositiefsaldo.Umoetmeerpremieontvangenvan de2geschrevenoptiesdanubetaaltvoordegekochtecalloptie. Hetisdangeenrampalsdeopzetnietluktnuverliestdangeenextrageld,sterkernogde premiedieuontvangt,heeftudaniniedergevalverdiend. Latenweeenskijkennaarvierverschillendescenario s: 1,7,Het,aandeel,Heineken,daalt,toch,verder:, Deontvangenpremievandegeschrevencallopties(2maal0,83=1,66euromaal100 aandelen)is166euroverdiend.degekochte1calltegen1,26maal100aandelenisechter nietsmeerwaarddusdatiseenverliesvan126euro.persaldoverdientudan166min126 is40euroopdeopties. Maarweverliezenopdeaandelen,afhankelijknatuurlijkvanhoeverhetaandeeldaalt, maardatzoudenwetochhebbengedaanmetalleendeaandelen.daaromdoenwedeze strategiealleenalswedenkendatdeaandelenweergaanstijgen. Alsdeaandelendalen,isdewinstopdeCPRtekleinomhetverliesvandeaandelenopte kunnenvangen. 2,7,Het,aandeel,Heineken,blijft,gelijk:, Deontvangenpremievangeschrevencallopties(2maal0,83=1,66euromaal100 aandelen)is166euroweerverdiend. BijeenkoersvanHeinekenop53,08euroiseencall54nietswaard.Degekochtecalltegen 1,26euromaal100aandelenis8centwaard(hetverschiltussendekoersvan53euroen 53,08,maarlatenwedatafrondenop0). 7

8 Weverdienenooknietsaandeaandelen(53,08euromin53,08)dus0euro. Persaldoverdientudanopnieuw166euromin126eurois40euroopdeopties,maaru verliesthiernietsopdeaandelen. 3,7,Het,aandeel,Heineken,stijgt,naar,,54,euro,, Deontvangenpremievangeschrevencallopties(2maal0,83euro=1,66euromaal100 aandelen)is166euroweerverdiend.bijeenkoersvanheinekenvan54euroiseencall54 nietswaard. Degekochtecalltegen1,26euromaal100aandelenisopexpiratie1eurowaard(het verschiltussendekoersvan53euroen54,maardatisminderdanweervoorhebben betaald.hetverliesisdan26centmaal100is26euro Deontvangenpremievandegeschrevenopties(166euro)isdusverdiend,maarvande gekochtecallishetverlies26euro(166euromin26is140euro). Maarweverdienenooknogbijna1euroopdeaandelen:(54n53,08)*100=92euro. Totaalverdienenwe232euro. Andersberekend:persaldoverdientuaanhetbegindan40euro(uontvangtdirect40cent maal100)plusaanheteindenogeens192euro(100maal1europlus100maal0,92euro) is232euro.,,, 8

9 4,7,Het,aandeel,Heineken,stijgt,boven,,54,euro:, Deontvangenpremievangeschrevencallopties(2maal0,83=1,66euromaal100 aandelen)is166euroneenbuffer,maarnietvoldoende. BijeenkoersvanHeinekenopbijvoorbeeld55euroiseencall54eeneurowaard,maarwe haddener0,83centvoorontvangen,duseenverliesvan1min0,83is17centmaal2 contractenmaal100aandelenis34euro((1 0,83)*2*100). Degekochtecalltegen1,26eurois2eurowaard(hetverschiltussendekoersvan53euro en55).weverdienenhierdus2euromin1,26is0,74maal100is74euro((2n1,26)*100)). Maarweverdienenooknogbijna2euroopdeaandelen(55euromin53,08)istotaal 192euroopdeaandelen. Persaldoverdientudan192euroopdeaandelen,verliestu34euroopdegeschrevencalls enverdientu74euroopdegekochtecallistotaalopnieuw232euro. Hoeverhetaandeelookstijgt,uverdientopdezemanieraltijd232euro.Alshetaandeel stijgt,verdientu,uverdientietsminderalshetaandeelgelijkblijftenverliestgeldalshet aandeeldaalt.daalthetaandeel(sterk)dankunnenwehetnietmeerreanimeren(cpr). Dalendeaandelenmoetenwedaaromuitonzeportefeuillesweren.Daarkunnenwedan alleengeldaanverdienendoorhetschrijvenvaneencallofhetkopenvaneenput.daarover laternatuurlijkmeer. Ikhoopdatudezestrategiewaardevolvind.Heeftuvragenofopmerkingen?Geefuw reactieopwww./cpr 9

10 Nawoord, MijnnaamisHarmvanWijk.Ikwasalvroegbezigmetaandelenen optiesenikmoeteerlijktoegevendatheteerstegelddatik verdiendeminofmeerperongelukging. TijdensmijnstudieBedrijfseconomiekwamikinaanrakingmetde wereldvanoptiesenikwasdirectgefascineerd.ikopendeeenrekeningensloegaanhet handelen. Zonderuitvoerigekennisvanzakenen,zonder,strategiegingdatnogaleensmis.Iksloot mijnpositiesenbeslootmeweervolledigopmijnstudieteconcentreren.totikeenmaand latereenberichtkreegvanmijnbankwatermetdeopenstaandeoptiesmoestgebeuren Zonderhetteweten,hadikdus(goed)geld,verdiend,met,optiesomdatikvergetenwas dezepositietesluiten.zondergelukvaartniemandwel. Namijnstudiebenikdefinanciëlewereldbelandenbenmesteedsmeermetbeleggen gaanbezighouden.ikwaseerderverantwoordelijkvoorhetopzettenvandebeleggingssites vansnsbank,verantwoordelijkvoormarketing,verkoopenbusinessdevelopmentbij BinckBank,werktemeeaanhetopstartenvanSNSFundCoachendeABNAmroTurbo sen wassitemanagervandft.nl(definanciëletelegraaf). Ikhebindeafgelopenjarendoordeinternetbubbel,en,de,kredietcrisiswelhetnodigevoor mijnkiezengehad.ookhiergeldt:alsjeernietdoodaangaat,maakthetjesterker. Ikbenalsbeleggingsexperttegastgeweestbijdiverseprogramma swaaronder EenVandaag,Netwerk,Rondom10,Radio1,Radio2,BNR,FinanceTelevisionenBusiness Class. 10

11 IkwerksamenmetondermeerSNSBank,Binck,Alex,CitibankenLynxenschrijfvoorDe FinanciëleTelegraaf,dewebsitevanAlex,SharesenBeurs.nl. MetalmijnkennisenervaringalsbagagebenikaandeslaggegaanomBeursBulletin.nlen Beleggen.comoptezetten.Eerstalsweekblad,maaralsneluitgebreidmetabonnementen opportefeuillesencursussenenlatervermogensbeheer. Opties,(en,andere,derivaten),zijn,,zeker,in,het,huidige,beleggingsklimaat,,noodzakelijk,om, geld,te,verdienen,met,beleggen.,metdeinhoudvanditrapportjezultubeterinstaatzijn omgeldteverdienenmetopties. Ikwensudanookveelsuccestoe Drs.,Harm,van,Wijk,, BeursBulletin.nl Amsterdamsestraat7n9 1398BKteMuiden Tel.:(+31)(0) Fax.:(+31)(0) SNSBank IBANNL50SNSB BICSNSBNL2A KvKnr BTWNL B01 Deinformatieinditrapportisnietbedoeldalsprofessioneelbeleggingsadviesofals aanbevelingtothetdoenvanbepaaldebeleggingen. 11

12 Reactiesvanklanten Hetgebeurtmijregelmatigdatikmijnharenuithethoofdtrekalsiknietmeteeneennieuwe tipuitvoer,leeskoop.ikkijkdanookaltijdmetplezieruitnaarhuntipdiezijzotegen17.00 uurverzendennaarmijnebmailadresenpersms.beursbulletindwingtmijom gestructureerdtebeleggen.hoe?doorgewoonweghuntipuittevoeren.eenprimaservice. Ikmaakaljarengebruikvanhundienstenenbendatooknogjarenvanplantedoen.De BeursBulletinvan sochtendleesikaltijdmetplezier.hetisleerzaam.hetisvoormijeen soortverplichte,aangename,kostgeworden.ikbenrecentelijkgeabonneerdop SuperMomentumendezelijktvoormijzeerbelovenduittepakken. PaulMather,Driel IkbenzeercontentmetUwAandelenAlert.Viadeeerstetipwarendekostenervoormijal uit. HansHolt,Haarlem Hierbijwilikmiddelsdez mijntevredenheiduitenaanhetteamvanBeursBulletin. DankzijdeadviezenvanBeursBulletinenhetBeursBulletinBeleggingsfondshebikgoede beleggingsresultatenbehaald. BeursBulletinbetekentveelvoormij:hetteamisbetrouwbaarendeskundigwaardoorik, ondanksdemoeilijkemarkt,tochgoederesultatenbehaal." JanLeliveld,Aalsmeer BeursBulletingeefteensteuninderugendedoorhenverzorgdeseminarszijnhetbezoeken waard.inhetalgemeenkangesteldwordendatdemeestetipsgeldopleveren.de instapkostenzijngewoonlijksnelterugverdiend.alvele,velejarenwerkikmethun adviezen. HansG.Koornstra,Zeewolde "BenzeertevredenoverBeursBulletin.nl.Verliezenwordenafgekapt,winstenvakkundig gemaximaliseerdendemedewerkerszijngoedbereikbaarenreagerensnelopvragen. Flexibiliteitenmeedenkenbijafsluitenvanabonnementen.Groteaanrader" MartinSijbolts,Groningen 12

13 "Ikbenheeltevredenoveruwtips.HetisvoormijalsnietBprofessionelebeleggerduidelijk datuwteamheelzorgvuldigwerktzodatdetipsopeenverantwoordewijzetotstandkomen ennaardedeelnemersgaan.dekwaliteitvandetipsendespreidingzorgtervoordathet risicoheelbeperktisendatgeeftindezetijdeneengoedgevoelenooknogeenleuk resultaat." mr.advanderaa,sintaoedenrode SterkpuntvanBeursBulletinishetactievebeleidvaninBenuitstappen.IkvindBeursBulletin gewoongeweldiggoed" AloysScholl,Venray Ikbenzeertevredenoverjulliegoedeservice Vriendelijkegroetenvaneenzeertevredenklant. WillVerschoor,Tilburg BeursBulletiniseenprimabladengeeftgoede/uitstekendeverwachtingen." KlaasvanSchaik,Zoetermeer DeondersteuningviadewekelijkseuitgavevanBeursBulletinvoldoetaanmijnbehoefte. Bovendienvindikdewekelijkserubriekeninteressantenleerzaam. J.Mertens DeinformatievanBeursBulletiniseenprimaaanvullingopdeandereinformatiedieophet internettevindenisvooreenbeginnendebelegger. RobEngberts DeproductenvanBeursbulletinhebbeneengoedeindrukachtergelaten. JoanBusch,PedreguerSpanje Beursbulletingebruikikalszeergewaardeerdeextraachtergrondinformatie,waarvoor dank JohanSchelstraeteBrussel,Belgie 13

14 14 Disclaimer BeursBulletin.nlbeheert11beleggingsportefeuilleswaarvandeinformatieop procentperjaar,handelenmedewerkersvanbeursbulletinookzelfophuneigenadviezen. Zijstappenechterpasinruimnadatdeenmailen/ofsmsnberichtenzijnaangekomen,datwil zeggendatzebijmeerderepersonenbinnenhetbedrijfzijnontvangen. AllerechtenopdeinhoudberustenbijBeursBulletin.nl,voorzoverdezerechtenniet berustenbijderdenvanwiemateriaalbeschikbaarisgesteldopbeursbulletin.nl Gebruikererkentde(intellectuele)eigendomsrechtenvanBeursBulletin.nlenhaar toeleveranciersopdeinhoudvanbeursbulletin.nl,zowelinhaargeheel,alsgedeelten daaruit,danwelvervatinalleaantoonbaardaaropgebaseerdeen/ofdaaraanontleende informatie,ongeachtofzodanigedaaropgebaseerdeen/ofontleendeinformatie(mede)het productisvaneenbewerking,veredelingofprestatiedooreenanderdanbeursbulletin.nl c.q.haartoeleveranciers. Gebruikermagdeinhoudslechtsvooreigengebruikraadplegenengebruiken.Hetis gebruikerniettoegestaanominformatieverkregenuitbeursbulletin.nlopnietnincidentele basisopenbaartemaken,teverveelvoudigenofteverkopeninwelkevormdanook, daaronderbegrepenhetaldannietnabewerkingteintegrereninnetwerkenofop meerderebeeldschermenteverschijnenofanderszinsopenbaartemaken. DeverwerkingvandegegevensopBeursBulletin.nlendetotstandkomingvan BeursBulletin.nlisnaarbestewetenenmetdegrootstezorguitgevoerd.BeursBulletin.nl, nochhaartoeleverancierskunnenevenwelinstaanvoordejuistheidendevolledigheidvan deinformatiedieopbeursbulletin.nlisopgeslagenenzijndanook,behoudensopzetof groveschuldvanbeursbulletin.nlc.q.haartoeleveranciers,nietaansprakelijkvoorschade dieisontstaanalsgevolgvanonjuistheid,onvolledigheidofonrechtmatigheidvandeinhoud vandeviabeursbulletin.nlaangebodeninformatie. Informatiedievanessentieelbelangisvoorgebruikerdientaltijddoorgebruikeropjuistheid tewordengeverifieerd.beursbulletin.nlisnietaansprakelijkvoorhetalsgevolgvaneen storingniettoegankelijkc.q.beschikbaarzijnvanbeursbulletin.nlvoorgebruiker. Ugebruiktdedienstenopeigenrisico.BeursBulletin.nlendebijdezeuitgavenbetrokken redactieenmedewerkerszijnnietaansprakelijkvoorenigedirecteofindirecteschadeals gevolgvanhetgebruiken/ofdetoegankelijkheid. Beleggenineffectenbrengtrisico'smetzichmee.Ubentalsgebruikerzelfverantwoordelijk vooraluwbeslissingenalsmedededaarmeesamenhangendeacties. Deinformatieisdusheeluitdrukkelijknietbedoeldalsadviestothetkopenofverkopenvan effectenprodukten.indiendelezertochbesluitomzelfopdrachttegeventotkoopof verkoopvaneffectenprodukten,doethij/zijdatvolledigopeigeninitiatiefenvooreigen verantwoording. Erwordttevensmetnadrukopgewezendathetopenenvaniedereeffectenpositieeen zekerrisicometzichmeebrengt.metnamebijhetongedektverkopenvanoptieposities kunnendeverliezenzeeraanzienlijkoplopen.,

INHOUD. Voorwoord 7. Inleiding, de methode Van Arkel in Vogelvlucht 13

INHOUD. Voorwoord 7. Inleiding, de methode Van Arkel in Vogelvlucht 13 INHOUD Voorwoord 7 Inleiding, de methode Van Arkel in Vogelvlucht 13 1. De basis van beleggen 19 1.1 Hoe het allemaal begon 19 1.2 Rendement, risico, tijdsbesteding en tijdshorizon 21 1.3 Succesfactoren

Nadere informatie

Van beleggen naar geld verdienen.

Van beleggen naar geld verdienen. Van beleggen naar geld verdienen. De meeste beleggers gaan gedurende hun beleggingsleven door een aantal stadia heen. De meesten blijven ergens tussen stadium 1 en 6 steken. De bedoeling van dit boek is

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel

Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel Beschrijving Hier volgen vijf situaties binnen Centrox Bank waarin het risicoprofiel van de cliënt centraal staat. Stap 1: Toch langer doorwerken? Stap 2: Kinderen

Nadere informatie

LYNX Beleggersdebat 2014

LYNX Beleggersdebat 2014 LYNX Beleggersdebat 2014 Lynx In 2006 opgericht in Nederland Kantoren in België, Duitsland en Tsjechië Winnaar Gouden Stier 2013 (Beste Broker) Beste Broker Nederland 2009-2013 (Beleggers Belangen) Grootste

Nadere informatie

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA METOPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit e-book wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze website vindt u een aanbod van services

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Forex & Commodities. Managed Accounts. Strategie

Forex & Commodities. Managed Accounts. Strategie Forex & Commodities Managed Accounts Strategie INHOUD 1 Inleiding 2 De Strategie 2.1. Onderliggende waarde 2.2. Werkwijze 2.3. Transacties 2.4. Marginverplichtingen 2.5. Rapportage 3 Broker 4 Kosten 4.1.

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen

Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen December 2007 Deuninck Joeri, Carels Koen, Bas Leen, Van Gijseghem Dirk Vlaamse Overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Departement

Nadere informatie

Leer zelf uw antistollingswaarde

Leer zelf uw antistollingswaarde Leer zelf uw antistollingswaarde bepalen Een cursus zelfmanagement bij de Trombosedienst Albert Schweitzer ziekenhuis Trombosedienst september 2010 pavo 0861 Inleiding U gaat voor uw antistollingsbehandeling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant

Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Provincie wil méér mensen goed opgeleid aan het werk De arbeidsmarkt verandert snel. Dat ondervinden

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Kortom, geen ondoorzichtige financiële constructies, maar een vast aflosbedrag, een vaste looptijd en een vaste lage rente.

Kortom, geen ondoorzichtige financiële constructies, maar een vast aflosbedrag, een vaste looptijd en een vaste lage rente. FinancialLease FinancialLeaseofzakelijkeleaseiseenspeciaalproductvoorondernemersdiegemakenzekerheid willen.bijfinancialleasehoeftugeengebruiktemakenvanuweigenfinanciëlemiddelenende financieringstaatlosvanuwoverigezakelijkefinancieringen.ukuntzelfdelooptijdbepalendiepastbij

Nadere informatie

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van: SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422 68 65 fax 038

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing)

AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Delft Institute of Applied Mathematics AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing)

Nadere informatie

Installatiehandleiding L.AL.07(C)

Installatiehandleiding L.AL.07(C) Hulpluchtvering Installatiehandleiding AL-KO AMC Chassis, 2010 Chassis As Let op!!: As gaat onder hat chassis door!! B = Chassis Breedte A = Spoorbreedte A - B = 550 580mm = Februari 2012 INHOUD 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015 Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch Juli 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Garantiebewijs. Wat is niet inbegrepen bij de garantie? Wat is inbegrepen bij de garantie?

Garantiebewijs. Wat is niet inbegrepen bij de garantie? Wat is inbegrepen bij de garantie? 25 JAAR GARANTIE Garantiebewijs COSENTINO, S.A.U. vrijwaart de geregistreerde eigenaar van het geplaatste SILESTONE by Cosentino product tegen mogelijke fabrieksfouten van het product voor een periode

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

ABN AMRO Beleggers ABC

ABN AMRO Beleggers ABC ABN AMRO Beleggers ABC In de Beleggers ABC worden verschillende termen op het gebied van beleggen uitgelegd. U kunt zoeken op alfabet. Inhoudsopgave A 1 B 3 C 6 D 8 E 10 F 12 G 14 H 15 I 16 J 17 K 18 L

Nadere informatie