Hoe!u!een!verlies!op!aandelen! snel!kunt!repareren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe!u!een!verlies!op!aandelen! snel!kunt!repareren!"

Transcriptie

1 Hoeueenverliesopaandelen snelkuntrepareren Eenbeproefdemethodemeteen belangrijkerolvooropties. Drs.HarmvanWijk Beleggen.com/BeursBulletin.nl

2 Introductie MijnnaamisHarmvanWijkvanBeleggen.com/BeursBulletin.nl.Ditrapporthebik geschrevenvoorallelezersvanmijnnieuwsbrieven. Hetisexclusievekennisspeciaalvooru Deinformatieinditrapportisbijzonderwaardevol.Ikhebmeechtafgevraagdofikzomaar zoumoetenaanbieden. Tegelijkertijdbenikenormvereerddatzoveelmensenmijnnieuwsbrieftrouwlezen. Bovendienzieikhetalsmijntaakenverplichtingomdekennisenervaringdieikin26jaar metbeleggenhebopgebouwd,teverspreiden.zowordtuwfinanciëlekennisverrijkt. Hetisnamelijkvandegekkedatzoveelparticulierebeleggersgeldverliezenopdebeurs.Uit onderzoekvandeuniversiteitvanmaastricht 1 onder70.000particulierebeleggers dat90%()verliestmaakt.enhetkannogerger,want10%vandeslechtstpresterende beleggersisna5jaarmaarliefst90%vanzijnofhaarvermogenkwijt Erisnogiets:uitrecentonderzoekuitgevoerdinopdrachtvanDeNederlandscheBank 2, blijktdatmensenmetenhoogfinancieeliqgemiddeld81.000euromeervermogen bezittendanmensenmeteenlaagfinancieeliq. Daaromismijerallesaangelegenzoveelmogelijkkennistedelenmetu.Opdatubetere resultatenbehaaltopdebeurs. Ikwensuveelwijsheidenrendementmetdezemethode 1*"Performanceandpersistenceofindividualinvestors:RationalagentsorTulipmaniacs?",doorRobBauer, MathijsCosemansenPietEichholtzvandeUniversiteitvanMaastrichtonder70.000particulierebeleggersvan AlexBeleggersbank.AndereonderzoekenzoalsOdean(1998),BarberenOdean(2000),BarberenOdean(2001), Andersen(2005),GrinblattenKeloharju(2005)bevestigendezeuitkomsten. 2 /DNBonderzoek.pdf 2

3 Eerstietsoveropties Hoeweloptiesooitbedachtzijnompositiestebeschermen,ishetookeenschitterend instrumentomrendementmeetemaken. Eenoptieishetrechtomietste kopenofteverkopen.hetrechtom tekopenwordtgeregeldmeteen calloptie.hetrechtomteverkopen wordtgeregeldmeteenputoptie. 1optievertegenwoordigtbijvoorbeelddewaardevan100aandelen,maarkanook betrekkinghebbenopindexen,valutaenandereonderliggendewaarden. Eenoptiecontractkostbijvoorbeeld100maal1euro.Erzijnsteedstweepartijen:eenkoper eneenverkoper. Callopties: dekoperkrijgteenkooprecht deschrijverneemteenleverplichtopzich Putopties: dekoperkrijgteenverkooprecht deschrijverneemteenafnameplichtopzich Erzijnslechts4mogelijkheden: 3

4 Eenoptieiseenschitterendinstrumentwaarmeegeldvaltteverdienenineendalende,een stijgendeenineengelijkblijvendemarkt. Hetisbelangrijkomvasttestellenwatuverwachtwatdemarktgaatdoen.Opdievisie stemtuvervolgensuwstrategieaf.dat lezen vandemarkt,daargaatditrapportnietover, maarhetiswelessentieelomtebegrijpenhoedebeurswerkt., Waarschuwing:,hetgebruikvanoptieshoudtrisico sin. Umoetprecieswetenwatudoet. OfzoalsWarrenBuffethetooittreffendzei: Riskcomesfromnotknowing whatyou redoing. (Vertaaldzoietsals:risico sontstaanwanneerjenietweetwatjedoet.) Hetisessentieelomtewetenwatudoet.Ookmetdestrategiedieikopdevolgende bladzijdenaanugauitleggen. 4

5 CurrentPortfolioRepair Ikgaunudefeitelijkemethodebeschrijven. Uzetdezemethodealleeninalsuaandeleninbezitheeftdieinwaardezijngedaaldenu hetverliessnelwiltrepareren.hetwerktalleenmetaandelenwaarvanuverwachtdatzein waardegaanstijgenofinwaardegelijkblijven. Zowerkthet Koop atthemoney callsdusronddehuidigekoersvanhetaandeel. Schrijfdirectooktweemaalzoveelcalloptiesmeteenhogereuitoefenprijsomdeaankoop vandecallstefinancieren. Eenvoorbeeldomhetteverduidelijken 100aandelenHeineken,dieinbezitzijn,zijninprijsgedaald.StartdeCPRalsereeneerste hogerebodemwordtgevormd,alssignaaldatopnieuweenstijgendetrendkanworden ingezet. Koopdannetzoveeloptiesals aandelendieuinbezitheeften koopatthemoneycalls. Ukooptdan1contract atthemoney (1optievertegenwoordigt100aandelen).Ufinanciert dezecalloptiesmethetschrijvenvan2contractenopeenietshogerniveau.slaagtde poging,danishetverliesweggewerkt.slaagtdepogingniet,danheeftutochnogiets verdient. IndegrafiekzietudatHeineken,naeendaling,weereeneerstehogerebodemvormt.Er bestaatduseenkansdatdedalingteneindeiszodatdecprkanwordengestart. 5

6 Indebovenstaandegrafiekisgoedteziendatdeaanschafvan1calltegen1,26kanworden gefinancierdmetdeontvangenpremie,inditvoorbeeld2x0,83=1,66euro. Bovendeuitoefenprijsvan54ligthetomslagpunt.Daarlooptdewinstvandeaandelen, maarookdievandegekochtecallnietmeerdoor,doorde2geschrevenhogerecalls. Onderdehuidigekoersmaaktuverliesopdeaandelen,maardatzoumetdeaandelensec uiteraardookzozijn. Overigensontvangtudirect40centenhoeftugeenmarginaantehouden.Omdatu namelijkzoweldeaandeleninbezitheefteneenextracallheeftgekocht,zijndegeschreven optiesafgedekt.ulooptgeenextrarisicoenhoeftdaaromookgeenmarginaantehouden voordegeschrevencallopties. Ulooptgeenextrarisicoenkunthetzovaakherhalenalsuwilt. Hetnadeelisdatalshetaandeelhardzoustijgen,udannietvolledigprofiteertvandie stijging. 6

7 Belangrijkevoorwaarden Belangrijkisdatubegintmeteenpositiefsaldo.Umoetmeerpremieontvangenvan de2geschrevenoptiesdanubetaaltvoordegekochtecalloptie. Hetisdangeenrampalsdeopzetnietluktnuverliestdangeenextrageld,sterkernogde premiedieuontvangt,heeftudaniniedergevalverdiend. Latenweeenskijkennaarvierverschillendescenario s: 1,7,Het,aandeel,Heineken,daalt,toch,verder:, Deontvangenpremievandegeschrevencallopties(2maal0,83=1,66euromaal100 aandelen)is166euroverdiend.degekochte1calltegen1,26maal100aandelenisechter nietsmeerwaarddusdatiseenverliesvan126euro.persaldoverdientudan166min126 is40euroopdeopties. Maarweverliezenopdeaandelen,afhankelijknatuurlijkvanhoeverhetaandeeldaalt, maardatzoudenwetochhebbengedaanmetalleendeaandelen.daaromdoenwedeze strategiealleenalswedenkendatdeaandelenweergaanstijgen. Alsdeaandelendalen,isdewinstopdeCPRtekleinomhetverliesvandeaandelenopte kunnenvangen. 2,7,Het,aandeel,Heineken,blijft,gelijk:, Deontvangenpremievangeschrevencallopties(2maal0,83=1,66euromaal100 aandelen)is166euroweerverdiend. BijeenkoersvanHeinekenop53,08euroiseencall54nietswaard.Degekochtecalltegen 1,26euromaal100aandelenis8centwaard(hetverschiltussendekoersvan53euroen 53,08,maarlatenwedatafrondenop0). 7

8 Weverdienenooknietsaandeaandelen(53,08euromin53,08)dus0euro. Persaldoverdientudanopnieuw166euromin126eurois40euroopdeopties,maaru verliesthiernietsopdeaandelen. 3,7,Het,aandeel,Heineken,stijgt,naar,,54,euro,, Deontvangenpremievangeschrevencallopties(2maal0,83euro=1,66euromaal100 aandelen)is166euroweerverdiend.bijeenkoersvanheinekenvan54euroiseencall54 nietswaard. Degekochtecalltegen1,26euromaal100aandelenisopexpiratie1eurowaard(het verschiltussendekoersvan53euroen54,maardatisminderdanweervoorhebben betaald.hetverliesisdan26centmaal100is26euro Deontvangenpremievandegeschrevenopties(166euro)isdusverdiend,maarvande gekochtecallishetverlies26euro(166euromin26is140euro). Maarweverdienenooknogbijna1euroopdeaandelen:(54n53,08)*100=92euro. Totaalverdienenwe232euro. Andersberekend:persaldoverdientuaanhetbegindan40euro(uontvangtdirect40cent maal100)plusaanheteindenogeens192euro(100maal1europlus100maal0,92euro) is232euro.,,, 8

9 4,7,Het,aandeel,Heineken,stijgt,boven,,54,euro:, Deontvangenpremievangeschrevencallopties(2maal0,83=1,66euromaal100 aandelen)is166euroneenbuffer,maarnietvoldoende. BijeenkoersvanHeinekenopbijvoorbeeld55euroiseencall54eeneurowaard,maarwe haddener0,83centvoorontvangen,duseenverliesvan1min0,83is17centmaal2 contractenmaal100aandelenis34euro((1 0,83)*2*100). Degekochtecalltegen1,26eurois2eurowaard(hetverschiltussendekoersvan53euro en55).weverdienenhierdus2euromin1,26is0,74maal100is74euro((2n1,26)*100)). Maarweverdienenooknogbijna2euroopdeaandelen(55euromin53,08)istotaal 192euroopdeaandelen. Persaldoverdientudan192euroopdeaandelen,verliestu34euroopdegeschrevencalls enverdientu74euroopdegekochtecallistotaalopnieuw232euro. Hoeverhetaandeelookstijgt,uverdientopdezemanieraltijd232euro.Alshetaandeel stijgt,verdientu,uverdientietsminderalshetaandeelgelijkblijftenverliestgeldalshet aandeeldaalt.daalthetaandeel(sterk)dankunnenwehetnietmeerreanimeren(cpr). Dalendeaandelenmoetenwedaaromuitonzeportefeuillesweren.Daarkunnenwedan alleengeldaanverdienendoorhetschrijvenvaneencallofhetkopenvaneenput.daarover laternatuurlijkmeer. Ikhoopdatudezestrategiewaardevolvind.Heeftuvragenofopmerkingen?Geefuw reactieopwww./cpr 9

10 Nawoord, MijnnaamisHarmvanWijk.Ikwasalvroegbezigmetaandelenen optiesenikmoeteerlijktoegevendatheteerstegelddatik verdiendeminofmeerperongelukging. TijdensmijnstudieBedrijfseconomiekwamikinaanrakingmetde wereldvanoptiesenikwasdirectgefascineerd.ikopendeeenrekeningensloegaanhet handelen. Zonderuitvoerigekennisvanzakenen,zonder,strategiegingdatnogaleensmis.Iksloot mijnpositiesenbeslootmeweervolledigopmijnstudieteconcentreren.totikeenmaand latereenberichtkreegvanmijnbankwatermetdeopenstaandeoptiesmoestgebeuren Zonderhetteweten,hadikdus(goed)geld,verdiend,met,optiesomdatikvergetenwas dezepositietesluiten.zondergelukvaartniemandwel. Namijnstudiebenikdefinanciëlewereldbelandenbenmesteedsmeermetbeleggen gaanbezighouden.ikwaseerderverantwoordelijkvoorhetopzettenvandebeleggingssites vansnsbank,verantwoordelijkvoormarketing,verkoopenbusinessdevelopmentbij BinckBank,werktemeeaanhetopstartenvanSNSFundCoachendeABNAmroTurbo sen wassitemanagervandft.nl(definanciëletelegraaf). Ikhebindeafgelopenjarendoordeinternetbubbel,en,de,kredietcrisiswelhetnodigevoor mijnkiezengehad.ookhiergeldt:alsjeernietdoodaangaat,maakthetjesterker. Ikbenalsbeleggingsexperttegastgeweestbijdiverseprogramma swaaronder EenVandaag,Netwerk,Rondom10,Radio1,Radio2,BNR,FinanceTelevisionenBusiness Class. 10

11 IkwerksamenmetondermeerSNSBank,Binck,Alex,CitibankenLynxenschrijfvoorDe FinanciëleTelegraaf,dewebsitevanAlex,SharesenBeurs.nl. MetalmijnkennisenervaringalsbagagebenikaandeslaggegaanomBeursBulletin.nlen Beleggen.comoptezetten.Eerstalsweekblad,maaralsneluitgebreidmetabonnementen opportefeuillesencursussenenlatervermogensbeheer. Opties,(en,andere,derivaten),zijn,,zeker,in,het,huidige,beleggingsklimaat,,noodzakelijk,om, geld,te,verdienen,met,beleggen.,metdeinhoudvanditrapportjezultubeterinstaatzijn omgeldteverdienenmetopties. Ikwensudanookveelsuccestoe Drs.,Harm,van,Wijk,, BeursBulletin.nl Amsterdamsestraat7n9 1398BKteMuiden Tel.:(+31)(0) Fax.:(+31)(0) SNSBank IBANNL50SNSB BICSNSBNL2A KvKnr BTWNL B01 Deinformatieinditrapportisnietbedoeldalsprofessioneelbeleggingsadviesofals aanbevelingtothetdoenvanbepaaldebeleggingen. 11

12 Reactiesvanklanten Hetgebeurtmijregelmatigdatikmijnharenuithethoofdtrekalsiknietmeteeneennieuwe tipuitvoer,leeskoop.ikkijkdanookaltijdmetplezieruitnaarhuntipdiezijzotegen17.00 uurverzendennaarmijnebmailadresenpersms.beursbulletindwingtmijom gestructureerdtebeleggen.hoe?doorgewoonweghuntipuittevoeren.eenprimaservice. Ikmaakaljarengebruikvanhundienstenenbendatooknogjarenvanplantedoen.De BeursBulletinvan sochtendleesikaltijdmetplezier.hetisleerzaam.hetisvoormijeen soortverplichte,aangename,kostgeworden.ikbenrecentelijkgeabonneerdop SuperMomentumendezelijktvoormijzeerbelovenduittepakken. PaulMather,Driel IkbenzeercontentmetUwAandelenAlert.Viadeeerstetipwarendekostenervoormijal uit. HansHolt,Haarlem Hierbijwilikmiddelsdez mijntevredenheiduitenaanhetteamvanBeursBulletin. DankzijdeadviezenvanBeursBulletinenhetBeursBulletinBeleggingsfondshebikgoede beleggingsresultatenbehaald. BeursBulletinbetekentveelvoormij:hetteamisbetrouwbaarendeskundigwaardoorik, ondanksdemoeilijkemarkt,tochgoederesultatenbehaal." JanLeliveld,Aalsmeer BeursBulletingeefteensteuninderugendedoorhenverzorgdeseminarszijnhetbezoeken waard.inhetalgemeenkangesteldwordendatdemeestetipsgeldopleveren.de instapkostenzijngewoonlijksnelterugverdiend.alvele,velejarenwerkikmethun adviezen. HansG.Koornstra,Zeewolde "BenzeertevredenoverBeursBulletin.nl.Verliezenwordenafgekapt,winstenvakkundig gemaximaliseerdendemedewerkerszijngoedbereikbaarenreagerensnelopvragen. Flexibiliteitenmeedenkenbijafsluitenvanabonnementen.Groteaanrader" MartinSijbolts,Groningen 12

13 "Ikbenheeltevredenoveruwtips.HetisvoormijalsnietBprofessionelebeleggerduidelijk datuwteamheelzorgvuldigwerktzodatdetipsopeenverantwoordewijzetotstandkomen ennaardedeelnemersgaan.dekwaliteitvandetipsendespreidingzorgtervoordathet risicoheelbeperktisendatgeeftindezetijdeneengoedgevoelenooknogeenleuk resultaat." mr.advanderaa,sintaoedenrode SterkpuntvanBeursBulletinishetactievebeleidvaninBenuitstappen.IkvindBeursBulletin gewoongeweldiggoed" AloysScholl,Venray Ikbenzeertevredenoverjulliegoedeservice Vriendelijkegroetenvaneenzeertevredenklant. WillVerschoor,Tilburg BeursBulletiniseenprimabladengeeftgoede/uitstekendeverwachtingen." KlaasvanSchaik,Zoetermeer DeondersteuningviadewekelijkseuitgavevanBeursBulletinvoldoetaanmijnbehoefte. Bovendienvindikdewekelijkserubriekeninteressantenleerzaam. J.Mertens DeinformatievanBeursBulletiniseenprimaaanvullingopdeandereinformatiedieophet internettevindenisvooreenbeginnendebelegger. RobEngberts DeproductenvanBeursbulletinhebbeneengoedeindrukachtergelaten. JoanBusch,PedreguerSpanje Beursbulletingebruikikalszeergewaardeerdeextraachtergrondinformatie,waarvoor dank JohanSchelstraeteBrussel,Belgie 13

14 14 Disclaimer BeursBulletin.nlbeheert11beleggingsportefeuilleswaarvandeinformatieop procentperjaar,handelenmedewerkersvanbeursbulletinookzelfophuneigenadviezen. Zijstappenechterpasinruimnadatdeenmailen/ofsmsnberichtenzijnaangekomen,datwil zeggendatzebijmeerderepersonenbinnenhetbedrijfzijnontvangen. AllerechtenopdeinhoudberustenbijBeursBulletin.nl,voorzoverdezerechtenniet berustenbijderdenvanwiemateriaalbeschikbaarisgesteldopbeursbulletin.nl Gebruikererkentde(intellectuele)eigendomsrechtenvanBeursBulletin.nlenhaar toeleveranciersopdeinhoudvanbeursbulletin.nl,zowelinhaargeheel,alsgedeelten daaruit,danwelvervatinalleaantoonbaardaaropgebaseerdeen/ofdaaraanontleende informatie,ongeachtofzodanigedaaropgebaseerdeen/ofontleendeinformatie(mede)het productisvaneenbewerking,veredelingofprestatiedooreenanderdanbeursbulletin.nl c.q.haartoeleveranciers. Gebruikermagdeinhoudslechtsvooreigengebruikraadplegenengebruiken.Hetis gebruikerniettoegestaanominformatieverkregenuitbeursbulletin.nlopnietnincidentele basisopenbaartemaken,teverveelvoudigenofteverkopeninwelkevormdanook, daaronderbegrepenhetaldannietnabewerkingteintegrereninnetwerkenofop meerderebeeldschermenteverschijnenofanderszinsopenbaartemaken. DeverwerkingvandegegevensopBeursBulletin.nlendetotstandkomingvan BeursBulletin.nlisnaarbestewetenenmetdegrootstezorguitgevoerd.BeursBulletin.nl, nochhaartoeleverancierskunnenevenwelinstaanvoordejuistheidendevolledigheidvan deinformatiedieopbeursbulletin.nlisopgeslagenenzijndanook,behoudensopzetof groveschuldvanbeursbulletin.nlc.q.haartoeleveranciers,nietaansprakelijkvoorschade dieisontstaanalsgevolgvanonjuistheid,onvolledigheidofonrechtmatigheidvandeinhoud vandeviabeursbulletin.nlaangebodeninformatie. Informatiedievanessentieelbelangisvoorgebruikerdientaltijddoorgebruikeropjuistheid tewordengeverifieerd.beursbulletin.nlisnietaansprakelijkvoorhetalsgevolgvaneen storingniettoegankelijkc.q.beschikbaarzijnvanbeursbulletin.nlvoorgebruiker. Ugebruiktdedienstenopeigenrisico.BeursBulletin.nlendebijdezeuitgavenbetrokken redactieenmedewerkerszijnnietaansprakelijkvoorenigedirecteofindirecteschadeals gevolgvanhetgebruiken/ofdetoegankelijkheid. Beleggenineffectenbrengtrisico'smetzichmee.Ubentalsgebruikerzelfverantwoordelijk vooraluwbeslissingenalsmedededaarmeesamenhangendeacties. Deinformatieisdusheeluitdrukkelijknietbedoeldalsadviestothetkopenofverkopenvan effectenprodukten.indiendelezertochbesluitomzelfopdrachttegeventotkoopof verkoopvaneffectenprodukten,doethij/zijdatvolledigopeigeninitiatiefenvooreigen verantwoording. Erwordttevensmetnadrukopgewezendathetopenenvaniedereeffectenpositieeen zekerrisicometzichmeebrengt.metnamebijhetongedektverkopenvanoptieposities kunnendeverliezenzeeraanzienlijkoplopen.,

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 22 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf

Nadere informatie

Verkoop en leveringsvoorwaarden Druk en Print Service Oss (kvk nr. 171.16.236)

Verkoop en leveringsvoorwaarden Druk en Print Service Oss (kvk nr. 171.16.236) Verkoop enleveringsvoorwaardendrukenprintserviceoss (kvknr.171.16.236) Definities: Indezeleveringsvoorwaardenwordtverstaanonder: a)opdrachtgever:denatuurlijkeofrechtspersoondieaandeleverancieropdrachtheeftgegeventot

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Op deze pagina vindt u voorbeelden van mogelijkheden met opties. U kan te weten komen hoe u met opties kan inspelen op een verwachte stijging

Nadere informatie

Hieronder vindt u de jaarverslagen van het jaar 2014 veelal geschreven door de voorzitters van de werkgroepen vallend onder de CCUZ.

Hieronder vindt u de jaarverslagen van het jaar 2014 veelal geschreven door de voorzitters van de werkgroepen vallend onder de CCUZ. GeachteledenvanOEZA, Hierondervindtudejaarverslagenvanhetjaar2014veelalgeschrevendoordevoorzittersvande werkgroepenvallendonderdeccuz. DeCCUZisin20141keerbijelkaargeweestomtevergaderen,veelwordtookrechtstreeksviadeemail

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Toeleveranciers voor Exposanten

Toeleveranciers voor Exposanten Uw e-mail adres: Sitemap Copyright Disclaimer Algemene voorwaarden Standbouw Concepten Tips voor Beurs Exposanten op Uw e-mail adres: Sitemap Copyright Disclaimer Algemene voorwaarden Standbouw Concepten

Nadere informatie

Afstudeerscriptie(over(de(artistieke(ontwikkeling( van(acteurs(werkzaam(in(zowel(gesubsidieerde(als( vrije(geproduceerde(producties(

Afstudeerscriptie(over(de(artistieke(ontwikkeling( van(acteurs(werkzaam(in(zowel(gesubsidieerde(als( vrije(geproduceerde(producties( OPHELIAENHETSOEPMEISE Afstudeerscriptieoverdeartistiekeontwikkeling vanacteurswerkzaaminzowelgesubsidieerdeals vrijegeproduceerdeproducties PieterHeebink OpleidingProductiePodiumkunsten GroepT Maart2014

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Workshop 25 juni 2003

Workshop 25 juni 2003 Workshop 25 juni 2003 StockVision 2003. Alle rechten voorbehouden. Beleggen houdt in dat u risico neemt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de kennis en

Nadere informatie

LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND

LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND ! " tim a e& toch&nge" LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND" Twee&intensieve&dagen& with%the%brain%in%mind.&& Van%en%met%elkaar%leren%over%een%intrigerend%onderwerp%toegepast%in%een% inspirerend%vakgebied.%%

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2009

Auto en fiscus in 2009 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 Autoenfiscusin2009 Disclaimer DeVNAbesteedtzorgaandesamenstellingvanhaarpublicaties.Desondanksishetmogelijkdatdegeboden informatieonjuisthedenen/ofonvolledighedenbevat.alleinformatieinditdocumentisondervoorbehoud

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Benodigd materiaal Papier om op te schrijven, te tekenen, pen/(kleur)potloden, verf (afhankelijk van de opdracht).

Benodigd materiaal Papier om op te schrijven, te tekenen, pen/(kleur)potloden, verf (afhankelijk van de opdracht). 1 LesmateriaalbijdevoorstellingBloeddrukvandeGroundbreakers Inleiding Devoorstelling,diedeleerlingengaanzieniseenvoorstellingmetzwareonderwerpen.Wijradenu aandelesmetuwleerlingenzowelvoor alsnatebespreken.wegaanerdaarbijvanuitdatdegene

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten 15 Financiële instrumenten 1501 a 1 191 Gekochte callopties d 250 991 Resultaat op callopties - 50 Aan 110 Bank d 300 2 191 Gekochte callopties d 280 d 530 d 250 Aan 991 Resultaat op callopties d 280 3

Nadere informatie

22-04-2011 Ledennieuwsbrief Uitslag jaarlijkse ledenenquête 2011

22-04-2011 Ledennieuwsbrief Uitslag jaarlijkse ledenenquête 2011 22-04-2011 Ledennieuwsbrief Uitslag jaarlijkse ledenenquête 2011 Tussen 01 april en 15 april 2011 is de jaarlijkse ledenenquête gehouden. Helaas is de uitslag niet representatief ondanks het feit dat voor

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Doe-het-zelf gezond. De praktische leidraad voor een gezonde en bewuste leefstijl. Tom Wiggers Wiggers Health Haarlem

Doe-het-zelf gezond. De praktische leidraad voor een gezonde en bewuste leefstijl. Tom Wiggers Wiggers Health Haarlem Doe-het-zelf gezond Doe-het-zelf gezond De praktische leidraad voor een gezonde en bewuste leefstijl Tom Wiggers 2015 Wiggers Health Haarlem disclaimer De handreikingen in dit boek zijn gebaseerd op nationale

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

De aanpak van Second Stage samengevat

De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat... 1 Het conventionele deel... 1 Het meer geavanceerde deel... 1 Wat is een optie?... 2 Hoe ziet zo n optie eruit?... 2 In de

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR 1. Waarop duidt een vlakke yieldcurve? A. Dat de korte en de lange rente NIET of nauwelijks van elkaar verschillen. B. Dat de korte rente onder de lange

Nadere informatie

1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp.

1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp. Tekst lezen 1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp. 2. Er staan een aantal moeilijke woorden in de tekst. Hieronder staat een rijtje.

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Stock Management Academie ONDERDEEL

Stock Management Academie ONDERDEEL ONDERDEEL ELEMENTAIRE OPTIEBEGRIPPEN MINI-CURSUS OPTIES Mag ik mij eerst even voorstellen, mijn naam is François Franken. U heeft zich aangemeld voor de Mini-cursus Opties. Om u een idee te geven wie achter

Nadere informatie

Van een kritiekloos internationaal volgerschap naar een ethisch, Europees buitenlands beleid

Van een kritiekloos internationaal volgerschap naar een ethisch, Europees buitenlands beleid Vaneenkritiekloosinternationaalvolgerschapnaareenethisch,Europeesbuitenlandsbeleid Ontwikkelingssamenwerking 1. OmdeversnipperingvandeBelgischeontwikkelingssamenwerkingtegentegaankomt minstenséénmaalperjaareenofficieeloverlegorgaansamen,datbindendeafspraken

Nadere informatie

Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service

Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service Een toelichting voor abonnees op de werkwijze van het Optiebox Team. Opgemaakt 21 mei 2014 Versie 05.15 OPTIEBOX LAAT TIJD EN GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Informatiebrochure opties

Informatiebrochure opties Informatiebrochure opties Inleiding In deze brochure wordt bondig de werking van opties toegelicht en wordt er stilgestaan bij de mogelijke risico s die verbonden zijn aan het handelen in opties. Het lexicon

Nadere informatie

Handleiding Compact 002

Handleiding Compact 002 1 = Introductie (Hier kunt u ook een andere naam kiezen bijvoorbeeld Home ) Indien u anders wenst graag kunt u dat op het formulier aangeven, advies max. 12 tekens. 2 = Titel blad 1: advies max. 12 tekens,

Nadere informatie

OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING EFFECTENBEDRIJF

OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING EFFECTENBEDRIJF OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV, 2015 1. In welk geval is er sprake van een recessie? A. Als de opwaartse beweging van de conjunctuur omslaat in een neerwaartse beweging. B. Als

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Opgemaakt 20 April 2014 Versie 04.2014 OPTIEBOX LAAT GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE Het is aan te bevelen om deze handleiding te lezen VOORDAT u van

Nadere informatie

l Discipline in aandelen l

l Discipline in aandelen l AandelensERVICE l l Waarom in aandelen beleggen? Aandelen leveren op langere termijn een hoger rendement op dan obligaties. Op één voorwaarde: dat u niet alle eieren in één mand legt. Op langere termijn

Nadere informatie

Beleggen Opties. Zo werkt het

Beleggen Opties. Zo werkt het Beleggen Opties Zo werkt het Opties Met Zelf kunt u handelen in opties op aandelen en indices op NYSE Liffe Amsterdam. Met opties kunt u inspelen op koersstijgingen en -dalingen. U kunt ze ook gebruiken

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V.

MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V. MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V. Lees voor het invullen van dit formulier eerst Toelichting op het meldingsformulier Relevant Belang in Koninklijke Reesink N.V." op pagina's

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

Visie op de markt van Guy Boscart. Erik Mauritz Amsterdam, 9 maart 2015

Visie op de markt van Guy Boscart. Erik Mauritz Amsterdam, 9 maart 2015 Visie op de markt van Guy Boscart Erik Mauritz Amsterdam, 9 maart 2015 Programma 1. Introductie BNP Paribas 2. Introductie Guy Boscart (US Markets) 3. Terugblik Albert Jellema (Probeleggen) 4. Visie op

Nadere informatie

Bewegingspromotie. Zet de positieve effecten van beweging in de kijker

Bewegingspromotie. Zet de positieve effecten van beweging in de kijker Bewegingspromotie Zet de positieve effecten van beweging in de kijker Waarom is bewegen zo belangrijk? In deze brochure vindt u een kort overzicht van hoe u bewegingspromotie in uw onderneming tot stand

Nadere informatie

PV Rekenblad PV-installaties: Nog economisch rendabel?

PV Rekenblad PV-installaties: Nog economisch rendabel? PV Rekenblad PV-installaties: Nog economisch rendabel? B. Verhelst HoWest. GKG, dept. Electrical Engineering HoWest - Lemcko Kortrijk, Belgium Bart.verhelst@howest.be 1 2 3 4 Introductie Zo was het vroeger

Nadere informatie

Beleggingsclub t Galerijke Verslag ledenvegadering woensdag 4 november 2015

Beleggingsclub t Galerijke Verslag ledenvegadering woensdag 4 november 2015 Ledenlijst/aanwezigheden 9 aanwezigen Breugelmans Marc Callebaut Frederik Decorte Jan V Diels Koen Dijckmans Jef Goetschalckx Guy Huygelen Dries Huygelen Hans Janssens Marc A Kenis Filip Lambreghts George

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR REGLEMENTHOUDENDEPRINCIPESENBESTPRACTICESVOORHETBESTUUR DITREGLEMENT('reglement')isvastgestelddoordeRaadvanBestuur(het'bestuur')vanRoto SmeetsGroupNV(de'vennootschap')op26 01 2010engoedgekeurddoordeRaadvan

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

NIBE-SVV Examens OEFENEXAMEN EFFECTENBEDRIJF

NIBE-SVV Examens OEFENEXAMEN EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV Examens OEFENEXAMEN EFFECTENBEDRIJF 1. In welk geval is er sprake van een recessie? A. Als de opwaartse beweging van de conjunctuur omslaat in een neerwaartse beweging. B. Als de economische groei

Nadere informatie

Geld verdienen op de beurs. Frank Toxopeus. ZelfHandelen.nl

Geld verdienen op de beurs. Frank Toxopeus. ZelfHandelen.nl Geld verdienen op de beurs Frank Toxopeus In dit ebook: Traden of Beleggen? Waar kan je beleggen of traden? Belangrijk: voor je start Psychologie Money Management Trading Systeem 3 4 5 6 8 9 Introductie

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Fiscale regels voor optieplannen

Fiscale regels voor optieplannen Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLIV, 1,1999 Fiscale regels voor optieplannen door P. SERCU* en C. VAN I-IULLE* I. INLEIDING Een executive oytionplan (EOP) voorziet in liet toekennen van opties

Nadere informatie

Van beleggen naar geld verdienen.

Van beleggen naar geld verdienen. Van beleggen naar geld verdienen. De meeste beleggers gaan gedurende hun beleggingsleven door een aantal stadia heen. De meesten blijven ergens tussen stadium 1 en 6 steken. De bedoeling van dit boek is

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2005-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2005-I Eindeamen wiskunde B vwo 5-I 4 Beoordelingsmodel Inademen Maimumscore,5t, 6( e ), 4,5t (: e,9) beschrijven hoe de oplossing van deze vergelijking (met de GR) kan worden gevonden t,9 ( t,9) de keuze van

Nadere informatie

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl)

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl) Dit is versie 2.1 (april 2009) Kijk voor de nieuwste versie op: www.renegreve.nl/e-books/ Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van René Greve verveelvoudigd

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Basisschool De Groenling Brinnummer: 11XY

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Basisschool De Groenling Brinnummer: 11XY SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL 2015-2019 Basisschool De Groenling Brinnummer: 11XY Steenbakkerssstraat 76 5981 WV Panningen 077-3072167 info@bsdegroenling.nl www.bsdegroenling.nl School Ondersteunings Profiel

Nadere informatie

! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT!

! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENT!OMTRENT! TRACKS(ONTMOETINGSMOMENTOMTRENT ARCHIEF(ENCOLLECTIEZORG 7.#HÉLÈNE#VANDENBERGHE#EN#STELLA#LOHAUS# BRONKS(23JUNI2015 A UTEUR:'SANNE'V AN'BELLINGEN'(PACKED'VZW) AUGUSTUS'2015' ' 'PACKED' VZW'' D ELAUNOYSTRAAT'58'

Nadere informatie

De aesbrief-class. A Eskwadraat TEXniCie hektex@a-eskwadraat.nl. 22 maart 2010

De aesbrief-class. A Eskwadraat TEXniCie hektex@a-eskwadraat.nl. 22 maart 2010 De aesbrief-class A Eskwadraat TEXniCie hektex@a-eskwadraat.nl 22 maart 2010 1 Introductie De aesbrief-class vormt, samen met het briefpapier, de standaard briefstijl van A Eskwadraat. Dit document legt

Nadere informatie

SiteCam Webcam Hosting Services. Prijsstelling en Aanvraagformulier

SiteCam Webcam Hosting Services. Prijsstelling en Aanvraagformulier SiteCam Webcam Hosting Services Prijsstelling en Aanvraagformulier Introductie: SiteCam Hosting Services is ontwikkeld door WebcamCenter om onze klanten de mogelijkheid te bieden op een eenvoudige wijze

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten Gestructureerde financiële producten ( structured products of special products ), zijn de afgelopen jaren snel populair geworden. Deze beleggingsproducten worden uitgegeven

Nadere informatie

Overgangsregeling NPR 2014

Overgangsregeling NPR 2014 Overgangsregeling NPR 2014 OVERGANGSREGELING NPR 2014 Met ingang van 1 januari 2014 geldt er voor ambtenaren, werknemers in het onderwijs en werknemers van andere organisaties die bij de Stichting Algemeen

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Ontwerp Drukwerkbegeleiding. Logo en huisstijl. Dick Koster CEO. Dick Koster

Ontwerp Drukwerkbegeleiding. Logo en huisstijl. Dick Koster CEO. Dick Koster Linie 574 7325 DZ Apeldoorn Postadres: +31 (0)55 3034308 www.imev.nl info@imev.nl KvK nr: 62076825 +31 (0)55 3034308 dickkoster@imev.nl Linie 574 7325 DZ Apeldoorn Dick Koster CEO Linie 574 7325 DZ Apeldoorn

Nadere informatie

Digitale applicaties van Raetsheren van Orden

Digitale applicaties van Raetsheren van Orden Raetsheren van Orden B.V. Arcadialaan 6a Postbus 1015 1810 KA Alkmaar www.rvho.nl home@rhvo.nl t. 07 541 41 51 f. 07 540 8 66 Digitale applicaties van Raetsheren van Orden Raetsheren van Orden Digitaal,

Nadere informatie

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA METOPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit e-book wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze website vindt u een aanbod van services

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN Met opties verdienen in élke markt RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN METOPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit rapport wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze

Nadere informatie

Samenvatting. VGM-Monitor Bouw. 10 jaar trendanalyse

Samenvatting. VGM-Monitor Bouw. 10 jaar trendanalyse Samenvatting VGM-Monitor Bouw 10 jaar trendanalyse Auteurs: M.M. Boelee MSc Researchmedewerker Kenniscentrum ing. J. Schouten Manager Kenniscentrum Uitgave: Aboma bv Maxwellstraat 49 a Postbus 141 6710

Nadere informatie

REAAL JaarSparen. Sparen met aantrekkelijke bonusrente

REAAL JaarSparen. Sparen met aantrekkelijke bonusrente REAAL JaarSparen Sparen met aantrekkelijke bonusrente Basisrente plus bonusrente Sparen is nog steeds de meest veilige manier om vermogen op te bouwen. Kiest u voor sparen bij REAAL Bancaire Diensten,

Nadere informatie

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen.

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Euronext.liffe Begrippenlijst opties Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Aandelenoptie Een verhandelbaar recht tot het kopen of verkopen van een pakket aandelen tegen een

Nadere informatie

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Met pensioen gaan Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: hoe werkt het? Wanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal dingen regelen. Ook kunt u

Nadere informatie

Aan; Gedeputeerde- en Provinciale Staten Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Betreft; nagekomen reactie AcconlAvm op conceptadvies Donkerbroek.

Aan; Gedeputeerde- en Provinciale Staten Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Betreft; nagekomen reactie AcconlAvm op conceptadvies Donkerbroek. PrOVJ rr- Aan; Gedeputeerde- en Provinciale Staten Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Betreft; nagekomen reactie AcconlAvm op conceptadvies Donkerbroek. Doe. nr.: Class. rir.: Ingek.: 10 A1S 2012

Nadere informatie

Aanvullende analyse Terugblik en resultaten 2013

Aanvullende analyse Terugblik en resultaten 2013 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Aanvullende analyse Terugblik en resultaten 2013 Oktober 2013 Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 Lagere gemiddelde eindtoetsscore in 2013: onderzoek naar mogelijke

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

De rode draad. Introductie Hype Kans Bedreiging Platformen Legal Tech Thema s op het gebied van digitaliseren

De rode draad. Introductie Hype Kans Bedreiging Platformen Legal Tech Thema s op het gebied van digitaliseren De rode draad Introductie Hype Kans Bedreiging Platformen Legal Tech Thema s op het gebied van digitaliseren Is digitalisering van het recht een hype, een bedreiging of een kans? Een hype is een verschijnsel

Nadere informatie

Lesbrief Rekonomie havo 2 e druk

Lesbrief Rekonomie havo 2 e druk Hoofdstuk 1. 1.11 a. 102,4 88,8 c. 25,4 d. 204,0 Rekenen 1.12 a. 4.700 52.500 c. 9.000 d. 108.000 1.13 1.945 miljoen is 1,945 miljard. 76 miljard/1,945 miljard = 39,07. Of: 76 miljard is 76.000 miljoen.

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties gebruiken 4 3. Indexopties 5 Kenmerken

Nadere informatie

Marije van der Leeuw 2013 Alle rechten voorbehouden Manegekrant 1

Marije van der Leeuw 2013 Alle rechten voorbehouden Manegekrant 1 Marije van der Leeuw 2013 Alle rechten voorbehouden Manegekrant 1 Disclaimer Bij het samenstellen van het E-book voor manegeruiters niveau 1 is grote zorg besteed aan de juistheid van de informatie. Ik

Nadere informatie

Uitnodiging congresreis Palliative Medicine & Supportive Oncology 2009, 5 7 maart 2009, Fort Lauderdale, USA

Uitnodiging congresreis Palliative Medicine & Supportive Oncology 2009, 5 7 maart 2009, Fort Lauderdale, USA Hoofddorp, december 2008 Betreft: Uitnodiging congresreis Palliative Medicine & Supportive Oncology 2009, 5 7 maart 2009, Fort Lauderdale, USA Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen we u uit voor het PMSO

Nadere informatie

Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient.

Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient. Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient. G. van Leeuwe b.v. Nijmegen 2 G. van Leeuwe b.v. Natuursteenbedrijf G. van Leeuwe b.v., sinds 1926 Wij zijn een familiebedrijf dat persoonlijke

Nadere informatie

Uw patiënt wil wisselen van huisarts. Regels voor het wel/niet inschrijven van patiënten

Uw patiënt wil wisselen van huisarts. Regels voor het wel/niet inschrijven van patiënten Uw patiënt wil wisselen van huisarts Regels voor het wel/niet inschrijven van patiënten 1 Inleiding Het kan gebeuren dat een van uw patiënten graag wil wisselen van huisarts. Daarvoor hebben NPCF en LHV

Nadere informatie

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN Met opties verdienen in élke markt RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN MET OPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit rapport wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Anti-Jetlag & Hotel Workout. Strak & Fit, Overal. Door Jesse van der Velde. http://jessevandervelde.com/anti-jetlag-hotel-workout

Anti-Jetlag & Hotel Workout. Strak & Fit, Overal. Door Jesse van der Velde. http://jessevandervelde.com/anti-jetlag-hotel-workout Anti-Jetlag & Hotel Workout Strak & Fit, Overal Door Jesse van der Velde http://jessevandervelde.com/anti-jetlag-hotel-workout Disclaimer De oefeningen, trainingen, adviezen en instructies in deze PDF

Nadere informatie

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 PERSMEDEDELING 19 mei 2010 Embargo: 8u00 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 AUTODISTRIBUTIE D IETEREN AUTO In het eerste kwartaal 2010

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Cargo Data Systems BV

Cargo Data Systems BV Update Sprinter 2000 Handleiding voor systeembeheerders Versie 2.1 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

TE KOOP. www.bremmer.nl. Hendrik-Ido-Ambacht, Fonteinkruid 8. Vraagprijs: 350.000,-- k.k.

TE KOOP. www.bremmer.nl. Hendrik-Ido-Ambacht, Fonteinkruid 8. Vraagprijs: 350.000,-- k.k. TE KOOP www.bremmer.nl Hendrik-Ido-Ambacht, Fonteinkruid 8 Vraagprijs: 350.000,-- k.k. Op goede locatie gelegen ruime 2-onder-1 kapwoning met garage en eigen oprit met parkeergelegenheid op eigen terrein.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Rendement en volatiliteit spillovers bij enkele impliciete volatiliteitsindexen (VBEL, VAEX, VDAX_NEW, VCAC, VFTSE, VIX, VSTOXX en VXJ)

Rendement en volatiliteit spillovers bij enkele impliciete volatiliteitsindexen (VBEL, VAEX, VDAX_NEW, VCAC, VFTSE, VIX, VSTOXX en VXJ) UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Rendement en volatiliteit spillovers bij enkele impliciete volatiliteitsindexen (VBEL, VAEX, VDAX_NEW, VCAC, VFTSE, VIX, VSTOXX

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van optiestrategieën voor verzekeraars

De toegevoegde waarde van optiestrategieën voor verzekeraars De toegevoegde waarde van optiestrategieën voor verzekeraars Na jaren van uitstel is het inmiddels vrijwel zeker dat Solvency II op 1 januari 2016 wordt ingevoerd. Solvency II heeft verstrekkende gevolgen

Nadere informatie

Up-to-date Schade service abonnement

Up-to-date Schade service abonnement Up-to-date Schade service abonnement Up-to-date Schade service abonnement iets voor u? Veranderingen gaan snel Wanneer wij als uw persoonlijk financieel adviseur uw verzekeringsportefeuille hebben doorgenomen

Nadere informatie

De Nederlandse vacaturemarkt in Q2 2015

De Nederlandse vacaturemarkt in Q2 2015 De Nederlandse vacaturemarkt in Q2 2015 Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures Introductie Het aantal vacatures in het tweede kwartaal van 2015 is met 26%

Nadere informatie

Welkom bij Alex Vermogensbank. No risk, no profit. Jim Tehupuring Beleggingsstrainer Academy

Welkom bij Alex Vermogensbank. No risk, no profit. Jim Tehupuring Beleggingsstrainer Academy Welkom bij Alex Vermogensbank No risk, no profit Jim Tehupuring Beleggingsstrainer Academy Programma Introductie Risk/Reward Een Turbo is geen optie Profit met Turbo s? Risico en seksualiteit Wie belegt,

Nadere informatie

Algemene escalatieberekening

Algemene escalatieberekening Algemene escalatieberekening G5010 1 Algemene escalatieberekening Redactiecommissie 1. Inleiding G5010 3 2. Uitgangspunten voor de escalatieberekening G5010 3 3. Berekening kostenescalatie G5010 4 4. Enkele

Nadere informatie

Next Level Doelen Programma

Next Level Doelen Programma Next Level Doelen Programma Succesvol in Balans Next Level Doelen Pagina 1 van 12 Disclaimer Niets uit deze training / dit werkboek mag zonder schriftelijke toestemming vooraf gereproduceerd worden door

Nadere informatie

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren Studiedag - Journée d études Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren 25.01.20101 Studiedag Non-profitsector: Actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren Actualiteitinzakede

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Hiv in België, hiv-tests, HelpCenter Eerste bilan nieuwe hiv-patiënt

Hiv in België, hiv-tests, HelpCenter Eerste bilan nieuwe hiv-patiënt Hiv in België, hiv-tests, HelpCenter Eerste bilan nieuwe hiv-patiënt Kristien Wouters Instituut voor Tropische Geneeskunde Cursus hiv en aids, de multi-disciplinaire aanpak Les 3 4 maart 2008 www.itg.be

Nadere informatie