V G. VG-Océ Nieuws. Nummer 24 April 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V G. VG-Océ Nieuws. Nummer 24 April 2010"

Transcriptie

1 V G cé Vereniging Gepensioneerden Océ VG-Océ Nieuws Nummer 24 April 2010 In dit nummer van VG-Océ Nieuws kunt u lezen hoe ons pensioenfonds er voor staat. Dat is niet best en 30 juni, de datum waarop voor het eerst de dekkingsgraad van ons fonds getoetst wordt aan die van het herstelplan, nadert met rasse schreden. Ook als we de prestaties van ons fonds vergelijken met die van andere fondsen, hebben we slecht gepresteerd; in dit nummer vindt u een aantal overzichten die dat aantonen. Al met al is het geen prettig nieuws dat we u te melden hebben. Dat mag echter geen reden zijn om daar nu slapeloze nachten van te krijgen. Mocht dat toch het geval zijn, dan hebben we niet alleen een paar tips voor een betere nachtrust maar ook enkele tips om met uw pensioen toch rond te kunnen komen. Nieuwsbrief van het Pensioenfonds Begin dit jaar hebben we de eerste uitgave ontvangen van de (periodieke?) Nieuwsbrief van ons pensioenfonds. De blijde gezichten die ons daarop toelachen vormen een schril contrast met de boodschap die Hans Rexwinkel als voorzitter van het pensioenfondsbestuur ons te melden heeft. Kort samengevat komt het hierop neer dat De Nederlandsche Bank een herstelplan heeft goedgekeurd dat voor ons gepensioneerden de volgende maatregelen betreft (de maatregelen die voor de medewerkers en de onderneming gelden, laten we hier voor het gemak buiten beschouwing). 1. Per 1 januari 2010 zijn de pensioenen niet aangepast aan de gestegen prijsstijging. Gelukkig ligt de inflatie (nog) op een relatief laag niveau en lopen we daardoor (maar) 0,4% mis. Helaas is dit echter al de vierde keer dat onze pensioenen niet worden geïndexeerd en het einde lijkt nog (lang) niet in zicht. Eerder hebben we geen indexatie gehad op: 1 januari 2009: 3,1%, 1 januari 2007: 0,08%, 1 januari 2003: 3,25%. 2. Eind juni 2010 wordt, voor het eerst, de feitelijke dekkingsgraad van ons fonds getoetst aan die van het herstelplan; die moet dan 86,4% bedragen. De dekkingsgraad geeft de procentuele verhouding weer tussen enerzijds alle bezittingen van ons fonds en anderzijds alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. In de Nieuwsbrief van het Pensioenfonds werd de verwachting uitgesproken dat de dekkingsgraad aan het eind van het jaar ruim 92% zou bedragen. Dat is niet gebeurd: die was niet verder gestegen dan tot 90% en is eind februari van dit jaar zelfs gedaald tot 87,55%. Dat komt onder meer door de publicatie, eind vorig jaar, door het Centraal Bureau voor de Statistiek van de nieuwe cijfers over (de toename van) onze levensverwachting. Voor de pensioenfondsen betekent dit dat er meer geld in kas moet zijn omdat de pensioenen langer moeten worden uitgekeerd. Daardoor is de dekkingsgraad van ons fonds met 3%- punten gedaald. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het pensioenfonds meldt dat het Actuarieel Genootschap in de loop van 2010 de definitieve prognosetafels over de levensverwachting zal publiceren en de verwachting is dat deze een verder negatief effect zullen hebben op onze dekkingsgraad. De feitelijke dekkingsgraad lag eind februari dus op 87,55%. Dat is heel dicht bij de 86,4% die volgens het herstelplan voor einde juni 2010 is berekend en waarbij volgens dat plan de pensioenuitkeringen per 1 augustus daaropvolgend met 0,5% worden gekort. Ligt de Secretariaat: Engelbert Dorsstraat 14, Mail: 5971 VG Grubbenvorst Tel Bank: t.n.v. VG-Océ

2 VG-Océ Nieuws Nr. 24 April 2010 Pag. 2 dekkingsgraad hoger dan 86,4%, dan wordt er minder dan 0,5% gekort, ligt deze lager dan 86,4%, dan wordt er meer dan 0,5% gekort. Op 30 juni zal het bestuur van ons pensioenfonds, gebaseerd op de feitelijke dekkingsgraad op dat moment, vaststellen of en zo ja met hoeveel % onze pensioenen per 1 augustus worden gekort. Vooruitlopend daarop zullen we op de komende algemene ledenvergadering van 19 mei van Hans Rexwinkel en Henk Boer (resp. voorzitter en directeur van ons pensioenfonds) horen hoe de vlag er dan voorstaat. Vergelijking pensioenfonds Océ met andere fondsen Bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) zijn ca 60 ondernemingspensioenfondsen en 30 bedrijfstakfondsen aangesloten. Een werkgroep van beide organisaties maakt sinds 2004 op basis van de jaarverslagen van deze fondsen een uitgebreid overzicht met allerlei relevante pensioengegevens. Uit dit overzicht hebben wij 21 fondsen geselecteerd die qua deelnemersgrootte en/of belegd vermogen in het gebied zitten tussen ca de helft resp. het dubbele van ons fonds. Met deze fondsen hebben wij ons fonds op een aantal gebieden vergeleken. Dat betreft de jaren 2004 t/m 2008 (de jaarverslagen over 2009 komen pas medio dit jaar uit en de cijfers over 2009 krijgen wij pas aan het einde van 2010). Het resultaat van deze vergelijking vindt u op de pagina s 5 t/m 10. Bij deze overzichten willen wij nog de volgende kanttekeningen maken. Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Dit overzicht geeft een beeld van de plaats die ons pensioenfonds inneemt in vergelijking met de andere 21 fondsen op basis van het aantal verzekerden, de omvang van het belegd vermogen en het belegd vermogen per verzekerde. Het aantal gepensioneerden bij Océ ligt op bijna de helft van het aantal actieven. Op basis hiervan is het aannemelijk dat het aandeel van de gepensioneerden in de Voorziening pensioenverplichtingen (VPV = huidige en toekomstige pensioenuitkeringen) tenminste gelijk zal zijn aan, zoal niet groter dan dat van de actieven. Wij vinden het daarom verdedigbaar dat de gepensioneerden tenminste 2 zetels zouden moeten hebben in het bestuur van het pensioenfonds. Uit dit overzicht blijkt dat ons fonds in 2008, met een dekkingsgraad van 79,4 met stip hekkensluiter was Was een slecht beursjaar en ons fonds hoort bij de slechtst presterende. Dit overzicht geeft slechts een beeld van de portefeuilleverdeling aan het einde van het verslagjaar en is daarmee ontoereikend om een goed inzicht te geven in het waarom van onze lage positie. Het rendement op het belegd vermogen lag in 2004 en 2005 nagenoeg op het gemiddelde van de vergeleken fondsen. In de jaren 2006 t/m 2008 heeft ons fonds steeds bij de slechtst presterende behoord waardoor we over deze periode van drie jaar hekkensluiter zijn geworden. Pag. 10 Qua kosten voor het vermogensbeheer scoort ons fonds relatief hoog. Wij hebben deze vergelijkende overzichten naar het bestuur van ons pensioenfonds gestuurd en gevraagd te kijken of daarin elementen zitten die voor het bestuur van belang kunnen zijn bij de ontwikkeling van haar beleid.

3 VG-Océ Nieuws Nr. 24 April 2010 Pag. 3 Moet ons pensioenfonds eigenlijk wel beleggen? In de Volkskrant stond begin dit jaar een kort artikel over een enquête die in opdracht van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) is gehouden onder de achterban van de aangesloten sectorfondsen zoals ABP, Zorg & Welzijn, PME (metaalindustrie) en PMT (metaalnijverheid). Daaruit kwam o.a. het volgende naar voren. Ca 66% van de ondervraagden, ouder dan 25 jaar, vindt dat pensioenfondsen minder risico s moeten nemen met de ingelegde premies (pensioenfondsen beleggen gemiddeld 40% van hun vermogen in aandelen). Ruim de helft is ronduit negatief over beleggen in aandelen; van de vrouwen wijst zelfs 64% dit af. Van slechts 29% van de deelnemers mogen de pensioenfondsen beleggen in risicovolle producten zoals aandelen. Veel deelnemers wijten de verliezen van pensioenfondsen aan foute beleggingen. De VB was niet blij met de uitkomst van de enquête en stelde dat als er de afgelopen 25 jaar alleen was gespaard, de pensioenen nu 40% lager zouden zijn of de pensioenpremies 70% hoger. Ook kwam uit de enquête naar voren dat de deelnemers nauwelijks weten wat het beleggen in aandelen oplevert. In het onderzoek werd hun gevraagd te schatten hoeveel 100 nu waard zou zijn als dat bedrag 25 jaar geleden was belegd? Bijna de helft van de ondervraagden had geen enkel idee. Degenen die wel een gokje waagden, noemden een te laag bedrag. Maar 10% zat in de buurt van het juiste antwoord: 515. Over sparen waren de ondervraagden juist veel te positief. Gemiddeld dachten ze dat de 100 van 25 jaar terug, nu had opgeleverd; het goede antwoord is: 304. Partnerpensioen Vorige maand hebt u van het Pensioenfonds een opgave gekregen van het pensioen waarop uw partner recht heeft ingeval van uw overlijden. Onderstaand vindt u een toelichting/aanvulling op deze informatie. A. Uw partner is jonger dan 65 jaar en geboren vóór 1 januari 1950 Is uw partner nog geen 65 dan ontvangt hij/zij tot de 65-jarige leeftijd de volgende uitkeringen: 1. van het pensioenfonds de bedragen die vermeld staan zowel achter het levenslang als het tijdelijk partnerpensioen, 2. van de Sociale Verzekeringsbank (SVB): een nabestaandenuitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze uitkering is afhankelijk van het eventuele inkomen dat uw partner heeft uit werk of vroegpensioen (zie B. Uw partner is jonger dan 65 jaar en geboren op of na 1 januari 1950 Naast de pensioenuitkeringen zoals hiervoor vermeld onder A.1, is er tot 65 jaar alleen recht op een Anw-uitkering (zie A.2) als uw partner nog kinderen verzorgt jonger dan 18 jaar danwel meer dan 45% arbeidsongeschikt is. In beide gevallen is de uitkering afhankelijk van het inkomen dat uw partner heeft uit werk of vroegpensioen (zie Hebt u meegedaan aan een ANW-hiaatverzekering, dan ontvangt u van de verzekeringsmaatschappij het bedrag waarvoor u u hebt verzekerd. C. Uw partner is/wordt 65 jaar Is/wordt uw partner 65 dan ontvangt hij/zij de volgende uitkeringen: 1. het bedrag dat vermeld staat achter levenslang partnerpensioen van het Pensioenfonds, 2. de AOW-uitkering voor een alleenstaande (zie voor het bedrag

4 VG-Océ Nieuws Nr. 24 April 2010 Pag. 4 In de brief staat verder dat: zolang het fonds een dekkingsgraad heeft die lager is dan 105% er niet geïndexeerd kan worden. Dat geldt niet voor de gepensioneerden en is dus niet juist. Wij hebben het bestuur van het Pensioenfonds daarom in onderstaande brief gewezen op deze onjuiste voorstelling van zaken. Brief aan het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Océ Geacht bestuur, Venlo 24 maart 2010 In bovengenoemde brief wordt geschreven dat er geen indexatie gegeven wordt bij een dekkingsgraad onder 105%. Bij deze mededeling hebben wij de volgende opmerkingen: Dit geldt uitsluitend voor de actieven die in hun premie 1% indexatie betalen. Voor gepensioneerden geldt dat er pas geïndexeerd zal worden bij een dekkingsgraad boven 110%. Deze mededeling in de brief is dus voor gepensioneerden onjuist. Bovendien wordt de suggestie gewekt dat er bij een dekkingsgraad boven 105% volledig wordt geïndexeerd. We hebben gemerkt dat dit de interpretatie is van meerdere lezers. Deze mededeling is dus op zijn minst onvolledig. Het is naar onze mening belangrijk duidelijk te maken dat bij een dekkingsgraad onder 125% slechts gedeeltelijk wordt geïndexeerd. Wij willen u daarom nogmaals vragen alle betrokkenen van correcte, waarheidsgetrouwe en realistische informatie te voorzien. Was getekend, H. ten Berge, Voorzitter Vereniging Gepensioneerden Océ Slaapproblemen? Ook al zijn er nu zoveel slechte berichten over de stand van zaken bij ons pensioenfonds, dat moet er natuurlijk niet toe leiden dat u bijvoorbeeld s nachts daarover gaat piekeren. Hebt u om welke reden dan ook slaapproblemen, dan kan daar wat aan gedaan worden. Een aantal ouderenorganisaties, waaronder de NVOG, waarbij onze vereniging is aangesloten, heeft onlangs een brochure uitgegeven met de volgende tips, die ook bij het ouder worden effectief kunnen zijn. 1. Zorg overdag voor voldoende activiteit, beweging en buitenlucht, liefst ook vroeg in de avond. Bewegen helpt om lichamelijk moe te worden. 2. Reserveer elke dag, bijvoorbeeld vroeg op de avond, een kwartier om te piekeren. Neem de afgelopen dag door en kijk vooruit naar de volgende dag. Schrijf op wat u dwarszit of wat u nog moet doen en denk daarover na. Doel is dat deze gedachten u niet belemmeren bij het slapengaan. Komen er in bed toch piekergedachten in u op, noteer ze dan en bewaar ze tot het volgende piekermoment. 3. Zorg voor rust vlak voor het naar bed gaan, dus blijf niet tot het laatste moment tv-kijken of achter de computer zitten. Rustige muziek luisteren of een (saai) boek lezen werkt ontspannend. 4. Bent u gewend s middags of s avonds koffie met cafeïne te drinken, probeer die dan te vervangen door een cafeïnevrije drank. Drink voor het slapengaan ook geen thee, cola of alcohol. Kruidenthee mag wel en kan zelfs helpen, net als een glas warme melk. 5. Houd regelmatige bedtijden aan, vooral bij het opstaan. 6. Maak de slaapkamer zo prettig mogelijk: donker, niet te warm, frisse lakens, voldoende ventilatie en zo min mogelijk omgevingslawaai. 7. Blijf niet te lang in bed liggen als de slaap niet wil komen. Uw bed blijft zo verbonden met slapen en niet met wakker liggen. Ga liever in een andere kamer iets ontspannends doen en ga weer terug in bed als u zich slaperig voelt.

5 VG-Océ Nieuws Nr. 24 April 2010 Pag. 5 Kan het niet uit de lengte, dan moet het maar uit de breedte! Op pagina 1 hebt u kunnen lezen dat we voorlopig niet hoeven te rekenen op een aanpassing van ons pensioen aan de opgetreden prijsstijging, ja, dat het zelfs niet uitgesloten is dat onze pensioenen worden verlaagd. Wij hebben daarom een tweetal (besparings)tips waardoor het mogelijk is dat u met uw gelijkblijvend (verlaagd?) pensioen toch rond kunt komen Telefoonnummers Het komt steeds vaker voor dat bedrijven voor de consument alleen bereikbaar zijn via een 0900-telefoonnummer. Deze nummers kunnen erg duur zijn. En hoe duurder het bellen van zo'n nummer is, hoe langer het duurt voor u de juiste persoon aan de lijn heeft. Vaak krijgt u, voor het tijd- en geldrovende keuzemenu, eerst ook nog eens een reclameverhaaltje van het bedrijf te horen, waarna je vervolgens (eindeloos!) te horen krijgt dat alle medewerkers in gesprek zijn. Er is een alternatief voor deze dure 0900-nummers. Op onze website () vindt u een tweetal websites met goedkopere vaste nummers voor de dure 0900-nummers. Collectieve inkoop van energie Via de Vereniging Eigen Huis is het mogelijk (via een openbare veiling op het internet) elektriciteit en gas in te kopen. Het principe is simpel. Een groep anonieme inkopers vraagt alle energieleveranciers van Nederland om de groep een aanbod te doen. Hoe groter de groep, hoe meer inkoopvoordeel en hoe scherper dus de tarieven. Eind vorig jaar heeft een groep van deelnemers daaraan meegedaan. De aanbiedingen die ze kregen voor een vast één- en driejarig contract voor gas en groene stroom waren heel aantrekkelijk. Meer dan 80% van de deelnemers kon geld besparen door over te stappen naar één van de aangeboden contracten. Iedere deelnemer kon gemiddeld 230,- per jaar besparen. Niemand was trouwens na deelname verplicht om voor een van de nieuwe contracten te kiezen. Maar de velen die dat wel deden, kregen waar nodig ondersteuning van Vereniging Eigen Huis om de overstap soepel te laten verlopen. In april is er opnieuw een inschrijfmogelijkheid voor de Collectieve Inkoop Energie van mei aanstaande. Wilt u ook meedoen, ga dan naar onze website () waar u de mogelijkheid heeft u daarvoor in te schrijven. Natuurlijk is het bestuur geen professionele consumentenorganisatie die naar de waarde en betrouwbaarheid van de besparingstips eerst een gedegen onderzoek heeft verricht. De tips op onze website zijn veelal de vrucht van positieve reacties die wij van leden/derden hebben gekregen en waarvan wij het vertrouwen hebben dat ze de moeite waard zijn om onze leden door te geven. Het blijft dus uw eigen verantwoordelijk als u met deze tips aan de slag gaat! Hebt u echter slechte ervaringen of kent andere besparingstips die echt de moeite waard zijn, geef ze dan door aan ons secretariaat zodat wij kunnen zorgen voor publicatie op onze website. Ledenbestand Onze vereniging heeft op dit moment 875 leden. Daarmee bedraagt de organisatiegraad onder de gepensioneerden ca 55%. Dat betekent dat nog ruim 45% van de gepensioneerden geen lid is. Wanneer zich daaronder vrienden, kennissen of oud-collega s van u bevinden, zou het bestuur het zeer op prijs stellen als u hen zou willen benaderen om lid te worden van de VG-Océ. Alleen met een hoge organisatiegraad zijn wij als vereniging voldoende representatief en kunnen wij met succes opkomen voor de belangen van de gepensioneerden. In geval van overlijden van een VG-Océ-lid meent de nabestaande of familie soms dat het lidmaatschap geen zin meer heeft en daarom wordt opgezegd. Dat is niet zo! De VG-Océ

6 VG-Océ Nieuws Nr. 24 April 2010 Pag. 6 behartigt ook de belangen van degenen met een nabestaandenpensioen; zij kunnen lid blijven en ook zij hebben een stem in de VG-Océ. Adres(wijziging) melden * Indien u een TPG verhuisbericht gebruikt, stuurt de TPG een maand lang post die nog aan uw oude adres is gericht, door naar uw nieuwe adres. U kunt dan meteen zien dat de afzender uw adreswijziging nog niet heeft verwerkt, dan wel geen adreswijziging van u heeft gekregen. * Gebruikt u of wijzigt uw mail-adres, vergeet dan niet dit te melden aan het secretariaat van de VG-Océ; het adres is: Met ruim 500 leden communiceren we op dit moment via hun mailadres; dat is dus ruim 57% van ons ledenbestand. Communicatie via uw mailadres betekent minder kosten voor de vereniging en minder werk voor het bestuur. Bestuur VG-Océ Hans ten Berge Voorzitter Henk Jager Vicevoorzitter*) Otto Groen Secretaris Jeu Pouwels Penningmeester Jan Hagendoorn 2 e Secretaris Noud Immers Lid Sake Roodbergen Lid *) Tevens bestuurslid Pensioenfonds Océ Het bestuur

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Henk Vinken Teunis IJdens Tilburg November 2013 Freelance Journalisten, Schrijvers

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld 1 jaar Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Najaar 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Paul Vonk nieuw

Nadere informatie