V G. VG-Océ Nieuws. Nummer 24 April 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V G. VG-Océ Nieuws. Nummer 24 April 2010"

Transcriptie

1 V G cé Vereniging Gepensioneerden Océ VG-Océ Nieuws Nummer 24 April 2010 In dit nummer van VG-Océ Nieuws kunt u lezen hoe ons pensioenfonds er voor staat. Dat is niet best en 30 juni, de datum waarop voor het eerst de dekkingsgraad van ons fonds getoetst wordt aan die van het herstelplan, nadert met rasse schreden. Ook als we de prestaties van ons fonds vergelijken met die van andere fondsen, hebben we slecht gepresteerd; in dit nummer vindt u een aantal overzichten die dat aantonen. Al met al is het geen prettig nieuws dat we u te melden hebben. Dat mag echter geen reden zijn om daar nu slapeloze nachten van te krijgen. Mocht dat toch het geval zijn, dan hebben we niet alleen een paar tips voor een betere nachtrust maar ook enkele tips om met uw pensioen toch rond te kunnen komen. Nieuwsbrief van het Pensioenfonds Begin dit jaar hebben we de eerste uitgave ontvangen van de (periodieke?) Nieuwsbrief van ons pensioenfonds. De blijde gezichten die ons daarop toelachen vormen een schril contrast met de boodschap die Hans Rexwinkel als voorzitter van het pensioenfondsbestuur ons te melden heeft. Kort samengevat komt het hierop neer dat De Nederlandsche Bank een herstelplan heeft goedgekeurd dat voor ons gepensioneerden de volgende maatregelen betreft (de maatregelen die voor de medewerkers en de onderneming gelden, laten we hier voor het gemak buiten beschouwing). 1. Per 1 januari 2010 zijn de pensioenen niet aangepast aan de gestegen prijsstijging. Gelukkig ligt de inflatie (nog) op een relatief laag niveau en lopen we daardoor (maar) 0,4% mis. Helaas is dit echter al de vierde keer dat onze pensioenen niet worden geïndexeerd en het einde lijkt nog (lang) niet in zicht. Eerder hebben we geen indexatie gehad op: 1 januari 2009: 3,1%, 1 januari 2007: 0,08%, 1 januari 2003: 3,25%. 2. Eind juni 2010 wordt, voor het eerst, de feitelijke dekkingsgraad van ons fonds getoetst aan die van het herstelplan; die moet dan 86,4% bedragen. De dekkingsgraad geeft de procentuele verhouding weer tussen enerzijds alle bezittingen van ons fonds en anderzijds alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. In de Nieuwsbrief van het Pensioenfonds werd de verwachting uitgesproken dat de dekkingsgraad aan het eind van het jaar ruim 92% zou bedragen. Dat is niet gebeurd: die was niet verder gestegen dan tot 90% en is eind februari van dit jaar zelfs gedaald tot 87,55%. Dat komt onder meer door de publicatie, eind vorig jaar, door het Centraal Bureau voor de Statistiek van de nieuwe cijfers over (de toename van) onze levensverwachting. Voor de pensioenfondsen betekent dit dat er meer geld in kas moet zijn omdat de pensioenen langer moeten worden uitgekeerd. Daardoor is de dekkingsgraad van ons fonds met 3%- punten gedaald. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het pensioenfonds meldt dat het Actuarieel Genootschap in de loop van 2010 de definitieve prognosetafels over de levensverwachting zal publiceren en de verwachting is dat deze een verder negatief effect zullen hebben op onze dekkingsgraad. De feitelijke dekkingsgraad lag eind februari dus op 87,55%. Dat is heel dicht bij de 86,4% die volgens het herstelplan voor einde juni 2010 is berekend en waarbij volgens dat plan de pensioenuitkeringen per 1 augustus daaropvolgend met 0,5% worden gekort. Ligt de Secretariaat: Engelbert Dorsstraat 14, Mail: 5971 VG Grubbenvorst Tel Bank: t.n.v. VG-Océ

2 VG-Océ Nieuws Nr. 24 April 2010 Pag. 2 dekkingsgraad hoger dan 86,4%, dan wordt er minder dan 0,5% gekort, ligt deze lager dan 86,4%, dan wordt er meer dan 0,5% gekort. Op 30 juni zal het bestuur van ons pensioenfonds, gebaseerd op de feitelijke dekkingsgraad op dat moment, vaststellen of en zo ja met hoeveel % onze pensioenen per 1 augustus worden gekort. Vooruitlopend daarop zullen we op de komende algemene ledenvergadering van 19 mei van Hans Rexwinkel en Henk Boer (resp. voorzitter en directeur van ons pensioenfonds) horen hoe de vlag er dan voorstaat. Vergelijking pensioenfonds Océ met andere fondsen Bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) zijn ca 60 ondernemingspensioenfondsen en 30 bedrijfstakfondsen aangesloten. Een werkgroep van beide organisaties maakt sinds 2004 op basis van de jaarverslagen van deze fondsen een uitgebreid overzicht met allerlei relevante pensioengegevens. Uit dit overzicht hebben wij 21 fondsen geselecteerd die qua deelnemersgrootte en/of belegd vermogen in het gebied zitten tussen ca de helft resp. het dubbele van ons fonds. Met deze fondsen hebben wij ons fonds op een aantal gebieden vergeleken. Dat betreft de jaren 2004 t/m 2008 (de jaarverslagen over 2009 komen pas medio dit jaar uit en de cijfers over 2009 krijgen wij pas aan het einde van 2010). Het resultaat van deze vergelijking vindt u op de pagina s 5 t/m 10. Bij deze overzichten willen wij nog de volgende kanttekeningen maken. Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Dit overzicht geeft een beeld van de plaats die ons pensioenfonds inneemt in vergelijking met de andere 21 fondsen op basis van het aantal verzekerden, de omvang van het belegd vermogen en het belegd vermogen per verzekerde. Het aantal gepensioneerden bij Océ ligt op bijna de helft van het aantal actieven. Op basis hiervan is het aannemelijk dat het aandeel van de gepensioneerden in de Voorziening pensioenverplichtingen (VPV = huidige en toekomstige pensioenuitkeringen) tenminste gelijk zal zijn aan, zoal niet groter dan dat van de actieven. Wij vinden het daarom verdedigbaar dat de gepensioneerden tenminste 2 zetels zouden moeten hebben in het bestuur van het pensioenfonds. Uit dit overzicht blijkt dat ons fonds in 2008, met een dekkingsgraad van 79,4 met stip hekkensluiter was Was een slecht beursjaar en ons fonds hoort bij de slechtst presterende. Dit overzicht geeft slechts een beeld van de portefeuilleverdeling aan het einde van het verslagjaar en is daarmee ontoereikend om een goed inzicht te geven in het waarom van onze lage positie. Het rendement op het belegd vermogen lag in 2004 en 2005 nagenoeg op het gemiddelde van de vergeleken fondsen. In de jaren 2006 t/m 2008 heeft ons fonds steeds bij de slechtst presterende behoord waardoor we over deze periode van drie jaar hekkensluiter zijn geworden. Pag. 10 Qua kosten voor het vermogensbeheer scoort ons fonds relatief hoog. Wij hebben deze vergelijkende overzichten naar het bestuur van ons pensioenfonds gestuurd en gevraagd te kijken of daarin elementen zitten die voor het bestuur van belang kunnen zijn bij de ontwikkeling van haar beleid.

3 VG-Océ Nieuws Nr. 24 April 2010 Pag. 3 Moet ons pensioenfonds eigenlijk wel beleggen? In de Volkskrant stond begin dit jaar een kort artikel over een enquête die in opdracht van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) is gehouden onder de achterban van de aangesloten sectorfondsen zoals ABP, Zorg & Welzijn, PME (metaalindustrie) en PMT (metaalnijverheid). Daaruit kwam o.a. het volgende naar voren. Ca 66% van de ondervraagden, ouder dan 25 jaar, vindt dat pensioenfondsen minder risico s moeten nemen met de ingelegde premies (pensioenfondsen beleggen gemiddeld 40% van hun vermogen in aandelen). Ruim de helft is ronduit negatief over beleggen in aandelen; van de vrouwen wijst zelfs 64% dit af. Van slechts 29% van de deelnemers mogen de pensioenfondsen beleggen in risicovolle producten zoals aandelen. Veel deelnemers wijten de verliezen van pensioenfondsen aan foute beleggingen. De VB was niet blij met de uitkomst van de enquête en stelde dat als er de afgelopen 25 jaar alleen was gespaard, de pensioenen nu 40% lager zouden zijn of de pensioenpremies 70% hoger. Ook kwam uit de enquête naar voren dat de deelnemers nauwelijks weten wat het beleggen in aandelen oplevert. In het onderzoek werd hun gevraagd te schatten hoeveel 100 nu waard zou zijn als dat bedrag 25 jaar geleden was belegd? Bijna de helft van de ondervraagden had geen enkel idee. Degenen die wel een gokje waagden, noemden een te laag bedrag. Maar 10% zat in de buurt van het juiste antwoord: 515. Over sparen waren de ondervraagden juist veel te positief. Gemiddeld dachten ze dat de 100 van 25 jaar terug, nu had opgeleverd; het goede antwoord is: 304. Partnerpensioen Vorige maand hebt u van het Pensioenfonds een opgave gekregen van het pensioen waarop uw partner recht heeft ingeval van uw overlijden. Onderstaand vindt u een toelichting/aanvulling op deze informatie. A. Uw partner is jonger dan 65 jaar en geboren vóór 1 januari 1950 Is uw partner nog geen 65 dan ontvangt hij/zij tot de 65-jarige leeftijd de volgende uitkeringen: 1. van het pensioenfonds de bedragen die vermeld staan zowel achter het levenslang als het tijdelijk partnerpensioen, 2. van de Sociale Verzekeringsbank (SVB): een nabestaandenuitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze uitkering is afhankelijk van het eventuele inkomen dat uw partner heeft uit werk of vroegpensioen (zie B. Uw partner is jonger dan 65 jaar en geboren op of na 1 januari 1950 Naast de pensioenuitkeringen zoals hiervoor vermeld onder A.1, is er tot 65 jaar alleen recht op een Anw-uitkering (zie A.2) als uw partner nog kinderen verzorgt jonger dan 18 jaar danwel meer dan 45% arbeidsongeschikt is. In beide gevallen is de uitkering afhankelijk van het inkomen dat uw partner heeft uit werk of vroegpensioen (zie Hebt u meegedaan aan een ANW-hiaatverzekering, dan ontvangt u van de verzekeringsmaatschappij het bedrag waarvoor u u hebt verzekerd. C. Uw partner is/wordt 65 jaar Is/wordt uw partner 65 dan ontvangt hij/zij de volgende uitkeringen: 1. het bedrag dat vermeld staat achter levenslang partnerpensioen van het Pensioenfonds, 2. de AOW-uitkering voor een alleenstaande (zie voor het bedrag

4 VG-Océ Nieuws Nr. 24 April 2010 Pag. 4 In de brief staat verder dat: zolang het fonds een dekkingsgraad heeft die lager is dan 105% er niet geïndexeerd kan worden. Dat geldt niet voor de gepensioneerden en is dus niet juist. Wij hebben het bestuur van het Pensioenfonds daarom in onderstaande brief gewezen op deze onjuiste voorstelling van zaken. Brief aan het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Océ Geacht bestuur, Venlo 24 maart 2010 In bovengenoemde brief wordt geschreven dat er geen indexatie gegeven wordt bij een dekkingsgraad onder 105%. Bij deze mededeling hebben wij de volgende opmerkingen: Dit geldt uitsluitend voor de actieven die in hun premie 1% indexatie betalen. Voor gepensioneerden geldt dat er pas geïndexeerd zal worden bij een dekkingsgraad boven 110%. Deze mededeling in de brief is dus voor gepensioneerden onjuist. Bovendien wordt de suggestie gewekt dat er bij een dekkingsgraad boven 105% volledig wordt geïndexeerd. We hebben gemerkt dat dit de interpretatie is van meerdere lezers. Deze mededeling is dus op zijn minst onvolledig. Het is naar onze mening belangrijk duidelijk te maken dat bij een dekkingsgraad onder 125% slechts gedeeltelijk wordt geïndexeerd. Wij willen u daarom nogmaals vragen alle betrokkenen van correcte, waarheidsgetrouwe en realistische informatie te voorzien. Was getekend, H. ten Berge, Voorzitter Vereniging Gepensioneerden Océ Slaapproblemen? Ook al zijn er nu zoveel slechte berichten over de stand van zaken bij ons pensioenfonds, dat moet er natuurlijk niet toe leiden dat u bijvoorbeeld s nachts daarover gaat piekeren. Hebt u om welke reden dan ook slaapproblemen, dan kan daar wat aan gedaan worden. Een aantal ouderenorganisaties, waaronder de NVOG, waarbij onze vereniging is aangesloten, heeft onlangs een brochure uitgegeven met de volgende tips, die ook bij het ouder worden effectief kunnen zijn. 1. Zorg overdag voor voldoende activiteit, beweging en buitenlucht, liefst ook vroeg in de avond. Bewegen helpt om lichamelijk moe te worden. 2. Reserveer elke dag, bijvoorbeeld vroeg op de avond, een kwartier om te piekeren. Neem de afgelopen dag door en kijk vooruit naar de volgende dag. Schrijf op wat u dwarszit of wat u nog moet doen en denk daarover na. Doel is dat deze gedachten u niet belemmeren bij het slapengaan. Komen er in bed toch piekergedachten in u op, noteer ze dan en bewaar ze tot het volgende piekermoment. 3. Zorg voor rust vlak voor het naar bed gaan, dus blijf niet tot het laatste moment tv-kijken of achter de computer zitten. Rustige muziek luisteren of een (saai) boek lezen werkt ontspannend. 4. Bent u gewend s middags of s avonds koffie met cafeïne te drinken, probeer die dan te vervangen door een cafeïnevrije drank. Drink voor het slapengaan ook geen thee, cola of alcohol. Kruidenthee mag wel en kan zelfs helpen, net als een glas warme melk. 5. Houd regelmatige bedtijden aan, vooral bij het opstaan. 6. Maak de slaapkamer zo prettig mogelijk: donker, niet te warm, frisse lakens, voldoende ventilatie en zo min mogelijk omgevingslawaai. 7. Blijf niet te lang in bed liggen als de slaap niet wil komen. Uw bed blijft zo verbonden met slapen en niet met wakker liggen. Ga liever in een andere kamer iets ontspannends doen en ga weer terug in bed als u zich slaperig voelt.

5 VG-Océ Nieuws Nr. 24 April 2010 Pag. 5 Kan het niet uit de lengte, dan moet het maar uit de breedte! Op pagina 1 hebt u kunnen lezen dat we voorlopig niet hoeven te rekenen op een aanpassing van ons pensioen aan de opgetreden prijsstijging, ja, dat het zelfs niet uitgesloten is dat onze pensioenen worden verlaagd. Wij hebben daarom een tweetal (besparings)tips waardoor het mogelijk is dat u met uw gelijkblijvend (verlaagd?) pensioen toch rond kunt komen Telefoonnummers Het komt steeds vaker voor dat bedrijven voor de consument alleen bereikbaar zijn via een 0900-telefoonnummer. Deze nummers kunnen erg duur zijn. En hoe duurder het bellen van zo'n nummer is, hoe langer het duurt voor u de juiste persoon aan de lijn heeft. Vaak krijgt u, voor het tijd- en geldrovende keuzemenu, eerst ook nog eens een reclameverhaaltje van het bedrijf te horen, waarna je vervolgens (eindeloos!) te horen krijgt dat alle medewerkers in gesprek zijn. Er is een alternatief voor deze dure 0900-nummers. Op onze website () vindt u een tweetal websites met goedkopere vaste nummers voor de dure 0900-nummers. Collectieve inkoop van energie Via de Vereniging Eigen Huis is het mogelijk (via een openbare veiling op het internet) elektriciteit en gas in te kopen. Het principe is simpel. Een groep anonieme inkopers vraagt alle energieleveranciers van Nederland om de groep een aanbod te doen. Hoe groter de groep, hoe meer inkoopvoordeel en hoe scherper dus de tarieven. Eind vorig jaar heeft een groep van deelnemers daaraan meegedaan. De aanbiedingen die ze kregen voor een vast één- en driejarig contract voor gas en groene stroom waren heel aantrekkelijk. Meer dan 80% van de deelnemers kon geld besparen door over te stappen naar één van de aangeboden contracten. Iedere deelnemer kon gemiddeld 230,- per jaar besparen. Niemand was trouwens na deelname verplicht om voor een van de nieuwe contracten te kiezen. Maar de velen die dat wel deden, kregen waar nodig ondersteuning van Vereniging Eigen Huis om de overstap soepel te laten verlopen. In april is er opnieuw een inschrijfmogelijkheid voor de Collectieve Inkoop Energie van mei aanstaande. Wilt u ook meedoen, ga dan naar onze website () waar u de mogelijkheid heeft u daarvoor in te schrijven. Natuurlijk is het bestuur geen professionele consumentenorganisatie die naar de waarde en betrouwbaarheid van de besparingstips eerst een gedegen onderzoek heeft verricht. De tips op onze website zijn veelal de vrucht van positieve reacties die wij van leden/derden hebben gekregen en waarvan wij het vertrouwen hebben dat ze de moeite waard zijn om onze leden door te geven. Het blijft dus uw eigen verantwoordelijk als u met deze tips aan de slag gaat! Hebt u echter slechte ervaringen of kent andere besparingstips die echt de moeite waard zijn, geef ze dan door aan ons secretariaat zodat wij kunnen zorgen voor publicatie op onze website. Ledenbestand Onze vereniging heeft op dit moment 875 leden. Daarmee bedraagt de organisatiegraad onder de gepensioneerden ca 55%. Dat betekent dat nog ruim 45% van de gepensioneerden geen lid is. Wanneer zich daaronder vrienden, kennissen of oud-collega s van u bevinden, zou het bestuur het zeer op prijs stellen als u hen zou willen benaderen om lid te worden van de VG-Océ. Alleen met een hoge organisatiegraad zijn wij als vereniging voldoende representatief en kunnen wij met succes opkomen voor de belangen van de gepensioneerden. In geval van overlijden van een VG-Océ-lid meent de nabestaande of familie soms dat het lidmaatschap geen zin meer heeft en daarom wordt opgezegd. Dat is niet zo! De VG-Océ

6 VG-Océ Nieuws Nr. 24 April 2010 Pag. 6 behartigt ook de belangen van degenen met een nabestaandenpensioen; zij kunnen lid blijven en ook zij hebben een stem in de VG-Océ. Adres(wijziging) melden * Indien u een TPG verhuisbericht gebruikt, stuurt de TPG een maand lang post die nog aan uw oude adres is gericht, door naar uw nieuwe adres. U kunt dan meteen zien dat de afzender uw adreswijziging nog niet heeft verwerkt, dan wel geen adreswijziging van u heeft gekregen. * Gebruikt u of wijzigt uw mail-adres, vergeet dan niet dit te melden aan het secretariaat van de VG-Océ; het adres is: Met ruim 500 leden communiceren we op dit moment via hun mailadres; dat is dus ruim 57% van ons ledenbestand. Communicatie via uw mailadres betekent minder kosten voor de vereniging en minder werk voor het bestuur. Bestuur VG-Océ Hans ten Berge Voorzitter Henk Jager Vicevoorzitter*) Otto Groen Secretaris Jeu Pouwels Penningmeester Jan Hagendoorn 2 e Secretaris Noud Immers Lid Sake Roodbergen Lid *) Tevens bestuurslid Pensioenfonds Océ Het bestuur

V G. VG-Océ Nieuws. VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1

V G. VG-Océ Nieuws. VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1 VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1 V G cé Vereniging Gepensioneerden Océ VG-Océ Nieuws Nummer 20 April 2009 Inleiding Medio december hebben wij van de voorzitter van ons pensioenfonds een brief ontvangen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Geachte heer, mevrouw, Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de financiële positie van het pensioenfonds en de

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen

DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen DNBulletin DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen Datum 18 mei 2017 Thema Pensioenen Pensioenfondsen verwachten uit hun financiële tekorten te komen door hoge rendementen

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 03-11-2016 Versie 03-11-2016 Partner en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum januari 2017 Uw pensioen

Nadere informatie

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015.

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015. Veelgestelde vragen (FAQ) naar aanleiding van de overgang (Collectieve Waarde overdracht: CWO) van het Alcatel-Lucent Pensioenfonds (ALU-PF) naar het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Voor informatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro

Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro Doel: overdracht van de aanspraken vroegpensioen (OP/PP 61-64 jaar) naar SPGV (pens. > 65 jaar) VPTech: tot 2011 collectieve w.o. / individuele w.o.

Nadere informatie

Met pensioen. Keuze 1: Pensioendatum. Keuze 3: Wijzigen van verhouding in ouderdomsen partnerpensioen. Keuze 2: Inkopen overbruggingspensioen

Met pensioen. Keuze 1: Pensioendatum. Keuze 3: Wijzigen van verhouding in ouderdomsen partnerpensioen. Keuze 2: Inkopen overbruggingspensioen Keuzes maken Met pensioen gaan is een grote verandering in uw leven. Al is het alleen maar omdat uw inkomen wijzigt. Het Progress Pensioen biedt u een aantal keuzes waardoor u uw pensioen kunt afstemmen

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

MET PENSIOEN. Keuzes maken. Maak uw keuzes makkelijk snel met de. pensioenplanner!

MET PENSIOEN. Keuzes maken. Maak uw keuzes makkelijk snel met de. pensioenplanner! MET PENSIOEN Maak uw keuzes makkelijk snel met de pensioenplanner! Keuzes maken Met pensioen gaan is een grote verandering in uw leven. Al is het alleen maar omdat uw inkomen wijzigt. U gaat straks van

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Wanneer ontvangt u ABP-pensioen? 7 Check 1: Woont u ongehuwd samen? 10 Check 2: Hebt u al pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner

Extra inkomen voor uw partner We zorgen ervoor dat u goed zit Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Als bestuur willen wij graag van de deelnemers weten wat ze vinden van zekerheid en risico s in hun pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds een onafhankelijke

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Naam werknemer Adres Woonplaats Schiphol-Rijk, Referentie: Polisnummer: Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner Trouwen en samenwonen Lees alles over het pensioen voor uw partner 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

PMT transparant in kosten pensioen

PMT transparant in kosten pensioen PMT transparant in kosten pensioen PMT is het pensioenfonds van de sector Metaal en Techniek. De werkgevers en werknemers in de bedrijfstak besturen het fonds. Als bedrijfstakpensioenfonds is PMT not-for-profit,

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 3 - maart 2011. Ellen Kluin: Wij kennen de regeling door en door

Pensioen Nieuws. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 3 - maart 2011. Ellen Kluin: Wij kennen de regeling door en door Stichting Pensioenfonds Achmea Pensioen Nieuws nummer 3 - maart 2011 3 Ellen Kluin: Wij kennen de regeling door en door 5 Dit zijn de nieuwe bestuursleden 8 Toeslagverlening 2011 Post van uw pensioenfonds

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf Trouwen of samenwonen www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 3 Ga je trouwen of samenwonen? Van harte gefeliciteerd, dat is een mooie investering in je

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2014 Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in De kosten per deelnemer blijven stijgen. Een pensioenverhoging zit er de komende jaren

Nadere informatie

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL 2013 TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING In de brochure wordt een aantal regels

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2014 Een verzekeraar garandeert uw pensioen Algemeen Mijnwerkersfonds Het gaat relatief goed met het AMF. Maar voor de lange termijn zijn er veel onzekerheden. Daarom loopt nu

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

MET PENSIOEN. Keuzes maken. Maak uw keuzes makkelijk en snel met de. pensioenplanner!

MET PENSIOEN. Keuzes maken. Maak uw keuzes makkelijk en snel met de. pensioenplanner! MET PENSIOEN Maak uw keuzes makkelijk en snel met de pensioenplanner! Keuzes maken Met pensioen gaan is een grote verandering in uw leven. Al is het alleen maar omdat uw inkomen wijzigt. U gaat straks

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6. De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor Medewerkers in het Notariaat (hierna te noemen Het Pensioenfonds) verzorgt de pensioenen van

Nadere informatie

Nabestaanden Polis. De polis die het gezinsinkomen veilig stelt

Nabestaanden Polis. De polis die het gezinsinkomen veilig stelt Nabestaanden Polis De polis die het gezinsinkomen veilig stelt Gezinssituaties kunnen opeens veranderen, ook financieel De Nabestaanden Polis van Legal & General is een verzekering voor, zoals de naam

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno.

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno. Memorandum Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO Van Dr. F. Phillipson Onderwerp Risicobereidheidsonderzoek Pensioenfonds TNO Inleiding In de periode juni-augustus 2014 is er een risicobereidheidsonderzoek

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie