INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Afdelingshoofd HRM. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Afdelingshoofd HRM. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B"

Transcriptie

1 INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Afdelingshoofd HRM

2 Waarom je zou willen werken voor een lokaal bestuur? Wil je één van de ambassadeurs worden van dit OCMW? Ben je geëngageerd om de beleidsbeslissingen om te zetten in concrete acties en realisaties voor de inwoners van Merelbeke? Heb je tweemaal JA geantwoord, dan ben jij de geknipte persoon om ons team te versterken. Wij zijn momenteel op zoek naar een afdelingshoofd HRM. Voel je je geroepen om deel uit te maken van ons team, vul dan het formulier in op de volgende pagina en waag je kans. 2

3 Inschrijvingsformulier selectieprocedure OCMW Merelbeke Naam / voornamen: Straat / nummer: Gemeente / postnummer: Telefoonnummer : Ondergetekende stelt zich kandidaat voor het examen van: Afdelingshoofd HRM - statutair voltijds A4a-A4b Ondergetekende verklaart hierbij door A&S Solutions in het bezit te zijn gesteld en kennis te hebben genomen van de toelatingsvoorwaarden, de algemene en de bijzondere wervingsvoorwaarden, de wervingsprocedure, de wervingsexamens, selectieprogramma s, beoordeling, commissies en de functieomschrijving van de functie waarvoor hij/zij zich kandidaat wenst te stellen. Tevens verklaart de kandida(a)t(e) over zijn/haar politieke- en burgerrechten te beschikken. Naam, datum en handtekening De inschrijving dient voorzien te zijn van volgende documenten: Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier Een sollicitatiebrief Een curriculum vitae Een kopie van het rijbewijs B Een kopie van uw diploma universitair onderwijs/masterdiploma Een kopie van de identiteitskaart Gelieve deze documenten vast te hechten aan dit inschrijvingsformulier in de hierboven voorgestelde volgorde en aan te kruisen welke documenten wij in bijlage kunnen terugvinden. U dient dit sollicitatieformulier uiterlijk op maandag 25 februari 2013 (datum poststempel of e- mailbericht telt) op het adres van het selectiekantoor A&S Solutions t.a.v. Bram Vandendriessche, Kokerstraat 2A, 9750 Zingem of via (gelieve het referentienummer 9820AH te vermelden). 3

4 BIJLAGEN Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling van het bestuur. U MAG DE HIERNA VOLGENDE BLADZIJDEN BEHOUDEN! 4

5 Advertentie 5

6 Functieomschrijving Functiebenaming: Afdelingshoofd HRM Niveau/Rang Graad Type functie A/Ax Administratief Leidinggevend Functiebeschrijving Doel van de functie Verantwoordelijk voor het beheer van het menselijk kapitaal binnen het OCMW en de organisatieontwikkeling. Geeft leiding aan de dienst personeelsbeheer en de dienst organisatieontwikkeling en vormt een brug met het woonzorgcentrum. Maakt deel uit van het managementteam. Resultaatsgebieden Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten Op het niveau van de cluster: Creëren, voorstellen en implementeren van voorwaarden om de verwachtingen van de klanten in te lossen. Onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of instanties en organisaties, teneinde de globale werking van het OCMW-bestuur te optimaliseren. Waken over de kwantiteit en de kwaliteit van de geleverde diensten. Bewaken van de kwaliteitszorg en klachten en meldingen het nodige gevolg geven Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie en interne werking Op het niveau van de cluster: Organisatieconcept uitdenken en -structuur uitwerken en beheren. Verantwoordelijk voor de leiding, organisatie en coördinatie van medewerkers. Transparante processen opzetten, bewaken en bijsturen over de grenzen van de eigen afdeling heen. Zorgen voor een goede interne communicatie. Een goed zicht hebben op de nodige middelen en op dit vlak gepast actie nemen. Resultaatsgebieden op het budgettaire vlak: Op het niveau van de cluster: Strategisch beleidsvoorbereidend werken, dit in de praktijk vertalen en implementeren. 6

7 Rapportering initiëren, faciliteren, controleren en waar nodig bijsturen. Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen. OCMW MERELBEKE Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie: Opvolgen van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten. Positief kritisch zijn en actief meedenken op het vlak van continue verbetering van de organisatie. Medewerkers stimuleren in het kader van verbetering en innovatie. Specifieke taken Hieronder volgt ter verduidelijking een oplijsting van de belangrijkste specifieke taken. Opmerking: Uitbouwen van een volwaardige HRM-dienst; Ontwikkelen en aansturen van een onthaalbeleid; Selectie- en wervingsbeleid; Retentiebeleid; Kennismanagement Arbeidsreglement, Rechtspositieregeling, arbeidswet en arbeidstijdwet; Fungeren als vormingsambtenaar; Leidinggeven aan en coachen van de medewerkers van de diensten: personeel, HRM en organisatie; In- en uitstroom opvolgen en coördineren; Openbaarheid van bestuur; Aanwezigheidsbeleid vorm geven, coördineren, rapporteren en opvolgen; Competentiemanagement met onder andere het competentiegericht evalueren, functioneren, aanwerven, Vormings-/training-/opleidingsplan (VTO) in het kader van rechtspositieregeling; Zorgen voor opvolging en begeleiding van alle diensthoofden op het vlak van HRM met een bijzonder aandachtspunt naar het woonzorgcentrum toe (grootste personeelsgroep) en de thuiszorgdiensten; Redactie in het kader van externe en interne communicatie (intranet, publicaties, interne dienstnota s, enz ); Software: personeelsplanning, personeelsinformatiesysteem Het is de bedoeling om: via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie de belangrijkste taken aan te halen Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd. 7

8 Functieprofiel Kennisvereisten Basiskennis van de overkoepelende algemene regelgeving Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de uitoefening van de functie Basiskennis van managementtechnieken en managementmodellen Basiskennis van het gebruik van IT-toepassingen Grondige kennis van de eigen organisatie Grondige kennis van HRM-tools Competentievereisten Kerncompetenties Klantgerichtheid Betrokken zijn en kwalitatief handelen Functiegerelateerde competenties Opleiden, onderrichten Kennis overdragen Positief beïnvloeden Communiceren met impact Beleidsparameters bepalen Zin voor ondernemen Organisatiesensitiviteit Verantwoordelijkheid opnemen Gedrag en attitude Respect Betrouwbaarheid Deskundigheid Verantwoordelijkheid Stressbestendigheid Aanwervingvoorwaarden: Houder zijn van een rijbewijs B Houder zijn van een masterdiploma (cfr. algemene voorwaarden) Minimaal 4 jaar relevante beroepservaring hebben (cfr. algemene voorwaarden) 8

9 De selectie Schriftelijk gedeelte (100 punten) Proef1: (50 punten) Kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel en de taakomschrijving werden bepaald. Hierbij wordt ook de kennis en vaardigheden inzake ICT beoordeeld. Proef2: (50 punten) Een geïntegreerde gevalstudie waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk en waarbij analysevaardigheden, inzicht en kennis van de materie worden beoordeeld. Psychotechnisch gedeelte (Niet geschikt matig geschikt met aandachtspunten - geschikt) Het toetsen van de algemene intelligentie, het leervermogen, de persoonlijkheid en indien het functieprofiel het vereist de leidinggevende capaciteiten. Mondeling gedeelte (100 punten) Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor het werkterrein, van zijn/haar organisatievermogen en van zijn/haar sociale vaardigheden. Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden. Om geslaagd te zijn, dienen de kandidaten 60% van de punten te behalen. Bestaat dit gedeelte uit meerdere proeven, dan dient de kandidaat bovendien op ieder van deze proeven minimaal 50% van de punten te behalen. Als psychotechnische onderzoeken worden georganiseerd overeenkomstig artikel 22, van deze rechtspositieregeling, dan hebben deze tot doel de motivatie, de persoonlijkheid en de geschiktheid van een kandidaat nader te omschrijven. De beoordeling is geschikt, matig geschikt met aandachtspunten of niet geschikt. De resultaten van de psychotechnische onderzoeken hebben in principe een adviserend karakter met het oog op het mondelinge gedeelte / grondige sollicitatiegesprek. Als een kandidaat echter niet geschikt wordt beoordeeld, dan hebben de resultaten van de onderzoeken een eliminerend karakter. 9

10 Uittreksel uit de rechtspositieregeling ocmw Merelbeke + salarisschaal Hoofdstuk III Afdeling I Artikel 1 Werving Toelatingsvoorwaarden Om toegang te hebben tot een vacante betrekking moet een kandidaat voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden: 01. een passend gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie; 02. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 03. medisch geschikt zijn voor het uitoefenen van de functie overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (en latere wijzigingen). Het gedrag, vermeld in punt 01, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, dan mag een kandidaat een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid. Het medische geschikt zijn, vermeld in punt 03, wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (en latere wijzigingen). De volgende betrekkingen in statutair dienstverband zijn voorbehouden voor Belgen, omdat uit de functiebeschrijving blijkt dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het uitoefenen van het openbare gezag of werkzaamheden omvatten die strekken tot het beschermen van de belangen van de werkgever: 01. de secretaris van het OCMW; 02. de financieel beheerder van het OCMW Voor de overige betrekkingen in statutair dienstverband moet een kandidaat onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat. Afdeling II Artikel 2 Algemene aanwervingsvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor een aanwerving moet een kandidaat voldoen aan de volgende algemene aanwervingsvoorwaarden: 01. de vereiste inzake taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (en latere wijzigingen); 02. slagen voor de selectieprocedure, bedoeld in de artikels 16 tot met 27 en 32 tot met 42 van deze rechtspositieregeling. 10

11 Een personeelslid dat is aangesteld in een deeltijdse betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten wordt na het slagen voor een selectieprocedure vrijgesteld van nieuwe selectieproeven als de wekelijkse prestaties van de deeltijdse betrekking worden uitgebreid of de deeltijdse betrekking wordt omgezet in een voltijdse betrekking. Artikel 3 Voor de algemene aanwervingsvoorwaarden moet een kandidaat eveneens: 01. voldoen aan de diplomavereiste en minimaal vier jaar relevante beroepservaring hebben voor een betrekking in de graad van: - afdelingshoofd HRM (A4a-A4b); - coördinator thuiszorg (B4-B5); - coördinator sociale dienst (B4-B5); - aankoopverantwoordelijke (C4-C5); - administratief hoofdmedewerker personeelsbeheer(c4-c5); - administratief hoofdmedewerker administratie (C4-C5); 02. voldoen aan de diplomavereiste voor een betrekking in de graad van: - coördinator sociaal huis (A1a-A2a-A3a); - stafmedewerker (A1a-A2a-A3a); - HRM-consulent (B1-B2-B3); - kwaliteitscoördinator (B1-B2-B3); - maatschappelijk werker (B1-B2-B3); - boekhouder (C1-C2-C3); - systeembeheerder (C1-C2-C3); - administratief medewerker (C1-C2-C3); - technisch medewerker (C1-C2-C3). Afdeling III Artikel 4 Artikel 5 Specifieke aanwervingsvoorwaarden De specifieke aanwervingsvoorwaarden per graad en / of per functie zijn vastgesteld in bijlage 1 van deze rechtspositieregeling. In uitzonderlijke gevallen kan de aanstellende overheid bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten van het niveau A, B of C een diplomavereiste of een aanvullende voorwaarde, voor zover die betrekking heeft op een diploma, een getuigschrift, een brevet of een attest, voor een betrekking in een bepaalde graad bij gemotiveerd besluit schrappen. In voorkomend geval kan het schrappen van de diplomavereiste enkel op voorwaarde dat: 01. de functie noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een regelgeving van de hogere overheden een specifiek diploma vereist, en het algemene capaciteitsniveau en het potentieel van een kandidaat belangrijker zijn dan een diploma, een getuigschrift, een brevet of een attest; 02. de geschrapte diplomavereiste of de aanvullende voorwaarde wordt gecompenseerd door een vereiste inzake relevante beroepservaring; 11

12 03. een kandidaat slaagt voor een specifieke selectieprocedure die naast een of meer functiegerichte competentietests eveneens een niveau- of capaciteitstest bevat, bedoeld in artikel 22, paragraaf 3 van deze rechtspositieregeling. De beslissing om de diplomavereiste of de aanvullende voorwaarde te schrappen, moet overigens steunen op een van de volgende objectieve criteria: 01. gegevens van de regionale overheid over de schaarste op de arbeidsmarkt om de moeilijk te rekruteren betrekkingen te vervullen; 02. bepaalde functiespecifieke criteria. 12

13 Afdeling IV Artikel 6 Aanwervingsprocedure Aan het aanwerven in een betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten gaat het externe bekendmaken van de vacante betrekking vooraf. Een vacaturebericht omvat een oproep tot de mogelijke kandidaten voor de vacante betrekking. Een vacante betrekking wordt minimaal bekendgemaakt via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en in twee andere mediakanalen. De vacante betrekking wordt eveneens bekendgemaakt via de interne communicatiekanalen. paragraaf 3 Een vacaturebericht vermeldt minimaal de volgende gegevens: 01. de graad- en / of functienaam; 02. het statutaire of contractuele dienstverband; 03. de voltijdse of deeltijdse tewerkstelling; 04. de wijze en de uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling; 05. het al dan niet vaststellen van een wervingsreserve en de duur daarvan; 06. het contactpunt waar de functiebeschrijving en meer informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden, waaronder eventueel het valoriseren van de diensten, verkrijgbaar is. De bepalingen van en 2 zijn niet van toepassing als de aanstellende overheid bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten een beroep doet op een bestaande wervingsreserve die geldig is voor deze betrekking, bedoeld in artikel 28, van deze rechtspositieregeling. De bepalingen van en 2 zijn evenmin van toepassing als de wekelijkse prestaties van een personeelslid dat is aangesteld in een deeltijdse betrekking worden uitgebreid of de deeltijdse betrekking wordt omgezet in een voltijdse betrekking. Als meerdere personeelsleden deeltijds werken in een betrekking van dezelfde graad, dan richt de aanstellende overheid een oproep tot de personeelsleden voor het vervullen van de uitgebreide of omgezette prestaties en maakt een keuze op basis van een vergelijking van de kandidaatstellingen. Artikel 7 Tussen het bekendmaken van een vacante betrekking en de uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling verlopen minimaal vijftien kalenderdagen. De dag van het bekendmaken van de vacante betrekking is niet in de termijn begrepen. De uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling is wel in de termijn begrepen. Als de uiterste datum op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Een kandidaatstelling kan worden ingediend op een van de volgende manieren: 13

14 01. door een sollicitatiebrief die per post werd verzonden; 02. door een sollicitatiebrief die tegen ontvangstbewijs werd overhandigd; 03. door een sollicitatiebrief die via fax of werd bezorgd; 04. door een sollicitatieformulier dat elektronisch werd ingevuld. De datum van het verzenden van een kandidaatstelling wordt beschouwd als de datum waarop de kandidaatstelling is ingediend. De datum van de poststempel, het ontvangstbewijs, het faxbericht, het bericht of het elektronische sollicitatieformulier geldt als de datum van het verzenden. Artikel 8 Artikel 9 Aan elke aanwervingsprocedure gaat een selectieprocedure vooraf. Een kandidaat moet op de uiterste dag voor het indienen van de kandidaatstellingen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en de algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden, bedoeld in de artikels 6 tot en met 10 van deze rechtspositieregeling, met uitzondering van het medische geschikt zijn en het slagen voor de selectieprocedure. Een kandidaat levert het bewijs dat wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden vooraf aan het deelnemen aan de selectieprocedure, tenzij anders bepaald. paragraaf 3 In afwijking van wordt een kandidaat die aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoet, behalve aan een opleiding als aanvullende voorwaarde, toegelaten tot de selectieprocedure als de specifieke aanwervingsvoorwaarden, bedoeld in artikel 9 van deze rechtspositieregeling, bepalen dat het diploma, het getuigschrift, het brevet of het attest van de opleiding moet worden behaald vóór het einde van de proeftijd. In afwijking van wordt een laatstejaarsscholier of een student in een onderwijsinrichting die recht geeft op het vereiste diploma eveneens toegelaten tot de selectieprocedure als bij de kandidaatstelling een studiebewijs wordt voorgelegd met daarbij een verklaring dat binnen een termijn van maximaal zes maanden het einddiploma kan worden behaald. Een kandidaat levert het bewijs dat wordt voldaan aan de diplomavereiste uiterlijk op de datum van de aanstelling. paragraaf 4 In afwijking van wordt een kandidaat die een bewijs van gelijkstelling of gelijkwaardigheid van het diploma moet leveren, bedoeld in artikel 3 van deze rechtspositieregeling, of een attest van kennis van de Nederlandse taal moet indienen, eveneens toegelaten tot de selectieprocedure. Een kandidaat levert het bewijs dat wordt voldaan aan de diplomavereiste en de taalvereiste uiterlijk op de datum van de aanstelling. 14

15 Artikel 10 De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaatstellingen en de voorgelegde bewijzen, tenzij de raad de aanstellende overheid is. In dat geval beoordeelt het uitvoerend orgaan de geldigheid ervan. Op basis van deze beoordeling kan een kandidaatstelling bij gemotiveerd besluit ontvankelijk worden verklaard, waardoor een kandidaat al dan niet wordt toegelaten tot een selectieprocedure. Voor het deelnemen aan een selectieprocedure volstaat een gewoon afschrift van de voorgelegde bewijzen. De eensluidend verklaarde afschriften worden alleen gevraagd aan een kandidaat die is geslaagd voor de selectieproeven. Een kandidaat die wordt toegelaten tot een selectieprocedure wordt minimaal vijftien kalenderdagen vóór de selectieproeven schriftelijk op de hoogte gebracht van de data, het uur en de plaats van de selectieproeven. Als een preselectie wordt georganiseerd overeenkomstig artikel 22, paragraaf 5 van deze rechtspositieregeling, dan wordt een kandidaat daarvan eveneens minimaal vijftien kalenderdagen vóór de preselectie schriftelijk op de hoogte gebracht. Een kandidaat die niet wordt toegelaten tot een selectieprocedure wordt daarvan eveneens minimaal vijftien kalenderdagen vóór de selectieproeven schriftelijk op de hoogte gebracht. De reden voor het weigeren wordt meegedeeld. Hoofdstuk IV Afdeling I Artikel 11 Selectie Algemeen Een selectie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en -technieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving en de organisatiedoelstellingen. Voor de betrekkingen van eenzelfde graad zijn de selectietechnieken gelijkwaardig. Artikel 12 Het hoofd van het personeel stelt de functiebeschrijvingen bij gemotiveerd besluit vast. Afdeling II Artikel 13 Selectiecommissie Een selectie wordt uitgevoerd door een selectiecommissie die als volgt wordt samengesteld: 15

16 01. een selectiecommissie bestaat minimaal uit drie deskundigen, die over specifieke competenties moeten beschikken om een kandidaat te beoordelen op de vastgestelde selectiecriteria voor een betrekking; 02. een selectiecommissie bestaat minimaal uit een derde van de leden als deskundigen die extern zijn aan de organisatie; 03. een selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van een verschillend geslacht. De aanstellende overheid kan uitzonderlijk vanwege de specificiteit van de functies van het minimumaantal externe commissieleden afwijken. In voorkomend geval motiveert de aanstellende overheid haar keuze om af te wijken van de algemene regel. Bij het samenstellen van een selectiecommissie kan worden beslist dat een van de leden van de selectiecommissie een deskundige op het gebied van personeelsbeleid moet zijn. In voorkomend geval worden de psychotechnische onderzoeken, de functiegerichte competentietest en de niveau- of capaciteitstest georganiseerd door een extern selectiebureau dat daartoe bevoegd is overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 10 december 2010 met betrekking tot de private arbeidsmarktbemiddeling (en latere wijzigingen) en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet van 10 december 2010 met betrekking tot de private arbeidsmarktbemiddeling (en latere wijzigingen). De leden van de raad en van het vast bureau, alsook het uitvoerend orgaan van het bestuur kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie. De secretaris van het OCMW die met toepassing van artikel 105 van het OCMW decreet de bevoegdheid van aanstellende overheid heeft, mag geen deel uitmaken van de selectiecommissie. Zij mogen, evenals de representatieve vakorganisaties uitsluitend als waarnemer bij de selectieproeven aanwezig zijn. Deze personen mogen niet aanwezig zijn bij het kiezen van de vragen en het delibereren over de uitslag van de selectieproeven. Artikel 14 De selectiecommissie, bedoeld in artikel 18 van deze rechtspositieregeling, wordt geleid door een voorzitter. De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris die niet deelneemt aan de eigenlijke beraadslagingen en het beoordelen van een kandidaat. De aanstellende overheid, tenzij de raad de aanstellende overheid is, stelt de leden en de secretaris van een selectiecommissie bij gemotiveerd besluit nominatief aan. Indien de raad de aanstellende overheid is, stelt het uitvoerend orgaan de leden en de secretaris aan. Als de aanstellende overheid, of in voorkomend geval het uitvoerend orgaan, de voorzitter van een selectiecommissie niet nominatief heeft aangesteld, dan wijzen de leden van de selectiecommissie een voorzitter aan. 16

17 Artikel 15 Bij de afloop van de selectieactiviteiten beraadslaagt een selectiecommissie over het beoordelen van een kandidaat en maakt het definitieve proces-verbaal van de selectieproefverrichtingen op overeenkomstig de artikels 24 en 25 van deze rechtspositieregeling. Een selectiecommissie kan geldig beraadslagen als de helft van de leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen. Afdeling III Artikel 16 Selectieproeven De selectieproeven toetsen de bekwaamheid en / of de geschiktheid van een kandidaat en resulteren in het opsommen van de geslaagde kandidaten. Een selectieprocedure is niet-vergelijkend met als doel het selecteren van de meest bekwame en / of geschikte kandidaten op basis van een volledige vergelijking van de titels en de verdiensten van de kandidaten en een uitdrukkelijke motivering overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (en latere wijzigingen). Artikel 17 De selectieproeven bestaan minimaal uit de volgende gedeelten: 01. een schriftelijk / praktisch gedeelte; 02. een mondeling gedeelte / grondig sollicitatiegesprek, al dan niet in combinatie met een schriftelijke voorbereiding. De selectieproeven voor de leidinggevende personeelsleden worden aangevuld met psychotechnische onderzoeken, bedoeld in artikel 18,, derde lid van deze rechtspositieregeling. Deze onderzoeken worden georganiseerd vóór het mondelinge gedeelte / grondige sollicitatiegesprek. Onder psychotechnische onderzoeken wordt verstaan: 01. een assessment center: omvat een interview, diverse tests en één of meerdere simulatieoefeningen, waarbij de overeenstemming met het gewenste profiel, de capaciteit en het groeipotentieel van een kandidaat wordt nagegaan; 02. een psychotechnische screening: omvat een interview en/of diverse testen, waarbij de overeenstemming met het gewenste profiel wordt nagegaan. Voor de overige graden van het niveau A en B en hogere graden van het niveau C en D kunnen eveneens psychotechnische onderzoeken worden georganiseerd als de aanstellende overheid deze onderzoeken verplicht bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten overeenkomstig artikel 4 van deze rechtspositieregeling. paragraaf 3 Voor de toepassing van artikel 10, tweede lid, punt 03 van deze rechtspositieregeling moet de specifieke selectieprocedure die naast een of meer functiegerichte competentietests eveneens een niveau- of capaciteitstest bevat, 17

18 onderzoeken of een kandidaat in staat is te functioneren op het competentieniveau dat is vereist voor de functie. Deze aanvullende testen worden georganiseerd overeenkomstig artikel 18,, derde lid van deze rechtspositieregeling. Een kandidaat moet zowel voor de functiegerichte competentietest als voor de niveau- of capaciteitstest slagen. paragraaf 4 Als de aanstellende overheid kiest voor een combinatie van de aanwervings- en bevorderingsprocedure en de gelijktijdige toepassing daarvan, dan worden zowel de externe als interne kandidaten onderworpen aan dezelfde selectieproeven. De schriftelijke gedeeltes van de selectieproeven met eenzelfde inhoud worden steeds op eenzelfde tijdstip georganiseerd. paragraaf 5 Als meer dan 25 kandidaten worden toegelaten tot een selectieprocedure, dan wordt er een preselectie georganiseerd op basis van een systeem van meerkeuzevragen dat is gericht op het competentieniveau dat is vereist voor de functie. De inhoud van deze vragen is gebaseerd op de selectieproeven. Alleen de vijftien meest bekwame en / of geschikte kandidaten die minimaal 50% van de punten behalen voor de preselectieproef worden toegelaten tot het verdere verloop van de selectieprocedure. Het behaalde resultaat voor de preselectie wordt niet in aanmerking genomen voor het beoordelen en het eindresultaat van de selectieproeven. Artikel 18 De selectieprogramma s worden vastgelegd in bijlage IV van deze rechtspositieregeling Afdeling IV Artikel 19 Beoordelen Om te slagen moet een kandidaat voor elk selectiegedeelte 60 procent van de punten behalen. Als een selectiegedeelte meer dan één selectieproef omvat, dan moet de kandidaat 50 procent van de punten behalen voor elk van die selectieproeven. Als psychotechnische onderzoeken worden georganiseerd overeenkomstig artikel 22, van deze rechtspositieregeling, dan hebben deze tot doel de motivatie, de persoonlijkheid en de geschiktheid van een kandidaat nader te omschrijven. De beoordeling is geschikt, matig geschikt met aandachtspunten of niet geschikt. De resultaten van de psychotechnische onderzoeken hebben in principe een adviserend karakter met het oog op het mondelinge gedeelte / grondige 18

19 sollicitatiegesprek. Als een kandidaat echter niet geschikt wordt beoordeeld, dan hebben de resultaten van de onderzoeken een eliminerend karakter. Een selectiecommissie kan voorafgaandelijk aan het mondelinge gedeelte / grondige sollicitatiegesprek het externe selectiebureau, bedoeld in artikel 18,, derde lid van deze rechtspositieregeling, om een nadere uitleg verzoeken. Artikel 20 Een selectiecommissie maakt van de selectieproefverrichtingen van elk selectiegedeelte de processen-verbaal op. De processen-verbaal vermelden het resultaat van iedere kandidaat. Een selectiecommissie maakt bij het afsluiten van een selectieprocedure het definitieve proces-verbaal op, met vermelding van het resultaat van elk selectiegedeelte en het eindresultaat van iedere kandidaat. Artikel 21 Een kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectieproeven en het verdere verloop van een selectieprocedure. Een kandidaat kan op eigen verzoek inzage worden verleend tot de selectieresultaten overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (en latere wijzigingen). Artikel 22 De aanstellende overheid neemt bij gemotiveerd besluit kennis van het definitieve proces-verbaal, bedoeld in artikel 25 van deze rechtspositieregeling. De aanstellende overheid selecteert een kandidaat uit de lijst van de geslaagde kandidaten en motiveert uitdrukkelijk de keuze overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (en latere wijzigingen). Afdeling V Artikel 23 Wervingsreserve De aanstellende overheid kan bij gemotiveerd besluit een wervingsreserve aanleggen bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten. Er kan eveneens een wervingsreserve worden aangelegd voor een toekomstige vacante betrekking. Daarnaast kunnen de aanstellende overheden bij gemotiveerd besluit een gemeenschappelijke wervingsreserve aanleggen als de gemeente en het OCMW gezamenlijk een selectieprocedure organiseren. In beide gevallen wordt tegelijk de geldigheidsduur van een, al dan niet gemeenschappelijk, wervingsreserve vastgesteld. Deze is maximaal twee jaar en kan bij gemotiveerd besluit met maximaal dezelfde duur worden verlengd. De geldigheidsduur van een wervingsreserve vangt aan op de datum van het 19

20 kennisnemen van het definitieve proces-verbaal door de aanstellende overheid, bedoeld in artikel 27 van deze rechtspositieregeling. Artikel 24 Artikel 25 De aanstellende overheid kan geen nieuwe wervingsreserve aanspreken als nog kandidaten zijn opgenomen in een geldige wervingsreserve voor een vacante betrekking. Alleen de geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld na een selectieprocedure worden in alfabetische volgorde opgenomen in een wervingsreserve. Alle kandidaten die zijn opgenomen in een wervingsreserve worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het vervullen van een vacante betrekking. Onder de kandidaten die binnen de termijn, vermeld in de kennisgeving, bevestigen dat ze een vacante betrekking willen vervullen, selecteert de aanstellende overheid een kandidaat uit de lijst van de geslaagde kandidaten en motiveert uitdrukkelijk de keuze overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (en latere wijzigingen). In geval van een gemeenschappelijke wervingsreserve, bedoeld in artikel 28,, tweede lid van deze rechtspositieregeling, wordt een kandidaat slechts uitgenodigd voor een vacante betrekking bij de gemeente of het OCMW, rekening houdende met de voorkeur van de kandidaat voor de ene en/of de andere werkgever op het ogenblik van de kandidaatstelling, zonder dat de kandidaat hierdoor de rechten verliest in de wervingsreserve. Artikel 26 Een geselecteerde kandidaat verliest de rechten in een wervingsreserve als de uitnodiging voor een kandidaatstelling voor een vacante betrekking, bedoeld in artikel 30 van deze rechtspositieregeling, niet wordt bevestigd. Een geselecteerde kandidaat behoudt de rechten in een wervingsreserve als een uitnodiging wordt bevestigd, maar eenmalig afziet van een aanstelling. De geselecteerde kandidaat verliest de rechten in een wervingsreserve als een daaropvolgende keer opnieuw wordt afgezien van een aanstelling. Een niet-geselecteerde kandidaat behoudt de rechten in een wervingsreserve voor de volledige duur daarvan, tenzij de kandidaat onmiddellijk meedeelt af te zien van elke aanstelling. 20

21 Deze bedragen zijn geïndexeerde brutobedragen op jaarbasis. salarisschalen A4a A4b Minimum Maximum

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Technisch beambte karweidienst. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Technisch beambte karweidienst. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Technisch beambte karweidienst 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Waarom je zou willen werken voor een lokaal bestuur? Wil je één van de ambassadeurs

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 Het gemeentebestuur van de gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de dienst Grondgebiedzaken van een stedenbouwkundig

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5. statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5. statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5 statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Bachelor in de Verpleegkunde. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Bachelor in de Verpleegkunde. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Bachelor in de Verpleegkunde 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Waarom je zou willen werken voor een lokaal bestuur? Wil je één van de ambassadeurs

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN. contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN. contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN D1-D3 contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3

INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3 INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3 Het gemeentebestuur van de gemeente Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) bibliotheekassistent, halftijdse contractuele functie

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 Aanleg van een wervingsreserve voor de verschillende diensten contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente

Nadere informatie

De kandidaat (of kandidate) is houder van een diploma secundair onderwijs (cfr. algemene voorwaarden).

De kandidaat (of kandidate) is houder van een diploma secundair onderwijs (cfr. algemene voorwaarden). Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor de functie van administratief medewerker Bijna 15.000 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een administratief talent.

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een bibliotheekassistent - graad C1-C3 deeltijdse (19/38) contractuele functie van bepaalde

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker 1 voltijdse statutaire functie graad B1 B3 Het OCMW van Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) maatschappelijk werker, een voltijdse, statutaire functie

Nadere informatie

Informatiebericht Maatschappelijk werker

Informatiebericht Maatschappelijk werker Informatiebericht Maatschappelijk werker Het OCMW van Wielsbeke gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van (m/v) maatschappelijk werker; deeltijdse/ voltijdse functie in contractueel

Nadere informatie

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel systeembeheerder (C4-C5).

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel systeembeheerder (C4-C5). Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor de functie van contractueel systeembeheerder 14.800 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een talent dat een uitstekende

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIE OCMW MERELBEKE. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIE OCMW MERELBEKE. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIE OCMW MERELBEKE Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Coördinator Dagverzorgingscentrum Contractueel- Bv1-Bv3

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Coördinator Dagverzorgingscentrum Contractueel- Bv1-Bv3 INFORMATIEBROCHURE Ocmw Merelbeke Selectieprocedure Coördinator Dagverzorgingscentrum Contractueel- Bv1-Bv3 Voorstelling ocmw Merelbeke OCMW Merelbeke is een lokaal bestuur dat instaat voor de zorg en

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE functie: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FINANCIËLE DIENST NIVEAU C1-C3 prestaties 38/38 Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om gelijke kansen en

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

De kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure.

De kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van contractueel poetshulp De komende maanden zal de gemeente Berlare enkele poetshulpen (E1/E3) aanwerven. Het bestuur organiseert daarom een selectieprocedure.

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel vrijetijdsconsulent (B1-B3) voor de dienst vrije tijd.

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel vrijetijdsconsulent (B1-B3) voor de dienst vrije tijd. Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor de functie van contractueel vrijetijdsconsulent 14.800 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een talent met verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 INFORMATIEBERICHT Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel

Nadere informatie

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van begeleider IBO (buitenschoolse kinderopvang) De komende maanden zal de gemeente Berlare meerdere contractuele begeleiders voor de buitenschoolse

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3)

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) INFORMATIEBROCHURE Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) De raad voor maatschappelijk welzijn en het college van burgemeester

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur)

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) 1 1 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 INFORMATIEBERICHT Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) toeristisch ambtenaar - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur -

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure. HRM Consulent. Contractueel - B1-B3

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure. HRM Consulent. Contractueel - B1-B3 INFORMATIEBROCHURE Ocmw Merelbeke Selectieprocedure HRM Consulent Contractueel - B1-B3 Voorstelling ocmw Merelbeke OCMW Merelbeke is een lokaal bestuur dat instaat voor de zorg en het welzijn voor de inwoners

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2017/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering, externe of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a Het OCMW en de gemeente Tremelo gaan over tot de aanwerving van een (m/v) stafmedewerker/jurist - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Administratief medewerker Contractueel - C1-C3 voltijds/deeltijds

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Administratief medewerker Contractueel - C1-C3 voltijds/deeltijds INFORMATIEBROCHURE Ocmw Merelbeke Selectieprocedure Administratief medewerker Contractueel - C1-C3 voltijds/deeltijds Voorstelling ocmw Merelbeke OCMW Merelbeke is een lokaal bestuur dat instaat voor de

Nadere informatie

Er zijn geen diplomavoorwaarden of andere rekruteringsvoorwaarden. Uiteraard zijn attesten, diploma s en ervaring altijd een voordeel.

Er zijn geen diplomavoorwaarden of andere rekruteringsvoorwaarden. Uiteraard zijn attesten, diploma s en ervaring altijd een voordeel. Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor technisch beambte (zaalwachter) Bijna 15.000 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een goede zaalwachter in het Cultureel

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 INFORMATIEBROCHURE Gemeente Zelzate Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 Voorstelling gemeente Zelzate Zelzate is een vooruitstrevende gemeente gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, middendoor gesneden

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP)

RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP) vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad in zitting op datum van 22 september 2009 RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP) dienst personeelsbeheer gemeentehuis » Inhoud Titel

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Administratief medewerker

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Administratief medewerker INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Administratief medewerker 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Infobrochure selectieprocedure tot administratief medewerker gemeente Lierde Waarom je

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE functie: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST NIVEAU B4 prestaties 19/38 vervangingsovereenkomst Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten.

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten. Vacature Functie: Verkorte selectieprocedure voor de functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang Om de afwezigheid van één van onze begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang op te vangen, werft

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen. Poetshulp poetsdienst aan huis

Informatiebundel aanwervingsexamen. Poetshulp poetsdienst aan huis OCMW LAARNE Colmanstraat 51-9270 Laarne Informatiebundel aanwervingsexamen Poetshulp poetsdienst aan huis Inhoud 1. Functieomschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie

2015/21 DEEL I: AANWERVING

2015/21 DEEL I: AANWERVING 2015/21 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate SELECTIE. Stafmedewerker (B1-B3) GEMEENTE ZELZATE

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate SELECTIE. Stafmedewerker (B1-B3) GEMEENTE ZELZATE INFORMATIEBROCHURE Gemeente Zelzate SELECTIE Stafmedewerker (B1-B3) 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be 1 Voorstelling Gemeente Zelzate Zelzate is een vooruitstrevende gemeente gelegen

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hulpkok

INFORMATIEBERICHT Hulpkok INFORMATIEBERICHT Hulpkok 1 voltijdse statutaire functie graad D1-D3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hulpkok, een voltijdse functie in statutair verband van onbepaalde duur

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen. Administratief medewerker

Informatiebundel aanwervingsexamen. Administratief medewerker OCMW LAARNE Colmanstraat 51-9270 Laarne Informatiebundel aanwervingsexamen Administratief medewerker Inhoud 1. Functieomschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/16 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure en procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

Uittreksel uit de RPR

Uittreksel uit de RPR Uittreksel uit de RPR Afdeling 1 Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden artikel 7 1. Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten: 1. een gedrag vertonen dat

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ...

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ... Selectieprocedure Uittreksel uit de Rechtspositieregeling Stadsbestuur Harelbeke SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE

INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE Het OCMW van Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v) zorgkundige; voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur (38/38u) met een wervingsreserve

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Administratief medewerker dienst personeel. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B

INFORMATIEBROCHURE. Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Administratief medewerker dienst personeel. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B INFORMATIEBROCHURE Brandweerzone Vlaamse Ardennen Administratief medewerker dienst personeel 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Waarom je zou willen werken voor de Brandweerzone Vlaamse

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Verantwoordelijke opvanggezinnen Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 0,5 Prestatieverhoudingen halftijds Loopbaanonderbreking / Duur wervingsreserve

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat zijn het verloop en de timing van de wervings- en selectieprocedure?

Wat zijn het verloop en de timing van de wervings- en selectieprocedure? INFORMATIENOTA Datum: 8 juli 2016 Aanhef: Aan de kandidaten Betreft: Werving en selectie externe bekendmaking van een vacante betrekking GIS-DESKUNDIGE (m/v) Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4)

INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4) INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4) MET PRESTATIES 19/38 VERVANGINGSOVEREENKOMST (5 JAAR) ER WORDT EEN WERVINGSRESERVE

Nadere informatie

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen GR20151126 Punt 21. Personeel - aanleg aanwervings- en bevorderingsreserve functie van sectorcoördinator ondersteunende diensten en burgerzaken (A4a-A4b) en sectorcoördinator technische uitvoering en ondersteuning

Nadere informatie

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38)

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38) Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL C1-C3 voltijds (38/38) VOORWAARDEN & INLICHTINGEN Contact: Bram Vandendriessche personeelsdienst, 051 48 00 65, bram.vandendriessche@zonnebeke.be

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige

INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige 1 voltijdse statutaire functie graad B1-B3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) onthaaldeskundige sociale dienst, een voltijdse functie in

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE functie: CONTRACTUELE WERKMAN - NIVEAU E1-E3 Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om gelijke kansen en diversiteit

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Deskundige secretariaat

Deskundige secretariaat Informatiefiche Deskundige secretariaat Juli 2017 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoud 1. De algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling van het

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling

Nadere informatie

Je kan je tot en met zondag 19 november online kandidaat stellen via. https://www.jobsolutions.be/register/1830

Je kan je tot en met zondag 19 november online kandidaat stellen via. https://www.jobsolutions.be/register/1830 Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van contractueel ploegbaas wegenis & signalisatie (D4-D5) Weet jij hoe warm koud asfalt is? Ken je de diameter van een rioolaansluiting? Rij je blindelings

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang Na het vertrek & pensioen van enkele van onze begeleiders gaat de gemeente Berlare opnieuw op zoek naar enkele

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Informatiebrochure. Bibliotheekmedewerker

Informatiebrochure. Bibliotheekmedewerker Informatiebrochure Bibliotheekmedewerker 2 INHOUD 1. Inschrijvingsformulier 2. Functiebeschrijving 3. Selectie 4. Bruto geïndexeerde jaarsalarissen 3 1. Inschrijvingsformulier Naam / voornamen: Straat

Nadere informatie

Coördinator Argos vzw (38/38)

Coördinator Argos vzw (38/38) 1. Publicatie Wil je in de toekomst van Ieper een cruciale rol spelen? Dat kan, het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat zal overgegaan worden tot de openstelling in contractueel verband

Nadere informatie

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wervings- en selectieprocedure?

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wervings- en selectieprocedure? INFORMATIENOTA Datum: 8 juli 2016 Aanhef: Aan de kandidaten Betreft: Werving en selectie externe bekendmaking van een vacante betrekking HANDHAVINGSAMBTENAAR (m/v) Wat zijn de voorwaarden om te kunnen

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd personeel

Functiebeschrijving Diensthoofd personeel Functiebeschrijving Diensthoofd personeel Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Personeel Gemeentesecretaris

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind

INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind 1 halftijdse contractuele functie graad A1a-A2a-A3a Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) coördinator Huis van het Kind, een halftijdse

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Datum: 18 februari 2016 Aanhef: Aan de kandidaten Betreft: Werving en selectie externe bekendmaking van een vacante betrekking

Datum: 18 februari 2016 Aanhef: Aan de kandidaten Betreft: Werving en selectie externe bekendmaking van een vacante betrekking INFORMATIENOTA Datum: 18 februari 2016 Aanhef: Aan de kandidaten Betreft: Werving en selectie externe bekendmaking van een vacante betrekking Voorwaarden Om te kunnen deelnemen aan de wervings- en selectieprocedure,

Nadere informatie

DEEL 2 TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN

DEEL 2 TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN DEEL 2 TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN TITEL I - DE INDELING VAN DE GRADEN EN DE PROCEDURES VOOR DE VERVULLING VAN DE BETREKKINGEN Artikel 3 De graden worden ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus stemmen,

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANWERVINGSPROCEDURE OCMW OUDENAARDE

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANWERVINGSPROCEDURE OCMW OUDENAARDE INSCHRIJVINGSFORMULIER AANWERVINGSPROCEDURE OCMW OUDENAARDE Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Bibliotheekassistent C1-C3

Bibliotheekassistent C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Bibliotheekassistent C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Administratief medewerker personeelsdienst/organisatieontwikkeling Contractueel - C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Administratief medewerker personeelsdienst/organisatieontwikkeling Contractueel - C1-C3 INFORMATIEBROCHURE Ocmw Merelbeke Selectieprocedure Administratief medewerker personeelsdienst/organisatieontwikkeling Contractueel - C1-C3 Voorstelling ocmw Merelbeke OCMW Merelbeke is een lokaal bestuur

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen. Hoofdverpleegkundige

Informatiebundel aanwervingsexamen. Hoofdverpleegkundige OCMW LAARNE Colmanstraat 51-9270 Laarne Informatiebundel aanwervingsexamen Hoofdverpleegkundige Inhoud 1. Functieomschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma 5. Geldelijk

Nadere informatie