Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit"

Transcriptie

1 Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd zo actueel mogelijk te zijn. De belastingplannen zijn grotendeels door de Tweede Kamer aangenomen, maar de Eerste Kamer moet er nog mee instemmen. Naar verwachting wordt dit 17 en 18 december a.s. behandeld. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Tips voor iedereen Loop uw verzekeringsportefeuille kritisch na Veranderingen commissarissen en leden Raad van Toezicht Vermogen in box 3? Wat gaat er veranderen Schenken en geven Scholingsuitgaven? Maak optimaal gebruik van aftrek Levensloopregeling? Verandering op komst Forensentaks van de baan Tips voor ondernemingen en bv's Btw Correctie privégebruik auto van de zaak Betalingsproblemen? De fiscus komt u tegemoet Een nieuw systeem van belastingrente: check uw voorlopige aanslagen Voorkom verliesverdamping Verdien geld met innovatie Volgend jaar eenmalig: werkgeversheffing hoge lonen Verdiep u in de werkkostenregeling Uniformering loonbegrip? Ken de veranderingen Tips voor de woningeigenaar Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

2 Kapitaalverzekering eigen woning Dubbele hypotheekrenteaftrek bij verhuizing Hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur Lagere overdrachtsbelasting ook voor aangehorigheden Tips voor iedereen Loop uw verzekeringsportefeuille kritisch na Op verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen, betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de vergoeding voor de diensten van een bemiddelaar of verzekeraar. Dit is nu nog 9,7%. De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen, zoals de auto- en inboedelverzekering. Voor een aantal verzekeringen hoeft u geen assurantiebelasting te betalen: Levensverzekeringen Ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Ziekte- en ziektekostenverzekeringen Werkloosheidsverzekeringen Transportverzekeringen Herverzekeringen Exportkredietverzekeringen De verhoging van de assurantiebelasting is een forse lastenverzwaring op de verzekeringen die u betaalt. Neem daarom dit jaar nog kritisch uw verzekeringsportefeuille door. Denk hierbij niet alleen aan aansprakelijkheidsverzekeringen, opstal- en inboedelverzekeringen en autoverzekeringen voor de auto's van de zaak, maar ook aan technische verzekeringen, bedrijfsrechtsbijstands- en milieuverzekeringen.

3 Tip Wilt u zich laten adviseren over een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan kunt u dat beter nog in 2012 doen. Volgend jaar bent u mogelijk duurder uit. Kosten van advies, afsluiten, incasso en prolongatie voor deze producten zijn dan niet langer aftrekbaar. Nu zitten deze advieskosten vaak versleuteld in de aftrekbare premie zelf. Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen hebt opgebouwd. Tip Wilt u in uw aangifte over 2012 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze ook daadwerkelijk betaalt in Commissarissen en leden Raad van Toezicht Bent u commissaris of lid van een Raad van Toezicht (hierna: commissaris)? Of heeft u als bedrijf of instelling een Raad van Commissarissen of Toezicht ingesteld? Dan verandert er vanaf 1 januari 2013 mogelijk wat voor u. Tot en met 2012 wordt een commissaris niet als ondernemer voor de btw aangemerkt zolang hij maximaal vier commissariaten vervult. Bij vervulling van meer dan vier commissariaten wordt de commissaris wel als btw-ondernemer aangemerkt. Vanaf 1 januari 2013 is het uitgangspunt dat een commissaris al vanaf de vervulling van één commissariaat btw-ondernemer is. Hetzij uit hoofde van nevenwerkzaamheid in het verlengde van hun eigen onderneming, hetzij als zelfstandig beroep. Als een commissaris slechts een (beperkte) onkostenvergoeding ontvangt of een symbolische vergoeding, is hij geen ondernemer. Gevolgen van ondernemerschap Is een commissaris ondernemer, dan is hij btw verschuldigd over de vergoeding die hij ontvangt van het bedrijf of de instelling waarvoor hij als commissaris werkzaam is. De commis-

4 saris moet deze btw afdragen en kan de btw op de voor het commissariaat gemaakte kosten in aftrek brengen. Deze commissaris zal zich moeten aanmelden bij de Belastingdienst als btw-ondernemer, periodiek factureren en aangifte omzetbelasting moeten doen. Daarvoor moet hij voldoen aan de boekhoud- en factureringsverplichtingen. Mogelijk heeft het bedrijf of de instelling waarvoor de commissaris werkzaam is recht op vooraftrek van btw. Is dit niet het geval, bijvoorbeeld bij publieke instellingen (zoals zorg, onderwijs, woningcorporatie), dan is het belangrijk om na te gaan of de overeengekomen vergoeding op basis van het contract in- of exclusief btw is. Indien de overeengekomen vergoeding exclusief btw is, komt er 21% btw bovenop die dan niet (volledig) aftrekbaar is. Aandachtspunten en oplossingsrichtingen Commissarissen die uit hun activiteiten beperkte opbrengsten genieten kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van een ontheffing of de zogenaamde kleine ondernemingsregeling (KOR). Als over het totaal aan commissariaten en eventuele overige ondernemersopbrengsten niet meer dan aan btw per jaar verschuldigd is, hoeft de commissaris geen btw te factureren, geen btw-aangiften in te dienen en komen de boekhoud- en factureringsverplichtingen te vervallen. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij een commissaris die in totaal maximaal per jaar (inclusief 21% btw) ontvangt en geen btw in aftrek brengt. Als een commissaris per saldo in totaal tussen en aan btw per jaar verschuldigd is, mag hij de verschuldigde btw verminderen. De vermindering wordt berekend op basis van de volgende formule: 2,5 x ( het verschuldigde btwbedrag). De vermindering is niet meer dan het bedrag van de per saldo verschuldigde belasting. In dit geval dient de commissaris wel btw te factureren, btw-aangiften in te dienen en te voldoen aan de boekhoud- en factureringsverplichtingen. Afhankelijk van de feitelijke situatie kan een samenloop van btw-heffing en loonheffing optreden. Op grond van het civiele recht staan commissarissen niet in dienstbetrekking tot hun opdrachtgever, maar voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen bij fictie wel. We illustreren de samenloop als volgt:

5 De opdrachtgever moet - uitzonderingen daar gelaten - over de vergoeding exclusief omzetbelasting loonbelasting/premie volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet inhouden en afdragen. Over kostenvergoedingen hoeft niet te worden ingehouden. De commissaris moet over de totale vergoeding voor zijn werkzaamheden (dus ook de onkostenvergoeding) btw afdragen. Vermogen in box 3: wat gaat er veranderen? Heeft u nu recht op zorgtoeslag of het kindgebonden budget houd dan uw vermogen, zoals uw bank -en spaartegoeden in box 3, in de gaten. Vanaf 1 januari 2013 geldt namelijk een vermogenstoets voor deze beide toeslagen. Bedraagt uw vermogen op 1 januari 2013 meer dan (alleenstaande) of (partners) dan ontvangt u in 2013 geen zorgtoeslag of kindgebonden budget meer. Heeft u beleggingen dan moet u de waarde van deze beleggingen opgeven in box 3. Voor maatschappelijke beleggingen of beleggingen in durfkapitaal en cultuurfondsen gelden bepaalde vrijstellingen. Ook heeft u dan recht op een extra heffingskorting. Deze beleggingen moet u nog eens tegen het licht houden, want volgend jaar gelden de voordelen alleen nog maar voor groen beleggen. Belegt u in groene projecten, dan blijft een vrijstelling gelden in box 3 van maximaal Bovendien houdt u nog recht op een heffingskorting van 0,7% (2012) van het vrijgestelde bedrag in box 3. Let op Wilt u gaan beleggen in een groen fonds, check dan ook of dit fonds wel door de Belastingdienst als een dergelijk fonds is aangewezen, want anders profiteert u niet van de voordelen. Schenken en geven Uw vermogen moet u op een gegeven moment overdragen. Schenken bij leven is nog altijd voordeliger dan vererven bij overlijden. Zeker als u handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Dit jaar mag u aan uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 35 jaar, dan kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van Dit kan ook als uw kind zelf ouder is dan 35 jaar, maar zijn of haar partner die leeftijd nog niet heeft bereikt.

6 Deze eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 35 jaar kan nog verhoogd worden tot als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning of om een dure studie te betalen. In het Belastingplan 2013 wordt zelfs voorgesteld om deze leeftijdsgrens te verhogen van 35 naar 40 als het kind de schenking gebruikt voor de eigen woning. Vanaf 2012 zijn de voorwaarden voor de giftenaftrek versoepeld, zowel voor de belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. Zo mag een particulier voor de giftenaftrek de giften aan culturele algemeen nut beogende instellingen verhogen met 25%. De verhoging is maximaal Wit u uw giftenaftrek over 2012 optimaliseren, neem dan contact op met uw adviseur. Let op Voor de vrijstellingen voor schenkingen en voor de giftenaftrek gelden aanvullende voorwaarden, dus laat u goed informeren voordat u een schenking of gift doet. Scholingsuitgaven? Maak optimaal gebruik van aftrek Volgt u een opleiding of studie om hiermee een inkomen uit werk en woning te kunnen verwerven? Dan zijn de kosten die u hiervoor maakt onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting als scholingsuitgaven. Deze aftrek wordt vanaf 1 januari 2013 aanzienlijk beperkt. Aftrekbaar zijn dan alleen nog de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van de opleiding of studie. Kort gezegd is dit het les-, cursusof collegegeld, examengeld of de promotiekosten en de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen. Denk hierbij aan verplichte studieboeken of verplicht gereedschap voor de opleiding. Sommige kosten die nu nog aftrekbaar zijn, zijn dat dus volgend jaar niet meer. Denk bijvoorbeeld aan niet-verplichte vakliteratuur en de afschrijving op een computer met eventueel bijbehorende apparatuur die u nodig heeft voor uw studie. Tip Misschien kunt u de aanschaf of betaling voor scholing naar voren halen om zo in ieder geval in 2012 nog optimaal te profiteren van de aftrek.

7 Let op In 2012 is de drempel voor de aftrek van scholingsuitgaven nog 500. Volgend jaar wordt deze drempel verlaagd naar 250. Levensloopregeling? Veranderingen op komst Vitaliteitssparen wordt volgend jaar niet ingevoerd en dat heeft gevolgen voor deelnemers aan de levensloopregeling. Het levenslooptegoed kan in 2013 namelijk niet worden omgezet in vitaliteitssparen. Neemt u deel aan de levensloopregeling en was het tegoed op uw levenslooprekening op 31 december of meer, dan zijn de gevolgen beperkt. U kunt gewoon door blijven sparen in de regeling. Vanaf 2012 bouwt u alleen geen levensloopverlofkorting meer op. Was het tegoed op uw levenslooprekening op 31 december 2011 minder dan 3.000, dan valt het tegoed begin 2013 verplicht vrij. Dit levenslooptegoed is geheel belast in box 1. Wel wordt rekening gehouden met uw opgebouwde rechten uit het verleden (2006 t/m 2011) op de levensloopverlofkorting. Het overgangsrecht staat nog niet definitief vast. Er is een tegemoetkoming voorgesteld dat het opgebouwde tegoed van 31 december 2011 in aanmerking komt voor 80% van de waarde in het economisch verkeer als het in 2013 vervalt. Forensentaks van de baan De forensentaks is van de baan. Dat betekent dat er alsnog niets verandert op het gebied van: De onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke kilometers en kilometers voor woonwerkverkeer bij een auto in privé. De bijtellingsregelling voor een auto van de zaak of van de werkgever. Heeft u liever geen bijtelling voor de auto van de zaak? Dat kan, maar dan mag u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijden. Daarbij beschouwt de Belastingdienst uw woonwerkkilometers volgend jaar waarschijnlijk toch als zakelijk. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een rittenregistratie. In de rittenregistratie moet u niet alleen een aantal basisgegevens vermelden, maar ook de gegevens per rit.

8 Basisgegevens Het merk van de auto Het type auto Het kenteken van de auto De periode waarin u de auto hebt gebruikt De ritgegevens Gegevens per rit De datum De begin- en de eindstand van de kilometerteller Het vertrek- en het aankomstadres De privé-omrijkilometers die worden gereden Let op Voldoet uw rittenregistratie niet, dan krijgt u alsnog te maken met de bijtelling, tenzij u op een andere manier kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. De Belastingdienst legt dan een naheffingsaanslag op. Daarnaast kan zij een boete opleggen van Tips voor ondernemingen en bv's Btw Nieuwe factureringsregels Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe btw-factureringsregels. Naast alle gegevens die u nu al moet vermelden op de factuur, zijn er enkele versoepelingen en wijzigingen. Misschien moet u uw facturen hier dus nog op aanpassen. Bovendien krijgen Europese ondernemers de wettelijke mogelijkheid om elektronische facturen naar elkaar te sturen. Teruggaaf btw oninbare debiteuren U kunt onder voorwaarden btw terugvragen die u heeft afgedragen op vorderingen waarvan vast is komen te staan dat die niet zijn/zullen worden ontvangen. Heeft u (vermoedelijk) oninbare debiteuren, beoordeel dan of een dergelijk verzoek zinvol is.

9 Let op Het verzoek moet in principe binnen zes weken na het moment waarop het recht op teruggaaf is ontstaan worden ingediend. Bij te late indiening verleent de belastingdienst meestal ambtshalve teruggaaf, maar daar staat geen bezwaar of beroep tegen open. Teruggaaf buitenlandse btw Vraag tijdig buitenlandse btw terug bij de belastingdienst. De sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2012 is 30 september Aan verzoeken om teruggaaf worden door de verschillende lidstaten vaak verschillende voorwaarden gesteld, een overzicht van bijzonderheden kan worden gedownload van de website van de Belastingdienst Aangiftetijdvak wijzigen Het kan in verband met de liquiditeitspositie voordelig zijn om van maandaangifte naar kwartaalaangifte over te stappen. Als u echter per saldo btw terugkrijgt is het voordeliger om maandaangifte te (blijven) doen. Tip corrigeren btw-verhoging Het algemene btw-tarief is per 1 oktober 2012 omhooggegaan van 19 naar 21%. Nu kan het zijn dat u voor 1 oktober 2012 een factuur met 19% heeft uitgereikt voor prestaties die (deels) na 1 oktober plaatsvinden of worden voltooid. In dat geval had u op de vergoeding voor die prestaties 21% in rekening moeten brengen. Als u deze extra verschuldigde btw niet op uw afnemers wilt verhalen, mag u 21/121-19/119 -deel van het originele brutobedrag aan de Belastingdienst betalen. Voorbeeld ter verduidelijking: Oorspronkelijke netto prijs 100 In rekening gebrachte btw 19 Oorspronkelijke brutoprijs 119 Op aangifte voldaan 19 In rekening gebrachte btw had moeten zijn: 21 ( 100 x 21%)

10 Te weinig in rekening gebracht 2 ( 21-19) Nog af te dragen 1,65 (21/121-19/119 x 119) Dat scheelt u 0,35 per 100 netto Correctie privégebruik auto van de zaak In geval van een auto van de zaak dient de ondernemer/werkgever ieder jaar in de laatste tijdvakaangifte de correctie voor privégebruik aan te geven. In 2011 werd deze correctie ter discussie gesteld. De procedure daarover loopt nog en het was voor de wetgever aanleiding om de regeling voor (de berekening van) de correctie vanaf 1 juli 2011 aan te passen. We hebben namens vele cliënten bezwaar aangetekend tegen deze correcties en daarvoor onder andere de collectieve bezwaarregeling benut. In de laatste aangifte over 2012 dient u opnieuw de correctie door te voeren. Om de discussie voor te zijn heeft de Belastingdienst aangegeven op welke manier weer gebruik kan worden gemaakt van de collectieve regeling en hoe deze er uitziet. We schetsen kort voor u de alternatieven. Heeft u voor de correctie over 2011 bezwaar aangetekend onder de collectieve regeling, dan behandelt de Belastingdienst de correctie over het jaar 2012 automatisch (ambtshalve). Apart bezwaar maken tegen het over 2012 aangegeven btw-bedrag voor privégebruik auto hoeft dan niet. Wilt u voor 2012 voor het eerst bezwaar maken tegen de correctie, dan kunt u gebruik maken van de collectieve regeling via ons kantoor. Voordelen zijn dat u de geschilpunten niet nader hoeft te motiveren en de in geschil zijnde bedragen niet specifiek hoeft te berekenen en benoemen. Het bezwaar wordt aangehouden totdat in de lopende (proef)procedures is beslist. U kunt in alle gevallen op individuele basis bezwaar aantekenen tegen de laatste aangifte over Dat is met name aan te raden als de (correcties in de) aangifte - ook - aanleiding geven tot andere redenen voor bezwaar. Neemt u gerust contact op met uw adviseur om uw mogelijkheden te bespreken.

11 Let op Het bezwaar kan tot zes weken na indiening van en betaling op de aangifte worden ingediend. Betalingsproblemen? De fiscus komt u tegemoet! Kunt u, door liquiditeitsproblemen, tijdelijk de belastingaanslagen (bijvoorbeeld voor de loonheffing of de btw) niet op tijd betalen, vraag de Belastingdienst dan om uitstel van betaling. Volgend jaar krijgt u ruimere mogelijkheden om uw belastingschulden later te betalen. Deze mogelijkheid is er zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als voor de bv. U kunt straks voor maximaal vier maanden uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst als: Het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal Er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend Er geen sprake is van aangifteverzuim Er geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn gebleven Uw verzoek om uitstel van betaling hoeft in 2013 niet langer alleen maar schriftelijk in te dienen. U mag het uitstel ook telefonisch aanvragen bij de BelastingTelefoon. Er is ook een tijdelijke versoepeling voor betalingsregelingen met een langere looptijd. Het gaat dan om een betalingsregeling (crisisuitstel) voor ondernemers met betalingsproblemen door de economische crisis. Deze regeling is er al, maar volgend jaar hoeft u niet meer aan te tonen dat uw betalingsproblemen door de economische crisis komen. Een nieuw systeem van belastingrente: check uw voorlopige aanslagen Er komt in 2013 een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoeden van rente bij belastingaanslagen. Heffingsrente heet vanaf volgend jaar belastingrente. Invorderingsrente verandert niet van naam. De belangrijkste verandering is, dat het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend. Volgend jaar pas aanvangt op de eerste dag van de zevende maand (meestal 1 juli) na afloop van het belastingjaar. Nu berekent de Belastingdienst nog standaard heffingsrente vanaf 1 januari na afloop van het belastingjaar. Het percentage van de belastingrente zal wel veel hoger liggen dan nu het geval is en in de nieuwe regeling vergoedt de Belastingdienst alleen rente als de aanslag te laat wordt opgelegd.

12 Let op In de praktijk komt het erop neer dat u nauwelijks rente terugkrijgt van de Belastingdienst en veel eerder moet gaan betalen. Wij adviseren u daarom om vlak voor het einde van het jaar een schatting te maken van de winst en/of uw inkomen voor Het is verstandig om vervolgens uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting onder de loep te nemen en samen met uw belastingadviseur te kijken uw voorlopige aanslagen herzien moeten worden. Daarmee voorkomt u dat u onnodig heffingsrente betaalt als de winst hoger uitvalt dan in eerste instantie verwacht. Voorkom verliesverdamping Uw bedrijfsverliezen zijn niet onbeperkt verrekenbaar met uw bedrijfswinsten. Een verlies kunt u in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting, dan kunt u een verlies verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. Heeft u in 2003 een verlies geleden, laat dit verlies dan niet ongemerkt verdampen. Misschien kunt u dit jaar extra winst realiseren. Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen en heeft deze een potentiële boekwinst, stel de verkoop dan niet uit tot na De (boek)winst kunt u met de oude nog openstaande verliezen verrekenen. Daarnaast gelden tot 31 december 2012 twee goedkeuringen om dreigende verliesverdamping te voorkomen of te beperken: 1. Als bij de onderneming vóór 2007 willekeurig op bedrijfsmiddelen is afgeschreven, kan de willekeurige afschrijving onder voorwaarden worden omgezet in een reguliere (gelijkmatige) afschrijving. 2. Ook al is de keuzetermijn voor verruimde achterwaartse verliesverrekening (carryback) naar drie in plaats van één jaar verstreken, op verzoek en onder voorwaarden komen ondernemingen alsnog in aanmerking voor de verruimde carryback. Tip Raadpleeg voor mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen of beperken uw adviseur.

13 Verdien geld met innovatie Voor innovatieve ondernemers zijn er enkele fiscale innovatieregelingen. Zo is er de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) om de loonkosten voor deze werkzaamheden binnen uw bedrijf te verlagen. Ook de zelfstandig ondernemer die zich bezighoudt met innovatie kan onder voorwaarden gebruikmaken van de WBSO. Voor hem is er de S&Oaftrek voor zelfstandigen in de inkomstenbelasting. De Research en Development Aftrek (RDA) verlaagt de overige kosten van speur- en ontwikkelingswerk en tot slot kent de vennootschapsbelasting nog de innovatiebox. Winsten behaald met innovatieve activiteiten kunnen hierin worden ondergebracht. Voor deze winsten geldt een extra laag belastingtarief van 5% in plaats van 20 of 25%. In 2013 wordt de loongrens van de eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering verhoogd van naar Daar staat tegenover dat het percentage van de 1e schijf omlaag gaat van 42% (2012) naar 38% (2013). Het percentage in de eerste schijf voor starters gaat van 60% naar 50%. Het percentage van de tweede schijf blijft 14%. Het S&Ouurloon wordt vanaf 2013 afgerond naar boven op 1. Nu is dat nog 5. Tip Bent u of zijn uw werknemers innovatief bezig en maakt u nu nog geen gebruik van bovenstaande regelingen, verdiep u dan eens in de mogelijkheden. Veel informatie is te vinden op Uiteraard kunt u ook terecht bij uw adviseur. Laat geen voordelen liggen. Omdat de regelingen zo populair zijn, wil de regering vanaf 2014 gaan bezuinigen op de WBSO, de RDA en de innovatiebox. Het bedrag is nog onduidelijk. Kortom: maak dus nu gebruik van de regelingen. Volgend jaar eenmalig: werkgeversheffing hoge lonen Is het loon van een werknemer dit jaar meer dan , dan krijgt u als werkgever volgend jaar een extra werkgeversheffing. De werkgeversheffing is eenmalig in 2013 en is 16% over het meerdere boven de Er wordt uitgegaan van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking voor het hele jaar 2012, inclusief alle structurele en incidentele beloningen en dus ook inclusief de bijtelling van de auto.

14 Stel, uw werknemer verdient dit jaar een jaarloon van De werkgeversheffing moet u berekenen over het meerdere boven de In dit geval dus De werkgeversheffing 'hoge lonen' bedraagt dan 16% van , oftewel De extra werkgeversheffing komt bovenop de reguliere loonkosten die u als werkgever al heeft. Een forse lastenverzwaring, waar u wellicht nu al rekening mee wilt houden. Let op U bent de werkgeversheffing op 31 maart 2013 verschuldigd, dan moet u dat in dat aangiftetijdvak aangeven en afdragen aan de Belastingdienst. Verdiep u in de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2011 kunnen werkgevers gebruikmaken van de werkkostenregeling. Tot en met 2013 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Vanaf 1 januari 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Tot nu toe hebben nog maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Maar de werkkostenregeling betekent voor u werk aan de winkel. Want 2013 is het laatste jaar waarin u zich kunt verdiepen in de regeling, de financiële aspecten ervan voor u als werkgever en voor de werknemers, en om eventueel de arbeidsvoorwaarden aan te passen. We hebben een uitgebreide whitepaper over de werkkostenregeling. Deze vindt u op onze website, Uniformering loonbegrip? Ken de veranderingen Vanaf 1 januari 2013 wordt het loonstrookje van uw werknemers korter en eenvoudiger. Er komt dan namelijk één loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Door de uniformering van het loonbegrip wijzigt de loonstaat. Maakt u gebruik van een salarissoftwarepakket, dan is de gewijzigde loonstaat hierin op tijd verwerkt. Informeer desnoods bij uw adviseur. Gebruikt u een zelfgebouwd softwarepakket voor de salarissen, dan moet u zelf rekening houden met de wijzigingen in de loonstaat.

15 Het uniformeren van het loonbegrip heeft voor u als werkgever belangrijke gevolgen voor onder andere: De vergoeding van de bijdrage Zvw De bijtelling privégebruik auto De levensloopregeling Vergoeding van de bijdrage Zvw Nu houdt u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw nog in op het loon van de werknemer en u vergoedt als werkgever tegelijkertijd de bijdrage. Uw werknemer is over deze vergoeding loonbelasting/premie volksverzekeringen verschuldigd. Vanaf 1 januari 2013 wordt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw vervangen door een werkgeversheffing Zvw. De werknemer ziet de inkomensafhankelijke bijdrage niet meer terug op zijn loonstrook. Hij is de bijdrage niet meer verschuldigd en uw bijdrage (de nieuwe werkgeversheffing) wordt niet gezien als loon voor de werknemer. Voor de directeur-grootaandeelhouder die het lage Zvw-tarief betaalt, wijzigt er niets. Als werkgever blijft u voor de dga de bijdrage Zvw inhouden op het nettoloon. Bijtelling privégebruik auto Een andere belangrijke wijziging is de behandeling van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Nu is deze bijtelling nog loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. Vanaf 1 januari 2013 is de bijtelling privégebruik auto ook loon voor de werknemersverzekeringen. Haalt uw werknemer nu niet het maximumpremieloon, maar straks wel doordat de auto van de zaak voortaan meetelt, dan moet u volgend jaar meer premies werknemersverzekeringen afdragen. Levensloopregeling Spaart uw werknemer in een levensloopregeling, dan is de inleg per 1 januari 2013 geen loon meer, dus ook niet voor de werknemersverzekeringen. De inleg is dan aftrekbaar voor alle loonheffingen en uw bijdrage is geen loon.

16 Neemt uw werknemer in 2013 levenslooptegoed op, dan is deze opname loon voor alle loonheffingen, dus inclusief de werknemersverzekeringen. Voor werknemers die op 1 januari jaar of ouder zijn, is de opname uit het levenslooptegoed echter geen loon voor de werknemersverzekeringen. Voor hen is het loon uit vroegere dienstbetrekking. Tips voor de woningeigenaar Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Vanaf 1 januari 2013 is de rente op een nieuwe lening (of leningdelen) voor aanschaf, onderhoud of verbouwing van de eigen woning alleen nog aftrekbaar in box 1 als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Na 2013 gesloten leningen of leningdelen die niet voldoen aan de aflossingseisen kwalificeren niet (langer) als eigenwoninglening en vallen in box 3. Voor bestaande leningen gelden deze nieuwe regels niet, ook niet als een bestaande lening wordt overgesloten en er geen extra bedrag wordt bijgeleend. Wordt er wel een extra bedrag bijgeleend dan gelden de nieuwe regels voor dit leningdeel. We vatten de belangrijkste voorstellen voor enkele specifieke situaties en uitzonderingen samen: Alhoewel een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten niet helemaal voldoet aan de nieuwe eisen, wordt voor 2013 een tijdelijke goedkeuring voorgesteld. Ook in 2013 aangegane startersleningen kwalificeren als 'oude' eigenwoningschuld in box 1. Bestaande spaar-en aflossingsvrije hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kunnen gewoon worden meegenomen naar een volgende woning, zonder dat eigenaren verplicht worden de hypotheek annuïtair te gaan aflossen. Bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken zonder NHG mogen bij verhuizing onder voorwaarden worden omgezet naar een NHG-hypotheek.

17 Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Vanaf 2014 wordt zowel voor bestaande als voor nieuwe leningen het maximumpercentage (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken jaarlijks met 0,5%-punt verlaagd. Restschuldfaciliteit Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen en daardoor blijven zitten met een restschuld kunnen de rente op deze restschuld nog tien jaar lang in box 1 in aftrek brengen. Het gaat om restschulden die zijn ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december Het maakt niet uit of na het ontstaan van de restschuld een huurwoning of eigen woning wordt betrokken en de restschuld telt niet meer voor de bijleenregeling. Kapitaalverzekering eigen woning Heeft u een bestaande kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrekening in box 3 die u later wilt gebruiken om de eigenwoningschuld mee af te lossen, dan kan het fiscaal gunstig zijn om deze om te zetten in een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). U heeft hier nog tot 1 april 2013 de tijd voor. Let op Zet u de verzekering voor 1 april, maar na 1 januari 2013 om, dan valt de kapitaalverzekering op 1 januari 2013 nog wel in box 3. Sluit u in 2013 een nieuwe kapitaalverzekering af, dan kan deze (behalve in bijzondere gevallen) niet meer worden aangemerkt als KEW. Nieuwe kapitaalverzekeringen voor eigen woning vallen vanaf 2013 van begin af aan onder het box 3-regime Dubbele hypotheekrenteaftrek bij verhuizing De termijn voor de dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige leegstaande woning die te koop staat en de nieuwe woning blijft in 2013 op drie jaar staan. Vanaf 2014 gaat deze weer naar twee jaar. Hierdoor kan een woning die sinds 2010 leegstaat en bestemd is voor de verkoop in 2013 nog steeds worden aangemerkt als eigen woning. Daarna valt de woning in box 3.

18 Hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur De regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur blijft ook in 2013 bestaan. Deze vervalt per 1 januari Let op Bovenstaande betekent dat het tijdelijk verhuren van een woning, in afwachting van verkoop, beëindigd moet zijn vóór 1 januari 2014 om nog gebruik te kunnen maken van deze regeling. Lagere overdrachtsbelasting ook voor aanhorigheden Heeft u een eigen woning en bent u van plan om een garage, een stuk tuin of een schuur te kopen, dan betaalt u over de verkrijging van dit soort aanhorigheden vanaf 2013 ook het lage overdrachtsbelastingtarief van 2%.

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Belastingplannen 2013 / Eindejaar tips

Nieuwsbrief Belastingplannen 2013 / Eindejaar tips Nieuwsbrief Belastingplannen 2013 / Eindejaar tips Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Eindejaarstips Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2012 De huidige kabinetsplannen zullen voor alle belastingplichtigen gevolgen hebben. Belastingplichtigen kunnen op de kabinetsplannen anticiperen om zodoende de pijn te verzachten. Met

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste BTW-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013 ingeleverd en betaald zijn aan de Belastingdienst. In

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012. December 2012. Omnyacc Nieuwsbrief 1

EINDEJAARSTIPS 2012. December 2012. Omnyacc Nieuwsbrief 1 EINDEJAARSTIPS 2012 December 2012 Omnyacc Nieuwsbrief 1 Inhoud Voorwoord 2 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 5 Voorwoord 1 s voor alle belastingplichtigen 3 s voor

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1)

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1) 1/ 10 Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1) 1. Correcties in laatste btw-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste btw-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2012 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2012 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2012 nummer 5 Eindejaarstips 2012 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

LBC Eindejaarstips 2012

LBC Eindejaarstips 2012 LBC Eindejaarstips 2012 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Let op! Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing op de verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen.

Let op! Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing op de verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen. Eindejaarstips 2012 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2012

Special Eindejaarstips 2012 Special Eindejaarstips 2012 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012/Belastingplan 2013

Eindejaarstips 2012/Belastingplan 2013 Eindejaarstips 2012/Belastingplan 2013 Het is weer zover. Nog even wat eindejaarstips 2012 en inzicht in wat er in 2013 verandert. Een kleine kanttekening is op zijn plaats, want de meeste plannen zijn

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave: december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2013

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2013 Blad 1 van 5 Het jaar 2013 is koud begonnen zowel in gevoelstemperaturen als in financieel opzicht. De stofwolken over de aanpassing van de ziekenfondspremie en de verhoging van de BTW zijn nog maar net

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Het jaar 2012 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang NIEUWS 1 negentig In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 1 Tips voor alle belastingplichtigen 1. Tarief en heffingskortingen Het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wijzigt in 2013 op

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

1. Tips voor alle belastingplichtigen

1. Tips voor alle belastingplichtigen 21 november 2012 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet Van Wantrouwen naar Vertrouwen 6 december 2011 Gijs van der Voet Inleiding Onderneming/BV Belastingplan 2012 Eindejaarstips 2011 Overige zaken Belastingplan 2012 Kabinet: Eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie Belastingwijzigingen 2014 Voor elk wat wils Henk van den Brink FB Fiscalist Flynth Zwaagdijk-Oost Programma Zelfstandigenaftrek Eigen woning Wijzigingen belasting-

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016 EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016 Inkomstenbelasting voor de particulier en DGA Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 1. Forse bezuinigingen volgend jaar Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag als daarvoor werd een keur aan maatregelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2)

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) 1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Eindejaarstips voor 2012

Eindejaarstips voor 2012 Eindejaarstips voor 2012 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Eindejaarstips 2015. 1. Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2015. 1. Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2015 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2015. Fiscaal gezien is er veel beweging! In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend

Nadere informatie

Let op! Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing op de verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen.

Let op! Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing op de verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen. Eindejaarstips 2012 In deze Eindejaarstips 2012 hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer NIEUWSBRIEF 01-2014 Werkgever 1. Ruim baan voor de jongere werknemer Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe 'subsidieregeling' voor werkgevers: de premiekorting jongere werknemer. Het gaat om een tijdelijke

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor ondernemers en rechtspersonen, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie