Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit"

Transcriptie

1 Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd zo actueel mogelijk te zijn. De belastingplannen zijn grotendeels door de Tweede Kamer aangenomen, maar de Eerste Kamer moet er nog mee instemmen. Naar verwachting wordt dit 17 en 18 december a.s. behandeld. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Tips voor iedereen Loop uw verzekeringsportefeuille kritisch na Veranderingen commissarissen en leden Raad van Toezicht Vermogen in box 3? Wat gaat er veranderen Schenken en geven Scholingsuitgaven? Maak optimaal gebruik van aftrek Levensloopregeling? Verandering op komst Forensentaks van de baan Tips voor ondernemingen en bv's Btw Correctie privégebruik auto van de zaak Betalingsproblemen? De fiscus komt u tegemoet Een nieuw systeem van belastingrente: check uw voorlopige aanslagen Voorkom verliesverdamping Verdien geld met innovatie Volgend jaar eenmalig: werkgeversheffing hoge lonen Verdiep u in de werkkostenregeling Uniformering loonbegrip? Ken de veranderingen Tips voor de woningeigenaar Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

2 Kapitaalverzekering eigen woning Dubbele hypotheekrenteaftrek bij verhuizing Hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur Lagere overdrachtsbelasting ook voor aangehorigheden Tips voor iedereen Loop uw verzekeringsportefeuille kritisch na Op verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen, betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de vergoeding voor de diensten van een bemiddelaar of verzekeraar. Dit is nu nog 9,7%. De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen, zoals de auto- en inboedelverzekering. Voor een aantal verzekeringen hoeft u geen assurantiebelasting te betalen: Levensverzekeringen Ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Ziekte- en ziektekostenverzekeringen Werkloosheidsverzekeringen Transportverzekeringen Herverzekeringen Exportkredietverzekeringen De verhoging van de assurantiebelasting is een forse lastenverzwaring op de verzekeringen die u betaalt. Neem daarom dit jaar nog kritisch uw verzekeringsportefeuille door. Denk hierbij niet alleen aan aansprakelijkheidsverzekeringen, opstal- en inboedelverzekeringen en autoverzekeringen voor de auto's van de zaak, maar ook aan technische verzekeringen, bedrijfsrechtsbijstands- en milieuverzekeringen.

3 Tip Wilt u zich laten adviseren over een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan kunt u dat beter nog in 2012 doen. Volgend jaar bent u mogelijk duurder uit. Kosten van advies, afsluiten, incasso en prolongatie voor deze producten zijn dan niet langer aftrekbaar. Nu zitten deze advieskosten vaak versleuteld in de aftrekbare premie zelf. Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen hebt opgebouwd. Tip Wilt u in uw aangifte over 2012 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze ook daadwerkelijk betaalt in Commissarissen en leden Raad van Toezicht Bent u commissaris of lid van een Raad van Toezicht (hierna: commissaris)? Of heeft u als bedrijf of instelling een Raad van Commissarissen of Toezicht ingesteld? Dan verandert er vanaf 1 januari 2013 mogelijk wat voor u. Tot en met 2012 wordt een commissaris niet als ondernemer voor de btw aangemerkt zolang hij maximaal vier commissariaten vervult. Bij vervulling van meer dan vier commissariaten wordt de commissaris wel als btw-ondernemer aangemerkt. Vanaf 1 januari 2013 is het uitgangspunt dat een commissaris al vanaf de vervulling van één commissariaat btw-ondernemer is. Hetzij uit hoofde van nevenwerkzaamheid in het verlengde van hun eigen onderneming, hetzij als zelfstandig beroep. Als een commissaris slechts een (beperkte) onkostenvergoeding ontvangt of een symbolische vergoeding, is hij geen ondernemer. Gevolgen van ondernemerschap Is een commissaris ondernemer, dan is hij btw verschuldigd over de vergoeding die hij ontvangt van het bedrijf of de instelling waarvoor hij als commissaris werkzaam is. De commis-

4 saris moet deze btw afdragen en kan de btw op de voor het commissariaat gemaakte kosten in aftrek brengen. Deze commissaris zal zich moeten aanmelden bij de Belastingdienst als btw-ondernemer, periodiek factureren en aangifte omzetbelasting moeten doen. Daarvoor moet hij voldoen aan de boekhoud- en factureringsverplichtingen. Mogelijk heeft het bedrijf of de instelling waarvoor de commissaris werkzaam is recht op vooraftrek van btw. Is dit niet het geval, bijvoorbeeld bij publieke instellingen (zoals zorg, onderwijs, woningcorporatie), dan is het belangrijk om na te gaan of de overeengekomen vergoeding op basis van het contract in- of exclusief btw is. Indien de overeengekomen vergoeding exclusief btw is, komt er 21% btw bovenop die dan niet (volledig) aftrekbaar is. Aandachtspunten en oplossingsrichtingen Commissarissen die uit hun activiteiten beperkte opbrengsten genieten kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van een ontheffing of de zogenaamde kleine ondernemingsregeling (KOR). Als over het totaal aan commissariaten en eventuele overige ondernemersopbrengsten niet meer dan aan btw per jaar verschuldigd is, hoeft de commissaris geen btw te factureren, geen btw-aangiften in te dienen en komen de boekhoud- en factureringsverplichtingen te vervallen. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij een commissaris die in totaal maximaal per jaar (inclusief 21% btw) ontvangt en geen btw in aftrek brengt. Als een commissaris per saldo in totaal tussen en aan btw per jaar verschuldigd is, mag hij de verschuldigde btw verminderen. De vermindering wordt berekend op basis van de volgende formule: 2,5 x ( het verschuldigde btwbedrag). De vermindering is niet meer dan het bedrag van de per saldo verschuldigde belasting. In dit geval dient de commissaris wel btw te factureren, btw-aangiften in te dienen en te voldoen aan de boekhoud- en factureringsverplichtingen. Afhankelijk van de feitelijke situatie kan een samenloop van btw-heffing en loonheffing optreden. Op grond van het civiele recht staan commissarissen niet in dienstbetrekking tot hun opdrachtgever, maar voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen bij fictie wel. We illustreren de samenloop als volgt:

5 De opdrachtgever moet - uitzonderingen daar gelaten - over de vergoeding exclusief omzetbelasting loonbelasting/premie volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet inhouden en afdragen. Over kostenvergoedingen hoeft niet te worden ingehouden. De commissaris moet over de totale vergoeding voor zijn werkzaamheden (dus ook de onkostenvergoeding) btw afdragen. Vermogen in box 3: wat gaat er veranderen? Heeft u nu recht op zorgtoeslag of het kindgebonden budget houd dan uw vermogen, zoals uw bank -en spaartegoeden in box 3, in de gaten. Vanaf 1 januari 2013 geldt namelijk een vermogenstoets voor deze beide toeslagen. Bedraagt uw vermogen op 1 januari 2013 meer dan (alleenstaande) of (partners) dan ontvangt u in 2013 geen zorgtoeslag of kindgebonden budget meer. Heeft u beleggingen dan moet u de waarde van deze beleggingen opgeven in box 3. Voor maatschappelijke beleggingen of beleggingen in durfkapitaal en cultuurfondsen gelden bepaalde vrijstellingen. Ook heeft u dan recht op een extra heffingskorting. Deze beleggingen moet u nog eens tegen het licht houden, want volgend jaar gelden de voordelen alleen nog maar voor groen beleggen. Belegt u in groene projecten, dan blijft een vrijstelling gelden in box 3 van maximaal Bovendien houdt u nog recht op een heffingskorting van 0,7% (2012) van het vrijgestelde bedrag in box 3. Let op Wilt u gaan beleggen in een groen fonds, check dan ook of dit fonds wel door de Belastingdienst als een dergelijk fonds is aangewezen, want anders profiteert u niet van de voordelen. Schenken en geven Uw vermogen moet u op een gegeven moment overdragen. Schenken bij leven is nog altijd voordeliger dan vererven bij overlijden. Zeker als u handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Dit jaar mag u aan uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 35 jaar, dan kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van Dit kan ook als uw kind zelf ouder is dan 35 jaar, maar zijn of haar partner die leeftijd nog niet heeft bereikt.

6 Deze eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 35 jaar kan nog verhoogd worden tot als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning of om een dure studie te betalen. In het Belastingplan 2013 wordt zelfs voorgesteld om deze leeftijdsgrens te verhogen van 35 naar 40 als het kind de schenking gebruikt voor de eigen woning. Vanaf 2012 zijn de voorwaarden voor de giftenaftrek versoepeld, zowel voor de belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. Zo mag een particulier voor de giftenaftrek de giften aan culturele algemeen nut beogende instellingen verhogen met 25%. De verhoging is maximaal Wit u uw giftenaftrek over 2012 optimaliseren, neem dan contact op met uw adviseur. Let op Voor de vrijstellingen voor schenkingen en voor de giftenaftrek gelden aanvullende voorwaarden, dus laat u goed informeren voordat u een schenking of gift doet. Scholingsuitgaven? Maak optimaal gebruik van aftrek Volgt u een opleiding of studie om hiermee een inkomen uit werk en woning te kunnen verwerven? Dan zijn de kosten die u hiervoor maakt onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting als scholingsuitgaven. Deze aftrek wordt vanaf 1 januari 2013 aanzienlijk beperkt. Aftrekbaar zijn dan alleen nog de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van de opleiding of studie. Kort gezegd is dit het les-, cursusof collegegeld, examengeld of de promotiekosten en de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen. Denk hierbij aan verplichte studieboeken of verplicht gereedschap voor de opleiding. Sommige kosten die nu nog aftrekbaar zijn, zijn dat dus volgend jaar niet meer. Denk bijvoorbeeld aan niet-verplichte vakliteratuur en de afschrijving op een computer met eventueel bijbehorende apparatuur die u nodig heeft voor uw studie. Tip Misschien kunt u de aanschaf of betaling voor scholing naar voren halen om zo in ieder geval in 2012 nog optimaal te profiteren van de aftrek.

7 Let op In 2012 is de drempel voor de aftrek van scholingsuitgaven nog 500. Volgend jaar wordt deze drempel verlaagd naar 250. Levensloopregeling? Veranderingen op komst Vitaliteitssparen wordt volgend jaar niet ingevoerd en dat heeft gevolgen voor deelnemers aan de levensloopregeling. Het levenslooptegoed kan in 2013 namelijk niet worden omgezet in vitaliteitssparen. Neemt u deel aan de levensloopregeling en was het tegoed op uw levenslooprekening op 31 december of meer, dan zijn de gevolgen beperkt. U kunt gewoon door blijven sparen in de regeling. Vanaf 2012 bouwt u alleen geen levensloopverlofkorting meer op. Was het tegoed op uw levenslooprekening op 31 december 2011 minder dan 3.000, dan valt het tegoed begin 2013 verplicht vrij. Dit levenslooptegoed is geheel belast in box 1. Wel wordt rekening gehouden met uw opgebouwde rechten uit het verleden (2006 t/m 2011) op de levensloopverlofkorting. Het overgangsrecht staat nog niet definitief vast. Er is een tegemoetkoming voorgesteld dat het opgebouwde tegoed van 31 december 2011 in aanmerking komt voor 80% van de waarde in het economisch verkeer als het in 2013 vervalt. Forensentaks van de baan De forensentaks is van de baan. Dat betekent dat er alsnog niets verandert op het gebied van: De onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke kilometers en kilometers voor woonwerkverkeer bij een auto in privé. De bijtellingsregelling voor een auto van de zaak of van de werkgever. Heeft u liever geen bijtelling voor de auto van de zaak? Dat kan, maar dan mag u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijden. Daarbij beschouwt de Belastingdienst uw woonwerkkilometers volgend jaar waarschijnlijk toch als zakelijk. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een rittenregistratie. In de rittenregistratie moet u niet alleen een aantal basisgegevens vermelden, maar ook de gegevens per rit.

8 Basisgegevens Het merk van de auto Het type auto Het kenteken van de auto De periode waarin u de auto hebt gebruikt De ritgegevens Gegevens per rit De datum De begin- en de eindstand van de kilometerteller Het vertrek- en het aankomstadres De privé-omrijkilometers die worden gereden Let op Voldoet uw rittenregistratie niet, dan krijgt u alsnog te maken met de bijtelling, tenzij u op een andere manier kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. De Belastingdienst legt dan een naheffingsaanslag op. Daarnaast kan zij een boete opleggen van Tips voor ondernemingen en bv's Btw Nieuwe factureringsregels Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe btw-factureringsregels. Naast alle gegevens die u nu al moet vermelden op de factuur, zijn er enkele versoepelingen en wijzigingen. Misschien moet u uw facturen hier dus nog op aanpassen. Bovendien krijgen Europese ondernemers de wettelijke mogelijkheid om elektronische facturen naar elkaar te sturen. Teruggaaf btw oninbare debiteuren U kunt onder voorwaarden btw terugvragen die u heeft afgedragen op vorderingen waarvan vast is komen te staan dat die niet zijn/zullen worden ontvangen. Heeft u (vermoedelijk) oninbare debiteuren, beoordeel dan of een dergelijk verzoek zinvol is.

9 Let op Het verzoek moet in principe binnen zes weken na het moment waarop het recht op teruggaaf is ontstaan worden ingediend. Bij te late indiening verleent de belastingdienst meestal ambtshalve teruggaaf, maar daar staat geen bezwaar of beroep tegen open. Teruggaaf buitenlandse btw Vraag tijdig buitenlandse btw terug bij de belastingdienst. De sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2012 is 30 september Aan verzoeken om teruggaaf worden door de verschillende lidstaten vaak verschillende voorwaarden gesteld, een overzicht van bijzonderheden kan worden gedownload van de website van de Belastingdienst Aangiftetijdvak wijzigen Het kan in verband met de liquiditeitspositie voordelig zijn om van maandaangifte naar kwartaalaangifte over te stappen. Als u echter per saldo btw terugkrijgt is het voordeliger om maandaangifte te (blijven) doen. Tip corrigeren btw-verhoging Het algemene btw-tarief is per 1 oktober 2012 omhooggegaan van 19 naar 21%. Nu kan het zijn dat u voor 1 oktober 2012 een factuur met 19% heeft uitgereikt voor prestaties die (deels) na 1 oktober plaatsvinden of worden voltooid. In dat geval had u op de vergoeding voor die prestaties 21% in rekening moeten brengen. Als u deze extra verschuldigde btw niet op uw afnemers wilt verhalen, mag u 21/121-19/119 -deel van het originele brutobedrag aan de Belastingdienst betalen. Voorbeeld ter verduidelijking: Oorspronkelijke netto prijs 100 In rekening gebrachte btw 19 Oorspronkelijke brutoprijs 119 Op aangifte voldaan 19 In rekening gebrachte btw had moeten zijn: 21 ( 100 x 21%)

10 Te weinig in rekening gebracht 2 ( 21-19) Nog af te dragen 1,65 (21/121-19/119 x 119) Dat scheelt u 0,35 per 100 netto Correctie privégebruik auto van de zaak In geval van een auto van de zaak dient de ondernemer/werkgever ieder jaar in de laatste tijdvakaangifte de correctie voor privégebruik aan te geven. In 2011 werd deze correctie ter discussie gesteld. De procedure daarover loopt nog en het was voor de wetgever aanleiding om de regeling voor (de berekening van) de correctie vanaf 1 juli 2011 aan te passen. We hebben namens vele cliënten bezwaar aangetekend tegen deze correcties en daarvoor onder andere de collectieve bezwaarregeling benut. In de laatste aangifte over 2012 dient u opnieuw de correctie door te voeren. Om de discussie voor te zijn heeft de Belastingdienst aangegeven op welke manier weer gebruik kan worden gemaakt van de collectieve regeling en hoe deze er uitziet. We schetsen kort voor u de alternatieven. Heeft u voor de correctie over 2011 bezwaar aangetekend onder de collectieve regeling, dan behandelt de Belastingdienst de correctie over het jaar 2012 automatisch (ambtshalve). Apart bezwaar maken tegen het over 2012 aangegeven btw-bedrag voor privégebruik auto hoeft dan niet. Wilt u voor 2012 voor het eerst bezwaar maken tegen de correctie, dan kunt u gebruik maken van de collectieve regeling via ons kantoor. Voordelen zijn dat u de geschilpunten niet nader hoeft te motiveren en de in geschil zijnde bedragen niet specifiek hoeft te berekenen en benoemen. Het bezwaar wordt aangehouden totdat in de lopende (proef)procedures is beslist. U kunt in alle gevallen op individuele basis bezwaar aantekenen tegen de laatste aangifte over Dat is met name aan te raden als de (correcties in de) aangifte - ook - aanleiding geven tot andere redenen voor bezwaar. Neemt u gerust contact op met uw adviseur om uw mogelijkheden te bespreken.

11 Let op Het bezwaar kan tot zes weken na indiening van en betaling op de aangifte worden ingediend. Betalingsproblemen? De fiscus komt u tegemoet! Kunt u, door liquiditeitsproblemen, tijdelijk de belastingaanslagen (bijvoorbeeld voor de loonheffing of de btw) niet op tijd betalen, vraag de Belastingdienst dan om uitstel van betaling. Volgend jaar krijgt u ruimere mogelijkheden om uw belastingschulden later te betalen. Deze mogelijkheid is er zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als voor de bv. U kunt straks voor maximaal vier maanden uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst als: Het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal Er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend Er geen sprake is van aangifteverzuim Er geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn gebleven Uw verzoek om uitstel van betaling hoeft in 2013 niet langer alleen maar schriftelijk in te dienen. U mag het uitstel ook telefonisch aanvragen bij de BelastingTelefoon. Er is ook een tijdelijke versoepeling voor betalingsregelingen met een langere looptijd. Het gaat dan om een betalingsregeling (crisisuitstel) voor ondernemers met betalingsproblemen door de economische crisis. Deze regeling is er al, maar volgend jaar hoeft u niet meer aan te tonen dat uw betalingsproblemen door de economische crisis komen. Een nieuw systeem van belastingrente: check uw voorlopige aanslagen Er komt in 2013 een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoeden van rente bij belastingaanslagen. Heffingsrente heet vanaf volgend jaar belastingrente. Invorderingsrente verandert niet van naam. De belangrijkste verandering is, dat het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend. Volgend jaar pas aanvangt op de eerste dag van de zevende maand (meestal 1 juli) na afloop van het belastingjaar. Nu berekent de Belastingdienst nog standaard heffingsrente vanaf 1 januari na afloop van het belastingjaar. Het percentage van de belastingrente zal wel veel hoger liggen dan nu het geval is en in de nieuwe regeling vergoedt de Belastingdienst alleen rente als de aanslag te laat wordt opgelegd.

12 Let op In de praktijk komt het erop neer dat u nauwelijks rente terugkrijgt van de Belastingdienst en veel eerder moet gaan betalen. Wij adviseren u daarom om vlak voor het einde van het jaar een schatting te maken van de winst en/of uw inkomen voor Het is verstandig om vervolgens uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting onder de loep te nemen en samen met uw belastingadviseur te kijken uw voorlopige aanslagen herzien moeten worden. Daarmee voorkomt u dat u onnodig heffingsrente betaalt als de winst hoger uitvalt dan in eerste instantie verwacht. Voorkom verliesverdamping Uw bedrijfsverliezen zijn niet onbeperkt verrekenbaar met uw bedrijfswinsten. Een verlies kunt u in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting, dan kunt u een verlies verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. Heeft u in 2003 een verlies geleden, laat dit verlies dan niet ongemerkt verdampen. Misschien kunt u dit jaar extra winst realiseren. Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen en heeft deze een potentiële boekwinst, stel de verkoop dan niet uit tot na De (boek)winst kunt u met de oude nog openstaande verliezen verrekenen. Daarnaast gelden tot 31 december 2012 twee goedkeuringen om dreigende verliesverdamping te voorkomen of te beperken: 1. Als bij de onderneming vóór 2007 willekeurig op bedrijfsmiddelen is afgeschreven, kan de willekeurige afschrijving onder voorwaarden worden omgezet in een reguliere (gelijkmatige) afschrijving. 2. Ook al is de keuzetermijn voor verruimde achterwaartse verliesverrekening (carryback) naar drie in plaats van één jaar verstreken, op verzoek en onder voorwaarden komen ondernemingen alsnog in aanmerking voor de verruimde carryback. Tip Raadpleeg voor mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen of beperken uw adviseur.

13 Verdien geld met innovatie Voor innovatieve ondernemers zijn er enkele fiscale innovatieregelingen. Zo is er de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) om de loonkosten voor deze werkzaamheden binnen uw bedrijf te verlagen. Ook de zelfstandig ondernemer die zich bezighoudt met innovatie kan onder voorwaarden gebruikmaken van de WBSO. Voor hem is er de S&Oaftrek voor zelfstandigen in de inkomstenbelasting. De Research en Development Aftrek (RDA) verlaagt de overige kosten van speur- en ontwikkelingswerk en tot slot kent de vennootschapsbelasting nog de innovatiebox. Winsten behaald met innovatieve activiteiten kunnen hierin worden ondergebracht. Voor deze winsten geldt een extra laag belastingtarief van 5% in plaats van 20 of 25%. In 2013 wordt de loongrens van de eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering verhoogd van naar Daar staat tegenover dat het percentage van de 1e schijf omlaag gaat van 42% (2012) naar 38% (2013). Het percentage in de eerste schijf voor starters gaat van 60% naar 50%. Het percentage van de tweede schijf blijft 14%. Het S&Ouurloon wordt vanaf 2013 afgerond naar boven op 1. Nu is dat nog 5. Tip Bent u of zijn uw werknemers innovatief bezig en maakt u nu nog geen gebruik van bovenstaande regelingen, verdiep u dan eens in de mogelijkheden. Veel informatie is te vinden op Uiteraard kunt u ook terecht bij uw adviseur. Laat geen voordelen liggen. Omdat de regelingen zo populair zijn, wil de regering vanaf 2014 gaan bezuinigen op de WBSO, de RDA en de innovatiebox. Het bedrag is nog onduidelijk. Kortom: maak dus nu gebruik van de regelingen. Volgend jaar eenmalig: werkgeversheffing hoge lonen Is het loon van een werknemer dit jaar meer dan , dan krijgt u als werkgever volgend jaar een extra werkgeversheffing. De werkgeversheffing is eenmalig in 2013 en is 16% over het meerdere boven de Er wordt uitgegaan van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking voor het hele jaar 2012, inclusief alle structurele en incidentele beloningen en dus ook inclusief de bijtelling van de auto.

14 Stel, uw werknemer verdient dit jaar een jaarloon van De werkgeversheffing moet u berekenen over het meerdere boven de In dit geval dus De werkgeversheffing 'hoge lonen' bedraagt dan 16% van , oftewel De extra werkgeversheffing komt bovenop de reguliere loonkosten die u als werkgever al heeft. Een forse lastenverzwaring, waar u wellicht nu al rekening mee wilt houden. Let op U bent de werkgeversheffing op 31 maart 2013 verschuldigd, dan moet u dat in dat aangiftetijdvak aangeven en afdragen aan de Belastingdienst. Verdiep u in de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2011 kunnen werkgevers gebruikmaken van de werkkostenregeling. Tot en met 2013 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Vanaf 1 januari 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Tot nu toe hebben nog maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Maar de werkkostenregeling betekent voor u werk aan de winkel. Want 2013 is het laatste jaar waarin u zich kunt verdiepen in de regeling, de financiële aspecten ervan voor u als werkgever en voor de werknemers, en om eventueel de arbeidsvoorwaarden aan te passen. We hebben een uitgebreide whitepaper over de werkkostenregeling. Deze vindt u op onze website, Uniformering loonbegrip? Ken de veranderingen Vanaf 1 januari 2013 wordt het loonstrookje van uw werknemers korter en eenvoudiger. Er komt dan namelijk één loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Door de uniformering van het loonbegrip wijzigt de loonstaat. Maakt u gebruik van een salarissoftwarepakket, dan is de gewijzigde loonstaat hierin op tijd verwerkt. Informeer desnoods bij uw adviseur. Gebruikt u een zelfgebouwd softwarepakket voor de salarissen, dan moet u zelf rekening houden met de wijzigingen in de loonstaat.

15 Het uniformeren van het loonbegrip heeft voor u als werkgever belangrijke gevolgen voor onder andere: De vergoeding van de bijdrage Zvw De bijtelling privégebruik auto De levensloopregeling Vergoeding van de bijdrage Zvw Nu houdt u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw nog in op het loon van de werknemer en u vergoedt als werkgever tegelijkertijd de bijdrage. Uw werknemer is over deze vergoeding loonbelasting/premie volksverzekeringen verschuldigd. Vanaf 1 januari 2013 wordt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw vervangen door een werkgeversheffing Zvw. De werknemer ziet de inkomensafhankelijke bijdrage niet meer terug op zijn loonstrook. Hij is de bijdrage niet meer verschuldigd en uw bijdrage (de nieuwe werkgeversheffing) wordt niet gezien als loon voor de werknemer. Voor de directeur-grootaandeelhouder die het lage Zvw-tarief betaalt, wijzigt er niets. Als werkgever blijft u voor de dga de bijdrage Zvw inhouden op het nettoloon. Bijtelling privégebruik auto Een andere belangrijke wijziging is de behandeling van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Nu is deze bijtelling nog loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. Vanaf 1 januari 2013 is de bijtelling privégebruik auto ook loon voor de werknemersverzekeringen. Haalt uw werknemer nu niet het maximumpremieloon, maar straks wel doordat de auto van de zaak voortaan meetelt, dan moet u volgend jaar meer premies werknemersverzekeringen afdragen. Levensloopregeling Spaart uw werknemer in een levensloopregeling, dan is de inleg per 1 januari 2013 geen loon meer, dus ook niet voor de werknemersverzekeringen. De inleg is dan aftrekbaar voor alle loonheffingen en uw bijdrage is geen loon.

16 Neemt uw werknemer in 2013 levenslooptegoed op, dan is deze opname loon voor alle loonheffingen, dus inclusief de werknemersverzekeringen. Voor werknemers die op 1 januari jaar of ouder zijn, is de opname uit het levenslooptegoed echter geen loon voor de werknemersverzekeringen. Voor hen is het loon uit vroegere dienstbetrekking. Tips voor de woningeigenaar Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Vanaf 1 januari 2013 is de rente op een nieuwe lening (of leningdelen) voor aanschaf, onderhoud of verbouwing van de eigen woning alleen nog aftrekbaar in box 1 als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Na 2013 gesloten leningen of leningdelen die niet voldoen aan de aflossingseisen kwalificeren niet (langer) als eigenwoninglening en vallen in box 3. Voor bestaande leningen gelden deze nieuwe regels niet, ook niet als een bestaande lening wordt overgesloten en er geen extra bedrag wordt bijgeleend. Wordt er wel een extra bedrag bijgeleend dan gelden de nieuwe regels voor dit leningdeel. We vatten de belangrijkste voorstellen voor enkele specifieke situaties en uitzonderingen samen: Alhoewel een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten niet helemaal voldoet aan de nieuwe eisen, wordt voor 2013 een tijdelijke goedkeuring voorgesteld. Ook in 2013 aangegane startersleningen kwalificeren als 'oude' eigenwoningschuld in box 1. Bestaande spaar-en aflossingsvrije hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kunnen gewoon worden meegenomen naar een volgende woning, zonder dat eigenaren verplicht worden de hypotheek annuïtair te gaan aflossen. Bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken zonder NHG mogen bij verhuizing onder voorwaarden worden omgezet naar een NHG-hypotheek.

17 Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Vanaf 2014 wordt zowel voor bestaande als voor nieuwe leningen het maximumpercentage (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken jaarlijks met 0,5%-punt verlaagd. Restschuldfaciliteit Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen en daardoor blijven zitten met een restschuld kunnen de rente op deze restschuld nog tien jaar lang in box 1 in aftrek brengen. Het gaat om restschulden die zijn ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december Het maakt niet uit of na het ontstaan van de restschuld een huurwoning of eigen woning wordt betrokken en de restschuld telt niet meer voor de bijleenregeling. Kapitaalverzekering eigen woning Heeft u een bestaande kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrekening in box 3 die u later wilt gebruiken om de eigenwoningschuld mee af te lossen, dan kan het fiscaal gunstig zijn om deze om te zetten in een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). U heeft hier nog tot 1 april 2013 de tijd voor. Let op Zet u de verzekering voor 1 april, maar na 1 januari 2013 om, dan valt de kapitaalverzekering op 1 januari 2013 nog wel in box 3. Sluit u in 2013 een nieuwe kapitaalverzekering af, dan kan deze (behalve in bijzondere gevallen) niet meer worden aangemerkt als KEW. Nieuwe kapitaalverzekeringen voor eigen woning vallen vanaf 2013 van begin af aan onder het box 3-regime Dubbele hypotheekrenteaftrek bij verhuizing De termijn voor de dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige leegstaande woning die te koop staat en de nieuwe woning blijft in 2013 op drie jaar staan. Vanaf 2014 gaat deze weer naar twee jaar. Hierdoor kan een woning die sinds 2010 leegstaat en bestemd is voor de verkoop in 2013 nog steeds worden aangemerkt als eigen woning. Daarna valt de woning in box 3.

18 Hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur De regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur blijft ook in 2013 bestaan. Deze vervalt per 1 januari Let op Bovenstaande betekent dat het tijdelijk verhuren van een woning, in afwachting van verkoop, beëindigd moet zijn vóór 1 januari 2014 om nog gebruik te kunnen maken van deze regeling. Lagere overdrachtsbelasting ook voor aanhorigheden Heeft u een eigen woning en bent u van plan om een garage, een stuk tuin of een schuur te kopen, dan betaalt u over de verkrijging van dit soort aanhorigheden vanaf 2013 ook het lage overdrachtsbelastingtarief van 2%.

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO: NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook

Nadere informatie

Zakelijk / Ondernemers

Zakelijk / Ondernemers Eindejaartips 2012 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel 0318 507 061! Zakelijk / Ondernemers

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie