INTEGRAAL PERSONEELSBELEID. FUNCTIEMIX Borgesiusstichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGRAAL PERSONEELSBELEID. FUNCTIEMIX Borgesiusstichting 2010-2014"

Transcriptie

1 INTEGRAAL PERSONEELSBELEID FUNCTIEMIX Borgesiusstichting jvdb/ ipb en f-mix Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE BLZ 1. Inleiding op dit beleidsstuk Visie Het functiebouwwerk De gesprekkencyclus Competentiescan LA en LB De sollicitatieprocedure LB-functie Bijlagen (2) 76 jvdb/ ipb en f-mix Pagina 2

3 1 Inleiding Gedurende de periode augustus 2010 tot en met augustus 2014 zal de Borgesiusstichting de functiemix implementeren in de organisatie. Gezien de omvangrijkheid van deze invoering werken we in een aantal stappen en fases. Onderstaand geven we deze stappen aan. Fase 1 > Fase 2 > Fase 3 > Fase 4 > Voorbereiding implementatie en informatie geledingen. Periode september 2010 t/m december Inhoudelijk: Middels nieuwsbrieven en nader in te plannen voorlichtingsbijeenkomsten voor het onderwijzend personeel brengen we het beleid en de uit te voeren acties in deze onder de aandacht van de betrokkenen. duidelijk moet worden wat er gaat gebeuren en wat er concreet van de medewerkers wordt verwacht om in aanmerking te komen voor een functie LB. In deze periode leggen we het beleid voor ter instemming aan de GMR. Implementatie nieuwe gesprekkencyclus en uitvoering competentiescan onderwijzend personeel. Periode januari 2011 t/m april Inhoudelijk: Alle onderwijsmedewerkers vullen zelf de competentiescan en hun belangstellingsformulier in. De directeur voert met het onderwijzend personeel het beoordelingsgesprek waarbij de scan en het belangstellingsformulier aan de orde moet komen en geeft een advisering m.b.t. de mogelijkheid dat de leerkracht voor een LBschaal in aanmerking komt. De tweejarige opzet van de gesprekscyclus start in dit geval met het "tweede jaar" (voortgang / beoordeling). Het daaropvolgende jaar komen de onderdelen "eerste jaar" aan bod (planning / functionering). Werving en selectie onderwijzend personeel LB. Periode april 2011 t/m mei Inhoudelijk: Bij een positief advies van de direct leidinggevende besluit de betrokken leerkracht zelf of hij / zij solliciteert naar een LB-functie. De sollicitanten worden conform de afgesproken procedure op gesprek bij de sollicitatiecommissie uitgenodigd. Kort daarna wordt vastgesteld of de LB-schaal kan worden toegekend op basis van zowel de landelijk geldende criteria als de door Het Barlake aangegeven criteria. Terugblik, evaluatie en eventuele aanpassingen eerste invoering functiemix conform de CAO-PO. Periode september 2011 t/m december Inhoudelijk: Op bestuurlijk niveau, binnen het BDO en de GMR evalueren we het gehele proces van de voorliggende fases. Relevante aanpassingen (ook vanuit de overheid) voeren we door. Bovenstaande cyclus zal zich vanaf het schooljaar jaarlijks gaan herhalen. JCM van den Buys en JBM Krebbekx Algemene directie jvdb/ ipb en f-mix Pagina 3

4 2 Visie De wettelijke invoering van de functiemix vanaf het jaar 2010 is voor de Borgesiusstichting de aanleiding om expliciet te kijken naar het integraal personeelsbeleid en de daarmee samenhangende belangrijke onderdelen. De visie in deze is niet om zo snel mogelijk de functiemix in te voeren. De Borgesiusstichting gaat uit van het gedegen opzetten en uitvoeren van de onderstaande onderdelen die relevant zijn voor een goed personeelsbeleid met het doel de algehele kwaliteit van de personele inzet en daarmee de kwaliteit van de stichting in het algemeen positief te beïnvloeden. De functiemix zelf is daarvan "slechts" het slot. Het vastgestelde functiewaarderingssysteem (Fuwasys) is het kader hoe we functies en taken inhoudelijk zien en welke waardering daarmee is gemoeid. Binnen de Borgesiusstichting willen we vooral integraal personeelsbeleid ten uitvoer brengen. Belangrijk aspect is dat we alle aandacht richten op levensfasegericht personeelsbeleid en daarmee samenhangende ontwikkelingen en uitgangspunten. We willen vanuit onze identiteit, gebaseerd op de kernwaarden spiritualiteit, solidariteit en samenwerking, zorgen voor het zo optimaal mogelijk kunnen functioneren van onze leerkrachten. De leerkracht zelf is daarbij de belangrijkste spil en wordt in dit beleid meegenomen en (niet vrijblijvend) uitgenodigd om te reflecteren op de eigen ontwikkeling en professionaliteit. De Borgesiusstichting vindt het van belang dat: leerkrachten een open en zelfsturende werkhouding ontplooien. dat de personele bezetting ook voor de toekomst optimaal blijft. de positie van leerkrachten sterker wordt. mobiliteit gezien wordt als mogelijkheid tot verdere beroepsontwikkeling. leerkrachten beloond worden naar inzet. De Borgesiusstichting stelt daarvoor de instrumenten en handvatten ter beschikking (bijv. bekwaamheidsdossier, personeelsscan, belangstellingsregistratie, een gesprekscyclus). De rol van de leidinggevende is van cruciaal belang om de leerkrachten daarbij te ondersteunen en indien nodig te coachen. Om deze visie ten uitvoer te brengen en meetbaar te maken voeren we een aantal acties door. De Borgesiusstichting verwacht van leerkrachten dat: met regelmaat gewerkt wordt aan versterken van de eigen bekwaamheden. met regelmaat gewerkt wordt aan versterken van de teambekwaamheden. een eigen bewijslast kunnen overleggen waarmee aantoonbaar de (groeiende) professionaliteit zichtbaar en meetbaar wordt. hij / zij actief deelneemt aan de gesprekscyclus en deze communicatievorm ervaart als het "vliegwiel" van Integraal Personeelsbeleid. op basis van capaciteit en bekwaamheden aangeeft mogelijk voor een LB-schaal in aanmerking te (willen) komen. Wat implementeren we in de organisatie de komende jaren om goed personeelsbeleid gestalte te geven? De nieuwe gesprekkencyclus: De Borgesiusstichting vindt het van groot belang dat er een structurele vorm van gesprek plaatsvindt tussen leidinggevenden en medewerkers. Deze gesprekken hebben als belangrijkste doelstelling de eigen persoonlijke kwaliteiten helder te maken en daar waar competenties verbetering / versterking behoeven, hiermee zelf aan het werk te gaan middels bijv. coaching / scholing / collegiale consultaties. De gesprekken hebben een functioneringswaarde, maar ook een beoordelingswaarde. In dit laatste facet zal de leidinggevende op basis van vastgelegde criteria een oordeel geven over de kwaliteit van het werk dat de medewerker uitvoert. Het gaat hierbij niet om een beoordeling in "goed / niet goed" of "geschikt / ongeschikt". Het gaat over het aangeven of de werkresultaten van de medewerker overeenstemmen met datgene wat de school / de Borgesiusstichting van iedere onderwijsgevende mag verwachten. En bovenal wat de medewerker zichzelf ten doel heeft / had gesteld. Bij beoordelen van het resultaat hanteren we wel termen als: jvdb/ ipb en f-mix Pagina 4

5 onvoldoende, behoeft in sterke mate verbetering. behoeft op enkele punten verbetering. voldoet aan gemaakte afspraken. voldoet ruimschoots aan gemaakte afspraken (excellent) Het is aan de medewerker om met deze beoordeling aan het werk te gaan en / of keuzes te maken voor het uit te voeren werk en taken binnen de organisatie. Indien men voor een LB-schaal in aanmerking wil komen moet er vanuit de leidinggevende in ieder geval een positieve beoordeling zijn afgegeven (mede) op basis van de gehanteerde werkinstrumenten. De competentiescan: Voor alle medewerkers is het van groot belang op een uniforme manier zelf te kunnen kijken naar de eigen competenties, de eigen sterke en minder sterke (ontwikkel)punten. We gebruiken in de Borgesiusstichting hiervoor een scan die alle medewerkers invullen in het jaar dat er ook een beoordeling plaatsvindt. De leidinggevende spiegelt de uitkomsten van de scan met eigen waarnemingen en geeft zijn of haar onderbouwde visie (feedback) m.b.t. de kwaliteit van de werkresultaten van de medewerker op basis van de in de scan in meer of mindere mate aanwezige zichtbare competenties. Medewerker en leidinggevende komen samen overeen welke acties eventueel nodig zijn om de kwaliteit van het werk, zowel voor de schoolorganisatie als voor de medewerker zelf, te verhogen / te verbeteren. De scan is geen beoordelingsinstrument op zich. De scan is een instrument dat de leerkracht gebruikt om de resultaten van zijn / haar werk tegen het licht te houden en voor zichzelf een beeld kan vormen waaraan eventueel nog gewerkt dient te worden m.b.t doorontwikkelen. Vanuit deze optiek vindt dan ook het gesprek met de leidinggevende plaats. Het ontwikkelperspectief is daarbij meer van belang en geeft de leerkracht richting waarmee hij / zij verder kan. Leeftijdsfasegericht personeelsbeleid: De Borgesiusstichting wil graag goed omgaan met de wensen en ideeën die vanuit het personeel zijn aangegeven vanuit de "leeftijdsfase-interviews". Medewerkers geven aan behoefte te hebben aan intervisie met andere medewerkers binnen de gehele organisatie, geformaliseerd taakbeleid voor alle scholen, deskundigheidsbevordering en mobiliteitsvormen. We zullen dan ook acties zetten op bovenstaande onderdelen van LFGP. Een voorbeeld van een dergelijke actie is gestart in 2010: de kweekvijver voor mogelijk toekomstige leidinggevenden. Ook de bovenschoolse netwerken van de digicoaches en de IB-ers zien we als voorbeelden van "good-practice". Het functiebouwwerk in relatie tot de personeelsscan en LB-schalen: In het kader van doorstroommogelijkheden in een LB-schaal geven we hier uitdrukkelijk aan dat het onderdeel "resultaatgebieden" van primair belang is bij het vaststellen van de kwaliteit van het werk en het verbinden van conclusies m.b.t. de doorgroei van de medewerker. Het is van belang dat de medewerker bij het invullen van de scan beschikt over de bij zijn / haar werk passende functiebeschrijving uit het functiebouwwerk. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 5

6 3 Het functiebouwwerk Deel 1 > Management- en bestuurskantoor algemeen directeur adjunct algemeen directeur projectdirecteur secretaresse financieel controller financieel medewerker Deel 2 > scholen directeur adjunct directeur leraar basisonderwijs leraar + taak intern begeleider leraar + taak bouwcoördinator vakleerkracht basisonderwijs Deel 3 > onderwijs ondersteuning netwerkbeheerder / systeembeheerder leraarondersteuner onderwijsassistent basisonderwijs klassenassistent basisonderwijs administratief assistent conciërge In de vigerende CAO-PO is afgesproken dat een stichting beschikt over een functiebouwwerk en de organisatie conform dit bouwwerk inricht. Daarnaast vraagt ook de ontwikkeling van een organisatie dat het functiebouwwerk wordt beschreven en tevens dat alle functies worden gewaardeerd. De functies in dit document zijn beschreven en gewaardeerd met behulp van een daartoe bevoegd bureau met gecertificeerde functiewaarderingsdeskundigen en conform de FUWASYS PO systematiek. Bij de functiewaardering is gekeken naar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die bij de beschreven functie horen. Alle bij de Borgesiusstichting aanwezige en mogelijk in de toekomst van toepassing zijnde functies zijn hier beschreven en gewaardeerd. Dit functiebouwwerk zal worden aangepast indien er andere of nieuwe functies binnen de organisatie ontstaan of nodig worden geacht. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 6

7 Deel 1: MANAGEMENT- EN BESTUURSKANTOOR Functie informatie Algemeen directeur Functienaam Algemeen directeur Organisatie Borgesiusstichting Onderdeel Bovenschools management Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd Fuwasys advies 13 - Vd Werkterrein Management > directie / bestuur Activiteiten Kenmerkscores Somscore 56 Datum Fuwasys versie Beleid voorbereiden en ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functiebeschrijving Borgesiusstichting De Borgesiusstichting kent twee afdelingen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Rucphen, te weten de afdeling Primair Onderwijs en de afdeling Peuterspeelzaalwerk. De afdeling primair onderwijs beheert 18 scholen voor primair onderwijs met in totaal ongeveer 3600 leerlingen en 230 medewerkers. De afdeling peuterspeelzaalwerk beheert 5 peuterspeelzalen met in totaal ongeveer 190 peuters en 17 personeelsleden. Bovenschools management Binnen het bovenschools management geeft de algemeen directeur leiding aan de adjunct algemeen directeur, de projectdirecteur en de schooldirecteuren. De algemeen directeur heeft een aantal taakgebieden (mede) gedelegeerd aan de adjunct algemeen directeur. De adjunct algemeen directeur is binnen het bovenschools management verantwoording schuldig aan de algemeen directeur, zo ook de projectdirecteur. De projectdirecteur adviseert de algemeen directeur bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de tot zijn taak behorende resultaatgebieden. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de uivoering van beleid en de dagelijkse coördinatie van de gang van zaken. Het bevoegd gezag heeft daartoe, binnen de wettelijke mogelijkheden, bevoegdheden gemandateerd aan de algemeen directeur. De algemeen directeur is eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor het bestuur. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de volgende beleidstaakgebieden: algemene zaken, identiteit, organisatie, financiën, onderwijs en kwaliteit, huisvesting, personeel, scholing en ontwikkeling. Algemene werkomgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een stichting voor primair onderwijs. De stichting omvat een minder omvangrijk regionaal gebied met een minder groot aantal scholen en diversiteit in onderwijssoorten. De stichting heeft, teneinde de positie van de schoolorganisatie te waarborgen, te maken met bestuurlijk overleg over diverse beleidsterreinen met o.a. gemeenten en andere vertegenwoordigers uit de maatschappelijk relevante omgeving. Vanwege de minder grote omvang van het regionaal gebied heeft het overleg een gemiddelde mate van complexiteit en spelen er in mindere mate strategische en maatschappelijke aspecten waar het bestuur op moet inspelen. Het bestuur vervult in beleidsmatige en beheersmatige zin een toezichthoudende rol, waardoor de algemeen directeur beleidsmatig verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de integrale schooloverstijgende beleidsdoelstellingen voor het bestuur van de stichting. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de algemeen directeur vastgelegd: er is sprake van een vergaande mandatering van bestuurstaken aan de algemeen directeur. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 7

8 De algemeen directeur draagt zorg voor de beleidsontwikkeling namens het bestuur, de beleidsvoorbereiding- en uitvoering op de diverse beleidsterreinen van de scholen, geeft leiding en sturing aan de schoolorganisatie. Salarisschaal: DD. Resultaatgebieden 1. Beleidsontwikkeling namens bestuur op de genoemde beleidstaakgebieden ontwikkelt beleid met betrekking tot integrale schooloverstijgende beleidsdoelstellingen. ontwikkelt organisatiebrede en integrale beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de onderwijsvraag en adviseert het bestuur hierover. draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsorganisatie. draagt zorg voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het organisatiebrede onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering, gekenmerkt door complexiteit en integraliteit. leidt multidisciplinaire projecten en / of is voorzitter van commissies en ontwikkelt beleid namens het bestuur. adviseert het bestuur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden. adviseert het bestuur over de vast te stellen algemene beleidskaders. levert managementinformatie aan het bestuur. vertegenwoordigt het bestuur naar externe overlegpartners. 2. Beleidsvoorbereiding en -uitvoering voor scholen vertaalt de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen. vertaalt de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar meerjarenbeleid voor onderwijsprogrammering en organisatieontwerp op de scholen. vertaalt de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar een inbreng in het overleg met en het besluitvormingsproces van de lokale overheid. initieert en stimuleert vernieuwing van het onderwijsbeleid. zorgt voor de totstandkoming van operationele werkplannen op de scholen en de afstemming tussen die plannen. 3. Leiding en sturing schoolorganisatie geeft leiding aan de directeuren van de scholen, de adjunct algemeen directeur, de projectdirecteur en het personeel van het bestuurskantoor. is verantwoordelijk voor de opstelling van een organisatiebreed meerjarenbeleidplan, de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting. is verantwoordelijk voor de opstelling van het jaarverslag en de jaarrekening. vertegenwoordigt de organisatie in interne en externe overlegsituaties, o.a. de GMR, de vakcentrales en het overleg met de lokale overheid. legt en onderhoudt politiek / bestuurlijke contacten, contacten met de lerarenopleidingen en met relevante instellingen voor onderwijs, welzijn en jeugdzorg. zorgt voor coördinatie en afstemming van de contacten en et opbouwen van netwerken. 4. Specificeren beleidstaakgebieden algemene zaken: strategisch beleid, alle externe contacten, ondertekenen van contracten. identiteit. organisatie: algemene gang van zaken, evaluatie actieplannen van de scholen, contacten onderhouden met bestuur / GMR / BDO. financiën: bewaken van de uigaven middels kwartaalrapportages, subsidies coördineren en verantwoorden, bewaken lumpsum, begroting opstellen, samen met de directeuren de begroting voor de scholen opstellen, meerjaren investeringsplannen opstellen en actualiseren, jaarverslag opstellen en onderzoeken van mogelijkheden tot centralisering van contracten. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 8

9 onderwijs en kwaliteit: advisering van scholen, begeleiden van de directeuren bij de veranderingsprocessen, implementatie van bovenschools beleid, schrijven van beleidsstukken, de kwaliteit middels de kwaliteitsforums monitoren, kwaliteitsrapportage en contacten met de inspectie BAO. huisvesting: onderhoud gebouwen, aanvragen onderhoud gemeente, opstellen en actualiseren van meejaren onderhoudsplannen, beheer, nieuwbouw en uitbreiding van de scholen, anticiperen op lokaal beleid, contacten met bedrijven over uit te voeren onderhoud, kwaliteitsbewaking onderhoud, contacten met verhuurders. personeel: administratie en arbobeleid, integraal personeelsbeleid, BIO, benoeming, schorsing en ontslag, mutatieformulieren en werkgeversverklaringen, formatiebeleid, begeleiding ziekte en verzuim, SMO, UWV. scholing en ontwikkeling: inventariseren van de scholingsbehoefte, aanbod en organisatie van de nascholing, afstemmen begeleidingsvragen, implementatie van de gesprekkencyclus, coördinatie bedrijfshulpverlening. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Beslist bij / over: het ontwikkelen van beleid met betrekking tot integrale schooloverstijgende beleidsdoelstellingen, het vertalen van de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen, het leiding geven aan de directeuren van de scholen, de adjunct algemeen directeur en de projectdirecteur en het personeel van het bestuurskantoor / de staf. Kader: de algemeen geformuleerde strategische beleidskaders van het bestuur. Verantwoording: aan het bestuur over de beleidsontwikkeling, de beleidvoorbereiding en de uitvoering op de diverse beleidsterreinen van de scholen, het leiding en sturing geven aan de gehele organisatie. Kennis en vaardigheden brede kennis van het primair onderwijs en de ontwikkelingen daarin. brede kennis en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het primair onderwijs. inzicht in de organisatie en de bedrijfsvoering van het primair onderwijs. vaardigheid in het leiding geven aan professionals. vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten. vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van standpunten, ideeën, onderwijsprogrammering enz. Contacten met de adjunct algemeen directeur over de bovenschoolse aangelegenheden en de projectdirecteur over de onderwijsinhoudelijke aangelegenheden om adviezen te formuleren en om afstemming en draagvlak te creëren voor het relevante beleid van de organisatie. met de directeuren van de scholen over beleidsaangelegenheden om adviezen te formuleren en om afstemming en draagvlak te creëren voor het relevante beleid van de organisatie. met de lokale overheid om deel te nemen aan het overleg en daarbij de standpunten van de organisatie in te brengen en te verdedigen. met andere onderwijsorganisaties, onderwijsgerichte instellingen en andere relevante organisaties om het beleid en de belangen van de organisatie uit te dragen, te verdedigen en te behartigen. met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 9

10 Adjunct algemeen directeur Functie informatie Functienaam Adjunct algemeen directeur Organisatie Borgesiusstichting Onderdeel Bovenschools management Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vc Fuwasys advies 12 - Vc Werkterrein Management > directie / bestuur Activiteiten Kenmerkscores Somscore 53 Datum Fuwasys versie Beleid voorbereiden en ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functiebeschrijving Borgesiusstichting De Borgesiusstichting kent twee afdelingen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Rucphen, te weten de afdeling Primair Onderwijs en de afdeling Peuterspeelzaalwerk. De afdeling primair onderwijs beheert 18 scholen voor primair onderwijs met in totaal ongeveer 3600 leerlingen en 230 medewerkers. De afdeling peuterspeelzaalwerk beheert 5 peuterspeelzalen met in totaal ongeveer 190 peuters en 17 personeelsleden. Bovenschools management Binnen het bovenschools management geeft de algemeen directeur leiding aan de adjunct algemeen directeur, de projectdirecteur en de schooldirecteuren. De algemeen directeur heeft een aantal taakgebieden (mede) gedelegeerd aan de adjunct algemeen directeur. De adjunct algemeen directeur is binnen het bovenschools management verantwoording schuldig aan de algemeen directeur, zo ook de projectdirecteur. De projectdirecteur adviseert de algemeen directeur bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de tot zijn taak behorende resultaatgebieden. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de uitvoering van beleid en de dagelijkse coördinatie van de gang van zaken. Het bevoegd gezag heeft daartoe, binnen de wettelijke mogelijkheden, bevoegdheden gemandateerd aan de algemeen directeur. De algemeen directeur is eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor het bestuur. De adjunct algemeen directeur neemt alle taken en bevoegdheden waar van de algemeen directeur bij diens afwezigheid. De algemeen directeur heeft de volgende beleidstaakgebieden (mede) gedelegeerd aan de adjunct algemeen directeur, te weten: huisvesting, personeel, scholing en ontwikkeling. Algemene werkomgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een stichting voor primair onderwijs. De stichting omvat een minder omvangrijk regionaal gebied met een minder groot aantal scholen en diversiteit in onderwijssoorten. De stichting heeft, teneinde de positie van de schoolorganisatie te waarborgen, te maken met bestuurlijk overleg over diverse beleidsterreinen met o.a. gemeenten en andere vertegenwoordigers uit de maatschappelijk relevante omgeving. Vanwege de minder grote omvang van het regionaal gebied heeft het overleg een gemiddelde mate van complexiteit en spelen er in mindere mate strategische maatschappelijke aspecten waar het bestuur op moet inspelen. Het bestuur vervult in beleidsmatige en beheersmatig zin een toezichthoudende rol, waardoor de algemeen directeur beleidsmatig verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de integrale schooloverstijgende beleidsdoelstellingen voor het bestuur van de stichting. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de adjunct algemeen directeur vastgelegd: er is sprake van een vergaande mandatering van bestuurstaken aan de algemeen directeur. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 10

11 De adjunct algemeen directeur draagt zorg voor de beleidsadvisering aan de algemeen directeur, de beleidsvoorbereiding- en uitvoering op de diverse beleidsterreinen van de scholen, geeft (mede) leiding en sturing aan de schoolorganisatie. Salarisschaal: DC of DC + uitloop. Resultaatgebieden 1. Beleidsadvisering aan de algemeen directeur volgt en analyseert interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de organisatie en de afzonderlijke scholen; participeert in de meningsvorming in de vergaderingen van het bestuur; adviseert de algemeen directeur in het overleg met de gemeente over huisvesting van de scholen en het beleid hieromtrent; adviseert de algemeen directeur over vernieuwing van het onderwijs scholingsbeleid, het personeelsbeleid en de onderwijsprogrammering; adviseert de algemeen directeur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden. 2. Beleidsvoorbereiding en -uitvoering voor scholen vertaalt de algemene beleidskaders van het bestuur naar taakstellende deelplannen of actieplannen voor de scholen (schoolplan, schoolgids, personeelsplannen); geeft leiding aan schooloverstijgende beleidscommissies; zorgt voor de totstandkoming van operationele werkplannen op de scholen en de afstemming tussen die plannen. 3. (Mede) leiding en sturing schoolorganisatie geeft (mede) leiding aan de directeuren van de scholen en het personeel van het bestuursbureau/de staf; is mede verantwoordelijk voor de opstelling van het organisatiebrede meerjaren beleidsplan en de jaarlijkse beleidsplannen voor zijn beleidstaakgebieden; vertegenwoordigt de organisatie in interne en externe overlegsituaties o.a. de GMR, de vakcentrales en het overleg met de lokale overheid op de voor hem geldende beleidstaakgebieden; legt en onderhoudt politiek/bestuurlijke contacten, contacten met de lerarenopleidingen en met relevante instellingen voor onderwijs(begeleiding), welzijn en jeugdzorg; zorgt voor coördinatie en afstemming van de contacten en het opbouwen van netwerken. 4. Specificering beleidstaakgebieden huisvesting: onderhoud gebouwen, aanvragen onderhoud naar gemeenten, opstellen en actualiseren meerjaren onderhoudsplan, beheer, nieuwbouw en uitbreiding van de scholen, anticiperen op lokaal beleid, contacten met bedrijven over uit te voeren onderhoudswerkzaamheden bewaken van de uitvoering van de kwaliteit van het verrichte onderhoud en contacten met de verhuurder van de kantoorruimte; personeelsbeleid, -administratie en arbobeleid: integraal personeelsbeleid, BIO, benoeming, schorsing en ontslag, personeelsadministratie, mutatieformulieren en werkgeversverklaringen, formatiebeleid, casemanagement, ARBO, begeleiding ziekte en verzuim, SMO, UWV; scholing en ontwikkeling: inventariseren van de scholingsbehoefte, aanbod en organisatie van de nascholing, afstemmen van de begeleidingsvragen en het aanbod, implementatie van gesprekkencyclus, coördinatie bedrijfshulpverlening. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het adviseren van de algemeen directeur over vernieuwing van het beleid en de onderwijsprogrammering, het leveren, binnen de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid, van een bijdrage aan de ontwikkeling van het schooloverstijgende meerjarenbeleid, het leiding geven aan de directeuren van de scholen en het personeel van het bestuursbureau/de staf. Kader: algemeen geformuleerde strategische beleidskaders van het bestuur. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 11

12 Verantwoording: aan de algemeen directeur over de beleidsadvisering aan de Algemeen directeur, de beleidsvoorbereiding- en uitvoering op de diverse beleidsterreinen van de scholen, het mede leiding en sturing geven aan de organisatie. Kennis en vaardigheden kennis van management en bedrijfsvoering van een primaire onderwijsorganisatie; kennis van alle inhoudelijke en procesmatige aspecten op het gebied van het primair onderwijs en inzicht in de onderlinge samenhang van deze processen; brede theoretische kennis op het werkterrein van de stichting en inzicht in de politiek-bestuurlijke opvattingen en de besluitvormingsprocessen op en rond het betreffende werkterrein; kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en huisvesting; inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling; vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak en werkwijze van de stichting en in het afstemmen en coördineren ervan met de algemeen directeur; vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; leidinggevende vaardigheden. Contacten met directeuren van scholen over beleidsaangelegenheden om adviezen te formuleren en om afstemming te verkrijgen voor het relevante beleid van de organisatie; met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om tot positiebepaling te komen; met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal beleid om tot nadere afspraken te komen. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 12

13 Projectdirecteur Functie informatie Functienaam Projectdirecteur Organisatie Borgesiusstichting Onderdeel Bovenschools management Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Kenmerkscores Somscore 49 Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Borgesiusstichting De Borgesiusstichting kent twee afdelingen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Rucphen, te weten de afdeling Primair Onderwijs en de afdeling Peuterspeelzaalwerk. De afdeling primair onderwijs beheert 18 scholen voor primair onderwijs met in totaal ongeveer 3600 leerlingen en 230 medewerkers. De afdeling peuterspeelzaalwerk beheert 5 peuterspeelzalen met in totaal ongeveer 190 peuters en 17 personeelsleden Bovenschools management Binnen het bovenschools management geeft de algemeen directeur leiding aan de adjunct algemeen directeur, de projectdirecteur en de schooldirecteuren. De algemeen directeur heeft een aantal taakgebieden (mede) gedelegeerd aan de adjunct algemeen directeur. De adjunct algemeen directeur is binnen het bovenschools management verantwoording schuldig aan de algemeen directeur, zo ook de projectdirecteur. De projectdirecteur adviseert de algemeen directeur bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de tot zijn taak behorende resultaatgebieden. Resultaatgebieden Coördinatie Brede School draagt zorg voor de formulering van het beleid van de Brede School ten behoeve van de gemeente Halderberge; het maken van afspraken met de gemeente en mogelijke andere financiers over uit te voeren activiteiten en de daaraan te verbinden voorwaarden (o.a. te bereiken resultaten, doelgroepen) en regelt hoe verantwoording wordt afgelegd; bewaakt de consistentie in de uitvoering van het beleid; adviseert gevraagd en ongevraagd bij het opstellen en evalueren van de uitvoeringsplannen; stimuleert het ontwikkelen van ervaring, vaardigheden en kennis bij de directeuren en andere gebruikers door het faciliteren van activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering, e.d. bespreekt ontwikkelingen, resultaten en knelpunten in het beleid met de algemeen directeur en belanghebbenden van de gemeente; bewaakt de uitvoering van besluiten; participeert in overleg over nieuwbouw van scholen in het kader van het brede schoolconcept voor betreffende scholen. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 13

14 Beleidsontwikkeling het in beeld brengen van de sterke en zwakke punten van de organisatie, het inschatten van de relevantie van de ontwikkelingen in de omgeving, gericht op een innoverende positie binnen het (basis)onderwijs, het welzijnwerk en de (jeugd)zorg; het vertalen van landelijke ontwikkelingen brede school naar de lokale situatie; het signaleren van wensen en -behoeften van deelnemers van de brede scholen. Het vertalen van deze behoeften en ontwikkelingen op stedelijk- en wijkniveau naar innoverende producten en diensten; het onderzoeken en toepassen van mogelijkheden voor het genereren van een derde geldstroom; het vertalen van uitgangspunten van de organisatie naar doelstellingen voor de te onderscheiden beleidsgebieden. Externe profilering vormt de (formele) verbinding tussen de Borgesiusstichting, de gemeente Halderberge en externe partners; levert vanuit die positie bijdragen aan het beleid brede school en VVE op gemeentelijk niveau op het terrein van de Brede School; neemt deel aan de voor de Borgesiusstichting relevante overlegvormen op gemeentelijke niveau; draagt zorg voor de contacten met de media en draagt verantwoordelijkheid voor de standpunten die ingenomen worden bij deze contacten. Cultuur Educatieve Activiteiten (CEA) bovenschools beleid ontwikkelen en implementeren; vertegenwoordigen van de Borgesiusstichting in gemeentebreed overleg (m.n. klankbordgroep Culturele Marktplaats gem. Halderberge); de van toepassing zijnde financiële administratie i.s.m. Dyade kortsluiten; coördineren van de inhoudelijke en financiële verantwoording in het kader van de door de gemeente Halderberge beschikbaar gestelde subsidie. Stagebegeleiding ontwikkeling van beleid in deze; contacten met PABO (w.o. vertegenwoordiging Het Barlake in de W.A.R.); coördinatie stageplaatsen i.s.m. de stagecoach(es) van Het Barlake. BSO en TSO bovenschools aansturen en volgen van de uitvoering op schoolniveau; voorbereiden en evalueren van af te sluiten overeenkomsten met partners (organisaties voor kinderopvang); adviseren van de algemeen directeur m.b.t. eventueel nieuw te ontwikkelen beleid; voorzitten van de Commissie Overblijven Borgesiusstichting; organiseren van scholing van overblijfmedewerkers en overblijfcoördinatoren. VVE peuterspeelzaalwerk (integraal leiderschap) coördineren van het opstellen van de jaarlijkse subsidieaanvragen + het opstellen van de inhoudelijke en financiële verantwoording in het kader van de door de gemeente Halderberge beschikbaar gestelde subsidie (financiën); het mede organiseren/begeleiden van deskundigheidsbevordering van leidsters; vraagbaak voor de medewerkers van de peuterspeelzaal; budgetbeheer / administratie / documentatie / implementatie / overdracht / evaluatie. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijsbeleid en de leerlingenzorg op de Brede School etc., het vertalen van de gemeentelijk vastgestelde beleidslijnen naar programmering en jaarplannen voor de Brede School, het leiding geven aan de medewerkers van de peuterspeelzalen en de coördinatie van VVE, TSO, BSO, CEA en stageactiviteiten. Kader: de onderwijswet- en regelgeving, de voor de Brede School beschikbare budgetten en de beleidskaders van het bestuur van de stichting. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 14

15 Verantwoording: aan de algemeen directeur over de leiding en sturing aan de organisatie van de Brede School, het ontwikkeld beleid van de projecten (CEA, BSO, TSO, VVE, stage) en de uitvoering van het onderwijsproces / personeelsbeleid / financiën hierin. Kennis en vaardigheden brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs, speciaal inzake de brede scholen; kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringprocessen; inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs, welzijn en de jeugdzorg afspelen; inzicht in samenhang tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; adviesvaardigheden; vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties. vaardig in het aansturen van professionals; ruime managementervaring in het onderwijs en/of welzijnswerk, bij voorkeur met het werkterrein van de Brede School; op de hoogte zijn van politieke, maatschappelijke en andere externe factoren die van belang zijn voor de positionering van de Brede School; affiniteit met de doelgroepen van Brede School. Contacten met belanghebbenden van de Brede School over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld over politiek onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen voor de Brede School en stageactiviteiten; met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen aangaande de Brede School, Peuterspeelzaal, VVE, TSO, BSO en CEA; met instanties/partners (binnen gemeente) over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor de brede scholen te komen. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 15

16 Secretaresse senior Functie informatie Functienaam Secretaresse senior Organisatie Borgesiusstichting Onderdeel Bestuurs- en Managementondersteuning Salarisschaal 5 Indelingsniveau IIc FUWASYS-advies 5 - IIc Werkterrein Intern beheer, managementondersteuning, administratieve assistentie Activiteiten Bewerken van gegevens Kenmerkscores Somscore 29 Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Borgesiusstichting De Borgesiusstichting kent twee afdelingen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Rucphen, te weten de afdeling Primair Onderwijs en de afdeling Peuterspeelzaalwerk. De afdeling primair onderwijs beheert 18 scholen voor primair onderwijs met in totaal ongeveer 3600 leerlingen en 230 medewerkers. De afdeling peuterspeelzaalwerk beheert 5 peuterspeelzalen met in totaal ongeveer 190 peuters en 17 personeelsleden. Bestuurs- en Managementondersteuning De secretaresse draagt m.b.t. de uitvoering van het werk binnen het bestuurskantoor en de beleidsontwikkeling zorg voor professionele ondersteuning op maat. De werkzaamheden strekken zich uit tot alle terreinen die behoren tot het beleid van een schoolbestuur. De secretaresse senior is belast met het verlenen van management- en secretariële ondersteuning aan de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur en de projectdirecteur. Tevens is de secretaresse belast met het (mede)samenstellen van managementinformatie. Resultaatgebieden Administratieve werkzaamheden. het bewaken van de afsprakenagenda van de algemeen directeur en de adjunct algemeen directeur, maken van afspraken met derden na overleg met het management; het administratief/organisatorisch voorbereiden van vergaderingen en besprekingen (o.a. verzamelen en verzenden van vergaderstukken en agenda's); administratieve ondersteuning bij de secretariaatsvoering op bestuurlijk niveau van stichting Het Barlake waaronder archivering van relevante stukken en het op orde houden van de personeelsdossiers; het mondeling verstrekken van of vragen om inlichtingen over schoolaangelegenheden Barlake breed in opdracht van het management van de stichting; het op basis van aanwijzingen doen van schriftelijke mededelingen en/of opvragen van informatie; het typen en uitwerken van (mondelinge, getypte of handgeschreven) aangeleverde conceptteksten en het daarbij controleren van de lay-out en het taalgebruik; het naar onderwerp of project aanleggen en bijhouden van werkdossiers/archief (verslagen van vergaderingen, brieven, etc.); het coderen van de in- en uitgaande post t.b.v. de Algemeen directeur en voorsortering van de relevante poststukken; het verwerken van administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten; algemene administratieve ondersteuning inzake de peuterspeelzalen inclusief financiële administratie in samenspraak met de projectdirecteur. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 16

17 Andere werkzaamheden. het aannemen van de telefoon en (indien relevant) doorschakelen aan de betrokken functionaris; verzorgt de correspondentie van het Borgesiusstichting management; administreert de inkomende en uitgaande post voor de algemeen directeur; het op aanwijzing- notuleren van bestuurs- en directievergaderingen, het uitschrijven en het onder controle van de algemeen directeur uitwerken van deze notulen; coördineert de in- en externe verspreiding van stukken; zorg dragen voor de voorbereidingen van activiteiten zoals: kerstbijeenkomst, wel en wee, jubilea ed.; zorg dragen voor koffie en thee voor de medewerkers in het bestuurskantoor en hun bezoekers; zorg dragen voor de voorraden in het bestuurskantoor m.b.t. zowel de administratieve kant als de catering; zorg dragen voor lichte huishoudelijke taken: onderhouden keuken en keukenapparatuur, afvoeren afval, afvoeren oud papier enz. Speelruimte De secretaresse senior is verantwoording schuldig aan de algemeen directeur voor wat betreft de juiste inrichtring van de werkdossiers, voor de volledigheid van de managementinformatie, voor de gemaakte afspraken en voor de voortgang van de ondersteunende werkzaamheden, zoals de voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen. Interne werkafspraken en (administratieve) voorschriften zijn van belang voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de ondersteunende werkzaamheden. De secretaresse senior neemt beslissingen bij het beoordelen van belang en urgentie van voor de algemeen directeur en de adjunct algemeen directeur bestemde post en telefoongesprekken, bij het maken van afspraken, bij het voorbereiden en maken van verslagen, bij het aanleggen van werkdossiers, bij het (mede) samenstellen van managementinformatie, het uitwerken van onvolledige conceptteksten, bij het mondeling verstrekken en opvragen van inlichtingen en over de wijze waarop (voornamelijk telefonisch) vragen worden beantwoord. Kennis en vaardigheden kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking; theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal; kennis van bestandsinvoer en tekstverwerken met de computer; kennis van de interne administratieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften; vaardigheid in het uitwerken van onvolledige conceptteksten; vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden voor het maken van afspraken of doorgeven van berichten. Contacten met de medewerkers binnen het bestuurskantoor, in eerste instantie de algemeen directeur; met derden voor het maken van afspraken, voor het inwinnen of verstrekken van algemene informatie en voor het op ad hoc basis uitvoeren van opdrachten t.b.v. het management. Functie-eisen HAVO/MBO werk- en denkniveau; een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; ervaring met tekstverwerking op de computer; goede typevaardigheid; representatief; in teamverband kunnen functioneren; ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 17

18 Deel 2: SCHOLEN Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore 49 Datum FUWASYS-versie Directeur Functie informatie Directeur basisschool Borgesiusstichting Schoolorganisatie DB Vb DB - Vb Management Schoolmanagement Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren. Coördinatie van activiteiten en processen Functiebeschrijving Borgesiusstichting De Borgesiusstichting kent twee afdelingen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Rucphen, te weten de afdeling Primair Onderwijs en de afdeling Peuterspeelzaalwerk. De afdeling primair onderwijs beheert 18 scholen voor primair onderwijs met in totaal ongeveer 3600 leerlingen en 230 medewerkers. De afdeling peuterspeelzaalwerk beheert 5 peuterspeelzalen met in totaal ongeveer 190 peuters en 17 personeelsleden. Plaats van de functie directeur basisschool in de organisatie De directeur functioneert volgens het vigerende managementstatuut. De directeur is het eerste aanspreekpunt binnen de school voor het personeel, de ouders en de leerlingen. De directeur werkt onder leiding van de algemeen directeur en voert directietaken uit conform de afspraken zoals deze zijn gemaakt in het BDO (BarlakeDirecteurenOverleg). De directeur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Op de school zijn een directeur, adjunct directeur, leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Niet op alles scholen is de functie adjunct directeur ingevuld. In voorkomend geval wordt dan meestal gewerkt met een kernteam en/of bouwcoördinatoren. Salarisschaal: DB Resultaatgebieden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; jvdb/ ipb en f-mix Pagina 18

19 onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; voert het overleg met de medezeggenschapsraad. 2. Beleidsontwikkeling (school) vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma;s voor de school; is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school; adviseert en informeert de algemeen directeur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma s en legt beleidsvoorstellen voor aan de algemeen directeur. 3. Uitvoering onderwijsproces draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het onderwijsinhoudelijke jaarverslag van de school; draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement geeft leiding aan de medewerkers op de school; stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; voert functionerings- en loopbaangesprekken met de medewerkers; is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; is mede verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; adviseert het bestuur of de algemeen directeur over personele vraagstukken op de school; levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma s voor de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school. Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders van het bestuur. Verantwoording: aan de algemeen directeur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school, de uitvoering van het onderwijsproces en het personeelsmanagement. Kennis en vaardigheden brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringprocessen; inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; adviesvaardigheden; vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; vaardig in het aansturen van professionals. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 19

20 Contacten met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiekonderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. jvdb/ ipb en f-mix Pagina 20

21 Adjunct directeur Functie informatie Functienaam Adjunct directeur basisschool Organisatie Borgesiusstichting Onderdeel Schoolorganisatie Salarisschaal 10 Indelingsniveau AB FUWASYS-advies Werkterrein Onderwijsproces onderwijsorganisatie Activiteiten Kenmerkscores Somscore 45 Datum FUWASYS-versie Mede beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren, evalueren en coördineren Functiebeschrijving Borgesiusstichting De Borgesiusstichting kent twee afdelingen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Rucphen, te weten de afdeling Primair Onderwijs en de afdeling Peuterspeelzaalwerk. De afdeling primair onderwijs beheert 18 scholen voor primair onderwijs met in totaal ongeveer 3600 leerlingen en 230 medewerkers. De afdeling peuterspeelzaalwerk beheert 5 peuterspeelzalen met in totaal ongeveer 190 peuters en 17 personeelsleden. Plaats van de functie adjunct-directeur in de organisatie De werkzaamheden worden verricht binnen een school. De adjunct directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, draagt zorg voor de invulling en uitvoering van één of meerdere toegewezen beleidsterreinen op basis van afspraken met de directeur, geeft mede richting aan de schoolorganisatie, geeft desgewenst zelf ook invulling aan het onderwijsleerproces en vervangt, in voorkomende gevallen, de directeur bij diens afwezigheid. Resultaatgebieden 1. Geeft, als adjunct-directeur, mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs door: het mede opstellen van de jaarlijkse begroting en het jaarverslag; het aangeven en interpreteren van leerling-prognoses; het (doen) opstellen van een schoolplan en een gids; het coördineren van en/of optreden als projectleider bij vernieuwingsactiviteiten; het ondersteunen van leraren; het adviseren over en faciliteren van leerlingzaken en zorg; het vormgeven van werkoverleg, organisatie en onderwijskundige overlegstructuur; het voorbereiden van het sociaal jaarverslag; het uitvoeren van de ARBO-wetgeving. Draagt zorg voor de invulling en uitvoering van één of meerdere toegewezen beleidsterreinen (zoals onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT) op basis van afspraken met de directeur van de school. 2. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen door: het lesgeven aan en begeleiden van (groepen) leerlingen; het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaalculturele achtergronden; jvdb/ ipb en f-mix Pagina 21

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Mei inoar oer eigen paad te plak Obs It Tredde Sté is een drietalige dorpsschool met ruim negentig leerlingen, sinds

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT ALGEMENE INFORMATIE De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren Vacature informatie Directeur OBS De Fontein & OBS De Paperclip Inleiding Stichting OPOCK is een betrekkelijk jonge organisatie en bestaat sinds 2006 na een fusie tussen de bestuurscommissies van de gemeenten

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur 1. Functiebeschrijving en profiel Functienaam: Clusterdirecteur Organisatie: Veluwse Onderwijsgroep (VOG) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend Functieprofiel Directeur voor KBS De Howiblo & KBS De Heeswijk Functienaam: Organisatie: School: Dienstverband: Salarisschaal: Directeur Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! te Woerden KBS De Howiblo

Nadere informatie

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Functie-informatie Functienaam Teamleider Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013 Verantwoord toekennen Functieboek Essentius 2012/2013 A. Sluiter, AD Essentius juni 2012 status Definitief pagina 1 van 44 Voorwoord Op basis van de CAO-PO 2006-2008 zijn werkgevers in het primair onderwijs

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een dynamische stichting voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs?

Nadere informatie

Functieboek & Functiebouwwerk

Functieboek & Functiebouwwerk Functieboek & Functiebouwwerk Datum: 7 december 2010 Auteur: Coralien Franken Status: Elly concept Ruggenberg, Ben Kennedie Notitie bestemd voor Bestuur en GMR Route: Bespreken in MT-overleg Bespreken

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK DE KLEINE PRINS DKP13-104 Hoofd Bedrijfsvoering

FUNCTIEBOEK DE KLEINE PRINS DKP13-104 Hoofd Bedrijfsvoering FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIENAAM Hoofd Bedrijfsvoering CODERING DKP13-104 ORGANISATIE Stichting De Kleine Prins ONDERDEEL Bestuursbureau SALARISSCHAAL 12 INDELINGSNIVEAU Vc FUWASYS-ADVIES 12 - Vc WERKTERREIN

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Management. Anders Organiseren O2A5

Management. Anders Organiseren O2A5 Management Anders Organiseren O2A5 Opdrachtgever O2A5 Bert van der Lee Opgesteld door Henk Norder, Hanneke Oosting en Bert van der Lee Kenmerk Datum 19 Februari 2015 fe Samen werken aan kwaliteit in nieuwe

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering

Functiebeschrijving en Functiewaardering Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Coördinator van het regioloket bij Stichting Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem;

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Administratief medewerker A Codering PCPO09-304 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 3 Indelingsniveau

Nadere informatie

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Profiel Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs 4 juni 2015 Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Organisatie Clusterdirecteur KSU Onderdeel Managementteam Salarisschaal Indelingsniveau Schaal 13 Werkterrein Raad van Toezicht College

Nadere informatie

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Organisatie Op School Lyndensteyn kunnen leerlingen terecht voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. School Lyndensteyn is een school

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Functiegebouw Binnen de organisatie van hebben we, om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren, de volgende functies; algemeen

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Academische Basisschool de Hovenier Montfort Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een ervaren professional die denkt in kansen en

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag.

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag. Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4 Functiebeschrijvingen Algemeen directeur pag. 5 Directie Directeur pag. 8 Adjunct-directeur pag. 14 Locatieleider pag. 17 Onderwijsgevend personeel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een professionele

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Profiel. Bovenschools directeur. 25 maart Opdrachtgever De Haagse Scholen

Profiel. Bovenschools directeur. 25 maart Opdrachtgever De Haagse Scholen Profiel Bovenschools directeur 25 maart 2016 Opdrachtgever De Haagse Scholen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Adviseur Huisvesting Codering Organisatie Stichting Plateau Assen Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire zaken

Nadere informatie

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Bestuurder Organisatie Salarisschaal 15 Indelingsniveau Vf FUWASYS-advies 15 - Vf Werkterrein Management -> Directie / bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement Marieke Kalisvaart

Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement 43343 43333 33 33 Marieke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Informatie vacature. Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Informatie vacature. Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Informatie vacature Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Inhoud - Inleiding - Procedure werving en selectie - Huidige

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo De school Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs De Asvo is een populaire school

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER Algemeen Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur kindcentrum 0-13

Functiebeschrijving directeur kindcentrum 0-13 Functiebeschrijving directeur kindcentrum 0-13 1. Informatie Functienaam: Salarisschaal: Werkterrein: Activiteiten: Directeur DA, DB of DC van CAO-PO Opvang, educatie en primair onderwijs -> organisatiemanagement

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Vrijeschool Michaël /De Stroeten te Emmen (ca. 0,5 fte)

Vrijeschool Michaël /De Stroeten te Emmen (ca. 0,5 fte) Vacature directeur/schoolleider Vrijeschool Michaël /De Stroeten te Emmen (ca. 0,5 fte) m.i.v. 1 januari 2011 Scholen in het primair onderwijs, ook binnen onze stichting, hebben de komende jaren in toenemende

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Functieprofiel Algemeen Directeur VPCBO Ichthus Huizen

Functieprofiel Algemeen Directeur VPCBO Ichthus Huizen Functieprofiel Algemeen Directeur VPCBO Ichthus Huizen Functienaam: Organisatie: Dienstverband: Salarisschaal: Algemeen Directeur. VPCBO Ichthus Huizen. 0,8 1,0 WTF / projectaanstelling voor 2-3 jaar.

Nadere informatie