Zorgleefplan,Cliëntgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap in de Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgleefplan,Cliëntgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap in de Zorg"

Transcriptie

1 Ontwikkeltrajecten Zorgleefplan,Cliëntgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Voor Bestuurders, Managers, Contactverzorgenden, Medewerkers Zorg & Welzijn, Behandelaars en Facilitair Medewerkers BRUG verbindt Incompany trainingen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk!

2 BRUG Training en Coaching in de Zorg: Specialist implementatie Zorgleefplan, Zorgleefplan/ECD en daarmee verwante thema s: cliënt gericht-/ belevingsgericht werken, methodisch werken en (multidisciplinair) samenwerken. Specialist ontwikkeltrajecten voor individuele medewerkers en teams, met als basis persoonlijk leiderschap Thuis in actuele thema s als integratie Zorg & Welzijn, scheiden Wonen en Zorg, Netwerkzorg en Kleinschalig wonen Aandacht voor omgaan met paradoxen in de Zorg, waaronder zakelijkheid versus cliëntgerichtheid Focus op realiseren van kwaliteit en welzijn voor cliënten én voor medewerkers Landelijk actief in de intra- en extramurale zorg, ervaring met kleine, middelgrote en (zeer) grote trajecten Persoonlijk leiderschap Zelfkennis hebben en het vermogen tot zelfrefl ectie Afstemmen op de ander én bij jezelf blijven Initiatief nemen Verantwoordelijkheid oppakken Proactief zijn Beïnvloeden Regisseren Dienstbaarheid vanuit kracht Zorgleefplan en Cliëntgericht werken: De Basis In dit stadium wordt een stevig fundament gelegd onder cliënt gericht werken met het Zorgleefplan: Implementatie Zorgleefplan Interventies gericht op verankering van cliëntgericht werken met het Zorgleefplan bij alle betrokkenen in de organisatie: Projectgroepen/Projectleiders Raad van Bestuur/ MT Teams en individuele medewerkers Alle disciplines en diensten Maatwerk per doelgroep (pg, somatiek, revalidatie, dagbehandeling/verzorging, extramurale zorg) Implementatie Zorgleefplan en ECD Ondersteuning bij het vertalen van de methodiek Zorgleefplan naar het ECD, herkenbaar voor medewerkers, optimaal aansluitend bij hun praktijk en het gedachtegoed van het Zorgleefplan. Mogelijke bouwstenen voor uw maatwerk Ontwikkel traject: Startsessie Sleutelfiguren Bijeenkomst waarin implementatie van Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan in al zijn consequenties wordt belicht en verbonden aan de faciliterende rol van management en andere sleutelfiguren. Het Zorgleefplan wordt ingebed in de actualiteit van de organisatie (o.a. ECD, ZZP). Kritieke succesfactoren worden concreet, zodat daarop geanticipeerd kan worden. Organisatiebrede Kick-Off Enthousiasmerende introductie van Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan voor alle medewerkers in een korte, interactieve bijeenkomst. Combinatie van presentatie van het Ontwikkeltraject door Bestuur/MT, kennismaken met het Zorgleefplan en (optioneel) theater. Basistraining Zorgleefplan Contactverzorgenden* Training gericht op de centrale rol van de Contactverzorgende bij Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan. Kennis over het Zorgleefplan, cliëntgerichte attitude, gespreksvaardigheid en onderhandelen komen aan bod, evenals het hanteren van de Zorgleefplanmethodiek in uw dossier of ECD en benutten van de mogelijkheden van ZZP/Indicatie. Specifiek aandachtspunt is het creëren van continuïteit door methodisch en (multidisciplinair) samenwerken. Training Zorgleefplan en Middenmanagement Korte, compacte training met de focus op wat Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan betekent voor het Middenmanagement, in hun aansturende en faciliterende rol. Concretiseren van het eindresultaat en van wat binnen eigen team, afdeling of dienst al aanwezig of nog nodig is om dat resultaat te bereiken. Basistraining Zorgleefplan Medewerkers Zorg/Welzijn In deze training gaat het over de eigen, professionele bijdrage van medewerkers Zorg/Welzijn aan Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan. Over het genereren van waardevolle informatie uit de dagelijkse contacten met de cliënt en het daarvan delen via rapportage, overdracht en evaluatie. Cliëntgerichtheid, het hanteren van de Zorgleefplanmethodiek in uw dossier of ECD en samen zorgen voor continuïteit in het proces rond de cliënt, vormen de rode draad in deze training. Workshop Klantenservice Als de intake van Klantenservice optimaal aansluit op de verdere

3 Samen de optimale interventie ontwikkelen Centraal in onze aanpak staat: samen met u. Gezamenlijk analyseren we de kern van uw vraag. We verdiepen ons in de context: de dynamiek van de totale organisatie. We concretiseren het door u gewenste resultaat en de stappen die daartoe leiden. Aan uw deskundigheid voegen wij onze expertise toe. Samen ontwikkelen we een traject dat werkt in úw organisatie: optimaal passende interventies als voorwaarde voor een resultaat dat beklijfd. We komen tijdelijk langszij, gericht op borging van het resultaat door uw medewerkers zélf. BRUG zorgt voor een cultuuromslag die zijn weerga niet kent en die resulteert in communicatie waarin de cliënt écht de regie over zijn/haar leven heeft! Krachtige interventie: BRUG EssentieCoaching Bij EssentieCoaching worden de medewerkers kortdurend begeleid en gecoacht op de werkvloer, bij waar het in essentie om gaat: daadwerkelijk contact maken met de ander, of dat nu de cliënt, diens netwerk of een collega is. EssentieCoaching vindt plaats in het hier en nu van de dagelijkse praktijk. Eerder aangereikte modellen, instrumenten en oefeningen worden toegepast in het echt. Essentie- Coaching is daarmee een krachtig feedback-instrument. EssentieCoaching is onder meer gericht op: Met open oog/oor/hart contact maken met de ander Inlevingsvermogen en empathie Zelfbewust en stevig in je schoenen staan Omgaan met dilemma s Geert Pepping, Manager Zorgcentra De Betuwe zorg- en dienstverlening aan de cliënt, wordt dubbel werk voorkomen. Prettiger voor de cliënt en tijdbesparend voor medewerkers. Reden om ook medewerkers klantenservice te introduceren in achtergrond en methodiek van Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan en hun rol daarbij te concretiseren. Training Cliëntgerichtheid Facilitair medewerkers Training voor medewerkers van receptie, horeca, huishouding en technische dienst over cliëntgerichtheid en de mogelijkheden daar in de eigen functie vorm aan te geven. Ook wordt basisinformatie verschaft over het Zorgleefplan en de relatie met cliëntgerichtheid. Er wordt geïnventariseerd en concreet gemaakt en hoe daar samen met de zorg aan gewerkt kan worden. Informatiesessie Behandelaars Bijeenkomst gericht op integratie van de professionaliteit van behandelende- en ondersteunende disciplines en de essentie van Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan. De focus ligt op de balans van behandelen, zorg verlenen, en overkoepelend: het totale welzijn van de cliënt. Specifieke aandacht heeft de multidisciplinaire samenwerking en de Zorgleefplanbespreking. Workshop Vrijwilligers en Cliëntgerichtheid Workshop waarin vanuit de speciale rol van de vrijwilliger verkend wordt wat cliëntgerichtheid is en hoe daar als vrijwilliger vorm aan kan worden gegeven. Training Kartrekkers Kartrekkers zijn medewerkers die vanuit hun betrokkenheid en enthousiasme in staat zijn cliëntgericht werken met het Zorgleefplan uit te dragen in de organisatie. De training van deze groep medewerkers richt zich op meekrijgen van collega s, overdragen en verdieping van kennis en vaardigheden. Centraal staan de eigen praktijkervaringen in de rol van Kartrekker. Daarnaast is aandacht voor beïnvloeden van de randvoorwaarden om als Kartrekker effectief te kunnen functioneren. Zorgleefplan en Cliëntgericht werken: De Volgende Fase Er is een fl inke slag gemaakt in uw organisatie. De implementatie van het Zorgleefplan heeft er toe geleid dat alle cliënten nu over een Zorgleefplan beschikken. De medewerkers weten er van. Houdt u de vaart er in of gaat u over tot de orde van de dag? Dit stadium is gericht op verdieping. Verdieping Clientgericht werken met het Zorgleefplan Verdieping qua inhoud: Vraaggericht genereren van informatie op alle 4 domeinen, over wie de cliënt is en wat hij/zij nodig heeft Informatie over het HOE: de individuele accenten in de zorg, ondersteuning, begeleiding, behandeling en dienstverlening Verdieping qua continuïteit: Vragen/wensen/behoeften en gezondheidsrisico s gericht vertalen naar doelen en acties Observatie en rapportage relateren aan doelen en acties Observatie en rapportage benutten als nieuwe input op 4 domeinen Effectief evalueren per domein en per doel

4 BRUG verbindt We leggen samen met u de verbinding tussen uw visie en de concrete vertaling daarvan in beleving en gedrag van medewerkers. Concrete resultaten - aantoonbare kennis, vaardigheden en gedragsverandering - verbinden we met reflectie en zelfinzicht. Zo ontstaat motivatie van binnen uit om het geleerde daadwerkelijk toe te passen. BRUG faciliteert daarmee de verbinding tussen medewerkers en organisatie, medewerkers onderling, medewerkers en cliënten c.q. het informele netwerk rond de cliënt. BRUG verbindt zich met wat u beweegt. Mogelijke bouwstenen voor uw maatwerk Ontwikkel traject: Voortgangsbijeenkomst Sleutelfiguren Evaluatie van de bereikte resultaten met MT en andere sleutelfiguren. Vanuit onder andere eigen ervaringen, de Zorgleefplanscan en kwaliteitsonderzoek wordt de balans opgemaakt. Vooral echter gaat het over kritische evaluatie van de gerealiseerde mate van Cliëntgerichtheid en over het faciliteren van het implementatie proces tot nu toe. De bijeenkomst resulteert in concrete input voor het Plan van Aanpak van de Volgende Fase. Scan Zorgleefplan op inhoud en continuïteit Steekproefsgewijze evaluatie van hetgeen na het omzetten van de dossiers inmiddels in het dossier/ecd staat. Beoordeling op inhoud, continuïteit in de methodiek, aanwezigheid en de inhoud van (verplichte) formulieren et cetera. Samen met u ontwikkelen we het evaluatie-instrument. EssentieCoaching Cliëntgerichtheid Korte, krachtige praktijkcoaching, feedback op de cliëntgerichte interactie met cliënten, familie/mantelzorgers, vrijwilligers én collega s. Deze vorm van coaching kan zowel individuen als teams betreffen. Zie ook kader bovenaan de pagina hiernaast. Training Optimaliseren multidisciplinair samenwerken Behandelaars en Contactverzorgenden onderzoeken samen hun verwachtingen ten aanzien van werken met het Zorgleefplan, evalueren de ervaringen tot nu toe, maken concrete afspraken voor effectiever samenwerken en over wat daar voor nodig is. Dit alles wordt gerelateerd aan de door de organisatie gekozen cliëntgerichte strategie. Verdiepingsmodule Mentaal welbevinden Module voor MT en medewerkers, waarin verdieping van het begrip behoefte centraal staat, evenals het effect op welbevinden c.q. stemming en gedrag als behoeften niet of onvoldoende aan bod komen. Mentaal welbevinden en onderliggende behoeften worden in deze module herkenbaar. Bijdragen aan mentaal welbevinden blijkt dichter bij huis te liggen dan gedacht. Het begint bij aandachtvol contact maken. Aan de basis van de module ligt onder andere de Presentietheorie. Sessie Nieuwe welzijnsdiensten Strategische bijeenkomst voor MT en Sleutelfiguren over het creëren van antwoorden op nieuwe vragen van cliënten, binnen en buiten de organisatie, vanuit netwerkzorg en vanuit de sociale kaart van de omgeving. Over het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het binnenhalen van de wijk. We maken onder andere gebruik van kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken én van de geïnventariseerde vragen/behoeften die vanuit de Zorgleefplannen naar boven komen. Workshop Netwerkzorg Vanuit Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan ontstaat steeds meer zicht op wat de cliënt vraagt en nodig heeft. In de Workshop Netwerkzorg gaat het over het vinden van creatieve antwoorden op vragen en behoeften van de cliënt in samenwerking met diens sociale netwerk. Dat vraagt loslaten van vaste patronen en de bereidheid/vaardigheid samen te zoeken naar passende antwoorden. De workshop kan alleen voor medewerkers zijn, voor medewerkers samen met familieleden en mantelzorgers én kan aangevuld worden met EssentieCoaching, gericht op het contact tussen medewerkers zorg/welzijn en het sociale netwerk van de cliënt. Training Geronto-Psychiatrie De ondertitel van de training is: aanvoelen, begrijpen en begeleiden. In de training wordt gedrag van cliënten met een GP achtergrond gekoppeld aan kennis van het ziektebeeld en het effect van dat gedrag op de medewerker c.q. de interpretatie er van. Het doel van de training is vanuit een open blik de cliënt tegemoet te treden, contact te maken en manieren te vinden de cliënt passend te begeleiden.

5 Opbouw BRUG Ontwikkeltrajecten Zorgleefplan en Cliëntgericht werken: De Basis Zorgleefplan en Cliëntgericht werken: De Volgende Fase Werkwijze ontwikkeltrajecten: Persoonlijk Leiderschap Leergang Contactverzorgenden Leergang Zorg- & Welzijnsmedewerkers Creatief afgestemd op wat nodig is Praktisch en actief Rijke keus aan werkvormen Appél op eigen kracht Persoonlijk Leiderschap Krachtige ondersteuning tijdens of na het implementeren van Zorgleefplan en Cliëntgericht werken Leergang Contactverzorgenden* * EVV-er, Zorgcoördinator, Persoonlijke begeleider et cetera Sluit aan op eerder gevolgde EVV-opleidingen of vergelijkbare praktijkervaring, verdiept en spitst competenties toe, specifiek op de context van úw organisatie Module 1: De functie van Contactverzorgende en persoonlijk leiderschap Module 2: Effectieve communicatie met cliënt en familie Module 3: Van wensen en behoeften naar zorg- en dienstverlening: methodisch werken met het Zorgleefplan Module 4: Effectieve mono- en multidisciplinaire samenwerking Leergang Zorg- & Welzijnsmedewerkers Module 1: Eigen functie en persoonlijk leiderschap Module 2: Effectieve communicatie met cliënt, familie en collega s Module 3: Van wensen en behoeften naar zorg- en dienstverlening: methodisch werken met het Zorgleefplan Gericht op persoonlijk leiderschap en van daaruit: Ontwikkelen van initiatief en verantwoordelijkheid in de samenwerking Continuïteit creëren in het proces rond de cliënt Professioneel bijdragen aan kwaliteit van leven, ieder vanuit de eigen functie Gemotiveerd meerwaarde creëren voor cliënt én medewerker én organisatie Modulair opgebouwd, gekoppeld aan de thema s van de door u beoogde verandering, bijvoorbeeld integratie zorg & welzijn, scheiden wonen en zorg, netwerkzorg en kleinschalig wonen Te integreren met EssentieCoaching en Intervisie Meer informatie: Uitgebreide informatie over de Leergangen vindt u in aparte brochures. Vraag ze aan via het Reactieformulier of kijk op Met de BRUG Leergangen bouwt u aan het écht effectief inzetten van kennis, vaardigheden en ervaring in de realiteit van de dagelijkse interactie

6 Kernwaarden BRUG: Verbinding Aandacht Respect Compassie Dialoog Eigen regie Eigen initiatief en verantwoordelijkheid Realisme BRUG is helder, duidelijk en praktisch. Weet de theorie samen met de cursisten goed om te zetten in de praktijk en vice versa. Geert Pepping, Manager Zorgcentra De Betuwe Zorgleefplancirkel Medewerkers hebben behoefte hebben aan een hulmiddel, een geheugensteuntje om zich het werken met het Zorgleefplan eigen te maken. Die behoefte is door BRUG en bureau Simone van Dijk Procesbegeleiding vertaald in de Zorg leefplancirkel. Daarop zijn de domeinen teruggebracht naar de taal van de praktijk en is de essentie van het Zorgleefplan kort en krachtig weergegeven. Meer informatie Wij lichten u graag nader in over inhoud, werkwijze en mogelijkheden van onze Ontwikkeltrajecten T (Kjell Bakker, Manager Ontwikkeltrajecten)

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Training procesbegeleiding

Training procesbegeleiding Training procesbegeleiding Ondersteunende methoden en technieken om mensen en groepen te helpen bij het bereiken van resultaten en bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking". 1 Bureau-informatie

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Anders werken Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Auteurs: Charlotte Hanzon, Anne Lucassen en Karin Sok Tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Ambitieus zijn de ander laten groeien

Ambitieus zijn de ander laten groeien LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ambitieus zijn de ander laten groeien 01 ONS VERHAAL Werken leven Van Harte & Lingsma helpt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Wij laten zien dat mensen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie