Nieuwsbrief December 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief December 2009"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw fiscale positie voor 2009 optimaliseren en 2010 op een goede manier starten. De tips zijn kort beschreven, vraag ons om uitleg als u vragen heeft. Waarschijnlijk is niet alles op u van toepassing; sla gerust tips over. Indeling: Eindejaarstips voor werkgevers en werknemers Tips voor de inkomstenbelasting DGA-tips Tips voor beleggers Tips voor schenken en erven Tips voor ondernemingen, winst en VPB BTW-tips Eindejaarstips voor werkgevers en werknemers Tip 1 Vanaf 1 januari 2010 geldt de nieuwe werkkostenregeling. Dat is een vrijstelling van 1,5 procent van de fiscale loonsom, voor vrije vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever als werkkleding, bedrijfsuitjes, bedrijfsfitness, fietsen en kerstpakketten. Deze vrijstelling vervangt de bestaande 29 categorieën aan vrijstellingen voor vergoedingen en verstrekkingen. Tip 2 De bijtelling voor het privégebruik van de auto is afhankelijk van de CO2-uitstoot. In 2010 en 2011 hoeft u voor auto s zonder CO2-uitstoot (zoals een elektrische auto) geen bijtelling toe te passen. In 2012, 2013 en 2014 geldt een bijtelling van 7%. Daarnaast gelden de bijtellingpercentages van 14% (voor zeer zuinige auto s), 20% (voor zuinige auto s) en 25% (voor de overige auto s). Tip 3 Voor (parttime) werknemers jonger dan 23 jaar met een beperkt fiscaal loon ( 275 tot 600 per maand), geldt vanaf 2010 de kleine banen regeling. Zij zijn wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet, maar de werkgever hoeft geen premie/bijdrage in te houden. Per 1 januari 2011 wordt voor deze werknemers ook de inhouding van loonbelasting en premie volksverzekeringen afgeschaft. Tip 4 Voor 2010 geldt eenmalig de afdrachtvermindering onderwijs. Deze afdrachtvermindering geldt onder de volgende vier voorwaarden: - de werknemer start in 2010 met een opleiding die relevant is voor zijn huidige of toekomstige functie - de werknemer komt hierdoor op een hoger opleidingsniveau - de werkgever betaalt minimaal 50% van de opleidingskosten - er geldt geen andere afdrachtvermindering. De afdrachtvermindering voor het ervaringscertificaat (EVC) mag wel tegelijk worden benut. In 2011 vervalt deze regeling weer. Tip 5 De afdrachtvermindering voor opleiding tot startkwalificatieniveau wordt in 2010 uitgebreid. Het is niet meer vereist dat de werknemer voordat hij in dienst was werkloos was. In plaats hiervan

2 wordt vereist dat de werknemer voor zijn scholing tot startkwalificatie werkloos was. Met andere woorden: de afdrachtvermindering kan ook worden toegepast als uw werknemer bij een vorig leerbedrijf al een opleiding heeft gevolgd of hij heeft deelgenomen aan een re-integratietraject. Tip 6 De 50% afdrachtvermindering voor speur en ontwikkeling (S&O) mag in 2010 worden toegepast over aan S&O loonkosten. Over het meerdere bedraagt de afdrachtvermindering 18%. In geval van een startende onderneming wordt het verminderingspercentage verder verhoogd. Mocht uw bedrijf beschikken over een S&O verklaring, denk dan ook eens aan mogelijkheden van de innovatiebox (voorheen octrooibox, zie tip 69). Tips voor de inkomstenbelasting Tip 7 Afhankelijk van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor bepaalde toeslagen. Er zijn drie verschillende soorten toeslagen waarvoor u in aanmerking kunt komen in 2009: de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag. Deze toeslagen over 2009 kunt u nog tot 1 april 2010 aanvragen. Heeft u of uw partner uitstel voor indiening voor de aangifte inkomstenbelasting, dan wordt de indieningtermijn verlengd. Let op, vanaf 1 januari 2010 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de gastouderopvang. Belangrijk hierbij is dat slechts de geregistreerde opvang wordt vergoed. Tip 8 Tot en met 31 december 2009 kan er nog een T-biljet worden ingevuld voor het jaar Dat is niet alleen zinvol voor mensen die gedurende een korte periode inkomen hebben genoten, zoals vakantiewerkers, of als u achteraf recht blijkt te hebben op een hogere heffingskorting, maar eveneens voor starters die een verlies hebben geleden of die voorheen weinig tot geen inkomen hadden (in verband met middeling). Let wel, het zomaar opsturen van een biljet kan tot een aanslag leiden. Tip 9 Betaal uw belastingaanslagen voor 31 december Hierdoor is uw vermogen op de peildatum voor box 3 lager, zodat u box 3 heffing bespaart. Betaalt u teveel belasting, dan is uw vordering op de fiscus vrijgesteld in box 3. Ook het voldoen van een te hoge aanslag kan fiscaal dus aantrekkelijk zijn. Tip 10 Doe grotere privé-uitgaven (zoals aankoop van nieuwe meubels of een auto) voor 31 december Hierdoor is uw vermogen op de peildatum voor box 3 lager, zodat u box 3 heffing bespaart. Tip 11 Indien u van voornemens bent uw huidige woning binnen afzienbare tijd te verkopen, dan is het verstandig hiermee tot na de jaarwisseling mee te wachten. Hierdoor blijft de verkoopsom voor de peildata van 31 december 2009 en 1 januari 2010 van box 3 buiten beschouwing. Indien u van voornemens bent om met uw eigen vermogen binnen afzienbare tijd een nieuwe woning te kopen, dan is het raadzaam dit nog in 2009 te doen. In dit geval gaat uw vermogen over van box 3 naar box 1. Als u voornemens bent u een woning te kopen die kwalificeert als rijksmonument, wikkelt u de koop dan nog af in 2009 zodat u gebruik kunt maken van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Vanaf 1 januari 2010 wordt deze vrijstelling afgeschaft. Tip 12 Betaal uw (hypotheek)rente vooruit als u verwacht dat uw belastingdruk in box 1 in 2010 lager zal zijn dan in Vooruitbetaalde rente die betrekking heeft op de periode tot 30 juni 2010 is dit jaar onbeperkt aftrekbaar. Indien de renteverplichting doorloopt tot na 30 juni, dan is het niet mogelijk om rente aftrekbaar vooruit te betalen. Weeg de voordelen van het vooruitbetalen van de rente nauwgezet af tegen het nadelen hiervan. Tip 13 Als uw eigen woning forfait hoger is dan de aftrekbare hypotheekrente kunt u overwegen uw hypotheekschuld af te lossen. In dergelijke gevallen geldt namelijk dat het huurwaardeforfait maximaal de aftrekbare rente op de eigen woningschuld bedraagt. Als u de resterende eigen woningschuld aflost, wordt uw eigen woningforfait verminderd en neemt uw vermogen in box 3

3 af, waardoor u box 3 heffing bespaart. Tip 14 Sinds 2007 wordt de WOZ-waarde elk jaar door de gemeenten vastgesteld. U heeft elk jaar de mogelijkheid om binnen 6 weken tegen deze waardering in bezwaar te gaan. U kunt de WOZ waarde niet meer ter discussie stellen bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Tip 15 Heeft u in 2009 een woning gekocht en vindt u dat de vorige eigenaar met een te hoge WOZwaarde akkoord is gegaan? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een nieuwe WOZbeschikking aanvragen. Hierdoor kunt u besparen op de inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en waterschapslasten. Tip 16 Houd uw kilometeradministratie nauwkeurig bij. Indien u de auto voor 500 kilometer of minder voor privédoeleinden gebruikt, blijft een bijtelling voor privégebruik achterwege. Woonwerkverkeer wordt in dit kader als zakelijke kilometers aangemerkt. Ook is recent bepaald dat de kilometers die u tussen de middag maakt om thuis te lunchen zakelijk zijn. Rijdt u meer dan 500 km voor privédoeleinden, dan bedraagt de bijtelling afhankelijk van de CO2-uitstoot 14%, 20% en 25%. Vanaf 2010 geldt voor elektrisch aangedreven auto s een bijtelling van 0%. Tip 17 Voor auto s ouder dan 25 jaar geldt momenteel een bijtelling van 25% over de waarde in het economisch verkeer. Momenteel is discussie gaande om deze regeling met ingang van 1 januari 2010 ook te laten gelden voor auto s ouder dan 15 jaar. Het kan voordelig zijn om deze auto s over te brengen naar privé. Tip 18 Verhoog uw aftrekposten door buitengewone uitgaven. Bijvoorbeeld ziektekosten kunnen als buitengewone uitgave worden afgetrokken, mits een inkomensafhankelijke drempel wordt overschreden. Indien u deze drempel nog niet hebt overschreden, kan het aantrekkelijk zijn om voor het einde van het jaar nog uitgaven voor ziektekosten te doen. Hoewel de aftrekmogelijkheden in 2009 ten opzichte van voorgaande jaren enigszins beperkt zijn, kunt u uitgaven voor genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, een aantal forfaitaire bedragen en andere zorgkosten nog wel aftrekken. Tip 19 Persoongebonden uitgaven voor studie en opleiding met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning zijn aftrekbaar, indien en voor zover deze in dit kalenderjaar hoger zijn dan de vaste drempel van 500. Uitgaven voor het volgen van een EVC (Elders Verworven Competentie) zijn eveneens aftrekbaar. Tip 20 Indien u een pensioentekort heeft, bijvoorbeeld vanwege de fiscale bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak, is het fiscaal voordelig om uw jaarruimte van maximaal voor lijfrentepremieaftrek te benutten. In het verleden niet benutte aftrekruimte kunt u onder bepaalde voorwaarden tot een maximum van ( voor 55-plussers) alsnog aanwenden door middel van de zogeheten reserveringsruimte. Tip 21 Alimentatie en giften in vorm van een lijfrente kunt u twee maal aftrekken. De jaarlijkse betaling is aftrekbaar in box 1, de schuld met betrekking tot de resterende verplichtingen kunt u in box 3 opvoeren. Vanaf 31 december 2009 komt de aftrek in box 3 te vervallen. Controleer of u de aftrek in box 3 heeft opgevoerd in de aangiften inkomstenbelasting van voorgaande jaren. Mocht dit niet het geval zijn en mocht de aanslag over het betreffende jaar nog niet definitief vaststaan, dan kunt u deze aangiften nog corrigeren. Tip 22 Keer in voor 1 januari Met ingang van 2010 wordt de boete als de belastingdienst een zwartspaarder opspoort verhoogd naar 300%. DGA-tips Tip 23 Voor 2010 dient u van uw B.V. een gebruikelijk loon te ontvangen van minimaal , tenzij

4 u aannemelijk kunt maken dat een lager loon gebruikelijk is. Is het gebruikelijk loon lager dan dan hoeft de B.V. u geen loon te betalen. Ontvangt u toch loon, dan is het loon wel belast. Werkt u voor meerdere werkmaatschappijen, dan moet u naar het totaal kijken. Tip 24 In geval van tegenvallende bedrijfsresultaten mag u het loon dat u uit de B.V. ontvangt tijdelijk in 2009 en 2010 evenredig verlagen. Hierbij geldt als voorwaarde dat uw rekening-courantschuld aan de B.V. of de door u ontvangen dividenduitkeringen niet toenemen. De regeling mag niet worden toegepast als u feitelijk meer loon heeft genoten dan het gebruikelijk loon over 2008 vermenigvuldigd met de uitkomst van de omzet over het eerste kalenderhalfjaar van 2009 gedeeld door de omzet van het eerste kalenderjaar van Ook geldt deze regeling niet als de omzet in de jaren 2008, 2009 en 2010 is beïnvloed door bijzondere oorzaken zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten. Tip 25 Besloten vennootschappen met één of meer DGA s mogen in januari 2010 in één keer aangifte doen voor het gehele jaar Dit geldt alleen als in het bedrijf geen ander personeel werkt en de DGA( s) niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Deze regeling geldt ook voor pensioen- en stamrecht B.V. s die alleen uitkeringen doen waarover geen premies werknemersverzekeringen worden geheven. Tip 26 Werkt u samen met uw partner voor de B.V. en heeft u een auto van de zaak waarin uw partner ook privé en zakelijk rijdt, deel dan samen de bijtelling voor privé gebruik auto. Hierdoor kunt u inkomstenbelasting besparen: het deel van de bijtelling dat bij de minstverdienende partner wordt verantwoord, wordt lager belast. Tip 27 In 2010 heeft u eenmalig de mogelijkheid om het pand dat u aan de B.V. verhuurt zonder heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting in te brengen in de B.V. Dit mag ook een nieuwe B.V. zijn. Hiervoor is vereist dat u ten minste 3 jaar meer dan 90% van de aandelen in de B.V. houdt, dat de B.V. ten minste drie jaar het pand aanhoudt en dat de ter beschikkingstelling voor 1 september 2009 is aangevangen. Tip 28 Als uw vordering op de B.V. minder waard is door de slechte financiële positie van de B.V., mag u uw vordering afwaarderen. Het verlies dat u hierdoor leidt kunt u in box 1 verrekenen. Als u verwacht dat de B.V. in de toekomst weer beter zal gaan draaien, kunt u de afgewaardeerde vordering verkopen aan iemand die niet onder de TBS regeling valt (bijvoorbeeld uw meerderjarig kind die geen aandelen in de B.V. heeft). De opwaardering van de vordering is dan niet belast. Tip 29 Vanaf 1 januari 2010 geldt een terbeschikkingsvrijstelling van 12%. De vrijstelling lijkt op de MKB-winstvrijstelling. Het is dus voordelig om TBS-voordeel van 2009 door te schuiven naar Tip 30 Vanaf 1 januari 2010 kunnen de herinvesteringsreserve en de kostenegalisatiereserve worden toegepast bij de TBS-regeling. Het wordt dus mogelijk om boekwinst bij verkoop van een TBS pand door te schuiven. Ook kunt u vanaf 1 januari 2010 jaarlijks geld reserveren voor onderhoud van een TBS pand. Tips voor beleggers Tip 31 Overweeg om te beleggen in monumentenpanden. Dit brengt een aantal fiscale voordelen met zich mee. Beleggingspanden die aan derden worden verhuurd worden belast in box 3. De onderhoudskosten voor dergelijke panden die geen hoofdverblijf vormen, zijn fiscaal aftrekbaar indien en voor zover deze kosten meer dan 4% van de waarde bedragen. Het is aantrekkelijk om nog gedurende dit jaar te beleggen in monumentenpanden, omdat de vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor verkrijging van een monumentenpand in 2010 zal worden afgeschaft. Tip 32

5 U kunt een extra vrijstelling in box 3 creëren door (een gedeelte van) uw vermogen maatschappelijk verantwoord te beleggen, zoals in groenfondsen of in sociaal ethische of culturele beleggingen. U kunt uw vermogen tevens aanwenden als zijnde durfkapitaal (de zogenoemde tante-agaathleningen). De vrijstelling kan oplopen tot maximaal voor zover u een fiscale partner heeft. U ontvangt bovendien een extra heffingskorting die kan oplopen tot maximaal Tip 33 Hebt u meer dan twaalf maanden geleden een lening verstrekt aan een beginnende ondernemer en is deze vordering niet meer voor verwezenlijking vatbaar? In dat geval is de lening aftrekbaar op de kwijtscheldingsdatum of, als deze later ligt, op de dagtekening van de beschikking van de Belastingdienst waarbij de oninbaarheid wordt vastgesteld. Per beginnende ondernemer geldt een maximaal aftrekbaar bedrag ad Tip 34 Probeer de grondslag voor box 3 te verlagen. Dit kunt u eenvoudig beïnvloeden door belastingschulden voor de aanvang van 2010 te betalen, maar tevens door de aankoop van roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet hoofdzakelijk als belegging dienen. Roerende zaken zoals een boot, oldtimer of een schilderij behoren in beginsel in niet tot het box 3 vermogen. Indien u van plan bent om op korte termijn een dergelijke grote consumptieve uitgave te doen, dan is het raadzaam op deze voor het einde van dit jaar te verrichten. Tip 35 Keer in voor 1 januari Met ingang van 2010 wordt de boete als de belastingdienst een zwartspaarder opspoort verhoogd naar 300% Tips voor schenken en erven Tip 36 Indien u van voornemens bent om op korte termijn een schenking te doen, dan kunt u dit beter dit jaar nog doen. Met ingang van 1 januari 2010 zal de tariefstructuur grondig worden aangepast. Schenkingen van ouders aan kinderen worden hierdoor meer belast. Tip 37 Fiscaal partnerschap is voordelig voor het verkrijgen van vermogen door middel van schenking of overlijden van de echtgenoot of echtgenote. De wetgeving kent hiervoor een hoge vrijstelling en een relatief laag tarief. Samenwoners kwalificeren onder bepaalde voorwaarden eveneens als partner. Let wel, met ingang van 1 januari 2010 ligt de nadruk op de partner als levensgezel: broer/zus en meerrelaties kunnen niet meer als partner kwalificeren. Tip 38 Maak gebruik van de voordelen van schenking. Geleidelijke overheveling van vermogen naar (klein-)kinderen kan leiden tot een aanzienlijke besparing van schenking- en/of successierecht. In 2009 zijn schenkingen door ouders aan kinderen tot een bedrag van belastingvrij. Kleine schenkingen van jaar tot jaar zijn goedkoper dan een grote schenking ineens. Doordat u uw vermogen door schenkingen vermindert, wordt uw box 3 heffing lager. Daarnaast wordt uw nalatenschap kleiner zodat bij uw overlijden minder successierecht wordt geheven. Tip 39 Met ingang van 1 januari 2010 wordt de eenmalige vrijstelling voor schenkingen door ouders aan hun kind verhoogd naar als de schenking wordt gebruik voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds. Heeft u al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan kun u alsnog een vrijstelling claimen mits uw kind jonger is dan 35 jaar en de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds. Tip 40 Verstrek een lening aan uw kind, als uw kind van plan is om een huis te kopen of eenmanszaak te starten. Dit is zowel voor u als voor uw kind fiscaal voordelig. Uw kind kan de rente en kosten van de geldlening aftrekken. Indien u een ouder-kindlening afsluit met een hoog zakelijk rentepercentage, geniet uw kind een hoge aftrek van woning- of ondernemingsrente. Rentepercentages boven 4% worden bij u niet additioneel belast omdat de lening bij u in box 3 valt. Door de rentebetaling te schenken kunt u de financieringslast van uw kind vervolgens verminderen. Let wel, dit is pas mogelijk als de verschuldigde rente is voldaan. Tip 41 Verstrek een lening als durfkapitaal aan uw kind, als uw kind van plan is om een onderneming te

6 starten. U krijgt hiervoor een vrijstelling in box 3 tot en een extra heffingskorting van 1,3% over de hoogte van de lening. Als de onderneming niet slaagt, kunt u maximaal een verlies van als persoongebonden aftrek claimen. Tip 42 U kunt tevens van de schenkingsvrijstelling gebruik maken, wanneer u schenkt onder schuldigerkenning. U schenkt in dit geval wel vermogen, maar verliest echter niet de beschikkingsmacht over het geschonkene. Dit is handig als u op dit moment uw vermogen niet liquide kunt maken, zoals uw eigen woning of een aandelenpakket. Over de schuldig gebleven schenking dient u jaarlijks rente te betalen. De schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd. Voor vermogen dat wel liquide is, kunt u kiezen voor de eenvoudiger variant: schenken en daarna teruglenen. Hier is geen notariële akte vereist, wel dient daadwerkelijk geld over een weer worden overgemaakt (de bankafschriften dienen als bewijs). Ook in deze variant moet u rente betalen. Tip 43 Vanaf 1 januari 2010 moet u rente berekenen op leningen aan uw kind. Heeft u een in het verleden een renteloze lening aan uw kind verstrekt, dan is het aan te raden om de leningsvoorwaarden aan te passen. Tip 44 Vanaf 1 januari 2010 kunt u aandelen in een BV schenken aan uw opvolger zonder dat u over de AB claim hoeft af te rekenen. Hiervoor is vereist dat de overnemer direct voorafgaand aan de schenking minimaal 36 maanden in dienst is bij de BV. De regeling geldt alleen voor zover de BV een onderneming drijft. De AB-claim toerekenbaar aan beleggingen in de BV moet wel worden betaald. Tip 45 Het is mogelijk om ondernemingsvermogen (en dus ook aandelen in een actieve BV) te schenken onder de bedrijfsopvolgingsregeling van de successiewet. Per 1 januari 2010 wordt deze regeling aangepast. Voor ondernemingen met een waarde tot wordt de vrijstelling 100%, daarboven 83%. De leeftijdsgrens van 55 jaar of ouder voor de schenker vervalt. Hier staat tegenover dat nog maar 5% aan overtollige liquiditeiten is toegestaan. Heeft u aandelen in een B.V. met meer liquiditeiten, overweeg dan om nog voor 1 januari 2010 over te gaan tot schenking. Tip 46 Overweeg om lijfrentetermijnen (van voor 1992) vooraf aan de kinderen te schenken. Dat kan bij zorgvuldige planning fiscaal voordelig zijn. Tip 47 Giften aan erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De maximale aftrek bedraagt maximaal 10% van het verzamelinkomen. U dient hierbij echter rekening te houden met een drempel van 1% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek, met als minimum 60. Stem uw giften af op het maximum en de drempel. Het maximum en de drempel komen te vervallen indien u notarieel vastlegt dat u jaarlijks een bepaald bedrag schenkt aan een algemeen nut beogende instelling of een vereniging zonder deze status. Hiervoor geldt een looptijd van ten minste vijf jaar, maar uiterlijk tot het tijdstip van overlijden. Tip 48 Vanaf 1 januari 2010 kunnen instellingen als dorpshuizen of amateursportverenigingen zich laten kwalificeren als sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Deze zijn vrijgesteld van successieen schenkingsrecht. Echter een schenking aan een dergelijke deze SBB kwalificeert niet voor de giftenaftrek. Tip 49 Met ingang van 1 januari 2010 zijn afgezonderde particuliere vermogens, zoals een trust of een Antilliaanse stichting particulier fonds, transparant naar de insteller. Met andere woorden: de insteller dient in zijn privé aangifte het vermogen te verantwoorden. De uitkering aan de begunstigde wordt gezien als een directe schenking van de insteller aan de begunstigde. Voor kleine en voor bestaande trusts worden onder voorwaarden ongemoeid gelaten. Tip 50 Op 1 januari 2010 is het recht van overgang afgeschaft. Hierdoor kan in Nederland gelegen onroerend goed zonder belastingheffing vererven als de erflater in het buitenland woont (en niet door een fictie geacht wordt in Nederland te wonen). Ook in geval van schenking geldt geen recht van overgang meer, maar wel overdrachtsbelasting!

7 Tips voor ondernemingen, winst en VPB Tip 51 Met ingang van januari 2010 komt het urencriterium voor de MKB-winstvrijstelling te vervallen. Hierdoor kunnen ook de deeltijdondernemer en de ondernemers met een baan in loondienst gebruik maken van de MKB-vrijstelling. De MKB-vrijstelling geldt uitsluitend voor de ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen. Blijf overigens wel uw uren bijhouden, zodat u kunt profiteren van andere fiscale faciliteiten (zoals de zelfstandigenaftrek). Tip 52 Met ingang van januari 2010 wordt de MKB-winstvrijstelling verhoogd van 10,5% tot 12%. Het is dus aantrekkelijk om fiscale winst door te schuiven naar Echter, de hogere vrijstelling kan in geval van een verliessituatie ook nadelig zijn. Neem contact op met uw adviseur om de fiscale resultaatbepaling over de jaargrens te optimaliseren. Tip 53 Wettelijk mag u een verlies één jaar achterwaarts en negen jaar voorwaarts verrekenen. U kunt de belastingdienst echter verzoeken om een verlies over 2009 drie jaar achterwaarts te verrekenen (dus met winsten over 2006, 2007 en 2008). De voorwaartse verliesverrekening wordt dan wel ingekort tot zes jaar. Voor 2010 geldt eenzelfde regeling: u kunt de verliezen dan verrekenen met winsten over 2007, 2008 en De regeling geldt zowel voor IB als VPB ondernemers. Tip 54 De achterwaartse verrekening van verliezen over 2008 is in verband met de economische crisis versoepeld. Heeft u in 2008 een verlies geleden, dan kunt u 80% van dit 3 jaar achterwaarts verrekenen nog voordat de aangifte over 2008 is ingediend. Ook hoeft de aanslag over het jaar waarmee u wilt verrekenen nog niet definitief vast te staan. U moet wel aannemelijk kunnen maken dat er in 2008 een verlies is geleden, bijvoorbeeld door middel van een voorlopige jaarrekening. Tip 55 Op grond van een tijdelijke maatregel kunnen investeringen onder bepaalde voorwaarden versneld in 2 jaar worden afgeschreven. In 2009 en 2010 mag tot maximaal 50% van de investering worden afgeschreven. Bedrijfsmiddelen als gebouwen, grond, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (waaronder software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto s (met uitzondering van zeer zuinige personenauto s) komen hiervoor echter niet in aanmerking. Het bedrijfsmiddel moet voor 1 januari 2012 in gebruik worden genomen. Deze regeling geldt zowel voor IB als VPB ondernemers. Tip 56 Startende IB ondernemers kunnen hun investeringen over 2009 tot een maximaal bedrag van willekeurig afschrijven. Dat wil zeggen desgewenst in één keer tot op de restwaarde of bij een investering in een bedrijfspand tot op de bodemwaarde. Deze regeling geldt echter uitsluitend voor de ondernemers die gedurende dit jaar recht hebben op startersaftrek. Dat is het geval indien u voldoet aan het urencriterium voor de onderneming, in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren niet voor eigen rekening een onderneming hebt gedreven en u in die voorafgaande vijf jaren niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast. Indien 2009 het laatste jaar is waarin u als starter wordt aangemerkt, dan is het raadzaam om dit jaar nog maximaal te investeren en de faciliteit maximaal te gebruiken. Mocht hierdoor een verlies ontstaan, dan kan dit worden verrekend met de positieve inkomsten in de drie voorgaande jaren. U zult derhalve direct een belastingteruggave ontvangen, wat gunstig is voor de liquiditeitspositie van uw onderneming. Tip 57 Plan uw investeringen. De investeringsaftrek geldt voor investeringen tussen de en Het percentage loopt af van 25% naar 1%. Als u veel investeert, kunt u dus de investeringen beter over meerdere jaren spreiden. Zit u onder het minimuminvesteringsbedrag van dan is het voordelig om voor 2010 geplande investeringen naar 2009 te halen. Met ingang van 2010 wordt de investeringsaftrek overigens verruimd: de aftrek gaat gelden voor investeringen tot Over de eerste aan investeringen geldt een aftrekpercentage van 28%, tussen en geldt een vaste aftrek van Hierboven neemt de aftrek van af naar mate meer wordt geïnvesteerd.

8 Tip 58 Voor energiezuinige en milieu-investeringen kunt u een aanvullende aftrek krijgen (EIA en MIA). Hiervoor dient u voorafgaand aan de investering deze aan te melden. Hebt u dit gedaan, maar bent u vervolgens vergeten de aftrek in uw aangifte te claimen, dan kunt u om een ambtshalve vermindering verzoeken. Tip 59 Voor zeer zuinige auto s (CO2-uitstoot tot 95 gram per kilometer voor dieselauto s en tot 110 gram per kilometer voor benzineauto s) kunt u vanaf 1 januari 2010 investeringsaftrek claimen. Het kan dus voordelig zijn om de aankoop van een dergelijke auto uit te stellen tot Deze investering is overigens op meer punten voordelig, omdat vanaf 1 januari 2010 de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de aanschafbelasting (BPM) voor deze auto s vervalt. Ook mogen deze auto s in 2009 en 2010 met maximaal 50% worden afgeschreven (ziet tip 55). Tip 60 Indien u uw privéwoning gebruikt voor uw onderneming, staat de wet u een jaarlijkse kostenaftrek toe. Deze kostenaftrek is forfaitair gesteld op 4% van de verkoopwaarde van het gedeelte van de woning dat als werkruimte wordt gebruikt. Deze regelgeving is recentelijk genuanceerd: de aftrekbeperking ziet uitsluitend op de gebruikersvergoeding. De ondernemer kan daarnaast de kosten aftrekken die in huurverhoudingen ten laste van de huurder zouden komen. Tip 61 Controleer of uw ondernemingsvermogen per 31 december 2009 toereikend is om aan uw oudedagsreserve te kunnen doteren. Uw ondernemingsvermogen moet hiervoor ten minste gelijk zijn aan de oudedagsreserve per ultimo 2008 plus de verwachte toevoeging over Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u in december nog maatregelen treffen om uw ondernemingsvermogen te verhogen (bijvoorbeeld door etikettering van keuzevermogen). Voor 2009 bedraagt de maximale dotatie aan de oudedagsreserve 12% van de winst, waarbij een maximum bedrag van geldt. Tip 62 Overweeg of het gunstig is over te gaan naar een BV in U kunt zowel ruisend (met fiscale afrekening) als geruisloos (zonder fiscale afrekening) overgaan in een BV. De ruisende overgang kan voordeliger zijn, omdat de fiscale afrekening wordt beperkt door de stakingsaftrek. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de MKB-winstvrijstelling, zodat u 10,5% van de stakingswinst belastingvrij kunt incasseren. In 2010 zal de MKB-winstvrijstelling verhoogd worden naar 12%, waardoor het verstandiger kan zijn om de staking uit te stellen tot Tip 63 Overweeg of het gunstig is om terug te keren uit de BV naar een eenmanszaak. U kunt gebruik maken van de doorschuiffaciliteit, waardoor de overgang zonder belastingheffing kan plaatsvinden. Tip 64 Maatschapsleden dienen alert te zijn op de invoering (wellicht al met ingang van 1 januari 2010) van de Wet Personenvennootschappen. Hierdoor wordt u hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de maatschap. Mogelijk is dit reden om de maatschap om te zetten in een B.V.. Raadpleeg een adviseur voor meer informatie. Tip 65 Indien u uw box 1 inkomsten kunt terugbrengen naar nihil, bent u geen premies volksverzekeringen verschuldigd. Dit geldt ook als u een gering belastbaar inkomen (van circa 6.000) in box 1 heeft dat door toepassing van heffingskortingen niet wordt belast. Deze regeling is bijvoorbeeld interessant voor de VPB ondernemer in ruste die zijn pensioen opschort tot zijn 65ste. Indien u de tussenliggende jaren kunt overbruggen met dividend uit de BV (box 2) en/of inkomsten uit vermogen (box 3), dan kan het belastingvoordeel jaarlijks oplopen tot ruim Tip 66 U kunt de heffing voor box 3 eenvoudig beperken door op balansdatum (31 december) zoveel mogelijk bestanddelen in de onderneming (box 1) of de BV onder te brengen. U dient hierbij wel rekening te houden met de maatregelen tegen boxhoppen. Tip 67 Door uw tijdelijke overtollige liquide midden in uw onderneming direct na 1 januari van box 1 of vanuit de BV naar box 3 over te brengen, wordt de zware belastingheffing over het rendement in

9 box 1 of in de BV vermeden. Door een dergelijke overbrenging verruilt u de belastingheffing voor het gunstigere vermogensrendementsheffing van 1,2%. Het is echter wel raadzaam rekening te houden met de maatregelen tegen boxhoppen. Tip 68 Als uw B.V. bovenmatig wordt gefinancierd door vreemd vermogen, kan de rente hierop beperkt aftrekbaar zijn op grond van de thin capitalisation regeling. Deze regeling is van toepassing als uw B.V. deel uitmaakt van een groep vennootschappen en het gemiddeld vreemd vermogen meer dan 3x zo hoog is als het gemiddeld eigen vermogen. Hierbij geldt een marge van Als uw B.V. onder deze regeling lijkt te vallen, is het raadzaam om voor 31 december 2009 maatregelen te treffen om de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen te beïnvloeden. Tip 69 Naast opbrengsten uit octrooien en speur & ontwikkeling kunnen vanaf 1 januari 2010 opbrengsten uit andere vindingen als bedrijfsgeheimen en software in de octrooibox vallen. De octrooibox wijzigt hierdoor van naam in de innovatiebox. Over de opbrengsten is in plaats van het reguliere VPB tarief slechts effectief 5% belasting verschuldigd. Verliezen vallen niet in de innovatiebox, deze kunnen wel tegen het reguliere VPB tarief worden opgevoerd. Tot 2010 gelden bepaalde plafonds, deze worden per 1 januari 2010 afgeschaft. Het kan hierdoor raadzaam zijn om de totstandkoming van een immaterieel actief uit te stellen tot BTW-tips Tip 70 Grensoverschrijdende diensten aan ondernemers binnen de EU (business to business diensten) worden eenvoudiger. De BTW wordt verlegd naar de plaats waar de afnemer is gevestigd, zodat u aldaar geen BTW aangifte meer hoeft te doen. U moet wel een opgave van dergelijke diensten aan de belastingdienst verstrekken. Op verzoek mag dit één keer per kwartaal. De regeling kent diverse uitzonderingen! Probeer nog dit jaar uw administratie in te richten op de gewijzigde regeling, zodat u deze direct vanaf 1 januari 2010 kan toepassen. Voor business to consumer diensten blijft de regeling ongewijzigd. Tip 71 De BTW aftrekcorrectie voor de auto van de zaak is met terugwerkende kracht naar 1 januari 2008 vereenvoudigd. Woon-werkverkeer wordt zakelijk, zodat u de BTW correctie kunt stellen op 12% van de bijtelling voor de heffing van loon- en inkomstenbelasting. Dit percentage wordt verlaagd als de auto ook voor vrijstelde BTW prestaties wordt gebruikt. Als in de auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer voor privé wordt gereden, hoeft u geen BTW correctie toe te passen. Heeft u in 2008 wel een BTW aftrekcorrectie toegepast, dan kunt u alsnog de BTW terugvragen bij de fiscus. Tip 72 Stuur uw BTW facturen elektronisch. Dit is met ingang van 12 februari 2009 toegestaan. Voor de facturen gelden dezelfde formele vereisten als voor papieren facturen. Daarnaast moet uw afnemer de factuur aanvaarden. Als uw afnemer de factuur zonder commentaar verwerkt en betaalt, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard. Voor transacties met buitenlandse afnemers moet u op papier blijven factureren. Tip 73 Maak optimaal gebruik van de kleine ondernemersregeling (KOR). Als het saldo van uw af te dragen BTW en uw verrekenbare voorbelasting meer bedraagt dan kunt u overwegen om voor 1 januari 2010 extra investeringen of uitgaven te doen. Mocht uw overwegen om uw eenmanszaak om te zetten in een man/vrouw firma, doe dit dan voor 31 december 2009, zodat u twee maal de KOR kan benutten. Tip 74 Indien uw woning twee jaar of ouder na (eerste) ingebruiksneming is, geldt met ingang van 15 september 2009 voor stukadoor- en schilderwerkzaamheden het verlaagde Btw-tarief van 6%. Voorheen gold deze regeling alleen voor woningen van 15 jaar of ouder. Tip 75 Heeft u debiteuren die hun factuur niet kunnen betalen, verzoek dan aan de belastingdienst om teruggave van de BTW die u op de facturen hebt afgedragen. In principe moet u dit verzoek doen als duidelijk is dat de debiteur oninbaar is. U kunt het verzoek ook doen bij de laatste aangifte over 2009, of in ieder geval na vaststelling van de jaarrekening.

10 Tip 76 Denkt u aan de herziening van BTW. Heeft u in het verleden BTW bij aankoop van een roerende of onroerende zaak teruggevraagd en bent u deze zaak in 2009 gaan gebruiken voor handelingen waarvoor geen recht bestaat op aftrek, dan moet u herzieningsbtw aangeven in de laatste aangifte over dit jaar. Heeft u een zaak gebruikt voor handelingen waarvoor u wel recht op aftrek heeft, en heeft u bij de aankoop van deze zaak geen BTW afgetrokken, verzoekt u dan om teruggaaf van de herzieningsbtw. Voor vastgoed bedraagt de herzieningstermijn 10 jaar, voor roerende zaken 5 jaar. Tip 77 Controleer of u over 2004 niet teveel BTW op aangifte hebt voldaan (bijvoorbeeld omdat u te weinig voorbelasting hebt teruggevraagd of omdat u een verkeerd tarief hebt toegepast). Tot 31 december 2009 kunt u BTW terugvragen die betrekking heeft op Hierna zal een dergelijk verzoek niet meer in behandeling worden genomen. Tip 78 Lees eens een goed boek! Contactgegevens: Hemmes, van den Berg & Karremans belastingadviseurs "Het Koningshuis" Hoofdstraat AJ Leiderdorp Tel: +(31) (0) Fax: +(31) (0) De kleine lettertjes: Deze tips zijn van algemene aard en zijn niet in alle gevallen bruikbaar of van toepassing terwijl voor de uitvoering van verscheidene tips fiscaal advies nodig is. Hoewel bij de voorbereiding van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade welke zou kunnen voortvloeien uit handelen of nalaten naar aanleiding van dit document. Voor specifiek advies kunt u desgewenst vrijblijvend contact opnemen met Hemmes, van den Berg & Karremans belastingadviseurs, Thijs Hemmes (tel , fax , Leiderdorp, 4 december 2009

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR Voor u ligt de Eindejaarsadviseur van 2013. Daarin staan allerlei aandachtspunten die zo aan het eind van het jaar of juist aan

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Hoe oud zijn uw debiteuren?

Hoe oud zijn uw debiteuren? Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. nummer 4 2017 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2011 [1/5]

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2011 [1/5] FISCALE EINDEJAARSTIPS 2011 [1/5] Knap het monumentenpand nu op Begin nog voor het einde van dit jaar aan de opknapbeurt voor uw monumentenpand om fiscaal voordeel te behalen. Vanaf 1 januari 2012 is nog

Nadere informatie

SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [1/6]

SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [1/6] SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [1/6] Op Prinsjesdag heeft het Kabinet de fiscale maatregelen voor het komend jaar gepresenteerd in een aantal wetsvoorstellen en notities. In deze Special zetten we de belangrijkste

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 INKOMSTENBELASTING / PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 - U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of minder IB-teruggaaf... 2 - Bijtellingscategorieën auto

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

24 Slimme Belastingtips!

24 Slimme Belastingtips! Vitis Advies 24 Slimme Belastingtips! 2016-2017 24 slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoudsopgave Tip 1: Schenk vrijgesteld aan kinderen 3 Tip 2: In 2017 extra schenken voor

Nadere informatie

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet Van Wantrouwen naar Vertrouwen 6 december 2011 Gijs van der Voet Inleiding Onderneming/BV Belastingplan 2012 Eindejaarstips 2011 Overige zaken Belastingplan 2012 Kabinet: Eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig

Nadere informatie

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.)

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.) Belastingplan 2010 (c.a.) Recentelijk is het belastingpakket, bestaande uit een aantal wetsvoorstellen, voor het jaar 2010 bekend geworden. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de aangekondigde wijzigingen.

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Checklist: 1 van 5 pagina's. CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Voor een aangifte inkomstenbelasting is het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het invullen van de aangifte het startpunt.

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie