Nieuwsbrief December 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief December 2009"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw fiscale positie voor 2009 optimaliseren en 2010 op een goede manier starten. De tips zijn kort beschreven, vraag ons om uitleg als u vragen heeft. Waarschijnlijk is niet alles op u van toepassing; sla gerust tips over. Indeling: Eindejaarstips voor werkgevers en werknemers Tips voor de inkomstenbelasting DGA-tips Tips voor beleggers Tips voor schenken en erven Tips voor ondernemingen, winst en VPB BTW-tips Eindejaarstips voor werkgevers en werknemers Tip 1 Vanaf 1 januari 2010 geldt de nieuwe werkkostenregeling. Dat is een vrijstelling van 1,5 procent van de fiscale loonsom, voor vrije vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever als werkkleding, bedrijfsuitjes, bedrijfsfitness, fietsen en kerstpakketten. Deze vrijstelling vervangt de bestaande 29 categorieën aan vrijstellingen voor vergoedingen en verstrekkingen. Tip 2 De bijtelling voor het privégebruik van de auto is afhankelijk van de CO2-uitstoot. In 2010 en 2011 hoeft u voor auto s zonder CO2-uitstoot (zoals een elektrische auto) geen bijtelling toe te passen. In 2012, 2013 en 2014 geldt een bijtelling van 7%. Daarnaast gelden de bijtellingpercentages van 14% (voor zeer zuinige auto s), 20% (voor zuinige auto s) en 25% (voor de overige auto s). Tip 3 Voor (parttime) werknemers jonger dan 23 jaar met een beperkt fiscaal loon ( 275 tot 600 per maand), geldt vanaf 2010 de kleine banen regeling. Zij zijn wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet, maar de werkgever hoeft geen premie/bijdrage in te houden. Per 1 januari 2011 wordt voor deze werknemers ook de inhouding van loonbelasting en premie volksverzekeringen afgeschaft. Tip 4 Voor 2010 geldt eenmalig de afdrachtvermindering onderwijs. Deze afdrachtvermindering geldt onder de volgende vier voorwaarden: - de werknemer start in 2010 met een opleiding die relevant is voor zijn huidige of toekomstige functie - de werknemer komt hierdoor op een hoger opleidingsniveau - de werkgever betaalt minimaal 50% van de opleidingskosten - er geldt geen andere afdrachtvermindering. De afdrachtvermindering voor het ervaringscertificaat (EVC) mag wel tegelijk worden benut. In 2011 vervalt deze regeling weer. Tip 5 De afdrachtvermindering voor opleiding tot startkwalificatieniveau wordt in 2010 uitgebreid. Het is niet meer vereist dat de werknemer voordat hij in dienst was werkloos was. In plaats hiervan

2 wordt vereist dat de werknemer voor zijn scholing tot startkwalificatie werkloos was. Met andere woorden: de afdrachtvermindering kan ook worden toegepast als uw werknemer bij een vorig leerbedrijf al een opleiding heeft gevolgd of hij heeft deelgenomen aan een re-integratietraject. Tip 6 De 50% afdrachtvermindering voor speur en ontwikkeling (S&O) mag in 2010 worden toegepast over aan S&O loonkosten. Over het meerdere bedraagt de afdrachtvermindering 18%. In geval van een startende onderneming wordt het verminderingspercentage verder verhoogd. Mocht uw bedrijf beschikken over een S&O verklaring, denk dan ook eens aan mogelijkheden van de innovatiebox (voorheen octrooibox, zie tip 69). Tips voor de inkomstenbelasting Tip 7 Afhankelijk van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor bepaalde toeslagen. Er zijn drie verschillende soorten toeslagen waarvoor u in aanmerking kunt komen in 2009: de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag. Deze toeslagen over 2009 kunt u nog tot 1 april 2010 aanvragen. Heeft u of uw partner uitstel voor indiening voor de aangifte inkomstenbelasting, dan wordt de indieningtermijn verlengd. Let op, vanaf 1 januari 2010 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de gastouderopvang. Belangrijk hierbij is dat slechts de geregistreerde opvang wordt vergoed. Tip 8 Tot en met 31 december 2009 kan er nog een T-biljet worden ingevuld voor het jaar Dat is niet alleen zinvol voor mensen die gedurende een korte periode inkomen hebben genoten, zoals vakantiewerkers, of als u achteraf recht blijkt te hebben op een hogere heffingskorting, maar eveneens voor starters die een verlies hebben geleden of die voorheen weinig tot geen inkomen hadden (in verband met middeling). Let wel, het zomaar opsturen van een biljet kan tot een aanslag leiden. Tip 9 Betaal uw belastingaanslagen voor 31 december Hierdoor is uw vermogen op de peildatum voor box 3 lager, zodat u box 3 heffing bespaart. Betaalt u teveel belasting, dan is uw vordering op de fiscus vrijgesteld in box 3. Ook het voldoen van een te hoge aanslag kan fiscaal dus aantrekkelijk zijn. Tip 10 Doe grotere privé-uitgaven (zoals aankoop van nieuwe meubels of een auto) voor 31 december Hierdoor is uw vermogen op de peildatum voor box 3 lager, zodat u box 3 heffing bespaart. Tip 11 Indien u van voornemens bent uw huidige woning binnen afzienbare tijd te verkopen, dan is het verstandig hiermee tot na de jaarwisseling mee te wachten. Hierdoor blijft de verkoopsom voor de peildata van 31 december 2009 en 1 januari 2010 van box 3 buiten beschouwing. Indien u van voornemens bent om met uw eigen vermogen binnen afzienbare tijd een nieuwe woning te kopen, dan is het raadzaam dit nog in 2009 te doen. In dit geval gaat uw vermogen over van box 3 naar box 1. Als u voornemens bent u een woning te kopen die kwalificeert als rijksmonument, wikkelt u de koop dan nog af in 2009 zodat u gebruik kunt maken van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Vanaf 1 januari 2010 wordt deze vrijstelling afgeschaft. Tip 12 Betaal uw (hypotheek)rente vooruit als u verwacht dat uw belastingdruk in box 1 in 2010 lager zal zijn dan in Vooruitbetaalde rente die betrekking heeft op de periode tot 30 juni 2010 is dit jaar onbeperkt aftrekbaar. Indien de renteverplichting doorloopt tot na 30 juni, dan is het niet mogelijk om rente aftrekbaar vooruit te betalen. Weeg de voordelen van het vooruitbetalen van de rente nauwgezet af tegen het nadelen hiervan. Tip 13 Als uw eigen woning forfait hoger is dan de aftrekbare hypotheekrente kunt u overwegen uw hypotheekschuld af te lossen. In dergelijke gevallen geldt namelijk dat het huurwaardeforfait maximaal de aftrekbare rente op de eigen woningschuld bedraagt. Als u de resterende eigen woningschuld aflost, wordt uw eigen woningforfait verminderd en neemt uw vermogen in box 3

3 af, waardoor u box 3 heffing bespaart. Tip 14 Sinds 2007 wordt de WOZ-waarde elk jaar door de gemeenten vastgesteld. U heeft elk jaar de mogelijkheid om binnen 6 weken tegen deze waardering in bezwaar te gaan. U kunt de WOZ waarde niet meer ter discussie stellen bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Tip 15 Heeft u in 2009 een woning gekocht en vindt u dat de vorige eigenaar met een te hoge WOZwaarde akkoord is gegaan? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een nieuwe WOZbeschikking aanvragen. Hierdoor kunt u besparen op de inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en waterschapslasten. Tip 16 Houd uw kilometeradministratie nauwkeurig bij. Indien u de auto voor 500 kilometer of minder voor privédoeleinden gebruikt, blijft een bijtelling voor privégebruik achterwege. Woonwerkverkeer wordt in dit kader als zakelijke kilometers aangemerkt. Ook is recent bepaald dat de kilometers die u tussen de middag maakt om thuis te lunchen zakelijk zijn. Rijdt u meer dan 500 km voor privédoeleinden, dan bedraagt de bijtelling afhankelijk van de CO2-uitstoot 14%, 20% en 25%. Vanaf 2010 geldt voor elektrisch aangedreven auto s een bijtelling van 0%. Tip 17 Voor auto s ouder dan 25 jaar geldt momenteel een bijtelling van 25% over de waarde in het economisch verkeer. Momenteel is discussie gaande om deze regeling met ingang van 1 januari 2010 ook te laten gelden voor auto s ouder dan 15 jaar. Het kan voordelig zijn om deze auto s over te brengen naar privé. Tip 18 Verhoog uw aftrekposten door buitengewone uitgaven. Bijvoorbeeld ziektekosten kunnen als buitengewone uitgave worden afgetrokken, mits een inkomensafhankelijke drempel wordt overschreden. Indien u deze drempel nog niet hebt overschreden, kan het aantrekkelijk zijn om voor het einde van het jaar nog uitgaven voor ziektekosten te doen. Hoewel de aftrekmogelijkheden in 2009 ten opzichte van voorgaande jaren enigszins beperkt zijn, kunt u uitgaven voor genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, een aantal forfaitaire bedragen en andere zorgkosten nog wel aftrekken. Tip 19 Persoongebonden uitgaven voor studie en opleiding met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning zijn aftrekbaar, indien en voor zover deze in dit kalenderjaar hoger zijn dan de vaste drempel van 500. Uitgaven voor het volgen van een EVC (Elders Verworven Competentie) zijn eveneens aftrekbaar. Tip 20 Indien u een pensioentekort heeft, bijvoorbeeld vanwege de fiscale bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak, is het fiscaal voordelig om uw jaarruimte van maximaal voor lijfrentepremieaftrek te benutten. In het verleden niet benutte aftrekruimte kunt u onder bepaalde voorwaarden tot een maximum van ( voor 55-plussers) alsnog aanwenden door middel van de zogeheten reserveringsruimte. Tip 21 Alimentatie en giften in vorm van een lijfrente kunt u twee maal aftrekken. De jaarlijkse betaling is aftrekbaar in box 1, de schuld met betrekking tot de resterende verplichtingen kunt u in box 3 opvoeren. Vanaf 31 december 2009 komt de aftrek in box 3 te vervallen. Controleer of u de aftrek in box 3 heeft opgevoerd in de aangiften inkomstenbelasting van voorgaande jaren. Mocht dit niet het geval zijn en mocht de aanslag over het betreffende jaar nog niet definitief vaststaan, dan kunt u deze aangiften nog corrigeren. Tip 22 Keer in voor 1 januari Met ingang van 2010 wordt de boete als de belastingdienst een zwartspaarder opspoort verhoogd naar 300%. DGA-tips Tip 23 Voor 2010 dient u van uw B.V. een gebruikelijk loon te ontvangen van minimaal , tenzij

4 u aannemelijk kunt maken dat een lager loon gebruikelijk is. Is het gebruikelijk loon lager dan dan hoeft de B.V. u geen loon te betalen. Ontvangt u toch loon, dan is het loon wel belast. Werkt u voor meerdere werkmaatschappijen, dan moet u naar het totaal kijken. Tip 24 In geval van tegenvallende bedrijfsresultaten mag u het loon dat u uit de B.V. ontvangt tijdelijk in 2009 en 2010 evenredig verlagen. Hierbij geldt als voorwaarde dat uw rekening-courantschuld aan de B.V. of de door u ontvangen dividenduitkeringen niet toenemen. De regeling mag niet worden toegepast als u feitelijk meer loon heeft genoten dan het gebruikelijk loon over 2008 vermenigvuldigd met de uitkomst van de omzet over het eerste kalenderhalfjaar van 2009 gedeeld door de omzet van het eerste kalenderjaar van Ook geldt deze regeling niet als de omzet in de jaren 2008, 2009 en 2010 is beïnvloed door bijzondere oorzaken zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten. Tip 25 Besloten vennootschappen met één of meer DGA s mogen in januari 2010 in één keer aangifte doen voor het gehele jaar Dit geldt alleen als in het bedrijf geen ander personeel werkt en de DGA( s) niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Deze regeling geldt ook voor pensioen- en stamrecht B.V. s die alleen uitkeringen doen waarover geen premies werknemersverzekeringen worden geheven. Tip 26 Werkt u samen met uw partner voor de B.V. en heeft u een auto van de zaak waarin uw partner ook privé en zakelijk rijdt, deel dan samen de bijtelling voor privé gebruik auto. Hierdoor kunt u inkomstenbelasting besparen: het deel van de bijtelling dat bij de minstverdienende partner wordt verantwoord, wordt lager belast. Tip 27 In 2010 heeft u eenmalig de mogelijkheid om het pand dat u aan de B.V. verhuurt zonder heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting in te brengen in de B.V. Dit mag ook een nieuwe B.V. zijn. Hiervoor is vereist dat u ten minste 3 jaar meer dan 90% van de aandelen in de B.V. houdt, dat de B.V. ten minste drie jaar het pand aanhoudt en dat de ter beschikkingstelling voor 1 september 2009 is aangevangen. Tip 28 Als uw vordering op de B.V. minder waard is door de slechte financiële positie van de B.V., mag u uw vordering afwaarderen. Het verlies dat u hierdoor leidt kunt u in box 1 verrekenen. Als u verwacht dat de B.V. in de toekomst weer beter zal gaan draaien, kunt u de afgewaardeerde vordering verkopen aan iemand die niet onder de TBS regeling valt (bijvoorbeeld uw meerderjarig kind die geen aandelen in de B.V. heeft). De opwaardering van de vordering is dan niet belast. Tip 29 Vanaf 1 januari 2010 geldt een terbeschikkingsvrijstelling van 12%. De vrijstelling lijkt op de MKB-winstvrijstelling. Het is dus voordelig om TBS-voordeel van 2009 door te schuiven naar Tip 30 Vanaf 1 januari 2010 kunnen de herinvesteringsreserve en de kostenegalisatiereserve worden toegepast bij de TBS-regeling. Het wordt dus mogelijk om boekwinst bij verkoop van een TBS pand door te schuiven. Ook kunt u vanaf 1 januari 2010 jaarlijks geld reserveren voor onderhoud van een TBS pand. Tips voor beleggers Tip 31 Overweeg om te beleggen in monumentenpanden. Dit brengt een aantal fiscale voordelen met zich mee. Beleggingspanden die aan derden worden verhuurd worden belast in box 3. De onderhoudskosten voor dergelijke panden die geen hoofdverblijf vormen, zijn fiscaal aftrekbaar indien en voor zover deze kosten meer dan 4% van de waarde bedragen. Het is aantrekkelijk om nog gedurende dit jaar te beleggen in monumentenpanden, omdat de vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor verkrijging van een monumentenpand in 2010 zal worden afgeschaft. Tip 32

5 U kunt een extra vrijstelling in box 3 creëren door (een gedeelte van) uw vermogen maatschappelijk verantwoord te beleggen, zoals in groenfondsen of in sociaal ethische of culturele beleggingen. U kunt uw vermogen tevens aanwenden als zijnde durfkapitaal (de zogenoemde tante-agaathleningen). De vrijstelling kan oplopen tot maximaal voor zover u een fiscale partner heeft. U ontvangt bovendien een extra heffingskorting die kan oplopen tot maximaal Tip 33 Hebt u meer dan twaalf maanden geleden een lening verstrekt aan een beginnende ondernemer en is deze vordering niet meer voor verwezenlijking vatbaar? In dat geval is de lening aftrekbaar op de kwijtscheldingsdatum of, als deze later ligt, op de dagtekening van de beschikking van de Belastingdienst waarbij de oninbaarheid wordt vastgesteld. Per beginnende ondernemer geldt een maximaal aftrekbaar bedrag ad Tip 34 Probeer de grondslag voor box 3 te verlagen. Dit kunt u eenvoudig beïnvloeden door belastingschulden voor de aanvang van 2010 te betalen, maar tevens door de aankoop van roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet hoofdzakelijk als belegging dienen. Roerende zaken zoals een boot, oldtimer of een schilderij behoren in beginsel in niet tot het box 3 vermogen. Indien u van plan bent om op korte termijn een dergelijke grote consumptieve uitgave te doen, dan is het raadzaam op deze voor het einde van dit jaar te verrichten. Tip 35 Keer in voor 1 januari Met ingang van 2010 wordt de boete als de belastingdienst een zwartspaarder opspoort verhoogd naar 300% Tips voor schenken en erven Tip 36 Indien u van voornemens bent om op korte termijn een schenking te doen, dan kunt u dit beter dit jaar nog doen. Met ingang van 1 januari 2010 zal de tariefstructuur grondig worden aangepast. Schenkingen van ouders aan kinderen worden hierdoor meer belast. Tip 37 Fiscaal partnerschap is voordelig voor het verkrijgen van vermogen door middel van schenking of overlijden van de echtgenoot of echtgenote. De wetgeving kent hiervoor een hoge vrijstelling en een relatief laag tarief. Samenwoners kwalificeren onder bepaalde voorwaarden eveneens als partner. Let wel, met ingang van 1 januari 2010 ligt de nadruk op de partner als levensgezel: broer/zus en meerrelaties kunnen niet meer als partner kwalificeren. Tip 38 Maak gebruik van de voordelen van schenking. Geleidelijke overheveling van vermogen naar (klein-)kinderen kan leiden tot een aanzienlijke besparing van schenking- en/of successierecht. In 2009 zijn schenkingen door ouders aan kinderen tot een bedrag van belastingvrij. Kleine schenkingen van jaar tot jaar zijn goedkoper dan een grote schenking ineens. Doordat u uw vermogen door schenkingen vermindert, wordt uw box 3 heffing lager. Daarnaast wordt uw nalatenschap kleiner zodat bij uw overlijden minder successierecht wordt geheven. Tip 39 Met ingang van 1 januari 2010 wordt de eenmalige vrijstelling voor schenkingen door ouders aan hun kind verhoogd naar als de schenking wordt gebruik voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds. Heeft u al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan kun u alsnog een vrijstelling claimen mits uw kind jonger is dan 35 jaar en de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds. Tip 40 Verstrek een lening aan uw kind, als uw kind van plan is om een huis te kopen of eenmanszaak te starten. Dit is zowel voor u als voor uw kind fiscaal voordelig. Uw kind kan de rente en kosten van de geldlening aftrekken. Indien u een ouder-kindlening afsluit met een hoog zakelijk rentepercentage, geniet uw kind een hoge aftrek van woning- of ondernemingsrente. Rentepercentages boven 4% worden bij u niet additioneel belast omdat de lening bij u in box 3 valt. Door de rentebetaling te schenken kunt u de financieringslast van uw kind vervolgens verminderen. Let wel, dit is pas mogelijk als de verschuldigde rente is voldaan. Tip 41 Verstrek een lening als durfkapitaal aan uw kind, als uw kind van plan is om een onderneming te

6 starten. U krijgt hiervoor een vrijstelling in box 3 tot en een extra heffingskorting van 1,3% over de hoogte van de lening. Als de onderneming niet slaagt, kunt u maximaal een verlies van als persoongebonden aftrek claimen. Tip 42 U kunt tevens van de schenkingsvrijstelling gebruik maken, wanneer u schenkt onder schuldigerkenning. U schenkt in dit geval wel vermogen, maar verliest echter niet de beschikkingsmacht over het geschonkene. Dit is handig als u op dit moment uw vermogen niet liquide kunt maken, zoals uw eigen woning of een aandelenpakket. Over de schuldig gebleven schenking dient u jaarlijks rente te betalen. De schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd. Voor vermogen dat wel liquide is, kunt u kiezen voor de eenvoudiger variant: schenken en daarna teruglenen. Hier is geen notariële akte vereist, wel dient daadwerkelijk geld over een weer worden overgemaakt (de bankafschriften dienen als bewijs). Ook in deze variant moet u rente betalen. Tip 43 Vanaf 1 januari 2010 moet u rente berekenen op leningen aan uw kind. Heeft u een in het verleden een renteloze lening aan uw kind verstrekt, dan is het aan te raden om de leningsvoorwaarden aan te passen. Tip 44 Vanaf 1 januari 2010 kunt u aandelen in een BV schenken aan uw opvolger zonder dat u over de AB claim hoeft af te rekenen. Hiervoor is vereist dat de overnemer direct voorafgaand aan de schenking minimaal 36 maanden in dienst is bij de BV. De regeling geldt alleen voor zover de BV een onderneming drijft. De AB-claim toerekenbaar aan beleggingen in de BV moet wel worden betaald. Tip 45 Het is mogelijk om ondernemingsvermogen (en dus ook aandelen in een actieve BV) te schenken onder de bedrijfsopvolgingsregeling van de successiewet. Per 1 januari 2010 wordt deze regeling aangepast. Voor ondernemingen met een waarde tot wordt de vrijstelling 100%, daarboven 83%. De leeftijdsgrens van 55 jaar of ouder voor de schenker vervalt. Hier staat tegenover dat nog maar 5% aan overtollige liquiditeiten is toegestaan. Heeft u aandelen in een B.V. met meer liquiditeiten, overweeg dan om nog voor 1 januari 2010 over te gaan tot schenking. Tip 46 Overweeg om lijfrentetermijnen (van voor 1992) vooraf aan de kinderen te schenken. Dat kan bij zorgvuldige planning fiscaal voordelig zijn. Tip 47 Giften aan erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De maximale aftrek bedraagt maximaal 10% van het verzamelinkomen. U dient hierbij echter rekening te houden met een drempel van 1% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek, met als minimum 60. Stem uw giften af op het maximum en de drempel. Het maximum en de drempel komen te vervallen indien u notarieel vastlegt dat u jaarlijks een bepaald bedrag schenkt aan een algemeen nut beogende instelling of een vereniging zonder deze status. Hiervoor geldt een looptijd van ten minste vijf jaar, maar uiterlijk tot het tijdstip van overlijden. Tip 48 Vanaf 1 januari 2010 kunnen instellingen als dorpshuizen of amateursportverenigingen zich laten kwalificeren als sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Deze zijn vrijgesteld van successieen schenkingsrecht. Echter een schenking aan een dergelijke deze SBB kwalificeert niet voor de giftenaftrek. Tip 49 Met ingang van 1 januari 2010 zijn afgezonderde particuliere vermogens, zoals een trust of een Antilliaanse stichting particulier fonds, transparant naar de insteller. Met andere woorden: de insteller dient in zijn privé aangifte het vermogen te verantwoorden. De uitkering aan de begunstigde wordt gezien als een directe schenking van de insteller aan de begunstigde. Voor kleine en voor bestaande trusts worden onder voorwaarden ongemoeid gelaten. Tip 50 Op 1 januari 2010 is het recht van overgang afgeschaft. Hierdoor kan in Nederland gelegen onroerend goed zonder belastingheffing vererven als de erflater in het buitenland woont (en niet door een fictie geacht wordt in Nederland te wonen). Ook in geval van schenking geldt geen recht van overgang meer, maar wel overdrachtsbelasting!

7 Tips voor ondernemingen, winst en VPB Tip 51 Met ingang van januari 2010 komt het urencriterium voor de MKB-winstvrijstelling te vervallen. Hierdoor kunnen ook de deeltijdondernemer en de ondernemers met een baan in loondienst gebruik maken van de MKB-vrijstelling. De MKB-vrijstelling geldt uitsluitend voor de ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen. Blijf overigens wel uw uren bijhouden, zodat u kunt profiteren van andere fiscale faciliteiten (zoals de zelfstandigenaftrek). Tip 52 Met ingang van januari 2010 wordt de MKB-winstvrijstelling verhoogd van 10,5% tot 12%. Het is dus aantrekkelijk om fiscale winst door te schuiven naar Echter, de hogere vrijstelling kan in geval van een verliessituatie ook nadelig zijn. Neem contact op met uw adviseur om de fiscale resultaatbepaling over de jaargrens te optimaliseren. Tip 53 Wettelijk mag u een verlies één jaar achterwaarts en negen jaar voorwaarts verrekenen. U kunt de belastingdienst echter verzoeken om een verlies over 2009 drie jaar achterwaarts te verrekenen (dus met winsten over 2006, 2007 en 2008). De voorwaartse verliesverrekening wordt dan wel ingekort tot zes jaar. Voor 2010 geldt eenzelfde regeling: u kunt de verliezen dan verrekenen met winsten over 2007, 2008 en De regeling geldt zowel voor IB als VPB ondernemers. Tip 54 De achterwaartse verrekening van verliezen over 2008 is in verband met de economische crisis versoepeld. Heeft u in 2008 een verlies geleden, dan kunt u 80% van dit 3 jaar achterwaarts verrekenen nog voordat de aangifte over 2008 is ingediend. Ook hoeft de aanslag over het jaar waarmee u wilt verrekenen nog niet definitief vast te staan. U moet wel aannemelijk kunnen maken dat er in 2008 een verlies is geleden, bijvoorbeeld door middel van een voorlopige jaarrekening. Tip 55 Op grond van een tijdelijke maatregel kunnen investeringen onder bepaalde voorwaarden versneld in 2 jaar worden afgeschreven. In 2009 en 2010 mag tot maximaal 50% van de investering worden afgeschreven. Bedrijfsmiddelen als gebouwen, grond, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (waaronder software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto s (met uitzondering van zeer zuinige personenauto s) komen hiervoor echter niet in aanmerking. Het bedrijfsmiddel moet voor 1 januari 2012 in gebruik worden genomen. Deze regeling geldt zowel voor IB als VPB ondernemers. Tip 56 Startende IB ondernemers kunnen hun investeringen over 2009 tot een maximaal bedrag van willekeurig afschrijven. Dat wil zeggen desgewenst in één keer tot op de restwaarde of bij een investering in een bedrijfspand tot op de bodemwaarde. Deze regeling geldt echter uitsluitend voor de ondernemers die gedurende dit jaar recht hebben op startersaftrek. Dat is het geval indien u voldoet aan het urencriterium voor de onderneming, in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren niet voor eigen rekening een onderneming hebt gedreven en u in die voorafgaande vijf jaren niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast. Indien 2009 het laatste jaar is waarin u als starter wordt aangemerkt, dan is het raadzaam om dit jaar nog maximaal te investeren en de faciliteit maximaal te gebruiken. Mocht hierdoor een verlies ontstaan, dan kan dit worden verrekend met de positieve inkomsten in de drie voorgaande jaren. U zult derhalve direct een belastingteruggave ontvangen, wat gunstig is voor de liquiditeitspositie van uw onderneming. Tip 57 Plan uw investeringen. De investeringsaftrek geldt voor investeringen tussen de en Het percentage loopt af van 25% naar 1%. Als u veel investeert, kunt u dus de investeringen beter over meerdere jaren spreiden. Zit u onder het minimuminvesteringsbedrag van dan is het voordelig om voor 2010 geplande investeringen naar 2009 te halen. Met ingang van 2010 wordt de investeringsaftrek overigens verruimd: de aftrek gaat gelden voor investeringen tot Over de eerste aan investeringen geldt een aftrekpercentage van 28%, tussen en geldt een vaste aftrek van Hierboven neemt de aftrek van af naar mate meer wordt geïnvesteerd.

8 Tip 58 Voor energiezuinige en milieu-investeringen kunt u een aanvullende aftrek krijgen (EIA en MIA). Hiervoor dient u voorafgaand aan de investering deze aan te melden. Hebt u dit gedaan, maar bent u vervolgens vergeten de aftrek in uw aangifte te claimen, dan kunt u om een ambtshalve vermindering verzoeken. Tip 59 Voor zeer zuinige auto s (CO2-uitstoot tot 95 gram per kilometer voor dieselauto s en tot 110 gram per kilometer voor benzineauto s) kunt u vanaf 1 januari 2010 investeringsaftrek claimen. Het kan dus voordelig zijn om de aankoop van een dergelijke auto uit te stellen tot Deze investering is overigens op meer punten voordelig, omdat vanaf 1 januari 2010 de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de aanschafbelasting (BPM) voor deze auto s vervalt. Ook mogen deze auto s in 2009 en 2010 met maximaal 50% worden afgeschreven (ziet tip 55). Tip 60 Indien u uw privéwoning gebruikt voor uw onderneming, staat de wet u een jaarlijkse kostenaftrek toe. Deze kostenaftrek is forfaitair gesteld op 4% van de verkoopwaarde van het gedeelte van de woning dat als werkruimte wordt gebruikt. Deze regelgeving is recentelijk genuanceerd: de aftrekbeperking ziet uitsluitend op de gebruikersvergoeding. De ondernemer kan daarnaast de kosten aftrekken die in huurverhoudingen ten laste van de huurder zouden komen. Tip 61 Controleer of uw ondernemingsvermogen per 31 december 2009 toereikend is om aan uw oudedagsreserve te kunnen doteren. Uw ondernemingsvermogen moet hiervoor ten minste gelijk zijn aan de oudedagsreserve per ultimo 2008 plus de verwachte toevoeging over Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u in december nog maatregelen treffen om uw ondernemingsvermogen te verhogen (bijvoorbeeld door etikettering van keuzevermogen). Voor 2009 bedraagt de maximale dotatie aan de oudedagsreserve 12% van de winst, waarbij een maximum bedrag van geldt. Tip 62 Overweeg of het gunstig is over te gaan naar een BV in U kunt zowel ruisend (met fiscale afrekening) als geruisloos (zonder fiscale afrekening) overgaan in een BV. De ruisende overgang kan voordeliger zijn, omdat de fiscale afrekening wordt beperkt door de stakingsaftrek. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de MKB-winstvrijstelling, zodat u 10,5% van de stakingswinst belastingvrij kunt incasseren. In 2010 zal de MKB-winstvrijstelling verhoogd worden naar 12%, waardoor het verstandiger kan zijn om de staking uit te stellen tot Tip 63 Overweeg of het gunstig is om terug te keren uit de BV naar een eenmanszaak. U kunt gebruik maken van de doorschuiffaciliteit, waardoor de overgang zonder belastingheffing kan plaatsvinden. Tip 64 Maatschapsleden dienen alert te zijn op de invoering (wellicht al met ingang van 1 januari 2010) van de Wet Personenvennootschappen. Hierdoor wordt u hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de maatschap. Mogelijk is dit reden om de maatschap om te zetten in een B.V.. Raadpleeg een adviseur voor meer informatie. Tip 65 Indien u uw box 1 inkomsten kunt terugbrengen naar nihil, bent u geen premies volksverzekeringen verschuldigd. Dit geldt ook als u een gering belastbaar inkomen (van circa 6.000) in box 1 heeft dat door toepassing van heffingskortingen niet wordt belast. Deze regeling is bijvoorbeeld interessant voor de VPB ondernemer in ruste die zijn pensioen opschort tot zijn 65ste. Indien u de tussenliggende jaren kunt overbruggen met dividend uit de BV (box 2) en/of inkomsten uit vermogen (box 3), dan kan het belastingvoordeel jaarlijks oplopen tot ruim Tip 66 U kunt de heffing voor box 3 eenvoudig beperken door op balansdatum (31 december) zoveel mogelijk bestanddelen in de onderneming (box 1) of de BV onder te brengen. U dient hierbij wel rekening te houden met de maatregelen tegen boxhoppen. Tip 67 Door uw tijdelijke overtollige liquide midden in uw onderneming direct na 1 januari van box 1 of vanuit de BV naar box 3 over te brengen, wordt de zware belastingheffing over het rendement in

9 box 1 of in de BV vermeden. Door een dergelijke overbrenging verruilt u de belastingheffing voor het gunstigere vermogensrendementsheffing van 1,2%. Het is echter wel raadzaam rekening te houden met de maatregelen tegen boxhoppen. Tip 68 Als uw B.V. bovenmatig wordt gefinancierd door vreemd vermogen, kan de rente hierop beperkt aftrekbaar zijn op grond van de thin capitalisation regeling. Deze regeling is van toepassing als uw B.V. deel uitmaakt van een groep vennootschappen en het gemiddeld vreemd vermogen meer dan 3x zo hoog is als het gemiddeld eigen vermogen. Hierbij geldt een marge van Als uw B.V. onder deze regeling lijkt te vallen, is het raadzaam om voor 31 december 2009 maatregelen te treffen om de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen te beïnvloeden. Tip 69 Naast opbrengsten uit octrooien en speur & ontwikkeling kunnen vanaf 1 januari 2010 opbrengsten uit andere vindingen als bedrijfsgeheimen en software in de octrooibox vallen. De octrooibox wijzigt hierdoor van naam in de innovatiebox. Over de opbrengsten is in plaats van het reguliere VPB tarief slechts effectief 5% belasting verschuldigd. Verliezen vallen niet in de innovatiebox, deze kunnen wel tegen het reguliere VPB tarief worden opgevoerd. Tot 2010 gelden bepaalde plafonds, deze worden per 1 januari 2010 afgeschaft. Het kan hierdoor raadzaam zijn om de totstandkoming van een immaterieel actief uit te stellen tot BTW-tips Tip 70 Grensoverschrijdende diensten aan ondernemers binnen de EU (business to business diensten) worden eenvoudiger. De BTW wordt verlegd naar de plaats waar de afnemer is gevestigd, zodat u aldaar geen BTW aangifte meer hoeft te doen. U moet wel een opgave van dergelijke diensten aan de belastingdienst verstrekken. Op verzoek mag dit één keer per kwartaal. De regeling kent diverse uitzonderingen! Probeer nog dit jaar uw administratie in te richten op de gewijzigde regeling, zodat u deze direct vanaf 1 januari 2010 kan toepassen. Voor business to consumer diensten blijft de regeling ongewijzigd. Tip 71 De BTW aftrekcorrectie voor de auto van de zaak is met terugwerkende kracht naar 1 januari 2008 vereenvoudigd. Woon-werkverkeer wordt zakelijk, zodat u de BTW correctie kunt stellen op 12% van de bijtelling voor de heffing van loon- en inkomstenbelasting. Dit percentage wordt verlaagd als de auto ook voor vrijstelde BTW prestaties wordt gebruikt. Als in de auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer voor privé wordt gereden, hoeft u geen BTW correctie toe te passen. Heeft u in 2008 wel een BTW aftrekcorrectie toegepast, dan kunt u alsnog de BTW terugvragen bij de fiscus. Tip 72 Stuur uw BTW facturen elektronisch. Dit is met ingang van 12 februari 2009 toegestaan. Voor de facturen gelden dezelfde formele vereisten als voor papieren facturen. Daarnaast moet uw afnemer de factuur aanvaarden. Als uw afnemer de factuur zonder commentaar verwerkt en betaalt, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard. Voor transacties met buitenlandse afnemers moet u op papier blijven factureren. Tip 73 Maak optimaal gebruik van de kleine ondernemersregeling (KOR). Als het saldo van uw af te dragen BTW en uw verrekenbare voorbelasting meer bedraagt dan kunt u overwegen om voor 1 januari 2010 extra investeringen of uitgaven te doen. Mocht uw overwegen om uw eenmanszaak om te zetten in een man/vrouw firma, doe dit dan voor 31 december 2009, zodat u twee maal de KOR kan benutten. Tip 74 Indien uw woning twee jaar of ouder na (eerste) ingebruiksneming is, geldt met ingang van 15 september 2009 voor stukadoor- en schilderwerkzaamheden het verlaagde Btw-tarief van 6%. Voorheen gold deze regeling alleen voor woningen van 15 jaar of ouder. Tip 75 Heeft u debiteuren die hun factuur niet kunnen betalen, verzoek dan aan de belastingdienst om teruggave van de BTW die u op de facturen hebt afgedragen. In principe moet u dit verzoek doen als duidelijk is dat de debiteur oninbaar is. U kunt het verzoek ook doen bij de laatste aangifte over 2009, of in ieder geval na vaststelling van de jaarrekening.

10 Tip 76 Denkt u aan de herziening van BTW. Heeft u in het verleden BTW bij aankoop van een roerende of onroerende zaak teruggevraagd en bent u deze zaak in 2009 gaan gebruiken voor handelingen waarvoor geen recht bestaat op aftrek, dan moet u herzieningsbtw aangeven in de laatste aangifte over dit jaar. Heeft u een zaak gebruikt voor handelingen waarvoor u wel recht op aftrek heeft, en heeft u bij de aankoop van deze zaak geen BTW afgetrokken, verzoekt u dan om teruggaaf van de herzieningsbtw. Voor vastgoed bedraagt de herzieningstermijn 10 jaar, voor roerende zaken 5 jaar. Tip 77 Controleer of u over 2004 niet teveel BTW op aangifte hebt voldaan (bijvoorbeeld omdat u te weinig voorbelasting hebt teruggevraagd of omdat u een verkeerd tarief hebt toegepast). Tot 31 december 2009 kunt u BTW terugvragen die betrekking heeft op Hierna zal een dergelijk verzoek niet meer in behandeling worden genomen. Tip 78 Lees eens een goed boek! Contactgegevens: Hemmes, van den Berg & Karremans belastingadviseurs "Het Koningshuis" Hoofdstraat AJ Leiderdorp Tel: +(31) (0) Fax: +(31) (0) De kleine lettertjes: Deze tips zijn van algemene aard en zijn niet in alle gevallen bruikbaar of van toepassing terwijl voor de uitvoering van verscheidene tips fiscaal advies nodig is. Hoewel bij de voorbereiding van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade welke zou kunnen voortvloeien uit handelen of nalaten naar aanleiding van dit document. Voor specifiek advies kunt u desgewenst vrijblijvend contact opnemen met Hemmes, van den Berg & Karremans belastingadviseurs, Thijs Hemmes (tel , fax , Leiderdorp, 4 december 2009

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Zakelijk / Ondernemers

Zakelijk / Ondernemers Eindejaartips 2012 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel 0318 507 061! Zakelijk / Ondernemers

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO: NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie