Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008"

Transcriptie

1 Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk Amsterdam-Haarlem 2008

2 Stichting Helpdesk Allochtonen Stichting Helpdesk is een bureau voor inburgering, sociale activering en arbeidsparticipatie. De organisatie heeft ruime ervaring met taal- en beroepsgerichte vaardigheden en individuele begeleiding naar werk voor de doelgroep allochtone vrouwen en mannen. De Helpdesk is een flexibele, slagvaardige en multiculturele organisatie die in staat is op een effectieve manier de doelgroep te bereiken. De algemene trainingen zijn gericht op het verhogen van het taalniveau, zelfredzaamheid (empowerment), het oriënteren op en toeleiden naar de arbeidsmarkt. De beroepsgerichte trajecten leiden naar betaald werk of positieverbetering op de arbeidsmarkt. Training en begeleiding worden op maat uitgevoerd op een individuele en intensieve wijze. Daarnaast biedt de Helpdesk coaching voor de deelnemers op weg naar werk. Visie Voor Stichting Helpdesk is het belangrijk dat de doelgroep naast het leren van de Nederlandse taal ook participeert in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aspect van arbeidsparticipatie is het vinden en behouden van een betaalde baan. Persoonlijke begeleiding wordt geboden tijdens het gehele traject om succesvolle uitstroom naar stageplekken en werk te realiseren. Voor de invulling van het traject op maat maakt de Helpdesk gebruik van een modulaire aanpak. In het plan van aanpak wordt per kandidaat een keuze gemaakt binnen deze modules. Samenwerking met Werktrajekt Re-integratie Voor een aantal onderdelen van trajecten werkt de Helpdesk samen met Werktrajekt Re-integratie, een erkend en zeer ervaren re-integratiebedrijf uit deze regio. Werktrajekt beschikt reeds over een mantelovereenkomst met het UWV, net als de Helpdesk. Ondermeer door inzet van Werktrajekt kan voor de doelgroep een sluitende aanpak worden geboden. De kwaliteitsborging bij Werktrajekt Reïntegratie wordt weerspiegeld in het in 2006 behaalde Reïntegratiekeurmerk van Blik op Werk. Werkwijze De Helpdesk biedt individuele begeleiding op maat en ontwikkelt duale trajecten waarbij taal gerelateerd is aan werk. Tijdens de opleiding maken deelnemers door middel van stages en excursies kennis met de werkvloer. Voor een indicatie van onze diensten vindt u hieronder een kort overzicht van de modules: 1. Coaching en Begeleiding 2. Taal 3. Vaktaal 4. Beroepsvoorbereiding 5. Beroepsopleiding 6. Re-integratie en Nazorg

3 1. COACHING EN BEGELEIDING Er vindt een (warme) overdracht tussen UWV en de Helpdesk plaats. Tijdens de intake bekijken we welk traject voor de kandidaat noodzakelijk is. Hierbij worden eventuele belemmeringen in het privé leven van de kandidaten besproken die deelname aan het traject in de weg staan. Indien aanwezig wordt nagegaan op welke manier deze (deels) opgelost kunnen worden. De reeds aanwezige kennis en vaardigheden worden tevens in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten wordt een taal- en toeleidingsaanbod naar werk samengesteld, waarbij maatwerk voor de deelnemer voorop staat. Om het leerproces te ondersteunen en succesvol te bemiddelen naar werk krijgt de deelnemer een vaste consulent van de Helpdesk. Capaciteitenonderzoek Een capaciteitenonderzoek wordt gedaan als tijdens de intake blijkt dat onduidelijk is wat iemand wil en wat de mogelijkheden zijn. Interesses, persoonlijkheid en leervermogen van de deelnemer worden in kaart gebracht. Een multiculturele beroepskeuzetest kan onderdeel zijn van dit onderzoek. Wanneer het taalniveau van de deelnemer te laag is voor een capaciteitenonderzoek wordt aan de hand van een taaltoets en via gesprekken een persoonlijk profiel opgesteld. Klassikaal versus Individueel Ervaring leert dat de doelgroepen van de Helpdesk de meeste baat hebben bij een klassikale manier van werken. De groep werkt stimulerend en ondersteunend, deelnemers leren op deze wijze veel van elkaar. Een groep wordt wel ingedeeld in subgroepen die met een specifieke taak bezig zijn. Naast groepsgewijze benadering blijft individuele begeleiding van de deelnemers nodig. De vaste consulent is verantwoordelijk voor het gehele individuele traject en fungeert als coach van het individuele traject en als aanspreekpunt voor de kandidaat. De vaste is verantwoordelijk voor het leveren van periodieke voortgangsrapportages. Rapportage, monitoring en verantwoording De Helpdesk zorgt voor voortgangs- en eindrapportages, verslaglegging en tussentijdse evaluaties voor de opdrachtgever. Ook vindt schriftelijk en mondeling overleg met de opdrachtgever plaats. Zes weken na de start van het traject vindt een tussentijdsrapportage plaats waarin de stand van zaken aan de orde komt. Er vindt om de twee maanden overleg plaats tussen de contactpersoon UWV en de Helpdesk om de voortgang en samenwerking te bespreken. 2. TAAL Taaltraining Het doel van de taaltraining NT2 is niveauverhoging en taalontwikkeling van de deelnemers. Aan het einde van het taaltraject hebben de deelnemers het niveau bereikt dat nodig is om beter te functioneren in hun werkomgeving. De deelnemers krijgen veel buitenschoolse opdrachten ter verbetering van hun taal maar ook van hun sociale redzaamheid. 3. VAKTAAL De deelnemers krijgen tijdens het lesonderdeel vaktaal om de vaktermen extra uit te leggen. De deelnemers maken kennis met het werken in een beroep uit ons aanbod. Zij krijgen vakinhoudelijk les in de beroepsrichting. In deze les ligt het accent op de theoretische kant van het beroep en wordt vaktaal behandeld. Ook worden de deelnemers geïnformeerd en krijgen de kans om zich te oriënteren op de verschillende mogelijkheden binnen het beroep.

4 4. BEROEPSVOORBEREIDING Beroepenoriëntatie Voor de deelnemers van UWV kandidaten heeft de Helpdesk een training beroepenoriëntatie. De doelgroep bestaat uit vrouwen en mannen op zoek naar werk, minimaal NT2 taalniveau 2. Met deze training krijgt de kandidaat door informatie en onderzoek meer inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de kansen op een baan in de keuzerichting. Aan het eind van de cursus krijgt de kandidaat een beroepskeuzeadvies met een stappenplan overhandigd. Communiceren op de werkvloer De Training Communiceren op de Werkvloer is van toepassing op kandidaten die moeten werken aan hun algemene competenties zoals communiceren, het omgaan met verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en ontbrekende vaardigheden die effectief communiceren op de werkvloer mogelijk maken. Door middel van de afwisseling van theorie en praktijk wordt duidelijk gemaakt wat de consequenties van schijnbaar goed en effectief handelen zijn. Met name de effectieve communicatie op de werkplek komt aan bod: hoe hou je jezelf staande temidden van nieuwe collega s en bazen die jouw werkzaamheden kritisch volgen; hoe ga je om met kritiek, maar ook met complimenten? Na afloop van de training heeft de deelnemer inzicht in de werking van communicatie op een werkplek en hoe deze effectief te gebruiken. Sollicitatietraining De sollicitatietraining is gericht op het verwerven van voldoende taalvaardigheden om een sollicitatiebrief te schrijven en een sollicitatiegesprek te voeren. Daarnaast het zoeken van vacatures, het schrijven van brieven, het voeren van telefoongesprekken en het met een consulent voorbereiden van sollicitatiegesprekken. Van rollenspellen en presentaties worden video-opnames gemaakt die met de deelnemers worden besproken. Aansluitend op de training nemen kandidaten deel aan de sollicitatiedesk. Kandidaten kunnen gebruik maken van het werkgeversnetwerk van de Helpdesk voor eventuele open sollicitaties. Zelfwerkzaamheid van de kandidaat is hierbij leidraad. Voor de consulenten van de Helpdesk zijn de sollicitatietraining en sollicitatiedesk bijeenkomsten een goede gelegenheid om de kandidaat te observeren en af te tasten of hij of zij inderdaad al bemiddelbaar is.

5 5. BEROEPSOPLEIDING De beroepsgerichte trainingen zijn gecombineerd met taaltraining. Maximaal 15 deelnemers. per groep. Zakelijke Dienstverlening Met deze training wordt de basis gelegd voor vaardigheden als: Zakelijk communiceren (telefoneren, schrijven van brieven, notities, faxen en benoemen van kantoorartikelen); Tekstverwerken (blindtypen, omgaan met Microsoft Word); Postverwerken, archiveren, hanteren van informatiebronnen (internet, telefoongids,e.d.); ICT-vaardigheden. De training bestaat uit drie verschillende onderdelen: Zakelijke Dienstverlening; Empowerment; Praktijk Stage. Na afronding kunnen deelnemers instromen in functies als telefoniste/receptioniste of financieel medewerker. Ook kan de training dienen als voortraject naar een vervolgopleiding richting Administratie. De training duurt 22 weken à vijf dagdelen per week. De stageperiode is 12 weken na de training, verdeeld over 6 dagdelen per week. Zorghulp niveau 1 (met extra module thuiszorg) In samenwerking met het NOVA College organiseert de Helpdesk de opleiding Zorghulp niveau-1. Als zorghulp kun je werken in de thuiszorg, in een verpleeg of verzorgingshuis, in woon/zorgeenheden of in een ziekenhuis. Deze beroepsopleiding leidt op voor het landelijk erkende beroepsdiploma Zorghulp kwalificatieniveau 1 en is bedoeld voor kandidaten die in de Zorgsector willen werken. Met het behalen van dit diploma kunnen de deelnemers werken binnen zorgcentra of bij Thuiszorg. De opleiding is competentiegericht. Dit betekent dat de theorielessen en de oefeningen in de les gericht zijn op in praktijk brengen van de vaardigheden. De inhoud van de training bestaat uit: Beroepsgericht onderdeel; Vaktaal; Taaltraining NT2; Empowerment, sollicitatietraining; Naast drie dagdelen les per week, lopen de kandidaten 15 á 18 uur per week stage bij een zorgcentrum. De duur van de training is 38 weken à drie dagdelen per week.

6 Horecahygiëne Deze training is bedoeld voor allochtone die als keukenhulp in een restaurant of kantine willen werken. Het doel van deze training is deelnemers te leren omgaan met de hygiëne-eisen binnen de horeca en die leren toepassen, zodat zij bij voedselbereiding kunnen voldoen aan deze norm. De training bestaat uit: Taaltraining NT2; Empowerment, sollicitatietraining; Horecahygiëne; Taalstage, twee dagdelen per week gedurende 10 weken. De training duurt 20 weken à vier dagdelen per week. Beveiliger 2 Deze beroepsopleiding wordt in samenwerking met het ROC van Amsterdam aangeboden en leidt op voor het landelijk erkende diploma Beveiliger 2. De inhoud is gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden die noodzakelijk zijn bij het uitoefenen van de functie Beveiliger. De opleiding bestaat uit: Taaltraining NT2; Beroepsgerichte onderdeel theorie en praktijk; Empowerment, sollicitatietraining; Stage. De opleiding duurt 40 weken. Vier dagdelen per week. Gedurende het gehele traject moeten kandidaten naast twee lesdagen per week, minimaal 20 uur per week stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Elektro-Installatietechniek Deze training is bedoeld als voortraject voor het werken en leren in de elektro- en installatietechniek. Na afloop van de training kunnen deelnemers doorstromen naar een werken en leren traject bij een bedrijf. Het betreft een voortraject van 34 weken. De training bestaat uit: Taaltraining NT2; Vaktaal Elektro-Installatietechniek; Sollicitatietraining, Empowerment; Stage, twee dagdelen per week, 16 weken. De training duurt 34 weken à vijf dagdelen per week.

7 Basisopleiding heftruckchauffeur Deze opleiding leidt op voor heftruckchauffeur. De deelnemers die geen ervaring heeft met heftruck rijden kunnen deelnemen aan dit traject. Dit traject is gekoppeld met een taaltraining. theoretische programma: Vakkennis, lastberekening en grafiek, Dagelijks onderhoud en Algehele inspectie, Veiligheidsaspecten, Arbo-wet, verkeersvoorschriften, Milieu en Techniek, Hoofdonderdelen en Energiebronnen. praktijk onderdeel: Bediening heftruck, lastbehandelingen, opslagmethoden, Laden en Lossen, container en laadbak, Onderhoud batterij en motor, Batterij opmeten/bijvullen,olie en vloeistofpeil, LPG tanks wisselen. Beide onderdelen worden afgesloten met een examen. Om in aanmerking te komen voor het CCV Veiligheidscertificaat is het noodzakelijk om voor beide onderdelen een voldoende te halen. De training bestaat uit: Taal; KNS/Empowerment; Vakinhoudelijk. De training duur 30 weken à vijf dagdelen per week. Kinderopvang Met dit aanbod willen wij de deelnemers voorbereiden op het werken in de kinderopvang door het trainen van beroepshouding en taalvaardigheden. De invoering van nieuwe regelgeving biedt meer mogelijkheden om door te stromen naar werk binnen de kinderopvang. De deelnemers kunnen op het voorbereidend scholingstraject werkervaring opdoen in een kinderdagverblijf, peuterspeelzalen en in de voor- tussen- en naschoolse opvang. De training bestaat uit; Taaltraining NT2 Pedagogische vaardigheden Oriëntatie op het werken in de kinderopvang Stage, twee dagdelen per week, 16 weken De training duurt 30 weken à vijf dagdelen per week

8 6. RE-INTEGRATIE EN NAZORG Bemiddeling Stage / werkervaring Op de stageplaatsen worden praktijkwerkzaamheden uitgevoerd, die men in theorie heeft geleerd. De stageplaatsen zijn zo dicht mogelijk bij de wensberoepen van de kandidaten, ondermeer in de zakelijke dienstverlening, de techniek, de bouw, de industrie, de zorg, de kinderopvang en de beveiliging. De stages zijn beroepsvoorbereidend, hebben tot doel kennismaken, inwerken en leren in de functie en de werkzaamheden. Solliciteren via de computer ICT / Jobsearch (Werktrajekt) Aangezien de samenleving in korte tijd gedigitaliseerd is, kan de hedendaagse sollicitant vrijwel niet meer zonder computer en zonder de vaardigheid om daar mee om te gaan. In een aantal sessies worden de computervaardigheden voor mensen die al met de pc om kunnen gaan vergroot. Ze leren omgaan met Internet als zoekmiddel, online solliciteren, het zoeken van informatie over mogelijke werkgevers, het voorbereiden van sollicitaties via informatie van het Internet, maar ook het schrijven en opslaan van brieven en CV s, het meesturen met online sollicitaties. Kandidaten die al een behoorlijke vaardigheid en zelfstandigheid hebben in het werken met de pc krijgen de mogelijkheid om te gaan werken met Jobsearch. Dit is een vacature zoeksysteem, waarin via een abonnementsvorm 90% van de landelijk verschenen vacatures in de schriftelijke en digitale media verschijnen en kunnen worden beheerd. Jobsearch geeft niet alleen de kandidaat de mogelijkheid om zelfstandig vacatures te zoeken en te solliciteren, het geeft ook de consulent de mogelijkheid om de kandidaat daarin te volgen, ook op afstand. ` Sollicitatiedesk Aan het eind van de leer/stage fase is de kandidaat klaar voor een betaalde baan of een werkervaringsplaats. In principe gaan alle kandidaten die hebben deelgenomen aan de sollicitatietraining door naar de sollicitatiedesk, maar dit onderdeel staat ook open voor andere kandidaten. De bijeenkomsten zijn tweewekelijks en desgewenst frequenter en zijn volledig gericht op het in de praktijk brengen van het geleerde. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf actief solliciteren en hun ervaringen delen met de anderen. Vanuit Werktrajekt worden mappen beschikbaar gesteld met actuele vacatures, branchegericht gerangschikt en met alle mogelijkheden voor werkervaringsplaatsen en arbeidsgewenning. Kandidaten kunnen beschikken over het vacatureprogramma Jobsearch, hierboven reeds beschreven, waarvan Werktrajekt licentiehouder is. Kandidaten kunnen gebruik maken van het werkgeversnetwerk van Helpdesk en Werktrajekt voor eventuele open sollicitaties. Voor zover ze daar zelf niet over beschikken kunnen kandidaten gebruik maken van computer, printer, kopieerapparaat, fax, telefoon, internet en , kortom alle attributen die tegenwoordig noodzakelijk zijn bij het solliciteren. Werkgeversbenadering en bemiddeling naar werk Naast de sollicitatiedesk waarin de kandidaten zelf op zoek gaan en actief solliciteren, zijn onze werkplekacquisiteurs ook actief met het contacten leggen en onderhouden met bedrijven. Zij ondersteunen de kandidaten waarvoor niet zoveel vacatures verschijnen of waar echt een passende plek voor gezocht moet worden. We trachten bij zoveel mogelijk potentiële werkgevers gedaan te krijgen dat wij een exclusieve voordracht mogen doen. De actieve acquisitie behelst ook het onderhouden van bestaande werkgeverscontacten en het op de hoogte blijven van vrijgekomen vacatures. Daarbij werken we zowel vraaggericht als aanbodgericht: We

9 laten kandidaten solliciteren naar vacatures in voor hen geschikte richtingen en voor de bij ons binnengekomen vacatures dragen we vanuit ons kandidatenbestand één of meerdere sollicitanten voor. Plaatsing (regulier of gesubsidieerd) en Nazorg Na het voortraject binnen de Algemene Modules en het doorlopen van de ingezette onderdelen van de Reïntegratiemodules zal naar verwachting een groot deel van de kandidaten daadwerkelijk geplaatst worden op een nieuwe baan. Een plaatsing wordt een succesvol resultaat indien het gaat om duurzaam werk.om dit te waarborgen bieden we elke kandidaat nog tenminste 6 maanden nazorg, in de vorm van coaching.deze eerste periode blijkt in de praktijk vaak cruciaal voor duurzaam succes. De kandidaat moet op ons kunnen terugvallen bij onverhoopte tegenslag. Daarbij hebben we ook een adviserende rol naar werkgevers toe. De inspanningen moeten er toe leiden dat er een voor beide partijen bevredigend dienstverband is en blijft

10 Hoofdkantoor Helpdesk Amsterdam Krelis Louwenstraat KA Amsterdam Telefoon: Fax: Vestiging Alkmaar Stalpaertstraat CG Alkmaar Tel: Dit project is mede mogelijk door een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF-EQUAL

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Contactgegevens en specialisatie re-integratiebedrijf in het kader van de Rotterdamse Individuele re-integratieovereenkomst (RIO)

Contactgegevens en specialisatie re-integratiebedrijf in het kader van de Rotterdamse Individuele re-integratieovereenkomst (RIO) ABQURON VOF Correspondentieadres: Postbus 53066, 3008 HB Rotterdam Bezoekadres: Pleinweg 216 a 3083 EW Rotterdam www.abquron.nl Naam: S. Kaygisiz Bay Telefoonnummer: 010-2151011 E-mailadres: info@abquron.nl

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Inleiding Met dit programma bundelen 15 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ hun krachten om vraagsturing en zelfmanagement

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol.

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol. KORTE BERICHTEN nr. 47 maart 2007 ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN voorheen Nederlands op de Werkvloer c o l o f o n Bijna een op de vijf inwoners van Nederland op 1 januari 2006 is allochtoon. Iedereen

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Werk maken van Talent

Werk maken van Talent Werk maken van Talent BOARDPROGRAMMA HUMAN CAPITAL 2014 2020 Plan van aanpak 1 Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink Annelies Spork Viktor Bos November 2014 Lid Amsterdam Economic Board, portefeuille

Nadere informatie

De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015

De sieradenbranche Laatste update: 16-02-2015 De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015 De wereld van de sieradenmakers lijkt eenvoudig en overzichtelijk. In de praktijk is het wat ingewikkelder. Er zijn juweliers, goudsmeden, zilversmeden,

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Incompany opleidingen, cursussen & Trainingen

Incompany opleidingen, cursussen & Trainingen 100 Incompany opleidingen, cursussen & Trainingen voor management en medewerkers 2013 Klantgerichtheid managementvaardigheden productkennis Een frisse kijk op opleiden en trainen Een degelijk opleidingsprogramma

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Opdrachtgever: ministerie van OCW, directie Primair

Nadere informatie