Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008"

Transcriptie

1 Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk Amsterdam-Haarlem 2008

2 Stichting Helpdesk Allochtonen Stichting Helpdesk is een bureau voor inburgering, sociale activering en arbeidsparticipatie. De organisatie heeft ruime ervaring met taal- en beroepsgerichte vaardigheden en individuele begeleiding naar werk voor de doelgroep allochtone vrouwen en mannen. De Helpdesk is een flexibele, slagvaardige en multiculturele organisatie die in staat is op een effectieve manier de doelgroep te bereiken. De algemene trainingen zijn gericht op het verhogen van het taalniveau, zelfredzaamheid (empowerment), het oriënteren op en toeleiden naar de arbeidsmarkt. De beroepsgerichte trajecten leiden naar betaald werk of positieverbetering op de arbeidsmarkt. Training en begeleiding worden op maat uitgevoerd op een individuele en intensieve wijze. Daarnaast biedt de Helpdesk coaching voor de deelnemers op weg naar werk. Visie Voor Stichting Helpdesk is het belangrijk dat de doelgroep naast het leren van de Nederlandse taal ook participeert in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aspect van arbeidsparticipatie is het vinden en behouden van een betaalde baan. Persoonlijke begeleiding wordt geboden tijdens het gehele traject om succesvolle uitstroom naar stageplekken en werk te realiseren. Voor de invulling van het traject op maat maakt de Helpdesk gebruik van een modulaire aanpak. In het plan van aanpak wordt per kandidaat een keuze gemaakt binnen deze modules. Samenwerking met Werktrajekt Re-integratie Voor een aantal onderdelen van trajecten werkt de Helpdesk samen met Werktrajekt Re-integratie, een erkend en zeer ervaren re-integratiebedrijf uit deze regio. Werktrajekt beschikt reeds over een mantelovereenkomst met het UWV, net als de Helpdesk. Ondermeer door inzet van Werktrajekt kan voor de doelgroep een sluitende aanpak worden geboden. De kwaliteitsborging bij Werktrajekt Reïntegratie wordt weerspiegeld in het in 2006 behaalde Reïntegratiekeurmerk van Blik op Werk. Werkwijze De Helpdesk biedt individuele begeleiding op maat en ontwikkelt duale trajecten waarbij taal gerelateerd is aan werk. Tijdens de opleiding maken deelnemers door middel van stages en excursies kennis met de werkvloer. Voor een indicatie van onze diensten vindt u hieronder een kort overzicht van de modules: 1. Coaching en Begeleiding 2. Taal 3. Vaktaal 4. Beroepsvoorbereiding 5. Beroepsopleiding 6. Re-integratie en Nazorg

3 1. COACHING EN BEGELEIDING Er vindt een (warme) overdracht tussen UWV en de Helpdesk plaats. Tijdens de intake bekijken we welk traject voor de kandidaat noodzakelijk is. Hierbij worden eventuele belemmeringen in het privé leven van de kandidaten besproken die deelname aan het traject in de weg staan. Indien aanwezig wordt nagegaan op welke manier deze (deels) opgelost kunnen worden. De reeds aanwezige kennis en vaardigheden worden tevens in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten wordt een taal- en toeleidingsaanbod naar werk samengesteld, waarbij maatwerk voor de deelnemer voorop staat. Om het leerproces te ondersteunen en succesvol te bemiddelen naar werk krijgt de deelnemer een vaste consulent van de Helpdesk. Capaciteitenonderzoek Een capaciteitenonderzoek wordt gedaan als tijdens de intake blijkt dat onduidelijk is wat iemand wil en wat de mogelijkheden zijn. Interesses, persoonlijkheid en leervermogen van de deelnemer worden in kaart gebracht. Een multiculturele beroepskeuzetest kan onderdeel zijn van dit onderzoek. Wanneer het taalniveau van de deelnemer te laag is voor een capaciteitenonderzoek wordt aan de hand van een taaltoets en via gesprekken een persoonlijk profiel opgesteld. Klassikaal versus Individueel Ervaring leert dat de doelgroepen van de Helpdesk de meeste baat hebben bij een klassikale manier van werken. De groep werkt stimulerend en ondersteunend, deelnemers leren op deze wijze veel van elkaar. Een groep wordt wel ingedeeld in subgroepen die met een specifieke taak bezig zijn. Naast groepsgewijze benadering blijft individuele begeleiding van de deelnemers nodig. De vaste consulent is verantwoordelijk voor het gehele individuele traject en fungeert als coach van het individuele traject en als aanspreekpunt voor de kandidaat. De vaste is verantwoordelijk voor het leveren van periodieke voortgangsrapportages. Rapportage, monitoring en verantwoording De Helpdesk zorgt voor voortgangs- en eindrapportages, verslaglegging en tussentijdse evaluaties voor de opdrachtgever. Ook vindt schriftelijk en mondeling overleg met de opdrachtgever plaats. Zes weken na de start van het traject vindt een tussentijdsrapportage plaats waarin de stand van zaken aan de orde komt. Er vindt om de twee maanden overleg plaats tussen de contactpersoon UWV en de Helpdesk om de voortgang en samenwerking te bespreken. 2. TAAL Taaltraining Het doel van de taaltraining NT2 is niveauverhoging en taalontwikkeling van de deelnemers. Aan het einde van het taaltraject hebben de deelnemers het niveau bereikt dat nodig is om beter te functioneren in hun werkomgeving. De deelnemers krijgen veel buitenschoolse opdrachten ter verbetering van hun taal maar ook van hun sociale redzaamheid. 3. VAKTAAL De deelnemers krijgen tijdens het lesonderdeel vaktaal om de vaktermen extra uit te leggen. De deelnemers maken kennis met het werken in een beroep uit ons aanbod. Zij krijgen vakinhoudelijk les in de beroepsrichting. In deze les ligt het accent op de theoretische kant van het beroep en wordt vaktaal behandeld. Ook worden de deelnemers geïnformeerd en krijgen de kans om zich te oriënteren op de verschillende mogelijkheden binnen het beroep.

4 4. BEROEPSVOORBEREIDING Beroepenoriëntatie Voor de deelnemers van UWV kandidaten heeft de Helpdesk een training beroepenoriëntatie. De doelgroep bestaat uit vrouwen en mannen op zoek naar werk, minimaal NT2 taalniveau 2. Met deze training krijgt de kandidaat door informatie en onderzoek meer inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de kansen op een baan in de keuzerichting. Aan het eind van de cursus krijgt de kandidaat een beroepskeuzeadvies met een stappenplan overhandigd. Communiceren op de werkvloer De Training Communiceren op de Werkvloer is van toepassing op kandidaten die moeten werken aan hun algemene competenties zoals communiceren, het omgaan met verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en ontbrekende vaardigheden die effectief communiceren op de werkvloer mogelijk maken. Door middel van de afwisseling van theorie en praktijk wordt duidelijk gemaakt wat de consequenties van schijnbaar goed en effectief handelen zijn. Met name de effectieve communicatie op de werkplek komt aan bod: hoe hou je jezelf staande temidden van nieuwe collega s en bazen die jouw werkzaamheden kritisch volgen; hoe ga je om met kritiek, maar ook met complimenten? Na afloop van de training heeft de deelnemer inzicht in de werking van communicatie op een werkplek en hoe deze effectief te gebruiken. Sollicitatietraining De sollicitatietraining is gericht op het verwerven van voldoende taalvaardigheden om een sollicitatiebrief te schrijven en een sollicitatiegesprek te voeren. Daarnaast het zoeken van vacatures, het schrijven van brieven, het voeren van telefoongesprekken en het met een consulent voorbereiden van sollicitatiegesprekken. Van rollenspellen en presentaties worden video-opnames gemaakt die met de deelnemers worden besproken. Aansluitend op de training nemen kandidaten deel aan de sollicitatiedesk. Kandidaten kunnen gebruik maken van het werkgeversnetwerk van de Helpdesk voor eventuele open sollicitaties. Zelfwerkzaamheid van de kandidaat is hierbij leidraad. Voor de consulenten van de Helpdesk zijn de sollicitatietraining en sollicitatiedesk bijeenkomsten een goede gelegenheid om de kandidaat te observeren en af te tasten of hij of zij inderdaad al bemiddelbaar is.

5 5. BEROEPSOPLEIDING De beroepsgerichte trainingen zijn gecombineerd met taaltraining. Maximaal 15 deelnemers. per groep. Zakelijke Dienstverlening Met deze training wordt de basis gelegd voor vaardigheden als: Zakelijk communiceren (telefoneren, schrijven van brieven, notities, faxen en benoemen van kantoorartikelen); Tekstverwerken (blindtypen, omgaan met Microsoft Word); Postverwerken, archiveren, hanteren van informatiebronnen (internet, telefoongids,e.d.); ICT-vaardigheden. De training bestaat uit drie verschillende onderdelen: Zakelijke Dienstverlening; Empowerment; Praktijk Stage. Na afronding kunnen deelnemers instromen in functies als telefoniste/receptioniste of financieel medewerker. Ook kan de training dienen als voortraject naar een vervolgopleiding richting Administratie. De training duurt 22 weken à vijf dagdelen per week. De stageperiode is 12 weken na de training, verdeeld over 6 dagdelen per week. Zorghulp niveau 1 (met extra module thuiszorg) In samenwerking met het NOVA College organiseert de Helpdesk de opleiding Zorghulp niveau-1. Als zorghulp kun je werken in de thuiszorg, in een verpleeg of verzorgingshuis, in woon/zorgeenheden of in een ziekenhuis. Deze beroepsopleiding leidt op voor het landelijk erkende beroepsdiploma Zorghulp kwalificatieniveau 1 en is bedoeld voor kandidaten die in de Zorgsector willen werken. Met het behalen van dit diploma kunnen de deelnemers werken binnen zorgcentra of bij Thuiszorg. De opleiding is competentiegericht. Dit betekent dat de theorielessen en de oefeningen in de les gericht zijn op in praktijk brengen van de vaardigheden. De inhoud van de training bestaat uit: Beroepsgericht onderdeel; Vaktaal; Taaltraining NT2; Empowerment, sollicitatietraining; Naast drie dagdelen les per week, lopen de kandidaten 15 á 18 uur per week stage bij een zorgcentrum. De duur van de training is 38 weken à drie dagdelen per week.

6 Horecahygiëne Deze training is bedoeld voor allochtone die als keukenhulp in een restaurant of kantine willen werken. Het doel van deze training is deelnemers te leren omgaan met de hygiëne-eisen binnen de horeca en die leren toepassen, zodat zij bij voedselbereiding kunnen voldoen aan deze norm. De training bestaat uit: Taaltraining NT2; Empowerment, sollicitatietraining; Horecahygiëne; Taalstage, twee dagdelen per week gedurende 10 weken. De training duurt 20 weken à vier dagdelen per week. Beveiliger 2 Deze beroepsopleiding wordt in samenwerking met het ROC van Amsterdam aangeboden en leidt op voor het landelijk erkende diploma Beveiliger 2. De inhoud is gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden die noodzakelijk zijn bij het uitoefenen van de functie Beveiliger. De opleiding bestaat uit: Taaltraining NT2; Beroepsgerichte onderdeel theorie en praktijk; Empowerment, sollicitatietraining; Stage. De opleiding duurt 40 weken. Vier dagdelen per week. Gedurende het gehele traject moeten kandidaten naast twee lesdagen per week, minimaal 20 uur per week stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Elektro-Installatietechniek Deze training is bedoeld als voortraject voor het werken en leren in de elektro- en installatietechniek. Na afloop van de training kunnen deelnemers doorstromen naar een werken en leren traject bij een bedrijf. Het betreft een voortraject van 34 weken. De training bestaat uit: Taaltraining NT2; Vaktaal Elektro-Installatietechniek; Sollicitatietraining, Empowerment; Stage, twee dagdelen per week, 16 weken. De training duurt 34 weken à vijf dagdelen per week.

7 Basisopleiding heftruckchauffeur Deze opleiding leidt op voor heftruckchauffeur. De deelnemers die geen ervaring heeft met heftruck rijden kunnen deelnemen aan dit traject. Dit traject is gekoppeld met een taaltraining. theoretische programma: Vakkennis, lastberekening en grafiek, Dagelijks onderhoud en Algehele inspectie, Veiligheidsaspecten, Arbo-wet, verkeersvoorschriften, Milieu en Techniek, Hoofdonderdelen en Energiebronnen. praktijk onderdeel: Bediening heftruck, lastbehandelingen, opslagmethoden, Laden en Lossen, container en laadbak, Onderhoud batterij en motor, Batterij opmeten/bijvullen,olie en vloeistofpeil, LPG tanks wisselen. Beide onderdelen worden afgesloten met een examen. Om in aanmerking te komen voor het CCV Veiligheidscertificaat is het noodzakelijk om voor beide onderdelen een voldoende te halen. De training bestaat uit: Taal; KNS/Empowerment; Vakinhoudelijk. De training duur 30 weken à vijf dagdelen per week. Kinderopvang Met dit aanbod willen wij de deelnemers voorbereiden op het werken in de kinderopvang door het trainen van beroepshouding en taalvaardigheden. De invoering van nieuwe regelgeving biedt meer mogelijkheden om door te stromen naar werk binnen de kinderopvang. De deelnemers kunnen op het voorbereidend scholingstraject werkervaring opdoen in een kinderdagverblijf, peuterspeelzalen en in de voor- tussen- en naschoolse opvang. De training bestaat uit; Taaltraining NT2 Pedagogische vaardigheden Oriëntatie op het werken in de kinderopvang Stage, twee dagdelen per week, 16 weken De training duurt 30 weken à vijf dagdelen per week

8 6. RE-INTEGRATIE EN NAZORG Bemiddeling Stage / werkervaring Op de stageplaatsen worden praktijkwerkzaamheden uitgevoerd, die men in theorie heeft geleerd. De stageplaatsen zijn zo dicht mogelijk bij de wensberoepen van de kandidaten, ondermeer in de zakelijke dienstverlening, de techniek, de bouw, de industrie, de zorg, de kinderopvang en de beveiliging. De stages zijn beroepsvoorbereidend, hebben tot doel kennismaken, inwerken en leren in de functie en de werkzaamheden. Solliciteren via de computer ICT / Jobsearch (Werktrajekt) Aangezien de samenleving in korte tijd gedigitaliseerd is, kan de hedendaagse sollicitant vrijwel niet meer zonder computer en zonder de vaardigheid om daar mee om te gaan. In een aantal sessies worden de computervaardigheden voor mensen die al met de pc om kunnen gaan vergroot. Ze leren omgaan met Internet als zoekmiddel, online solliciteren, het zoeken van informatie over mogelijke werkgevers, het voorbereiden van sollicitaties via informatie van het Internet, maar ook het schrijven en opslaan van brieven en CV s, het meesturen met online sollicitaties. Kandidaten die al een behoorlijke vaardigheid en zelfstandigheid hebben in het werken met de pc krijgen de mogelijkheid om te gaan werken met Jobsearch. Dit is een vacature zoeksysteem, waarin via een abonnementsvorm 90% van de landelijk verschenen vacatures in de schriftelijke en digitale media verschijnen en kunnen worden beheerd. Jobsearch geeft niet alleen de kandidaat de mogelijkheid om zelfstandig vacatures te zoeken en te solliciteren, het geeft ook de consulent de mogelijkheid om de kandidaat daarin te volgen, ook op afstand. ` Sollicitatiedesk Aan het eind van de leer/stage fase is de kandidaat klaar voor een betaalde baan of een werkervaringsplaats. In principe gaan alle kandidaten die hebben deelgenomen aan de sollicitatietraining door naar de sollicitatiedesk, maar dit onderdeel staat ook open voor andere kandidaten. De bijeenkomsten zijn tweewekelijks en desgewenst frequenter en zijn volledig gericht op het in de praktijk brengen van het geleerde. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf actief solliciteren en hun ervaringen delen met de anderen. Vanuit Werktrajekt worden mappen beschikbaar gesteld met actuele vacatures, branchegericht gerangschikt en met alle mogelijkheden voor werkervaringsplaatsen en arbeidsgewenning. Kandidaten kunnen beschikken over het vacatureprogramma Jobsearch, hierboven reeds beschreven, waarvan Werktrajekt licentiehouder is. Kandidaten kunnen gebruik maken van het werkgeversnetwerk van Helpdesk en Werktrajekt voor eventuele open sollicitaties. Voor zover ze daar zelf niet over beschikken kunnen kandidaten gebruik maken van computer, printer, kopieerapparaat, fax, telefoon, internet en , kortom alle attributen die tegenwoordig noodzakelijk zijn bij het solliciteren. Werkgeversbenadering en bemiddeling naar werk Naast de sollicitatiedesk waarin de kandidaten zelf op zoek gaan en actief solliciteren, zijn onze werkplekacquisiteurs ook actief met het contacten leggen en onderhouden met bedrijven. Zij ondersteunen de kandidaten waarvoor niet zoveel vacatures verschijnen of waar echt een passende plek voor gezocht moet worden. We trachten bij zoveel mogelijk potentiële werkgevers gedaan te krijgen dat wij een exclusieve voordracht mogen doen. De actieve acquisitie behelst ook het onderhouden van bestaande werkgeverscontacten en het op de hoogte blijven van vrijgekomen vacatures. Daarbij werken we zowel vraaggericht als aanbodgericht: We

9 laten kandidaten solliciteren naar vacatures in voor hen geschikte richtingen en voor de bij ons binnengekomen vacatures dragen we vanuit ons kandidatenbestand één of meerdere sollicitanten voor. Plaatsing (regulier of gesubsidieerd) en Nazorg Na het voortraject binnen de Algemene Modules en het doorlopen van de ingezette onderdelen van de Reïntegratiemodules zal naar verwachting een groot deel van de kandidaten daadwerkelijk geplaatst worden op een nieuwe baan. Een plaatsing wordt een succesvol resultaat indien het gaat om duurzaam werk.om dit te waarborgen bieden we elke kandidaat nog tenminste 6 maanden nazorg, in de vorm van coaching.deze eerste periode blijkt in de praktijk vaak cruciaal voor duurzaam succes. De kandidaat moet op ons kunnen terugvallen bij onverhoopte tegenslag. Daarbij hebben we ook een adviserende rol naar werkgevers toe. De inspanningen moeten er toe leiden dat er een voor beide partijen bevredigend dienstverband is en blijft

10 Hoofdkantoor Helpdesk Amsterdam Krelis Louwenstraat KA Amsterdam Telefoon: Fax: Vestiging Alkmaar Stalpaertstraat CG Alkmaar Tel: Dit project is mede mogelijk door een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF-EQUAL

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem /

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem / Omscholing Beveiliger InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026 355 7277/ info@intertransfer.nl Wie zijn wij? Bij InterTransfer zijn uw re-integratie en outplacementvraagstukken

Nadere informatie

Aanbod Stichting Helpdesk Allochtonen Zaanstreek & Rapportage tweede helft 2003 en 2004

Aanbod Stichting Helpdesk Allochtonen Zaanstreek & Rapportage tweede helft 2003 en 2004 Aanbod Stichting Helpdesk Allochtonen Zaanstreek & Rapportage tweede helft 2003 en 2004 Inhoud Pag. Inleiding 2 1. Activeringscluster december 2003-voorjaar 2005 3 2. Capaciteitenonderzoek 4 3. Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Persoonlijk Inburgeringsplan (concept)

Persoonlijk Inburgeringsplan (concept) Trajectplan PIB in een werkgeversbenadering Bron: gemeente Tilburg PERSOONSGEGEVENS Persoonlijk Inburgeringsplan (concept) Geboortedatum Adres E-mail GEGEVENS RE-INTEGRATIEBEDRIJF Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering Schets van het onderwijsprogramma, inburgering De leerlingen in route 1 uitstroomprofiel (begeleid) werk, inburgering stromen door naar (begeleid) werk. Dat betekent dat er in het onderwijsprogramma aan

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen Van Werk naar Werk 2 e spoor re-integratie op maat - 2014 Geconfronteerd worden met langdurig verzuim is een ingrijpende situatie. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht van u en de werkgever een optimale

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Inhoud TRAININGEN & CURSUSSEN VOOR CLIËNTEN

Inhoud TRAININGEN & CURSUSSEN VOOR CLIËNTEN TRAININGEN & CURSUSSEN VOOR CLIËNTEN Inhoud PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT... 2 Cursus Op Eigen Kracht (OEK)... 2 SPORT EN GEZONDHEID... 2 Cursus Cognitieve fitness... 2 VOORBEREIDEN OP WERK... 3 Assessment

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Omscholing Beveiliger

Omscholing Beveiliger Omscholing Beveiliger InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026-355 72 77/ info@intertransfer.nl Wie is InterTransfer? InterTransfer is een re-integratie- en outplacementbureau

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions een nieuwe baan via Randstad HR Solutions Je hebt als medewerker van Philip Morris onlangs te horen gekregen dat de locatie waar je werkt sluit. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor jou en je collega s.

Nadere informatie

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026-355 72 77/ info@intertransfer.nl Wie is InterTransfer? InterTransfer

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT pagina 1 Avantiro beweegt mensen DOE DE DINGEN ZONDER TE FORCEREN, AAN EEN APPELBOOM GROEIEN NIMMER PEREN. Dit ogenschijnlijk

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Omscholing Taxichauffeur

Omscholing Taxichauffeur Omscholing Taxichauffeur InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026-355 72 77/ info@intertransfer.nl Wie is InterTransfer? InterTransfer is een re-integratie- en outplacementbureau

Nadere informatie

WERKFIT-TRAJECT. Toegang tot het online vacaturesysteem Begeleiding van onze psycholoog of psychiater indien gewenst. Looptijd

WERKFIT-TRAJECT. Toegang tot het online vacaturesysteem Begeleiding van onze psycholoog of psychiater indien gewenst. Looptijd OVER JASNANTE Ieder mens is anders en daarmee ook ieder re-integratie traject. Jasnante biedt maatwerk en bekijkt per persoon wat iemand nodig heeft om in beweging te komen en zijn of haar loopbaan op

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo entree. april 2016

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo entree. april 2016 Schets van het onderwijsprogramma De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel entreeopleiding worden voorbereid op instroom in de entreeopleiding in het mbo. De entreeopleiding is drempelloos en duurt een

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Talentenmobiliteitsmanagement

Talentenmobiliteitsmanagement Talentenmobiliteitsmanagement Waarom Talentenmobiliteitsmanagement? De Nederlandse economie staat flink onder druk. Dit heeft een duidelijk effect op organisaties. Veel werkgevers zien zich genoodzaakt

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Effectieve toeleiding van werklozen naar werk

Effectieve toeleiding van werklozen naar werk Effectieve toeleiding van werklozen naar werk Els Sol c.c.a.m.sol@uva.nl NGSZ Reintegratie: van afvoerputje naar succesbeleid Doelenzaal UvA, Amsterdam 24 juni 2015 23 June 2015 1 23 June 2015 2 Is hulp

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Studeren naar vermogen. Succesvol studeren passend bij jouw mogelijkheden. www.reacollegenederland.nl

Studeren naar vermogen. Succesvol studeren passend bij jouw mogelijkheden. www.reacollegenederland.nl Studeren naar vermogen Succesvol studeren passend bij jouw mogelijkheden www.reacollegenederland.nl Zoek je ondersteuning bij het kiezen of volgen van een studie en de route naar werk? Voor studenten met

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match!

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! Een baan vinden en behouden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is hier extra

Nadere informatie

22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT

22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT 22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT Al meer dan 22 jaar zijn wij gespecialiseerd in individuele outplacement en re-integratiebegeleiding. Wij kunnen bogen op een zeer ruime

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan!

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement De outplacementprogramma s van Trainingsbureau Ingrid Nagel zijn bestemd voor medewerkers die uw organisatie gaan verlaten en nieuw werk

Nadere informatie

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap > voor de werkgever iedereen weer succesvol aan de slag tijd voor jouw volgende stap iedereen weer succesvol aan de slag Moet u medewerkers ontslaan? Omdat uw organisatie krimpt? Of omdat een medewerker

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Informatie Taal op de Werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet Taal op de werkvloer eruit?

Informatie Taal op de Werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet Taal op de werkvloer eruit? Informatie Taal op de Werkvloer Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Die

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ klanttevredenheid Uit onafhankelijk onderzoek (Cedeo, branchekeurmerk) blijkt dat maar liefst 96% van de medewerkers

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Woonzorgservice in de wijk

Woonzorgservice in de wijk Woonzorgservice in de wijk WZSWoriëntatietrajecten Het oriëntatietraject Vraagt u zich af welk werk bij u past en lijkt ondersteuning van mensen bij u in de buurt u wel wat? Dan kunt u mogelijk deelnemen

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt Bernardusschool - Cognitiestroom, uitstroomprofiel arbeidsmarkt Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmarkt worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie Op de Cognitiestroom van de

Nadere informatie

Blijven is meedoen in Houten

Blijven is meedoen in Houten Blijven is meedoen in Houten Deelplan participatie en werk Onderdeel van Actieplan opvang en integratie statushouders (januari 2016) Juni 2016 1. Inleiding Op 19 januari 2016 heeft de gemeenteraad het

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Stam B.V. Cliëntenaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Diagnose, Jobcoatching, Toeleiding naar werk, Sociale activering. Datum: 12 februari 2013

Stam B.V. Cliëntenaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Diagnose, Jobcoatching, Toeleiding naar werk, Sociale activering. Datum: 12 februari 2013 Cliëntenaudit Blik Op Werk Rapport Scope: Diagnose, Jobcoatching, Toeleiding naar werk, Sociale activering Datum: 12 februari 2013 DNV Team Leader J.H.B. Zant Audit Team J.H.B. Zant Hoog 9-10 7-8 5-6 2-4

Nadere informatie

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Werving Selectie Mobiliteit De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Je loopbaan ligt in jouw handen en wij helpen je graag op weg Ben je op dit moment tevreden met je functie binnen de Amarant Groep maar

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Werken en leren bij the Colour Kitchen

Werken en leren bij the Colour Kitchen Werken en leren bij the Colour Kitchen THE COLOUR KITCHEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn

Helpende Zorg & Welzijn Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Helpende Zorg & Welzijn Studierichting Dienstverlening Locatie Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen Aanvullende vragen burgerraadslid mw. A. van Esch (fractie PK) betreffende plan van aanpak re-integratie van uitkeringsgerechtigden (n.a.v. Politieke avond d.d. 12 maart 2009) en beantwoording. Politieke

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Hallo! Heel veel succes!

Hallo! Heel veel succes! 18 Augustus 2015 Hallo! Je hebt je gemeld bij het Jongerenloket, onderdeel van WerkBedrijf. Het Jongerenloket staat klaar voor jongeren in hun zoektocht naar werk of een opleiding. Uitgaande van jouw talenten,

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026 355 7277/ info@intertransfer.nl Wie zijn wij? Bij InterTransfer zijn

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Bij leerlingen in route 2 uitstroomprofiel vmbo basis ligt het accent op instroom in de onderbouw van de vmbo basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde.

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde. Werken bij IBN IBN heeft vacatures Je bent door jouw contactpersoon van de gemeente aangemeld voor de vacatures bij IBN omdat: 1. Je graag aan het werk wilt; 2. Je ondersteuning kan gebruiken bij het

Nadere informatie

Informatie Taal op de werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet het traject Taal op de werkvloer eruit?

Informatie Taal op de werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet het traject Taal op de werkvloer eruit? Informatie Taal op de werkvloer Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Die

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

U kunt uw sollicitatie en CV tot uiterlijk tot 3juni a.s. mailen aan Bestuur@procollege.nl

U kunt uw sollicitatie en CV tot uiterlijk tot 3juni a.s. mailen aan Bestuur@procollege.nl 1 Voor het Kernteam Werk (KTW) van de Stichting Pro College regio Nijmegen zijn we per 1-9- 2015 op zoek naar trajectcoaches/recruiters. In totaal gaat het om 2,8 fte waarvan 0,7 fte ter vervanging van

Nadere informatie

Dienstverleningsbeschrijving

Dienstverleningsbeschrijving Dienstverleningsbeschrijving Integrale Loopbaanbegeleiding Second Chance Force ( SCF) Inleiding: Second Chance Force ( SCF) is een jonge onderneming die de doelstelling heeft om (ex) gedetineerden aan

Nadere informatie

Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten

Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten SPECIALISTEN IN SPOOR 2 RE-INTEGRATIE Bij Magis hebben we er ons werk van gemaakt om de talenten en mogelijkheden

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Coördinator Beveiliging

Coördinator Beveiliging Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25408 1-2 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw.

Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Ik ben Mona, ben geboren in Egypte. Ik heb daar basisschool gedaan. Daarna een opleiding voor zuster. Ik woon 6 jaar in Nederland. Mijn man is overleden. Ik zorg

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Heeft u een vraag of ziet u een uitdaging? Informeer naar onze mogelijkheden. Meer informatie vindt u op www.robedrijf.nl

Heeft u een vraag of ziet u een uitdaging? Informeer naar onze mogelijkheden. Meer informatie vindt u op www.robedrijf.nl Begeleid werken Hoe vreemd het ook klinkt, het is in Nederland soms lastig om goede mensen te vinden met de juiste kwalificaties voor bepaalde banen. Het voorbereiden van mensen op een toekomst in (eenvoudig)

Nadere informatie

Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! Het beste uit jezelf

Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! Het beste uit jezelf Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Het beste uit jezelf Werken met Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Je wilt graag werken maar

Nadere informatie

Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca

Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Leren, werken en meedoen www.robinhoodeindhoven.nl Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Wanneer je geen werk hebt en

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

WESSEL KIEST HORECA - BEDIENING

WESSEL KIEST HORECA - BEDIENING WESSEL KIEST HORECA - BEDIENING BEN JIJ DE GASTVROUW OF GASTHEER DIE GEDREVEN WORDT DOOR PASSIE EN AMBITIE? BEN JE GASTVRIJ EN DIENSTVERLENEND? MAAK JIJ HET VERSCHIL EN BEZORG JIJ JE GASTEN EEN ONVERGETELIJKE

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie