Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014"

Transcriptie

1 Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014 Timpaan Welzijn Bezoekadres: Molenlaan 6a 9244 EA Beetsterzwaag Postadres: Postbus ZN Beetsterzwaag Telefoonnummer: Fax nummer: Website:

2 Voorwoord In het actieplan Integrale aanpak eenzaamheid 2011/2012 (Timpaan Welzijn, 2012) is opgenomen dat er een deelplan zou worden opgesteld voor de doelgroep personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In 2012 en 2013 hebben op initiatief van de gemeente Opsterland hierover een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden. Hierbij ontvangt u het plan van aanpak dat tot stand gekomen is met bijdragen van Talant, Van Hienzorg, MEE Friesland, Caparis, JP. van den Bent stichting, gemeente Opsterland en Timpaan Welzijn. Wij zijn altijd bereid het een en ander toe te lichten. Beetsterzwaag, 11 september 2013 Anke van Gorkum, regiomanager Timpaan Welzijn Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 1

3 Inleiding In 2009 is in de gemeente Opsterland gestart met het project Integrale Aanpak Eenzaamheid Opsterland. De integrale aanpak Eenzaamheid draagt op lokaal niveau bij de sociale cohesie te versterken en de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers te ondersteunen. In dit project werken gemeente, professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties nauw met elkaar samen met als doel voorkomen en aanpak van eenzaamheid. In het projectplan Integrale aanpak eenzaamheid Opsterland (Timpaan Welzijn, 2010) en het actieplan Integrale aanpak eenzaamheid 2011/2012 (Timpaan Welzijn, 2011) wordt het een en ander nader uitgewerkt Visie op eenzaamheid 1 : activeren en versterken van eigen netwerk In het actieplan worden de visie op eenzaamheid en de integrale aanpak beschreven. Er zijn in de gemeente Opsterland verschillende mogelijkheden elkaar te ontmoeten. Het probleem lost men niet op door nog meer activiteiten hier aan toe te voegen. Het accent moet liggen op het activeren van de burger om zelf iets te gaan doen aan zijn of haar eigen situatie, maar dan moet de persoon dit wel zelf willen. De aanpak moet dan ook gericht zijn op: activeren van de burger en het versterken van zijn of haar netwerk Integrale aanpak Bij de gekozen aanpak zijn de volgende punten van belang: Samenwerking tussen professionele en vrijwilligersorganisaties verbeteren zodat zij beter gebruik maken van elkaars mogelijkheden; Een centraal meldpunt (Informatiepunt Wmo); Een aaneenschakeling van activiteiten gericht op signaleren, bespreekbaar maken, activeren en/of doorverwijzen. In het kader van het project zijn bestaande instrumenten geïnventariseerd. Er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld. Timpaan Welzijn ontwikkelde in samenwerking met de NHL Hogeschool een signaleringskaart eenzaamheid. Vrijwilligers worden opgeleid tot netwerkcoach. Er wordt veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering zoals de training versterken van eigen regie voor vrijwilligers en professionals. In 2013 is in Gorredijk het project Buur & Co gestart dat tot doel heeft de samenredzaamheid in de buurt te bevorderen Specifieke doelgroepen In overleg met de organisaties die deelnemen aan het project zijn een aantal specifieke doelgroepen benoemd die extra risico lopen eenzaam dan wel sociaal geïsoleerd te raken. Een van die doelgroepen zijn de Licht Verstandelijk Beperkten (LVB). Voor deze specifieke doelgroep is een apart plan van aanpak opgesteld Hoe is het plan van aanpak tot stand gekomen? Het plan van aanpak in tot stand gekomen met bijdragen van Talant, Van Hienzorg, MEE Friesland, Caparis, JP. van den Bent stichting, gemeente Opsterland en Timpaan Welzijn. In het kader van het opstellen van het plan hebben in 2012 en 2013 een aantal bijeenkomsten plaats gevonden. Hierbij kwamen de volgende punten aan de orde: - hoe ziet deze doelgroep er uit? - hebben we deze volledig in beeld? - in hoeverre is sprake van eenzaamheid bij deze specifieke doelgroep? - welke risicofactoren zijn aanwezig? 1 We hanteren de volgende definitie van eenzaamheid: " het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties" (Theo van Tilburg & Jenny de Jong Gierveld) 2 Zie voor meer informatie Projectplan Buur & Co (2013, Timpaan Welzijn) Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 2

4 - In hoeverre is visie en huidige integrale aanpak toepasbaar op deze specifieke doelgroep? - hoe ziet het aanbod van activiteiten er uit? - welke instrumenten worden ingezet? - welke randvoorwaarden zijn nodig om een integrale aanpak mogelijk te maken? In dit plan van aanpak gaan we op de volgende aspecten in: - beschrijving van de doelgroep; - in hoeverre is ontwikkelde integrale aanpak toepasbaar op deze doelgroep?; - wat zijn de knelpunten en witte vlekken?; - conclusies en aanbevelingen; - acties. 2. Zicht op de doelgroep. In het algemeen wordt door betrokken instellingen aangegeven dat de doelgroep LVB niet eenvoudig te duiden is. Soms is het ook gecombineerd met een psychiatrische problematiek. Dit wordt nader uitgewerkt in de paragrafen 2.1. en Inventarisatie cliënten Een inventarisatie van het aantal cliënten bij de professionele instellingen levert het volgende beeld op. Instelling Totaal aantal In Opsterland Opmerkingen Talant* 4000 waarvan 1200 LVB 28 Wmo vnl. LVB Hoofdzakelijk Gorredijk. Verder Tijnje, Ureterp, Bakkeveen, Wijnjewoude, Terwispel 20 LVB met verblijf 10 cliënten Beetsterzwaag. MEE Friesland** 98 cliënten waarvan 61 personen in leeftijdsgroep 0-24 jaar Van Hienzorg** Caparis JP. van den Bent stichting 110 cliënten Vnl. LVB * Gegevens per 31 mei 2012 ** Gegevens 2012 *** Gegevens per 9 mei cliënten waarvan 56 cliënten LVB 144 in Opsterland cliënten LVB (extramuraal) 22 cliënten kort verblijf Ca. 10 in Ureterp Bij 61 personen staat niet vast dat het om LVB gaat. Wel is de verwachting dat het grootste deel LVB is. 10 cliënten Soms kinderen. Weinig aanbod kinderen. Vaak oplossing PGB Extramurale cliënten De doelgroep is bij de professionele instellingen niet volledig in beeld. Er is sprake van een verborgen groep die (nog) geen gebruik maakt van professionele ondersteuning. Deze personen wonen vaak nog thuis bij familie Kenmerken van de doelgroep Enige kernmerken zijn: de doelgroep wil niet anders gezien worden als de andere mensen; 3 Voor een uitgebreide beschrijving van de doelgroep verwijzen we naar " Een licht verstandelijke beperking nader omschreven". Bron: Landelijk Kenniscentrum LVG Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 3

5 soms is er een hoog verwachtingspatroon dat men zichzelf oplegt of de omgeving ( huisje, boompje beestje, kinderen, auto enz.) of is er sprake van overschatting; soms is het gecombineerd met psychiatrische problematiek (wordt tussen GGZ en VG heen en weer geslingerd); soms valt men dan ook tussen wal en schip; eigen initiatief is moeilijk; het aangaan en onderhouden van relaties verloopt vaak moeizaam; het komt voor dat cliënt zijn of haar mogelijkheden overschat. Een uitgebreidere beschrijving van kenmerken is als bijlage 1 bij dit plan opgenomen. Specifiek ten aanzien van eenzaamheid constateert men het volgende: ook deze doelgroep kan zich heel eenzaam voelen terwijl men veel mensen om zich heen heeft; het is moeilijk om boven tafel te krijgen dat ze eenzaam zijn. 3. In hoeverre is visie en huidige integrale aanpak toepasbaar op LVB? Ten aanzien van de visie en huidige integrale aanpak op eenzaamheid zoals die wordt beschreven in de paragrafen 1.1 en 1.2 kan worden geconstateerd dat deze in principe ook van toepassing kan zijn op de LVB. Dit geldt zowel voor de definitie van eenzaamheid die voor het project wordt gebruikt als voor de globale aanpak (eigen regie, de persoon moet zelf eenzaamheid als een probleem ervaren en gemotiveerd zijn aan deze situatie iets te gaan doen). Effectief communiceren met mensen met een verstandelijke beperking Het verschil met de algemene aanpak is dat er wel sprake moet zijn van een specifieke benadering. Er moeten misschien ook andere instrumenten worden ingezet. Wel staat vast dat men met personen van deze doelgroep het gesprek anders dient aan te gaan. Zo dient men goed in te schatten of de ander jou begrijpt en ook andersom of jij de ander goed hebt begrepen. Men moet vaak wat exacter aangeven wat de persoon precies zou moeten doen. Daarnaast zijn andere zaken van belang zoals het gebruik van eenvoudige zinnen (het liefst visueel gemaakt) en het maken van concrete afspraken (wat ga je doen met wie, wanneer). Het effectief communiceren met deze doelgroep wordt een belangrijk aandachtspunt genoemd voor het Informatiepunt Wmo op het moment dat de begeleiding definitief naar de gemeente gaat en voor andere professionals of vrijwilligers die met deze doelgroep te maken krijgen. Hier kan scholing op worden ingezet. 4. Wat zijn de knelpunten en witte vlekken? Tijdens het overleg met de organisaties zijn de volgende knelpunten benoemd: Algemeen: De doelgroep wordt niet door iedereen herkend waardoor problemen niet op tijd worden gesignaleerd. Het eerder signaleren werkt preventief en kan eenzaamheid voorkomen. Niet alle activiteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie en welzijn zijn toegankelijk voor personen met een licht verstandelijke beperking (inclusief beleid nodig); Hierbij blijft een terugkerend discussiepunt: wil je bevorderen dat mensen gewoon mee kunnen doen aan de algemene activiteiten en/of kies je voor een specifiek aanbod? Er is een groep die (nog) niet in beeld is. Specifieke problemen: Doelgroep valt tussen wal en schip; Er is sprake van eenzaamheid bij de doelgroep in haar totaliteit; Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 4

6 Het probleem is contacten aangaan en die te onderhouden; Men weet niet altijd waar men terecht kan voor hulp; Geld en vervoer zijn vaak een probleem; Men heeft moeite met papieren in te vullen (te ingewikkeld). Ten aanzien van huidig aanbod Er is meer behoefte aan ontmoetingsactiviteiten; Er is weinig aanbod specifiek gericht op jongeren met autisme. Bij het aanbod wordt de volgende kanttekening geplaatst. Aan de ene kant is er een algemeen gevoel bij de doelgroep van "er niet bij horen en geen aansluiting kunnen vinden". Het gevoel van erbij horen zou opgelost kunnen worden specifiek voor de doelgroep zelf activiteiten te organiseren. Aan de andere kant is het ook van belang te zorgen dat iedereen in de gemeente aan algemene activiteiten mee kan doen. Ten aanzien van de instrumenten Het is nog niet duidelijk of bestaande instrumenten zoals de signaleringskaart ook voor deze specifieke doelgroep geschikt zijn om te gebruiken. Ten aanzien van de uitvoering Er is veel behoefte aan extra vrijwilligers; Het is moeilijk om goede vrijwilligers binnen te krijgen en te behouden; Het werken met maatjes kan een goede oplossing zijn. T.a.v. de samenwerking Er is nog te weinig sprake van samenwerking tussen de professionele organisaties en de vrijwilligersorganisaties. 5. Conclusies en aanbevelingen 5.1. Conclusies Op basis van de bijeenkomsten met de professionele instellingen zijn de volgende conclusies geformuleerd: 1. De algemene ontwikkelde integrale aanpak eenzaamheid kan ook toegepast worden bij het voorkomen en aanpak van eenzaamheid bij de doelgroep Licht Verstandelijk beperkten. Er is wel een andere benadering nodig omdat het hier gaat om een doelgroep met specifieke kenmerken. Het aanbod van activiteiten, de keuze van instrumenten en de duur van de interventie kan verschillen. 2. De doelgroep wordt niet door iedereen herkend. Er moet meer aandacht zijn voor herkenning van en effectief communiceren met deze doelgroep. 3. Eenzaamheid komt bij elke leeftijdsgroep voor. Preventie van eenzaamheid kan het beste worden bereikt door zich specifiek te richten op de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar. 4. Het uitgangspunt versterken van eigen regie is voor deze doelgroep ook een belangrijk uitgangspunt. De mogelijkheden van de betrokken persoon moeten echter niet worden overschat maar ook niet weer worden onderschat. 5. Een deel van de doelgroep is bekend bij de betrokken instellingen. Er is (nog) sprake van een verborgen groep. 6. Er is nog te weinig sprake van samenwerking tussen de formele en de informele zorg. Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 5

7 7. Het is nog niet precies duidelijk welke activiteiten en voorzieningen er zijn voor deze specifieke doelgroep. Een goede inventarisatie is gewenst. De sociale kaart kan hierop worden aangepast. 8. Het is nog niet bekend welke instrumenten toepasbaar zijn voor deze specifieke doelgroep en/ of er nieuwe gewenst zijn Aanbevelingen Op basis van deze conclusies doen wij de volgende aanbevelingen: 1. Herkennen, erkennen, signaleren en effectief communiceren met de doelgroep De doelgroep vraagt een specifieke benadering. Het is belangrijk dat professionals en vrijwilligers die met deze doelgroep te maken hebben hierover worden voorgelicht en/of worden geschoold c.q. professioneel worden begeleid. 2. Beleid gemeente Het is van belang dat de gemeente een tweesporen beleid ontwikkelt ten aanzien van de doelgroep LVB: - bevorderen dat activiteiten in de gemeente toegankelijk zijn voor Licht Verstandelijk Beperkten (inclusief beleid); - op basis van behoefte bij de doelgroep faciliteren dat met ondersteuning van de doelgroep specifieke activiteiten worden opgezet. 3. Richt je in eerste instantie op doelgroep die al in beeld is Een deel van de doelgroep is in beeld en er is nog een verborgen groep. Voorgesteld wordt op korte termijn met de bestaande groep aan de gang te gaan, te signaleren en te inventariseren waar behoefte aan is. Ten aanzien van de verborgen groep kan worden overwogen een plan te maken hoe in overleg met andere organisaties meer zicht kan komen op de verborgen groep. Hierbij valt te denken aan praktijkscholen in de regio, huisartsen, GKB, Thuiszorg. 4. Versterk de samenwerking tussen zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties Tijdens de netwerkbijeenkomst van 4 oktober 2012 is naar voren gebracht dat de zorginstellingen meer willen samenwerken met vrijwilligersorganisaties. 5. Onderzoek welke instrumenten toepasbaar zijn en/of welke nieuwe instrumenten nodig zijn. Hierbij valt te denken aan het volgende: - Onderzoek aan de hand van concrete praktijksituatie bij een of meerdere zorginstellingen in hoeverre signaleringskaart toepasbaar is voor deze specifieke doelgroep; - Onderzoek of methode Keyring Network 4 kan worden toegepast; - Gebruik van instrumenten als maatjesproject en/of inzetten netwerkcoach 6. T.a.v. activiteiten: Inventariseer bestaande activiteiten en pas de sociale kaart aan 7. T.a.v. Scholing van professionals en vrijwilligers Streef er naar dat: 4 Een Keyring Network is een netwerk van acht tot tien personen die dicht bij elkaar in de buurt wonen. Zie projectplan Buur & Co (2013, Timpaan Welzijn) Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 6

8 - Betrokken professionals en vrijwilligers zijn geschoold in het versterken van zelfregie en het vergroten van het netwerk; - Professionals en vrijwilligers over de vaardigheden beschikken met deze specifieke doelgroep om te gaan (effectief communiceren, kunnen signaleren van eenzaamheidsproblematiek bij de doelgroep LVB) 6. Inventarisatie mogelijkheden 2013/2014 Samen met de organisaties (werkgroep LVB) is een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden tot sociale interventie. Het volledige overzicht is terug te vinden in bijlage 2. In overleg met de gemeente Opsterland zijn een aantal prioriteiten vastgesteld. Dit levert het volgende overzicht met bijbehorend tijdpad voor 2013/2014 op. Tijdpad 2013/2014 Activiteit Tijd Organisatie Resultaat Voorlichting Organiseren van startbijeenkomst gericht op: - visie gemeente en oplossingmogelijkheden; - voorlichting kenmerken doelgroep; - informatie scholingsmogelijkheden en verzorging van instructie Inventarisatie activiteiten/instrumenten gericht op LVB Opstellen en uitzetten van een vragenlijst bij instellingen Afronden inventarisatie sociale kaart Onderzoek effectiviteit signaleringskaart 2e helft e helft e helft 2014 Timpaan Welzijn in opdracht van gemeente in samenwerking met werkgroep LVB Timpaan Welzijn in overleg met werkgroep LVB idem Er is een begin gemaakt met bewustwording. Er is draagvlak gecreëerd voor aanpak. Sociale kaart is aangepast - starten van twee pilots (Caparis en Talant); - evaluatie van de pilots Activiteiten - het uitvoeren van een behoeftenonderzoek bij cliënten LVB, verwanten, begeleiders, huisartsen (te beginnen bij de groep cliënten die bekend is) Zorginstellingen i.s.m. Timpaan Welzijn 2013/2014 Timpaan Welzijn i.s.m. werkgroep LVB Er is onderzocht of signaleringkaart effectief middel is tot signaleren, bespreekbaar maken, activeren / doorverwijzen Het is duidelijk waar doelgroep behoefte aan heeft Scholing - opzetten van een training effectief communiceren met de doelgroep; - werving en organisatie training effectief communiceren Preventie voorkomen eenzaamheid jarigen -(financiële) mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een (regionaal) project; - uitvoeren van het project Evaluatie Evaluatie plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB 2e helft e helft e helft 2014 Timpaan Welzijn in samenwerking met MEE Friesland Timpaan Welzijn, gemeente en nog te vormen werkgroep integrale aanpak eenzaamheid jongeren Timpaan Welzijn in overleg met gemeente en werkgroep LVB Professionals (vrijwilligers) beschikken over vaardigheden om met de specifieke doelgroep om te kunnen gaan Er is een (structurele) bijdrage geleverd aan het voorkomen van eenzaamheid bij jongeren LVB van jaar Evaluatierapport met aanbevelingen voor vervolg Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 7

9 7. Financiën De financiën zijn onder te verdelen in: Ureninzet Timpaan Welzijn Activiteitenbegroting Ureninzet Timpaan Welzijn: Met de gemeente Opsterland zijn reeds afspraken gemaakt over de in te zetten uren voor Deze uren zijn opgenomen in het werkplan Voor 2014 worden in het kader van werkplan 2014 afspraken gemaakt. Activiteitenbegroting Plan van aanpak LVB 2013/2014 (Voorlichtings)bijeenkomsten - 750,= Training(en) effectief communiceren met de doelgroep -4000,= Overige organisatiekosten - 250,= Totaal 5000,= ===== Beetsterzwaag, 11 september 2013 Willie Oldengarm, projectleider integrale aanpak eenzaamheid, Timpaan Welzijn Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 8

10 CHECKLIST 1 Bijlage 1 KENMERKEN VAN MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING (Bron: MEE Friesland) Taalgebruik. Gebruikt moeilijke, abstracte woorden in een verkeerde context of spreekt ze verkeerd uit. Begrijpt een grapje niet of neemt een uitdrukking letterlijk. Kan niet precies aangeven wanneer iets gebeurd is of wanneer iets is afgesproken Heeft opleidingen niet afgemaakt, is vaak van opleiding gewisseld of heeft speciaal onderwijs gevolgd. Vermijdt het lezen en/of invullen van formulieren. Ontkent soms dat er sprake is van een beperking. Heeft moeite met eenvoudige hoofdrekensommetjes of met het wisselen van geld. Lichaamstaal: kijkt weg, fronst, friemelt. Vaak een teken dat er meer tijd nodig is om informatie te verwerken. Valt in herhaling over emotionele zaken die er in het verband niet toe doen. Overziet consequenties van eigen handelen niet. Kan moeilijk naar eigen handelen kijken. Vaak een beperkt inlevingsvermogen. Heeft moeite met het maken van onderscheid tussen goede en slechte mensen. Is gemakkelijk beïnvloedbaar. Raakt gemakkelijk verstrikt in crimineel circuit of Prostitutie Beperkte zelfredzaamheid. Ongeordende of vervuilde omgeving. Houding: - Bravourgedrag (overschreeuwen van de beperking). Vaak nonchalance, fantasieverhalen; zelfoverschatting. Gedachte: Ik wil niet dat jij denkt dat ik dom ben. - Boos worden; gedachte: Ik wil niet dat jij bepaalt wat goed voor mij is. - Hulpeloosheid; gedachte: Anderen weten wat goed voor mij is. - Passiviteit; gedachte: Ik begin er niet aan, mij lukt toch niets. * Let wel: deze kenmerken kunnen een indicatie zijn, maar niet alle mensen met één of meer van deze kenmerken hebben een licht verstandelijke beperking Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 9

11 Bijlage 2. Inventarisatie mogelijkheden aanpak eenzaamheid LVB 2013/2014 Activiteit Sociale interventie Beoogd resultaat Doelgroep Uitvoerder Methodiek Randvoorwaarden/ wanneer VOORWAARDENSCHEPPEND Inclusief beleid Samenwerking Alle activiteiten in de gemeente zijn toegankelijk voor mensen met beperkingen Professionele en vrijwilligersorganisaties zijn op de hoogte van elkaars werkzaamheden en kunnen naar elkaar verwijzen. Alle betrokken professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties Gemeente Opsterland Timpaan Welzijn in opdracht van Gemeente Het 2x per jaar organiseren van een netwerkbijeenkomst. Werkgroep LVG handhaven / aanvullen met vrijw.org. Maakt deel uit van algemeen project integrale aanpak eenzaamheid Inventarisatie activiteiten/ instrumenten gericht op LVB Timpaan Welzijn i.s.m. Informatiepunt Wmo, MEE, zorginstellingen Een goed werkende digitale sociale kaart ACTIVITEITEN GERICHT OP HERKENNEN, ERKENNEN EN COMMUNICATIEF COMMUNICEREN MET DE DOELGROEP Voorlichting - bewustwording; - taboe doorbreken; - visie op eenzaamheid uitdragen; - voorkomen van eenzaamheid Signaleren De voorlichting gaat uit van visie van de gemeente en de oplossingsmogelijkheden binnen de gemeente voorlichting kenmerken doelgroep informatie scholingsmogelijkheden Verzorgen van instructie Zorginstellingen hebben onderzocht of signaleringskaart effectief middel is tot signaleren, bespreekbaar maken, activeren, doorverwijzen. Huisartsen, Thuiszorg, Kredietbank, Woningcorporaties, Informatiepunt wmo, Welzijn, Maatschappelijk Werk Consulenten Werk en Inkomen Cliënten LVB Timpaan Welzijn, Mee Friesland, LFB Zorginstellingen i.s.m. Timpaan Welzijn Startbijeenkomst met voorlichting Het starten van twee pilots 2e helft 2013 De voorlichting wordt in eerste instantie gericht op de hulpverleners die met de doelgroep te maken hebben. Later kan het worden uitgebreid naar vrijwilligersorganisaties. In 2013 start van twee pilots bij Caparis en Talant Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 10

12 Activiteit Sociale interventie Beoogd resultaat Doelgroep Uitvoerder Methodiek Randvoorwaarden/wanneer ACTIVITEITEN Behoeftenonderzoek Activering Het is duidelijk waar doelgroep behoefte aan heeft Instrumenten zijn onderzocht op bruikbaarheid c.q. aangepast en/of uitgebreid Cliënten LVB, Verwanten, (ambulante) begeleiders, huisartsen Alle betrokken professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties Zorginstellingen, MEE, Timpaan Welzijn Gemeente, Timpaan Welzijn, Zorginstellingen, MEE Opstellen vragenlijst en Uitzetten bij zorginstellingen In ieder geval te onderzoeken: Methode Keyring Network Inzet netwerkcoach Project Buur & Co is gestart in Gorredijk. Onderzocht moet worden in hoeverre Netwerkcoach als methode kan worden ingezet en/of bijscholing nodig is Onderzoek Bruikbaarheid instrumenten gericht op LVB Maatjes Maatjesproject Tandem is overgenomen door Humanitas. SCHOLING Versterken Eigen Regie Effectief communiceren met de doelgroep PREVENTIE Plan jarigen Betrokken professionals en vrijwilligers zijn geschoold in versterken eigen regie en vergroten netwerk Professionals en vrijwilligers beschikken over de vaardigheden met specifieke doelgroep om te gaan Voorkomen dat jongeren eenzaam worden Professionele zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties Zie hierboven Aangevuld met Timpaan Welzijn MEE Mee Friesland. Timpaan Welzijn, LFB, (praktijk)scholen Cursus effectief communiceren en signaleren eenzaamheid Een mogelijkheid: Project versterk je netwerk op school Maakt deel uit van algemeen project integrale aanpak eenzaamheid. In eerste instantie wordt gericht op de professionals. Dit onderdeel wordt meegenomen bij uitwerking actiepunt integrale aanpak eenzaamheid jongeren. Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 11

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Een andere aanpak van kindermishandeling Tussenverslag Regio s Raak Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Jo Hermanns Myra ter Meulen Woerden/Amsterdam, 29 maart 2005 Inhoud 1. De Regio s Raak: voorgeschiedenis

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie