Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014"

Transcriptie

1 Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014 Timpaan Welzijn Bezoekadres: Molenlaan 6a 9244 EA Beetsterzwaag Postadres: Postbus ZN Beetsterzwaag Telefoonnummer: Fax nummer: Website:

2 Voorwoord In het actieplan Integrale aanpak eenzaamheid 2011/2012 (Timpaan Welzijn, 2012) is opgenomen dat er een deelplan zou worden opgesteld voor de doelgroep personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In 2012 en 2013 hebben op initiatief van de gemeente Opsterland hierover een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden. Hierbij ontvangt u het plan van aanpak dat tot stand gekomen is met bijdragen van Talant, Van Hienzorg, MEE Friesland, Caparis, JP. van den Bent stichting, gemeente Opsterland en Timpaan Welzijn. Wij zijn altijd bereid het een en ander toe te lichten. Beetsterzwaag, 11 september 2013 Anke van Gorkum, regiomanager Timpaan Welzijn Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 1

3 Inleiding In 2009 is in de gemeente Opsterland gestart met het project Integrale Aanpak Eenzaamheid Opsterland. De integrale aanpak Eenzaamheid draagt op lokaal niveau bij de sociale cohesie te versterken en de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers te ondersteunen. In dit project werken gemeente, professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties nauw met elkaar samen met als doel voorkomen en aanpak van eenzaamheid. In het projectplan Integrale aanpak eenzaamheid Opsterland (Timpaan Welzijn, 2010) en het actieplan Integrale aanpak eenzaamheid 2011/2012 (Timpaan Welzijn, 2011) wordt het een en ander nader uitgewerkt Visie op eenzaamheid 1 : activeren en versterken van eigen netwerk In het actieplan worden de visie op eenzaamheid en de integrale aanpak beschreven. Er zijn in de gemeente Opsterland verschillende mogelijkheden elkaar te ontmoeten. Het probleem lost men niet op door nog meer activiteiten hier aan toe te voegen. Het accent moet liggen op het activeren van de burger om zelf iets te gaan doen aan zijn of haar eigen situatie, maar dan moet de persoon dit wel zelf willen. De aanpak moet dan ook gericht zijn op: activeren van de burger en het versterken van zijn of haar netwerk Integrale aanpak Bij de gekozen aanpak zijn de volgende punten van belang: Samenwerking tussen professionele en vrijwilligersorganisaties verbeteren zodat zij beter gebruik maken van elkaars mogelijkheden; Een centraal meldpunt (Informatiepunt Wmo); Een aaneenschakeling van activiteiten gericht op signaleren, bespreekbaar maken, activeren en/of doorverwijzen. In het kader van het project zijn bestaande instrumenten geïnventariseerd. Er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld. Timpaan Welzijn ontwikkelde in samenwerking met de NHL Hogeschool een signaleringskaart eenzaamheid. Vrijwilligers worden opgeleid tot netwerkcoach. Er wordt veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering zoals de training versterken van eigen regie voor vrijwilligers en professionals. In 2013 is in Gorredijk het project Buur & Co gestart dat tot doel heeft de samenredzaamheid in de buurt te bevorderen Specifieke doelgroepen In overleg met de organisaties die deelnemen aan het project zijn een aantal specifieke doelgroepen benoemd die extra risico lopen eenzaam dan wel sociaal geïsoleerd te raken. Een van die doelgroepen zijn de Licht Verstandelijk Beperkten (LVB). Voor deze specifieke doelgroep is een apart plan van aanpak opgesteld Hoe is het plan van aanpak tot stand gekomen? Het plan van aanpak in tot stand gekomen met bijdragen van Talant, Van Hienzorg, MEE Friesland, Caparis, JP. van den Bent stichting, gemeente Opsterland en Timpaan Welzijn. In het kader van het opstellen van het plan hebben in 2012 en 2013 een aantal bijeenkomsten plaats gevonden. Hierbij kwamen de volgende punten aan de orde: - hoe ziet deze doelgroep er uit? - hebben we deze volledig in beeld? - in hoeverre is sprake van eenzaamheid bij deze specifieke doelgroep? - welke risicofactoren zijn aanwezig? 1 We hanteren de volgende definitie van eenzaamheid: " het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties" (Theo van Tilburg & Jenny de Jong Gierveld) 2 Zie voor meer informatie Projectplan Buur & Co (2013, Timpaan Welzijn) Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 2

4 - In hoeverre is visie en huidige integrale aanpak toepasbaar op deze specifieke doelgroep? - hoe ziet het aanbod van activiteiten er uit? - welke instrumenten worden ingezet? - welke randvoorwaarden zijn nodig om een integrale aanpak mogelijk te maken? In dit plan van aanpak gaan we op de volgende aspecten in: - beschrijving van de doelgroep; - in hoeverre is ontwikkelde integrale aanpak toepasbaar op deze doelgroep?; - wat zijn de knelpunten en witte vlekken?; - conclusies en aanbevelingen; - acties. 2. Zicht op de doelgroep. In het algemeen wordt door betrokken instellingen aangegeven dat de doelgroep LVB niet eenvoudig te duiden is. Soms is het ook gecombineerd met een psychiatrische problematiek. Dit wordt nader uitgewerkt in de paragrafen 2.1. en Inventarisatie cliënten Een inventarisatie van het aantal cliënten bij de professionele instellingen levert het volgende beeld op. Instelling Totaal aantal In Opsterland Opmerkingen Talant* 4000 waarvan 1200 LVB 28 Wmo vnl. LVB Hoofdzakelijk Gorredijk. Verder Tijnje, Ureterp, Bakkeveen, Wijnjewoude, Terwispel 20 LVB met verblijf 10 cliënten Beetsterzwaag. MEE Friesland** 98 cliënten waarvan 61 personen in leeftijdsgroep 0-24 jaar Van Hienzorg** Caparis JP. van den Bent stichting 110 cliënten Vnl. LVB * Gegevens per 31 mei 2012 ** Gegevens 2012 *** Gegevens per 9 mei cliënten waarvan 56 cliënten LVB 144 in Opsterland cliënten LVB (extramuraal) 22 cliënten kort verblijf Ca. 10 in Ureterp Bij 61 personen staat niet vast dat het om LVB gaat. Wel is de verwachting dat het grootste deel LVB is. 10 cliënten Soms kinderen. Weinig aanbod kinderen. Vaak oplossing PGB Extramurale cliënten De doelgroep is bij de professionele instellingen niet volledig in beeld. Er is sprake van een verborgen groep die (nog) geen gebruik maakt van professionele ondersteuning. Deze personen wonen vaak nog thuis bij familie Kenmerken van de doelgroep Enige kernmerken zijn: de doelgroep wil niet anders gezien worden als de andere mensen; 3 Voor een uitgebreide beschrijving van de doelgroep verwijzen we naar " Een licht verstandelijke beperking nader omschreven". Bron: Landelijk Kenniscentrum LVG Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 3

5 soms is er een hoog verwachtingspatroon dat men zichzelf oplegt of de omgeving ( huisje, boompje beestje, kinderen, auto enz.) of is er sprake van overschatting; soms is het gecombineerd met psychiatrische problematiek (wordt tussen GGZ en VG heen en weer geslingerd); soms valt men dan ook tussen wal en schip; eigen initiatief is moeilijk; het aangaan en onderhouden van relaties verloopt vaak moeizaam; het komt voor dat cliënt zijn of haar mogelijkheden overschat. Een uitgebreidere beschrijving van kenmerken is als bijlage 1 bij dit plan opgenomen. Specifiek ten aanzien van eenzaamheid constateert men het volgende: ook deze doelgroep kan zich heel eenzaam voelen terwijl men veel mensen om zich heen heeft; het is moeilijk om boven tafel te krijgen dat ze eenzaam zijn. 3. In hoeverre is visie en huidige integrale aanpak toepasbaar op LVB? Ten aanzien van de visie en huidige integrale aanpak op eenzaamheid zoals die wordt beschreven in de paragrafen 1.1 en 1.2 kan worden geconstateerd dat deze in principe ook van toepassing kan zijn op de LVB. Dit geldt zowel voor de definitie van eenzaamheid die voor het project wordt gebruikt als voor de globale aanpak (eigen regie, de persoon moet zelf eenzaamheid als een probleem ervaren en gemotiveerd zijn aan deze situatie iets te gaan doen). Effectief communiceren met mensen met een verstandelijke beperking Het verschil met de algemene aanpak is dat er wel sprake moet zijn van een specifieke benadering. Er moeten misschien ook andere instrumenten worden ingezet. Wel staat vast dat men met personen van deze doelgroep het gesprek anders dient aan te gaan. Zo dient men goed in te schatten of de ander jou begrijpt en ook andersom of jij de ander goed hebt begrepen. Men moet vaak wat exacter aangeven wat de persoon precies zou moeten doen. Daarnaast zijn andere zaken van belang zoals het gebruik van eenvoudige zinnen (het liefst visueel gemaakt) en het maken van concrete afspraken (wat ga je doen met wie, wanneer). Het effectief communiceren met deze doelgroep wordt een belangrijk aandachtspunt genoemd voor het Informatiepunt Wmo op het moment dat de begeleiding definitief naar de gemeente gaat en voor andere professionals of vrijwilligers die met deze doelgroep te maken krijgen. Hier kan scholing op worden ingezet. 4. Wat zijn de knelpunten en witte vlekken? Tijdens het overleg met de organisaties zijn de volgende knelpunten benoemd: Algemeen: De doelgroep wordt niet door iedereen herkend waardoor problemen niet op tijd worden gesignaleerd. Het eerder signaleren werkt preventief en kan eenzaamheid voorkomen. Niet alle activiteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie en welzijn zijn toegankelijk voor personen met een licht verstandelijke beperking (inclusief beleid nodig); Hierbij blijft een terugkerend discussiepunt: wil je bevorderen dat mensen gewoon mee kunnen doen aan de algemene activiteiten en/of kies je voor een specifiek aanbod? Er is een groep die (nog) niet in beeld is. Specifieke problemen: Doelgroep valt tussen wal en schip; Er is sprake van eenzaamheid bij de doelgroep in haar totaliteit; Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 4

6 Het probleem is contacten aangaan en die te onderhouden; Men weet niet altijd waar men terecht kan voor hulp; Geld en vervoer zijn vaak een probleem; Men heeft moeite met papieren in te vullen (te ingewikkeld). Ten aanzien van huidig aanbod Er is meer behoefte aan ontmoetingsactiviteiten; Er is weinig aanbod specifiek gericht op jongeren met autisme. Bij het aanbod wordt de volgende kanttekening geplaatst. Aan de ene kant is er een algemeen gevoel bij de doelgroep van "er niet bij horen en geen aansluiting kunnen vinden". Het gevoel van erbij horen zou opgelost kunnen worden specifiek voor de doelgroep zelf activiteiten te organiseren. Aan de andere kant is het ook van belang te zorgen dat iedereen in de gemeente aan algemene activiteiten mee kan doen. Ten aanzien van de instrumenten Het is nog niet duidelijk of bestaande instrumenten zoals de signaleringskaart ook voor deze specifieke doelgroep geschikt zijn om te gebruiken. Ten aanzien van de uitvoering Er is veel behoefte aan extra vrijwilligers; Het is moeilijk om goede vrijwilligers binnen te krijgen en te behouden; Het werken met maatjes kan een goede oplossing zijn. T.a.v. de samenwerking Er is nog te weinig sprake van samenwerking tussen de professionele organisaties en de vrijwilligersorganisaties. 5. Conclusies en aanbevelingen 5.1. Conclusies Op basis van de bijeenkomsten met de professionele instellingen zijn de volgende conclusies geformuleerd: 1. De algemene ontwikkelde integrale aanpak eenzaamheid kan ook toegepast worden bij het voorkomen en aanpak van eenzaamheid bij de doelgroep Licht Verstandelijk beperkten. Er is wel een andere benadering nodig omdat het hier gaat om een doelgroep met specifieke kenmerken. Het aanbod van activiteiten, de keuze van instrumenten en de duur van de interventie kan verschillen. 2. De doelgroep wordt niet door iedereen herkend. Er moet meer aandacht zijn voor herkenning van en effectief communiceren met deze doelgroep. 3. Eenzaamheid komt bij elke leeftijdsgroep voor. Preventie van eenzaamheid kan het beste worden bereikt door zich specifiek te richten op de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar. 4. Het uitgangspunt versterken van eigen regie is voor deze doelgroep ook een belangrijk uitgangspunt. De mogelijkheden van de betrokken persoon moeten echter niet worden overschat maar ook niet weer worden onderschat. 5. Een deel van de doelgroep is bekend bij de betrokken instellingen. Er is (nog) sprake van een verborgen groep. 6. Er is nog te weinig sprake van samenwerking tussen de formele en de informele zorg. Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 5

7 7. Het is nog niet precies duidelijk welke activiteiten en voorzieningen er zijn voor deze specifieke doelgroep. Een goede inventarisatie is gewenst. De sociale kaart kan hierop worden aangepast. 8. Het is nog niet bekend welke instrumenten toepasbaar zijn voor deze specifieke doelgroep en/ of er nieuwe gewenst zijn Aanbevelingen Op basis van deze conclusies doen wij de volgende aanbevelingen: 1. Herkennen, erkennen, signaleren en effectief communiceren met de doelgroep De doelgroep vraagt een specifieke benadering. Het is belangrijk dat professionals en vrijwilligers die met deze doelgroep te maken hebben hierover worden voorgelicht en/of worden geschoold c.q. professioneel worden begeleid. 2. Beleid gemeente Het is van belang dat de gemeente een tweesporen beleid ontwikkelt ten aanzien van de doelgroep LVB: - bevorderen dat activiteiten in de gemeente toegankelijk zijn voor Licht Verstandelijk Beperkten (inclusief beleid); - op basis van behoefte bij de doelgroep faciliteren dat met ondersteuning van de doelgroep specifieke activiteiten worden opgezet. 3. Richt je in eerste instantie op doelgroep die al in beeld is Een deel van de doelgroep is in beeld en er is nog een verborgen groep. Voorgesteld wordt op korte termijn met de bestaande groep aan de gang te gaan, te signaleren en te inventariseren waar behoefte aan is. Ten aanzien van de verborgen groep kan worden overwogen een plan te maken hoe in overleg met andere organisaties meer zicht kan komen op de verborgen groep. Hierbij valt te denken aan praktijkscholen in de regio, huisartsen, GKB, Thuiszorg. 4. Versterk de samenwerking tussen zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties Tijdens de netwerkbijeenkomst van 4 oktober 2012 is naar voren gebracht dat de zorginstellingen meer willen samenwerken met vrijwilligersorganisaties. 5. Onderzoek welke instrumenten toepasbaar zijn en/of welke nieuwe instrumenten nodig zijn. Hierbij valt te denken aan het volgende: - Onderzoek aan de hand van concrete praktijksituatie bij een of meerdere zorginstellingen in hoeverre signaleringskaart toepasbaar is voor deze specifieke doelgroep; - Onderzoek of methode Keyring Network 4 kan worden toegepast; - Gebruik van instrumenten als maatjesproject en/of inzetten netwerkcoach 6. T.a.v. activiteiten: Inventariseer bestaande activiteiten en pas de sociale kaart aan 7. T.a.v. Scholing van professionals en vrijwilligers Streef er naar dat: 4 Een Keyring Network is een netwerk van acht tot tien personen die dicht bij elkaar in de buurt wonen. Zie projectplan Buur & Co (2013, Timpaan Welzijn) Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 6

8 - Betrokken professionals en vrijwilligers zijn geschoold in het versterken van zelfregie en het vergroten van het netwerk; - Professionals en vrijwilligers over de vaardigheden beschikken met deze specifieke doelgroep om te gaan (effectief communiceren, kunnen signaleren van eenzaamheidsproblematiek bij de doelgroep LVB) 6. Inventarisatie mogelijkheden 2013/2014 Samen met de organisaties (werkgroep LVB) is een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden tot sociale interventie. Het volledige overzicht is terug te vinden in bijlage 2. In overleg met de gemeente Opsterland zijn een aantal prioriteiten vastgesteld. Dit levert het volgende overzicht met bijbehorend tijdpad voor 2013/2014 op. Tijdpad 2013/2014 Activiteit Tijd Organisatie Resultaat Voorlichting Organiseren van startbijeenkomst gericht op: - visie gemeente en oplossingmogelijkheden; - voorlichting kenmerken doelgroep; - informatie scholingsmogelijkheden en verzorging van instructie Inventarisatie activiteiten/instrumenten gericht op LVB Opstellen en uitzetten van een vragenlijst bij instellingen Afronden inventarisatie sociale kaart Onderzoek effectiviteit signaleringskaart 2e helft e helft e helft 2014 Timpaan Welzijn in opdracht van gemeente in samenwerking met werkgroep LVB Timpaan Welzijn in overleg met werkgroep LVB idem Er is een begin gemaakt met bewustwording. Er is draagvlak gecreëerd voor aanpak. Sociale kaart is aangepast - starten van twee pilots (Caparis en Talant); - evaluatie van de pilots Activiteiten - het uitvoeren van een behoeftenonderzoek bij cliënten LVB, verwanten, begeleiders, huisartsen (te beginnen bij de groep cliënten die bekend is) Zorginstellingen i.s.m. Timpaan Welzijn 2013/2014 Timpaan Welzijn i.s.m. werkgroep LVB Er is onderzocht of signaleringkaart effectief middel is tot signaleren, bespreekbaar maken, activeren / doorverwijzen Het is duidelijk waar doelgroep behoefte aan heeft Scholing - opzetten van een training effectief communiceren met de doelgroep; - werving en organisatie training effectief communiceren Preventie voorkomen eenzaamheid jarigen -(financiële) mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een (regionaal) project; - uitvoeren van het project Evaluatie Evaluatie plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB 2e helft e helft e helft 2014 Timpaan Welzijn in samenwerking met MEE Friesland Timpaan Welzijn, gemeente en nog te vormen werkgroep integrale aanpak eenzaamheid jongeren Timpaan Welzijn in overleg met gemeente en werkgroep LVB Professionals (vrijwilligers) beschikken over vaardigheden om met de specifieke doelgroep om te kunnen gaan Er is een (structurele) bijdrage geleverd aan het voorkomen van eenzaamheid bij jongeren LVB van jaar Evaluatierapport met aanbevelingen voor vervolg Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 7

9 7. Financiën De financiën zijn onder te verdelen in: Ureninzet Timpaan Welzijn Activiteitenbegroting Ureninzet Timpaan Welzijn: Met de gemeente Opsterland zijn reeds afspraken gemaakt over de in te zetten uren voor Deze uren zijn opgenomen in het werkplan Voor 2014 worden in het kader van werkplan 2014 afspraken gemaakt. Activiteitenbegroting Plan van aanpak LVB 2013/2014 (Voorlichtings)bijeenkomsten - 750,= Training(en) effectief communiceren met de doelgroep -4000,= Overige organisatiekosten - 250,= Totaal 5000,= ===== Beetsterzwaag, 11 september 2013 Willie Oldengarm, projectleider integrale aanpak eenzaamheid, Timpaan Welzijn Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 8

10 CHECKLIST 1 Bijlage 1 KENMERKEN VAN MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING (Bron: MEE Friesland) Taalgebruik. Gebruikt moeilijke, abstracte woorden in een verkeerde context of spreekt ze verkeerd uit. Begrijpt een grapje niet of neemt een uitdrukking letterlijk. Kan niet precies aangeven wanneer iets gebeurd is of wanneer iets is afgesproken Heeft opleidingen niet afgemaakt, is vaak van opleiding gewisseld of heeft speciaal onderwijs gevolgd. Vermijdt het lezen en/of invullen van formulieren. Ontkent soms dat er sprake is van een beperking. Heeft moeite met eenvoudige hoofdrekensommetjes of met het wisselen van geld. Lichaamstaal: kijkt weg, fronst, friemelt. Vaak een teken dat er meer tijd nodig is om informatie te verwerken. Valt in herhaling over emotionele zaken die er in het verband niet toe doen. Overziet consequenties van eigen handelen niet. Kan moeilijk naar eigen handelen kijken. Vaak een beperkt inlevingsvermogen. Heeft moeite met het maken van onderscheid tussen goede en slechte mensen. Is gemakkelijk beïnvloedbaar. Raakt gemakkelijk verstrikt in crimineel circuit of Prostitutie Beperkte zelfredzaamheid. Ongeordende of vervuilde omgeving. Houding: - Bravourgedrag (overschreeuwen van de beperking). Vaak nonchalance, fantasieverhalen; zelfoverschatting. Gedachte: Ik wil niet dat jij denkt dat ik dom ben. - Boos worden; gedachte: Ik wil niet dat jij bepaalt wat goed voor mij is. - Hulpeloosheid; gedachte: Anderen weten wat goed voor mij is. - Passiviteit; gedachte: Ik begin er niet aan, mij lukt toch niets. * Let wel: deze kenmerken kunnen een indicatie zijn, maar niet alle mensen met één of meer van deze kenmerken hebben een licht verstandelijke beperking Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 9

11 Bijlage 2. Inventarisatie mogelijkheden aanpak eenzaamheid LVB 2013/2014 Activiteit Sociale interventie Beoogd resultaat Doelgroep Uitvoerder Methodiek Randvoorwaarden/ wanneer VOORWAARDENSCHEPPEND Inclusief beleid Samenwerking Alle activiteiten in de gemeente zijn toegankelijk voor mensen met beperkingen Professionele en vrijwilligersorganisaties zijn op de hoogte van elkaars werkzaamheden en kunnen naar elkaar verwijzen. Alle betrokken professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties Gemeente Opsterland Timpaan Welzijn in opdracht van Gemeente Het 2x per jaar organiseren van een netwerkbijeenkomst. Werkgroep LVG handhaven / aanvullen met vrijw.org. Maakt deel uit van algemeen project integrale aanpak eenzaamheid Inventarisatie activiteiten/ instrumenten gericht op LVB Timpaan Welzijn i.s.m. Informatiepunt Wmo, MEE, zorginstellingen Een goed werkende digitale sociale kaart ACTIVITEITEN GERICHT OP HERKENNEN, ERKENNEN EN COMMUNICATIEF COMMUNICEREN MET DE DOELGROEP Voorlichting - bewustwording; - taboe doorbreken; - visie op eenzaamheid uitdragen; - voorkomen van eenzaamheid Signaleren De voorlichting gaat uit van visie van de gemeente en de oplossingsmogelijkheden binnen de gemeente voorlichting kenmerken doelgroep informatie scholingsmogelijkheden Verzorgen van instructie Zorginstellingen hebben onderzocht of signaleringskaart effectief middel is tot signaleren, bespreekbaar maken, activeren, doorverwijzen. Huisartsen, Thuiszorg, Kredietbank, Woningcorporaties, Informatiepunt wmo, Welzijn, Maatschappelijk Werk Consulenten Werk en Inkomen Cliënten LVB Timpaan Welzijn, Mee Friesland, LFB Zorginstellingen i.s.m. Timpaan Welzijn Startbijeenkomst met voorlichting Het starten van twee pilots 2e helft 2013 De voorlichting wordt in eerste instantie gericht op de hulpverleners die met de doelgroep te maken hebben. Later kan het worden uitgebreid naar vrijwilligersorganisaties. In 2013 start van twee pilots bij Caparis en Talant Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 10

12 Activiteit Sociale interventie Beoogd resultaat Doelgroep Uitvoerder Methodiek Randvoorwaarden/wanneer ACTIVITEITEN Behoeftenonderzoek Activering Het is duidelijk waar doelgroep behoefte aan heeft Instrumenten zijn onderzocht op bruikbaarheid c.q. aangepast en/of uitgebreid Cliënten LVB, Verwanten, (ambulante) begeleiders, huisartsen Alle betrokken professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties Zorginstellingen, MEE, Timpaan Welzijn Gemeente, Timpaan Welzijn, Zorginstellingen, MEE Opstellen vragenlijst en Uitzetten bij zorginstellingen In ieder geval te onderzoeken: Methode Keyring Network Inzet netwerkcoach Project Buur & Co is gestart in Gorredijk. Onderzocht moet worden in hoeverre Netwerkcoach als methode kan worden ingezet en/of bijscholing nodig is Onderzoek Bruikbaarheid instrumenten gericht op LVB Maatjes Maatjesproject Tandem is overgenomen door Humanitas. SCHOLING Versterken Eigen Regie Effectief communiceren met de doelgroep PREVENTIE Plan jarigen Betrokken professionals en vrijwilligers zijn geschoold in versterken eigen regie en vergroten netwerk Professionals en vrijwilligers beschikken over de vaardigheden met specifieke doelgroep om te gaan Voorkomen dat jongeren eenzaam worden Professionele zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties Zie hierboven Aangevuld met Timpaan Welzijn MEE Mee Friesland. Timpaan Welzijn, LFB, (praktijk)scholen Cursus effectief communiceren en signaleren eenzaamheid Een mogelijkheid: Project versterk je netwerk op school Maakt deel uit van algemeen project integrale aanpak eenzaamheid. In eerste instantie wordt gericht op de professionals. Dit onderdeel wordt meegenomen bij uitwerking actiepunt integrale aanpak eenzaamheid jongeren. Plan van aanpak integrale aanpak eenzaamheid LVB Pagina 11

Projectplan Buur & Co Opsterland

Projectplan Buur & Co Opsterland Projectplan Buur & Co Opsterland Timpaan Welzijn Bezoekadres: Molenlaan 6a 9244 EA Beetsterzwaag Postadres: Postbus 40 9244 ZN Beetsterzwaag Telefoonnummer: 0512 384040 Fax nummer: 0512 381580 Email: inforegiooost@timpaanwelzijn.nl

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

BUUR & CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE & SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND

BUUR & CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE & SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND BUUR & CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE & SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND Dr. Arne van den Bos, onderzoeker lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool & Otto Veenstra, opbouwwerker

Nadere informatie

BUUR& CO WAT GAAN WE DOEN IN DIT 1. INTRODUCTIE: KEYRING 1. INTRODUCTIE: KEYRING NETWORK? UURTJE?

BUUR& CO WAT GAAN WE DOEN IN DIT 1. INTRODUCTIE: KEYRING 1. INTRODUCTIE: KEYRING NETWORK? UURTJE? BUUR& CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE& SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND Dr. Arne van den Bos, onderzoeker lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool & Otto Veenstra, opbouwwerker

Nadere informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking

Ondersteuning bij leven met een beperking Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking MEE Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Raad en daad als het om mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Buur & co. interventie gemeente Opsterland

Onderzoeksvoorstel Buur & co. interventie gemeente Opsterland Onderzoeksvoorstel Buur & co. interventie gemeente Opsterland Inleiding De Wmo-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve Wmo-praktijken ontwikkelen, beschrijven,

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00987 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In de raad van

Nadere informatie

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID De combinatie van een ingewikkeld en maatschappelijk urgent onderwerp en een moderne aanpak is sterk. Het leven is saai, iedere dag hetzelfde.

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Wat is een sociaal wijkteam? Eén loket voor alle wijkbewoners Hulpvragen over (bv) schulden, hulpmiddelen, psychiatrie, hoe organiseer

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Doorbreek eenzaamheid. De integrale aanpak Jolanda Kroes (HG) en Job van t Veer (NHL)

Doorbreek eenzaamheid. De integrale aanpak Jolanda Kroes (HG) en Job van t Veer (NHL) Doorbreek eenzaamheid. De integrale aanpak Jolanda Kroes (HG) en Job van t Veer (NHL) Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement Landelijke samenwerking tussen Hogeschool Arnhem Nijmegen, Saxion, Hogeschool

Nadere informatie

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave Srb PvA Samen sterk in Best 20140217 / 17-2-14 / blz. 1 van 5 Samen Sterk in Best Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vraagstelling en achtergrond 3. Doelstelling 4. Op te leveren resultaten 5. Afbakening 6.

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

MODULEBUUR& CO PROGRAMMABUUR& CO(TOTAAL3 UUR MET HALVERWEGE EEN PAUZE VAN 15 MINUTEN) KENNISMAKINGSSPEL

MODULEBUUR& CO PROGRAMMABUUR& CO(TOTAAL3 UUR MET HALVERWEGE EEN PAUZE VAN 15 MINUTEN) KENNISMAKINGSSPEL MODULEBUUR& CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE& SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND PROGRAMMABUUR& CO(TOTAAL3 UUR MET HALVERWEGE EEN PAUZE VAN 15 MINUTEN) Welkom en uitleg programma

Nadere informatie

Coalitie Erbij. De gezichten van eenzaamheid Amsterdam, 24 november 2015

Coalitie Erbij. De gezichten van eenzaamheid Amsterdam, 24 november 2015 Coalitie Erbij De gezichten van eenzaamheid Amsterdam, 24 november 2015 1. De landelijke Coalitie Erbij in 2 minuten 2. Wat is eenzaamheid? 3. De gezichten van eenzaamheid 4. De lokale aanpak van eenzaamheid

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN EENZAAMHEID 1 INLEIDING...2

PLAN VAN AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN EENZAAMHEID 1 INLEIDING...2 PLAN VAN AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN EENZAAMHEID Inhoudsopgave: 1 INLEIDING...2 2 DEFINITIES EN CIJFERS...2 2.1 Wat is eenzaamheid?...2 2.2 Hoe wordt eenzaamheid gemeten?...2 2.3 Eenzaamheid in

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Aanleiding en constatering Overeenkomsten in doelen van clienten binnen maatwerk, individuele begeleiding Verscheidenheid van burgers,

Nadere informatie

Licht verstandelijk beperking? Hoe herken je mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoe kom je samen verder?

Licht verstandelijk beperking? Hoe herken je mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoe kom je samen verder? Licht verstandelijk Hoe herken je mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoe kom je samen verder? Wat gaan we doen: Signalen van een licht verstandelijke beperking Wat is een licht verstandelijke

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Binnenplein Casus Methodieken 2 Binnenplein Onderdeel van Aveleijn (VG) Gericht op verstandelijke beperking en verslaving Ambulant

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND Fit en Gezond in Dinkelland WIE ZIJN WIJ? Patricia Verhoeven: Beweegmakelaar Marleen Wagenaar: Beleidsmedewerker/ Projectleider Van de Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Mijn kind heeft een LVB

Mijn kind heeft een LVB Mijn kind heeft een LVB Wat betekent een licht verstandelijke beperking nu precies? Informatie voor ouders van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Informatie en instructie zelfredzaamheidscore

Informatie en instructie zelfredzaamheidscore Informatie en instructie zelfredzaamheidscore 1. Inleiding op het onderzoek Tegen de achtergrond van het voorgenomen overheidsbeleid om de lagere ZZP s af te schaffen, heeft ActiZ behoefte aan meer inzicht

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

BIJ Houten Mentaal Vitaal jaarplan Houten Mentaal Vitaal Jaarplan 2012

BIJ Houten Mentaal Vitaal jaarplan Houten Mentaal Vitaal Jaarplan 2012 120306 BIJ Houten Mentaal Vitaal jaarplan Houten Mentaal Vitaal Jaarplan 120306 BIJ Houten Mentaal Vitaal jaarplan Inhoudsopgave 120306 BIJ Houten Mentaal Vitaal jaarplan 1. Inleiding 1.1. Houten Mentaal

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 3 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Ondersteuning zelfstandig leven (OZL) Ondersteuning per uur. Het bieden van ondersteuningsactiviteiten

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Hulpmiddel 1: Mogelijke verhelderingsvragen (de leefgebieden, de eigen kracht en het sociaal netwerk)

Hulpmiddel 1: Mogelijke verhelderingsvragen (de leefgebieden, de eigen kracht en het sociaal netwerk) Instructie casusbespreking m.b.v. methodiek ZOEKEN Krokusteam Deelgemeente Noord Rotterdam, 1 oktober 2012, Ina Mouris --------------------------------- Doel casusbespreking m.b.v. de methodiek ZOEKEN

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Trainingen eenzaamheid en sociaal isolement

Trainingen eenzaamheid en sociaal isolement Trainingen eenzaamheid en sociaal isolement Dr. Anja Machielse Dr. Marina Jonkers Coalitie Erbij 5 maart 2015 Foto: Eamonn Doyle Programma Introductie: Visie op eenzaamheid en sociaal isolement Achtergronden

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1

Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1 EENZAAMHEID Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1 Partners 'Aanpak eenzaamheid Hatert' EENZAAMHEID / 2 Programma Wat is eenzaamheid? Signalen Omgaan met EENZAAMHEID / 3 Wat is eenzaamheid?

Nadere informatie

Format aanbodformulering

Format aanbodformulering Format aanbodformulering Programma van eisen 1. Omgaan met je poen Voorlichting financiën en subsidies in de wijk A. Inhoudelijke aanleiding en resultaat 30% van de geïnterviewden vindt het lastig om met

Nadere informatie

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB Marijke Dijkstra Trimbos instituut Focus op onderzoek Utrecht, 2 december 2011 Improving Mental Health by Sharing Knowledge Programma Middelengebruik

Nadere informatie

De verbindende schakel. S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn

De verbindende schakel. S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn De verbindende schakel S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn 1 Vanaf 2015 verandering zorg Vanaf 1 januari 2015 wordt wijkverpleging en verzorging betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Iemand

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

VERSLAG sociale eenzaamheid emotionele eenzaamheid

VERSLAG sociale eenzaamheid emotionele eenzaamheid VERSLAG Aan: Aanwezigen bijeenkomst 5 april 2016 Oude IJsselstreek Spreekt, presentatie resultaten onderzoek Eenzaamheid Van: Heidi Otten Datum: 17 mei 2016 Onderwerp: Verslag bijeenkomst 5 april 2016

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik Auditinstrument LVB & Middelengebruik Trimbos-instituut Organisatie: Organisatie-eenheid / locatie: Datum afname: Auditoren: Versie 9 mei 0 Pagina . Visie & beleid a. Beleid rondom middelengebruik De organisatie(eenheid)

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

!!!!!!!! Van eenzaamheid naar samenleven! Actieplan bestrijding eenzaamheid 65+! !!! !!!!!!!!!!!!!! Enkhuizen, 10 december 2013!

!!!!!!!! Van eenzaamheid naar samenleven! Actieplan bestrijding eenzaamheid 65+! !!! !!!!!!!!!!!!!! Enkhuizen, 10 december 2013! Van eenzaamheid naar samenleven Actieplan bestrijding eenzaamheid 65+ Enkhuizen, 10 december 2013 Inleiding: het gaat gebeuren Enkele honderden ouderen in Enkhuizen zijn matig of ernstig eenzaam. Dit kan

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Marjan Mensinga trainer en adviseur bij Pharos en med. antropoloog/spv/poh GGZ Jennifer van den Broeke senior projectleider en adviseur bij Pharos

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

FOCUS OP EENZAAMHEID IN MAASTRICHT

FOCUS OP EENZAAMHEID IN MAASTRICHT FOCUS OP EENZAAMHEID IN MAASTRICHT INKADERING Een nadere definiëring van het begrip eenzaamheid is noodzakelijk om te voorkomen dat bij de ontwikkeling van beleid een te ruime omschrijving zou leiden tot

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze ~~q lz ijn Aa en Hun Ze 5tzchtinl1 Offerte voor Gemeente AA en Hunze "mantelzorgers in Beeld" fase 1: Q-meting van activiteiten CPM Offerte Mantelzorgers in Beeld fase 1: a-meting centraal punt mantelzorg

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Draagkracht en vereiste steun voor vervulling van de ouderrol. Lectoraat Rehabilitatie Groningen & Cenzor GGzGroningen

Draagkracht en vereiste steun voor vervulling van de ouderrol. Lectoraat Rehabilitatie Groningen & Cenzor GGzGroningen Draagkracht en vereiste steun voor vervulling van de ouderrol Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Docent Academie voor Sociale Studies Hanzehogeschool Groningen Marrie Venderink

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie