Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015"

Transcriptie

1 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u samen met uw adviseur proactief inspelen op veranderingen en daarmee de juiste koers houden met uw beleggingsportefeuille. Een stijging van de rente. Dat is over het algemeen geen fijn gegeven voor obligaties. In deze themapublicatie bespreken wij (Van Lanschot) de huidige uitzonderlijke renteomgeving en onze visie hierop. Wij identificeren mogelijke valkuilen voor de vastrentende beleggingsportefeuille en reiken oplossingen aan om de effecten van een stijgende rente te beperken. Wij concentreren ons hierbij op vastrentende beleggingen met een risicomijdend karakter, waarbij de volgende categorieën aan bod komen; 1. Obligaties; 2. Gestructureerde producten; 3. Beleggingsfondsen in de vastrentende sfeer.

2 2 Beleggen verzet de rentebakens De uitzonderlijke rente omgeving verklaard De uitzonderlijke renteomgeving verklaard Figuur 1. Rendements- en rentebewegingen Nederlandse staatsleningen (periode t/m ) 12 % 10 % 12 % 10 % Het rentespoor bijster Medio april daalde de Duitse tienjaarsrente tot een niveau van 0,05% en daarmee accepteerden beleggers dat zij tien jaar lang nagenoeg geen (rente)opbrengst ontvangen. Een bizarre situatie die economisch gezien nauwelijks is uit te leggen. De inflatieverwachting voor de eurozone voor de komende tien jaar ligt rond de 1,2% op jaarbasis en ligt daarmee op een aanzienlijk hoger punt dan de jaarlijkse rentevergoeding. Een belegging in een tienjaars Duitse staatslening betekent op voorhand al dat de koopkracht van het ver mogen fors afneemt. Een erg ongebruikelijk fenomeen. In een normale renteomgeving is de rente op een obligatie opgebouwd uit een compensatie voor de verwachte inflatie plus een reële rente (vergoeding voor het beschikbaar stellen van het vermogen). In het recente verleden lag de reële rente rond de +2,0% maar nu is deze zelfs negatief mede door het zeer ruime monetaire beleid. De Europese Centrale Bank (ECB) voorziet voor 2017 een normalisatie van de economische omstandigheden in de eurozone; een economische groei van 2,1% en nog belangrijker een inflatiepercentage van 1,8%. Bij deze normalisering voorzien wij een tienjaars Duitse rente van tussen de 2% tot 3% in En deze verwachte rentebeweging kan grote (negatieve) implicaties voor de koerswaarde van normale obligaties hebben. Aandacht voor kapitaalbescherming De focus bij obligatiebeleggers verschuift van rendement naar kapitaalbescherming. Op de relatief veilige staatsobligaties is een zeer beperkt rendement te behalen. Het accepteren van meer risico s bij obligatiebeleggingen (door bijvoorbeeld een hoger faillissementsrisico, achterstelling 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % Rendement mandje Nederlandse staatsobligaties Bron: Thomson Reuters Datastream en/of keuze voor langere looptijden) is naar onze mening onverstandig. In de huidige lage renteomge ving zien wij juist veel te lage vergoedingen voor het lopen van dit soort risico s. Bij normalisering van de renteomgeving ondergaan deze risico s een herwaardering en dat betekent een extra negatief effect op dergelijke obligatie koersen. Beleggers moeten juist nu de risico s (van een hogere rente) in de beleggingsportefeuille inperken. Het verkorten van loop tijden van obligaties en opnemen van andersoortige obligaties zijn hiervan voorbeelden. Zo kunnen zij profiteren van oplopende rentestanden en/of de negatieve gevolgen van de rentestijging beperken in de beleggingsportefeuille. Rendement in historisch perspectief Begin jaren 80 van de vorige eeuw piekten rentestanden wereldwijd, in Duitsland bedroeg de rente op tienjaars staatspapier zelfs 11%. Sindsdien zijn de rentestanden in de ontwikkelde landen geleidelijk maar gestaag gedaald. De tienjaars Nederlandse rente De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. redenen zijn afnemende inflatieverwachtingen en later sinds de 2008 crisis de extreem ruime geldpolitiek van de centrale banken. In figuur 1 vindt u een overzicht van de rendements- en rentebewegingen van de Nederlandse staats leningen gedurende de periode: 1 januari december % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % Conclusie is dat bovengemelde rendementen op Nederlandse staatsobligaties sinds 2008 sterk beïnvloed zijn door de rentedalingen. De tijdelijke rentestijging in 2013 geeft grafisch duidelijk aan wat een hogere rente doet met het rendement op obligaties. Uit de grafiek blijkt tevens dat de tienjaarsrente niet veel verder kan dalen en dat de te verwachten rendementen op staats obligaties nog enige tijd laag blijven.

3 3 Beleggen verzet de rentebakens De uitzonderlijke rente omgeving verklaard Rol ECB De ECB is de belangrijkste architect bij de vorming van het huidige rentelandschap. De grootschalige monetaire stimulering om de economische groei aan te wakkeren en deflatie te voorkomen is de belangrijkste reden voor de huidige lage renteomgeving. Deflatie-angst Deflatie is het fenomeen waarbij het prijsniveau van goederen en diensten daalt. De ECB heeft als doelstelling het handhaven van prijsstabiliteit, dit betekent een jaarlijkse inflatie van dichtbij maar onder de 2%. De ECB vreesde begin dit jaar voor een deflatiespiraal. In januari publiceerde Eurostat 1 voor de eurozone een negatieve inflatie van 0,2% ten opzichte van dezelfde periode in Bij een deflatiespiraal lokken dalende prijzen alsmaar lagere lonen en een afnemende vraag naar producten uit. Hieraan is lastig te ontsnappen, omdat er grenzen zijn aan wat centrale banken kunnen doen. Volgens de ECB moet de deflatiespiraal koste wat kost voorkomen worden. De reactie: injectie van miljard In januari kondigde de ECB nieuwe stimuleringsmaatregelen aan om prijsstabiliteit te bereiken. Vanaf maart 2015 tot september 2016 koopt de ECB staatsobligaties op, maar liefst 60 miljard per maand, en dit resulteert in een totale kapitaalinjectie van ruim miljard. De gevolgen: De vraag naar Europese obligaties ondanks de lage rendementen stijgt fors door de ECB. De aankondiging creëerde de spreekwoordelijke free lunch voor beleggers. Hoewel obligaties beperkte rendementen bieden, is er de vaste vraag vanuit de ECB. En de ECB zal tot een negatieve rente van 0,2% obligaties inkopen. Dit had tot gevolg dat renteniveaus op de geld- en kapitaalmarkten verder daalden, zelfs tot voor kort ondenkbare niveaus. Economisch herstel eurozone om de hoek, renteverhogingen in de VS in aantocht In de eurozone zien we voorzichtige tekenen van economisch herstel. De toegenomen kredietvraag bij huishoudens en bedrijven in de eurozone wijst erop dat de periode van schuldafbouw achter ons ligt. Consumenten besteden meer en bedrijven voeren de investeringen op. Een economische groei van 2,1% in 2017 ligt in het verschiet en de inflatie loopt geleidelijk op tot 1,8% in 2017 (ramingen ECB). Het IMF voorziet voor de eurozone de komende jaren een afname van de outputgap. De totale vraag naar goederen en diensten groeit hierbij sterker dan het aanbod. De outputgap is veelal een goede indicator voor toekomstige inflatie. Een snel stijgende inflatie ligt niet voor de hand. De grootste aanjager van inflatie zijn oplopende lonen. De arbeidsmarkt is voldoende ruim om potentiële groei op te vangen. Figuur 2. Economisch sentiment en kredietgroei mrt 2014 jan 2014 nov 2013 sept 2013 jul 2013 mei 2013 mrt 2013 jan 2013 nov 2012 sept 2012 jul 2012 mei 2012 mrt 2012 jan 2012 nov 2011 sept 2011 jul 2011 mei 2011 mrt 2011 jan 2011 nov 2010 sept 2010 jul 2010 mei 2010 mrt 2010 jan 2010 nov 2009 sept 2009 jul 2009 Als laatste factor voor een oplopende rentestand verwijzen we naar de VS. Er is onmiskenbaar een grote correlatie tussen de rentestand in de VS en die in Duitsland. Bij oplopende inflatieverwachtingen in de VS lees hogere rentestanden zal er een zuigende opwaartse werking ontstaan op de Duitse rente. Voor de tweede helft van 2015 voorzien we een aantrekkende economische groei in de VS en de Amerikaanse centrale bank (Fed) zal dan ook beginnen met het ophogen van de officiële geldmarkttarieven. Conclusie: geleidelijke rentestijging verwacht Wij verwachten een geleidelijk oplopende rente onder invloed van economisch herstel gekoppeld aan de oplopende inflatieverwachtingen. Door de kunstmatige vraag naar obligaties vanuit de ECB kan de stijging echter geleidelijk plaatsvinden. Wij denken dat de Duitse tienjaarsrente langzaam kan oplopen naar 2% tot 3% in Om deze reden stellen wij voor de rentegevoeligheid van obligatiebeleggingen binnen de beleggingsportefeuilles aanzienlijk te verkorten. mrt 2015 jan 2015 nov 2014 sept 2014 jul 2014 mei 2014 Economic Sentiment Indicator Eurozone, linkeras (bron: Europese Commissie) Jaarlijkse groei kredietverlening aan huishoudens binnen de eurozone, rechteras (bron:ecb) 0,5 0-0, , , ,5-4

4 4 Beleggen verzet de rentebakens Categorie: Obligaties Categorie: Obligaties Voor menig obligatiebelegger boezemt een oplopende rente angst in. Angst voor koersverliezen op de aanwezige obligatieleningen. Is deze angst terecht? Als u niets doet wel, maar als u inzicht heeft in de rentegevoeligheid van het obli - gatiedeel van de beleggingsportefeuille en vervolgens de juiste aanpassingen doet, kunt u de schade beperken of zelfs profiteren van een rentestijging. Begrip Duration Om te bepalen hoe gevoelig het obligatiedeel van uw beleggingsportefeuille is, is het belangrijk te weten wat de duration van uw obligaties is. Duration is de belangrijkste indicator om de impact van een renteverandering (stijging of daling) op de ontwikkeling van obligatiekoersen te bepalen. De relatie tussen rente en koers is invers, wat betekent dat een stijging van de rente resulteert in een daling van de koers en vice versa. Een stijgende rente is voor een langlopende lening A met een vaste couponrente ongunstig. In de markt komen andere leningen met een vergelijkbare looptijd beschikbaar die een hogere couponrente geven. De consequentie is dat het rendement van lening A stijgt en de koers daalt. Hoe langer de duration van een obligatie, hoe groter de impact van een rentestijging of -daling. oploopt, dan heeft dit voor deze lening een negatief koers effect van 2,75% (1,0% * 2,75). Uit deze voorbeelden blijkt dat de negatieve impact van een oplopende rente dus aanmerkelijk kleiner is voor de vastrentende lening met een kortere resterende looptijd. Beheersen risico s van een rentestijging? Voor een obligatiebelegger is het vooruitzicht dat de kapi taalmarktrente gaat stijgen niet prettig. Het is dus van belang om een lage rentegevoeligheid of duration in de beleggingsportefeuille aan te houden. Dit kan op verschillende manieren. Een eerste oplossing is om de looptijden van de obligaties binnen de beleggingsportefeuilles aanzienlijk te verkorten. Dit kan door vastrentende obligaties met langere looptijden te ruilen naar korter lopende obligaties. Het rendement op de obligatieportefeuille daalt hierdoor weliswaar, maar de neerwaartse koersrisico s bij een rentestijging eveneens. Kapitaalbescherming voert dus de boventoon. Tabel 3. Floating Rate Notes Daarnaast bestaat de obligatiemarkt gelukkig niet enkel uit langlopende vastrentende en dus rentegevoelige leningen. Er zijn tal van varianten; varianten die het mogelijk maken ook bij een oplopende rente (of inflatie) de koersschade beperkt te houden of zelfs hiervan kunnen profiteren. Floating Rate Notes Een floating rate note (FRN) is een obligatie waarbij de coupon afhankelijk is van de geldmarktrente, meestal de driemaandsrente of zesmaandsrente die banken elkaar onderling in rekening brengen (euribor). De coupon wordt iedere drie of zes maanden opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende korte rente. De uitbetaling van de coupon over de afgelopen periode vindt plaats met de herziening van de nieuwe couponrente. Doordat de rente voor iedere korte periode wordt aangepast aan de actuele geldmarktrente, zal de koers van dit soort leningen minder gevoelig zijn voor renteveranderingen. Enkele voorbeelden van Floating Rate Notes vindt u terug in tabel 3. Isincode Naam Coupon-berekening Huidige coupon Afloopdatum Composite Ratings XS Ge Capital Euro Funding 3-mnds euribor + 22,5bp 0,216% AA- XS ABN Amro Bank 3-mnds euribor + 80bp 0,838% A XS Volkswagen Fin Services 3-mnds euribor + 30bp 0,308% A Bron: Bloomberg, 3 juni 2015 Voorbeeld: Bij een stijging van de tienjaars Duitse rente, van 0,6% naar 1,6%, zal de koers van de 0,5% Duitse staatslening tot 2025, met een duration van 9,4, met 9,4% dalen, (1,0% rentestijging * de duration van 9,4). Ter vergelijking: Een driejarige Duitse staatslening met een coupon van 0,5% en aflossing in februari 2018 heeft een duration van 2,75. Als we veron - derstellen dat de Duitse driejaarsrente ook met 1,0%-punt Composite rating: een gemiddelde beoordeling, van de vier meest toonaangevende kredietbeoordelaars, of de uitgevende instelling in staat is om aan zijn aflossings- of renteverplichtingen te voldoen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

5 5 Beleggen verzet de rentebakens Categorie: Obligaties Variabelrentende leningen Variabelrentende leningen zijn obligaties waarbij de hoogte van de coupon afhankelijk is van de kapitaalmarktrente. Veelal wordt bij deze leningen de rentecoupon op jaarbasis herzien. Het oplopen van de kapitaalmarktrente leidt tot een verhoging van de rentevergoeding. Doordat de rente veelal ieder jaar wordt aangepast, zal de koers van dit soort leningen meestal minder gevoelig zijn voor renteveranderingen. Voorbeelden van deze variabelrentende leningen vindt u terug in tabel 4. Tabel 4. Variabelrentende leningen Isincode Naam Coupon-berekening Huidige coupon Afloopdatum Composite Ratings XS Rabobank 30-jaars swap - 0,5%-punt 1,249% AA- XS BNG 30-jaars CMS - 0,65%-punt 0,541% AA+ NL Van Lanschot 30-jaars CMS + 0,35%-punt 1,699% BBB NL Bron: Bloomberg, 3 juni 2015 Van Lanschot Vast & Variabel Note 4% tot november 2016, daarna 1,25* 10-jaars CMS Inflatiegerelateerde obligaties Naast eerdergenoemde specifieke obligatiesoorten kunnen ook inflatiegerelateerde obligaties weer interessanter worden. De Europese Centrale Bank (ECB) beoogt immers om de inflatieverwachtingen te verhogen door het omvangrijke opkoopprogramma. Voordeel van een inflatiegerelateerde obligatie is dat de betaling van couponrente en aflossing gekoppeld zijn aan de daadwerkelijke inflatie. U bent daar - mee dus beschermd tegen een oplopende inflatie. 4,000% BBB Dertigjaars CMS is de dertigjaarsrente waarmee banken onderling transacties aan elkaar verrekenen; dit wordt ook wel de swaprente genoemd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Net als voor gewone obligaties geldt ook voor inflatiegerelateerde obligaties dat tussentijds koersfluctuaties kunnen optreden. Het is dus niet zo dat een belegging in inflatiegerelateerde obligaties de rentegevoeligheid elimineert! De kapitaalmarktrente is in feite opgebouwd uit twee componenten: de reële rente en inflatieverwachting. Als de ECB erin slaagt de inflatie(verwachtingen) te verhogen, zal de kapitaalmarktrente normaal gesproken oplopen en de koers van een obligatielening dalen. Een belegger in inflatiegerelateerde obligaties profiteert in dit scenario echter wel van de inflatiebescherming. De koers van dit soort obligaties beweegt dus vooral door veranderingen in de reële rente. Deze zijn vaak maar zeker niet altijd minder groot dan veranderingen in de kapitaalmarktrente. Voorbeelden van deze inflatiegerelateerde leningen vindt u terug in tabel 5. Vraag uw adviseur om meer informatie over de specifieke kenmerken van de hierboven genoemde obligaties en/of raadpleeg de Obligatiewijzer. Deze wijzer kunt u aan uw adviseur vragen of teruglezen op de beleggingswebsite van Van Lanschot: https://beleggingsinformatie.vanlanschot.nl/ analyses/wijzers.html. Tabel 5. Inflatiegerelateerde obligaties Isincode Naam Reële couponrente Afloopdatum Composite Ratings Duration DE Duitsland 0,100% AAA 7,90 FR Frankrijk 2,250% AA+ 4,90 ES W8 Spanje 0,550% BBB 4,40 Bron: Bloomberg, 3 juni 2015 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

6 6 Beleggen verzet de rentebakens Categorie: Gestructureerde producten Categorie: Gestructureerde producten Onze visie is dat beleggen in Europese aandelen kansrijker is dan beleggen in obligaties. Een gestructureerd aandelenproduct met hoofdsombescherming biedt u de mogelijkheid om op een relatief veilige manier te profiteren van de kansen bij aandelen. Deze bescherming kost geld. U levert een zeker periodiek inkomen in zoals de huidige lage rente bij een obligatiebelegging en krijgt daar een onzeker maar mogelijk hogere (eind)uitkering voor terug. Die einduitkering wordt gevormd door: De hoofdsomgarantie: op einddatum krijgt u bij een garantieproduct 100% van de vastgestelde hoofdsom terug (behoudens faillissement uitgever); Variabele uitkering: deze uitkering is veelal afhankelijk van de koersbeweging van de onderliggende aandelenindex. Noteert deze aandelenindex hoger dan de waarde bij aanvang van het gestructureerde product, ontvangt u bovenop de hoofdsom een extra rendement. Van Lanschot biedt verschillende gestructureerde producten aan met hoofdsombescherming. Het geselecteerde voorbeeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel, biedt u een jaarlijkse coupon mits de koers van de onderliggende aandelenindex gelijk of hoger is dan de waarde bij aanvang van het gestructureerde product. Doordat de uitkering afhankelijk is van de koersontwikkeling op aandelen, zal de koers van dit product minder gevoelig zijn voor renteveranderingen. Vraag uw adviseur om meer informatie over de specifieke kenmerken van gestructureerde producten en/of raadpleeg de Gestructureerde ProductenWijzer. Deze wijzer kunt u aan uw adviseur vragen of teruglezen op de beleggingswebsite van Van Lanschot: https://beleggingsinformatie. vanlanschot.nl/analyses/wijzers.html. Met de opname van een gestructureerd aandelenproduct met hoofdsombescherming neemt u dus een beperkt risico. Immers, door de lage rente offert u niet veel aan renteopbrengst op en u krijgt er de kans op een hoger rendement voor terug. Tabel 6. Gestructureerde producten Isincode Naam Coupon-berekening Huidige coupon Afloopdatum Composite Ratings Huidige indicatieve laatkoers In emissie Van Lanschot Digital Coupon Note 3,5% als koers EuroStoxx50- index gelijk of hoger staat als de startwaarde anders 0% nog te bepalen BBB 100,00% Bron: Bloomberg, 3 juni 2015 De definitieve voorwaarden worden aan het eind van de emissieperiode vastgesteld. Deze loopt van 15 t/m 26 juni 2015, 16:00 uur. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

7 7 Beleggen verzet de rentebakens Categorie: Beleggingsfondsen (in de vastrentende sfeer) Categorie: Beleggingsfondsen (in de vastrentende sfeer) Stel: U belegt in een actief beheerd obligatiebeleggingsfonds. Onze verwachting is dat de rente op termijn weer zal oplopen. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat de actieve fondsbeheerder inspeelt op een stijgende rente en de rentegevoeligheid (duration) van het fonds significant verlaagt. Of ziet de praktijk er toch anders uit? Beheren van duration door obligatiebeleggingsfondsen Beleggingsfondsen zijn grofweg te verdelen in twee categorieën: 1. Passief beheerde beleggingsfondsen met als belangrijkste doelstelling het rendement van een vooraf vastgestelde referentie-index (de benchmark) zo goed mogelijk na te bootsen. 2. Actief beheerde beleggingsfondsen met als belangrijkste doelstelling het rendement van een vooraf vastgestelde benchmark te overtreffen. Tabel 7. Rentegevoeligheid obligatiebenchmarks Logischerwijs voeren passief beheerde beleggingsfondsen per definitie geen actief beleid ten aanzien van de duration van de portefeuille 2. De duration is direct een afgeleide van de referentie-index. In tabel 7 vindt u een overzicht van de belangrijkste obligatiebenchmarks en hun duration (tevens de duration van een passief beheerd beleggingsfonds). Actief beheerde beleggingsfondsen hebben soms de ruimte af te wijken van de rentegevoeligheid van de benchmark. Dit is echter bijna altijd aan limieten gebonden. Bij een verwachte stijging van de rente heeft een beheerder dus niet de vrijheid om actief de rentegevoeligheid naar nul terug te brengen. Praktijkvoorbeelden Van de door Van Lanschot geadviseerde beleggingsfondsen is het BlueBay Euro Investment Grade Government Bond Fund een van de fondsen met de grootste flexibiliteit ten aanzien van het sturen van de rentegevoeligheid van de portefeuille. Wat betekent dat in de praktijk? Wanneer het beheerteam van in dit geval BlueBay over tuigd is van een stijgende rente kunnen zij een dura tiononderweging van maximaal twee jaar toepassen ten opzichte van de benchmark. Bij een dalende rente zal dit een durationoverweging zijn. Bij een huidige duration van 7,2 (per 30 april 2015) betekent dit dat het beheerteam minimaal een duration van 5,2 zal aan moeten houden. Ondanks de maximale onderweging blijft er dus een renterisico in de portefeuille aanwezig. Het is overigens niet vanzelfsprekend dat een beheerder actief de rentegevoeligheid van de portefeuille stuurt. De beheerders van bijvoorbeeld het Kempen Euro Credit Fund beschouwen een actief beleid ten aanzien van de duration van de portefeuille niet als een rendementsbron. In de regel is de duration van een bedrijfsobligatiebenchmark lager dan die van een staatsobligatiebenchmark. Een veel gehanteerde benchmark voor Europese bedrijfsobligaties (Barclays Euro Corporate Bond-index) heeft momenteel een duration van 5,2. Categorie Benchmark Duration (ultimo april 2015) Staatsobligaties wereldwijd Citigroup World Government Bond Index 7,25 Staatsobligaties Europa Barclays Euro Aggregate Treasury Index 7,23 Staatsobligaties Europa Kern Barclays Euro Sovereign High Quality Index 7,7 Bedrijfsobligaties Europa Barclays Euro Corporate Bond Index 5,2 Bedrijfsobligaties Verenigde Staten Barclays Global Aggregate U.S. Credit Float Adjusted Bond Index 6,3

8 8 Beleggen verzet de rentebakens Categorie: Beleggingsfondsen (in de vastrentende sfeer) Passief afdekken van het renterisico behoort tot mogelijkheden van een beleggingsfonds Er zijn diverse fondsaanbieders die wel actief het negatieve effect van een oplopende rente afdekken. Dit gebeurt via een zogenaamde rentehedged fondsklasse 3 van een bestaand beleggingsfonds. Bij een rentehedged fondsklasse wordt met behulp van een derivatenconstructie doorlopend het rente - risico tot een absoluut minimum gereduceerd. Deze wijze van het afdekken van renterisico is passief van aard, immers het doel van de fondsklasse is om het risico standaard tot een minimum te beperken. Hierbij houdt men geen rekening met de verwachte renteontwikkeling. Anders gezegd; bij een verwachte rentedaling zal de duration van de fondsklasse nog steeds zo dicht mogelijk bij de nul gehouden worden. In tabel 8 vindt u een overzicht van beleggingsfondsen waarbij het renterisico wordt ingeperkt. Tabel 8. Beleggingsfondsen rentehedged / lage duration Fondsnaam Rentehedged Kempen Euro Credit Fund Rentehedged ishares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ishares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF Lage duration ishares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF ishares $ Ultrashort Bond UCITS ETF ishares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF ishares Euro Corporate Bond ex-financials 1-5yr UCITS ETF ishares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF ISIN LU IE00BCLWRB83 IE00B6X2VY59 IE00BCRY6557 IE00BCRY6227 IE00BCRY5Y77 IE00B4L5ZY03 IE00B4L60045 Inflatiegerelateerde obligatiebeleggingsfondsen Naast individuele inflatiegerelateerde obligaties zijn er ook passief beheerde beleggingsfondsen (ETF s) die inspelen op de oplopende inflatieverwachtingen. Voor de specifieke werkwijze van inflatiegerelateerde obligaties verwijzen wij naar de vermogenscategorie obligaties (eerder besproken in deze themapublicatie) waar de systematiek al is toegelicht. Binnen het Van Lanschot-universum bieden wij passief beheerde beleggingsfondsen aan op inflatiegebied. Enkele voorbeelden van inflatiegerelateerde beleggingsfondsen vindt u terug in tabel 9. Tabel 9. Inflatiegerelateerde obligatiebeleggingsfondsen Fondsnaam obligatiebeleggingsfondsen Inflation Linked ishares $ TIPS UCITS ETF ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF ishares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF ISIN IE00B1FZSC47 IE00B0M62X26 IE00B3B8PX14

9 9 Beleggen verzet de rentebakens Voetnoten en disclaimer Nadere details over deze fondsen en/of deze passend zijn voor uw beleggingsportefeuille kunt u bespreken met uw beleggingsadviseur. Met deze publicatie attenderen wij u op de kansen die er naar onze mening zijn en hoe u de beleggingsportefeuille kunt aanpassen aan de zich wijzigende renteomgeving. Of deze beleggingsmogelijkheden passen bij uw wensen en behoeften is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met uw beleggingsadviseur die op basis van uw persoonlijke doelstellingen en risicoprofiel kan aangeven welke mogelijkheden voor u passend zijn om in te spelen op een stijgende rente. Voetnoten 1 Eurostat Newsrelease Euroindicators. 9/ January December Annual Inflation down to -0,2% in the Euro Area. 2 Rentegevoeligheid van een index (of beleggingsfonds) wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de rentegevoeligheid van de individuele, onderliggende obligatieleningen. 3 Een beleggingsfonds is doorgaans beschikbaar in verschillende fondsklassen. Voorbeelden hiervan zijn een uitkerende of herbeleggende fondsklasse, waarbij rente- en dividendinkomsten worden uitgekeerd of worden herbelegd. Een rente hedged fondsklasse is een variant op de uitkerende en herbeleggende fondsklasse. Disclaimer De opstellers van deze publicatie kunnen op enig moment posities hebben in de financiële instrumenten die in deze publicatie worden genoemd. Deze publicatie is opgesteld door F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot) om informatie te verstrekken aan haar klanten. De in deze publicatie verwerkte gegevens zijn ontleend aan bronnen die door F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot) betrouwbaar worden geacht. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druken zetfouten. De strekking van deze publicatie en de daarin opgenomen opinies en aanbevelingen gelden per de dag van publicatie. De in deze publicatie opgenomen opinies en aanbevelingen kunnen, zodra wij daartoe aanleiding zien, zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.. De inhoud van deze publicatie is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of als een uitno diging om enige van de hierin genoemde financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Een belegging in de in deze publicatie genoemde financiële instrumenten is mogelijk niet geschikt voor elke belegger, u dient de passendheid van een beleggingstransactie telkens te beoordelen in het licht van uw eigen omstandigheden en doelstellingen. Raadpleeg hiervoor uw beleggingsadviseur. Van Lanschot aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade resulterend uit, dan wel op enigerlei wijze verbonden aan, enige beslissing genomen op basis van het gebruik van (delen van) de inhoud van deze publicatie. De beloning van de opsteller[s] van deze publicatie [is/zijn] niet gekoppeld aan de door Van Lanschot verrichte zakenbanktransacties voor de bedrijven die in deze publicatie worden genoemd. Het is mogelijk dat zowel Van Lanschot als de aan haar gelieerde ondernemingen (short- of long-) posities hebben in financiële instrumenten die worden genoemd in deze publicatie. Ook doet de mogelijkheid zich voor dat Van Lanschot financiële diensten, zoals vermogensbeheer, verleent aan de bedrijven die in deze publicatie worden genoemd of hun medewerkers en/of hun pensioenfondsen of ten behoeve van hun winstdelingsregelingen, zoals aandelenoptieplannen of deze financiert. Van Lanschot heeft een beleid inzake de preventie van belangenconflicten. Dit beleid kunt u terugvinden op onze website Het is niet toegestaan de gegevens uit deze publicatie, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, door te sturen of anderszins te verspreiden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot. De Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot houdt alle aandelen A van Van Lanschot. Overige informatie F. van Lanschot Bankiers NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te s-hertogenbosch, KvK s-hertogenbosch nr met BTW-identificatienummer NL B.01. F. van Lanschot Bankiers NV is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus GS Amsterdam. F. van Lanschot Bankiers NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten. Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van F. van Lanschot Bankiers NV, de afdeling Klachtenmanage ment van het hoofdkantoor, Postbus HC s-hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),Postbus AG Den Haag. 06/15

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 Overzicht Financiële Stabiliteit Overzicht Financiële Stabiliteit De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Oplage: 750 Dit document

Nadere informatie