Uit de betogen van sleutelsprekers als oud-premier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit de betogen van sleutelsprekers als oud-premier"

Transcriptie

1 TWEEDE EDITIE GRIP OP JE VERMOGEN PRESENTEERT VEEL INZICHTEN EN IDEEËN Congres biedt talloze tips voor uw vermogen Door de onrust in de financiële markten vergen beslissingen over het vermogen meer denktijd. Het congres Grip op je Vermogen behandelde de financieel-economische situatie en gaf onder meer via workshops inzicht in een vraagstuk als: hoe met het vermogen en het pensioen om te gaan. Uit de betogen van sleutelsprekers als oud-premier Ruud Lubbers, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel, en oud- Robeco-topman Jaap Van Duijn sprak grote waardering voor wat in Nederland is bereikt op het gebied van welvaart en vermogensopbouw, zoals in de pensioenfondsen. Maar zij gingen ook in op de bedreigingen en op beleid dat gevoerd kan worden om die bedreigingen te keren. Henriëtte Prast, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, ging vooral in op individueel financieel gedrag dat bepalend is bij de vermogensopbouw in het algemeen en de pensioenopbouw in het bijzonder. Ruud Lubbers gaf de aftrap met een groeiprogramma voor Nederland. Paul Schnabel schetste een beeld van de situatie rond de pensioenen en gaf net als Henriëtte Prast enkele pensioentips. De beleggingstips kwamen van Jaap van Duijn, die daarmee zijn Robeco-verleden niet verloochende. DE HUIDIGE ECONOMISCHE SITUATIE Lubbers ziet kansen voor Nederland nu een nieuwe regering uit twee partijen gevormd kan worden. Ons land krijgt daarmee een herkansing en de Nederlandse economie is daar zeer aan toe. De oud-premier ging eerst in op de huidige economische situatie en schetste zijn voorstellen voor herstel van de economische groei van Nederland, getiteld Alle hens aan dek. Een groei-agenda voor Nederland. Hij constateerde ten eerste dat de positie van de banken (crisis en nieuwe solvabiliteitseisen) heeft geleid tot een credit crunch (te weinig kredieten). De banken werden gered, maar de economie betaalde een hoge prijs. De congresgangers deden nieuwe inzichten op Daarnaast schiet het pensioenwezen en -stelsel tekort met berichten over forse afstempeling. Dit leidt naast de credit crunch en het verlies aan vertrouwen door de woningmarkt tot een extra verlies aan vertrouwen. Dat leidt weer tot lagere consumptie en daardoor stijgt de werkloosheid. De pensioenfondsen zijn voorts in het kader van de professionalisering (op een moderne manier pensioenreserves beleggen) steeds meer in het buitenland gaan beleggen. Het fiscaal begunstigde pensioensparen leidt daarmee tot het wegvloeien van gelden naar het buitenland. Dit was niet de bedoeling, maar is een gevolg van de moderne wijze waarop tegen beleggen van pensioenen wordt aangekeken, met het oog op een maximaal beleggingsrendement. Volgens Lubbers mag het echter niet alleen daar om gaan. Het zou goed zijn als de pensioenfondsen meer in Nederlandse hypotheken zouden beleggen. Zij zouden de financiering op zich kunnen nemen, de banken de uitvoering. Het bijkomend voordeel zou zijn dat de balansen van de banken gezonder worden. De pensioenfondsen zouden wel garanties voor hun geld moeten hebben door een uitbreiding van de Nationale Hypotheekgarantie zodat de financiering solide is. Daarbij zouden minder hoge hypotheken moeten worden verstrekt (minder hoog in verhouding tot de huizenprijs) met daarbij de verplichting tot aflossing. De pensioenfondsen zouden ook vormen van bouwsparen en zorgsparen in de pensioenen kunnen inbouwen, waarbij (een deel) van de gespaarde gelden kunnen worden aangewend voor het kopen van een huis en voor zorgkosten. Samen met een latere pensioendatum, voorwaardelijke pensioencontracten met een nieuwe rekenrente en het doorhakken van de knoop over 1

2 de hypotheekrenteaftrek (met eenzelfde percentage aan belastingaftrek voor iedereen) kan op die manier weer vertrouwen worden gecreëerd en een veelbelovend plan voor de toekomst worden gemaakt. Daarbij hoort volgens Lubbers ook een groene groeiagenda. Maar Nederland kan volgens hem nog niet zijn draai vinden bij de groene groei, terwijl groene groei toch de belofte van banengroei in zich draagt. In het voorjaar van 2011 maakte de Oeso duidelijk dat er een enorm investerings- en banenpotentieel zit in groene groei. Het Nederlandse bedrijfsleven beseft ook steeds meer het belang van het verduurzamen van de bedrijfsactiviteiten. Ook bij lagere overheden wordt dit bewustzijn steeds sterker. De rijksoverheid worstelt echter nog met de optimale mix van faciliteren en reguleren. De Europese Unie is soms behulpzaam en soms complicerend. De banengroei zit bijvoorbeeld in kansen voor de Rotterdamse haven door in te spelen op bio-energie, biochemie, CO2-transport naar onderzeese opslag en een isolatieprogramma voor woningen. De financiering hiervan zou kunnen worden geregeld als het ministerie van Financiën beter nadenkt over toepassing van het oude principe van de vervuiler betaalt in de vorm van heffingen en belastingen waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de overgang naar een duurzame economie. EEN GOED PENSIOEN De bijdrage van Paul Schnabel ging over pensioenen. Er wordt volgens hem door mensen te weinig aan het pensioen gedacht. Als het aan hen zelf wordt overgelaten, denken ze te laat na over hun pensioen. Zelf doen zou bovendien te weinig opleveren, aangezien individuele regelingen duur zijn. Het is daarom goed dat de AOW Paul Schnabel Jaap van Duijn Ruud Lubbers Jeroen Pauw en Henriëtte Prast er als basisvoorziening is, maar het zou volgens hem ook goed zijn als het collectieve pensioen flexibeler wordt en als er individuele maar uniforme en gestandaardiseerde, dus minder dure, pensioenspaarvoorzieningen komen. De pensioenen worden inmiddels flexibeler. Bij de AOW gaat het nu om de ingangsdatum. Er is echter ook sprake van eerdere toekenning op indicatie van bijvoorbeeld zwaar werk. Volgens Schnabel wordt daarmee echter een subjectief element in de AOW ingebouwd dat er mede vanuit uitvoeringskostenoverwegingen beter buiten kan worden gehouden. In plaats daarvan kunnen bijstands- dan wel arbeidsongeschiktheidsregelingen > Duurzaam beleggen: meer dan windmolens Kan olieconcern BP in aanmerking komen voor de opname in een beleggingsportefeuille, die duurzaamheid als uitgangspunt heeft? Ja, in beginsel kan dat. BP scoort zelfs heel hoog qua beleid, maar de uitvoering laat te wensen over. Het gedrag in de praktijk is onder de maat, gezien de vele incidenten. Daarom komt BP nu niet in aanmerking, stelt Jan van Hoven, expert op het gebied van duurzaamheid bij ING Investment Office, tijdens een workshop over dit onderwerp, die hij samen met Susanne van de Wateringen, senior analist Duurzaam Beleggen, gaf. Royal Dutch Shell, zich zeer bewust van duurzaamheid, valt ook af: veel incidenten en een te groot risico op milieurampen. In dat kader is het helder dat gebieden als de Waddenzee een no-go area zijn. Van Hoven en Van de Wateringen wezen op de noodzaak om te denken aan de behoefte van toekomstige generaties, zoals zij duurzaamheid omschreven. Het bedrijfsleven is ervan doordrongen, niet alleen omdat het bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook omdat het economisch relevant is. Duurzaam is meer dan alleen maar kijken naar de windmolen zelf, aldus Van Hoven. Aan de basis van het onderzoek, deels op grond van dat door externe experts, liggen de financiële positie en de perspectieven van een bedrijf. ING toetst bedrijven onder andere op het verbruik van grondstoffen, energie en water, op milieu-effecten, corruptie, mensenrechten en kinderarbeid en neemt daarbij ook het gedrag van toeleveranciers onder de loep. Bedrijven op het gebied van wapens, alcohol, gokken en tabak worden op voorhand uitgesloten. Bij de selectie komen dus ook ethische aspecten aan de orde, maar het is aan de belegger waar hij de grens trekt, merkte Van de Wateringen op. 2

3 worden aangepast. Bij de collectieve bedrijfs(tak)pensioenen zou die flexibiliteit kunnen leiden tot meer keuze in fondsen (meer overstapmogelijkheden) en andere bestemmingen van het gespaarde geld. Bij de eigen pensioenregelingen zijn meer uniforme, gestandaardiseerde regelingen nodig zodat de uitvoeringskosten dalen, en een betere aansluiting op de collectieve pensioenen. Het zelfdoen is vooral aantrekkelijker omdat het pensioensparen dan beter kan worden ingepast in de individuele financiële planning. Er kleven volgens Schnabel overigens ook nadelen aan. Zo bestaat het risico van avontuurlijke adviezen en riskante beleggingen en is er geen steun van anderen zoals bij de collectieve pensioenen, als de beleggingen laag renderen. Een nadeel is natuurlijk ook nog steeds dat er te laat en te weinig zal worden gespaard, omdat een lange periode moeilijk is te overzien. Ook Prast wees op de inconsistentie in de discussie over de individualisering van de pensioenopbouw. De algemene redenering is dat een verplicht collectief pensioenstelsel nodig is omdat mensen niet zelf hun pensioen regelen en het voor individuen te duur is om een goed pensioen op te bouwen. Nu wordt de oplossing voor het pensioentekort echter deels gezocht in betere voorlichting zodat een meer individuele pensioenopbouw tot stand komt. Maar de hindernissen voor het zelf voor het pensioen sparen blijven dan bestaan, zo blijkt onder meer uit financieel gedragsonderzoek, en de hoge kosten van de regelingen worden daarmee ook niet verholpen. Uit het gedragsonderzoek blijkt onder meer dat een groot deel van de mensen die beseffen dat hun pensioen verbeterd kan worden en er dus plannen voor hebben, daartoe toch niet de stappen zetten. Voorlichting over pensioenvoorziening heeft bij sommige groepen zelfs een negatief effect. Slechte pensioenplanning van personen komt vooral voort uit gebrek aan wilskracht (die blijft hetzelfde na de voorlichting) en overmoed (die neemt bij sommigen zelfs toe na de voorlichting). Uit onderzoek blijkt tevens dat kortetermijndoelstellingen bij mensen prioriteit hebben en dat langetermijndoelstellingen als pensioenopbouw, ook op termijn weer worden verdrongen door nieuw opgedoken kortetermijndoelstellingen. Alleen mensen met voldoende zelf kennis, die dus die dominantie van kortetermijndoelstellingen doorzien, zijn bereid zichzelf voor pensioenspaarplannen vast te leggen. Uit de onderzoeken blijkt dat gebrek aan wilkracht kan worden omzeild door in ieder geval een deel van de pensioenen collectief te regelen. Dat was niet een conclusie die Prast in haar rede betrok, maar Schnabel toonde zich er wel voorstander van: de AOW moet volgens hem in ieder geval blijven als kernpensioen. Er zou volgens hem een combinatie moeten ontstaan van de voorziening in pensioenen en zorgkosten, die in de toekomst steeds hoger worden en individuele antwoorden vragen. Dan zou dus minder dan nu vanuit het collectief moeten worden geregeld en meer individueel. Beide zien een toekomst inspelen op euro Medeorganisatoren Beleggers Belangen en Elsevier waren tijdens Grip op je Vermogen uiteraard nadrukkelijk aanwezig. Op beide dagen werden de stands door veel bezoekers bezocht. Hoofdredacteur Johan Brinkman deed mee aan het afsluitende debat op zaterdag; Arendo Joustra (hoofdredacteur Elsevier) beet de spits af in het debat op vrijdag. Veel aandacht ging uit naar de workshop Negen beleggingstips voor nu die redacteur Karel Mercx van Beleggers Belangen driemaal gaf voor een volle zaal met nieuwsgierige beleggers. De presentatie die Mercx gaf, staat inmiddels op en de uitwerkingen van alle negen tips zijn ook geplaatst op deze site. Om een tip van de sluier op te lichten hieronder de eerste tip. Die geeft Mercx om te profiteren van een toekomstige daling van de euro. Deze munt lijkt alleen maar te kunnen dalen. Europa heeft te veel schulden gemaakt. Landen als Spanje en Italië hebben geld nodig van de ECB om zich te kunnen financieren. Er komen daardoor steeds meer euro s bij en dat zorgt ervoor dat de waarde van de euro naar beneden gaat. Als de ECB deze landen niet te hulp schiet, kunnen deze zich niet meer zelf financieren. Ruud Lubbers (l) en Arendo Joustra (hoofdredacteur Elsevier) in debat Dit betekent dat overheden, pensioenfondsen en andere partijen een gedeelte van de schulden moeten afboeken. Daardoor moeten zij flink bezuinigen en raakt de economie in een negatieve spiraal. In een dergelijk scenario daalt weliswaar het aantal euro s in omloop, maar de munt zal toch dalen omdat kapitaal zal wegvluchten uit Europa. Wil de belegger volgens Mercx inspelen op een dalende euro, dan zal hij ook een ander valutapaar moeten uitkiezen. Ik kies voor de Amerikaanse dollar. Dit is wereldwijd het enige alternatief voor de euro. Er zijn verschillende beleggingsinstrumenten om op een dalende euro en stijgende dollar in te spelen. ABN Amro en RBS bieden Turbo s aan en andere brokers bieden een mogelijkheid aan om rechtstreeks te beleggen in het EUR/USD-valutapaar. 3

4 In debat: Ruud Lubbers, Arendo Joustra, Karien van Gennip en Jaap van Duijn Jeroen Pauw Ondernemer Michiel Muller voor een flexibeler gebruik van pensioenen in combinatie met het wonen. Prast vindt het nuttig als een deel van het pensioen kan worden gebruikt voor aflossing van de hypotheek en beiden zien brood in de omkeerhypotheek, waarbij ter aanvulling van het inkomen (voor bijvoorbeeld zorg) van de bank geld kan worden geleend met het eigen huis als onderpand. Ruud Lubbers en dagvoorzitter Eva Jinek Karien van Gennip BELEGGINGSKLIMAAT Van Duijn gaf een analyse van het beleggingsklimaat dat belangrijk is voor pensioenfondsen en individuele beleggers. Hij gaf aan dat overheden, banken en individuen bezig zijn de voorheen opgebouwde schulden af te bouwen. Dat drukt de economische groei, maar de gebrekkige groei zorgt op zijn beurt ook voor een moeilijker pad bij de ontschulding. Hij verwacht daarom tot 2020 een zwakke conjunctuur. De groei-impulsen zullen dus van elders moeten komen, met name van de opkomende landen en overheden die de lage rente gebruiken voor investeringen voor de toekomst. Van Duijn toont zich Keynesiaan waar hij de economie wil bevorderen door de groei te stimuleren in plaats van bezuiniging door de overheid als hoofddoel te zien. In Europa acht hij de situatie van Griekenland onhoudbaar en het is afhankelijk van het incasseringsvermogen van de burgers in andere landen of zij Griekenland volgen. TIPS VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE Prast gaf beleggers een algemene raad. Zij vindt dat beleggers zich voorafgaande aan hun beleggingen dienen af te vragen wat ze nooit kwijt willen raken en dus niet mogen verliezen. Als dit bezit veilig is gesteld, zouden beleggers zich pas de vraag moeten stellen hoeveel risico zij willen nemen. Daarna vindt de selectie van de beleggingsportefeuille plaats. Van Duijn ging in op de samenstelling van de portefeuille. Gezien het huidige beleggingsklimaat, dat hij eerder had geschetst, denkt hij dat de jaren van de hoge beleggingsopbrengsten achter ons liggen, met tot 2020 benedengemiddelde rendementen. De beursindices zullen tot dan constant blijven. Ook uit de historie blijkt dat er geregeld perioden zijn van zijwaartse koerspatronen, gevolgd door kortere perioden van koerswinst. Opkomende landen blijven in die periode aantrekkelijk vanwege hun lage schulden en groeivooruit-zichten. In dit moeilijke klimaat zijn volgens hem actieve beleggingsbeheerders nuttig voor een goede selectie van de juiste beleggingen. Dat kan in vastgoed, mits goed geselecteerd (en op goede lokaties). Het behoudt op termijn zijn waarde en biedt hoge dividendrendementen. Hij ziet niets in hedgefondsen, vanwege de hoge kosten en matige beleggingsprestaties. Ook is hij pessimistisch over staatsobligaties, met hun negatieve rendement en de inflatie die mogelijk in de toekomst ontstaat door het huidige centralebankbeleid. Kortlopende deposito s bieden een beter alternatief, net als bedrijfsobligaties. Maar hij vindt aandelen aantrekkelijker. Er zijn goede bedrijven en gunstige balansposities. Daarbij prefereert hij de grote, vooral Amerikaanse, bedrijven (largecaps) en dan met name de groei-aandelen (niet-afhankelijk van de conjunctuur) in plaats van de cyclische aandelen. Hij verwacht tevens dat bij beleggers het dividend weer een prominentere rol krijgt in plaats van koerswinst, zoals dat ook tot de jaren zestig het geval was. Het dividendrendement vormt historisch gezien een prominent deel van de beleggingswinst in aandelen. Van Duijn verwacht dat bedrijven ook meer dividend zullen gaan uitkeren uit hun vele overtollige gelden en raadt de congresgangers ten slotte aan op zoek te gaan naar hoogdividendaandelen. Het was opnieuw een nuttig congres, met gunstige reacties van jong en oud. n 4

5 Financiële planning loont Karien van Gennip hield tijdens haar lezing een pleidooi voor financiële planning in deze veranderende en onzekere wereld. De garantie dat de overheid onze persoonlijke, financiële toekomst regelt bestaat niet meer. We moeten het nu zelf regelen. Het belang van inzicht in de eigen financiën is daarom groot. Dit thema, de onzekerheid over de financiële toekomst, kwam tijdens het tweede Grip Op Je Vermogen congres steeds weer ter sprake. In de toekomst zullen we, meer dan we gewend zijn, een financiële buffer op moeten bouwen. Hogere zorgkosten, een tegenvallend pensioen, het eigen huis, de studie van de kinderen, de gewenste levensstijl het vraagt om een goede financiële planning, zo betoogde ING s Karien van Gennip in haar lezing op het congres. Dat besef dringt bij steeds meer Nederlanders door. Toch onderneemt maar liefst 34 procent van hen helemaal geen actie, zo blijkt uit onderzoek. Het is een fenomeen dat Van Gennip als directeur Private Banking & Beleggen ING Nederland maar al te goed herkent. Mensen blijken vaak een zekere huiver te voelen om hun eigen financiële situatie onder de loep te nemen, ook al weten ze dat het verstandig is om dat wél te doen. Hoe is dat te verklaren? Soms is het een zekere angst voor complexiteit, men maakt zich zorgen het niet te begrijpen, zegt Van Gennip. Anderen ervaren het als te confronterend. Maar wie geen actie onderneemt, doet zichzelf tekort. Beste private bank In een onafhankelijk onderzoek van Incompany is ING Private Banking uitgeroepen tot de Beste Private Bank van Nederland. Gemiddeld kreeg de bank een rapportcijfer van 7,16 en ze was daarmee de meest klantvriendelijke bank in de competitieve sector private banks. Ook bleek dat klanten ING Private Banking graag aanbevelen bij hun vrienden en kennissen. Een van de succesfactoren is volgens Van Gennip het luisteren naar de klant. We doen veel meer met de feedback van klanten. We zitten er bovenop. Van Gennip vindt het belangrijk om zich persoonlijk bezig te houden met praktische processen zoals de klachtafhandeling. Zo leer je nog beter wat er leeft onder klanten. Het is belangrijk dat we continu blijven verbeteren. Inzicht in de eigen financiële situatie geeft juist rust. Volgens Van Gennip heeft ING een maatschappelijk taak bij het helpen van klanten om inzicht te krijgen in hun financiële situatie. De moderne klant is mondig en zoekt vooral de dialoog. Daarvoor hebben we ook de organisatie anders ingericht. De adviseur geeft niet alleen advies, maar is een gesprekspartner met een brede basiskennis. Hij of zij is een generalist, die oog heeft voor de hele situatie van de klant, voldoende kennis heeft om de klant goed uit te vragen en daardoor goed begrijpt waarom de klant bepaalde vragen stelt en wat belangrijk voor hem is. De adviseur plaatst de vragen in perspectief en roept specialistische kennis in als dat nodig is. Bijvoorbeeld als iemand duurzaam wil gaan beleggen. Beleggen Van Gennip verklaarde in haar lezing persoonlijk veel vertrouwen in de beurs te hebben en liet zien dat geld dat op de beurs is belegd op de lange termijn een hoger rendement oplevert dan sparen. Maar is beleggen wel geschikt voor particulieren? Karien van Gennip Het is niet geschikt als je wilt sparen om een wasmachine te kopen volgend jaar. Dan is de termijn te kort en de opbrengst te onzeker, zegt Van Gennip. Maar voor de lange termijn, zoals sparen voor je pensioen, kan het verstandig zijn om te beleggen. Dit is volledig afhankelijk van de doelen die je wilt bereiken en het risico dat je daarbij wilt nemen. Maar op langere termijn biedt beleggen over het algemeen meer rendement dan sparen. Het is dan wel zaak om bijvoorbeeld ook te kijken naar obligaties. Beleggen vergt wel enige kennis van zaken. Wie daadwerkelijk rendement wil boeken, zal zich in de materie moeten verdiepen. Niet iedereen wil of kan dat. ING biedt via haar ING Investment Office particuliere beleggers advies bij beheer of bij beleggen aan. Ook kan het helemaal uit handen worden genomen. Daarvoor zijn er verschillende portefeuilles (van bijvoorbeeld inkomensgedreven tot duurzaam) met elk vijf verschillende risicoprofielen samengesteld. Van Gennip: Maar ook dan is het zaak om elk jaar goed te kijken of het profiel nog bij je eigen situatie past. n 5

6 Slimmer beleggen in opkomende landen Dividendaandelen uit de opkomende landen kunnen beleggers een hoger rendement met een lager risico bieden, betoogde Wouter Weijand van BNP Paribas Investment Partners in zijn druk bezochte workshops. Dividendaandelen en opkomende landen: het is niet een combinatie waar de doorsnee belegger als eerste aan denkt. De emerging markets waren immers vooral het terrein voor de lief hebbers van groeiaandelen. En tot een jaar of twee geleden ging het daar soms heftig aan toe. Een wild beestje, zo omschreef Wouter Weijand, Global Head High Income Equity van BNP Paribas Investment Partners, deze snelgroeiende markten eens. Toch is het nu een goed moment om te beleggen in hoogdividendaandelen uit de opkomende landen, denkt Weijand. De laatste twee jaar bleven de opkomende markten achter bij de verwachtingen van veel beleggers, vooral door externe factoren zoals de eurozone crisis en het overdreven enthousiasme voor dit segment. Maar volgens ons zullen deze markten weer opveren naarmate die problemen naar de achtergrond verschuiven. De langetermijn groeivooruitzichten zijn een stuk beter dan in de ontwikkelde landen. Gekeken naar de risico-rendementsverhouding zijn hoogdividendaandelen uit de opkomende landen aantrekkelijk gebleven. Ze bieden potentieel een veel hoger rendement dan opkomende landen als geheel. Contrair Maar welke aandelen komen in aanmerking om in te beleggen? Hoe worden ze geselecteerd? De economische en culturele verschillen tussen de opkomende landen zijn immers groot. Het team van BNP Paribas Investment Partners zoekt voortdurend naar ondergewaardeerde aandelen met een hoog dividendrendement vanaf 2,5 procent. De benadering is van nature contrair: dalende koersen en daardoor stijgende dividendrendementen maken een aandeel aantrekkelijk. Maar dat is niet voldoende om er meteen in te beleggen. Ook de markt waarin het bedrijf opereert en de kwaliteit van het bedrijf en het management worden onder de loep genomen. Binnen Azië houdt het BNP Paribas Emerging Markets High Income Equity Fund een grote positie aan in Taiwan. Niet alleen vanwege de relatief hoge dividenduitkeringen, maar ook omdat het beleggingsteam het een schoolvoorbeeld vindt van een groeiland dat zich heeft ontwikkeld van grondstoffenleverancier naar een land met bedrijven met een hoge toegevoegde waarde. Ook positief is het team over technologieaandelen uit de opkomende markten, wat verklaart waarom deze sector goed is voor 15 procent van de portefeuille. Het BNP Paribas Emerging Markets High Income Equity Fund is volgens Weijand vooral aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar duurzame rendementen uit volwassener wordende opkomende markten. Er zijn veel manieren om in opkomende markten te investeren, maar we zien beleggen in dividendaandelen als een slimmere aanpak. De belegger kan profiteren van de opkomende markten, maar Wouter Weijand met een defensief laagje. n 6 BNP Paribas Emerging Markets High Income Equity Fund Het BNP Paribas Emerging Markets High Income Equity Fund (unhedged) voert een actief beleggingsbeleid, waarbij er naar wordt gestreefd om een goede verhouding tussen rendement en risico te realiseren. Er wordt zoveel mogelijk belegd in aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een stabiele kasstroom en en een relatief hoog dividend. Het team selecteert aandelen bottom-up en beheert de portefeuille actief. Het streeft ernaar de benchmark te verslaan en een jaarlijks bruto dividend uit te keren van 3 tot 5 procent, in vier termijnen. De basisvaluta is euro en de Benchmark is S&P Global Emerging Markets High Income Equity index. Er heeft geen afdekking van valutarisico s plaats. Als minimale beleggingshorizon wordt 5 jaar aanbevolen. Het fonds heeft een aparte juridische entiteit waardoor het fondsvermogen gescheiden is van het bankvermogen.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen * Stand van zaken in de Nederlandse economie * Waarom sparen én beleggen belangrijk is * Nederlandse woningmarkt herrijst langzaam uit zijn as Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen nog altijd

Nadere informatie

Van trackers tot. versnellers. Inhoud. thema

Van trackers tot. versnellers. Inhoud. thema versnellers Hoewel er wat hoop is op een economisch herstel, lijken beleggers en hun beheerders vooral risico s te mijden. Exchange Traded Funds (ETF s) zijn er in vele soorten. Op deze manier kan de index

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie