GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1"

Transcriptie

1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie van theorie en praktische opdrachten. U maakt kennis met de nieuwste inzichten en methoden en u verdiept zich zo in een specifiek thema. Inschrijven voor de thematrainingen is ook een unieke kans om andere MC-leden te ontmoeten en met elkaar ervaringen uit te wisselen. U leert van en met elkaar. Sluit u als nieuw MC-lid aan bij een ervaren MC, hebt u zitting in een commissie en wordt van u een expertise verwacht, wilt u meer impact hebben in uw eigen MC, dan zijn de thematrainingen iets voor u. Als u met uw hele MC een maatwerktraining wilt volgen, schrijft u dan in voor de teamtrainingen. Thematrainingen voor individuele MC-leden: Strategie en kennis BMD en het spel: voor startende MC-leden Aan de slag met arbo Invloed op de RI&E Actief meedenken over arbeidstijden Toetsen van het financieel beleid Samen een reorganisatie in goede banen leiden Invloed op sourcing Medezeggenschapsvaardigheden Voorzitters en secretarissen 1: Technisch vergaderen Voorzitters en secretarissen 2: Stimulerend leidinggeven Jouw persoonlijke beïnvloedingsstijl Jouw onderhandelingskracht Presenteren doe je zo! Van discussie naar dialoog Respons en draagvlak in jouw eenheid Nieuwe media, nieuwe kansen Het tarief voor een eendaagse training is 233,04; voor een tweedaagse training met avondprogramma is dit 612,06 (inclusief overnachting). De trainingen vinden plaats op Hotel Landgoed Zonheuvel in Doorn. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // BMD en het spel: voor startende MC-leden Wilt u weten met welke onderwerpen een MC zich allemaal bezig houdt? Wat er allemaal komt kijken bij het werken in de MC? Hoe u als MC-lid echt invloed kunt uitoefenen op het beleid van uw organisatie? Hoe u op een goede manier besluiten kunt nemen in de MC-vergadering? MC-leden die nieuw gekozen zijn in de MC hebben meestal wel een globaal idee van het belang en de werkwijze van het MC-werk, maar het echte vak van het MC-lidmaatschap moeten ze nog leren. Dat kan ook niet anders want in hun reguliere functie vervullen ze meestal geheel andere

2 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 2 taken. Het is dan ook van belang dat ze zich verdiepen in de basis van het MC-werk: het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD).

3 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 3 In deze eendaagse training gaat u aan de slag met dit BMD en de achtergrond daarvan. In dit besluit staan de taken en bevoegdheden van de MC én de HDE beschreven. Ook gaan we in op de relatie medezeggenschap en vakbonden en de betekenis van het politiek primaat. Verder bespreken we hoe u op een constructieve wijze met de regels van het BMD kunt omgaan zodat medezeggenschap een meerwaarde heeft voor uw onderdeel. Deze essentiële bagage voor nieuwe MC-leden behandelen we in de training aan de hand van praktijkvoorbeelden. hebt u kennis verworven over doel en functie van medezeggenschap, de taken en bevoegdheden van de MC; hebt u geoefend met het toepassen van de belangrijkste artikelen van het BMD; kunt u het werk van de MC plaatsen in de beleidscyclus van het onderdeel; weet u hoe het MC-werk af te stemmen met het hoofd diensteenheid (HDE). Wie: nieuwe MC-leden Aan de slag met arbo Weet u wat de MC mag en kan op het terrein van de arbeidsomstandigheden? En wat de taak van de HDE is als arbozaken niet goed zijn geregeld? Mogen arbomaatregelen zo maar op de lange baan geschoven worden? Wat kunt u eraan doen als de werkdruk zo sterk is toegenomen dat collega s op omvallen staan? Aandacht voor de arbeidsomstandigheden draagt bij aan minder verzuim en kostenbesparing. Het betekent bovendien een stimulans voor het werkplezier en de productiviteit van medewerkers. De Arbowet geeft op hoofdlijnen aan waar organisaties aan moeten voldoen. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de HDE en de MC om dit mét elkaar optimaal te organiseren. De MC vertegenwoordigt de werknemers en heeft in die hoedanigheid een belangrijke rol bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Vanuit de Arbowet en het BMD zijn er allerlei bevoegdheden op grond waarvan HDE en MC samen invulling geven aan het arbobeleid. In deze training gaan we eerst aan de slag om een aantal basisprincipes van arbo in beeld te krijgen. Ook maakt u kennis met het samenspel tussen MC, HRM en de HDE. kent u de inhoud, opbouw en toepassing van de Arbowet, het Arbobesluit en de arboregeling; kent u de uitgangspunten van het arbobeleid, de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), het PAGO/PMO, de preventiemedewerker, en voorlichting en onderricht; hebt u inzicht in de rollen en bevoegdheden van de HDE, MC, VGWM-commissie, arbodienst en Inspectie SZW. Wie: MC-leden met arbo in hun portefeuille

4 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 4 Invloed op de RI&E Hebt u ook wel eens de indruk dat in een RI&E niet de goede vragen gesteld worden? Kan de MC invloed uitoefenen op de inhoud en de uitvoering van de RI&E? Waar moet u als MC-lid op letten bij het beoordelen van het RI&E-rapport? En hoe kunt u ervoor zorgen dat er een plan van aanpak komt dat ook nog uitgevoerd gaat worden? De RI&E is een belangrijk instrument waarmee de risico s van het werk in kaart worden gebracht. Welke bijdrage kan een MC leveren aan de het opstellen en de uitvoering van de RI&E? Welke taken en bevoegdheden komen daarbij kijken? De RI&E blijft een belangrijk instrument voor de defensieorganisatie en MC, ook als die al een tijdje af is. In deze training gaat u aan het werk rond de rol die de MC heeft met betrekking tot de RI&E en het bijbehorende plan. We besteden ook aandacht aan hoe de bestaande RI&E bij uw dagelijkse praktijk van nut kan zijn. Bij een organisatie die oog heeft voor de gezondheid van zijn personeel hoort ook een goede RI&E. Binnen de defensieorganisatie is dat geen gemakkelijk onderwerp. Hoe kunt u als MC bevorderen dat de RI&E op en goede manier wordt uitgevoerd en als waardevol instrument wordt gebruikt bij de dagelijkse praktijk? hebt u zicht op de reikwijdte van de regelgeving; kent u de verantwoordelijkheden en taken van de MC rond de RI&E; hebt u handvatten voor de praktijk ontwikkeld. Wie: MC-leden met belangstelling voor arbozaken Actief meedenken over arbeidstijden Wat kun je als MC doen als de regels van de ATW buiten de oefeningen met regelmaat worden overschreden? Welke uitgangspunten en criteria kunt u bij de beoordeling van de roosters hanteren? Wat is een goede roostertermijn? Welke regels gelden er voor nachtdiensten? Werken kost energie, zowel mentaal als fysiek. Daarom mag een werknemer niet te lang achter elkaar werken. In de Arbeidstijdenwet (ATW) staat hoe lang werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer ze recht hebben op pauze of rusttijd. Die regels zijn er voor hun gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om ervoor te zorgen dat werknemers werk, privé en zorgtaken kunnen combineren. In de training worden de bepalingen van de Arbeidstijdenwet toegelicht en de uitzonderingen die gelden voor Defensie. Uiteraard wordt daarbij ook de rol van de MC besproken. Vragen uit de eigen praktijk worden besproken, bijvoorbeeld hoe u roosters kunt toetsen aan de ATW.

5 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 5 kent u de inhoud van de ATW op grote lijnen; hebt u kennis van de verantwoordelijkheden en taak van de MC rond de ATW; beschikt u over basiskennis om als MC op een juiste manier een bijdrage te kunnen leveren aan een goed roosterbeleid. Wie: MC-leden met belangstelling voor de arbeidstijdenproblematiek Toetsen van het financieel beleid Hoe steekt de financiële beleidscyclus in elkaar? Wat wordt er door de politiek bepaald en waar kunt u zich nog over buigen? Op welke informatie heeft een MC recht?hoe leest u de cijfers? Welke rol wilt u spelen met betrekking tot de financiën van het onderdeel? Op het terrein van financieel beleid heeft de MC een bescheiden rol omdat veel is vastgelegd in budgetten. Maar inzicht hierin en weten waar je wel invloed op hebt helpt de MC om een goede gesprekspartner te zijn. In deze training gaan we in op de belangrijke financiële begrippen en de inrichting van het financiële speelveld. Ook staan we stil bij het lezen en interpreteren van de cijfers om zo tot een inzicht te komen in de bedrijfsvoering en in de gemaakte beleidskeuzes. weet u hoe de financiële beleidscyclus verloopt en werkt; weet u welke stukken die bij deze cyclus horen; kent u de basisbegrippen rondom de financiële verslaglegging; hebt u geoefend met het lezen van financiële stukken; kent u de bevoegdheid en rol van de MC en weet u op welke terreinen u uw invloed kan vergroten. Wie: MC-leden met gevoel voor cijfers Samen een reorganisatie in goede banen leiden Hebt u zich weleens afgevraagd wat voor rol u als MC kunt spelen op het moment dat uw onderdeel geconfronteerd wordt met een reorganisatie? Is het voor u duidelijk wanneer er sprake is van een reorganisatie en hoe de procedurele gang van zaken verloopt? Als een reorganisatie uw onderdeel treft, is er doorgaans niet veel tijd meer om u te verdiepen in de procedures en de rollen van de spelers. Binnen defensie staat dit beschreven in het BMD en het URD (Uitvoering Reorganisaties Defensie) / ROR (Regeling Overlegprocedures bij Reorganisaties). Als u vooraf hiervan kennis hebt genomen, is dat een pre en kunt u zich meer met de inhoud bezig houden.

6 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 6 In deze thematraining ligt het accent op het verdiepen en verbreden van kennis over de procedures rondom het proces van reorganiseren en de stappen in de besluitvorming enerzijds en het stilstaan bij de proceskant en de mogelijke opstellingen en beïnvloedingsmogelijkheden van een MC anderzijds. Op basis van deze kennis en inzichten bent u als MC in staat om uw eigen positie en strategie te bepalen ten aanzien van uw rol in het reorganisatieproces in de verschillende te onderscheiden fasen. Daardoor zult u door de verworven kennis in het vervolg beter in staat zijn om in vroegtijdig stadium proactief te reageren en te anticiperen op voorgenomen reorganisaties. hebt u kennis van de regelgeving en de procedures bij reorganisaties binnen Defensie (URD en ROR); hebt u kennis van de verschillende fasen in de besluitvorming rondom een reorganisatie; hebt u inzicht in de rol en verantwoordelijkheden van de werkgever; hebt u inzicht in de rol en positie van de medezeggenschap bij reorganisaties; hebt u inzicht gekregen in hoe de MC het reorganisatieproces kan beïnvloeden. Wie: MC-leden die zich willen voorbereiden op hun rol bij een reorganisatie Invloed op sourcing Verwacht u dat een afdeling van uw onderdeel uitbesteed gaat worden? Wilt u weten uit welke stappen een dergelijk traject bestaat en op welke manier u hierbij betrokken kunt raken? Wilt u weten welke rol de medezeggenschap in dergelijke trajecten kan spelen en welke invloed zij kan hebben? Sourcing-processen zijn veelal ingrijpend en complex, vaak is het moeilijk tevoren alle consequenties scherp in beeld te krijgen. Wat zijn de doelstellingen en worden die uiteindelijk ook bereikt?. In deze thematraining zal worden ingegaan op de regelgeving die voor defensie is opgesteld rond sourcing-vraagstukken. Naast de procesmatige kant wordt er vooral ingegaan op de rol die de medezeggenschap formeel en informeel kan vervullen rond sourcing. Tevens wordt er ingegaan op een aantal (financiële) instrumenten dat gebruikt wordt in de sourcing-toets zodat de MCleden in staat zijn om de resultaten te kunnen plaatsen en interpreteren. Doel van deze training is u als MC-lid de basiskennis rond sourcing te geven zodat uw (TR)MC een proactieve rol kan spelen als u geconfronteerd wordt met sourcing-vraagstukken. Hierdoor kunt u de medezeggenschap rond sourcing vorm geven. hebt u inzicht in de procedures en regelgeving rond sourcing-vraagstukken; hebt u inzicht wat de rol van medezeggenschap in sourcing-vraagstukken is en hoe die vorm gegeven kan worden; beschikt u over basale kennis rond een aantal instrumenten dat gebruikt wordt bij sourcing-vraagstukken. Wie: MC-leden die zich willen voorbereiden op een sourcing-proces

7 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 7 Voorzitters en secretarissen 1: technisch vergaderen Wat houdt de functie van voorzitter of secretaris voor mij in en hoe geef ik deze functie inhoud? Hoe verdelen we de taken onderling? Hoe bereid ik een vergadering voor en hoe leid ik deze op een effectieve manier? Hoe maak ik een goed en helder verslag? De voorzitter en de secretaris hebben een belangrijke rol in het MC-werk. Zij verwerken de binnenkomende informatie, zijn het aanspreekpunt voor de HDE, organiseren de activiteiten van de MC, verdelen de taken en leiden de MC-vergaderingen. In deze training staan kennis en vaardigheden van het technisch leiden van een MC-vergadering centraal. Hoe beter het team van de voorzitter en de secretaris hierbij op elkaar ingespeeld zijn, hoe efficiënter de MC zal functioneren. Voorbeelden en problemen uit uw eigen praktijk staan centraal. weet u welke taken vastzitten aan de functie van de voorzitter en de secretaris en wat er van u persoonlijk wordt verwacht; hebt u geoefend met instrumenten ten aanzien van besluitvorming (BOB-model), het leiden van vergaderingen (inhoud, procedures, proces), planmatig werken (het voor- en nawerk). Wie: (beginnende) voorzitters en secretarissen van MC s die zich snel willen inwerken; van deelnemers wordt verondersteld dat ze kennis hebben van het BMD Duur: 2 dagen Voorzitters en secretarissen 2: stimulerend leidinggeven Vraagt u zich weleens af hoe u meer uit uw MC-team kunt halen door talenten optimaal te benutten? Bent u weleens zoekende hoe u gestelde MC-doelstellingen en collectieve ambities levendig kunt houden? En zou u willen weten hoe MC-leden gemotiveerd blijven in hun MCwerk? Dan is deze training iets voor u. De training is gericht op voorzitters en secretarissen die al ervaring hebben en behoefte hebben aan extra bagage op het gebied van procesbegeleiding en het coachen van de MC-team. In deze training gaan we aan de slag met praktische vaardigheden voor het sturen en coachen van uw team. U leert hoe u de kwaliteiten van het team het beste kunt inzetten en begeleiden en krijgt tevens handvatten aangereikt voor situaties die u lastig vindt binnen uw MC. U oefent de kunst van het vragen stellen. Daarnaast bespreken we hoe u kunt omgaan met belemmeringen die de groei van uw MC nog tegenhouden. In de training staan voorbeelden en problemen uit uw eigen praktijk centraal. Omdat de samenwerking tussen voorzitter en secretaris een belangrijk thema is, adviseren wij u om deel te nemen als duo: voorzitter én secretaris.

8 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 8 weet u wat teamcoaching is en hebt u geoefend met het coachen en activeren van MCleden; hebt u geoefend met de kunst van het vragen stellen en daarover feedback ontvangen; weet u hoe de samenwerking binnen het team kunt bevorderen; hebt u gereflecteerd op eigen vaardigheden weet u hoe u het accent kunt verleggen van inhoud naar procesbegeleiding. Wie: voorzitters en secretarissen van MC s met enige ervaring Duur: 2 dagen Jouw persoonlijke beïnvloedingsstijl Hoe komt het dat u zorgvuldig iets probeert uit te leggen en dat uw collega's daar vol ongeduld op reageren? Hoe komt het dat de HDE zo moeilijk is te overtuigen ondanks een uitgebreide presentatie van uw MC? Vindt u dat u nog niet voldoende uit u zelf haalt? Wordt er in uw MC nog onvoldoende gebruik gemaakt van de krachten van elk MC-lid? Het medezeggenschapswerk vraagt om goede sociale en communicatieve vaardigheden. De kern van uw MC-werk draait om het voeren van overleg met uw collega MC-leden, met uw achterban en met de HDE. Als het niet stroomt liggen ergernissen, energielekken op de loer. Begrijpen we elkaar ook werkelijk? Heb ik zicht op de kracht van mijn collega-mc leden? In deze training kijken we naar de verschillende communicatiestijlen; helper, doener, denker en verbinder. U onderzoekt allereerst uw eigen stijl van handelen. U ontdekt wat uw kracht is in de communicatie met anderen. U ontdekt ook de bijzonderheden van de communicatiestijl van anderen en leert hoe u daarbij kunt aansluiten. We maken gebruik van LIFO; een methode die zicht geeft op de verschillende communicatiestijlen met hun achterliggende behoeftes en drijfveren. Na deze training: weet u welke communicatiestijl uw voorkeur is en hoe dit doorwerkt in de samenwerking met anderen; kunt u benoemen wat uw kracht en valkuil is in de samenwerking met anderen; weet u hoe u de stijl van anderen kunt herkennen; weet u hoe u uw stijl kan overbruggen in contact met een ander met een andere stijl. Wie: MC-leden die effectiever willen leren communiceren Nodig: vragenlijst ter voorbereiding Jouw onderhandelingskracht Wilt u uw MC-belang verzilveren in het gesprek met uw HDE? Wilt u daarvoor het optimale bereiken en bent u op zoek naar uw rol in het onderhandelingsproces met uw HDE?

9 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 9 Goed onderhandelen valt te leren. Goed onderhandelen heeft immers te maken met een goede voorbereiding van het overleg. Van belang bij een goed overleg en geslaagde onderhandelingen is de mate waarin u weet in te spelen op de reactie van uw HDE. Onderhandelingen zijn niet alleen geslaagd wanneer u tevreden bent met het resultaat, maar ook wanneer beide partijen na het overleg ook nog door een deur kunnen. In deze training leggen we een goede basis om effectief te kunnen overleggen en onderhandelen met uw HDE. U krijgt zicht op de verschillende aspecten en het proces van onderhandelen. We besteden aandacht aan een goede voorbereiding en hoe u kunt inspelen op de wensen en de argumenten van de HDE. Ook gaan we in op het samenspel in uw MC in de voorbereiding en tijdens de overlegvergadering. We gaan daarmee oefenen. weet u uit welke fases een onderhandelingsproces bestaat; weet u hoe u de spelregels in het onderhandelen kan toepassen; weet hoe u zich het beste kan voorbereiden op een onderhandeling; weet u hoe u uw maximale resultaat kunt bereiken dat leidt naar een win-winsituatie voor de MC én de HDE; hebt u geoefend met onderhandelingstechnieken in een eigen casus. Wie: MC-leden Duur: 2 dagen Presenteren doe je zo! Overkomt het u wel eens dat u niet goed uit uw woorden komt? Of dat u zich tijdens een overlegvergadering - ondanks een goede voorbereiding - belemmerd voelt om uw punt naar voren te brengen? Wilt u zich meer ontspannen voelen en meer zekerheid hebben door een handige structuur? Dan is deze training iets voor u! Als MC-lid is het van belang dat u een heldere presentatie kunt geven over uw voorstel. Echter, dit is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Het vergt naast een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid tevens durf en zelfvertrouwen en een goede structuur van de boodschap. Deze training begint bij het begin (wat wilt u zeggen en waarom) en gaat u helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen bij korte presentaties waarin u op een aantrekkelijke manier uw ideeën bekend maakt. We leren u niet om flitsende Powerpoint of Prezi s met toetsers en bellen te maken. Maar we leren u wél te focussen op verbale en non-verbale communicatie en uw betoog gestructureerd op te bouwen. Een training waarin u leert door te doen. Een training bedoeld als starttraining voor hen die zic0h nog niet eerder hebben verdiept in de presentatietechniek. weet u hoe u zich kan voorbereiden aan de hand van een heldere structuur op een presentatie dat aansluit bij de doelgroep; weet u wat u in huis hebt om uw toehoorders te boeien; weet u hoe u uw spanning kunt reduceren tijdens het presenteren. Wie: MC-leden

10 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 10 Van discussie naar dialoog Hoe krijgen we verbinding met elkaar op vragen die er toe doen? Hoe kunnen we een gesprek voeren waarbij iedereen naar elkaar luistert? Hoe maken we gebruik van de verschillen om te komen tot een goed en gedragen besluit? Hoe komt u van discussie naar dialoog? Als de huidige manier van communiceren niet leidt tot de gewenste resultaten dan is dialoog een uitkomst. De dialoog is een gespreksvorm waarin elke bijdrage van iedere deelnemer belangrijk is. En als het lukt om zich in elkaars standpunten te verplaatsen kunnen we tegenstellingen overstijgen. In de dialoog staan wederzijds respect, open luisteren en spreken centraal. Dit zijn de pijlers voor effectieve communicatie. In deze training maakt u kennis met de dialoog als gespreksvorm. U leert de basisprincipes herkennen en reflecteert op het omgaan met tegenstellingen en uw eigen dialogische houding. U gaat met elkaar in dialoog en scoort uzelf op de dialogische meetlat. U leert enkele werkvormen die u kunt inzetten in uw overleg met het eigen MC en het overleg met het HDE. Na afloop van de training: kent u de principes van een discussie en dialoog; bent u in staat de principes van een dialoog toe te passen; kunt u uzelf scoren op de dialogische meetlat; kent u de escapes in een dialoog en weet u hoe u daar mee moet omgaan/ kent u enkele werkvormen; weet u hoe en wanneer u deze werkvormen kunt inzetten binnen uw MC-werk Wie: MC-leden met affiniteit met dialoog Respons en draagvlak in jouw eenheid Bent u als MC zoekende hoe u optimaal in contact kunt komen met uw collega s? Zou u uw achterban meer willen betrekken bij het medezeggenschapswerk, maar weet u alleen niet goed hoe u dat het beste kunt aanpakken? Hebt u moeite om kandidaten voor uw MC te vinden? Dan is deze training iets voor u. Een voorwaarde om als MC invloed te kunnen uitoefenen op de beleidsvorming is het draagvlak bij uw collega s. De HDE kent meer gewicht aan uw stem toe als hij weet dat u met regelmaat met uw collega s overleg voert. In deze training gaan we in op de belangrijkste elementen van achterbancommunicatie. Aan de hand van de belangrijkste marketingtheorieën doorloopt u samen met collega MC-leden de verschillende stappen om tot een effectief communicatieplan te komen. Ook krijgt u gedurende de training een schat aan tips en tools aangereikt die u helpen bij het opzetten van een effectief communicatiebeleid.

11 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 11 kent u de centrale begrippen uit de marketingcommunicatie; weet u hoe u een communicatieplan moet opzetten dat past bij uw situatie; hebt u geoefend met minimaal een tweetal pr-vaardigheden, als schrijven van een journalistieke tekst of het voeren van een lastig gesprek met iemand uit de achterban. Wie: MC-leden die zich bezig houden met achterbancommunicatie. Nieuwe media, nieuwe kansen Bent u nieuwsgierig naar andere meer modernere manieren om met uw achterban te communiceren? Bent u naar voren geschoven in uw MC om mogelijkheden van social media voor een MC te verkennen? Social media zijn verschillende 'kanalen' die gebruikt kunnen worden om mensen op de hoogte te houden van activiteiten en om discussies op interactieve manier te voeren. Delen en verbinden staat centraal. Voorbeelden zijn LinkedIn, Twitter, Facebook en Yammer. Het tijdperk van alleen zenden is voorbij. De vraag is dan ook niet meer of we iets met social media moeten gaan doen, maar hoe we iets met social media gaan doen binnen de grenzen van de social media instructie van Defensie. In deze training gaan we in op de kansen en valkuilen van het inzetten van social media, waardoor u voor uw MC een doordachte social media strategie kunt gaan opzetten. U wordt geïnspireerd door voorbeelden van organisaties die social media succesvol inzetten. Tevens worden tools behandeld die het werken met social media efficiënter en prettiger maken. U gaat zelf aan de slag met een aantal opdrachten. weet u wat de belangrijkste sociale media kanalen inhouden; kent u de voor- en nadelen van deze media; weet u hoe ze te gebruiken zijn in het kader van uw MC-werk; kunt u een presentatie houden waarmee u uw MC-collega s kunt motiveren. Wie: Alle MC-leden

Route 1: Thematraining Omgaan met Reorganisaties

Route 1: Thematraining Omgaan met Reorganisaties SBI/GITP helpt (TR)MC s Defensie bij Reorganisatie en Sourcing MC s hebben de handen de komende tijd vol aan thema s als Reorganisatie en Sourcing. Specialisten van SBI/GITP kunnen de MC s hier doorheen

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Schatten van de ondernemingsraad

Schatten van de ondernemingsraad Schatten van de ondernemingsraad Schateiland OR-trainingen Samen starten in de OR Samen werken aan invloed Samen werken met de WOR Samen werken aan de reorganisatie Samen werken met de bestuurder Samen

Nadere informatie

Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op

Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op www.sbiformaat.nl NIEUW IN DE OR / WOR (W)OR voor beginnende OR-leden 11 april 10 oktober Utrecht 18 mei 7 november 20 juni 7 december 14 september Basiscursus

Nadere informatie

Effectief Communiceren (1- Daags)

Effectief Communiceren (1- Daags) Effectief Communiceren (1- Daags) Om meer uit uw gesprekken te halen wilt u uw communicatievaardigheden verbeteren. U wilt werk maken van uw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Vaardigheids- trainingen

Vaardigheids- trainingen Vaardigheids- trainingen Het solliciteren is voor een loopbaan misschien wel de minst gebruikte en tegelijkertijd meest belangrijke vaardigheid. Ter versnelling van de doorlooptijd van onze outplacementtrajecten

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving)

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO IN DE OR (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en u wilt het veilige

Nadere informatie

inverbandmet een voorbeeld van een procesonderdeel

inverbandmet een voorbeeld van een procesonderdeel Leiderschapsprofiel Bij leiderschapstrajecten werk ik onder andere graag met de visie van Robert E. Quinn; Het concurrerende waarden model. Of het er nu om gaat je persoonlijk leiderschap te onderzoeken

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken

W1 Workshop Lopen op eieren, leiding geven en aanspreken W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Vraag 4. Vraag 5. Vraag 6. Feedbackvragen Samenwerken en onderhandelen. Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Vraag 4. Vraag 5. Vraag 6. Feedbackvragen Samenwerken en onderhandelen. Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen Feedbackvragen Samenwerken en onderhandelen Vraag 1 Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen Geef per doel aan of je dit al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen en J = ja. Type achter

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Aanbod ING. Pensioen in Zicht met partner Code. Pensioen in Zicht zonder partner Code. NLHR05200001 Duur. 3 dagen Doelgroep

Aanbod ING. Pensioen in Zicht met partner Code. Pensioen in Zicht zonder partner Code. NLHR05200001 Duur. 3 dagen Doelgroep Aanbod ING Pensioen in Zicht met partner NLHR05200001 3 dagen Werknemers die bijna met pensioen gaan en hun partners 9 t/m 11 februari, 9 t/m 11 maart, 16 t/m 18 maart, 23 t/m 25 maart, 13 t/m 15 april,

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs Training, cursussen en coaching Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs 2008/2009 Volg een cursus bij AOb scholing Scholing Starters 08-09.indd 1 28-05-2008

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 Als (ambtelijk) secretaris bent u de spin in het web van de medezeggenschap. Met name alle schriftelijke taken komen op uw bord terecht. In de

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

LOMOZ themadag: de medezeggenschapsdialoog. Workshop: Halen en brengen 16 december 2009

LOMOZ themadag: de medezeggenschapsdialoog. Workshop: Halen en brengen 16 december 2009 LOMOZ themadag: de medezeggenschapsdialoog Workshop: Halen en brengen 16 december 2009 1 Even voorstellen Marijke ten Have Consultant Berenschot Inhoudelijke en procesmatige begeleiding aan bestuurders

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Rapport Sales Assessment

Rapport Sales Assessment Rapport Sales Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 21-02-2017 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Bemiddelen en Onderhandelen Beweeg anderen en uzelf van tegenwerking naar samenwerking

Bemiddelen en Onderhandelen Beweeg anderen en uzelf van tegenwerking naar samenwerking Bemiddelen en Onderhandelen Beweeg anderen en uzelf van tegenwerking naar samenwerking In contact met medebestuurders, leden, politici en belangengroepen heeft u regelmatig te maken met de volgende situaties:

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Leiderschap in Contact

Leiderschap in Contact Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap in Contact Constructief verbinden in de professionele

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

1 Soms vermijd ik situaties die me in contact brengen met mensen waar ik problemen mee heb.

1 Soms vermijd ik situaties die me in contact brengen met mensen waar ik problemen mee heb. De SOS test Uw Stijl Onder Stress test Hoe goed kent u uzelf? Een goede manier om uw zelfinzicht te vergroten is om uw Stijl Onder Stress te verkennen. Hoe reageert u wanneer een gesprek echt moeilijk

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Workshop "Lopen op eieren" leidinggeven en aanspreken (W1)

Workshop Lopen op eieren leidinggeven en aanspreken (W1) Workshop "Lopen op eieren" leidinggeven en aanspreken (W1) Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Leiderschap vragenlijst

Leiderschap vragenlijst Leiderschap vragenlijst Hieronder vindt u twee vragenlijsten: - leiderschap vragenlijst voor uzelf - leiderschap vragenlijst voor medewerkers/collegae/chef De eerste vragenlijst vult u zelf in. De tweede

Nadere informatie