GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1"

Transcriptie

1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie van theorie en praktische opdrachten. U maakt kennis met de nieuwste inzichten en methoden en u verdiept zich zo in een specifiek thema. Inschrijven voor de thematrainingen is ook een unieke kans om andere MC-leden te ontmoeten en met elkaar ervaringen uit te wisselen. U leert van en met elkaar. Sluit u als nieuw MC-lid aan bij een ervaren MC, hebt u zitting in een commissie en wordt van u een expertise verwacht, wilt u meer impact hebben in uw eigen MC, dan zijn de thematrainingen iets voor u. Als u met uw hele MC een maatwerktraining wilt volgen, schrijft u dan in voor de teamtrainingen. Thematrainingen voor individuele MC-leden: Strategie en kennis BMD en het spel: voor startende MC-leden Aan de slag met arbo Invloed op de RI&E Actief meedenken over arbeidstijden Toetsen van het financieel beleid Samen een reorganisatie in goede banen leiden Invloed op sourcing Medezeggenschapsvaardigheden Voorzitters en secretarissen 1: Technisch vergaderen Voorzitters en secretarissen 2: Stimulerend leidinggeven Jouw persoonlijke beïnvloedingsstijl Jouw onderhandelingskracht Presenteren doe je zo! Van discussie naar dialoog Respons en draagvlak in jouw eenheid Nieuwe media, nieuwe kansen Het tarief voor een eendaagse training is 233,04; voor een tweedaagse training met avondprogramma is dit 612,06 (inclusief overnachting). De trainingen vinden plaats op Hotel Landgoed Zonheuvel in Doorn. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // BMD en het spel: voor startende MC-leden Wilt u weten met welke onderwerpen een MC zich allemaal bezig houdt? Wat er allemaal komt kijken bij het werken in de MC? Hoe u als MC-lid echt invloed kunt uitoefenen op het beleid van uw organisatie? Hoe u op een goede manier besluiten kunt nemen in de MC-vergadering? MC-leden die nieuw gekozen zijn in de MC hebben meestal wel een globaal idee van het belang en de werkwijze van het MC-werk, maar het echte vak van het MC-lidmaatschap moeten ze nog leren. Dat kan ook niet anders want in hun reguliere functie vervullen ze meestal geheel andere

2 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 2 taken. Het is dan ook van belang dat ze zich verdiepen in de basis van het MC-werk: het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD).

3 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 3 In deze eendaagse training gaat u aan de slag met dit BMD en de achtergrond daarvan. In dit besluit staan de taken en bevoegdheden van de MC én de HDE beschreven. Ook gaan we in op de relatie medezeggenschap en vakbonden en de betekenis van het politiek primaat. Verder bespreken we hoe u op een constructieve wijze met de regels van het BMD kunt omgaan zodat medezeggenschap een meerwaarde heeft voor uw onderdeel. Deze essentiële bagage voor nieuwe MC-leden behandelen we in de training aan de hand van praktijkvoorbeelden. hebt u kennis verworven over doel en functie van medezeggenschap, de taken en bevoegdheden van de MC; hebt u geoefend met het toepassen van de belangrijkste artikelen van het BMD; kunt u het werk van de MC plaatsen in de beleidscyclus van het onderdeel; weet u hoe het MC-werk af te stemmen met het hoofd diensteenheid (HDE). Wie: nieuwe MC-leden Aan de slag met arbo Weet u wat de MC mag en kan op het terrein van de arbeidsomstandigheden? En wat de taak van de HDE is als arbozaken niet goed zijn geregeld? Mogen arbomaatregelen zo maar op de lange baan geschoven worden? Wat kunt u eraan doen als de werkdruk zo sterk is toegenomen dat collega s op omvallen staan? Aandacht voor de arbeidsomstandigheden draagt bij aan minder verzuim en kostenbesparing. Het betekent bovendien een stimulans voor het werkplezier en de productiviteit van medewerkers. De Arbowet geeft op hoofdlijnen aan waar organisaties aan moeten voldoen. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de HDE en de MC om dit mét elkaar optimaal te organiseren. De MC vertegenwoordigt de werknemers en heeft in die hoedanigheid een belangrijke rol bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Vanuit de Arbowet en het BMD zijn er allerlei bevoegdheden op grond waarvan HDE en MC samen invulling geven aan het arbobeleid. In deze training gaan we eerst aan de slag om een aantal basisprincipes van arbo in beeld te krijgen. Ook maakt u kennis met het samenspel tussen MC, HRM en de HDE. kent u de inhoud, opbouw en toepassing van de Arbowet, het Arbobesluit en de arboregeling; kent u de uitgangspunten van het arbobeleid, de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), het PAGO/PMO, de preventiemedewerker, en voorlichting en onderricht; hebt u inzicht in de rollen en bevoegdheden van de HDE, MC, VGWM-commissie, arbodienst en Inspectie SZW. Wie: MC-leden met arbo in hun portefeuille

4 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 4 Invloed op de RI&E Hebt u ook wel eens de indruk dat in een RI&E niet de goede vragen gesteld worden? Kan de MC invloed uitoefenen op de inhoud en de uitvoering van de RI&E? Waar moet u als MC-lid op letten bij het beoordelen van het RI&E-rapport? En hoe kunt u ervoor zorgen dat er een plan van aanpak komt dat ook nog uitgevoerd gaat worden? De RI&E is een belangrijk instrument waarmee de risico s van het werk in kaart worden gebracht. Welke bijdrage kan een MC leveren aan de het opstellen en de uitvoering van de RI&E? Welke taken en bevoegdheden komen daarbij kijken? De RI&E blijft een belangrijk instrument voor de defensieorganisatie en MC, ook als die al een tijdje af is. In deze training gaat u aan het werk rond de rol die de MC heeft met betrekking tot de RI&E en het bijbehorende plan. We besteden ook aandacht aan hoe de bestaande RI&E bij uw dagelijkse praktijk van nut kan zijn. Bij een organisatie die oog heeft voor de gezondheid van zijn personeel hoort ook een goede RI&E. Binnen de defensieorganisatie is dat geen gemakkelijk onderwerp. Hoe kunt u als MC bevorderen dat de RI&E op en goede manier wordt uitgevoerd en als waardevol instrument wordt gebruikt bij de dagelijkse praktijk? hebt u zicht op de reikwijdte van de regelgeving; kent u de verantwoordelijkheden en taken van de MC rond de RI&E; hebt u handvatten voor de praktijk ontwikkeld. Wie: MC-leden met belangstelling voor arbozaken Actief meedenken over arbeidstijden Wat kun je als MC doen als de regels van de ATW buiten de oefeningen met regelmaat worden overschreden? Welke uitgangspunten en criteria kunt u bij de beoordeling van de roosters hanteren? Wat is een goede roostertermijn? Welke regels gelden er voor nachtdiensten? Werken kost energie, zowel mentaal als fysiek. Daarom mag een werknemer niet te lang achter elkaar werken. In de Arbeidstijdenwet (ATW) staat hoe lang werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer ze recht hebben op pauze of rusttijd. Die regels zijn er voor hun gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om ervoor te zorgen dat werknemers werk, privé en zorgtaken kunnen combineren. In de training worden de bepalingen van de Arbeidstijdenwet toegelicht en de uitzonderingen die gelden voor Defensie. Uiteraard wordt daarbij ook de rol van de MC besproken. Vragen uit de eigen praktijk worden besproken, bijvoorbeeld hoe u roosters kunt toetsen aan de ATW.

5 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 5 kent u de inhoud van de ATW op grote lijnen; hebt u kennis van de verantwoordelijkheden en taak van de MC rond de ATW; beschikt u over basiskennis om als MC op een juiste manier een bijdrage te kunnen leveren aan een goed roosterbeleid. Wie: MC-leden met belangstelling voor de arbeidstijdenproblematiek Toetsen van het financieel beleid Hoe steekt de financiële beleidscyclus in elkaar? Wat wordt er door de politiek bepaald en waar kunt u zich nog over buigen? Op welke informatie heeft een MC recht?hoe leest u de cijfers? Welke rol wilt u spelen met betrekking tot de financiën van het onderdeel? Op het terrein van financieel beleid heeft de MC een bescheiden rol omdat veel is vastgelegd in budgetten. Maar inzicht hierin en weten waar je wel invloed op hebt helpt de MC om een goede gesprekspartner te zijn. In deze training gaan we in op de belangrijke financiële begrippen en de inrichting van het financiële speelveld. Ook staan we stil bij het lezen en interpreteren van de cijfers om zo tot een inzicht te komen in de bedrijfsvoering en in de gemaakte beleidskeuzes. weet u hoe de financiële beleidscyclus verloopt en werkt; weet u welke stukken die bij deze cyclus horen; kent u de basisbegrippen rondom de financiële verslaglegging; hebt u geoefend met het lezen van financiële stukken; kent u de bevoegdheid en rol van de MC en weet u op welke terreinen u uw invloed kan vergroten. Wie: MC-leden met gevoel voor cijfers Samen een reorganisatie in goede banen leiden Hebt u zich weleens afgevraagd wat voor rol u als MC kunt spelen op het moment dat uw onderdeel geconfronteerd wordt met een reorganisatie? Is het voor u duidelijk wanneer er sprake is van een reorganisatie en hoe de procedurele gang van zaken verloopt? Als een reorganisatie uw onderdeel treft, is er doorgaans niet veel tijd meer om u te verdiepen in de procedures en de rollen van de spelers. Binnen defensie staat dit beschreven in het BMD en het URD (Uitvoering Reorganisaties Defensie) / ROR (Regeling Overlegprocedures bij Reorganisaties). Als u vooraf hiervan kennis hebt genomen, is dat een pre en kunt u zich meer met de inhoud bezig houden.

6 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 6 In deze thematraining ligt het accent op het verdiepen en verbreden van kennis over de procedures rondom het proces van reorganiseren en de stappen in de besluitvorming enerzijds en het stilstaan bij de proceskant en de mogelijke opstellingen en beïnvloedingsmogelijkheden van een MC anderzijds. Op basis van deze kennis en inzichten bent u als MC in staat om uw eigen positie en strategie te bepalen ten aanzien van uw rol in het reorganisatieproces in de verschillende te onderscheiden fasen. Daardoor zult u door de verworven kennis in het vervolg beter in staat zijn om in vroegtijdig stadium proactief te reageren en te anticiperen op voorgenomen reorganisaties. hebt u kennis van de regelgeving en de procedures bij reorganisaties binnen Defensie (URD en ROR); hebt u kennis van de verschillende fasen in de besluitvorming rondom een reorganisatie; hebt u inzicht in de rol en verantwoordelijkheden van de werkgever; hebt u inzicht in de rol en positie van de medezeggenschap bij reorganisaties; hebt u inzicht gekregen in hoe de MC het reorganisatieproces kan beïnvloeden. Wie: MC-leden die zich willen voorbereiden op hun rol bij een reorganisatie Invloed op sourcing Verwacht u dat een afdeling van uw onderdeel uitbesteed gaat worden? Wilt u weten uit welke stappen een dergelijk traject bestaat en op welke manier u hierbij betrokken kunt raken? Wilt u weten welke rol de medezeggenschap in dergelijke trajecten kan spelen en welke invloed zij kan hebben? Sourcing-processen zijn veelal ingrijpend en complex, vaak is het moeilijk tevoren alle consequenties scherp in beeld te krijgen. Wat zijn de doelstellingen en worden die uiteindelijk ook bereikt?. In deze thematraining zal worden ingegaan op de regelgeving die voor defensie is opgesteld rond sourcing-vraagstukken. Naast de procesmatige kant wordt er vooral ingegaan op de rol die de medezeggenschap formeel en informeel kan vervullen rond sourcing. Tevens wordt er ingegaan op een aantal (financiële) instrumenten dat gebruikt wordt in de sourcing-toets zodat de MCleden in staat zijn om de resultaten te kunnen plaatsen en interpreteren. Doel van deze training is u als MC-lid de basiskennis rond sourcing te geven zodat uw (TR)MC een proactieve rol kan spelen als u geconfronteerd wordt met sourcing-vraagstukken. Hierdoor kunt u de medezeggenschap rond sourcing vorm geven. hebt u inzicht in de procedures en regelgeving rond sourcing-vraagstukken; hebt u inzicht wat de rol van medezeggenschap in sourcing-vraagstukken is en hoe die vorm gegeven kan worden; beschikt u over basale kennis rond een aantal instrumenten dat gebruikt wordt bij sourcing-vraagstukken. Wie: MC-leden die zich willen voorbereiden op een sourcing-proces

7 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 7 Voorzitters en secretarissen 1: technisch vergaderen Wat houdt de functie van voorzitter of secretaris voor mij in en hoe geef ik deze functie inhoud? Hoe verdelen we de taken onderling? Hoe bereid ik een vergadering voor en hoe leid ik deze op een effectieve manier? Hoe maak ik een goed en helder verslag? De voorzitter en de secretaris hebben een belangrijke rol in het MC-werk. Zij verwerken de binnenkomende informatie, zijn het aanspreekpunt voor de HDE, organiseren de activiteiten van de MC, verdelen de taken en leiden de MC-vergaderingen. In deze training staan kennis en vaardigheden van het technisch leiden van een MC-vergadering centraal. Hoe beter het team van de voorzitter en de secretaris hierbij op elkaar ingespeeld zijn, hoe efficiënter de MC zal functioneren. Voorbeelden en problemen uit uw eigen praktijk staan centraal. weet u welke taken vastzitten aan de functie van de voorzitter en de secretaris en wat er van u persoonlijk wordt verwacht; hebt u geoefend met instrumenten ten aanzien van besluitvorming (BOB-model), het leiden van vergaderingen (inhoud, procedures, proces), planmatig werken (het voor- en nawerk). Wie: (beginnende) voorzitters en secretarissen van MC s die zich snel willen inwerken; van deelnemers wordt verondersteld dat ze kennis hebben van het BMD Duur: 2 dagen Voorzitters en secretarissen 2: stimulerend leidinggeven Vraagt u zich weleens af hoe u meer uit uw MC-team kunt halen door talenten optimaal te benutten? Bent u weleens zoekende hoe u gestelde MC-doelstellingen en collectieve ambities levendig kunt houden? En zou u willen weten hoe MC-leden gemotiveerd blijven in hun MCwerk? Dan is deze training iets voor u. De training is gericht op voorzitters en secretarissen die al ervaring hebben en behoefte hebben aan extra bagage op het gebied van procesbegeleiding en het coachen van de MC-team. In deze training gaan we aan de slag met praktische vaardigheden voor het sturen en coachen van uw team. U leert hoe u de kwaliteiten van het team het beste kunt inzetten en begeleiden en krijgt tevens handvatten aangereikt voor situaties die u lastig vindt binnen uw MC. U oefent de kunst van het vragen stellen. Daarnaast bespreken we hoe u kunt omgaan met belemmeringen die de groei van uw MC nog tegenhouden. In de training staan voorbeelden en problemen uit uw eigen praktijk centraal. Omdat de samenwerking tussen voorzitter en secretaris een belangrijk thema is, adviseren wij u om deel te nemen als duo: voorzitter én secretaris.

8 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 8 weet u wat teamcoaching is en hebt u geoefend met het coachen en activeren van MCleden; hebt u geoefend met de kunst van het vragen stellen en daarover feedback ontvangen; weet u hoe de samenwerking binnen het team kunt bevorderen; hebt u gereflecteerd op eigen vaardigheden weet u hoe u het accent kunt verleggen van inhoud naar procesbegeleiding. Wie: voorzitters en secretarissen van MC s met enige ervaring Duur: 2 dagen Jouw persoonlijke beïnvloedingsstijl Hoe komt het dat u zorgvuldig iets probeert uit te leggen en dat uw collega's daar vol ongeduld op reageren? Hoe komt het dat de HDE zo moeilijk is te overtuigen ondanks een uitgebreide presentatie van uw MC? Vindt u dat u nog niet voldoende uit u zelf haalt? Wordt er in uw MC nog onvoldoende gebruik gemaakt van de krachten van elk MC-lid? Het medezeggenschapswerk vraagt om goede sociale en communicatieve vaardigheden. De kern van uw MC-werk draait om het voeren van overleg met uw collega MC-leden, met uw achterban en met de HDE. Als het niet stroomt liggen ergernissen, energielekken op de loer. Begrijpen we elkaar ook werkelijk? Heb ik zicht op de kracht van mijn collega-mc leden? In deze training kijken we naar de verschillende communicatiestijlen; helper, doener, denker en verbinder. U onderzoekt allereerst uw eigen stijl van handelen. U ontdekt wat uw kracht is in de communicatie met anderen. U ontdekt ook de bijzonderheden van de communicatiestijl van anderen en leert hoe u daarbij kunt aansluiten. We maken gebruik van LIFO; een methode die zicht geeft op de verschillende communicatiestijlen met hun achterliggende behoeftes en drijfveren. Na deze training: weet u welke communicatiestijl uw voorkeur is en hoe dit doorwerkt in de samenwerking met anderen; kunt u benoemen wat uw kracht en valkuil is in de samenwerking met anderen; weet u hoe u de stijl van anderen kunt herkennen; weet u hoe u uw stijl kan overbruggen in contact met een ander met een andere stijl. Wie: MC-leden die effectiever willen leren communiceren Nodig: vragenlijst ter voorbereiding Jouw onderhandelingskracht Wilt u uw MC-belang verzilveren in het gesprek met uw HDE? Wilt u daarvoor het optimale bereiken en bent u op zoek naar uw rol in het onderhandelingsproces met uw HDE?

9 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 9 Goed onderhandelen valt te leren. Goed onderhandelen heeft immers te maken met een goede voorbereiding van het overleg. Van belang bij een goed overleg en geslaagde onderhandelingen is de mate waarin u weet in te spelen op de reactie van uw HDE. Onderhandelingen zijn niet alleen geslaagd wanneer u tevreden bent met het resultaat, maar ook wanneer beide partijen na het overleg ook nog door een deur kunnen. In deze training leggen we een goede basis om effectief te kunnen overleggen en onderhandelen met uw HDE. U krijgt zicht op de verschillende aspecten en het proces van onderhandelen. We besteden aandacht aan een goede voorbereiding en hoe u kunt inspelen op de wensen en de argumenten van de HDE. Ook gaan we in op het samenspel in uw MC in de voorbereiding en tijdens de overlegvergadering. We gaan daarmee oefenen. weet u uit welke fases een onderhandelingsproces bestaat; weet u hoe u de spelregels in het onderhandelen kan toepassen; weet hoe u zich het beste kan voorbereiden op een onderhandeling; weet u hoe u uw maximale resultaat kunt bereiken dat leidt naar een win-winsituatie voor de MC én de HDE; hebt u geoefend met onderhandelingstechnieken in een eigen casus. Wie: MC-leden Duur: 2 dagen Presenteren doe je zo! Overkomt het u wel eens dat u niet goed uit uw woorden komt? Of dat u zich tijdens een overlegvergadering - ondanks een goede voorbereiding - belemmerd voelt om uw punt naar voren te brengen? Wilt u zich meer ontspannen voelen en meer zekerheid hebben door een handige structuur? Dan is deze training iets voor u! Als MC-lid is het van belang dat u een heldere presentatie kunt geven over uw voorstel. Echter, dit is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Het vergt naast een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid tevens durf en zelfvertrouwen en een goede structuur van de boodschap. Deze training begint bij het begin (wat wilt u zeggen en waarom) en gaat u helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen bij korte presentaties waarin u op een aantrekkelijke manier uw ideeën bekend maakt. We leren u niet om flitsende Powerpoint of Prezi s met toetsers en bellen te maken. Maar we leren u wél te focussen op verbale en non-verbale communicatie en uw betoog gestructureerd op te bouwen. Een training waarin u leert door te doen. Een training bedoeld als starttraining voor hen die zic0h nog niet eerder hebben verdiept in de presentatietechniek. weet u hoe u zich kan voorbereiden aan de hand van een heldere structuur op een presentatie dat aansluit bij de doelgroep; weet u wat u in huis hebt om uw toehoorders te boeien; weet u hoe u uw spanning kunt reduceren tijdens het presenteren. Wie: MC-leden

10 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 10 Van discussie naar dialoog Hoe krijgen we verbinding met elkaar op vragen die er toe doen? Hoe kunnen we een gesprek voeren waarbij iedereen naar elkaar luistert? Hoe maken we gebruik van de verschillen om te komen tot een goed en gedragen besluit? Hoe komt u van discussie naar dialoog? Als de huidige manier van communiceren niet leidt tot de gewenste resultaten dan is dialoog een uitkomst. De dialoog is een gespreksvorm waarin elke bijdrage van iedere deelnemer belangrijk is. En als het lukt om zich in elkaars standpunten te verplaatsen kunnen we tegenstellingen overstijgen. In de dialoog staan wederzijds respect, open luisteren en spreken centraal. Dit zijn de pijlers voor effectieve communicatie. In deze training maakt u kennis met de dialoog als gespreksvorm. U leert de basisprincipes herkennen en reflecteert op het omgaan met tegenstellingen en uw eigen dialogische houding. U gaat met elkaar in dialoog en scoort uzelf op de dialogische meetlat. U leert enkele werkvormen die u kunt inzetten in uw overleg met het eigen MC en het overleg met het HDE. Na afloop van de training: kent u de principes van een discussie en dialoog; bent u in staat de principes van een dialoog toe te passen; kunt u uzelf scoren op de dialogische meetlat; kent u de escapes in een dialoog en weet u hoe u daar mee moet omgaan/ kent u enkele werkvormen; weet u hoe en wanneer u deze werkvormen kunt inzetten binnen uw MC-werk Wie: MC-leden met affiniteit met dialoog Respons en draagvlak in jouw eenheid Bent u als MC zoekende hoe u optimaal in contact kunt komen met uw collega s? Zou u uw achterban meer willen betrekken bij het medezeggenschapswerk, maar weet u alleen niet goed hoe u dat het beste kunt aanpakken? Hebt u moeite om kandidaten voor uw MC te vinden? Dan is deze training iets voor u. Een voorwaarde om als MC invloed te kunnen uitoefenen op de beleidsvorming is het draagvlak bij uw collega s. De HDE kent meer gewicht aan uw stem toe als hij weet dat u met regelmaat met uw collega s overleg voert. In deze training gaan we in op de belangrijkste elementen van achterbancommunicatie. Aan de hand van de belangrijkste marketingtheorieën doorloopt u samen met collega MC-leden de verschillende stappen om tot een effectief communicatieplan te komen. Ook krijgt u gedurende de training een schat aan tips en tools aangereikt die u helpen bij het opzetten van een effectief communicatiebeleid.

11 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 11 kent u de centrale begrippen uit de marketingcommunicatie; weet u hoe u een communicatieplan moet opzetten dat past bij uw situatie; hebt u geoefend met minimaal een tweetal pr-vaardigheden, als schrijven van een journalistieke tekst of het voeren van een lastig gesprek met iemand uit de achterban. Wie: MC-leden die zich bezig houden met achterbancommunicatie. Nieuwe media, nieuwe kansen Bent u nieuwsgierig naar andere meer modernere manieren om met uw achterban te communiceren? Bent u naar voren geschoven in uw MC om mogelijkheden van social media voor een MC te verkennen? Social media zijn verschillende 'kanalen' die gebruikt kunnen worden om mensen op de hoogte te houden van activiteiten en om discussies op interactieve manier te voeren. Delen en verbinden staat centraal. Voorbeelden zijn LinkedIn, Twitter, Facebook en Yammer. Het tijdperk van alleen zenden is voorbij. De vraag is dan ook niet meer of we iets met social media moeten gaan doen, maar hoe we iets met social media gaan doen binnen de grenzen van de social media instructie van Defensie. In deze training gaan we in op de kansen en valkuilen van het inzetten van social media, waardoor u voor uw MC een doordachte social media strategie kunt gaan opzetten. U wordt geïnspireerd door voorbeelden van organisaties die social media succesvol inzetten. Tevens worden tools behandeld die het werken met social media efficiënter en prettiger maken. U gaat zelf aan de slag met een aantal opdrachten. weet u wat de belangrijkste sociale media kanalen inhouden; kent u de voor- en nadelen van deze media; weet u hoe ze te gebruiken zijn in het kader van uw MC-werk; kunt u een presentatie houden waarmee u uw MC-collega s kunt motiveren. Wie: Alle MC-leden

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Wat is uw plek in het jaargesprek?

Wat is uw plek in het jaargesprek? Wat is uw plek in het jaargesprek? Laat uzelf en het UMCG groeien Medewerkers geven UMCG ruime 7 In medewerkersonderzoeken scoort het UMCG al jarenlang een ruime 7 als werkgever. Medewerkers vinden hun

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie