FILATELICA WEERT e.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FILATELICA WEERT e.o."

Transcriptie

1 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o.

2 Beemdenstraat 10 Leuken-Weert

3 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert tel.: Secretaris Vice-Voorzitter Ledenadministratie adres Penningmeester Beheer website Rondzendverkeer Voorzitter Jeugd Eigen Rondzendverkeer 2 e Penningmeester Veilingmeester Public Relations Website Bert Goossens Onder de Wieken HD Heythuysen Jan Smeets Acacialaan CL St Odiliënberg Wim Meulendijks Ch. v. Bourbonstraat CG Weert Giel van Hulten Kerkstraat KM Weert Rob Sluijters Voorstestraat CD Weert Loek Schroeten Julianastraat 28a 6039 AJ Stramproy tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: Commissie Nalatenschappen Bert Goossens Jan Willems Frank Sluijters VERENIGINGSGEGEVENS 3 tel.: tel.: tel.: Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze te betalen vóór 1 november Opzegging lidmaatschap vóór 1 november ING bank: vereniging NL49 INGB ING bank: rondzendverkeer NL94 INGB Website: Website Bondsbibliotheek:

4 UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2013 op dinsdag 8 april aanvang: uur. in ons verenigingslokaal : CAFE / ZAAL CARDINAAL Beemdenstraat CT in Weert telefoon: AGENDA Opening door de voorzitter. Mededelingen van het bestuur c.q. de leden. Contributie 2015 Notulen van de bijeenkomst van dinsdag 11 maart. Rondvraag. Trekking prijswinnaars puzzel van deze maand. Onderdeel jaarvergadering 1. Jaarverslag van de secretaris. ( zie pagina 8 ) 2. Financieel jaarverslag. ( zie bijlage ): a. jeugdafdeling; b. rondzendverkeer; c. het kas giroboek; d. de inventaris voorraadlijst; 3. Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur; 4. Verkiezing kascontrolecommissie; 5. Vaststellen Begroting 2014 ( zie bijlage ); 6. Bestuurverkiezing aftredend zijn Bert Goossens, Rob Sluijters en Loek Schroeten, Bert en Loek stellen zich herkiesbaar Rob stelt zich niet herkiesbaar; 7. Jubilarissen 8. Voor wat, hoort wat 9. Kan er wat vanaf vanavond? Vervolg agenda Korte pauze Verkoop loten grote loterij. Prijs per lot 0,50. Korte pauze. Kan er wat van af vanavond????? Trekking prijzen grote loterij. Veiling. ( zie pagina 18 ). Belgische boekjes en Bontes boeken en dozen Trekking prijzen gratis loterij. Einde bijeenkomst ca uur. HET BESTUUR HOOPT OP EEN GROTE OPKOMST Volgende clubavond 13 mei 4

5 VERSLAG VORIGE MAAND Datum: 11 maart 2014 Aanwezig: 44 personen ( volgens presentielijst ) 53 personen ( volgens lootjes ) Afgemeld: de heren Gerd Otto, Jo Bonten ( sterkte en beterschap ) Jac Coumans, Peter van Soest en Jo Gereaedts Het gaat naar uur, zoals gewoonlijk, van harte welkom op de ledenbijeenkomst van maart 2014 en over een maand hebben we de jaarvergadering ; maar vandaag komen ook al bepaalde zaken aan de orde, dit mede om de jaarvergadering soepel te laten verlopen en ter voorkoming van problemen. Met deze woorden opent Theo de ledenbijeenkomst en vervolgt met zijn mededelingen: 1.Een van onze leden, Jo Geraedts, vraagt of iemand bereid is hem van en naar de ledenbijeenkomsten en andere postzegelactiviteiten, tegen een eventuele vergoeding te vervoeren. Ria Post Paspont meldt zich vervolgens spontaan en zegt met Jo contact te zullen opnemen; 2. In de pauze krijgen de inzenders voor de veiling van 30 maart een enveloppe met kavellijst, veilingcatalogus en stickers uitgereikt; tevens liggen veilingcatalogussen naast de presentielijst ter medeneming; de inzenders wordt nog gewezen op tijdige inlevering van de kavels op 29 maart. 3. Nieuwsbrief nr. 40 Federatie IV Philatelica onder meer in verband met de voorgenomen fusie met Filatelisten Vereniging De Globe.Geen van de aanwezige leden heeft bezwaar tegen de voorgenomen fusie; vanuit de vergadering wordt het bestuur geadviseerd tijdens de Rayon vergadering van 15 april en de A L V van 17 mei alert te zijn en er op toe te zien, dat deze fusie niet ten koste gaat van het vermogen van de Federatie. Vanwege tevens voorgenomen wijziging van de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Federatie zijn teksten van deze voorgenomen wijzigingen uitgedeeld. Met de voorgenomen statutenwijziging ( beperking herbenoembaarheid bestuursleden ) kunnen de leden instemmen. Ten aanzien van de wijziging van het Huishoudelijk Reglement ontstaat enige discussie tussen Jan Willems en de secretaris. Volgens Jan zou de tekst rammelen en nog nadere studie behoeven. Theo kapt echter de discussie af en adviseert Jan nader onder 4 ogen met de secretaris hierover in overleg te treden. Dan vervolgt de secretaris met zijn verdere mededelingen: 5

6 Otto vd Werken Autoservic e W e e r t Graafschap Hornelaan 136L 6004 HT Weert M T vd Werken Werkt graag aan uw auto! Voor onderhoud (alle merken) Algemene Periodieke Keuring (APK) Schadeherstel Openingstijden: uur of in overleg 6

7 1.de heer Louis Nobelen bedankt bestuur en leden voor de getoonde belangstelling; zijn operatie is geslaagd; hij is herstellende en revalideert en hoopt op 17 mei de A L V weer te kunnen voorzitten. 2.op de bestuurstafel ligt voor de leden een lijst ter inzage: wat wie verzamelt?! 3. gratis entreekaarten op de bestuurstafel voor de 5 e Filanumis te Houten op 10 mei Nieuwsbrief nr. 41 van de KNBF met evenementenlijst; 5. 5 e Filafair te s-hertogenbosch in de Maaspoort op 14 en 15 maart 2014, openingstijden Postzegelruilbeurs te Venlo in Zalencomplex Limianz op zondag 13 april; 7. Voorjaarsbeurs Philatelica Rotterdam op 22 maart 2014 in Wijkgebouw De Larenkamp, e LFD te Susteren op 30 maart 2014 in De Tunnelbaar, Heidestraat 37, tussen en uur. 9. Veiling door PZV Volkel Uden op 15 maart 2014 in hun nieuwe onderkomen Ontmoetingsplein Muze Rijk, te Uden, Klarinetstraat 4, 5402 BE, kijken kavels vanaf 09.30, aanvang veiling uur. 10.Holland Fila te Barneveld in de Veluwehal op 29 en 30 augustus tussen en uur. Zaterdag 30 augustus grote jeugd manifestatie; op beide dagen hebben leden van Philatelica en De Globe gratis toegang. 11.Ruilsoos te Helmond op 10 april in de Fonkel, Prins Karelstraat 123, 5701 VL tussen Op het verslag van de ledenbijeenkomst van februari heeft geen van de leden enig commentaar, al weer een compliment voor de secretaris en na de eerdere discussie tussen de secretaris en Jan Willems hebben de leden geen behoefte aan de rondvraag. De VERKIEZINGEN, juiste oplossing van de puzzel, bezorgen 15 gelukkigen een aardig prijsje. Dan is het tijd voor de gebruikelijke pauze; helaas vanwege ziekte van Jo Bonten ontbreken zijn boeken. Maar de rest als ook het pafke vindt gretig aftrek. De hoofdprijs in de grote verloting gaat naar België,naar de heer Ramaekers, terwijl de bestuurstafel zich mag verheugen over 6 prijzen. De veiling brengt op 94,50 terwijl 2 kavels helaas terug gaan naar de inzender ( te duur? ). Met de gratis verloting komt een einde aan een leuke postzegelavond. Theo wenst iedereen vervolgens welthuis en zegt te hopen allen gezond en wel weer terug te zien op 30 maart tijdens de beurs en grote veiling en vervolgens op de Jaarvergadering van 8 april. Bert Goossens secretaris 7

8 JAARVERSLAG 2013 En weer is een jaar voorbijgegaan, het kalenderjaar Op basis van hetgeen wordt voorgeschreven in Statuten en het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging brengt de secretaris dan zijn verslag uit over het afgelopen kalenderjaar. Er wordt dan door de secretaris teruggekeken op het afgelopen kalenderjaar en met name op het wel en wee van onze vereniging en haar leden. Per 1 januari 2013 bedroeg het aantal leden 120 en per 31 december 2013 bedroeg het aantal leden 114, hetgeen een achteruitgang betekent van 6 leden. In het kalenderjaar ontvielen ons helaas 5 leden, te weten: Sjra Peeters, Harrie op den Buijsch, Jac Stams, Han Vermeulen en Theu van Ratingen. Langs deze weg wensen wij de respectieve nabestaanden nogmaals heel veel sterkte bij het dragen en verwerken van dit verlies. Dat zij mogen rusten in vrede. Een 3-tal leden heeft voorts te kennen gegeven hun lidmaatschap te willen beëindigen; daarnaast werd onze vereniging verblijd met de aanmelding van 1 nieuw lid, dat vanaf deze plaats veel postzegelgenot wordt toegewenst. De vereniging hield 10 ledenbijeenkomsten, welke alle werden gehouden in ons verenigingslokaal Café - Zaal de Cardinaal. Deze bijeenkomsten werden op basis van de uitgegeven lootjes gemiddeld bezocht door 55 personen, een percentage van ruim 48 % van het totaal aantal leden per einde jaar, een stijging van ruim 3 % ten opzichte van het percentage in het kalenderjaar De ledenbijeenkomsten blijken dus nog steeds te voldoen aan de behoeftes van de leden. Van deze gemiddeld 55 personen hebben 13 personen ( daaronder begrepen 4 bestuursleden ) alle ledenbijeenkomsten bezocht, terwijl daarnaast nog 16 personen aanwezig waren op 9 ledenbijeenkomsten. Het bestuur vergaderde 6 x, steeds bij 1 van de bestuursleden thuis. Tijdens deze vergaderingen werd het wel en wee van de vereniging besproken en werden regionale en landelijke vergaderingen voorbereid. De vergaderingen van Rayon - Zuid van de Federatie IV Philatelica op 16 april 2013 en 15 oktober 2013 werden door meerdere bestuursleden bezocht. De Algemene Leden Vergadering van de Federatie IV Philatelica te Nieuwegein op 25 mei 2013 werd door 2 bestuursleden bezocht. 8

9 De vergaderingen van de COLF op 11 mei en 30 november werden eveneens namens het bestuur bezocht. Op deze manier blijven wij op de hoogte van wat landelijk en regionaal reilt en zeilt op postzegelgebied. De ruilbeursdagen met grote veiling op 24 maart en 24 november mochten zich verheugen over een grote opkomst. De handelswaar van de handelaren vond gretig aftrek en ook van de veilingkavels ging een groot percentage over in andere handen. Ook penningmeester Rob toonde zich uitermate tevreden over het behaalde resultaat. Dat deze dagen zo n groot succes waren, is mede te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers. Het bestuur mag dan wel van alles willen organiseren, het resultaat staat of valt met deze hulp en inzet. Een woord van dank aan de vele vrijwilligers is vanaf deze plaats dan ook zeer terecht. Het rooster van aftreden ziet er voor 2014 en volgende jaren als volgt uit: 2014: Bert Goossens, Loek Schroeten en Rob Sluijters. 2015: Wim Meulendijks en Jan Smeets. 2016: Giel van Hulten en Theo Verheijen. Tijdens het afgelopen kalenderjaar werd een lezing verzorgd door ons lid Peter Raetsen met als titel: Nederland in de 1 e Wereldoorlog 1914 / 1918, meer speciaal Weert en omstreken. Op boeiende wijze wist Peter ons duidelijk te maken aan de hand van oude foto s, authentieke filmpjes, ansichtkaarten, brieven, postkaarten met diverse afstempelingen hoe het postaal verkeer in die moeilijke tijd werd geregeld. Diverse leden hebben met verzamelingen deel genomen aan tentoonstellingen in den lande en daar mooie resultaten behaald en wel als volgt: Op de Postex te Apeldoorn: Ria Post Paspont, titel: Wind maakt muziek; klasse 2; 73 punten, verguld zilver; René Gerritsen, titel: Kaap de Goede Hoop, klasse 1; 83 punten, groot verguld zilver; Wim Meulendijks,titel: Natal, klasse 1; 76 punten, verguld zilver; Wim Meulendijks, titel,:transvaal, klasse 1; 78 punten, groot verguld zilver; Annie Moonen, titel: Astrologie, klasse 3, 57 punten, zilver. Op de Limphilex 42 te Venlo: Peter Raetsen, titel: Juliana , goud; Peter Raetsen, titel: Rouwbrieven door de eeuwen heen,groot zilver; Peter van Soest, titel: De staat Israël en wat er aan vooraf ging, goud Mike Lenders, jeugdlid, titel: Dierentuin, 61 punten, zilver en een speciale aanmoedigingsprijs. Daarnaast deed Giel van Hulten met meerdere verzamelingen op Limphilex 42 mee buiten mededinging. In het kalenderjaar 2013 werd in toenemende mate gebruik gemaakt van de diensten van de Commissie Nalatenschappen. Een opmerking is in dit verband zeker op zijn plaats. Nabestaanden van een overledene moeten zich niet rijk rekenen. Het valt de leden van de Commissie steeds 9

10 moeilijker dit aan betrokkenen duidelijk te maken. Jammer is het te moeten constateren dat ook in het jaar 2013 niet door iedereen gebruik is gemaakt van de diensten van deze Commissie. Dat is jammer, want men loopt dan een gedegen advies mis en tegelijkertijd mist onze eigen vereniging daarmee een deel van de opbrengst. In het begin van mijn verslag heb ik aangegeven, dat het ledental achteruit gaat. Elk van ons zal moeten beseffen, dat dit mede het gevolg is van natuurlijk verloop. Het zou mooi zijn, wanneer we met zijn allen deze dalende tendens zouden kunnen keren. Kijk eens in je eigen omgeving of daar mensen zijn, die vroeger met postzegels zijn bezig geweest of nog steeds bezig zijn en voor wie het lid zijn van een vereniging als de onze een extra verdieping en uitbreiding zou kunne brengen aan hun verzamelingen. Onze vereniging is nog steeds levensvatbaar. Het is nog steeds een vereniging waar met liefde en plezier met postzegels wordt gewerkt. Een vereniging ook, die oog heeft voor de toekomst en door middel van haar jeugdafdeling Sir Rowland Hill haar aandacht probeert te richten op de jeugd en deze probeert te interesseren voor het postzegelgebeuren. Een vereniging bovendien, die de woorden COLLEGIALITEIT en HULPVAARDIGHEID daadwerkelijk letterlijk neemt. Een vereniging tenslotte, met fijne en leuke mensen ( zowel vrouwen als mannen; we zijn geen club van alleen maar oude mannetjes ), die bereid zijn om elkaar te helpen en zich daarnaast ook nog geheel belangeloos inzetten voor het postzegelgebeuren in zijn algemeenheid en de eigen vereniging in het bijzonder. De vereniging kon ook dit jaar beschikken over een zeer vertrouwd verenigingslokaal CAFE ZAAL DE CARDINAAL, waar het nog steeds goed toeven is en dat niet in het minst dank zij Marian en haar crew. Kortom: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. is een vereniging, waar alles functioneert, zoals dat in een vereniging behoort te functioneren met een bestuur, dat de touwtjes goed in handen heeft en daarbij ook nog van wanten weet. Daarom kunnen wij vol vertrouwen het jaar 2014 en komende jaren, meer speciaal het jubileumjaar 2015 met de tentoonstelling tegemoet zien. Bert Goossens Secretaris Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. 10

11 Post Telegraaf Telefoon Peter Raetsen Deze maand wil ik met u terug in de tijd. En wil ik u met behulp van telefoonrekeningen uit het jaar 1945 kennis laten maken met mijn vriend of moet ik zeggen mijn vijand de telefoon. Toen Alexander Graham Bell op het einde van de 19e eeuw de telefoon had uitgevonden kon men zich niet voorstellen wat dit zou betekenen voor de mensheid. Men had immers al de telegraaf en men had de post. In de beginjaren van de telefoon in Nederland liep het niet zo storm. Het was niet goedkoop om een telefoon te bezitten. Het was peper duur en was niet weggelegd voor de gewone man of vrouw. Nederland kreeg in 1881 zijn eerste telefoonnet in Amsterdam. Dit was 5 jaar na de eerste telefoonaansluitingen in Amerika. Op 1 juni 1881 werd het eerste Nederlandse net in Amsterdam in gebruik genomen. Er waren 49 bedrijven of personen aangesloten. Waarom 49? Omdat het eerste net maar maximaal 50 aangeslotenen kon verwerken. Dit aantal breidde zich snel uit. Na Amsterdam kregen de andere grote steden in Nederland ook hun eigen aansluitingen. De eerste telefooncentrales werden door vrouwen bediend. In die tijd moest men de centrale oproepen en vragen of de juffrouw van de centrale je wilde doorverbinden met het nummer wat men wilde spreken. (afb.1) Deze telefoonjuffrouw noteerde ook de gesprekstijd en het nummer wat men wilde spreken. Dit was van belang voor de betaling. Men moest betalen voor de duur van het gesprek en of het een lokaal of interlokaal gesprek was. afb.1 Interlokaal telefoonbureel in het Telegraafkantoor te Rotterdam Uit: Honderd jaar telefoon

12 Vanaf 1932/1933 is men gestart met het aanleggen van automatische telefooncentrales. Maastricht was in 1936 het 100e kantoor en Weert in 1940 het 500e kantoor dat een automatische telefooncentrale kreeg. Tot de 50 er jaren van de vorige eeuw kreeg men iedere maand een Rijkstelefoonquitantie van het telefoonkantoor uit zijn of haar stad of telefoondistrict. ( afb.2 ) Op deze kwitantie stond het telefoonnummer en de naam van de telefoonhouder en het te betalen bedrag. Het te betalen bedrag was opgebouwd uit het abonnement, lokale gesprekken en de interlokale gesprekken. In het totaal bedrag was inbegrepen 10 cent voor de inning - c q zegelkosten. In de envelop zaten ook de strookjes met de gesprekken die men had gevoerd. Op deze strookjes stond de volgende indeling: Dagtekening, tijd van aanvraag, nummer aanvrager, gesprek met nummer en de plaats. ( afb.3 ) afb.2 Kwitantie model TF 25 van het telefoonkantoor van Dedemsvaart voor de maand augustus uit het jaar De heer of mevrouw L. Jonker had het telefoonnummer 30. Het te betalen bedrag was f 11,60 Abonnement f 2,90, lokale gesprekken f 1,50 en voor de interlokale gesprekken f 7,20. Het bedrag is betaald, zie de stempel betaald boven de 60 cent. Het PTT kantoor uit Dedemsvaart plaatste het stempel, Directeur PTT kantoor Dedemsvaart in de kleur blauw. 12

13 Strookjes /afschriften van de gevoerde gesprekken over de maand augustus uit het jaar Deze strookjes zaten in de envelop (afb.3) van de heer of mevrouw Jonker. Voor deze 11 gesprekken moest men f 11,60 betalen, voor die tijd een behoorlijk bedrag. Voor dat zelfde bedrag krijgt men in 2014 ongeveer 300 bel minuten. 13 afb.3

14 Graafschap Hornelaan 157a 6001 AC Weert Postbus AB Weert tel. (0495) fax (0495) Thuis in uw kantoor! 14

15 Op 14 januari 1946 heeft de heer of mevrouw Jonker het bedrag van de maand december 1945 betaald, en heeft een bewijs van betaling ontvangen van het kantoor Dedemsvaart. Afb. 4 en 5 afb. 4 Geraadpleegde literatuur: Honderd jaar telefoon Uitgegeven door: Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie Poststukken: Peter Raetsen. 15 afb. 5

16 AGENDA RUILBEURZEN Postzegel & Muntenvereninging Kessel Ruilbeurs op 6 april 2014 in Gemeenschapshuis Kessel-Eik Lindelaan 4 Kessel. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub De Grensvrienden Hamont Ruilbeurs op 20 april 2014 in Parochiezaal Hamont-Lo Leeuwerikstraat Hamont Belgie. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub Kruispunt Lommel-Barrier Ruilbeurs op 5 april 2014 in Parochiezaal Lommel Barrier. Belgie Ruilclub Achter de Olmen Maaseik Ruilbeurs op 26 april 2014 in Zaal Tech. Instituut St Jansberg Weertersteenweg Maaseik Belgie Van tot uur. Inlichtingen Van tot uur. Inlichtingen Boekjes rondzendverkeer Boekjes voor het rondzendverkeer zijn verkrijgbaar bij Giel van Hulten op de vergadering of in overleg via telefoonnummer Insteekboek of klemstroken nodig De jeugdclub verkoopt nieuwe insteekboeken en klemstroken voor een leuke prijs. Met de opbrengst van deze verkoop steunt u direct de jeugdfilatelie in Weert. Kijk op de website van de club nl en ga naar de pagina van de Jeugdclub voor de aanbiedingen

17 ONZE PUZZEL Los onderstaande kruiswoordpuzzel op en breng de letters over naar de balk. U leest dan een woord. Schrijf dat op een briefje en adresseer dit aan: Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert of mail het naar of breng de oplossing mee naar de bijeenkomst op 8 april 2014 in cafe/zaal CARDINAAL HORIZONTAAL 1 voortdurend, 7 toiletartikel, 12 term bij het biljartspel, 13 broekenmannetje, 14 abnormaal, 16 klap, 18 zeurkous, 20 diepe snijwond, 21 halfaap op Madagas kar, 23 houtsoort, 25 lofdicht, 26 doodop, 27 houten kom, 29 Heilige Schrift (afk.), 30 ultraviolet (afk.), 32 kleur, 33 gravin van Holland, 34 friet, 35 schitte ring, 36 vragend vnw., 37 algemene periodieke keuring (afk.), 38 middeleeuwen (afk.), 39 dito (afk.), 40 reuzenslang, 42 pl. in Noord-Brabant, 45 evenementen complex in Amsterdam, 47 knorrig, 50 toespraak, 51 zwemvogel, 53 bak, 56 hoop, 57 gemoedsaandoening, 59 sportmerk, 60 page, 61 handtekening plaat sen, 62 suf. VERTICAAL 1 dicht bijeen, 2 opruien, 3 getal, 4 onnozel, 5 deel v.e. trap, 6 Internationaal Monetair Fonds (afk.), 7 oplichtende ster, 8 spoedig, 9 zeevis, 10 scherp deel v.e. mes, 11 bot voor de hond, 13 kort jasje, 15 afdekking, 17 ondergeschikte, 19 specerij, 20 jong, 22 soort playback, 24 soort leder, 26 veldfles, 28 kleding, 29 belegsel op brood, 31 insect, 32 spinnenweefsel, 37 levenslucht innemen, 41 muzikale hulde, 42 douchekop, 43 pl. in Gelderland, 44 alle twee, 46 scheepsin- strument, 48 paard, 49 dier, 51 tafelgast, 52 ontkenning, 54 advies, 55 clown, 58 Zijne Koninklijke Majesteit (afk.). 17

18 VEILING APRIL 1 Inst.b. Ned. Indie, Suriname+Antillen Bod 2 Insteekboek Indonesië Bod 3 4 Series kinderzegels postfris Rondzendboekjes Duitsland Bod 5 Kistje diversen FDC Nederland E36 cat Bod 7 Insteekblad Tsjechische Republiek Bod 8 Nederl. zomerzegels 5 series p.f Insteekboek div Doosje zegels afgeweekt Bod 11 Michel junior cat Duitsland Bod 12 Kaartje Canada 12 zegels Insteekboek div. landen wereld Bod 14 Insteekboek België Frankrijk Bod 15 Zoek doosje FDC Nederland E 12 cat Bod 17 2 Rondzendboekjes Duitsland Bod 18 17x Frankrijk cat ongebr Insteekboek Turkije oud Insteekboek Polen Bod 21 Kistje zegels Nederland afgeweekt Bod 22 Insteekboek div. Amerika Australië Bod 23 Kaartje Dominicaanse Republiek Bod 24 Doosje van alles Doos met zegels afgeweekt Bod 18

19

20 Op den Buysch dakbedekkingen Brunenberghof MA Weert Tel: Marco op den Buysch

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Volgende clubavond 13 maart

Volgende clubavond 13 maart VEILING FEBRUARI 1 Jaargang Nederland 1964 XX 1.75 2 Insteekboek België Bod 3 2 Insteekboeken Bod 4 Luxe album BRD XX 25.00 5 3 Insteekboeken Bod 6 Importa album voor PTT mapjes 2.00 7 Ongeveer 1 kilo

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari VEILING DECEMBER 1 Insteekboek België en Frankrijk Bod 2 Insteekboek Engeland en Koloniën Bod 3 Catalogus Zwitserland Bod 4 Doos zegels oud/nieuw mooie koop Bod 5 Kistje met zegels Bod 6 Michel cat midden

Nadere informatie

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod VEILING APRIL UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod verenigingslokaal : CAFE

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

Café Bie Alois. Café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL

Café Bie Alois. Café DE WEEGBRUG STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150 Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s Ruilbeurzen Café "DE WEEGBRUG"

Nadere informatie

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december VEILING NOVEMBER 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Insteekboek met zegels Wereld Bod 3 Album Cept meelopers 2.00 4 10 Blokken Bund XX Bod 5 2 RZB Nederl. restw. 352.00 35.00 6 Insteekblad België Bod 7

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november VEILING OKTOBER 1 Pakje met brieven Bod 2 Insteekblad Denemarken Bod 3 Leeg insteekboek Bod 4 Rondz.boekje Suriname cat 50.- 3.00 5 Verzameling velletjes cat 68.- Bod 6 Map voor FDC s Bod 7 Insteekboek

Nadere informatie

VEILING APRIL. Wie heeft er nog kavels voor de clubveiling inleveren in overleg met Theo Verheijen

VEILING APRIL. Wie heeft er nog kavels voor de clubveiling inleveren in overleg met Theo Verheijen VEILING APRIL 1 Insteekboek Nederland gestempeld Bod 2 Doosje met zegels 1.00 3 Insteekkaartje Ierland Bod 4 Map met informatie materiaal Bod 5 Ca 2 kg Noorwegen Bod 6 Leeg insteekboek Bod 7 Kaartje Nederland

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

Volgende clubavond 14 februari

Volgende clubavond 14 februari VEILING JANUARI 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Jaargang Nederland 1970 XX 4.50 3 Insteekboek Italië Bod 4 Rondzendboekje Duitse bezetting 3.00 5 Insteekboek België Bod 6 Doos met mooie inhoud Bod 7

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012 438 3 Rondzendboekjes diversen 5.00 439 Insteekboekje Portugal 10.00 440 Leeg poststukkenmapje 1.00 441 Doos met ongeveer 6000 zegels Nederland 3.00 442 2 Blokken België no. 11+12 postfris 10.00 443 Kaft

Nadere informatie

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart VEILING FEBRUARI 1 Kaartje Nederl. xx nummer 842/846 Bod 2 Davo Album Polen leeg 1960/1969 Bod 3 Catalogus Nederland 2009 Bod 4 Verzameling Deutsches Reich xx / x Bod 5 Doosje met zegels 1.00 6 Davo album

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Ter gelegenheid 25 jarig bestaan 14 mei 2015 1 Beste leden, Op 14 mei 2015 bestaat onze vereniging Postzegelvereniging Gelre Gulick

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Februari 2014 1 Voorwoord door de voorzitter Bij deze nodig ik onze leden uit voor onze Jaarvergadering op 16 Maart 2014. Nadere berichtgeving

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober VEILING SEPTEMBER 1 Insteekbl Noorwegen Denemarken Bod 2 Pakje met brieven Bod 3 Doosje met zegels afgeweekt Bod 4 Insteekboek met zegels Bod 5 Insteekboekje Nederland Bod 6 Insteekboek Europa Bod 7 Insteekbl

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari VEILING DECEMBER 1 RZB Duitsland bezetting 5.00 2 Insteekboek Indonesië Bod 3 2 RZB Berlijn restw 175.20 17.00 4 Insteekboek met zegels 2.00 5 Insteekboek met zegels Bod 6 Doosje Duitsland veel blokken

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober 2016 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij. Ik hoop

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

Wilt u een wijziging van uw adres z.s.m. aan Jan Sangers doorgeven? U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief.

Wilt u een wijziging van uw  adres z.s.m. aan Jan Sangers doorgeven? U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging Postfris 68 Vleuten De Meern. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. Website: www.pf68.nl Wilt u een wijziging

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Zaal open 09.30 u. ziggo.nl

Zaal open 09.30 u. ziggo.nl Zaal open 09.30 u. ziggo.nl Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje Voor 26 maart 2017 Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis

Nadere informatie

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25 KAVELLIJST muntenveiling februari 2017 Kav Land Stat Jaar Cat.nr/omschrijving Cat.prijs Inz.prijs Opbr 1 Nederland ZF penning 5 stuks 50,00 25,00 2 Nederland PR 1970 10 Gulden zilver F 40,00 12,00 3 Nederland

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

VEILING JANUARI. Volgende clubavond 15 februari

VEILING JANUARI. Volgende clubavond 15 februari VEILING JANUARI 1 Doosje met diversen Bod 2 Map met FDC s Bod 3 Insteekboek met zegels Nederland Bod 4 Davo album met zegels 7.50 5 Doosje met diversen Bod 6 Map met FDC s Bod 7 Leeg insteekboek Bod 8

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN augustus 24 + 25 HOLLANDFILA, Veluwehal, NieuweMarkt 6, 3771CB

Nadere informatie

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering VEILING MAART 1 Davo omslag Italië Bod 2 Michel catalogus 2002/2003 1.00 3 Verzameling stempels in luxe album Bod 4 Kaartje Nederland XX nr 870/874 Bod 5 Doos zegels Kantoorpost Bod 6 Leeg Insteekboek

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk vrijdag 7 december - Traditionele bingo met, zoals altijd, prachtige prijzen maandag 17 december (3 e maandag)

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

WELKOM. Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering

WELKOM. Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering WELKOM Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering 18-2-2017 Agenda Opening en mededelingen Vaststellen agenda Jaarverslag afd. Noord Brabant Financieel verslag Verslag kascommissie Decharge penningmeester

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad December 2015 1 Voorwoord, Op maandag 14 december 2015 hebben wij onze jaarlijkse KERSTVIERING voor alle leden en een speciale uitnodiging

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle 74 Kavellijsten voor de veilingen van 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Wij bieden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging Postfris 68 Vleuten De Meern. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. Website: www.pf68.nl Telefoonnummers bestuursleden:

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 ALV AGV S.H.E.L.L. 2014 GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 1 AGENDA 20 MAART 2014 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 21 maart 2013 4. Verslag van de kascommissie 5. Resultaat 2013

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

In deze eerste jaren steeg het aantal leden naar 192.

In deze eerste jaren steeg het aantal leden naar 192. 1. 1968-1972 Dit zijn de beginjaren van Het Postmerk. De oprichtingsvergadering werd in De Schouw gehouden. En het eerste bestuur werd geïnstalleerd. Tijdens de bijeenkomsten werden er in die tijd allerlei

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 27 november 2016

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 27 november 2016 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje Voor 27 november 2016 Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 5 Brepost altijd op de website 6 PostNL 7 Kavellijst veiling 23 september 2014 8 Kavellijst veiling 28 oktober 2014 32 e jaargang - nr. 4

Nadere informatie