Blad 1 van 8. blad 1 HYPOTHEEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blad 1 van 8. blad 1 HYPOTHEEK"

Transcriptie

1 Blad 1 van 8 HYPOTHEEK blad 1 Heden, negentien november twee duizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Robert-- Lambert Gislaine Marie STEEGMANS, notaris te Maastricht: mevrouw Wendy Cornelia Leonie CROUX-BERKHOF, geboren te Maastricht - op acht april negentienhonderd tweeënzeventig, kantooradres: Vrijthof 19 te LD Maastricht, te dezen handelende als gevolmachtigde van: de STAAT DER NEDERLANDEN, MINISTERIE VAN FINANCIËN, BELASTINGDIENST LIMBURG, KANTOOR MAASTRICHT, kantoorhoudende te 6216 BL Maastricht, Terra Nigrastraat 10, (postadres: postbus 5750, 6202 MB Maastricht), en als zodanig de Staat der Nederlanden --- rechtsgeldig vertegenwoordigende; de Staat der Nederlanden hierna te noemen "schuldeiser"; de heer mr. David MOSZKOWICZ, wonende te 6212 AT Maastricht, Sint Lambertuslaan 10 A, geboren te Maastricht op zevenentwintig februari negentienhonderd vijftig, houder van het Nederlands paspoort met het kenmerk- NX8JD8PD2, te dezen handelende: a. voor zich in privé; b. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd ADVOCATENKANTOOR MR DAVID MOSZKOWICZ B.V., gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende - te 6221 BL Maastricht, Wilhelminasingel 100, (postadres: Wilhelminasingel 100, 6221 BL Maastricht), en als zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig--- vertegenwoordigende; deze rechtspersoon is ingeschreven in het Handelsregister voor Limburg onder nummer ; in zijn sub b gemelde hoedanigheid, hierna te noemen "de hypotheekgever"; c. als bestuurder B en mitsdien als gezamenlijk bevoegd vertegenwoordiger---- van de stichting genaamd: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR - AANDELEN MR. M. MOSZKOWICZ SR., gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te 6221 BL Maastricht, Wilhelminasingel 100, (postadres: Wilhelminasingel 100, 6221 BL Maastricht) en als zodanig deze rechtspersoon tezamen met de comparant sub 3 rechtsgeldig vertegenwoordigende; deze rechtspersoon is ingeschreven in het Handelsregister voor Limburg onder nummer ; de heer mr. Max MOSZKOWICZ, wonende te 6212 BC Maastricht, Aylvalaan - 32, geboren te Maastricht op dertig januari negentienhonderd vijfenvijftig, houder van het Nederlands rijbewijs met het kenmerk , te dezen handelende: a. voor zich in privé; b. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd: ADVOCATENKANTOOR MR. MAX MOSZKOWICZ JR. B.V., gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te 6221 BL Maastricht, Onroerende Zaken Hyp3 : 64481/ :15

2 blad 2 Wilhelminasingel 100, (postadres: Wilhelminasingel 100, 6221 BL Maastricht), en als zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigende; deze rechtspersoon is ingeschreven in het Handelsregister voor Limburg onder nummer ; in zijn sub b gemelde hoedanigheid, hierna te noemen "de hypotheekgever"; c. als bestuurder A en mitsdien als gezamenlijk bevoegd vertegenwoordiger---- van de stichting genaamd: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR - AANDELEN MR. M. MOSZKOWICZ SR., voornoemd, en als zodanig -- deze rechtspersoon tezamen met de comparant sub 2 rechtsgeldig vertegenwoordigende; mevrouw mr Irene Cornelia Willemina WILLEMSEN, kandidaat-notaris, geboren te Tilburg op negentien juni negentienhonderd tweeënzeventig, kantooradres: Vrijthof 19 te 6211 LD Maastricht, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: a. de heer mr. Abraham Maarten MOSZKOWICZ, geboren te Maastricht op --- zesentwintig juni negentienhonderd zestig, (identiteitsbewijs: het Nederlands rijbewijs nummer ), wonende te 1017 CA Amsterdam, Herengracht 464, gehuwd; b. MR. A. MOSZKOWICZ ADVOCATENKANTOOR B.V., gevestigd te-- Amsterdam, kantoorhoudende te 1017 CA Amsterdam, Herengracht 464,---- (postadres: Postbus 15680, 1001 ND Amsterdam), en als zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigende; deze rechtspersoon is ingeschreven in het Handelsregister voor Amsterdam onder nummer ; hierna te noemen "de hypotheekgever" De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden als volgt TEGENSTRIJDIG BELANG A. De comparant sub 2, handelende in privé als enig aandeelhouder in de vennootschap ADVOCATENKANTOOR MR. DAVID MOSZKOWICZ B.V. - verklaarde voor zoveel nodig zichzelf aan te wijzen als vertegenwoordiger van-- die vennootschap bij tegenstrijdig belang in de onderhavige transactie en deze--- transactie goed te keuren B. De comparant sub 3, handelend in privé, als enig aandeelhouder in de vennootschap ADVOCATENKANTOOR MR. MAX MOSZKOWICZ JR. B.V. verklaarde voor zoveel nodig zichzelf aan te wijzen als vertegenwoordiger van-- die vennootschap bij tegenstrijdig belang in de onderhavige transactie en deze--- transactie goed te keuren C. De comparant sub 4, handelend namens de heer mr. Abraham Maarten MOSZKOWICZ in privé, als enig aandeelhouder in de vennootschap MR. A. --- MOSZKOWICZ ADVOCATENKANTOOR B.V., verklaarde voor zoveel nodig de heer Abraham Maarten MOSZKOWICZ aan te wijzen als vertegenwoordiger van die vennootschap bij tegenstrijdig belang in de onderhavige transactie en---- deze transactie goed te keuren D. De comparanten sub 2 en 3, handelend in privé alsmede als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN MR. M. MOSZKOWICZ SR.,---- alsmede de comparant sub 4, handelend namens de heer mr. Abraham Maarten - MOSZKOWICZ, tezamen handelend als enig aandeelhouders in de vennootschap B.V. ADVIES-, BEHEERS- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ PATRIMONIUM nagenoemd, verklaren hierbij voor zoveel nodig ieder van de bestuurders van die vennootschap aan te - wijzen als zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger van die vennootschap bij -----

3 blad 3 tegenstrijdig belang in de onderhavige transactie en deze transactie goed te keuren TITEL De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de hypotheekgever en de--- schuldeiser zijn overeengekomen dat door de hypotheekgever ten behoeve van de--- schuldeiser het recht van derde hypotheek wordt gevestigd op het in deze akte omschreven registergoed, tot zekerheid van al hetgeen de vennootschap mr. A Moszkowicz Advocatenkantoor B.V., alsmede de heer mr. A.M. Moszkowicz, geboren te Maastricht op zesentwintig juni negentienhonderd zestig, wonende te CA Amsterdam, Herengracht 464, in privé, zo te zamen als ieder afzonderlijkte noemen "de schuldenaar", terzake aan de schuldeiser verschuldigde belastingen, renten en vergrijpboeten zoals opgenomen in een vaststellingsovereenkomst gedateerd vijfentwintig oktober twee duizend twaalf, waarvan een kopie aan deze--- akte zal worden vastgehecht /. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Ingeval de schuldenaar uit meerdere personen bestaat zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze akte HYPOTHEEKVERLENING De hypotheekgever verklaarde, ter uitvoering van voormelde overeenkomst, tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de schuldeiser blijkens haar administratie van de schuldenaar, zowel van hen tezamen als van ieder van hen afzonderlijk, te --- vorderen heeft of mocht hebben, uit hoofde van openstaande vorderingen met betrekking tot verschuldigde belastingen, dan wel uit welken anderen hoofde ook, -- ten behoeve van de schuldeiser het recht van hypotheek te verlenen tot een bedrag van een miljoen vijfhonderd duizend euro ( ,--) aan hoofdsom en tot--- een bedrag tot zekerheid voor de betaling van de bedongen renten, boeten, kosten en het overigens in verband met het vorenstaande verschuldigde, tezamen begroot op -- vijfentwintig procent (25%) van de hoofdsom, zijnde driehonderd vijfenzeventig---- duizend euro ( ,--), derhalve in totaal een miljoen achthonderd vijfenzeventig duizend euro ( ,--), op het navolgende registergoed: het kantoorgebouw met woning, ondergrond en tuin, staande en gelegen aan de Herengracht 464 te 1017 CA Amsterdam,, kadastraal bekend als gemeente--- Amsterdam I sectie I nummer 10326, groot twee are en vijftig centiare, hierna te noemen "het onderpand" Het hiervoor omschreven registergoed is niet anders met hypotheek of beslag bezwaard dan met: een recht van eerste hypotheek ten behoeve van schuldeiser tot en ten belope ener--- hoofdsom van een miljoen euro ( ,--), krachtens een akte van hypotheekstelling op eenentwintig mei twee duizend tien verleden voor notaris mr. - Steegmans te Maastricht, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op eenentwintig mei twee duizend tien in register 3 deel nummer 142; en een recht van tweede hypotheek ten behoeve van schuldeiser tot en ten belope ener - hoofdsom van eenhonderd zesendertig duizend zeshonderd negenenzeventig euro--- ( ,--), krachtens een akte van hypotheekstelling op twintig januari twee----- duizend twaalf verleden voor notaris mr. Steegmans te Maastricht, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op twintig januari twee duizend twaalf in register 3 deel nummer Het hiervoor omschreven registergoed is door de hypotheekgever in eigendom verkregen, ieder voor een/derde onverdeeld gedeelte, door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op tweeëntwintig januari negentienhonderd drieënnegentig, in register 4 in deel nummer 15, van een afschrift van een akte van koop en levering, houdende kwitantie

4 blad 4 voor de betaling van de koopsom, op tweeëntwintig januari negentienhonderd drieënnegentig verleden voor mr. Posch, notaris te Amsterdam De hypotheekgever verklaarde, dat het onderpand niet anders is verhuurd dan thansaan schuldeiser bekend BEPALINGEN ZEKERHEIDSTELLINGEN Partijen verklaarden te zijn overeengekomen, dat op voormelde zekerheidstelling en verdere verbintenissen en op alle verplichtingen waarvoor deze zekerheidstelling isgeschied, van toepassing zullen zijn de navolgende bepalingen en bedingen: WIJZIGING BESTEMMING Het onderpand mag zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiser niet van aard, bestemming, inrichting of gedaante worden veranderd, noch mag een wijziging worden aangebracht, gedoogd of toegestaan waardoor waardevermindering kan optreden MEDE-ONDERPAND De door hypotheekgever en/of schuldenaar aangebrachte veranderingen en toevoegingen strekken de schuldeiser tot onderpand van zijn vordering en mogen niet worden weggenomen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming --- van de schuldeiser Ingeval deze veranderingen en toevoegingen in strijd met het vorenstaande toch worden weggenomen, worden deze weggenomen zaken reeds nu voor alsdan---- door de hypotheekgever en/of schuldenaar aan de schuldeiser in pand gegeven -- tot zekerheid als voormeld, welke inpandgeving door de schuldeiser wordt aangenomen De hypotheek/pandhouder is bevoegd deze verpande zaken en de verhypothekeerde goederen tezamen volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren ONDERHOUD EN VERZEKERING De hypotheekgever is verplicht het onderpand tegen herbouwwaarde te verzekeren en verzekerd te houden bij een solide verzekeringsmaatschappij tegen elke schade tengevolge van brand, blikseminslag en ontploffingen en voorts tegen zodanig andere schaden als de schuldeiser zal wensen, zulks met --- inbegrip van de schadeoorzaken als bedoeld in artikel 249 van het Wetboek van Koophandel Ingeval van brand en/of andere schade aan het onderpand overkomen en waartegen verzekerd is, heeft de schuldeiser een wettelijk pandrecht op alle vorderingen tot vergoeding zoals bepaald in artikel 3:229 van het Burgerlijk----- Wetboek De polissen en premiekwitanties zullen door de hypotheekgever en/of schuldenaar op eerste verzoek van de schuldeiser aan hem dienen te worden getoond Ingeval van schade dient de schuldeiser zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld De regeling van de schadevergoeding vereist de voorafgaande goedkeuring vande schuldeiser De mededeling als bedoeld in artikel 3:239 lid 3 met betrekking tot de in artikel- 3:229 bedoelde pandrecht kan ook gedaan worden na het ontstaan van de bedoelde vorderingen, alsmede wanneer op die vorderingen beslag wordt gelegd of wanneer de hypotheekgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van - faillissement wordt verklaard. Een en ander met inachtneming van de rechten --- van de eventuele eerder ingeschreven hypotheekhouder(s) BETALING LASTEN EN PREMIE De eigenaarslasten en andere op het onderpand drukkende lasten, alsmede de---- assurantiepremies dienen tijdig door de hypotheekgever en/of schuldenaar te ----

5 blad 5 worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling door de hypotheekgever en/of - schuldenaar is de schuldeiser bevoegd deze betalingen te doen en het door hem - betaalde terug te vorderen en te beschouwen als kosten zoals bedoeld onder het - hoofdstuk Hypotheekstelling sub I VERBODSBEPALINGEN Zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiser is het hypotheekgever niet - toegestaan: vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen voor langer dan drie maanden te --- bedingen of te ontvangen Vervreemding of verpanding van het recht op huur- of pachtpenningen aan een - ander dan de schuldeiser is niet toegestaan IN BEHEER NEMEN ONDERPAND Indien de hypotheekgever en/of schuldenaar in ernstige mate tekort schiet in zijn verplichtingen tegenover de schuldeiser, is de schuldeiser met machtiging van de president van de Rechtbank bevoegd het onderpand in beheer te nemen ONTRUIMING BIJ VERKOOP Indien de schuldeiser bevoegd is om over te gaan tot de verkoop van het onderpand als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zal de schuldeiser bevoegd zijn het onderpand te doen ontruimen. Deze ontruiming kan zonodig geschieden uit kracht van de grosse van deze akte, zonder dat verdere -- rechterlijke tussenkomst is vereist OPEISBAARHEID Bij niet nakoming door de hypotheekgever casu quo schuldenaar van enige verplichting uit hoofde van deze hypotheek en/of uit hoofde van de door de hypotheekgever casu quo de schuldenaar met de schuldeiser getroffen betalingsregeling is al hetgeen de schuldenaar aan de schuldeiser verschuldigd is direct opeisbaar VERKOOP Bij gebreke van behoorlijke nakoming door de schuldenaar van zijn verplichtingen tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is verleend, is de schuldeiser bevoegd het onderpand, in het openbaar te doen verkopen volgens de voor hypotheek geldende regels, teneinde uit de opbrengst al het door de schuldenaar en/of hypotheekgever aan de schuldeiser verschuldigde te verhalen. De schuldeiser is alsdan gerechtigd de veilingcondities vast te stellen en de veiling te regelen, met inachtneming van de door de wet terzake gestelde regels. De hypotheekgever zowel als de schuldeiser kunnen de president van de rechtbank verzoeken een onderhandse verkoop toe te staan als bedoeld in artikel 3: 268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek Indien de schuldeiser het onderpand niet reeds ontruimd onder zich heeft krachtens het bepaalde in artikel 6, zal die ontruiming kunnen geschieden uit ---- kracht van de grosse van het proces-verbaal van veiling of - indien het een onderhandse levering betreft - krachtens de grosse van de akte van levering De schuldeiser is bevoegd om namens de schuldenaar en/of hypotheekgever een daartoe strekkend beding in dat proces-verbaal of die akte van levering te doen-- opnemen EERDERE RECHTHEBBENDEN Het in deze hypotheekbepalingen bedongene geldt met inachtneming van de----- rechten van de eerder ingeschreven rechthebbenden, voorzover die gelijkelijk --- zijn bedongen KOSTEN De kosten van deze akte en alle andere kosten waartoe deze hypotheekverlening nuof te eniger tijd aanleiding mochten geven zijn voor rekening van de schuldenaar. --- AANVAARDING

6 blad 6 De schuldeiser verklaarde de in deze akte geconstateerde hypotheekstelling aan te -- nemen OPZEGGING Hypotheekgever verleent aan de schuldeiser het recht om te allen tijde het in de akte verleende hypotheekrecht en/of de pandrechten op te zeggen POSITIEVE/NEGATIEVE HYPOTHEEKVERKLARING De heer mr. David MOSZKOWICZ voornoemd en de heer mr. Max MOSZKOWICZ voornoemd, te dezen handelende als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd B.V. ADVIES-, BEHEERS- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ PATRIMONIUM, hierna ook te noemen "Patrimonium", gevestigd te Maastricht, - kantoorhoudende te 6221 BL Maastricht, Wilhelminasingel 100, postadres: Wilhelminasingel 100, 6221 BL Maastricht (ingeschreven in het Handelsregister---- voor Limburg onder nummer ), en als zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigende, verlenen bij deze onherroepelijke volmacht aan de Schuldeiser, om voor en namens Schuldenaar, op zodanig tijdstip als de Schuldeiser of zijn rechtsopvolgers - dit wenselijk mocht achten, een recht van hypotheek te vestigen, ten behoeve van de Schuldeiser of zijn rechtsopvolgers, tot zekerheid voor de nakoming door Schuldenaar van voormelde betalingsverplichting aan de schuldeiser en onder al zodanige en nagemelde bepalingen als gebruikelijk zijn, tot een hoofdsom van vijfhonderd duizend euro -- ( ,--), op de volle eigendom van het navolgende aan Patrimonium in eigendom toebehorende registergoed het woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Wilhelminasingel 100 te 6221 BL Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie E nummer 590, groot vier are en negenenveertig centiare (4 a en 49 ca) Patrimonium zal het onderhavige registergoed zonder voorafgaande schriftelijke ---- toestemming van de Schuldeiser of zijn rechtsopvolgers niet met hypotheek of andere beperkte rechten en/of kwalitatieve verplichtingen mogen bezwaren Voormelde hypotheekvolmacht omvat tevens het recht om in de akte van vestiging - van vorenbedoeld hypotheekrecht al zodanige bedingen te doen opnemen als bij----- hypotheekverleningen ten behoeve van de grote geldverstrekkende instellingen gebruikelijk zijn, speciaal de bedingen als bedoeld in de artikelen: ( verhuurbeding); ( beding inzake veranderingen onderpand); (beheers- en ontruimingsbeding); ( beding van parate executie); elk in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, te dien einde domicilie te kiezen, alle benodigde stukken te tekenen en in het algemeen alles te doen, wat daartoe verder nodig is en de gevolmachtigde nodig of - wenselijk zal oordelen, zonder daartoe enige nadere lastgeving of volmacht te behoeven, zullende alles, wat in deze akte niet speciaal is vermeld, geacht worden -- hierin te zijn opgenomen Deze volmacht is onherroepelijk in de zin van artikel 3:74 Burgerlijk Wetboek en--- eindigt niet door het overlijden of de onder curatelestelling van de volmachtgever. -- VOLMACHTEN Van gemelde volmacht van schuldeiser blijkt uit een onderhandse akte die aan deze akte zal worden vastgehecht /. De door de volmachtgever sub 4 verleende volmacht blijkt uit een op vijftien november twee duizend twaalf voor de waarnemer van notaris mr. C.J. van Oevelen te Amsterdam verleden notariële volmacht alsmede uit een onderhandse akte,

7 blad 7 waarvan een kopie aan deze akte zal worden vastgehecht /. AFSTAND RECHT OM VERNIETIGING TE VORDEREN De comparanten sub 2., 3. en 4., handelend in alle voormelde hoedanigheden, verklaarden nu voor alsdan afstand te doen van het recht om vernietiging te vorderen van de vestiging van voormeld hypotheekrecht, met name indien mocht blijken dat - door de vestiging van de onderhavige hypotheek het doel van de betreffende vennootschap mocht blijken te zijn overschreden DOMICILIE Terzake van de inschrijving van deze akte in de openbare registers van de Dienst---- voor het Kadaster en de Openbare Registers en voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging van deze akte, verklaarden de comparanten woonplaats te kiezen - ten kantore van de notaris, bewaarder van deze minuutakte De comparanten zijn mij, notaris, bekend De identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/ partijen is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten WAARVAN AKTE In minuut is verleden te Maastricht op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de -- comparanten hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend, om elf uur zesenvijftig (11:56) (volgt ondertekening) VOOR AFSCHRIFT: R. Steegmans De ondergetekende, mr. Robert Lambert Gislaine Marie Steegmans, notaris te Maastricht, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

8 Blad 8 van 8 Verklaring: Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op om 14:15 in register Onroerende Zaken Hyp3 in deel nummer 51. Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend certificaat van Getronics CSP Organisatie CA - G2 met nummer EF415DB8A37ACA07028DAD8 toebehoort aan Robert L.G.M. Steegmans. Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes. Onroerende Zaken Hyp3 : 64481/ :15

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

RW/20130514 HYPOTHEEK

RW/20130514 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 RW/20130514 1 HYPOTHEEK Op zevenentwintig september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Robbert van der Weide, notaris te Alkmaar: A. mevrouw Daniëlle Catharina Wilhelmina van Dijk,

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK F518/F649/31004917 Versie 13 november 2017 (MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. [***], notaris te [***], verschenen: [***], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864)

HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864) Blad 1 van 7 HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864) 1 Heden, negen en twintig november tweeduizend dertien, verschenen voor mij, meester Alexander Stuijt, notaris te Haarlem: 1.

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00 20064871 hyp ial Blad 1 van 7 Heden, zesentwintig juni tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. a. de heer Johannes Cornelis Woerlee,

Nadere informatie

AKTE VAN HYPOTHEEK

AKTE VAN HYPOTHEEK 20140238-1 - JK/IS versie: 1 #764324 - model ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl - leningnummer: @ AKTE VAN HYPOTHEEK (@straat te @) Heden, @ verschenen voor mij, mr. Jeffrey Rodney Koenecke, toegevoegd

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) F518/F649/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. René Albertus Spit, notaris te 's-gravenhage, verschenen:

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08 Blad 1 van 9 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 23.177/GW Heden, twintig juni twee duizend twaalf, verscheen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort, notaris met als vestigingsplaats Arnhem:

Nadere informatie

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp3 : 50265/ :37

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp3 : 50265/ :37 Blad 1 van 5 HYPOTHEEKAKTE@ Naarderweg 16 te 1217 GL Hilversum@ Heden, vier juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr Bauke Beerns Faber, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer

Nadere informatie

Blad 1 van 8 HYPOTHEEK

Blad 1 van 8 HYPOTHEEK Blad 1 van 8 HYPOTHEEK L19197h Leningnummer: 10001564 Heden, drie november tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:--------------------------------------

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het

Nadere informatie

Zaaknummer: 141.290 HYPOTHEEK

Zaaknummer: 141.290 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 Zaaknummer: 141.290 1 HYPOTHEEK Heden, de eerste april tweeduizend acht, verschenen voor mij, Mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Margaretha Christina Elasri-van Essen, geboren

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

Blad 1 van 5 Referentienummer : 20061370 \ BW \ BW AKTE VAN RECTIFICATIE DELLENWEG TE EPE Heden, negen mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Boudewijn Cornelis Maria Waaijer, notaris gevestigd te

Nadere informatie

- 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013)

- 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013) - 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013) Op *** verschenen voor mij, mr. Jeroen Jan Hendrik Wevers, kandidaatnotaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer in de zin van artikel 29a

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

Willem SCHELLEKENS WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V.

Willem SCHELLEKENS WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. 20071909 Blad 1 van 6 Heden, zes augustus tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van de met verlof afwezige notaris

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

Offertenummer: 200.072.687 en 200.072.688 HYPOTHEEK

Offertenummer: 200.072.687 en 200.072.688 HYPOTHEEK Referentienummer : 20082794.01\S\ CZ\3 Blad 1 van 12 Offertenummer: 200.072.687 en 200.072.688 HYPOTHEEK Heden, een december tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte,

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

VERDELING EN LEVERING Doss:

VERDELING EN LEVERING Doss: Blad 1 van 5 VERDELING EN LEVERING Doss: 41.438-1 - Heden, dertig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Robert Maria Ernest Servaas Smeets, notaris te Kerkrade:-----------------------------------------------

Nadere informatie

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING Blad 1 van 14 Kenmerk: 2009E26251ER 1 KADASTERVERKLARING Heden, twaalf oktober tweeduizend negen, verklaar ik, mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris gevestigd te Amsterdam, op verzoek van: 1. a. Watze

Nadere informatie

Hypotheek. Offertenummer: *** Kenmerk: *** Zaaknummer: ***

Hypotheek. Offertenummer: *** Kenmerk: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37 Blad 1 van 5-1 - 111477.01/HE/PV/YK/1 LEVERING ten titel van storting op aandelen Heden, negentien maart tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

Hypotheekstelling Obvion

Hypotheekstelling Obvion Ondergetekende, *** ***, notaris te ***, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het stuk waarvan dit

Nadere informatie

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING Blad 1 van 6 Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : 20063122 \ lhe \ lh LEVERING Heden, negenentwintig september tweeduizend zes, verschenen voor mij, mevrouw mr. Klara Martha Maria de Wit, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V.

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V. Blad 1 van 7 031407 Heden zes en twintig mei tweeduizend acht zijn voor mij, Mr. Kornelis Adrianus Johannes Koppelaar, notaris te Sliedrecht, verschenen: 1. mevrouw LIEKE DE GRAAF, geboren te Leiden op

Nadere informatie

VERDELING EN LEVERING. Zaaknummer: 2012C36642MvD

VERDELING EN LEVERING. Zaaknummer: 2012C36642MvD Blad 1 van 6 VERDELING EN LEVERING 1 Zaaknummer: 2012C36642MvD Vandaag, vijftien maart tweeduizend twaalf verschenen voor mij, mr. Johanna Dimphna Maria de Rooij, notaris met de plaats van vestiging de

Nadere informatie

39981pv AKTE VAN LEVERING

39981pv AKTE VAN LEVERING Blad 1 van 7 39981pv 1 AKTE VAN LEVERING Heden, vijf en twintig mei tweeduizend negen, verschenen voor mij, Mr Nico Vanderveen, notaris te Zaanstad, kantoorhoudende te Zaandam: 1. de heer Rudolf Simon

Nadere informatie

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014 AKTE HOUDENDE HYPOTHEEKSTELLING EN VERPANDING betreft : "Nieuwe Energie" te Haarlem 61400672/01 Op * tweeduizend veertien verschijnen voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht:

Nadere informatie

LEVERING. pagina - 1 -

LEVERING. pagina - 1 - Blad 1 van 7 pagina - 1 - LEVERING Heden, vierentwintig december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr---------- Nicolaas Reinoud Adriaan Oudkerk, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", -

Nadere informatie

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING Blad 1 van 5 Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) 1 LEVERING Heden, vier augustus tweeduizend en acht, verschijnen voor mij, mr. Pieter Cornelis Johannes Mulder, notaris te Utrecht: 1. de heer Adriaan Marinus

Nadere informatie

LEVERING HET BAT 3-5 VALKENBURG AAN DE GEUL

LEVERING HET BAT 3-5 VALKENBURG AAN DE GEUL Blad 1 van 5 LEVERING HET BAT 3-5 VALKENBURG AAN DE GEUL blad 1 Heden, veertien november tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Bart Louis Willem Paul Versteeg, notaris te Maastricht: -----------------------------------------------

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle Op zes november tweeduizend veertien verschijnt voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht: de heer

Nadere informatie

2014.001498.01/LJ HYPOTHEEK. CONCEPT d.d. 28 januari 2015

2014.001498.01/LJ HYPOTHEEK. CONCEPT d.d. 28 januari 2015 2014.001498.01/LJ 1 HYPOTHEEK CONCEPT d.d. 28 januari 2015 Mr. S.H.P. Huiskes, notaris Heden, dertig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Maaike Hesselink, kandidaat-notaris, hierna te

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE Blad 1 van 5 Kenmerk: 2016B1053305BE 1 LEVERINGSAKTE Heden, een september tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Bruno Anton Eric August Berger, notaris te Amsterdam: 1. de heer Ariel Zachor, wonende

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

LEVERINGSAKTE. R.19476_trp/jr

LEVERINGSAKTE. R.19476_trp/jr Blad 1 van 9 LEVERINGSAKTE R.19476_trp/jr Heden, zevenentwintig maart tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:------------------------------ 1. mevrouw

Nadere informatie

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014 CONCEPT d.d. 20 januari 2014 Advocaten & Notarissen Indien er onjuistheden voorkomen in de tekst van deze akte verzoeken wij u tijdig voor het passeren van de akte contact met ons op te nemen. VESTIGING

Nadere informatie

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere Blad 1 van 8 LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere 1./. Heden, negen september tweeduizend tien, verschijnen voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Jannetje Johanna de Waal,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Notariskantoor Bakker Voorwinde Mens te Amsterdam zaaknummer: /MG AKTE TOT LEVERING

Notariskantoor Bakker Voorwinde Mens te Amsterdam zaaknummer: /MG AKTE TOT LEVERING - 1 - Blad 1 van 6 zaaknummer: 149.246/MG AKTE TOT LEVERING Heden, de acht en twintigste december tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, Mr. Marc Goossens, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

Blad 1 van 5 AKTE VAN LEVERING

Blad 1 van 5 AKTE VAN LEVERING Blad 1 van 5 AKTE VAN LEVERING Heden, dertig maart twee duizend zeven, zijn voor mij, mr. Franciscus Joseph Maria Kompier, notaris gevestigd te Lisse, verschenen: 1. de heer Frank René Deelissen, te dezer

Nadere informatie

De Vastgoederen Beheer B.V.

De Vastgoederen Beheer B.V. 20071909 Blad 1 van 6 Heden, zes augustus tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van de met verlof afwezige notaris

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V.

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V. Blad 1 van 6 Heden, veertien september tweeduizendzes, verschenen voor mij, mr. JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, als waarnemer van mr. HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem: 1. mevrouw Linda Christina

Nadere informatie

Blad 1 van 13 bladzijde: 1 AKTE HOUDENDE OPHEFFING EN HERNIEUWDE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 22.041/GW Heden, dertig december twee duizend tien, verschenen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort,

Nadere informatie

WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD

WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD Blad 1 van 7 38911 1 WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD Heden, vijf en twintig januari tweeduizend twaalf verscheen voor mij, Mr. Fazilah Farahnaz Lalmahomed, notaris te

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, vier oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer mr. Johannes Hermanus Frederik

Nadere informatie

- 1 - 2006.197301/CN AKTE TOT LEVERING LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 35 TE 1017 NG AMSTERDAM. Blad 1 van 7

- 1 - 2006.197301/CN AKTE TOT LEVERING LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 35 TE 1017 NG AMSTERDAM. Blad 1 van 7 Blad 1 van 7-1 - 2006.197301/CN AKTE TOT LEVERING LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 35 TE 1017 NG AMSTERDAM Heden, éénendertig januari tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Mr. Alexander Evert Blom, notaris te

Nadere informatie

MODEL HYPOTHEEKAKTE. Heden, verschenen voor mij, notaris ter standplaats

MODEL HYPOTHEEKAKTE. Heden, verschenen voor mij, notaris ter standplaats MODEL HYPOTHEEKAKTE Heden, verschenen voor mij, notaris ter standplaats.: 1., wonende.., geboren te op., identiteitsnummer., volgens haar/zijn verklaring ongehuwd en nimmer gehuwd geweest, hierna te noemen

Nadere informatie

VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING

VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING Blad 1 VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING Ondergetekende, Mr Robbert Alexander Gallas, notaris ter standplaats 's- Gravenhage, verklaart vast te stellen de volgende: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51136/32 30-11-2006 14:31

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51136/32 30-11-2006 14:31 Blad 1 van 6 Blad: 1 AKTE VAN LEVERING Heden, dertig november tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Paulus Lambertus Vierveijzer, notaris te Amsterdam: 1. de heer Almar Falk Gerard Bakker, geboren

Nadere informatie

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79 1 Blad 1 van 5 Ref : JBO/ML/ERO (210710.1) Dos : 28002216 CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel 58596 nummer 79 Heden, tweeëntwintig juli tweeduizend

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 11 1 2008M11996NB aanvulling bij inschrijving in register 4 deel 55945 nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op elf december tweeduizend acht verscheen voor mij, mr. Michel ------ René

Nadere informatie

NOTARIËLE VERKLARING

NOTARIËLE VERKLARING Blad 1 van 64 51237/AC/wb Versie: 14-03-2017 1 NOTARIËLE VERKLARING Op zestien maart tweeduizend zeventien verklaar ik, mr. Johny Boy Heldoorn, notaris met plaats van vestiging Almere het volgende: 1.

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 53677/191 14-12-2007 09:00

Onroerende Zaken Hyp4 : 53677/191 14-12-2007 09:00 Blad 1 van 5 LEVERING@ Heden, dertien december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr Astrid Carla Maria Fokkema- Schute, notaris met plaats van vestiging Rotterdam: 1 mr. Petra van Biezen, geboren

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 56051/29 29-12-2008 14:58

Onroerende Zaken Hyp4 : 56051/29 29-12-2008 14:58 Blad 1 van 5 Heden, negenentwintig december tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Sebastiaan Kreugel, notaris te Wijdemeren: de heer Martin Johannes Maria Moerenhout, te dezer zake woonplaats kiezende

Nadere informatie

doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 HYPOTHEEK

doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 HYPOTHEEK Blad 1 van 8 doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 1 HYPOTHEEK Heden, twee april tweeduizend acht verschenen voor mij, Mr. Peggy-Ann Daniëlle Mokkum, notaris te Diemen: 1. mevrouw Elin Lijnberg,

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT

LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 9 LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT S.17460e Heden, zesentwintig september tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam:-----------------------------------------

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/149 01-03-2011 12:48

Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/149 01-03-2011 12:48 Blad 1 van 6 Heden achtentwintig januari tweeduizend elf verschenen voor mij, Mr Seine Harold Patrick Huiskes, notaris te Enschede: 1. de heer THIJS DIJKS (paspoort nummer NJ6314581, afgegeven te Berkelland

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

LEVERING VAN REGISTERGOED

LEVERING VAN REGISTERGOED Blad 1 van 6 Blad 1 LEVERING VAN REGISTERGOED Op één oktober twee duizend zeven verschenen voor mij, Mr. Johannes Willem ---- Gmelich Meijling, notaris gevestigd te Goes:-----------------------------------------------

Nadere informatie

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING Blad 1 van 14 *, HH/541074409/AKTE WIJZIGING SPLITSING 1 Heden, twaalf januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris te Rijswijk, Zuid-Holland: mevrouw Johanna Maria

Nadere informatie

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch Blad 1 van 6 1 Op drieëntwintig mei tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw Cindy de Vroedt-Bekooy,

Nadere informatie

20074478 sc rep nr LH -4031

20074478 sc rep nr LH -4031 20074478 sc rep nr LH -4031 Blad 1 van 6 Heden, veertien december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Simone Paulien van

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

/DST AKTE TOT LEVERING

/DST AKTE TOT LEVERING Blad 1 van 7-1 - 2005.177401/DST AKTE TOT LEVERING Heden, een februari tweeduizend zes, verschenen voor mij, Mr. Alexander Evert Blom, notaris te Amsterdam: 1. de heer HENDRIK VAN KLINGEREN, geboren te

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam LEVERING door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen voor mij, @: 1. @, hierbij handelend als

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam Blad 1 van 7 1 AKTE TOT LEVERING Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam./. Heden, één juli tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Susan Jeanette van Os, kandidaat-notaris, wonende te Amsterdam,

Nadere informatie

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 5 Referentienummer : 20070291 \ lhe/ss \ LH KADASTERVERKLARING Heden, vierentwintig januari tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam, op

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 8 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, negenentwintig februari tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. de heer Willem

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid Blad 1 van 11 LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid S.17015 Heden, dertig maart tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam:---------------------------------------------------

Nadere informatie