Activiteitenoverzicht Crossdynamic

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenoverzicht Crossdynamic 2014-2015"

Transcriptie

1 Activiteitenoverzicht Crossdynamic

2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Introductie Trainers 2 Module: 'In the Picture' 3-4 Module 'Het gezinssysteem bij Erik thuis' 5 Optioneel: Regiescène 'Interveniëren in het Gezinssysteem' 6 Lezingen 7 Persoonlijke Intervisietrajecten 8 Trainingen Communicatie & Effectiviteit Algemeen 9

3 Inleiding Het is ons als trainingsbureau voor professionals die werken binnen Zorg & Welzijn natuurlijk niet ontgaan dat in welzijnsland ontzettend hard wordt gewerkt om de transitie van de zorg in goede banen te leiden. Ook wij merken de effecten hiervan, omdat wij net zoals de diverse welzijnsinstellingen aan het kennismaken zijn met nieuwe samenwerkingspartners. Ondertussen maken wijzelf ook een ontwikkeling door. De afgelopen jaren hebben wij ons sterk gericht op multiproblem-problematiek binnen de LVG-sector. Het zal de komende jaren onze missie blijven professionals die actief zijn binnen Lvg- gezinnen Trainingsaanbod Crossdynamic praktisch te ondersteunen. Een tweede missie is om ons meer te gaan richten op multiproblem-gezinnen in het algemeen. Waarbij eveneens sprake is van een matige tot ernstige opvoedingsproblematiek. Wij menen dat onze expertise hierdoor breder ingezet kan worden en meer tot zijn recht komt. De afgelopen jaren kunnen wij terugkijken op een prettige samenwerking met organisaties. Uit evaluaties is gebleken dat professionals profiteren van de door ons gegeven trainingen. Daarnaast zijn wij trots dat daarbij wij van toegevoegde waarde zijn gebleken voor de teamspirit en de onderlinge (collegiale) verbondenheid, die naar aanleiding van de trainingen en intervisietrajecten wordt ervaren. Wij hopen de komende jaren organisaties wederom van dienst te kunnen zijn vanuit onze missie om professionals te ondersteunen bij het begeleiden van ouders en kinderen, die binnen zeer lastige gezinsomstandigheden opgroeien. Erik Smid & Tessa van Overbeek Oktober

4 Introductie trainers Inleiding Als professional is het nodig om het eigen creatief vermogen aan te spreken en de eigen competenties effectief in te zetten. Vanuit onze werkwijze zijn wij van toegevoegde waarde voor het methodisch handelen van de professional. Ons streven is dat wij de vaak broze samenwerking met de leden van het gezin weer effectief te maken. Onze trainingen zijn hierom kortdurend, intensief en resultaatgericht. Met als doel het vinden van gezamenlijke oplossingen voor dilemma s. In combinatie met het oefenen van interventies om te ontdekken welk gedrag nodig is om resultaten te behalen Erik Smid Zijn visie op het hanteren van gezinsproblematiek is gebaseerd op zijn eigen jeugd waarin hij opgroeide als zoon binnen een gezin met verstandelijk beperkte ouders en zus. Daarnaast is hij beroepsmatig zich toe gaan leggen op het systemisch benaderen van gezinsproblematiek. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, heeft hij een driejarige ervaringsgerichte coachingstraject gevolgd. Waarna hij als (gereg.) psychosociaal therapeut zijn eigen praktijk is gestart. Met deze achtergrond is Erik in staat in brede zin aan te sluiten op de (methodische) referentiekaders van de professionals. Zijn werkstijl is sterk analytisch, uitdagend en confronterend. Hij heeft een positieve, realistische kijk op de rol van de professional. Tessa van Overbeek Tessa biedt al meer dan 20 jaar ondersteuning bij hoe effectief te communiceren om een doelstelling gezamenlijk te bereiken. Tessa heeft sterke kwaliteiten ontwikkeld om te analyseren vanuit welke 'laag' en drijfveer de hulpverlener communiceert. Door rollenspellen in te zetten kan zij als geen ander meekijken of een interventie niet alleen effectief is, maar ook vanuit welke relatie mensen met elkaar communiceren. Omdat Tessa van mening is dat elke interventie pas succesvol is als er sprake is van een goede samenwerkingsrelatie, geeft zij op dit gebied veel 'tools' mee. Ze heeft ervaring met uiteenlopende communicatiemodules en - strategieën. Naast trainer is zij actief op de Hanzehogeschool als freelance methodiekdocente voor het onderdeel Positieve Gespreksvoering'. Daarnaast werkt zij als trainer/ trainingsacteur voor onder meer: de Verloskunde Academie Groningen, Twynstra & Gudde en diverse bedrijven. 2

5 Module: 'In the Picture' Historie De module is ontwikkeld naar aanleiding van een vraag vanuit een gespecialiseerd team, werkzaam binnen een instelling voor 24uurs-verblijf, die zich dagelijks richten op gezinnen met Lvg- & multiproblem-problematiek (multidiagnostiek). Dit team had behoefte aan een verdiepende training om multiproblem-problematiek beter te doorzien en praktisch te hanteren. Met als kernvraag: hoe geef je gericht begeleiding aan ouders, met daarbij de vraag: hoe zorg je dat de professional ook het (emotioneel verwaarloosd) kind in zijn of haar behoeften tegemoet komt? Werkwijze De trainingsmodule richt zich op het ontwikkelen van verdiepende kennis & vaardigheden om effectieve interventies in te zetten binnen complexe gezinssystemen. Vanaf dag één staat het hanteren van praktijksituaties centraal. Er is aandacht voor praktische vragen over hoe een goede samenwerkingsrelatie met ouders wordt gecreëerd. Met aandacht voor het omgaan met de behoeften van het kind. Immers gaat het om een gezinssituatie, waarbij sprake is van een gebrek aan het vermogen om het kind op te voeden in combinatie met emotionele verwaarlozing. Door inbreng van praktijksituatie wordt een directe koppeling gemaakt tussen de dagelijkse realiteit en de (persoonlijke) zoektocht van de professional hierin. Na het verkrijgen van inzichten is de volgende stap het in een rollenspel oefenen van nieuwe gedragstrategieën. Deze werkwijze heeft tot resultaat dat de professional direct in zijn eigen kracht wordt gezet, zodat hij of zij, bij wijze van spreken, de volgende dag met de casus uit de voeten kan. Duur van het traject In principe 6 dagdelen. Afhankelijk van de behoeften en doelstellingen kan de tijdsinvestering variëren. Wij adviseren een follow-up na een aantal weken om nieuw aangeleerd gedrag voldoende te integreren. 3

6 Doelstellingen De volgende subdoelen staan centraal: Prioriteiten aanbrengen rondom complexe gezinsproblematiek Op een creatieve wijze ingangen vinden in situaties die als vast wordt ervaren. Een positieve werkrelatie opbouwen met de gezinsleden Weerstanden rondom hulpverlening hanteren Nieuwe communicatiestrategieën ontwikkelingen en oefenen Vanuit de regierol respectvol en doelgericht opereren Transparant en congruent handelen Zelfzorg in acht nemen Openingen signaleren en verzilveren Crisismanagement Groepsgrootte Maximaal 6 deelnemers per dagdeel om ingebrachte casussen adequaat te behandelen. Prijs: Naar aanleiding van een oriënterend gesprek, waarin alle behoeften binnen het team zijn geformuleerd, wordt door ons een offerte opgesteld met een prijsindicatie. 4

7 Module ' Scène: Het gezinssysteem bij Erik thuis' Deze module is speciaal ontwikkeld voor onder meer studiedagen, congressen, teamdage, beleidsdagen en voor organisaties die aandacht willen besteden aan de Lvg- & multiproblem-problematiek. Tijdens een scène zetten drie acteurs een alledaagse situatie neer aan de hand van Erik Smid zijn persoonlijke ervaringen uit zijn jeugd. Waarbij sprake is van een complexe gezinssituatie en ouders met een verstandelijke beperking. De ervaren trainingsacteurs Wendi Koster, Gertjan van Kamp en Evelien Andriesse geven een zeer realistisch beeld van de interactiepatronen (of juist het gemis hiervan!) binnen een multiproblem-gezin. Door hun brede ervaring op het gebied van acteren & communicatievaardigheden zijn de acteurs in staat om situaties waarin er sprake is van discommunicatie, subtiel weer te geven. Naast confronterende en voor de professionals herkenbare voorbeelden, is gebruik gemaakt van een invoelbaar metafoor om de innerlijke worsteling van 'het kind in ontwikkeling' weer te geven. Erik Smid deelt als extra aanvulling op de scène gebeurtenissen uit zijn leven en wat de impact is voor de ontwikkeling van het kind. Hierdoor wordt helder wat maakt dat het zo lastig is om de eigen identiteit te ontwikkelen. Diverse Lvg-instellingen zijn uitermate lovend over de scène, omdat deze haarscherp de interactie binnen het gezin weergeeft en de acteurs 'respectvol & natuurgetrouw', interpreteren wat het betekent om in een gezinssysteem te leven met een verstandelijk beperkte ouders. Doelgroep: Professionals, werkzaam binnen Zorg&Welzijn die te maken hebben met multiproblemproblematiek. Zoals ambulante hulpverleners & groepsleiders binnen Lvg\ GGZ, maatschappelijk dienstverlening, Thuiszorg, etc. Groepsgrote: Maximaal 30 mensen 5

8 Optioneel: Regiescène 'Interveniëren in het Gezinssysteem' Na het tonen van drie momenten uit Erik zijn gezinssysteem is duidelijk geworden hoe het is om als kind op te groeien in een multiproblem-gezin. Daarbij om kind te zijn van lvg-ouders. Nu hebben we de extra mogelijkheid ingebouwd om met een team de discussie aan te gaan hoe de professional binnen dit gezinssysteem het beste interventies vorm geeft. Tessa van Overbeek acteert hierbij als hulpverlener die bij het gezin op bezoek gaat. Zij vaart hierbij compleet op de aanwijzingen die het publiek geeft om het contact met het gezin aan te gaan. Hierdoor wordt meteen duidelijk hoe belangrijk praktische aanwijzingen zijn en hoe dit er gedragsmatig eruit ziet. Medewerkers kunnen zo experimenten met interventies in dit complexe gezinssysteem. Dit biedt de mogelijkheid om na te denken en te reflecteren op wat nu echt in de praktijk werkt. Doordat een interventie op zijn werkbaarheid is getoetst, ontstaat meer zelfvertrouwen. Dit levert een oplossingsgerichte houding op bij de medewerkers. 6

9 Lezingen Erik verzorgt tijdens studiedagen, congressen, teamdagen en beleidsdagen lezingen over het thema: 'Het kind dat opgroeit binnen complexe gezinsproblematiek in combinatie met Lvg-ouders'. Erik is een voorbeeld voor hulpverleners en lotgenoten aangaande het kunnen overstijgen van deze lastige gezinssituatie. Zijn eigen ervaringen als zoon van verstandelijk beperkte ouders en zus betekende voor Erik dat hij al vroeg in zijn leven uitgedaagd werd zijn eigen ontwikkeling in 'eigen beheer' te nemen. Zijn zoektocht werd bemoeilijkt door het hebben van een cognitief, emotioneel en motorische ontwikkelingsachterstand. Daarbij betekende had het kiezen voor persoonlijke ontwikkeling en educatie tot gevolg dat er een kloof ontstond tussen hem en zijn ouderlijk gezin. In zijn sociale wereld werd hij buitengesloten en gestigmatiseerd om zijn ouderlijk gezin en zijn traag verlopende ontwikkeling. Daarbij had hij geen kennis van de gangbare sociale omgangsvormen. Als gevolg van de optelsom van deze en andere factoren was de emotionele impact zo groot dat hij werd geplaatst op een school voor speciaal onderwijs. Naast het aangaan van zijn ontwikkelingsachterstand, werd hij ook uitgedaagd om te gaan met identiteitsvragen. Het gemis aan aanwezige ouders, leverde een fundamenteel gevoel van bestaansleegte op, waardoor hij ging worstelen met identiteitsvraagstukken. De inzichten tijdens zijn levensreis heeft hij meegenomen in zijn professionele rol als trainer en intervisor. Hierdoor kan hij professionals praktische tips geven om het kind in deze gezinnen nog beter te zien. Erik onderbouwt zijn persoonlijke boodschap met eigen ervaringen en professionele inzichten over hoe om te gaan met trauma's die zijn ontstaan tijdens zijn kindertijd. Zijn visie is energiek, positief en realistisch en is er, ondanks dit pittig thema, veel ruimte voor humor. Hij heeft lezingen verzorgd voor onder meer: Amerpoort, s Heeren Loo, Novo, William Schrikker- stichting, Ipse de Bruggen, Odion, Esdege-Reigersdaal, etc. Binnen het onderwijs geeft hij lezingen, zoals op mbo en hbo-opleidingen en scholen voor speciaal onderwijs. Dit jaar heeft hij op de Hanzehogeschool en de RUG Groningen - afdelingen Pedagogiek & onderwijskunde - een college gegeven. 7

10 Persoonlijke intervisietrajecten De doelgerichte en non-nonsens benadering ten opzichte van gezinsproblematiek in combinatie met een positieve en creatieve houding maakt Erik een specialist op dit gebied. Dit maakt dat hij regelmatig door organisaties ingezet wordt om individuele coaching te geven aan professionals, die het lastig vinden om complexe hulpverleningstrajecten vorm te geven. In situaties waarin de hulpverlening op slot zit kan Erik meedenken bij het zoeken naar nieuwe openingen en invalshoeken om het hulpverleningstraject weer op gang te brengen. In de rol van intervisor krijgt hij daarnaast soms het verzoek om kortdurende coachingstrajecten aan te bieden aan 'lotgenoten'. Deze vraag wordt dan neergelegd op het moment dat binnen een organisatie ingeschat wordt dat contact met een ervaringsdeskundige het hulpverleningstraject weer op gang kan brengen. 8

11 Trainingen Communicatie & Effectiviteit Algemeen Naast specifieke trainingen rondom gezinsproblematiek, verzorgen wij diverse communicatie- en gedragstrainingen, zoals: Trainingen Sociale Vaardigheden en Feedback-trainingen Positieve Gespreksvoering Effectief Communiceren Individuele Coachingstrajecten gerelateerd aan werk of uw persoonlijke situatie Rollenspelen om nieuw gedrag te leren ontwikkelen Teambuilding Vanuit Crossdynamic richten we ons op de volgende activiteiten: - Module 'In the picture' - Module 'Scène -Gezinssysteem bij Erik Thuis' Optioneel: Regiescène 'Interveniëren in het Gezinssysteem' - Lezingen - Persoonlijke intervisietrajecten - Individuele Coaching Natuurlijk ontwerpen wij graag naar aanleiding van een oriënterend gesprek een passende trainingsmodule of intervisietraject, waarbij we aansluiten op de behoeften van uw organisatie. 9

12 Module: 'In the Picture' Amerpoort vroeg ons om een trainingsmodule te ontwikkelen om hun medewerkers meer kennis & vaardigheden te geven als het gaat om ondersteuning van het normaal begaafde kinderen van verstandelijk beperkte ouders. Daarbij leefde in het team veel praktische vragen hoe vanuit een goede samenwerkingsrelatie met ouders de opvoeding van het kind centraal kan staan. Wij hebben deze training kunnen ontwik- kelen dankzij een projectsubsidie, verstrekt door Stichting Agis. Centraal staat het systemisch werken, waarbij verdiepend en praktisch aandacht wordt besteed aan de (methodische) omgang met verstandelijk beperkte ouders en het normaal begaafde kind. Naast het verkrijgen van inzichten wordt, door middel van het inzetten van rollenspellen, gewerkt aan gedragsverandering. Deze module kan ook ingezet worden om inzichten en handvatten te geven ten aanzien van het hanteren van multiproblem-problematiek. Immers gaat het om

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Programma 2009-2010 WELKOM BIJ IVP TRAININGEN sopgave Introductie Over IVP 25 Jaar de expert bij schokkende gebeurtenissen 4 Het IVP

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Op Eigen Benen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE 030 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is senior onderzoeker/projectleider

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie