POLITIEACADEMIE. Jaarbericht. Bestuur & Toezicht. Personeel & Organisatie. Werving. Beheer & Bedrijfsvoering. Onderzoek, Kennis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIEACADEMIE. Jaarbericht. Bestuur & Toezicht. Personeel & Organisatie. Werving. Beheer & Bedrijfsvoering. Onderzoek, Kennis."

Transcriptie

1 Jaarbericht 2011

2 POLITIEACADEMIE Jaarbericht Voorwoord Werving & Selectie Onderwijs Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling Bestuur & Toezicht Beheer & Bedrijfsvoering Personeel & Organisatie Financiën

3 Voorwoord College van Bestuur In 2011 stond de vorming van de Nationale Politie volop in de Een voorbeeld van de samenwerking met het reguliere onderwijs belangstelling; in 2012 zal dat niet anders zijn. Het in 2011 is de doorstroom vanuit de opleiding Handhaver Toezicht en verschenen ontwerpplan laat zien dat de kwartiermakers het Veiligheid naar de niveaus 3 en 4 van het politieonderwijs. Dat politievakmanschap en de medewerkers hoog in het vaandel maakt voor een jonge doelgroep we praten hier over hebben. De politie is een lerende organisatie die permanent jarigen een nieuw doorstroomprogramma mogelijk. Wie, na een reflecteert op relevante maatschappelijke en technologische positieve selectie, doorstroomt, kan één jaar verkorting krijgen ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het politievak. van de politieopleiding. Op 1 september 2011 zijn enkele ROC s al Op basis daarvan werkt de politie aan verbeteren en innoveren met dit speciale programma van start gegaan. van werkwijzen volgens het plan. De Politieacademie draagt graag volop bij om deze voornemens te ondersteunen, waar te De Politieacademie ondersteunt de professionalisering van de maken en te prikkelen; professionalisering van de politie is politie ook door de kennis- en onderzoeksfunctie. Door middel van immers de kernopdracht van de Politieacademie. Het vormt tevens onderzoek, bijvoorbeeld het uitgebrachte onderzoeksrapport Veilig de verbinding tussen de Nationale Politie en de Politieacademie. Politiewerk, en bijdragen aan initiatieven als FoBo (Frontoffice, Backoffice) en Professionele Weerbaarheid draagt de academie bij Professionalisering van de politie is ook het uitgangspunt geweest aan de verdere professionalisering van de politie. Uiteraard is er van de ingrijpende omvorming van het politieonderwijs van een nadrukkelijke wisselwerking met het onderwijs, zodat nieuwe bedrijfsopleidingen tot volwaardig beroepsonderwijs met inzichten direct worden overgebracht naar het onderwijs. Er liggen diploma s die gelijkwaardig zijn aan het reguliere onderwijs. kansen om de kwaliteit van de informatieorganisatie, die de De Politieacademie is een door OCW erkende instelling voor hoger Nationale Politie is, te versterken door de nauwe verbinding tussen onderwijs. De diplomagelijkwaardigheid wordt voor wat betreft de Nationale Politie en de kennisfunctie. Het is van belang dat de het hoger onderwijs getoetst en erkend via accreditaties, waarbij informatieorganisatie en de kennisfunctie complementair zijn. het politieonderwijs aan dezelfde maatstaven wordt getoetst als het reguliere onderwijs. In 2011 hebben drie opleidingen deze Met de ontwikkelde Strategische Onderzoeksagenda Politie wil de procedure met positief resultaat doorlopen. Diplomagelijkwaardigheid betekent erkenning van de politieprofessie. Het maakt voeden. Over de inrichting van de kennisinfrastructuur voor de Politieacademie nadrukkelijk de strategische agenda van de politie het politievak toegankelijk voor zij-instromers en maakt door- en politie vindt met het ministerie en de toekomstige nationale uitstroom vanuit de politie naar andere beroepen mogelijk. korpsleiding intensief overleg plaats. De professionalisering van de Uitdagingen zoals cybercrime waar de politie voor staat, laten politie(organisatie) is gebaat bij een kennis- en onderzoeksfunctie zien dat deze zij-instroom meer dan noodzakelijk is. die een zekere eigenstandigheid ten opzichte van de politieorganisatie heeft, maar tegelijkertijd nauw verbonden is met de beroepspraktijk. De Politieacademie zal deel gaan uitmaken van de Nationale Politie. Zij blijft een zelfstandige rechtspersoon om de onafhankelijke kwaliteit van het politieonderwijs, de kennis en onderzoek te kunnen blijven waarborgen. De uitwerking vindt plaats door herziening van de Wet op het LSOP. Zoals het er nu naar uitziet treedt per 1 januari 2014 de nieuwe wet in werking. Als onderdeel van de Nationale Politie zal de Politieacademie beheerstaken overdragen aan de Nationale Politie, zodat de Politieacademie zich vooral kan richten op de kerntaken die zij voor de Nationale Politie verzorgt. Met de vorming van de Nationale Politie krijgt de Politieacademie te maken met één landelijke organisatie. De landelijke korpsleiding bepaalt de kaders van het HRM-beleid binnen de de start van de Nationale Politie, zal er in 2012 duidelijkheid Naast de voorziene inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet en Nationale Politie en stemt met de Politieacademie snel en een- komen over de financiering van de kerntaken (werving en duidig af. De mogelijkheid tot sturing op instroom, de samenstelling naar niveaus en dergelijke, wordt daardoor groter en de Politieacademie. De evaluatie van de huidige bekostiging van de selectie, onderwijs, onderzoek, kennis en ontwikkeling) van de koppeling personeelsplanning, werving en selectie en onderwijs Politieacademie heeft in 2011 plaatsgevonden, de business case sterker. De uniformering en standaardisering waarmee de Onderwijs, Kennis en Onderzoek zal naar verwachting begin 2012 Nationale Politie gepaard zal gaan heeft voordelen voor de worden afgerond. Het ministerie wil begin 2012 over beide zaken taakuitvoering van de Politieacademie. een besluit nemen dat opgenomen zal worden in de Junicirculaire Goede financiering van de kerntaken van de Politieacademie Door een nauwere samenwerking tussen de korpsen/de Nationale is en blijft noodzakelijk om de kerntaken goed uit te kunnen Politie en de Politieacademie is de afspraak die de minister voeren ten behoeve van de versterking van blauw vakmanschap, Veiligheid en Justitie met de Tweede Kamer had gemaakt om in ook in een tijd waarin iedereen begrijpt dat het met minder moet aspiranten te werven en te selecteren gezamenlijk en de bomen niet tot in de hemel groeien. gerealiseerd. Eind 2011 zijn deze aspiranten met hun opleiding gestart met een oriëntatie op het vak. Eind vorig jaar heeft de minister de kwartiermaker Nationale Het College van Bestuur, Politie en de voorzitter College van Bestuur Politieacademie ook de opdracht gegeven om voorstellen te doen voor de optimalisatie van het werving- en selectieproces en de financiering hiervan. Dit geoptimaliseerde proces moet in werking treden op het moment dat de Nationale Politie een feit wordt tot aan het moment dat A.P.P.M. van Baal de Wet op het LSOP en het politieonderwijs ( de oprichtingswet Hoofdcommissaris van Politie van de Politieacademie ) is herzien en in werking treedt. Voorzitter College van Bestuur 4 5

4 Werving & Selectie Werving In samenwerking met het onderwijs werd vastgesteld dat er een relatief hoge uitval van aspiranten ontstond als gevolg van een onjuist beroepsbeeld. In 2011 is daarom het accent gelegd op meer reële beeldvorming van het politiewerk. Dit kwam tot uiting in de campagne Screen jezelf (gestart in juni 2011). De site kende bezoekers, waarvan uniek. 30% van het nieuwe personeel wordt aangebracht door eigen medewerkers. Dit was aanleiding om in 2011 de online sociale netwerken van de politie actief in te zetten om nieuwe talenten te werven. Daarnaast is de politie ook als opleider gepositioneerd, om betere aansluiting te krijgen met de meer opleidingszoekende scholier en hun beïnvloeders. In 2011 is de politie in de categorie hoger opgeleiden wederom uitgeroepen tot de meest favoriete werkgever in de non-profit sector 1. Verder is de directe werving geïntensiveerd, naar aanleiding van de opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie, namelijk: nieuwe politiemedewerkers. Eind 2011 is ook naar aanleiding van de oproep van de minister de campagne Word vrijwilliger gestart, om in de komende jaren het aantal vrijwilligers (vrijwillige politie en volontairs) toe te laten nemen tot bijna in Alle extra inspanningen hebben ertoe geleid dat de volgende resultaten zijn geboekt op het gebied van werving: Wervingsresultaten Aantal unieke bezoekers website Aantal sollicitaties Aantal toegewezen sollicitanten Selectie De selectie geeft een uitkomst over de geschiktheid van de kandidaat voor de uitoefening van het politievak, waarna het korps besluit of de kandidaat mag beginnen. De totale aspiranteninstroom is eind december 2011 uitgekomen op Daarvan zijn 22 aangestelde aspiranten voortijdig gestopt met de opleiding. De opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is behaald: door de korpsen zijn in 2011 uiteindelijk kandidaten aangesteld, waaronder 100 recherchekundigen. Het uiteindelijke aantal kandidaten dat een reguliere selectie heeft doorlopen (deel A, gevolgd door deel B) bedroeg in kandidaten. Er zijn selecties mbo-opleidingenniveau 2 t/m 4 en selecties voor het opleidingenniveau bachelor en master uitgevoerd. De Politieacademie voerde ook nog bijzondere selecties uit voor kandidaten (waarvan meerdaagse selecties). Dit betreffen speciale trajecten voor politie (onder meer arrestantenverzorgers, recherchekundigen en persoonsbeveiligers) en partners in de veiligheidsketen (FIOD, douane, brandweer, gemeenten). Door accountmanagement en deze contractactiviteiten heeft Werving & Selectie 2011 kunnen afsluiten met een positief resultaat. Aantal reguliere selecties Deel A Barometer Meest Favoriete Werkgevers Intermediair Imago onderzoek Deel B

5 Onderwijs Er is een nieuwe Visie op Politieonderwijs ontwikkeld. Initieel Het initiële onderwijs gaat over de basisopleiding tot politiemedewerker. De gemiddelde studieduur van de geslaagden is bij de meeste opleidingsniveaus iets korter dan de officiële studieduur; voor de politiekundige bachelors zelfs flink korter, namelijk 3 jaar In opdracht van de minister en aansluitend op de uitgangspunten van deze nieuwe visie vernieuwt de Politieacademie de Kwalificatiestructuur van het politieonderwijs De bouwstenen van ons onderwijs blijven bestaan, maar het onderwijs: wordt responsiever krijgt meer integratie van kennis krijgt een sterkere relatie tussen docent en student wordt in haar kwaliteit geborgd, zodat erkende diploma s worden afgegeven. in plaats van 4 jaar. Dit is het effect van de verkorte onderwijstrajecten en het vrijstellingenbeleid. De laatste jaren werden gekenmerkt door een daling van de instroom. Hieronder volgt een instroomoverzicht uitgesplitst naar de verschillende leergangen. Hoewel de studieduur verkort is, verlaat de gemiddelde student die uitvalt relatief laat de opleiding, gemiddeld pas in de tweede helft van de studie. Onderstaande cijfers geven de uitval aan van alle sinds 2009 gestarte studenten. Vervolgens een overzicht van het aantal studenten dat per opleiding in 2011 is uitgestroomd met een diploma. Uitval gestart Uitval initieel eerder Assistent Politiemedewerker 5 13 nvt nvt Politiemedewerker nvt Allround Politiemedewerker Politiekundige Bachelor 0 1 Politiekundige Master 0 0 Vrijwillige Politie Totaal Instroom initieel Assistent Politiemedewerker Politiemedewerker Allround Politiemedewerker Politiekundige Bachelor ** Politiekundige Master * 0* Vrijwillige Politie Totaal Uitstroom met diploma 2011 Assistent Politiemedewerker 167 Politiemedewerker 964 Allround Politiemedewerker 883 Politiekundige Bachelor 71 Politiekundige Master 0 Vrijwillige Politie 52 Totaal Tabel 1: Overzicht instroom initieel 2011 * De opleiding Politiekundige Master is in 2010 en 2011 niet aangeboden. ** Incl. Recherchekundigen. 8 9

6 Postinitieel onderwijs Onder het postinitiële onderwijs vallen de specialistische opleidingen. Studenten kunnen zowel leergangen als losse kernopgaven volgen. Dit onderwijs wordt deels bekostigd vanuit het loopbaanbudget van het ministerie en deels vanuit het eigen budget van de korpsen (contractactiviteiten). Hieronder volgt een overzicht van de instroom van het aantal studenten, onderverdeeld naar het loopbaanbudget en contractactiviteiten. Tevens is daarbij het aantal annuleringen aangegeven. Het aantal annuleringen wordt beïnvloed door verschuivingen van contractplaatsen naar bekostigde plaatsen (loopbaanbudget), het samenvoegen van groepen en onderlinge overname van opleidingsplaatsen door de korpsen. Aantal geplaatst Aantal geannuleerd Uitvoerend per school 2011 Loopbaan- Contract Loopbaan- Contract budget budget School voor Gevaar- & Crisisbeheersing School voor Handhaving School voor Politie Leiderschap School voor Recherche Totaal Totaal Postinitieel 2011 Inschrijvingen Ingevuld Annuleringen Taakonderwijs (15%) Contractonderwijs (10%) Totaal (10%) Overzicht geplaatste en geannuleerde opleidingsplaatsen naar school en het totaal. Aantal studenten per domein School voor Gevaar- & Crisisbeheersing School voor Handhaving School voor Politie Leiderschap School voor Recherche Totaal De toename in de aantallen in 2011 wordt veroorzaakt door veel kortere specials (o.a. hercertificeringen)

7 Examinering en Erkenning Verworven Competenties (EVC s) In 2011 is de examinering door het bureau Examinering aan de scholen overgedragen. Bureau Examinering is na de reorganisatie opgenomen in het onderdeel Onderwijs. Bureau Examinering monitort de kwaliteit van examinering. Aantal examens per jaar Taakonderwijs Kwaliteitszorg onderwijs De StudentTevredenheidsMeter (STEM) geeft inzicht in hoe studenten de initiële opleidingen waarderen. In onderstaande tabel zijn het gemiddelde rapportcijfer voor de opleiding en de totaalindruk weergegeven in vergelijking met De totaalindruk bestaat uit de gemiddelde score van de antwoorden op drie vragen, namelijk met betrekking tot de mate waarin de student de opleiding zou aanraden aan iemand, de mate waarin de opleiding voldoet aan de verwachtingen en de mate waarin de student trots is op de politieopleiding die hij volgt. Aantal examens 2011 Aantal examens realisatie Aantal gebudgetteerd Initieel Postinitieel Relevante derden De Politieacademie kent een onafhankelijke Commissie van tegen de uitslag van examens. Hieronder een overzicht van het Beroep voor de Examens op basis van de Wet op het LSOP en het aantal door de commissie behandelde beroepschriften. politieonderwijs, waar studenten beroep kunnen aantekenen Uitspraak Niet ontvankelijk Ongegrond Gegrond met vernietiging besluit Gegrond met herkansing Voorziening Totaal Rapportcijfer 2 Totaalindruk Initieel onderwijs 6,6 6,4 3,5 3,4 Assistent politiemedewerker 6,8 7,1 3,6 3,7 Politiemedewerker 6,8 6,7 3,7 3,7 Allround politiemedewerker 6,3 6,1 3,3 3,2 Politiekundige bachelor 6,7 6,2 3,6 3,3 Politiekundige master * 6,8 * 3,9 Voortraject Recherchekundige master 6,7 6,6 3,7 3,6 * Hier was een te lage respons om te rapporteren. Onderstaande tabel laat de gemiddelde tevredenheid zien van de studenten van de School voor Politiekunde over de gevolgde kernopgaven in kwartiel 1, weergegeven in een gemiddeld rapportcijfer en vergeleken met Kwartiel 1 jan april juli okt jan april juli okt Assistent politiemedewerker 7,5 7,7 7,6 7,5 7,1 * 7,5 7,8 Politiemedewerker 7,8 7,3 7,4 7,4 7,5 * 7,6 7,4 Dat het politieonderwijs competentiegericht is, houdt ook in dat Ieidt tot vrijstellingen van examen-onderdelen of proeven van Allround politiemedewerker 7,2 7,3 7,6 7,1 6,8 * 7,7 7,2 rekening wordt gehouden met de competenties die de student bekwaamheid, tot vermindering van de studiebelasting en vaak eerder verworven heeft, door opleiding, werkervaring of op een tot verkorting van de totale studieduur. * Hier is geen evaluatie uitgevoerd, in verband met de afname van de StudentTevredenheidsMeter. andere manier. Een erkenning van verworven competenties (EVC) In 2011 zijn binnen de School voor Hogere Politiekunde geen onderwijs per school is in de volgende tabel te zien, uitgesplitst in Aantal EVC-procedures digitale onderwijsevaluaties afgenomen. De tevredenheid van een gemiddelde score 4 op een aantal aspecten en een gemiddeld Initieel studenten over de gevolgde kernopgaven binnen het postinitieel rapportcijfer. De resultaten zijn vergeleken met die van Postinitieel Gemeten op een schaal van 1 t/m 10. Relevante derden Gemeten op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) t/m 5 (helemaal mee eens). 4. Gemeten op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) t/m 5 (helemaal mee eens)

8 Gem. score Rap. cijfer Gem. score Rap. cijfer School voor Gevaar- en Crisisbeheersing 4,2 8,0 4,2 8,0 School voor Politieleiderschap 4,0 7,4 4,1 7,4 School voor Recherche 3,9 7,4 4,0 7,4 School voor Handhaving 3,8 7,0 4,2 8,2 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) Op basis van de aanbevelingen in het IOOV-rapport augustus 2010 zijn in 2011 de volgende verbeteringen doorgevoerd: de leeropdrachten zijn verplicht gesteld; de kernopgaven zijn gescreend op dekkendheid; examens zijn aangepast op dekkendheid; de leeropdrachten zijn aangepast; inventarisatie van competenties met behulp van competentiematrix. Veranderingen Via een andere structuur met modulair onderwijs wil de Politieacademie onderwijs flexibeler aanbieden. Het onderwijs zal gebaseerd worden op de herijkte beroepsprofielen en aansluiten op de ontwikkelingen binnen het Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie (LFNP). In het verlengde hiervan werken verschillende scholen binnen de Politieacademie beter samen met ROC s en hbo s. Er heeft een brainstormdag plaatsgevonden met ROC s om de aansluiting op het nieuwe initiële onderwijs af te stemmen. Diverse oriënterende gesprekken hebben plaatsgevonden, in sommige gevallen zijn contracten afgesloten en in het licht van de samenwerking zijn studenten bij de ROC s gestart. De inspectie heeft in het najaar van 2011 de Operationeel Leidinggevende Leergang binnen de School voor Politie Leiderschap beoordeeld. De inspectie heeft aangegeven dat deze leergang voor wat onderwijs en examinering betreft goed is en daarmee voldoet aan de norm van voldoende kwaliteit. De inspectie vindt de opleiding tot operationeel leidinggevende cruciaal, aangezien deze functionarissen de dagelijkse leiding hebben. In het regeerakkoord is afgesproken om dierenmishandeling harder aan te pakken. Daartoe is besloten 500 animal cops (dierenpolitie) tot 2014 op te leiden en in te zetten. In 2011 is de opleiding hiervoor ontwikkeld en uitgevoerd. Begin december zijn de eerste certificaten uitgereikt aan ruim 30 studenten. In totaal zijn er 138 studenten in 2011 met de opleiding gestart. Er is een nieuwe opleiding Vrijwillige Politiemedewerker ontwikkeld, bestaande uit drie kernopgaven. De opleiding kent een doorlooptijd van één jaar. Hiermee is de functie losgekoppeld van die van de assistent politiemedewerker. De vrijwillige politiemedewerker krijgt na één jaar opleiding de beschikking over beperkte geweldsmiddelen, maar is wel algemeen opsporingsambtenaar. Voor de inhuur van gastdocenten en examinatoren uit de korpsen zijn nieuwe afspraken gemaakt: betaling vindt plaats aan het korps in plaats van persoonlijk aan de docent of examinator. Dit is niet zonder slag of stoot verlopen met de nodige gevolgen voor de beschikbare capaciteit. Met name in de laatste twee maanden van 2011 zijn forse inspanningen gepleegd om de negatieve effecten voor studenten zo veel mogelijk te beperken. Het traject van intensieve begeleiding loopt door tot ten minste 1 augustus In 2011 zijn in samenwerking met de Ondernemingsraad dialoogbijeenkomsten georganiseerd, bedoeld om het begrip de docent z n vak terug met de betreffende doelgroep nader te duiden. Een vervolg is gepland in Internationalisering Onderwijs op het gebied van grensoverschrijdend politieoptreden (e-learning module, niveau 4 initieel) is ontwikkeld. Daarnaast heeft de Staf Internationale Relaties en Internationalisering (SIRI) de scholen ondersteund bij de internationalisering van de curricula. De kaders voor de leeropdrachten voor de internatio- Pedagogisch Didactische Aantekening (PDA): de Politieacademie wil 100% van de docenten die langer dan twee jaar in dienst zijn, geprofessionaliseerd hebben met een PDA. Van de 647 docenten hebben 452 docenten de PDA behaald. Van de totale groep docenten hebben 65 mensen ontheffing gekregen en zijn 28 docenten met de opleiding bezig. Daarmee rest een groep van 102 docenten die de PDA nog moeten volgen. Van die groep zijn 53 mensen langer dan twee jaar in dienst. Gedurende het jaar zijn op alle scholen docenten geprofessionaliseerd in het afnemen van examens. Hoewel de professionalisering voor een groot deel is geslaagd, blijft de beschikbare capaciteit voor het afnemen van examens beperkt vanwege de inzet in het onderwijs, evenals de problematische overgang naar inhuur van gastdocenten en examinatoren direct vanuit de korpsen. nale beroepsoriëntatie (IBO) voor het initiële onderwijs zijn opgeleverd. Dit betekent dat er naast een stage alternatieve routes zijn om internationale beroepsoriëntatie binnen het onderwijs te kunnen volgen

9 Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling (OK&O) is sterk op de externe doelgroepen. Het resultaat is geworden dat in juni omgeving georiënteerd ook waar het gaat om samenwerking met 2011 voor het eerst is uitgekomen. Dit digitale magazine, gericht andere partijen. Belangrijk resultaat daarvan is geweest dat de samenwerking met TNO, het NFI en de technische universiteiten is geïntensiveerd. Met die samenwerking wil OK&O een grotere focus op het thema technologie in relatie tot de politie. Een andere samenwerking betreft het project Virtuele Veiligheidsacademie (VVA). Het doel van het project is de samenwerking versterken tussen de Politieacademie, het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op het gebied van kennis en onderwijs. Op dit moment wordt gewerkt aan drie prototypes voor e-learning, serious gaming en de virtuele integratie van kennisomgevingen binnen het domein crisisbeheersing. In 2011 is een nieuw concept ontwikkeld waarbij op een heel interactieve manier kan worden gecommuniceerd met onze POLAC Kennismag flyer.indd :35 op een groot aantal doelgroepen, maakt laagdrempelig inzichtelijk wat de bijdrage van OK&O-activiteiten is geweest in de richting van de praktijk en het onderwijs en vanuit het perspectief van de gebruikers. Een eerste uitgave leverde, getuige de reacties, een mooi nieuw product op dat echter aanliep tegen technische belemmeringen binnen de korpsen, waardoor deze niet voor iedereen te bekijken was. In 2012 zal dit product worden doorontwikkeld, waarbij lessen getrokken worden uit de eerste ervaring. Ook het publicatiebeleid heeft in 2011 tot resultaat geleid. De Politieacademie en Boom Lemma uitgevers hebben een contract gesloten om gezamenlijk de Onderzoeksreeks Politieacademie uit te geven. De reeks verschijnt binnen het fonds Criminologie & Veiligheid van Boom Lemma uitgevers. Onderzoek Versterken van de onderlinge samenwerking is het uitgangspunt lectoraten in samenwerkt, is een goed voorbeeld, net als van het lectoratenplan dat vorig jaar is afgerond. Eén van de gezamenlijke onderzoeksvoorstellen. voornaamste zaken in het lectoratenplan is dan ook de clustervorming. Op natuurlijke manier krijgt die steeds meer gestalte. andere gestalte in EPIC (European Police Research Institutes De internationale dimensie van de onderzoeksfunctie krijgt onder Dat blijkt onder meer uit de recent gehouden conferentie Collaboration). EPIC heeft tot nu toe verschillende samenwerkingsprojecten en subsidieaanvragen opgeleverd. Er loopt ook een Recherchestrategieën en de vakdag Veilige Evenementen. Ook een project als Monitoring Evenementen waar een aantal subsidieaanvraag voor het netwerk zelf

10 IPOL wordt overgedragen aan de mediatheek. Met andere diensten, met name de attenderingservice en informatiebemiddeling, zal intensief worden samengewerkt. Het project Informatievaardigheid Student Politieacademie (ISP) is in 2011 in de afrondende fase gekomen. Eind februari 2012 wordt het eindverslag opgeleverd aan de stuurgroep met daarin aanbevelingen om verder te gaan. In nauwe samenwerking met de docenten is het curriculum voor drie verdiepingstrainingen ontwikkeld. De uitvoering ligt bij de mediatheek, op vaste momenten, waarbij waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van opdrachten die aansluiten op de lesstof die de studenten op dat momenten krijgen. In het postinitiële onderwijs is in het eerste jaar van de OLL (Operationeel Leidinggevende Leergang) de leerlijn informatievaardigheid in de lesstof ingebed. De dienstverlening is in 2011 verder uitgebreid met het beschikbaar komen van de database waarin alle onderzoeken van de lectoraten eenvoudig te raadplegen zijn. Het belang van Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) voor de opsporing wordt duidelijk in onderstaande tabel die een overzicht biedt van de bemiddelingen en advisering door LDM. Inmiddels is er een internationale cursus Policing the global neighbourhood ontwikkeld, die binnen de Politieacademie als minor wordt aangeboden. Een tweede resultaat rond internationale samenwerking is het Matra-project in Turkije. Het project A research based policy Juvenal Justice System is een project waarbij wetenschappers van de Turkse politieacademie onderzoek doen naar de gang van zaken voor, tijdens en na de terechtzitting van jeugdige delinquenten. Het onderzoek moet leiden tot adviezen naar ministeries om beter in te spelen op de aanpak van vermiste kinderen in Turkije. Ook wordt er een e-learningmodule ontwikkeld over de Productie LDM Bemiddelingen * In 32 gevallen betrof dit ondersteuning met algemene expertise en kennis. Ontwikkeling * approach for the juvenile criminal justice system wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het onderzoek naar het procedure rondom vermiste kinderen. Het project wordt in het voorjaar van 2012 afgerond. Vanuit de afdeling is het thema professionele weerbaarheid op de agenda gezet, wat er toe heeft geleid dat er geld beschikbaar is korpsen stevig op de agenda gezet. Verder heeft de afdeling ook een bijdrage geleverd aan het thema de onaantastbaren gekomen voor een landelijk programma. Daarnaast is het concept (intimiderende jongeren die zich boven de wet voelen staan, FoBo (Front Office Back Office) gevolgd en ondersteund en heeft waartegen een buurt niets durft te doen en waarvoor de overheid Kennis De belangrijkste diensten die worden geleverd zijn PolitieKennisNet (PKN), Mediatheek, Landelijke Deskundigheidsmakelaar en Externe Bronnen. Daarmee wil de afdeling uitgroeien tot de kennisprovider van de Nederlandse politie. Sinds februari 2011 is PKN ook via internet bereikbaar en Behalve informatie over de diverse producten en diensten van PKN, is er nieuws te vinden dat altijd een link heeft met politiekennis, met de politiekundige werkprocessen en politiekundig handelen. Niet alles is eigen content: er zijn rss-feeds van andere websites en er is een twitterstream te zien. een plek gekregen in het programma Meer blauw, minder regels van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op dit moment ondersteunt de afdeling bij het verder ontwikkelen van dit concept. Daarnaast is het thema Sterker Blauw in diverse geen oplossing voor lijkt te hebben). Door onderzoek in samenwerking met de ontwikkelaars komt er landelijk aandacht voor deze thematiek. daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de Het programma Politie & Wetenschap (P&W) is geëvalueerd. gebruikers. Dit betekent dat vanaf elke locatie, of thuis, kennis is te raadplegen is ter ondersteuning van de politiepraktijk en het onderwijs. De positionering op internet zorgt er tevens voor dat kennispartners eenvoudiger toegang hebben gekregen. De opening van PKN op internet markeerde de komst van een nieuwe Kennispagina. Die pagina moet uitgroeien tot dé vinden ontmoetingsplaats voor politiekundige kennis op internet. De mediatheek ontwikkelt zich steeds nadrukkelijker als landelijke voorziening. Een belangrijk resultaat in 2011 is de overdracht van de collectie Fijnaut aan de mediatheek. De bibliotheken van de regio s zijn inmiddels bijna allemaal opgegaan in de mediatheek. Met de regio s Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden lopen de gesprekken nog. Recentelijk is afgesproken dat ook de collectie van de bibliotheek van de dienst De uitkomst was dat P&W, in haar huidige vorm, niet terugkeert binnen de Nationale Politie. Dat geldt niet voor de opdracht van P&W: er blijven middelen beschikbaar voor onderzoeken voor de politie. Door de lectoraten zijn meerdere onderzoeksvoorstellen ingediend waarvan er enkele zijn gehonoreerd. De evaluatie van P&W was aanleiding tot gesprekken met onder andere het ministerie over de positionering van de kennisfunctie binnen het nieuwe politiebestel en de inrichting van een kennisinfrastructuur voor de politie. Goede input voor deze discussie was de concept strategische onderzoeksagenda die het afgelopen jaar tot stand gekomen is door nauwe samenwerking tussen de lectoraten en externe partijen. In deze onderzoeksagenda zijn vier onderliggende state of the art studies opgenomen over de thema s prestaties, positie, gezag en professionalisering

11 Bestuur en toezicht Sinds 1 november 2009 bestaat het College van Bestuur uit de volgende drie leden: Taakstelling en portefeuilleverdeling Raad van Toezicht Toezicht De minister van Veiligheid en Justitie is eigenaar en opdracht- De Politieacademie kent als zelfstandig bestuursorgaan een In 2011 heeft de Raad van Toezicht overleg gevoerd met de gever van de Politieacademie. (wettelijk vastgelegde) functiescheiding tussen bestuur (uitge- Politieacademie over personele aangelegenheden, bedrijfs- Het College van Bestuur bestuurt en beheert de Politieacademie. oefend door het College van Bestuur) en toezicht (uitgeoefend voering, primaire taken en positionering. Er is sprake van collegiaal bestuur. Het College van Bestuur komt door de Raad van Toezicht). De Raad van Toezicht bewaakt De volgende zaken kwamen daarbij aan bod: als bestuursorgaan (twee)wekelijks bijeen en neemt daarbij de doelstelling en strategie van de Politieacademie ziet toe op het wisseling op directieniveau de heer A. van Baal, voorzitter aan de orde zijnde besluiten. Het College van Bestuur stuurt de College van Bestuur. kwaliteit van leidinggeven directeuren van de organisatie-eenheden van de Politieacademie werkgeverschap, in gesprekken met de Ondernemingsraad aan; de directeuren rapporteren aan het College van Bestuur. In 2011 bestond de Raad van Toezicht uit: jaarverslag 2010 Het College van Bestuur en de directeuren komen tweewekelijks de heer R.J.G. Bandell (voorzitter sinds 1 september 2011) begroting 2011 en 2012 in Managementteam-verband bijeen. de heer mr. E.M. d Hondt* (waarnemend voorzitter tot het vermogenspositie aantreden van dhr. Bandell) managementletter accountant Het College van Bestuur heeft de verschillende bestuurlijke de heer prof. dr. H.G. van de Bunt Nieuw Onderwijsadministratiesysteem (NOAS) portefeuilles onderling verdeeld: mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt kerntaken mevrouw drs. A. Vellinga EMPM, plv. voorzitter Portefeuilles Werving & Selectie, Beleid, Personeel, Beheer, Bedrijfsvoering en Communicatie Onderwijs de heer Van Baal mevrouw Vellinga mevrouw drs. L.V. Jonkers-Kuiper** de heer D. van de Meeberg*,** * tevens lid Auditcommittee ** tevens lid Remuneratiecommissie Politieacademie ten opzichte van de Nationale Politie. de heer prof. dr. P.W.E.M. Tops, lid. Onderzoek, Kennis en Ontwikkeling de heer Tops Tot de jaarlijks terugkerende agendapunten van de Raad van Toezicht behoren de begroting en de jaarrekening, die beide de instemming van de Raad van Toezicht behoeven. De jaarlijkse boardletter van de accountant en de jaarrekening komen in die cyclus aan de orde binnen het auditcommittee van de Raad van Toezicht, in beide gevallen in aanwezigheid van de accountant

12 Beheer en bedrijfsvoering De extern accountant geeft in zijn managementletter aan dat er op het gebied van interne controleactiviteiten belangrijke verbeterpunten zichtbaar zijn. Dit heeft tot gevolg dat de extern accountant bij zijn werkzaamheden meer steunt op de intern uitgevoerde financial audits en in zijn rapportage geen andere punten heeft gerapporteerd dan intern reeds waren geconstateerd. Daarnaast is in 2011 een operationele risicoanalyse uitgevoerd om de verwachte risico s in beeld te brengen en prioriteit te geven aan de uit te voeren audits. Planning & Control De ontwikkelingen uit 2010 en 2011 hebben er bij de jaarrekeningcontrole 2010 toe geleid dat er voor het eerst in de financiële geschiedenis van de Politieacademie geen financiële correcties noodzakelijk waren in de boekhouding. Dit sterkt Controlling en de medewerkers van de financiële administratie en geeft aan dat beide afdelingen op de goede weg zijn. Dit bood ook ruimte om met andere onderwerpen aan de slag te gaan. Zo is er intensief geïnvesteerd in het subsidiebeleid en zijn alle lopende subsidie- Bedrijfsvoering Naast overkoepelende thema s als het nieuwe onderwijsadministratiesysteem, de voorbereiding van overdracht van bedrijfsvoeringstaken naar de Nationale Politie (Politiedienstencentrum) en het terugdringen van bureaucratie (inventarisatie efficiencymaatregelen) hebben er per directie ook de nodige zaken een rol gespeeld. stromen in beeld gebracht. Veel aandacht is ook uitgegaan naar de samenwerking met de Belastingdienst. Ook is er meer aandacht voor de (financiële) relatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zo wordt er voor het eerst een impactanalyse opgesteld voor het plannings- en begrotingsproces en de financiële consequenties voor de Politieacademie gezien de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De meeste invloed hadden de volgende zaken: Financiering kerntaken (onder andere Business case Onderwijs, Kennis en Onderzoek) Nationale politie (positie Politieacademie en personele aangelegenheden) Ondersteuning uitvoering kerntaken (onder andere instroom extra 1850, gastdocenten, professionele weerbaarheid) Ondersteuning Contractactiviteiten (Businessplan School voor Handhaving, presentatiewijze offertes) Bedrijfsvoering Politieacademiebreed Facilitair Huisvesting & Middelen (problematiek schietbanen vermeende schadelijke stoffen, digitalisering post) Personeel & Organisatie (ziekteverzuim, Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie) 22 23

13 Personeel & Organisatie Samenstelling personeel Aantal medewerkers eind % Mannen 55,9% 56,2% 57% 57,29% % Vrouwen 44,1% 43,9% 43% 42,71% % Arbeidsgehandicapten 1,6% 1,5% 1,9% 1,8% % Medewerkers niet-westerse achtergrond 6,0% 5,7% 5,7% 5,41% In 2011 is onder de medewerkers een Medewerkeronderzoek gehouden. Tevens heeft een INK-audit plaatsgevonden. De meest in het oogspringende uitkomsten zijn: focus aanbrengen, duidelijkheid verschaffen waar we voor staan: het blauwe vakmanschap staat centraal; medewerkers ervaren nog te weinig echte steun door en empathie van leidinggevenden vanuit de principes van dienend en verbindend leiderschap; het in gesprek zijn is cruciaal; er is nog onvoldoende sprake van een veilige werkomgeving; het tegengaan van verspilling (onnodige uitgaven, overtollige bureaucratie en regelgeving) vergt prioriteit. Er is meer specifieke aandacht noodzakelijk voor de ervaren knelpunten samenwerking, werkdruk, loopbaanontwikkeling en psychische druk (waaronder intimidatie). Naar aanleiding van de uitkomsten hebben verschillende bijeenkomsten tussen het College van Bestuur, de directeuren en de hoofden in aanwezigheid van o.a. de centrale vertrouwenspersoon en de voorzitter van de Ondernemingsraad plaatsgevonden. De achtergronden met betrekking tot intimidatie, de behoefte aan meer focus en de positie en rol van leidinggevenden zijn besproken. Leidinggevenden hebben de resultaten met hun medewerkers besproken en in samenspraak met de medewerkers zijn per directie/afdeling de drie meest in het oog springende zaken als actiepunt benoemd. Personele bezetting De cijfers die worden gebruikt zijn afkomstig van PolBis, dit zijn de gegevens die ook aan het ministerie van Veiligheid en Justitie worden verstrekt. Eind van het boekjaar is de sterkte 1.587,44 fte. (tijdelijk en vaste dienst). Instroom is 57,86 fte, uitstroom is 81,30 fte. Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) In april 2011 is het voorgenomen besluit Uitgangspositie aan de De aanvragen functieonderhoud zijn behandeld en hebben in medewerkers verzonden nadat in de daaraan voorafgaande sommige gevallen geleid tot een voor de betrokkene positief periode alle noodzakelijke informatie was verzameld. resultaat. De resultaten zijn administratief verwerkt. De besluiten Een aantal medewerkers maakte gebruik van dat moment om een functieonderhoud hebben voor een aantal medewerkers geleid bedenkingenproces te starten en anderen reageerden door een tot het indienen van een bezwaar. Er is door het College van verzoek tot functieonderhoud in te dienen. Bestuur een aparte Bezwarenadviescommissie ingesteld die deze LFNP-bezwaren begin 2012 in behandeling zal nemen

14 Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie In 2011 is het team Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie woordigt de werkgever. Een zevental bezwaarschriften kon nog opgericht. In 2011 zijn er 23 bezwaarschriften ingediend door voordat deze voor de BAC behandeld zouden worden onderling medewerkers. De Bezwarenadviescommissie (BAC) brengt over door de medewerker en de werkgever naar tevredenheid van de de bezwaren advies uit aan het College van Bestuur die een medewerker worden afgewikkeld. In 2011 zijn 8 bezwaarschriften besluit neemt. De BAC hoort de medewerker en de werkgever. door de BAC behandeld, waarvan er één is teruggetrokken. De vakgroep, en in complexe zaken de arbeidsjurist, vertegen- Een achttal zaken wordt begin 2012 behandeld. Ziekteverzuim Het voortschrijdende verzuim is nagenoeg stabiel gebleven ten 4,25% van het verzuim betreft langdurig verzuim, daarmee vormt opzichte van 2010: van 6,57% in 2010 naar 6,49% in De langdurig verzuim het grootste probleem. De loonkosten meldingsfrequentie is gedaald naar 1,04 (was 1,26 eind 2010). ziekteverzuim in 2011 zijn berekend op 6,6 miljoen euro. Verzuim Politieacademie 2011 Verzuimpercentage 8,00% 7,96% 7,57% 7,34% 7,00% 6,83% 6,76% 6,87% 6,66% 6,58% 6,53% 6,51% 6,49% 6,55% 6,59% 6,68% 6,62% 6,65% 6,56% 6,59% 6,43% 6,49% 6,26% 6,00% 5,78% 5,77% 5,63% 5,00% 4,00% 3,00% Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maanden Verzuim % Voortschrijdend verzuim % Streefcijfer PA Totaal 2011 Sociale zekerheid In 2011 zijn 15 medewerkers gekeurd voor de WIA (Wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen). Dit heeft opgeleverd dat drie Professionalisering Virtueel loopbaanbudget Evenals de korpsen kan de Politieacademie ook beschikken over een deel van het virtuele loopbaanbudget ( bruto; netto in 2011). Van het netto beschikbaar budget is medewerkers voor % zijn afgekeurd, vijf medewerkers tussen de 35-80% en vier medewerkers voor minder dan 35%. Professionaliseringsactiviteit 2008 Aantal deelnemers Politieacademie Aantal deelnemers certificaat behaald 2011 Pedagogisch Didactische Aantekening (PDA) PDA PLUS-programma 0 0 Nvt Training Solliciteren 2 14 Nvt Training Social Media 1 11 Nvt Vanuit P&O zijn bovenstaande trainingen georganiseerd met bovenstaande resultaten besteed (59,7%). Met behulp van dit budget kunnen medewerkers van de Politieacademie opleidingen volgen aan de eigen Politieacademie In 2011 is het expertteam Verzuimmanagement en Arbo opgericht. De focus van dit expertteam lag in eerste instantie op het terugdringen van het aantal medewerkers dat langdurig verzuimt (> 42 dagen verzuim). Hier is een grote stap in gezet: in het laatste kwartaal is het aantal medewerkers dat langdurig verzuimt met ruim 20% teruggebracht. Er is een start gemaakt met een taskforce die zich buigt over de dossiers van langdurig arbeids-ongeschikten. De eerste resultaten zichtbaar te worden in de daling van het werkelijke verzuim (blauwe lijn). Als deze lijn door gaat zetten, is de verwachting dat het verzuim in 2012 verder zal dalen. Alle leidinggevenden hebben een tweedaagse verzuimtraining gevolgd. Ook alle medewerkers krijgen nu een verzuimworkshop aangeboden. Iedereen is hiermee dan op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving, maar ook van de verwachtingen in elkaars richting (leidinggevende en medewerker) tijdens een Jaargesprekken Het jaargesprek heeft in 2011 vaste voet aan de grond gekregen binnen de Politieacademie. Het aantal gesprekken neemt toe. P-adviseurs hebben een workshop gevolgd over het wat, waarom en de mindset van het jaargesprek. Daarbij is ook de interactieve DVD een goed gesprek (vanuit het landelijk HRM-programma) gebruikt. Vervolgens hebben de adviseurs binnen hun eigen directie-/ managementteam de boodschap verder gebracht. De afspraak om op de 100%-norm te realiseren is niet gehaald. Desalniettemin is er een duidelijke kwantitatieve groei merkbaar In het kader van het proces talent spotten (het vernieuwde MD-huis Nederlandse Politie) neemt de MD-coördinator kennis van de afspraken die worden vastgelegd in de verslagen van de jaargesprekken van leidinggevenden. Dit zal onder andere resulteren in een kwalitatieve analyse van de jaargesprekken (oplevering rapportage begin 2012). van de extra inzet op het verzuim, beginnen nu voorzichtig verzuimperiode

15 Welzijn Eind 2011 heeft de Politieacademie de beschikking over één centrale vertrouwenspersoon (fulltime functie) en 17 decentrale vertrouwenspersonen (nevenfunctie). Alle vertrouwenspersonen geven regelmatig voorlichting over (on)gewenste omgangsvormen en over hun werk als vertrouwens-persoon aan medewerkers en studenten van de Politieacademie. Dit heeft als doel dat medewerkers en studenten bewust nadenken over gewenste omgangsvormen, diversiteit en integriteit. Leidinggevenden nemen ook vaker zelf initiatief om advies te vragen. Daarnaast is een geestelijk verzorger actief, die begeleiding biedt op levensbeschouwelijke aspecten, identiteitsproblematiek, existentiële crisis of spirituele vraagstukken en life-events (scheiding, suïcide of ernstige levensvragen). Ook ziekte en sterfgevallen dichtbij komen aan bod. Daarnaast blijft de geestelijke verzorger een eigen bijdrage bij veranderingen en reorganisaties binnen de organisatie en in de richting van verschillende doelgroepen binnen de Politieacademie leveren. Leidinggevenden Eind december 2011 telde de Politieacademie, naast de leden van het College van Bestuur, 101 leidinggevenden met een vast publiekrechtelijke arbeidsrelatie. Hieronder een overzicht naar functiegroep en geslacht: Functies Aantal Functionarissen Man % Vrouw % Directeur ABC 4* 78% 22% Hoofd AB 25 68% 32% Manager A t/m E 67 72% 28% Totaal % 29% Peildatum: * het aantal van 4 betreft de zittende directeuren. Naast de 4 huidige directeuren zijn er 5 voormalige directeuren die herplaatsingkandidaat zijn en/of elders te werk zijn gesteld. Diversiteit Het Expertteam Diversiteit heeft de volgende activiteiten ontplooid: Het Homonetwerk Politieacademie is in 2011 enkele keren bijeengekomen. Er is een vaste voorzitter aangesteld en er wordt gewerkt aan een Terugblik en Vooruitblik De workshop Levensfasen en Werk van het LECD is gepresenteerd aan de Ondernemingsraad, het Expertteam Diversiteit, de Concernondersteunde Dienst (COD) en de afdeling Integriteit & Veiligheid. De workshop gaat in op de verschillende levensfasen en generaties en op de verschillende drijfveren, kwaliteiten en valkuilen van elke fase. Het roept o.a. op tot regie nemen op eigen loopbaan. Een ééndaagse training van het LECD aan de School voor Handhaving betreffende de volgende onderwerpen: diversiteit, multicultureel vakmanschap, omgangsvormen en integriteit. Deze training ging in op de verschillende aspecten van diversiteit en multicultureel vakmanschap zowel intern als extern gericht. De dag genereerde kennis en bewustwording. Het programma Undercover is ontwikkeld, welke vanuit Taskforce Diversiteit en het LECD is gefinancierd. De School voor Politie Leiderschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. In 2011 hebben naast collega s vanuit Politie Nederland ook leidinggevenden van de Politieacademie aan dit programma deelgenomen. Het LECD heeft inmiddels aangegeven dit programma ook in 2012 te financieren. Werving & Selectie heeft in samenwerking met Onderwijs het project Blauw Talent geïnitieerd. Met dit project wordt enerzijds beoogd het imago van de politie bij de doelgroep te verbeteren en anderzijds de hoge uitval bij de selectie van deelnemers vanuit de doelgroep te verminderen. De officiële start van dit project zal plaatsvinden in week 5 van Sinds 1 juli 2010 was de functie beleidsmedewerker Diversiteit vacant. In 2011 is er een tijdelijke medewerkster aangesteld met de opdracht om het profiel van een beleidsmedewerker Diversiteit onder de loep te nemen. De plv. voorzitter College van Bestuur heeft het initiatief genomen tot een gezamenlijk overleg voor alle vrouwelijke leidinggevenden om te spreken over leidinggeven door vrouwen

16 Veiligheid Er zijn ongeveer 13 advies- en preventieprojecten van verschillende aard en omvang opgepakt. Hierbij valt te denken aan projecten op het gebied van wapens en munitie, beveiliging van panden, bedrijfshulpverlening (BHV), Arbo (veilig werken) en informatiebeveiliging. Voor het merendeel van deze producten werd een advies, een handleiding en/of protocol geschreven, waarmee in de primaire processen een aanvang met het implementatietraject gemaakt kan worden. Helaas heeft dat laatste nog onvoldoende vorm gekregen. Enkele interne (disciplinaire) onderzoeken hebben tot strafoplegging geleid. In twee gevallen werd een medewerker door het bevoegde gezag ontslagen. Meerdere medewerkers werden in de lijn gecorrigeerd. Onderzoeken Interne onderzoeken (meldingen) Interne onderzoeken (daadwerkelijke onderzoeken) Aantal A-onderzoeken Aantal B&G-onderzoeken De stijging in het aantal B&G-onderzoeken in 2010 en 2011 wordt veroorzaakt door het toenemende aantal Europese aanbestedingen als gevolg waarvan nieuwe leveranciers gescreend moeten worden. In 2010 wordt de stijging ook veroorzaakt door het screenen van de gasten die aanwezig wilden zijn bij de feestelijke opening van de Concernlocatie. In 2011 was ook sprake van een groot aantal acteurs dat gescreend moest worden. Als de capaciteit van de AIV onvoldoende is, wordt gebruik gemaakt het KLPD. Medezeggenschap Dit jaar ging veel aandacht naar de tracerstof Gadolinium in de nieuwe munitie, NOAS (Nieuw Onderwijsadministratiesysteem) en de verwachte instroompiek in het initiële onderwijs in de weken 5 en 21 van Op het gebied van personeel worden er soms landelijke notities besproken in verband met het HAP-beleid (Herziening algemene regelingen Politie). De landelijke Klachtenregeling Politie is daar een voorbeeld van. De COR (Centrale Ondernemingsraad) i.o. komt steeds meer op stoom nu de komst van de Nationale Politie aanstaande is. De COR i.o. wil graag advies geven over de inrichtings- en realisatieplannen. Wel zal ze daarvoor het mandaat van de diverse Ondernemingsraden moeten krijgen. Om goed op de hoogte te blijven van de samenhang/afstemming van de medezeggenschap zijn er uitwisselingen tussen de OR en de OC s georganiseerd in de vorm van het voorzittersoverleg (7x p.j.), OR-leden die zitting hebben in een OC ( linking pins ) en een drietal gezamenlijke scholingsmomenten per jaar

17 Financiën Bedragen * Exploitatierekening Algemene bijdrage Bijzondere bijdrage Contractbaten Balans Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Totaal baten Eigen vermogen Eigen personeel Personeel derden Totaal personeelslasten Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Materiele lasten Totaal lasten Bedrijfsresultaat Buitengewone baten Buitengewone lasten Ratio s Solvabiliteitsratio 65% 65% 43% 44% 30% 18% Liquiditeitsratio 207% 145% 77% 65% 24% 23% Weerstandsvermogen (algemene reserve) Norm ( ) Dekkingsgraad 457% 398% 47% 85% 75% 87% Exploitatierekening Eigen personeel per 31/12 in fte Kasstroom Kasstroom operationeel *) Kasstroom investeringen Kasstroom financieringen Liquide middelen einde boekjaar *) incl. afroming eigen vermogen in 2010 en in

18 Treasury De treasuryfunctie is onder te verdelen in drie deelfuncties: Kasbeheer; Financiering; Risicobeheer; Tijdelijke overtollige financiële middelen zijn in 2011, conform de voorschriften van het Geïntegreerd Middelen Beheer (GMB) en het Schatkistbankieren, in rekening-courant of deposito aangehouden bij het ministerie van Financiën. Overzicht renterisicoprofiel Kortlopend (<1 jaar) Het beleid van de Politieacademie was in 2011 gericht op het inperken van renterisico s op lang-lopende financiering. Differentiatie in rentetypische looptijden en hoofdsommen van de langlopende leningen zijn hierbij zo goed mogelijk afgestemd op de financiële positie, de liquiditeitsplanning, actuele rentestand en de rentevisie. Hieronder wordt het renterisicoprofiel van de Politieacademie per 31 december 2011 weergegeven. Begroting Afgegeven garantiestelling ministerie V&J voor RC krediet Rekening courant limiet : (zoals vastgesteld door ministerie V&J) Rekening courant limiet op balansdatum : 83% Stand liquide middelen of rekening courant krediet Saldo kredietruimte (3+4) JR 2011 JR 2010 Ontwikkelingen en financiële risico s De financiële positie en de continuïteit van de Politieacademie staan de komende jaren onder zware druk. Vooralsnog is het nog onduidelijkheid wat exact de gevolgen zullen zijn van de huidige rijksbrede bezuinigingen voor de bekostiging van de kerntaken van de Politieacademie. Daarbij komt het feit dat het kabinet extra zal gaan bezuinigingen als gevolg van de economische crisis. Ook hiervoor geldt dat de eventuele gevolgen voor de bekostiging van de kerntaken van de Politieacademie onzeker zijn. Tevens is het nog onduidelijk hoe de geldstromen zullen lopen als het gevolg van de vorming van de Nationale Politie. Deze ontwikkelingen zorgen de komende jaren voor onzekerheid in de financiering van de Politieacademie. Duidelijk is wel dat de financiering van het initiële onderwijs de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid zal afnemen als gevolg van de evaluatie van de bekostiging. Het risico voor de Politieacademie zit voornamelijk in de wijze waarop de geldstromen van het postinitiële onderwijs en contractonderwijs zullen gaan lopen. Dit kan overigens ook een kans zijn indien men kiest om deze geldstromen rechtstreeks aan de Politieacademie toe te kennen. Daarnaast zijn er onduidelijkheden over de bekostiging van de kerntaken Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling. Dit alles wordt meegenomen in de Business Case Onderwijs, Kennis en Onderzoek (BC OKO) die naar verwachting begin 2012 wordt afgerond. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil in het voorjaar 2012 een besluit nemen over de evaluatie van de bekostiging en de BC OKO, zodat het besluit verwerkt kan worden in de Junicirculaire Tot slot is de bekostiging van Werving & Selectie nog niet aangepast op de nieuwe werkwijze die op grond van de business case Werving & Selectie al wel is doorgevoerd. Langlopend (> 1 jaar) 5. Afgegeven of af te geven garantiestellingen ministerie V&J voor leningen Leenplafond (zoals vastgesteld door ministerie V&J) Opgenomen en op te nemen leningen Saldo leenruimte (6-7) Renterisiconorm : 20% van het begrotingstotaal (totaal lasten) Aflossingen en renteherzieningen leningen Renterisico ruimte leningen (8-9) Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de Politieacademie voldoet aan de gestelde renterisiconorm

19

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARVERSLAG 2011 Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs

Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs Politiewerk is voortdurend in beweging en politiemedewerkers hebben steeds (vernieuwde) bagage nodig om adequaat het werk te kunnen uitvoeren. De Politieacademie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15

Nadere informatie

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit?

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit? > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Overdracht Taken en Onderwijs

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ; Besluit van houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen Aspect Model 1: handhaven status quo Model 2: advies Wallage Model 3: Kleine ZBO Model 4: (gedeeltelijke) overheveling naar regulier onderwijs Model 5: splitsing in MBO bedrijfsopleiding en op regulier

Nadere informatie

Impressie Politietop Divers 2008-2011

Impressie Politietop Divers 2008-2011 Impressie Politietop Divers 2008-2011 Afspraken en resultaten Alle korpsbeheerders en korpschefs hebben september 2007 streefcijfers afgesproken met de minister om zo diversiteit in de politietop te realiseren.

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

DeelRIC School voor Politiekunde

DeelRIC School voor Politiekunde DeelRIC School voor Politiekunde voor toelating tot en/of vrijstelling in een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs Mei 2013 Versie 1 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

GRONDPLAAT politieonderwijs naar beroep en taken

GRONDPLAAT politieonderwijs naar beroep en taken LFNP functies Assistent A B Medewerker Generalist Senior zaakscoördinatie Operationeel Expert / Operationeel Specialist A organisatorische coördinatie / regie netwerken Operationeel Specialist B F organisatorische

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2010 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2010 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2010 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 4 april 2011 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR... 4 HOOFDSTUK 1 Strategie en samenwerking... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Burgers

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

Deel-RIC School voor Politiekunde

Deel-RIC School voor Politiekunde Deel-RIC School voor Politiekunde toelating tot en/of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs 2015 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU (EQF 2 en 4)

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 628 Politie Nr. 427 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum 15 juni 2011 Betreft Sterkteontwikkeling politie 2010

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum 15 juni 2011 Betreft Sterkteontwikkeling politie 2010 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Personeel en Materieel Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 273 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B Stand van zaken na 2,5 jaar Via B De Raad heeft gevraagd om de stand van zaken en een overdrachtsdocument bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamer Een lange adem. Met Verder Via B komt het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 628 Politie Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 628 Politie Nr. 398 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni

Nadere informatie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Van Regiopolitie naar Nationale Politie - Regeerakkoord Kabinet Rutte 2010 - Nationale Politie op 1 januari 2013 - Betreft: 65.000 medewerkers - Waarvan

Nadere informatie

Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs

Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs Deel-RIC BPO Team Hoger Onderwijs (vanaf instroom 01.01.2017) Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 628 Politie Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231.

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231. Onderdeel DGV/POL Inlichtingen Harry Koster T 070-4266517 F 070-4267440 1 van 6 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen, de korpsbeheerder van het Klpd, de voorzitter van het college van

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

De nieuwe koers. Burgers eisen Beter Blauw

De nieuwe koers. Burgers eisen Beter Blauw De nieuwe koers Burgers eisen Beter Blauw Titel van hoofdstuk De nieuwe koers Burgers eisen Beter Bl auw Inhoudsopgave VOORWOORD 6 MANAGEMENTSAMENVAT TING 9 INLEIDING 14 HOOFDSTUK 1 DE NIEUWE KOERS 18

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Vakgebied 4 4000024

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 628 Politie Nr. 626 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief ExTH december 2011

Nieuwsbrief ExTH december 2011 Nieuwsbrief ExTH december 2011 In deze Nieuwsbrief is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen. Nieuwe voorzitter examencommissie Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Combibon Tariefsverhoging

Nadere informatie

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 628 Politie Nr. 219 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Nadere informatie

Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven

Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven THEMA Werkprocessen examineren binnen de reële beroepscontext Halvard Jan Hettema Servicepunt examinering mbo Even voorstellen Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

04-IJsselland-vj. 4 4000182 Adviseur A 9

04-IJsselland-vj. 4 4000182 Adviseur A 9 Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie 4 4000024 Directeur (toegevoegd) 15 4 4000025 Directeur Opsporing 15 4 4000026 Directeur Handhaving 15 4 4000027 Directeur Intake en Noodhulp 15 4 400002 Directeur

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011

De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011 De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011 2 De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011 3 4 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1. Inleiding 18 1.1 Aanleiding en doelstelling 19 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie OTO Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Opleiding Docent Gevaarbeheersing

Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Bevindingen en oordeel 1 Inleiding Goed politieonderwijs speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van de deskundigheid, het vakmanschap

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2012 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2012 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2012 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 29 maart 2013 JAARVERSLAG 2012 Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Succesvol herplaatsen TNT Mobility. Erna Meijer, 28 mei 2009

Succesvol herplaatsen TNT Mobility. Erna Meijer, 28 mei 2009 Succesvol herplaatsen TNT Mobility Erna Meijer, 28 mei 2009 Inhoud Introductie TNT Mobility Marktontwikkelingen en TNT Post Filosofie & werkwijze Vrijwillige versus verplichte mobiliteit Succescases Lessons

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 i ii Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 iii iv Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Toelichting op de 5 1.2 Leeswijzer 5 2. Verantwoording 7 2.1 Werkwijze en respons

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Erkende MZ-opleidingen OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Versterk als OR-lid uw strategische vaardigheden en vergroot uw loopbaanperspectieven Inleiding Maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie