Lbr. 17/008 Overeenkomst VNG en Verbond van Verzekeraars 2017 pagina 1 van 2. üoi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lbr. 17/008 Overeenkomst VNG en Verbond van Verzekeraars 2017 pagina 1 van 2. üoi"

Transcriptie

1 Lbr. 17/008 Overeenkomst VNG en Verbond van Verzekeraars 2017 pagina 1 van 2 Subscribe Share Past Issues üoi :Zxxsi.-^ 23 feb 2017/1019 View this in vour browser VNG Ledenbrief woensdag 22 februari 2017 Lbr. 17/088 Overeenkomst VNG en Verbond van Verzekeraars 2017 Geachte heer, mevrouw, in artikel van de Wmo 2015 is het regresrecht voor gemeenten opgenomen. ihet regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhaien op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Daarbij komen gemeenten meestal uit bij een aansprakelijkheidsverzekeraar. De VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben sinds 2015 een overeenkomst waarmee de verzekeraars het regresrecht hebben afgekocht voor het jaar 2015 en Voor het jaar 2017 is een nieuwe overeenkomst afgesloten die qua inhoud op één belangrijk onderdeel is gewijzigd ten opzichte van de overeenkomst voor 2015 en Het verschil met de overeenkomst voor 2015 en 2016 is dat gemeenten vanaf medio februari 2017 wei een eigen bijdrage mogen vragen voor een voorziening voor een regres cliënt. De reden voor deze wijziging is dat het ministerie van VWS ons er op heeft gewezen dat de bepaling in de overeenkomst waarin wordt aangegeven dat de eigen bijdragen voor regres ciiënten is afgekocht en dat de gemeente geen eigen bijdrage meer mag vragen voor voorzieningen voor regres ciiënten, in strijd is met het Besiuit Maatschappelijke ondersteuning artikei 3.8 iid 2. Wij verwachten niet dat VWS dit artikei op korte termijn gaat aanpassen. Daarom hebben VNG en het Verbond van Verzekeraars besloten de overeenkomst op dit punt aan te passen. In deze iedenbrief maken wij de overeenkomst 2017 voor de afkoop van het regres aan gemeenten bekend. In de loop van 2017 gaan VNG en het Verbond van Verzekeraars onderhandelen over de overeenkomst voor 2018 en latere jaren. Volledige brief: M Overeenkomst VNG en Verbond van Verzekeraars 2017 Bijlage(n): I Overeenkomst afkoop regresrecht Wmo 2017 r Veel gestelde vragen overeenkomst afkoop reqresrecht Wmo

2 Lbr. 17/008 Overeenkomst V N G en Verbond van Verzekeraars 2017 pagina 2 van 2 afmelden

3 Vcneiiiging v«i Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) uw kenmerk bijlage(n) 2 betreft ons kenmerk Overeenkomst VNG en Verbond ECSD/U van Verzekeraars 2017 Lbr. 17/008 datum 22 februari 2017 r i Samenvatting In artikel van de Wmo 2015 is het regresrecht voor gemeenten opgenomen. Het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wetteiijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Daarbij komen gemeenten meestal uit bij een aansprakeiijkheidsverzekeraar. De VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben sinds 2015 een overeenkomst waarmee de verzekeraars het regresrecht hebben afgekocht voor het jaar 2015 en Voor het jaar 2017 is een nieuwe overeenkomst afgesloten die qua inhoud op één belangrijk onderdeel is gewijzigd ten opzichte van de overeenkomst voor 2015 en Het verschil met de overeenkomst voor 2015 en 2016 is dat gemeenten vanaf medio februari 2017 wel een eigen bijdrage mogen vragen voor een voorziening voor een regres cliënt. De reden voor deze wijziging is dat het ministerie van VWS ons er op heeft gewezen dat de bepaling in ds overeenkomst waarin wordt aangegeven dat de eigen bijdragen voor regres cliënten is afgekocht en dat de gemeente geen eigen bijdrage meer mag vragen voor voorzieningen voor regres cliënten, in strijd is met het Besluit Maatschappelijke ondersteuning artikel 3.8 lid 2. Wij verwachten niet dat VWS dit artikel op korte termijn gaat aanpassen. Daarom hebben VNG en het Verbond van Verzekeraars besloten de overeenkomst op dit punt aan te passen. In deze ledenbrief maken wij de overeenkomst 2017 voor de afkoop van het regres aan gemeenten bekend. In de loop van 2017 gaan VNG en het Verbond van Verzekeraars onderhandelen over de overeenkomst voor 2018 en latere jaren.

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de leden informatiecentrum tel. (070) betreft Overeenkomst VNG en Verbond van Verzekeraars 2017 UW kenmerk ons kenmerk ECSD/U Lbr. 17/008 bijlage(n) 2 datum 22 februari 2017 college en gemeenteraad, v:geacht É 1. Inleiding In artikel van de Wmo 2015 is het regresrecht voor gemeenten opgenomen. Het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Daarbij komen gemeenten meestal uit bij een aansprakelijkheidsverzekeraar. De VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben sinds 2015 een overeenkomst waarmee de verzekeraars het regresrecht hebben afgekocht voor het jaar 2015 en Tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2016 hebben de VNG-leden besloten dat zij de overeenkomst voor 2015 en 2016 voor onbepaalde tijd willen voortzetten. De leden van het Verbond van Verzekeraars hebben een ander besluit genomen. Zij willen de huidige overeenkomst in 2017 nog voortzetten en willen voor de periode vanaf 2018 een overeenkomst voor meerdere jaren waarbij het voor gemeenten en aansprakelijkheidsverzekeraars niet mogelijk is binnen de periode van de overeenkomst uit te stappen. De VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken zij voor 2017 een overeenkomst voor 1 jaar afsluiten. Voorts hebben zij afgesproken dat zij in de loop van 2017 gaan onderhandelen over de overeenkomst voor 2018 en later. Het aantal gemeenten dat meedoet met de overeenkomst is in 2017 opnieuw gestegen. Er zijn nu nog maar twee kleine gemeenten die niet meedoen. Aan de kant van de aansprakeiijkheidsverzekeraars deed in % mee.

5 2. Overeenkomst 2017: belangrijke wijziging ten opzichte van 2015 en 2016 De belangrijkste wijziging van de overeenkomst 2017 ten opzichte van de overeenkomsten 2015 en 2016 betreft artikel 4 van de overeenkomst Gemeenten moeten vanaf medio februari 2017 wel weer een eigen bijdrage vragen voor een voorziening voor een regresdient De reden voor deze wijziging is dat het ministene van VWS ons er op heeft gewezen dat de bepaling in artikel 4 van de overeenkomst waarin wordt aangegeven dat de eigen bijdragen voor regresclienten is afgekocht en dat de gemeente geen eigen bijdrage meer mag vragen voor voorzieningen voor regresclienten, m strijd is met het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning artikel 3.8 lid 2 De reden waarom artikel 4 in de overeenkomst was opgenomen is dat wanneer regresclienten geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen voor Wmo-voorzieningen aansprakelijkheidsverzekeraars gemakkelijker tot een finale schadevergoedmgsregelmg met regresslachtoffers kunnen komen Uit het overleg dat de VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben gevoerd met VWS is gebleken dat VWS ambtelijk met onwelwillend tegenover de bedoeling van artikel 4 staat, maar dat ZIJ het betreffende artikel in het Uitvoeringsbesluit met op korte termijn gaat wijzigen Daarom hebben VNG en het Verbond van Verzekeraars besloten de overeenkomst 2017 op dit punt aan te passen Voor gemeenten wordt de overeenkomst voor de afkoop van het regres in 2017 een stuk eenvoudiger De afgelopen jaren hebben gemeenten veel vragen gesteld juist over het punt van het met kunnen vragen van een eigen bijdrage De gemeente ontvangt in 2017, naar rato van het aantal inwoners, een deel van de afkoopsom op de rekening en kan regresclienten verder behandelen als gewone Wmo-clienten De regresclienten gaan vanaf medio februan 2017 een eigen bijdrage betalen en kunnen de kosten daarvan betrekken bij de schadevergoedingsregeling die ZIJ met de aansprakelijkheidsverzekeraar afsluiten Gemeenten en aansprakelijkheidsverzekeraars die de overeenkomst hebben ondertekend, hoeven feitelijk geen contact meer met elkaar te hebben Voor cliënten die m 2015 en 2016 door de gemeente zijn vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage geldt dat de afspraken hierover tussen de betreffende gemeenten en cliënten uiteenlopen Nader onderzoek naar deze specifieke afspraken is nodig, voordat definitief uitsluitsel kan worden gegeven In afwachting daarvan hoeven de betreffende gemeenten geen actie te ondernemen nchting deze specifieke cliënten of het CAK De VNG is met VWS in overleg over een oplossing Zodra hierover meer bekend is, worden de betreffende gemeenten hierover geïnformeerd. onderwerp Overeenkomst VNG en Verbond van Verzekeraars 2017 datum 22 februari /03

6 3. De hoogte van de afkoopsom voor 2017 De VNG heeft signalen gekregen van individuele gemeenten dat de hoogte van de afkoopsom in hun geval de kosten van voorzieningen voor regresclienten met dekt Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een relatief kleine gemeente een regresclient heeft die veel voorzieningen voor een lange periode nodig heeft De VNG zal over de afkoopsom voor 2017 opnieuw met het Verbond onderhandelen De VNG beschikt niet over harde financiële gegevens waaruit blijkt dat de totale afkoopsom te laag is Individuele signalen van gemeenten zijn niet voldoende Uit een enquête die wij m 2016 onder gemeenten gehouden hebben bleek dat gemeenten met registreren wie regresdient is Ook was er weinig animo om dat te gaan doen Wij zullen in 2017 opnieuw bekijken of we een onderzoek kunnen laten doen naar de werkelijke kosten van de voorzieningen van regresclienten Gemeenten m de grensstreken kunnen vaker te maken hebben met buitenlandse aansprakelijkheidsverzekeraars die met aangesloten zijn bij de overeenkomst De VNG is voornemens te onderzoeken of het klopt is dat deze gemeenten vaker zelf regres moeten plegen Voor 2017 zal de afkoopsom iets lager uitvallen dan die in 2016 omdat het bedrag van de afkoopsom met meer opgehoogd wordt met het bedrag aan eigen bijdragen dat gemeenten met konden opleggen voor voorzieningen van regresclienten Vanaf 2017 kunnen gemeenten aan regresclienten wel weer eigen bijdragen opleggen Hoogachtend Vereniging van Nederlandse Gemeenten J Knens Algemeen Directeur Bijlagen 1 Overeenkomst afkoop regresrecht Wmo Veel gestelde vragen overeenkomst afkoop regresrecht Wmo Deze ledenbnef staat ook op www vng nl onder brieven onderwerp Overeenkomst VNG en Verbond van Verzekeraars 2017 datum 22 februari /03

7 Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 VERBOND VAN VERZEKERAARS viyg Vereniging van

8 Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 Partijen, De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Den Haag aan de Nassaulaan 12 aldaar, verder te noemen de VNG, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw J Kriens, voorzitter directieraad, en Het Verbond van Verzekeraars, gevestigd te Den Haag, verder te noemen het Verbond, in dezen optredend voor zich en voor de aansprakelijkheidsverzekeraars genoemd in bijlage 2, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr drs D E Knibbe, voorzitter, en dhr mr R Weurding, algemeen directeur. Overwegende: 1 Op grond van artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna Wmo- 2015), heeft een gemeente een regresrecht op een schadeplichtige voor de krachtens de Wmo door de gemeente gemaakte kosten. Dit regresrecht houdt in dat de gemeente die als gevolg van een onrechtmatige daad van een derde op grond van de Wmo zorg en ondersteuning verleent aan een inwoner van die gemeente, de met die zorg en ondersteuning gemoeide kosten kan verhalen op de veroorzaker van die schade 2. Op grond van artikel van de Wmo-2015 heeft de VNG de bevoegdheid om namens haar leden met verzekeraars een overeenkomst te sluiten over een door die verzekeraars aan gemeenten, voor de duur van de overeenkomst, te betalen afkoopsom van de te verwachten schadelast ten gevolge van het in het eerste lid van artikel van de Wmo-2015 geregelde regresrecht In verband met het in het derde lid van artikel Wmo-2015 bepaalde, heeft de VNG de gemeenten gevraagd of zij hun individuele regresrecht willen uitoefenen De in bijlage 3 genoemde gemeenten hebben VNG te kennen gegeven geen gebruik te willen maken van het afkopen van het regresrecht zoals vermeld in artikel 2 4 4, eerste lid van de Wmo-2015 voor de duur van deze overeenkomst De genoemde gemeenten vallen buiten de werking van deze overeenkomst 3. Voor de intekening op de overeenkomst zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars op het gebied van motorrijtuigenverzekenngen, algemene aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP/AVB) en transportverzekeringen benaderd Voor zover binnen een verzekeringsmaatschappij meerdere categorieën schadeverzekeringen aanwezig zijn, kan deze aansprakelijkheidsverzekeraar niet slechts voor één van deze categorieën op de overeenkomst intekenen Na tekening van deze overeenkomst door de VNG en het Verbond wordt bijlage 2 bij deze overeenkomst gevoegd Daann zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars die de overeenkomst hebben getekend, opgenomen Het deelnamepercentage is naar verwachting minimaal 95% van de aansprakelijkheidsverzekeraars 4. De VNG en het Verbond spannen zich in om de deelname van hun leden aan de overeenkomst zo hoog mogelijk te laten zijn 5. De uitoefening van het regresrecht Wmo op het niveau van individuele gevallen gaat zowel voor de individuele gemeenten als voor de aansprakelijkheidsverzekeraars gepaard met omvangrijke administratieve inspanningen en aanzienlijke kosten voor de afwikkeling van (mogelijke)claims

9 Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning De VNG en het Verbond verwachten dat het afsluiten van deze overeenkomst waarbij het Verbond het individuele regresrecht van gemeenten afkoopt, zal leiden tot aanzienlijke besparingen in de uitvoeringskosten bij de gemeenten en bij de aansprakelijkheidsverzekeraars. De afkoop van het regresrecht, op grond van artikel 2.4.4, eerste lid Wmo, brengt met zich mee dat de schadeplichtige die verzekerd is bij een deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraar alsook de betreffende aansprakelijkheidsverzekeraar zelf, jegens de gemeenten geen verdere verplichting tot schadevergoeding als bedoeld in het eerste lid van artikel van de Wmo 2015 hebben. De bevrijding van de verplichting tot schadevergoeding geldt niet voor de aansprakelijke persoon die op grond van artikel 18, eerste lid Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) wegens gemoedsbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot het sluiten van een motorrijtuigenverzekering. Het regresrecht van de gemeente blijft in volle omvang bestaan ten opzichte van de schadeplichtige die verzekerd is bij een niet-deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraar, de betreffende aansprakelijkheidsverzekeraar zelf en ten opzichte van de aansprakelijke persoon die niet verzekerd is. 7. Het Verbond en de VNG hebben een berekening gemaakt van de met het Wmo-regres gemoeide bedragen. De berekening is gebaseerd op enerzijds het deel van het jaarlijkse macrobudget Wmo dat voor regres in aanmerking komt en anderzijds een gewogen gemiddelde van het regrespercentage dat door zorgverzekeraars wordt gerealiseerd op aansprakelijkheidsverzekeraars en het regrespromillage dat in 2014 gold in het AWBZconvenant tussen het Verbond en het Zorginstituut Nederland (ZiN). 8. De overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van het jaar 2017 Komen het volgende overeen: Artikel 1 1. In deze overeenkomst wordt onder aansprakelijkheidsverzekeraar verstaan: de schadeverzekeraar die valt onder de branches, genoemd in de bij de Wet op het financieel toezicht behorende Bijlage branches 1,2, 10A tot en met Het Waarborgfonds Motorverkeer (hierna het Waarborgfonds) wordt gelijkgesteld met de aansprakelijkheidsverzekeraars, voor zover het de gevallen genoemd in artikel 25, eerste lid onder a van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) betreft, dat wil zeggen wanneer niet kan worden vastgesteld wie de aansprakelijke persoon is. Artikel 2 1. De aansprakelijkheidsverzekeraars genoemd in bijlage 2, zijn voor elk jaar dat deze overeenkomst geldt aan de VNG een afkoopsom als bedoeld in het eerste lid van artikel Wmo-2015 verschuldigd. 2. De afkoopsom bedoeld in het eerste lid van dit artikel, heeft betrekking op de te verwachten schadelasten als bedoeld in het eerste lid van artikel Wmo-2015, ten gevolge van de schadeveroorzakende gebeurtenissen die plaatsvinden in het jaar waarvoor de desbetreffende afkoopsom geldt en waarvoor een verzekerde van één der deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars aansprakelijk is. Voor voorgevallen schadeveroorzakende gebeurtenissen in de jaren waarvoor deze overeenkomst geldt, zijn de deelnemende

10 Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 / aansprakelijkheidsverzekeraars en hun verzekerden bevrijd van alle verplichtingen tot schadevergoeding als bedoeld in het eerste lid van artikel Wmo-2015 Principieel gezien zou dit betekenen dat er geen sprake is van verhaalsrecht voor schadeveroorzakende gebeurtenissen van voor 2015, maar vanuit praktische overwegingen kiezen we ervoor ook de kosten van gebeurtenissen voor 2015 wel mee te nemen in de vaststelling van de afkoopsom van 2015 en volgende jaren Daarentegen zal, na beëindiging van deze overeenkomst, geen regres toegestaan zijn van door de gemeente gemaakte zorgkosten inzake schadeveroorzakende gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in de jaren waarvoor de desbetreffende afkoopsom gold dan wel gebeurtenissen van vóór 1 januari 2015 ook al is de zorg in latere jaren verstrekt Artikel 3 1. De afkoopsom voor alle deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars samen, wordt door het Verbond en VNG gezamenlijk vastgesteld 2. De hoogte van de afkoopsom wordt berekend op basis van het deel van het macrobudget Wmo 2015 dat voor regres in aanmerking komt enerzijds en anderzijds een gewogen gemiddelde van het regrespercentage dat zorgverzekeraars verhalen op aansprakelijkheidsverzekeraars en van het regrespromillage dat gold in 2014 in het AWBZ-convenant tussen het Verbond en het Zorginstituut Nederland (ZiN), gecorrigeerd met én het aantal niet deelnemende gemeenten én het aantal met deelnemende verzekeraars 3. De hoogte van de afkoopsom wordt jaarlijks vastgesteld In bijlage 1 is de nadere berekening voor 2016 opgenomen Deze dient als voorbeeld voor de berekening van de afkoopsom in het jaar 2017 Evenwel zal voor 2017, in tegenstelling tot de jaren 2015 en 2016, gelden dat in de afkoopsom geen rekening zal worden gehouden met het verlies aan inkomsten uit eigen bijdragen voor gemeenten (zie ook artikel 4 van deze overeenkomst) Het bedrag aan eigen bijdragen zal dus niet worden opgenomen ter ophoging van het totaal van de berekeningsbasis 4. De VNG en het Verbond bepalen 2 maanden voor het einde van het betreffende jaar, de afkoopsom voor het volgende jaar op basis van nader onderzoek en op basis van het deelnamepercentage van gemeenten en van verzekeraars (zie overweging 8) Artikel 4 Deelnemende gemeenten die te maken krijgen met een slachtoffer dat aanspraak maakt op een voorziening uit de Wmo-2015, zijn, indien uit hun onderzoek blijkt dat deze voorziening noodzakelijk is, verantwoordelijk voor de verstrekking van deze voorziening Daarbij geldt dat zij in tegenstelling tot de voorzieningen waarop de overeenkomst 2015/2016 van toepassing is, vanaf 15 februari 2017 wel een eigen bijdrage voor een voorziening aan de dient mogen vragen, gebaseerd op de overeenkomst 2017 Artikel 5 1 De VNG stuurt het Verbond, uiterlijk op 1 juli 2017, een nota met het bedrag van de afkoopsom Van deze nota gaat een afschrift naar het Waarborgfonds, dat namens de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars voor de financiële afwikkeling zorg draagt 2. Het Waarborgfonds betaalt, namens het Verbond, conform artikel 3 van deze overeenkomst de afkoopsom aan de VNG die de afkoopsom doorsluist naar de deelnemende gemeenten

11 Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning BIJ met tijdige betaling van de nota (binnen 30 dagen na factuurdatum) zijn de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars, naar rato van hun deelnemerspercentage, een rentevergoeding verschuldigd overeenkomstig de wettelijke rente te rekenen vanaf het moment dat het bedrag betaald had moeten zijn 4. Na betaling van de volgens artikel 3 vastgestelde afkoopsom zijn de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars en hun verzekerden niets meer verschuldigd aan de deelnemende gemeenten uit hoofde van de verplichting tot schadevergoeding voortvloeiend uit de schadeveroorzakende gebeurtenissen die hebben plaatsgehad in het jaar van deelname 5. De VNG keert de afkoopsom uit aan gemeenten De verdeling vindt plaats op basis van een bedrag per inwoner onder aftrek van kosten voor afsluiten en beheren van de overeenkomst en de kosten voor het nader uit te voeren onderzoek door de VNG Artikel 6 1. Het verschuldigde deel van de afkoopsom per deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraar, wordt berekend op grond van het aandeel van de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar in de totale omslag van het Waarborgfonds, gerelateerd aan in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde afkoopsom voor het betreffende jaar en op grond van het aandeel van de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar m het totale premie inkomen algemene aansprakelijkheid 2. Het Verbond stuurt uiterlijk voor 15 juli 2017 via het Waarborgfonds de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars, een nota voor het door hen verschuldigde deel van de afkoopsom 3. De deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars zijn verplicht de door hen verschuldigde afkoopsom van de in het tweede lid genoemde nota uiterlijk 25 augustus 2017 via het Waarborgfonds aan het Verbond te betalen 4 BIJ met tijdige betaling van deze nota zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars het Verbond een rentevergoeding verschuldigd overeenkomstig de wettelijke rente op grond van artikel BW te rekenen vanaf het moment dat de nota betaald had moeten zijn Artikel 7 Het Verbond draagt er zorg voor dat het Waarborgfonds zich namens het Verbond belast met de berekening en de inning van de betalingen van de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars aan het Verbond en met de feitelijke betaling namens het Verbond van de totale afkoopsom aan de VNG Artikel 8 1 Deze overeenkomst heeft een looptijd van eén jaar en vangt aan op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december Wanneer (één der) partijen door een wetswijziging geen uitvoering meer kan geven aan deze overeenkomst en het regresrecht Wmo-2015, dan vervalt de overeenkomst van rechtswege Partijen treden vervolgens in overleg over een voortzetting van de overeenkomst in aangepaste vorm en over reeds betaalde bedragen 3 Als blijkt dat uit de in punt 8 van de Considerans genoemde peiling een lager deelname percentage van de gemeenten voortvloeit dan 80%, treden partijen m overleg over de dan ontstane situatie 4 Wanneer deze overeenkomst wordt beëindigd overleggen partyen nader over de gevolgen voor de reeds vóór 1 januari 2015 tussen gemeenten en aansprakelijkheidsverzekeraars gemaakte afspraken ten gevolge van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d d 19 juni 2013

12 Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 Uitgangspunt hierbij is dat deze gemeenten door beëindiging van deze overeenkomst dan niet in een slechtere positie komen te verkeren dan die ze hadden zonder deze overeenkomst Artikel 9 Uiterlijk drie maanden voor het aflopen van deze overeenkomst, derhalve voor 1 oktober 2017, zullen de VNG en het Verbond deze overeenkomst evalueren en met elkaar in overleg treden over eventuele voortzetting Artikel 10 1 Geschillen tussen partijen die hebben ingetekend op deze overeenkomst en die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een hiervoor m te stellen geschillencommissie De geschillencommissie zal bestaan uit drie leden een lid te benoemen door het Verbond, een lid te benoemen door de VNG en een onafhankelijk lid als voorzitter te benoemen door het lid van het Verbond en het lid van de VNG gezamenlijk De uitspraak van de geschillencommissie is voor partijen bindend 2. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud op Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verbond van Verzekeraars J Kriens, Algemeen Directeur drs D E Knibbe Voorzitter mr R Weurding Algemeen directeur Bijlagen bij deze overeenkomst 1 Berekening van de hoogte van de afkoopsom 2 Overzicht deelnemende verzekeraars 3 Overzicht niet deelnemende gemeenten

13 Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 Bijlage 1 Berekening van de afkoopsom 2016 De hoogte van de afkoopsom wordt jaarlijks vastgesteld In deze bijlage is de nadere berekening voor 2016 opgenomen Deze dient als voorbeeld voor de berekening van de afkoopsom in het jaar 2017 Evenwel zal voor 2017, in tegenstelling tot de jaren 2015 en 2016, gelden dat het bedrag aan eigen bijdragen met zal worden opgenomen ter ophoging van het totaal van de berekeningsbasis BIJ de berekening van de afkoopsom 2016 is uitgegaan van het macrobudget Wmo voor 2016 minus de budgetten voor uitvoeringskosten, de uitnames uit het macrobudget Wmo die naar de Wet langdunge zorg gaan en de budgetten voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang De rest van het macrobudget heeft betrekking op programmakosten die gemeenten maken op grond van hun Wmo-2015 taken Deze taken zijn huishoudelijk hulp, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, hulpmiddelen, kortdurend verblijf en respijtzorg, individuele begeleiding en dagbesteding en beschermd wonen Regresslachtoffers kunnen, indien nodig, een beroep doen op al deze voorzieningen De hoogte van het macrobudget Wmo dat de basis is voor de berekening van de afkoopsom budget bedraagt ,- m 2016 De toelichting op dit bedrag is hieronder aangegeven Macro budget Wmo voor 2016 dat relevant is voor de berekening van de afkoopsom Wmo budgetten (in miljoenen) 2016 Relevant Wmo 2015 (begeleiding en beschermd wonen) Wmo 2007 (huishoudelijke verzorging) Gemeentefonds Cluster maatschappelijke zorg Subtotaal Eigen bijdragen 2015 Correctie eigen bijdragen Eigen bijdragen nieuwe taken 2016 Eigen bijdragen 2015 nieuwe taken gerealiseerd Totaal Niet relevant: Uitvoeringskosten Wmo 2015 (m miljoen) Uitvoeringskosten Wmo 2007 (m miljoen) Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (in miljoen) Het regrespercentage is voor deze overeenkomst vastgesteld op 0,146% Dit percentage is bepaald door een gemiddelde te nemen van het regrespercentage dat zorgverzekeraars in de praktijk realiseren bij het verhaal op aansprakelijkheidsverzekeraars (in casu 0,34%) en het regrespercentage te weten 0,0595% over 2014 dat afgeleid is uit het AWBZ-convenant tussen het Verbond van Verzekeraars en het Zorginstituut Nederland (in casu een regresbedrag van - afgerond -14,7 miljoen euro van het totale AWBZ budget ad 24,7 miljard) Hierbij wordt er van uitgegaan dat het daadwerkelijk regrespercentage vanuit de Wmo veel dichter (in een verhouding van 2,25 staat tot 1) bij dat van het AWBZ convenant ligt dan dat van Zorgverzekeraars (wat ook wordt veroorzaakt door het deel dat vanuit de AWBZ naar de Wmo is overgeheveld Hierdoor ontstaat de volgende formule

14 Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 Het afkoopbedrag (bij wederzijds 100 % deelname) is met een gewogen gemiddelde van regres ZVW en AWBZ: (1 x 0,34% + 2,25 x 0,0595%) : 3,25 = 0,1458% (afgerond 0,146%) van miljard = (afgerond) Nu blijkens Bijlage 3 het deelname percentage bij gemeenten 97,38% is, wordt voormeld afkoopbedrag als volgt gecorrigeerd: 97,38 x = Voor de definitieve afkoopsom 2016 moet dit bedrag vervolgens dan nog gecorrigeerd worden met het deelname percentage onder verzekeraars, zoals dat uit Bijlage 2 moet blijken. Dat percentage komt uit op 97,06%. De definitieve afkoopsom wordt dan 97,06 x =

15 Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 Bijlage 2 Overzicht deelnemende verzekeraars De aansprakelijkheidsverzekeraars die de overeenkomst hebben getekend Deze bijlage wordt ingevuld nadat de overeenkomst tussen de VNG en het Verbond is getekend Het Verbond legt de getekende overeenkomst voor aan de schadeverzekeraars.

16 Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 Bijlage 3 Overzicht niet deelnemende gemeenten De m deze bijlage genoemde gemeenten hebben VNG te kennen gegeven geen gebruik te willen maken van het afkopen van het regresrecht, zoals vermeld in artikel lid 1 Wmo, voor de duur van deze overeenkomst. De genoemde gemeenten vallen buiten de werking van deze overeenkomst. Noordwijkerhout Rozendaal 10

17 VERBOND VAN VERZEKERAARS Veel gestelde vragen overeenkomst afkoop regresrecht Wmo VNG, januari Wat houdt de overeenkomst regresrecht Wmo tussen VNG en Verbond van Verzekeraars in? Gemeenten die deelnemen aan deze overeenkomst, zien af van hun regresrecht in de Wmo ZIJ kunnen de kosten van voorzieningen, die worden toegekend aan een slachtoffer van een ongeval waarvoor een derde partij aansprakelijk is, met meer verhalen op de betreffende verzekeraar De deelnemende verzekeraars hebben het risico dat gemeenten verhaalprocedures gaan voeren, afgekocht Deelnemende gemeenten krijgen via de VNG een bedrag uitgekeerd (in 2016 was dat 0,6470 cent per inwoner) waarmee zij de Wmovoorzieningen voor regresslachtoffers kunnen betalen Gemeenten hebben nog wel een verhaalsmogelijkheid (voor de kosten van een Wmovoorziening die nodig is na een ongeval waarvoor een derde partij aansprakelijk is) bij verzekeraars die niet deelnemen aan de overeenkomst 2 Waar kan ik de overeenkomst regresrecht Wmo vinden? U vindt de overeenkomst op VNG-net https//vng nl/files/vng/publicatie_bijlagen/2017/overeenkomst_wmo_2017_vws_versie_def_ docx 3 Doet onze gemeente mee aan de overeenkomst regresrecht Wmo? Gemeenten moeten expliciet aangeven aan de VNG als zij met mee wilden doen Als uw gemeente dat met heeft gedaan, doet u automatisch mee De volgende gemeenten doen in 2017 met mee Noordwijkerhout Rozendaal 4 Welke verzekeraars nemen deel aan de overeenkomst? Welke verzekeraars in 2017 deelnemen aan de overeenkomst, wordt later pas bekend Nadat de overeenkomst tussen de VNG en het Verbond is getekend, legt het Verbond de getekende overeenkomst voor aan de schadeverzekeraars 5 Wat is de looptijd van de overeenkomst? De eerste overeenkomst is afgesloten voor 2015 en 2016 en heeft betrekking op schadeveroorzakende gebeurtenissen die gedurende deze penode plaatsvonden Voor 2017 IS een 1 jarige overeenkomst afgesloten die loopt tot In de loop van 2017 gaan VNG en het Verbond onderhandelen overeen meerjarige overeenkomst vanaf /NLEMM

18 f 6 Wat is de reikwijdte van de overeenkomst? Geidt deze ook voor ongevalien die vóór 1 januari 2015 hebben plaatsgevonden? Gemeenten hebben gedurende de looptijd van de overeenkomst geen regresrecht meer voor die cliënten die voor een ongevai hebben gehad waarvoor een derde partij aansprakeiijk is en als gevoig waarvan een Wmo-voorziening wordt verstrekt. In de hoogte van de afkoopsom zijn de regresslachtoffers van vóór 2015 meegenomen. Ais de overeenkomst niet wordt voortgezet, of ais een gemeente niet langer deeineemt, herieeft het regresrecht voor de regressiachtoffers die voor regresslachtofferzijn geworden niet meer. Nieuwe ciiënten die vanaf een ongevai krijgen ais gevoig van de schuid van een derde en Wmo-voorzieningen nodig hebben, kunnen vanaf weer bij de aansprakelijkheidsverzekeraar worden aangemeld. 7 Weike kosten vaiien onder het regresrecht? Ook bijvoorbeeld de (hoge) kosten van het verstrekken van een speciale elektrische rolstoel? Het is inderdaad zo dat de kosten van een Wmo-voorziening, die een slachtoffer van een ongevai waarvoor een derde aansprakelijk is nodig heeft, onder het regresrecht vaiien. Ook ais het gaat om een dure voorziening ais een elektrische roistoel of een woningaanpassing. De gemeente krijgt jaarlijks een deei van de afkoopsom op de rekening gestort. Het ene jaar kan die som te iaag zijn omdat de gemeente veei dure voorzieningen heeft moeten verstrekken aan een regressiachtoffer. Het kan ook voorkomen dat de gemeente een aantal jaren geen enkei regressiachtoffer voorzieningen hoeft te verstrekken, terwijl de afkoopsom toch jaarlijks wordt betaaid. Op de iangere termijn kan hierdoor een financieei evenwicht ontstaan. 8 Een cliënt ontvangt op dit moment van een verzekeringsmaatschappij een vergoeding voor een Wmo-voorziening, die nodig is ten gevolge van een ongeval. Dient de gemeente deze Wmo-voorziening nu te betalen? Als de betreffende gemeente én de verzekeraar deeinemen aan de overeenkomst, dient de gemeente inderdaad de Wmo-voorziening te betalen. Overigens is de gemeente niet verplicht om exact dezeifde Wmo-voorziening te verstrekken. De gemeente dient deze cliënt ais een nieuwe ciiënt te beschouwen en een nieuwe beoordeling te doen op basis van haar eigen Wmo-verordening. Daar kan een ander aanbod uit voortvloeien. 9 Mag de gemeente voor regrescliënten dezelfde criteria voor toekenning van een voorziening hanteren als voor "gewone" Wmo cliënten. Ja, dat mag. Zo kan het voorkomen dat de regresciiëntvan de aansprakelijkheidsverzekeraar een vergoeding voor huishoudelijke hulp heeft gekregen terwijl de gemeente de aanvraag voor huishoudelijke huip kan afwijzen wanneer er bijvoorbeeid een voiwassen huisgenoot is die het huishoudeiijke werk kan overnemen (gebruikelijke zorg). 10. Moeten gemeenten een eigen bijdrage vragen van regresslachtoffers? In de overeenkomsten voor 2015 en 2016 was in artikei 4 bepaald dat de gemeente voor voorzieningen aan regres ciiënten geen eigen bijdrage meer mocht vragen. Bij het bepalen van de hoogte van de afkoopsom was rekening gehouden met het verlies van inkomsten van gemeenten vanwege het niet kunnen vragen van een eigen bijdrage /NLEMM 2.

19 In de overeenkomst 2017 is artikel 4 gewijzigd. Gemeenten moeten vanaf medio februari 2017 wel weer een eigen bijdrage vragen voor een voorziening voor een regres oliënt. De reden voor deze wijziging is dat liet ministerie van VWS ons er op heeft gewezen dat de bepaling in artikel 4 van de overeenkomst waarin wordt aangegeven dat de eigen bijdragen voor regres cliënten is afgekocht en dat de gemeente geen eigen bijdrage meer mag vragen voor voorzieningen voor regres cliënten, in strijd is met het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning artikel 3.8 lid 2. Het betreffende artikel in het Uitvoeringsbesluit zal niet op korte termijn gewijzigd worden. Daarom hebben VNG en het Verbond van Verzekeraars besloten de overeenkomst 2017 op dit punt aan te passen. Voor gemeenten wordt de overeenkomst voor de afkoop van het regres in 2017 daardoor een stuk eenvoudiger De afgelopen jaren hebben gemeenten veel vragen gesteld juist over het punt van het niet kunnen vragen van een eigen bijdrage. De gemeente ontvangt in 2017, naar rato van het aantal inwoners, een deel van de afkoopsom op de rekening en kan regres cliënten verder behandelen als gewone Wmo cliënten. De regres cliënten gaan vanaf medio februari 2017 een eigen bijdrage betalen en kunnen de kosten daarvan betrekken bij de schadevergoedingsregeling die zij met de aansprakelijkheidsverzekeraar afsluiten. Gemeenten en aansprakelijkheidsverzekeraars die de overeenkomst hebben ondertekent, hoeven feitelijk geen contact meer met elkaar te hebben. 11. Wanneer moeten gemeenten weer eigen bijdragen gaan vragen aan regres ciiënten en moet dit met terugwerkende kracht? VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben het volgende afgesproken: Voor nieuwe regres cliënten gaat de gemeente vanaf het moment dat de Overeenkomst voor de afkoop van het regresrecht 2017 van kracht is, te weten medio februari 2017, een eigen bijdrage vragen. Die eigen bijdragen kunnen regres cliënten betrekken bij de finale geschillenregeling met de aansprakelijkheidsverzekeraar. Voor cliënten die in 2015 en 2016 door de gemeente zijn vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage geldt dat de afspraken hierover tussen de betreffende gemeenten en cliënten uiteenlopen. Nader onderzoek naar deze specifieke afspraken is nodig, voordat definitief uitsluitsel kan worden gegeven. In afwachting daarvan hoeven de betreffende gemeenten geen actie te ondernemen richting deze specifieke cliënten of het CAK. De VNG is met VWS in overleg over een oplossing. Zodra hierover meer bekend is, worden de betreffende gemeenten hierover geïnformeerd. 12. Is het geid dat de gemeente krijgt uitgekeerd (0,6470 cent per inwoner) vrij besteedbaar? Ja, het geld is vrij binnen de Wmo te besteden. 13. Hoe is de afkoopsom in 2016 aan gemeenten overgemaakt? Gemeenten hebben een ledenbrief ontvangen waarin is aangekondigd dat de afkoopsom op de rekening van de gemeente zal worden overgemaakt /NLEMI\/l 3.

20 14. Hoe is de afkoopsom voor 2015 en 2016 bepaald? Er zijn geen gegevens beschikbaar over de werkelijke regreskosten bij gemeenten. Gemeenten hadden tot 2015 geen regresrecht en hebben dit niet bijgehouden. Verzekeraars beschikken evenmin over deze gegevens. De berekening is gebaseerd op enerzijds het deei van het macrobudget Wmo 2015 dat voor regres in aanmerking komt en anderzijds een gewogen gemiddelde van het regrespercentage dat door zorgverzekeraars wordt gerealiseerd op aansprakelijkheidsverzekeraars en het regrespromillage dat in 2014 gold in het AWBZ-convenant tussen het Verbond en het Zorginstituut Nederland. 15. Wat is de hoogte van de afkoopsom in 2017? De afkoopsom voor 2017 is nog niet definitief. De VNG en het Verbond streven ernaar om de definitieve afkoopsom voor 2017 voor 1 juli te bepalen. Naar verwachting zal de hoogte van de afkoopsom iets lager zijn dan in 2015 en 2016 omdat het bedrag niet is opgehoogd met de opbrengst van de eigen bijdragen. Dit als gevolg van de wijziging van artikel 4 van de overeenkomst. 16. Wat gebeurt er na 2017? Wordt de overeenkomst dan voortgezet? VNG en Het Verbond onderhandelen in 2017 over een meerjarige overeenkomst vanaf 2018.Het minimumdeelname percentage bedraagt 80%. Is het deelnemerspercentage lager dan 80% dan treden VNG en het Verbond in overleg over de vraag of de overeenkomst ontbonden zal worden. 17. is het regresrecht in de Wet Langdurige Zorg ook afgekocht? Ja, het Zorginstituut Nederland heeft met het Verbond van Verzekeraars eveneens een overeenkomst waarbij het regresrecht van de zorgkantoren is afgekocht. 18. Vailen ongevaiien als gevolg van verkeerd medisch handelen onder de overeenkomst? Ja, die vallen er onder. 19. Hoe wordt de afhandeling van vragen en geschillen over de overeenkomst behandeld? De VNG en het Verbond hebben afgesproken dat zij een adviesgroep instellen bestaande uit leden van VNG en het Verbond. Deze adviesgroep komt op structurele basis minimaal drie keer per jaar bij elkaar om de voortgang van de overeenkomst, vragen en geschillen te bespreken en daarover een advies uit te brengen aan respectievelijk de VNG en het Verbond /NLEMM 4.

4. De VNG en het Verbond spannen zich in om de deelname van hun leden aan de overeenkomst zo hoog mogelijk te laten zijn.

4. De VNG en het Verbond spannen zich in om de deelname van hun leden aan de overeenkomst zo hoog mogelijk te laten zijn. Partijen, De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Den Haag aan de Nassaulaan 12 aldaar, verder te noemen: VNG, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Circulaire. WMO convenant 2015-2016 MSS-2015-19. Aan alle schadeverzekeraars, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

Circulaire. WMO convenant 2015-2016 MSS-2015-19. Aan alle schadeverzekeraars, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Aan alle schadeverzekeraars, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars Circulaire MSS-2015-19 Onze referentie 2015-00038043/IPOUW Den Haag 27 augustus 2015 Gevraagde actie Intekening op het convenant

Nadere informatie

30 juli 2015 Lbr. 15/062

30 juli 2015 Lbr. 15/062 INGEKOMEN 3 0 JULI 2015 (VNĜ) VNG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad lilllilllllllill 15BIN04758 informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Overeenkomst

Nadere informatie

Het convenant zal ingaan op 1 januari 2016 en eindigen op 31 december 2020.

Het convenant zal ingaan op 1 januari 2016 en eindigen op 31 december 2020. Aan alle schadeverzekeraars, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars Circulaire MSS-2015-13 Onze referentie 2015-00029940/EWENT Den Haag 22 juni 2015 Gevraagde actie Intekening op het convenant Nieuw

Nadere informatie

Convenant inzake collectivering regres Algemene nabestaandenwet

Convenant inzake collectivering regres Algemene nabestaandenwet Convenant inzake collectivering regres Algemene nabestaandenwet Convenant tussen SVB en Verbond van Verzekeraars inzake collectivering regres Algemene nabestaandenwet De navolgende partijen: 1. De Sociale

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Onderwerp: FW: Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Van: VNG [nnailto:vng=vng.ni@nnaillo.wdco3.rsgsv.net] Namens VNG Verzonden:

Nadere informatie

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars De partijen: Verbond van Verzekeraars, gevestigd te Den Haag, en Zorgverzekeraars Nederland, gevestigd te Zeist, in aanmerking nemende dat: 1. zorgverzekeraars

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake REGELING BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN MATERIEEL Overwegende dat:

Nadere informatie

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Invoering Trekkingsrecht PGB

Nadere informatie

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake REGELING (BUITENGERECHTELIJKE) KOSTEN MATERIEEL - 2010-2011

Nadere informatie

Convenant met UWV inzake verjaring en de regeling van enkele discussiepunten

Convenant met UWV inzake verjaring en de regeling van enkele discussiepunten Convenant met UWV inzake verjaring en de regeling van enkele discussiepunten Partijen: Verbond van Verzekeraars te Den Haag, vertegenwoordigd door R.R. Latenstein van Voorst MBA, en mr. R. Weurding, algemeen

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 juni 2010 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Inkoop ADHD ziekenhuiszorg voor de Jeugd in 2015 uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 bijlage(n)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 oktober 2013

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 oktober 2013 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 oktober 2013 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

ECSD/U201600868 Lbr. 16/042

ECSD/U201600868 Lbr. 16/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wmo-uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201600868 Lbr.

Nadere informatie

Lbr. 15/091 Aanbieding Model-AfValstoffenverordening 2015 & Lbr. 15/092 Aanvul!... Page 1 of 2

Lbr. 15/091 Aanbieding Model-AfValstoffenverordening 2015 & Lbr. 15/092 Aanvul!... Page 1 of 2 Lbr. 15/091 Aanbieding Model-AfValstoffenverordening 2015 & Lbr. 15/092 Aanvul!... Page 1 of 2 Tjoelker, Nicolien Onderwerp: FW: Lbr. 15/091 Aanbieding ivlodei-afvaistoffenverordening 2015 & Lbr. 15/0"92

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-67 d.d. 2 maart 2012 (prof.mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

ECSD/U201500041 Lbr. 15/003

ECSD/U201500041 Lbr. 15/003 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 Betreft No-riskpolis 2015 Participatiewet ons kenmerk ECSD/U201500041 Lbr. 15/003 datum 20 januari

Nadere informatie

Convenant Regeling administratiekosten

Convenant Regeling administratiekosten Convenant Regeling administratiekosten Het convenant Regeling administratiekosten wordt per 1 april 2013 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2012 74,71)

Nadere informatie

6.004461. ttofí: Ambt/.. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1

6.004461. ttofí: Ambt/.. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1 ttofí: Ambt/.. B.V.O.: Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Hoogte

Nadere informatie

ECFE/U201500606 Lbr. 15/021

ECFE/U201500606 Lbr. 15/021 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft AWBZ-realisatiecijfers 2014 uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201500606 Lbr. 15/021 bijlage(n) - datum 10 april

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Ondergetekenden, De gemeente Alkmaar, te dezen op grond van de volmacht van de burgemeester van die gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0053399

Raadsvoorstel 2015.0053399 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2015.0053399 onderwerp Uitzonderingen eigen bijdrage Wmo 2015 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steiier Tessa Kraemer Collegevergadering 17 november 2015 Raadsvergadering

Nadere informatie

ASR Schadeverzekering N.V, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: Aangeslotene.

ASR Schadeverzekering N.V, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-80 d.d. 19 maart 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Cools, Luuk 24-12-2014

Cools, Luuk 24-12-2014 Inlichten instantie via e-mail Page 1 of 2 Cools, Luuk Van: VNG [VNG@VNG.NL] Verzonden: dinsdag 23 december 2014 16:24 Aan: VNG Onderwerp: Lbr. 14/097 - Uitkomst ledenraadpleging informatievoorziening

Nadere informatie

ECSD/U201600288 Lbr. 16/010

ECSD/U201600288 Lbr. 16/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Hoogte eigen bijdragen Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201600288 Lbr. 16/010 bijlage(n) 1 datum 1 maart 2016

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Het College voor zorgverzekeringen, gelet op artikel 91, derde lid van de Wet financiering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Wijziging wet sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 bijlage(n) 3 datum 21 februari

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beiden te D Zaak : Farmaceutische zorg; Cialis Zaaknummer : 2009.02640 Zittingsdatum : 9 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097 V l U C Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en ons kenmerk ECSD/U201402404

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft ledenraadpleging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 bijlage(n)

Nadere informatie

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold)

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold) Verzekering Ongeoorloofd Gebruik World Card Business (Gold) 2 Inhoudsopgave 4 Definities Voorwaarden 3 Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 2 Aanvang en duur van de verzekering 5 Artikel 3 Artikel 4 Einde

Nadere informatie

Convenant collectieve afkoop regresrecht AWBZ 2011 2014

Convenant collectieve afkoop regresrecht AWBZ 2011 2014 Convenant collectieve afkoop regresrecht AWBZ 2011 2014 Partijen, Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, verder te noemen: het College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL REPARTITIEREGLEMENT StOP NL Overwegingen I. StOP NL heeft ten doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken en hun rechtverkrijgenden, in het bijzonder

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 17 d.d. 24 januari 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse, mr. B.F. Keulen, drs. A.I. Kool, drs. L.B. Lauwaars) Samenvatting

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Samenloop van verzekeringen

Samenloop van verzekeringen Samenloop van verzekeringen Jitteke Blussé van Oud-Alblas 10 november 2014 Te behandelen onderwerpen: Definitie en afbakening samenloop Schaderegelingen Verbond van Verzekeraars Onderling verhaal verzekeraars

Nadere informatie

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Page 1 of 8 INHOUDSOPGAVE HET LEERSTUK VAN DE KOSTEN VOOR GEMENE REKENING EN RISICO... 1 INTRODUCTIE... 3 ALGEMENE REGELGEVING... 3 VOORWAARDE

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 bijlage(n)

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 januari 2014 Nr. : 2014-4 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen

Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen Partijen, 1. De vereniging Zorgverzekeraars Nederland, gevestigd te Zeist, verder te noemen: Zorgverzekeraars Nederland, en 2. De Vereniging Verbond van Verzekeraars,

Nadere informatie

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden:

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden: PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN De ondergetekenden: (Naam belangenbehartiger), gevestigd en kantoorhoudende te (plaats); hierna te noemen belangenbehartiger; en (Naam verzekeraar), gevestigd

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-039 d.d. 5 februari 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en, mr. E.J. Heck, secretaries) Samenvatting Consument klaagt er over dat Aangeslotene

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 251 d.d. 4 oktober 2011 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. J.Th. de Wit, leden, mr. E.P.A. Bogers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201401972 Lbr. 14/081

ons kenmerk ECSD/U201401972 Lbr. 14/081 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8421 betreft Gevolgen 14.000 Wlz indiceerbaren uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201401972 Lbr. 14/081 bijlage(n) 3 datum 21

Nadere informatie

Gemeente Delft. Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

Gemeente Delft. Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Gemeente Delft Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB Delft Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord Postbus 3061

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Verzekeraar.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-177 d.d. 24 juni 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting Consument claimt schade wegens

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure 1 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 162, d.d. 6 juli 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en mr. B.F. Keulen) Samenvatting Betalingsbeschermingsverzekering.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-18 d.d. 16 januari 2012 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. R.J. Verschoof en mr. A.W.H. Vink, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Convenant Normering schade Geleiderail, Lichtmast en Rimob

Convenant Normering schade Geleiderail, Lichtmast en Rimob Convenant Normering schade Geleiderail, Lichtmast en Rimob Artikelen Convenant 1. De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer en de schadeverzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars, voor zover

Nadere informatie

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging over aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Actualiteiten gemeentefinanciën uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 bijlage(n) - datum 13 december

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

GARANTIE- EN KWALITEITSREGELING HEELNEDERLANDDEELT.NL

GARANTIE- EN KWALITEITSREGELING HEELNEDERLANDDEELT.NL GARANTIE- EN KWALITEITSREGELING HEELNEDERLANDDEELT.NL Begripsomschrijving In deze Garantie- en kwaliteitsregeling wordt verstaan onder: Aanbieder: De natuurlijke persoon, die niet handelt in het kader

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Toelichting Protocol afwikkeling claims

Toelichting Protocol afwikkeling claims Dit document is een toelichting op het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden.

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie