Dienstorder MOW/AWV/2010/5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstorder MOW/AWV/2010/5"

Transcriptie

1 Dienstorder MOW/AWV// d.d. oktober Titel: Beperking van de verkeershinder en bijhorende onveiligheid, bij werken op autosnelwegen Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Verspreiding: Intern / extern Verkeer en Mobiliteit (AVVG). Beheer van het verkeer.. Verkeersbeheer Intern en extern Vervangt dienstorder: LIN / van oktober Bijlagen: Geldig vanaf: Trefwoorden: autosnelwegen, verkeershinder, wegwerkzaamheden De verkeershinder dient, zeker bij werken op autosnelwegen, beperkt te worden door: de grootte van de hinder te beperken; de duur van de hinder te beperken; te zorgen voor een goede coördinatie van de bouwplaatsen. Praktisch kan dit gerealiseerd worden door een hele reeks maatregelen, waarvan een aantal hierna worden toegelicht. Wanneer verderop in de tekst sprake is van "belangrijke verkeershinder" wordt bedoeld: het verminderen van het aantal rijstroken waardoor de restcapaciteit, zeker op de spitsuren, kleiner is dan het verkeersaanbod en er dus files ontstaan, met daarbij behorend een extra reistijd. A. Grootte van de verkeershinder beperken A.. Informatie en communicatie Een degelijke informatie en communicatie naar de weggebruikers vóór de aanvang van de werken, is noodzakelijk. Dergelijke acties laten toe dat een aantal weggebruikers tijdig voor een andere reisroute of een andere vervoerswijze kiezen. In dit verband wordt verwezen naar het dienstorder LIN/AWV// Code voor beperking verkeershinder bij wegwerkzaamheden en MOW/AI / Communicatie van wegwerkzaamheden van e en e categorie op autosnelwegen.

2 A.. Alternatieve routes en vervoerswijzen Zeker bij bouwplaatsen van langere duur met belangrijke verkeershinder, is het aangewezen om alternatieve routes te voorzien. Voor het langeafstandsverkeer bestaat de alternatieve route uit een aantal autosnelwegvakken zonder verkeershinder (zie verderop). De aanduiding ervan gebeurt met dynamische informatieborden indien aanwezig en vaste informatieborden voor de belangrijke boodschappen; voor dit laatste kan beroep gedaan worden op het Vlaams Verkeerscentrum. In dit verband wordt verwezen naar de richtlijnen van het Vademecum Bewegwijzering Tijdelijke richtingssignalisatie. Bij bouwplaatsen met belangrijke verkeershinder dient voor het (de) desbetreffend(e) wegvak(ken) de plaatselijke alternatieve route, via gewone gewestwegen, permanent aangeduid te worden. Het is ten zeerste aan te raden om tijdens de duur van de belangrijke verkeershinder de verkeerslichten op deze alternatieve route te voorzien van een werkingscyclus die is aangepast aan een verhoogde verkeersstroom. Hiervoor dient twee maand vooraf contact opgenomen te worden met de afdeling Expertise, Verkeer en Telematica (EVT). Gedurende de periode van belangrijke verkeershinder op de autosnelweg dienen de betrokken plaatselijke alternatieve routes uiteraard vrij gehouden te worden van hindernissen. Alternatieve vervoerswijzen dienen gedurende de werken extra onder de aandacht van de weggebruiker gebracht te worden (vb. P&Rparkings met hun faciliteiten). A.. Capaciteit tijdens de wegwerkzaamheden Wanneer het overblijvend aantal rijstroken aanleiding zou geven tot aanzienlijke filevorming is het zeker bij "vaste" bouwplaatsen aangewezen om de vluchtstrook ook in te schakelen als rijstrook. Er moeten dan wel vooraf vluchthavens gerealiseerd worden (zie hierover het dienstorder LIN/AWV / van juli ). Om de capaciteit te maximaliseren, de rijsnelheid te matigen en voldoende veiligheidszone te creëren voor het uitvoeren van de werken, is het gebruik van tijdelijk versmalde rijstroken aangewezen. De vereiste afmetingen zijn opgenomen bij de typetekeningen voor werfsignalisatie bij veel voorkomende situaties. Ze zijn te raadplegen op de cdrom hierover of op het intranet. Met dergelijke versmalde rijstroken is het bijvoorbeeld mogelijk om een autosnelweg met rijstroken per rijbaan en een vluchtstrook om te vormen in rijstroken in de ene rijrichting en rijstroken voor de andere rijrichting (waarbij één voor zwaar verkeer) met een scheiding tussen de rijrichtingen. Er dient ook voor gezorgd te worden dat het aan en afrijdend verkeer voor de bouwplaats de doorstroming en de veiligheid van de andere weggebruikers minimaal beperkt. A.. Beperking van de afgesloten lengte Men dient de inname van een rijstrook zoveel mogelijk te beperken in lengte. Immers, hoe langer deze lengte, hoe groter de kans dat de verkeersstroom ergens hapert, met nadelige gevolgen voor de doorstroming en de veiligheid. Het is aangewezen om de werkzaamheden op elke plaats zo snel mogelijk volledig af te werken en dan die plaats weer vrij te geven voor het verkeer. Bij werken van e categorie is het logisch om te werken van stroomopwaarts naar stroomafwaarts. Het beginpunt van de werfsignalisatie is moeilijker te verplaatsen. Het eindpunt van de afsluiting dient steeds aangepast te worden aan de plaats van de wegwerkzaamheden van het ogenblik. Voor dergelijke wegwerkzaamheden die per dag over een lengte van meer dan een paar km worden uitgevoerd, dient het einde van de afsluiting minstens éénmaal per dag aangepast te worden. A.. Inspecties, onderhoudswerken en kleine herstellingen in de daluren (voornamelijk werken van de categorie) De verkeershinder kan aanzienlijk beperkt worden door dergelijke acties, waarbij soms de inname van een rijstrook niet te vermijden is (zeer uitzonderlijk meer dan één rijstrook gedurende zeer korte tijd), uit te voeren in de daluren. In bijlage wordt voor elk gedeelte van het autosnelwegennet aangeduid gedurende welke uren een inname van één rijstrook weinig files veroorzaakt. In de zone met groene kleur zijn werken met inname van rijstrook toegelaten. In de zone met rode kleur zijn werken met inname van rijstrook niet toegelaten. In de zone met gele kleur zijn werken enkel mogelijk na advies van het Verkeerscentrum in verband met schommelingen in de verkeersintensiteiten door diverse oorzaken. Het advies dient door of in opdracht van de opdrachtgever te worden aangevraagd in een periode kort vóór de aanvang van de werkzaamheden, teneinde zicht te krijgen op de te verwachten verkeershinder. Vanaf nu dienen deze periodes verplicht gesteld te worden in de bijzondere bestekken die hiervoor worden opgemaakt.

3 Voor mobiele onderhoudswerken zoals maaien, borstelen, wegmarkeringen uitvoeren, kan dit zonder noemenswaardige meerkosten indien de inname van de (linker)rijstrook gebeurt tijdens de daluren, terwijl in de spitsuren verder wordt gewerkt op de vluchtstroken. A.. "Verschoven" werktijden voor werkzaamheden met verkeershinder Op een aantal radiale autosnelwegen naar grootstedelijke gebieden is er veelal een uitgesproken ochtendspits in de ene rijrichting en een uitgesproken avondspits in de andere rijrichting. Door de werktijden gedurende dewelke een rijstrook wordt afgesloten, buiten de hogervermelde spitsen te voorzien, kan de verkeershinder aanzienlijk worden beperkt, terwijl toch een volledige dagprestatie op die plaats kan gerealiseerd worden. In bijlage wordt voor de verschillende autosnelwegvakken en richtingen aangeduid hoe gedurende een volle dagprestatie één rijstrook kan afgesloten worden zonder al te belangrijke verkeershinder. Voor werkzaamheden waarbij het mogelijk is om dagelijks na deze werkperiode opnieuw de volle rijbaanbreedte voor het verkeer vrij te geven, dient in de bijzondere bestekken opgenomen te worden dat het afsluiten van een rijstrook enkel in deze vermelde periodes mag gebeuren. A.. Nachtwerk Nachtwerk is aangewezen voor een aantal autosnelwegvakken met een hoge intensiteit/capaciteitverhouding en waar er bovendien weinig mogelijkheden zijn om het verkeer om te leiden. Dergelijk nachtwerk kan uiteraard enkel worden opgelegd voor werkzaamheden waarbij overdag de rijbaanbreedte voor het verkeer kan vrijgegeven worden. Een groot aantal vrachtwagens 's nachts kan een tegenargument zijn voor nachtwerk. Nachtwerk vergt wel extra inspanningen op andere gebieden. In bijlage worden de autosnelwegvakken aangeduid waarop, voor de hierboven vermelde soorten werken, nachtwerk aangewezen is. In de bijzondere bestekken die vanaf nu worden opgesteld, dient dit te worden opgenomen. Op enkele gedeelten van de autosnelwegen kan één rijstrook overdag gedurende enkele uren worden afgesloten, zonder belangrijke filevorming; dit aantal uren is soms te beperkt om een volle dagprestatie te realiseren. In dat geval is nachtwerk zeker te overwegen. De vakken waarop dit van toepassing is, zijn eveneens aangeduid op de tabel in bijlage. A.. Gebruik van prefabricatie Door elementen te prefabriceren en ze dan ter plaatse te brengen in de periodes van weinig verkeer, kan de verkeershinder aanzienlijk beperkt worden. Dit kan niet enkel voor de bovenbouw van bruggen, maar soms voor volledige bruggen en andere onderdelen van de weg. Een goed overleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken afdeling Betonstructuren (eventueel afdeling Metaalstructuren) is hiervoor aangewezen. B. Duur van de verkeershinder beperken B.. Aangepaste gedeeltelijke uitvoeringstermijnen voor onderdelen met belangrijke verkeershinder De omzendbrief OW / van februari legt maximale uitvoeringstermijnen op in functie van het aanbestedingsbedrag. De verkeershinder kan echter nog meer beperkt worden door: afzonderlijke deeltermijnen op te leggen voor de onderdelen met belangrijke verkeershinder; de (deel)termijnen afhankelijk te maken van het soort werk. Bij het aanleggen van asfaltverhardingen kunnen kortere deeltermijnen worden aangewend dan bij de aanleg van betonverhardingen, omdat de afkoelingsperiode van het asfalt korter is dan de vereiste uithardingstijd bij betonverhardingen. B.. Rekenen op een tweeploegenstelsel in de zomermaanden Nachtwerk heeft ongetwijfeld zijn nadelen en beperkingen. Gedurende een aantal maanden per jaar is er voldoende lang natuurlijk licht opdat achtereenvolgende ploegen elk een volle dagprestatie realiseren, praktisch zonder kunstlicht. Hierdoor kan de uitvoeringstermijn gevoelig worden ingekort en kan voor de aannemer het materiaal beter renderen. Het lijkt logisch om dergelijk tweeploegensysteem te voorzien gedurende minstens twee maanden vóór het bouwverlof en een tweetal maanden na dit verlof. Het is misschien niet wenselijk om dit systeem op te leggen maar bij het bepalen van de uitvoeringstermijn voor alle grotere werken dient er rekening mee gehouden te worden.

4 B.. Aangepaste boetes en bonificaties voor onderdelen met belangrijke verkeershinder De bedragen hiervan moeten onder meer rekening houden met de volgende factoren: de maatschappelijke kost van de fileuren; de werkelijke meerkost bij een snellere uitvoering; de relatie van deze bedragen tot het financiële risico dat de aannemer loopt bij een slechte kwaliteit van het werk. Het kan uiteraard niet dat snel werk van minderwaardige kwaliteit globaal genomen beter zou vergoed worden dan goed werk tegen een normaal tempo. C. Goede coördinatie van de wegwerkzaamheden De totale verkeershinder van gecoördineerde bouwplaatsen kan kleiner zijn dan de som van de verkeershinder van elke bouwplaats afzonderlijk. De verkeershinder van goed gecoördineerde bouwplaatsen hoeft zelfs nauwelijks groter te zijn dan de verkeershinder van één bouwplaats: Wanneer op eenzelfde wegvak bouwplaatsen met (belangrijke) verkeershinder gelijktijdig maar in afstand na elkaar gebeuren, zal de eerste bouwplaats, met haar hinder, als doseerinstallatie fungeren voor de tweede bouwplaats. Bij eenzelfde capaciteitsbeperking zal de verliestijd bij de tweede bouwplaats zeer beperkt zijn. Om wrevel en agressie te vermijden, is het wellicht nuttig dat de bouwplaatsen niet volledig op elkaar aansluiten maar dat er tussen beide een gedeelte is zonder hinder. Wegwerkzaamheden op eenzelfde weggedeelte kunnen gecombineerd worden waardoor er slechts éénmaal verkeershinder is. C.. Combineren van inspectie, onderhouds en herstellingswerken Zeker wanneer het niet haalbaar is om al deze activiteiten in de daluren uit te voeren (zie A.., A.. en A.. hierboven), is het aangewezen om deze activiteiten op eenzelfde plaats of wegvak gecombineerd uit te voeren. Dit vereist extra afstemming en overleg, maar het resultaat voor de weggebruiker compenseert dit ruimschoots. De afzonderlijke betalingswijze voor de werfsignalisatie maakt het daarenboven mogelijk om de totale kostprijs, voor de Vlaamse overheid, van deze signalisatie te verminderen. De bijzondere bestekken dienen dergelijke onderlinge afstemming van werken (en verkeershinder) voortaan uitdrukkelijk te voorzien. De commissie Onderhoudsbestekken o.l.v. de afdeling Planning en Coördinatie zal instaan voor de onderlinge afstemming van de bestekteksten. Maar ook zonder dit laatste moet een behoorlijke coördinatie reeds mogelijk zijn. C.. Onderlinge afstemming van grotere bouwplaatsen Het is logisch om de verschillende wegwerkzaamheden met verkeershinder op eenzelfde wegvak (en in dezelfde rijrichting) gelijktijdig (en snel) uit te voeren. Het is ook noodzakelijk dat de verkeersstromen die hinder ondervinden van deze werkzaamheden, andere verbindingen hebben waar zij op dat ogenblik geen hinder ondervinden van wegwerkzaamheden. Deze andere verbindingen kunnen gerealiseerd, hetzij: via andere autosnelwegen deels via calamiteitenroutes C.. Coördinatiepunt wegenwerken. Alle wegenwerken dienen te worden ingevoerd in webapplicatie Coördinatiepunt wegenwerken ( De bedoeling is om hinder te verminderen door enerzijds de werken op alle Vlaamse wegen gezamenlijk zichtbaar te maken en anderzijds de onderlinge impact van de wegenwerken te verminderen. Het dienstorder LIN / van oktober inzake de beperking van de verkeershinder, en bijhorende onveiligheid bij werken op autosnelwegen wordt opgeheven, met volgende nuance: Het nieuwe dienstorder is van toepassing op alle nieuwe opdrachten. Lopende opdrachten kunnen worden geregeld door de vroegere regeling. Bij verlenging van meerjarencontracten, is het nieuwe dienstorder van toepassing voor een verlenging vanaf //. ir. Tom Roelants Administrateurgeneraal

5 Bijlage bij dienstorder MOW/AWV// A E : ) Op de A tussen de Nederlandse grens en Antwerpen in beide richtingen zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan op dagen met veel vakantieverkeer ) Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus Richting Nederlandse grens tot aan oprit StJobin 't Goor Brussel Vanaf oprit StJob in 't Goor tot knp AntwerpenN Brussel Vanaf Craeybeckxtnl tot aan oprit Kontich (rijstroken) Brussel Vanaf oprit Kontich tot knooppunt Machelen Brussel Vanaf knooppunt Machelen tot aan oprit MechelenN Nederland Vanaf oprit MechelenN tot aan oprit Kontich Nederland Vanaf oprit Kontich tot aan oprit Wilrijk Nederland Vanaf oprit Wilrijk tot AntwerpenZuid Nederland Vanaf AntwerpenN tot aan oprit StJob in 't Goor Nederland Vanaf oprit StJob in 't Goor tot aan de Nederlandse grens Nederland WEEKENDS : ) Op de A tussen de Nederlandse grens en Antwerpen in beide richtingen zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan tijdens weekends met veel vakantieverkeer. Uitzonderingen kunnen enkel na advies van het Verkeerscentrum. ) Op de knooppuntlussen gelden geen beperkingen

6 Zaterdag Richting Vanaf de Nederlandse grens tot aan oprit StJob in 't Goor Brussel Vanaf oprit StJob in 't Goor tot AntwerpenNoord Brussel Vanaf AntwerpenZuid tot aan knooppunt Machelen Brussel Vanaf knooppunt Machelen tot aan Antwerpen Zuid Nederland Vanaf AntwerpenN tot aan oprit StJob in 't Goor Nederland Vanaf oprit StJob in 't Goor tot aan de Nederlandse grens Nederland Zondag Nederlandse grens tot AntwerpenNoord Brussel Vanaf Antwerpenzuid tot aan knooppunt Machelen Brussel Vanaf knooppunt Machelen tot aan Antwerpenzuid Nederland Vanaf AntwerpenN tot aan de Nederlandse grens Nederland

7 A E Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus Richting Vanaf de Nederlandse grens tot aan oprit Maasmechelen Leuven Vanaf oprit Maasmechelen tot aan oprit P. M.Limburg Leuven Vanaf oprit P.M. Limburg tot aan oprit Lummen Centrum Leuven Vanaf oprit LummenCentrum tot aan oprit Halen Leuven Vanaf oprit Halen tot aan oprit Aarschot Leuven Vanaf oprit Aarschot tot aan knooppunt Heverlee Leuven Vanaf knooppunt Heverlee tot aan oprit winksele Nederland Vanaf oprit Winksele tot aan oprit TieltWinge Nederland Vanaf oprit TieltWinge tot aan oprit Halen Nederland Vanaf oprit TieltWinge tot aan oprit Halen Nederland Vanaf oprit Halen tot aan oprit LummenCentrum Nederland Vanaf oprit LummenCentrum tot oprit aan Maasmechelen Nederland Vanaf oprit Maasmechelen tot aan de Nederlandse grens Nederland

8 WEEKENDS ) Op de A tussen de Nederlandse grens en Halen in beide richtingen zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan op weekenddagen met veel vakantieverkeer ) Op de A tussen de Nederlandse grens en Halen in beide richtingen zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan op weekenddagen met manifestaties in circuit Zolder ) op knooppuntlussen gelden geen beperkingen, behalve op de knooppunten rond het circuit Zolder op dagen met manifestaties Zaterdag Richting Vanaf de Nederlandse grens tot aan oprit Genk Noord Leuven Vanaf GenkNoord tot oprit LummenCentrum Leuven Vanaf LummenCentrum tot oprit Halen Leuven Vanaf Halen tot knooppunt Heverlee Leuven Vanaf knooppunt Heverlee tot Halen Nederland vanaf Halen tot LummenCentrum Nederland Vanaf LummenCentrum tot oprit GenkNoord Nederland Vanaf GenkNoord tot Nederlandse grens Nederland Zondag geen beperkingen, behalve algemeen, en

9 A E Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus Richting Vanaf de Waalse grens tot aan oprit Tienen Brussel Vanaf oprit Tienen tot aan oprit E Brussel Vanaf oprit E tot de grens met Brussel Brussel Vanaf de grens met Brussel tot aan oprit Sterrebeek Luik Vanaf oprit Sterrebeek tot aan de oprit E Luik Vanaf oprit E tot aan oprit Tienen Luik Vanaf oprit Tienen tot de Waalse grens Luik WEEKENDS Geen beperkingen : Op de knooppunten die niet expliciet vermeld staan, zijn geen beperkingen van toepassing Zaterdag + Zondag (hele jaar door) Geen beperkingen, behalve: Knooppunt SintStevensWoluwe alle

10 A E Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus Richting Vanaf Waalse grens tot aan Leonard Brussel Vanaf Leonard tot aan Waalse grens Namen WEEKENDS Op de knooppuntlussen gelden geen beperkingen Volgende beperking geldt enkel tijdens: weekends in vakantieperiodes, verlengde weekends en alle weekends van mei tot september: Zaterdag + zondag: Vanaf oprit R tot aan Waalse grens Namen Vanaf Waalse grens tot aan uitrit naar R Brussel

11 A E : ) Op de A zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan op dagen met veel vakantieverkeer ) Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus Vanaf Oostende tot aan oprit Brugge Brussel Vanaf oprit Brugge tot aan oprit Aalter Brussel Vanaf oprit Aalter tot aan oprit SintDenijs Westrem Brussel Vanaf oprit SintDenijsWestrem tot aan oprit Zwijnaarde Brussel Vanaf oprit Zwijnaarde tot aan oprit Merelbeke Brussel Vanaf oprit Merelbeke tot aan oprit Wetteren Brussel Vanaf oprit Wetteren tot aan oprit ErpeMere Brussel Vanaf oprit ErpeMere tot aan grens Brussel Brussel Vanaf de grens met Brussel tot aan de oprit Erpe Mere Oostende Vanaf oprit ErpeMere tot aan oprit Wetteren Oostende Vanaf oprit Wetteren tot aan oprit Merelbeke Oostende Vanaf oprit Merelbeke tot aan oprit Zwijnaarde Oostende Vanaf oprit Zwijnaarde tot aan oprit SintDenijs Westrem Oostende Vanaf oprit SintDenijsWestrem tot aan de oprit Aalter Oostende Vanaf oprit Aalter tot aan oprit Brugge Oostende Vanaf oprit Brugge tot Oostende Oostende

12 WEEKENDS : Op de knooppunten die niet expliciet vermeld staan, zijn geen beperkingen van toepassing Zaterdag + Zondag (hele jaar door) Geen beperkingen, behalve: Knooppunt GrootBijgaarden alle Knooppunt Zwijnaarde alle Volgende beperking geldt enkel tijdens: weekends in vakantieperiodes, verlengde weekends en alle weekends van mei tot september: Zaterdag + zondag: Vanaf GrootBijgaarden tot Oostende Oostende Van Oostende tot GrootBijgaarden Brussel

13 A N : ) Op de A zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan op dagen met veel vakantieverkeer ) Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus richting Antwerpen tot aan oprit ZelzateWest Knokke Vanaf oprit ZelzateWest tot Knokke Knokke richting Vanaf Knokke tot aan oprit ZelzateWest Antwerpen Vanaf oprit ZelzateWest tot Antwerpen Antwerpen WEEKENDS Op de knooppuntlussen gelden geen beperkingen Volgende beperking geldt enkel tijdens: weekends in vakantieperiodes, verlengde weekends en alle weekends van mei tot september: Zaterdag + zondag: Vanaf Antwerpen tot Knokke Knokke Vanaf Knokke tot Antwerpen Antwerpen

14 A Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus richting Nederlandse grens tot aan oprit Leugenberg Brussel Vanaf oprit Leugenberg tot knooppunt Antwerpen N Brussel Bevrijdingstunnel + Jan Devostunnel tot aan Rupeltunnel Brussel Vanaf Rupeltunnel tot de grens met Brussel Brussel richting Vanaf de grens met Brussel tot aan de Rupeltunnel Nederland Vanaf de Rupeltunnel t.e.m. Jan Devostunnel/Bevrijdingstnl Nederland Vanaf AntwerpenNoord tot aan oprit Leugenberg Nederland Vanaf oprit Leugenberg tot aan de Nederlandse grens Nederland WEEKENDS Geen beperkingen, behalve: Zaterdag + Zondag Geen beperkingen behalve: Jan Devostunnel in beide richtingen Bevrijdingstunnel in beide richtingen

15 AE Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus Vanaf de Waalse grens tot aan oprit Bilzen Hoeselt Antwerpen Vanaf oprit BilzenHoeselt tot aan oprit Hasselt Zuid Antwerpen Vanaf oprit HasseltZuid tot aan oprit GeelOost Antwerpen Van oprit GeelOost tot en met knp AntwerpenO Antwerpen Vanaf AntwO tot aan oprit GeelOost Luik Vanaf oprit GeelOost tot HasseltZuid Luik Vanaf oprit HasseltZuid tot oprit BilzenHoeselt Luik Vanaf oprit BilzenHoeselt tot aan de Waalse grens Luik WEEKENDS : ) Op de A zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan tijdens weekends met veel vakantieverkeer. ) Op de A zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan tijdens weekenddagen met manifestaties op circuit Zolder Op de knooppunten die niet expliciet vermeld staan, zijn geen beperkingen van toepassing, met uitzondering van afrit, bis en bij manifestaties op circuit Zolder

16 Zaterdag Vanaf de Waalse grens tot oprit HasseltZuid Antwerpen Vanaf oprit HasseltZuid tot GeelOost Antwerpen Vanaf oprit GeelOost tot HerentalsWest Antwerpen Vanaf oprit HerentalsWest tot AntwerpenOost Antwerpen Knooppunt AntwerpenOost: Ring Knooppunt AntwerpenOost: Luik Vanaf AntwerpenOost tot oprit HerentalsWest Luik Vanaf oprit HerentalsWest tot aan de GeelOost Luik Vanaf oprit GeelOost tot HasseltZuid Luik Vanaf HasseltZuid tot Waalse grens Luik Zondag Vanaf de Waalse grens tot oprit HasseltWest Antwerpen Vanaf HasseltWest tot oprit GeelWest Antwerpen Vanaf oprit GeelWest tot AntwerpenOost Antwerpen Knooppunt AntwerpenOost: Ring Knooppunt AntwerpenOost: Luik Vanaf AntwerpenOost tot de oprit GeelWest Luik vanaf GeelWest tot GeelOost Luik Vanaf GeelOost tot HasseltWest Luik Vanaf HasseltWest tot Waalse grens Luik

17 A E : ) Op de A zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan op dagen veel vakantieverkeer ) Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus Vanaf de Franse grens tot aan oprit Aalbeke Antwerpen Vanaf oprit Aalbeke tot aan oprit De Pinte Antwerpen Vanaf oprit De Pinte tot aan oprit Zwijnaarde Antwerpen Vanaf oprit Zwijnaarde tot aan oprit GentC (hoofrijbaan) Antwerpen Vanaf oprit Zwijnaarde tot aan oprit GentC (parallelbaan) Vanaf oprit GentCentrum tot aan oprit Lokeren Antwerpen Vanaf oprit Lokeren tot aan oprit StNiklaas Centrum Antwerpen Vanaf oprit StNiklaasCentr. tot aan oprit AntwerpenWest Antwerpen Vanaf oprit AntwerpenWest tot aan oprit Kruibeke Frankrijk Vanaf oprit Kruibeke tot aan oprit StNiklaas Centrum Frankrijk Vanaf oprit StNiklaasCentrum tot aan oprit Beervelde Frankrijk Vanaf oprit Beervelde tot aan oprit De Pinte Frankrijk Vanaf oprit De Pinte tot aan oprit KortrijkOost Frankrijk Vanaf oprit KortrijkOost tot aan de Franse grens Frankrijk

18 WEEKENDS : Op de knooppunten die niet expliciet vermeld staan, zijn geen beperkingen van toepassing Zaterdag + Zondag (hele jaar door) : Geen beperkingen, behalve: Knooppunt AntwerpenWest alle Knooppunt Zwijnaarde alle Volgende beperking geldt enkel tijdens: weekends in vakantieperiodes, verlengde weekends en alle weekends van mei tot september: Zaterdag + zondag: Vanaf oprit AntwerpenWest tot oprit Zwijnaarde Frankrijk Vanaf oprit Zwijnaarde tot oprit AntwerpenWest Antwerpen

19 A E Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus richting Vanaf Brugge tot aan oprit RoeselareRumbeke Kortrijk Vanaf oprit Roeselarerumbeke tot de Waalse grens Kortrijk richting Vanaf de Waalse grens tot aan oprit Roeselare Izegem Brugge Van oprit RoeselareIzegem tot Brugge Brugge WEEKENDS Geen beperkingen

20 A E : ) Op de A zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan op dagen met veel vakantieverkeer ) Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus richting Vanaf Jabbeke tot aan de Franse grens Frankrijk richting Vanaf de Franse grens tot Jabbeke Jabbeke WEEKENDS Op de knooppuntlussen gelden geen beperkingen Volgende beperking geldt enkel tijdens: weekends in vakantieperiodes, verlengde weekends, alle weekends van mei tot en met september Zaterdag + zondag: Vanaf Jabbeke tot aan de Franse grens Frankrijk Vanaf de Franse grens tot Jabbeke Jabbeke Volgende beperking geldt enkel op werkdagen voorfgaand aan: weekends in vakantieperiodes, verlengde weekends, alle weekends van mei tot en met september Vanaf Jabbeke tot aan de Franse grens Frankrijk Vanaf de Franse grens tot Jabbeke Jabbeke

21 A Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus richting Vanaf Moorsele tot aan oprit Menen Ieper Vanaf oprit Menen tot aan Ieper Ieper richting Vanaf Ieper tot aan oprit Menen Kortrijk Vanaf oprit Menen tot Moorsele Kortrijk WEEKENDS Geen beperkingen

22 A E : ) Op de A zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan op dagen met veel vakantieverkeer ) Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus Vanaf de Nederlandse grens tot aan oprit Oud Turnhout Antwerpen Vanaf oprit OudTurnhout tot aan knooppunt Ranst Antwerpen Vanaf Ranst tot aan oprit TurnhoutCentrum Nederland Vanaf oprit TurnhoutCentrum tot aan oprit Retie Nederland Vanaf oprit Retie tot aan de Nederlandse grens Nederland WEEKENDS : Op de A zijn werken met inname van een rijstrook niet toegestaan tijdens weekends met veel vakantieverkeer. Uitzonderingen kunnen enkel na advies van het Verkeerscentrum.

23 A Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus Vanaf de grens met Brussel tot aan de oprit Zaventem (R) Zaventem Vanaf oprit knooppunt Zaventem (R) tot Zaventem Zaventem Zaventem tot aan de oprit Zaventem (R) Brussel Vanaf de oprit Zaventem (R) tot aan de grens met Brussel Brussel WEEKENDS Geen beperkingen

24 R Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus Vanaf Groenendaal tot Tervuren buitenring Vanaf Tervuren tot aan oprit complex Ststevens Woluwe buitenring Vanaf oprit StstevensWoluwe tot aan oprit GrootBijgaarden buitenring Vanaf oprit GrootBijgaarden tot de Waalse grens buitenring Vanaf de Waalse grens tot aan oprit Ststevens Woluwe binnenring Vanaf oprit StstevensWoluwe tot Tervuren binnenring Vanaf Tervuren tot Groenendaal binnenring WEEKENDS : Op de knooppunten die niet expliciet vermeld staan, zijn geen beperkingen van toepassing Zaterdag + Zondag (hele jaar door) Geen beperkingen, behalve: Knooppunt GrootBijgaarden alle Knooppunt SintStevensWoluwe alle

25 R Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus richting Vanaf AntwerpenNoord tot aan oprit Antwerpen Oost Vanaf oprit AntwerpenOost tot aan oprit AntwerpenZuid Vanaf oprit AntwerpenZuid tot aan oprit AntwerpenWest Vanaf Antwerpen West tot StAnna Linkeroever richting Vanaf StAnna Linkeroever tot AntwerpenWest Vanaf AntwerpenWest tot aan oprit Antwerpen Zuid Vanaf oprit AntwerpenZuid tot AntwerpenNoord WEEKENDS : Op de knooppunten die niet expliciet vermeld staan, zijn geen beperkingen van toepassing

26 Zaterdag richting Vanaf AntwerpenNoord tot aan oprit Antwerpen Zuid Vanaf oprit AntwerpenZuid tot aan oprit AntwerpenWest Knooppunt AntwerpenWest Knooppunt AntwerpenOost: van ring naar E E richting Knooppunt AntwerpenWest Vanaf AntwerpenWest tot aan oprit Antwerpen Zuid Vanaf oprit AntwerpenZuid tot AntwerpenNoord Knooppunt AntwerpenOost: van ring naar E E Zondag richting Vanaf AntwerpenNoord tot aan oprit Antwerpen Zuid Vanaf oprit AntwerpenZuid tot aan oprit AntwerpenWest Knooppunt AntwerpenWest Knooppunt AntwerpenOost: van ring naar E E richting Knooppunt AntwerpenWest Vanaf AntwerpenWest tot aan oprit Antwerpen Zuid Vanaf oprit AntwerpenZuid tot aan oprit AntwerpenWest Knooppunt AntwerpenOost: van ring naar E E

27 R Voor de knooppunten tussen twee snelwegen is de volgende algemene de uren waarbinnen het toegelaten is te werken op een knooppuntlus zijn dezelfde als deze in het tijdvenster dat geldt voor het wegvak dat toegang geeft tot de lus richting Vanaf Beveren tot AntwerpenHaven Vanaf AntwerpenHaven tot Beveren WEEKENDS Geen beperkingen Legende Werken met inname van rijstrook toegelaten Werken met inname van rijstrook resulteert in beperkte capaciteitsoverschrijding werken tijdens deze uren zijn enkel mogelijk na advies van het Verkeerscentrum Werken met inname van rijstrook niet toegelaten

DOORLICHTING VLAAMS HOOFDWEGENNET POTENTIËLE QUICK WINS OP HET VLAK VAN DOORSTROMING

DOORLICHTING VLAAMS HOOFDWEGENNET POTENTIËLE QUICK WINS OP HET VLAK VAN DOORSTROMING DOORLICHTING VLAAMS HOOFDWEGENNET POTENTIËLE QUICK WINS OP HET VLAK VAN DOORSTROMING COLOFON Titel Doorlichting Vlaams hoofdwegennet - Potentiële quick wins op het vlak van doorstroming Dossiernummer 15126

Nadere informatie

7-2-2014. Minder Hinder op Autosnelwegen. Persconferentie Minister Hilde Crevits 7 februari 2014

7-2-2014. Minder Hinder op Autosnelwegen. Persconferentie Minister Hilde Crevits 7 februari 2014 Minder Hinder op Autosnelwegen Persconferentie Minister Hilde Crevits 7 februari 2014 1 Grote werven met hinder op autosnelwegen: Voorjaarswerven 2014 1. E17 t.h.v. Menen (parking Rekkem) Afbraak oude

Nadere informatie

Communicatie van wegwerkzaamheden van 1 en 5 categorie op autosnelwegen

Communicatie van wegwerkzaamheden van 1 en 5 categorie op autosnelwegen Dienstorder Vlaamse overheid Agentschap Infrastructuur Verkeerskunde Koning Albert II-laan 20, bus 4-1000 BRUSSEL Tel. 02-553 78 01 - Fax 02-553 78 05 E-mail: verkeerskunde@vlaanderen.be Dienstorder MOW/AI

Nadere informatie

1. Hoeveel meetposten zijn er in 2013 en 2014 in Vlaanderen? Graag totaalaantal per jaar en opdeling naar provincie.

1. Hoeveel meetposten zijn er in 2013 en 2014 in Vlaanderen? Graag totaalaantal per jaar en opdeling naar provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1058 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 20 april 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Gewest- en snelwegen - Verkeersmetingen

Nadere informatie

STUDIENOTA. Onderwerp : 1. Voorwerp van de studienota

STUDIENOTA. Onderwerp : 1. Voorwerp van de studienota STUDIENOTA Verkeerscentrum Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen Tel. 03 224 96 00 Fax 03 224 96 01 Verkeerscentrum@vlaanderen.be www.verkeerscentrum.be Onderwerp : Verdeling verkeer knooppunten

Nadere informatie

Opritten E314 afgesloten, extra hinder in en rond Leuven

Opritten E314 afgesloten, extra hinder in en rond Leuven Pagina 1 van 5 Lies Guldentops Van: Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant [wegen.vlaamsbrabant=vlaanderen.be@mail91.us2.mcsv.net] namens Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant [wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be]

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2010/13

Dienstorder MOW/AWV/2010/13 Dienstorder MOW/AWV/2010/13 d.d. 27 oktober 2010 Titel: Bestuurders van bromfietsers klasse B op de rijbaan en/of het fietspad. Overgangsconstructies. Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Verspreiding:

Nadere informatie

Infrastructuurprojecten op gewestwegen te Lummen en Heusden-Zolder

Infrastructuurprojecten op gewestwegen te Lummen en Heusden-Zolder Infrastructuurprojecten op gewestwegen te Lummen en Heusden-Zolder Dieter Van den Langenbergh Directeur-ingenieur Investeringen Wegen en Verkeer Limburg 15 februari 2017 1 Onze organisatie Agentschap Wegen

Nadere informatie

NOTA. 1. Voorwerp van de nota. 2. probleemstelling

NOTA. 1. Voorwerp van de nota. 2. probleemstelling NOTA Verkeerscentrum Vuurkruisenplein 20 2020 Antwerpen Tel. 03 443 63 02 - Fax 03 443 69 37 verkeersinfo@vlaanderen.be www.verkeerscentrum.be Onderwerp : haalbaarheidsstudie spitsstroken verkeerskundige

Nadere informatie

Eerste Verkeersindicatorenrapport met. precieze gegevens over aantal en type voertuigen op de. autowegen in Vlaanderen

Eerste Verkeersindicatorenrapport met. precieze gegevens over aantal en type voertuigen op de. autowegen in Vlaanderen PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 5 april 2011 Eerste Verkeersindicatorenrapport met precieze gegevens over aantal en type voertuigen

Nadere informatie

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder PERSMEDEDELING VAN HET AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 3 mei 2013 Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder Op 21 mei 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Persconferentie werven 2012

Persconferentie werven 2012 Persconferentie werven 2012 2012 E34 (A21) 1 ANT Herstellen verzakkingen tussen Lille en Oud-Turnhout 4 1/03/2012-5/04/2012 E34/N49 2 O-VL Structureel onderhoud beton tussen Wachtebeke en Zelzate + tussen

Nadere informatie

Betreft: Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie. Aanvulling. Verkeersborden betreffende gevaarlijke goederen.

Betreft: Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie. Aanvulling. Verkeersborden betreffende gevaarlijke goederen. Dienstorder MOW/AWV/2010/8 Verspreiding: type 4 + website Expertise Verkeer en Telematica Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 Brussel Tel. 02 553 78 01 - Fax 02 553 78 05 expertise.verkeer.telematica@vlaanderen.be

Nadere informatie

Verkeerslichtenbeïnvloeding en andere maatregelen ten voordele van het openbaar vervoer door AWV/EVT

Verkeerslichtenbeïnvloeding en andere maatregelen ten voordele van het openbaar vervoer door AWV/EVT 2.5.2.1. Verkeerslichtenbeïnvloeding en andere maatregelen ten voordele van het openbaar vervoer door AWV/EVT Het Agentschap Wegen en Verkeer Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2013/12

Dienstorder MOW/AWV/2013/12 Dienstorder MOW/AWV/2013/12 19 augustus 2013 Titel: Kostprijs, vergoeding en aanvraagprocedure voor het verkrijgen van verkeersparameters bij het Agentschap Wegen en Verkeer Voorgesteld door: (stuurgroep)

Nadere informatie

E313 spitsstroken Lummen <-> Beringen. Verklarende nota bij Omgevingsvergunningsaanvraag

E313 spitsstroken Lummen <-> Beringen. Verklarende nota bij Omgevingsvergunningsaanvraag E313 spitsstroken Lummen Beringen Verklarende nota bij Omgevingsvergunningsaanvraag 2 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Voorwerp en situering der werken... 5 2.1 Beschrijving der werken... 5 2.1.1 Wegenis...

Nadere informatie

Evaluatie spitsstrook E34-E313

Evaluatie spitsstrook E34-E313 Evaluatie spitsstrook E34-E313 Dr. Stefaan Hoornaert (Vlaams Verkeerscentrum) 11-13/09/2013 start: 21 14 13 10 86 415 12 11 97 53 sec Probleemstelling Evaluatie spitsstrook E34-E313 slide 1/11 Knelpunt

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

Persconferentie Minder Hinder

Persconferentie Minder Hinder Persconferentie Minder Hinder Inhaalbeweging onderhoud Wegwerken van achterstand op gebied van structureel onderhoud Doelstelling 1: op autosnelwegen tegen 2015 Doelstelling 2: op gewestwegen tegen 2020

Nadere informatie

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering Dienstorder MOW/AWV/2015/14 d.d. 7 september 2015 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Doelgroep: Voor wie van toepassing? Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers

Nadere informatie

Verkeersindicatoren hoofdwegennet Vlaanderen 2010

Verkeersindicatoren hoofdwegennet Vlaanderen 2010 Verkeersindicatoren hoofdwegennet Vlaanderen 21 Kwantificering verkeer, verkeerssamenstelling, files en hun evolutie op het Vlaamse hoofdwegennet op basis van de permanente verkeersmetingen ( Meten in

Nadere informatie

Heraanleg op- en afrittencomplex De Pinte. Infovergadering 11 oktober 2017

Heraanleg op- en afrittencomplex De Pinte. Infovergadering 11 oktober 2017 Heraanleg op- en afrittencomplex De Pinte Infovergadering 11 oktober 2017 www.wegenenverkeer.be/depinte Bart Crombez Sylvie Syryn Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 2 Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2015/5

Dienstorder MOW/AWV/2015/5 Dienstorder MOW/AWV/2015/5 d.d. 31 maart 2015 Titel: Werfsignalisatie. Signalisatie naar handelaars en diensten bij wegenwerken. Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Verkeer en Mobiliteit 4. Verkeer

Nadere informatie

C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN 1.2. LIJN 4: TRAM HOBOKEN - MEXICOBRUG

C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN 1.2. LIJN 4: TRAM HOBOKEN - MEXICOBRUG C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN Deze tram rijdt niet in de huidige toestand en wordt als nieuwe lijn nieuw ingevoerd in de toekomstscenario s. Hij zal een frequentie hebben van 8

Nadere informatie

Communicatie op (elektronische) borden langs de weg

Communicatie op (elektronische) borden langs de weg Dienstorder MOW/AWV/2013/15 d.d. 17 september 2013 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Verspreiding: Intern / extern Communicatie op (elektronische) borden langs de weg 4. Verkeer en Mobiliteit

Nadere informatie

Evaluatie belijningsmaatregel R1 binnenring in Antwerpen-Zuid

Evaluatie belijningsmaatregel R1 binnenring in Antwerpen-Zuid Evaluatie belijningsmaatregel R1 binnenring in Antwerpen-Zuid Studierapport Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 4 218 Antwerpen COLOFON

Nadere informatie

Doorstromingsstudie Weefzone R1 binnenring tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid Microsimulatie belijningsmaatregelen

Doorstromingsstudie Weefzone R1 binnenring tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid Microsimulatie belijningsmaatregelen Doorstromingsstudie Weefzone R1 binnenring tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid Microsimulatie belijningsmaatregelen Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange

Nadere informatie

Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom. Stuurgroep Verkeer en mobiliteit

Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom. Stuurgroep Verkeer en mobiliteit Dienstorder MOW/AWV/2016/2 d.d. 26 januari 2016 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Doelgroep: Verspreiding: Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom Stuurgroep Verkeer en mobiliteit

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen Infovergadering 30 maart 2017 Stefan Heuninck Projectingenieur AWV Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 Start dynamisch verkeersmanagement op het knooppunt Gent Met het oog op een

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie spitsstroken

Haalbaarheidsstudie spitsstroken Haalbaarheidsstudie spitsstroken Studierapport Microsimulatie spitsstrook E19 Antwerpen-Noord Brecht Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113

Nadere informatie

Verkeerstellingen 2004

Verkeerstellingen 2004 Verkeerstellingen 2004 in Vlaanderen met automatische telapparaten nr. 211 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Wegen en Verkeer Afdeling Verkeerskunde

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

Terechtwijzend bericht nr 1 dd

Terechtwijzend bericht nr 1 dd Terechtwijzend bericht nr 1 dd 10 11 2016 A. Wijzigingen in het bestek 1. Pg. 3 Algemene informatie opdracht aanpassingen vetgedrukt Uitvoeringstermijn: Perceel 1: 2 nachten + 1 dag (vrijdagavond vanaf

Nadere informatie

Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische boren

Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische boren PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 16 januari 2009 Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische

Nadere informatie

N47 in Lokeren en Zele: heraanleg aan op- en afritten E17. Infovergadering 8 november 2016

N47 in Lokeren en Zele: heraanleg aan op- en afritten E17. Infovergadering 8 november 2016 N47 in Lokeren en Zele: heraanleg aan op- en afritten E17 Infovergadering 8 november 2016 Sylvie Syryn Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 2 Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Versmalde rijstroken Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Wie gele strepen op de weg ziet, denkt waarschijnlijk: werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor tijdelijke afzettingen

Nadere informatie

Infovergadering complex Aalter. 12 september 2016

Infovergadering complex Aalter. 12 september 2016 Infovergadering complex Aalter 12 september 2016 1 Welkom Patrick Hoste Wnd burgemeester Aalter 2 Heraanleg complex Aalter Vladimir Kostadinov Projectingenieur Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 3 Over de

Nadere informatie

FILEBEVEILIGINGSSYSTEMEN BIJ WEGENWERKEN

FILEBEVEILIGINGSSYSTEMEN BIJ WEGENWERKEN FILEBEVEILIGINGSSYSTEMEN BIJ WEGENWERKEN Nele Gheysens 11-09-2013 Overzicht Buurlanden Vlaanderen Raamcontract filebeveiligingssystemen Minder hinder aanpak van AWV Waar ingezet? Nederland SWOV: In 2000

Nadere informatie

7e Oost-Vlaamse Contactdag Deinze, 2 juni 2015

7e Oost-Vlaamse Contactdag Deinze, 2 juni 2015 7e Oost-Vlaamse Contactdag Deinze, 2 juni 2015 Beton in Oost-Vlaamse wegenbouwprojecten ir. Vladimir Kostadinov, Ingenieur, WEGEN EN VERKEER OOST-VLAANDEREN AWV beheerder gewest- en autosnelwegen Het Agentschap

Nadere informatie

Heraanleg E40 Aalter. 14 mei 2014 Infovergadering Aalter

Heraanleg E40 Aalter. 14 mei 2014 Infovergadering Aalter Heraanleg E40 Aalter 14 mei 2014 Infovergadering Aalter Welkom Patrick Hoste Burgemeester Aalter Infovergadering 14 mei 2014 Historiek 1998: eerste schets + opmetingen 2004: eerste MER-rapport 2006: aangepaste

Nadere informatie

Doorstromingsstudie & Ongevallenanalyse

Doorstromingsstudie & Ongevallenanalyse Doorstromingsstudie & Ongevallenanalyse Trajectcontrole ter hoogte van de Kennedytunnel op de Antwerpse ring Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat

Nadere informatie

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Vlaams Verkeerscentrum Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Inhoud Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Mobiliteit op HWN Analyse:

Nadere informatie

Minder-hindertoets. Volgnr: case 3. Minder-hindertoets case 3 1

Minder-hindertoets. Volgnr: case 3. Minder-hindertoets case 3 1 Minder-hindertoets Volgnr: case 3 Minder-hindertoets case 3 1 Essentiële karakteristieken van de wegtypes Minder-hindertoets TYPE WEG TYPE I TYPE II TYPE III Categorie / wegklasse Hoofd- / primaire weg

Nadere informatie

Doorstromingsstudie: Spitsstrook E19 Noord richting Antwerpen

Doorstromingsstudie: Spitsstrook E19 Noord richting Antwerpen Doorstromingsstudie: Spitsstrook E19 Noord richting Antwerpen Studierapport Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen COLOFON

Nadere informatie

Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34

Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34 Doorstromingsstudie Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34 Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen COLOFON Titel Dossiernummer

Nadere informatie

Lijn 50a: Brussel Gent-Sint-Pieters Brugge Oostende Blankenberge Knokke.38.49. Brugge V. Blankenberge A.

Lijn 50a: Brussel Gent-Sint-Pieters Brugge Oostende Blankenberge Knokke.38.49. Brugge V. Blankenberge A. Regio Brussel Tijdens de week en het weekend Lijn 50a: Brussel Gent-Sint-Pieters Brugge Oostende Blankenberge Knokke Cadanswijziging van de IC E-treinen Knokke/Blankenberge Brugge Gent-Sint-Pieters Brussel

Nadere informatie

Werfsignalisatie. Werken 1ste categorie Werken 2de categorie Werken 3de categorie Werken 4de categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie

Werfsignalisatie. Werken 1ste categorie Werken 2de categorie Werken 3de categorie Werken 4de categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie Werfsignalisatie op niet-autosnelwegen Werken 1ste categorie Werken 2de categorie Werken 3de categorie Werken 4de categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen

Agentschap Wegen en Verkeer. Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen Agentschap Wegen en Verkeer Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen Inhoud Kerntaken van AWV Cijfers Structuur van AWV Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen Antwerpen Districten Enkele sleutelprojecten

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

PERSBERICHT. Volkershouw Sluikverkeer richting E40 wordt geweerd

PERSBERICHT. Volkershouw Sluikverkeer richting E40 wordt geweerd PERSBERICHT Volkershouw Sluikverkeer richting E40 wordt geweerd In het voorjaar hield SVVO een buurtbevraging over het openstellen van de Volkershouwbrug. SVVO kondigde toen meteen ook aan te bekijken

Nadere informatie

Willen we dit in Wilrijk?

Willen we dit in Wilrijk? WILRIJK IKEA site 1 Willen we dit in Wilrijk? 2 Of dit? 3 Dagelijks massa auto s en vrachtwagens op de Boomsesteenweg. Sluipverkeer door het Neerland. 4 Het Probleem - Het verkeer van de zijstraten worstelt

Nadere informatie

Kilometerbeprijzing in een stedelijke omgeving

Kilometerbeprijzing in een stedelijke omgeving Kilometerbeprijzing in een stedelijke omgeving Resultaten van het Leuven Test Project ITS Kilometerbeprijzing Belgium Congress in een stedelijke 5 oktober omgeving 2012 Resultaten van het Leuven Test Project

Nadere informatie

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Omgaan met Armoede Geel, avondsymposium, 16 april 2015 Eric Nysmans, directeur Welzijnszorg Kempen Armoede en Gezondheid Sociale gezondheidskloof

Nadere informatie

Dienstorder !"##$% &'(()*+,-(()*+( $. / ' Dienstorder MOW/AWV 2008/16. Verspreiding: *

Dienstorder !##$% &'(()*+,-(()*+( $. / ' Dienstorder MOW/AWV 2008/16. Verspreiding: * Dienstorder!"##$% &'(()*+,-(()*+( $. / ' Dienstorder MOW/AWV 008/16 Verspreiding: * uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 1 vragen naar / e-mail telefoonnummer datum ir. Armand Rouffaert 0 553 78 01 armand.rouffaert@mow.vlaanderen.be

Nadere informatie

Basisprincipes voor een goede signalisatie bij wegenwerken. André Trouwen Kortrijk 12 juni 2008

Basisprincipes voor een goede signalisatie bij wegenwerken. André Trouwen Kortrijk 12 juni 2008 Basisprincipes voor een goede signalisatie bij wegenwerken André Trouwen Kortrijk 12 juni 2008 .............................. Hoofdprincipes Weggebruikers waarschuwen voor de hindernis Werknemers binnen

Nadere informatie

Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen Lijnnr. Modelnr. Van Naar Opmerking Freq Rittijd (min) Nummer

Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen Lijnnr. Modelnr. Van Naar Opmerking Freq Rittijd (min) Nummer D.1. ANTWERPEN Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen 8 2019 Bolivarplaats Silsburg Verlenging naar Silsburg + freq.verhoging van 7,5' 6 4' extra C.1.5 8 2020 Silsburg Bolivarplaats naar

Nadere informatie

UITZONDERLIJK VERVOER INHOUD. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer

UITZONDERLIJK VERVOER INHOUD. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer Stijn De Sutter 28 april 2013 VAC Anna Bijns Antwerpen Analyse van ontwerp van verkeersinfrastructuur INHOUD Gewoon verkeer Uitzonderlijk verkeer Geometrie Massa Hoogte IS EEN WEG EEN REISWEG? SIMULATIES

Nadere informatie

Tactische studie E314-E40

Tactische studie E314-E40 Tactische studie E314-E40 Syntheserapport Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Vuurkruisenplein 20 2020 Antwerpen COLOFON Titel Dossiernummer 10074 Tactische studie E314-E40 Syntheserapport

Nadere informatie

Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten. Van Herzeele Stanny Agentschap Wegen en Verkeer

Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten. Van Herzeele Stanny Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten Van Herzeele Stanny Agentschap Wegen en Verkeer Agenda Visie op slimmere verkeerslichten Voorgestelde optimalisaties actieplan Uitrol Resultaten Vragen Visie

Nadere informatie

Wij werken aan het spoor in Gent-Dampoort

Wij werken aan het spoor in Gent-Dampoort LIJN 59 Gent - Antwerpen in Het weekend van 2-3 december Lokeren ç Richting - Lokeren Wegens werken stoppen er op zaterdag vanaf 15 uur en zondag ganse dag geen treinen in. In onderstaande schema kan u

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

INFO-brief Knooppunt Muiderberg

INFO-brief Knooppunt Muiderberg INFO-brief Knooppunt Muiderberg Datum : 20 april 2017 Onderwerp : INFO-brief nr 4 Doc.nr. : SAAONE-COM-BRI-100085 Geachte heer, mevrouw, In opdracht van Rijkswaterstaat werkt bouwcombinatie SAAone aan

Nadere informatie

wegen en verkeer limburg meer ademruimte voor Limburg

wegen en verkeer limburg meer ademruimte voor Limburg mobiliteit en weginfrastructuur toelichting RESOC Limburg 30 september 2008 mobiliteit en weginfrastructuur o AWV en mobiliteit o het verkeer groeit o is geen eiland o knelpunten en opportuniteiten o waar

Nadere informatie

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne Infoavond 27-01-2010 Kuurne Inhoudstafel Situering Waarom werken? => huidige knelpunten Doelstellingen project Fasering van de werken uitleg fase per fase Overige projecten

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ DAMME/KNOKKE-HEIST

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ DAMME/KNOKKE-HEIST Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2009-2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nadere informatie

Belijningsmaatregelen weefzone Ekeren Antwerpen-Noord op A12

Belijningsmaatregelen weefzone Ekeren Antwerpen-Noord op A12 Doorstromingsstudie Belijningsmaatregelen weefzone Ekeren Antwerpen-Noord op Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Fileproblematiek op afritten snelwegennet Vlaanderen

Fileproblematiek op afritten snelwegennet Vlaanderen Fileproblematiek op afritten snelwegennet Vlaanderen Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen Studierapport COLOFON Titel Dossiernummer

Nadere informatie

VERKEERSINDICATOREN HOOFDWEGENNET VLAANDEREN 2014

VERKEERSINDICATOREN HOOFDWEGENNET VLAANDEREN 2014 VERKEERSINDICATOREN HOOFDWEGENNET VLAANDEREN 214 p. 1 p. 1 Verkeersindicatoren hoofdwegennet Vlaanderen 214 Kwantificering verkeer, verkeerssamenstelling, files en hun evolutie op het Vlaamse hoofdwegennet

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Werfsignalisatie. Werken 1ste categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie

Werfsignalisatie. Werken 1ste categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie Werfsignalisatie op autosnelwegen Werken 1ste categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement LIN Administratie Wegen en Verkeer Afdeling Verkeerskunde

Nadere informatie

VERKEERSINDICATOREN HOOFDWEGENNET VLAANDEREN 2013

VERKEERSINDICATOREN HOOFDWEGENNET VLAANDEREN 2013 VERKEERSINDICATOREN HOOFDWEGENNET VLAANDEREN 213 p. 1 p. 1 Verkeersindicatoren hoofdwegennet Vlaanderen 213 Kwantificering verkeer, verkeerssamenstelling, files en hun evolutie op het Vlaamse hoofdwegennet

Nadere informatie

Bijlage 1: 20 locaties voor flitscamera s op snelwegen voor 2008

Bijlage 1: 20 locaties voor flitscamera s op snelwegen voor 2008 Bijlage 1: 20 locaties voor flitscamera s op snelwegen voor 2008 Provincie Weg Richting Locatie A E19 Antwerpen Kontich A E313/E34 Hasselt Antwerpen oost Antwerpse Buitenring A ring R1 Berchem (Borsbeekbrug)

Nadere informatie

Minder Hinder aanpak en communicatie bij wegenwerken. Wim Kenens & Jef Schoenmaekers Agentschap Wegen en Verkeer

Minder Hinder aanpak en communicatie bij wegenwerken. Wim Kenens & Jef Schoenmaekers Agentschap Wegen en Verkeer Minder Hinder aanpak en communicatie bij wegenwerken Wim Kenens & Jef Schoenmaekers Agentschap Wegen en Verkeer Hinder Werfinrichting en signalisatie onduidelijk Onveilige situaties Zware verkeerscongestie

Nadere informatie

Doorstromingsstudie E17 De Pinte - knooppunt Zwijnaarde Microsimulatie belijningsmaatregelen

Doorstromingsstudie E17 De Pinte - knooppunt Zwijnaarde Microsimulatie belijningsmaatregelen Doorstromingsstudie E17 De Pinte - knooppunt Zwijnaarde Microsimulatie belijningsmaatregelen Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40

Nadere informatie

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen Infovergadering 26 september 2016 Sylvie Syryn Communicatieverantwoordelijke AWV Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +-6900 km gewestwegen,

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

a) Wat was de gemiddelde snelheid gemeten vóór de opstelling van de trajectcontrole?

a) Wat was de gemiddelde snelheid gemeten vóór de opstelling van de trajectcontrole? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1338 van MARTINE FOURNIER datum: 12 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Trajectcontroles op snelwegen

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie spitsstroken

Haalbaarheidsstudie spitsstroken Haalbaarheidsstudie spitsstroken Studierapport Microsimulatie spitsstroken E314/ Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Werfsignalisatie. 5e CATEGORIE NIET-AUTOSNELWEGEN

Werfsignalisatie. 5e CATEGORIE NIET-AUTOSNELWEGEN Werfsignalisatie 5e CATEGORIE NIET-AUTOSNELWEGEN 1 Colon Dank aan De opstelling van dit document gebeurde in opdracht en onder leiding van het team belast met de werfsignalisatie bij de afdeling Expertise

Nadere informatie

Evaluatie spitsstrook E40 Sterrebeek Bertem & Weefstroken E314

Evaluatie spitsstrook E40 Sterrebeek Bertem & Weefstroken E314 Evaluatie spitsstrook E4 Sterrebeek Bertem & Weefstroken E314 Studierapport Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Lange Kievitstraat 111-113 bus 4 218 Antwerpen COLOFON Titel Dossiernummer

Nadere informatie

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar 2013 2014 2015 provincie Antwerpen De Regenboog 516 513 518 Familiehulp 11.904 12.294 12.919 Gezinszorg Villers 1.952 2.042 2.118 Joodse Centrale 106 123

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

UITLEG BIJ BIJLAGE REGIONALE INDICES

UITLEG BIJ BIJLAGE REGIONALE INDICES UITLEG BIJ BIJLAGE REGIONALE INDICES Bijlage bij rapport 05.28 in opdracht van: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid Directie Mobiliteit

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

1. Op welke basis werden de aanpassingen doorgevoerd? Wie werd hierbij geconsulteerd?

1. Op welke basis werden de aanpassingen doorgevoerd? Wie werd hierbij geconsulteerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 576 van BART CARON datum: 26 januari 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN R32 Roeselare - Proefproject conflictvrij

Nadere informatie

Verkeerstellingen 2003

Verkeerstellingen 2003 Verkeerstellingen 2003 in Vlaanderen met automatische telapparaten nr. 210 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Wegen en Verkeer Afdeling Verkeerskunde

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Koen Surdiacourt Brugge

Agentschap Wegen en Verkeer. Koen Surdiacourt Brugge Agentschap Wegen en Verkeer Koen Surdiacourt 19-02-2013 Brugge Inhoud Kerntaken van AWV Cijfers Structuur van AWV Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen Districten Enkele

Nadere informatie

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN UITZONDERLIJK VERVOER Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN VOORSTELLING Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Afdeling Expertise Verkeer en Telematica

Nadere informatie

Schatting verliestijden op trajecten. Sven Maerivoet 3 februari 2011

Schatting verliestijden op trajecten. Sven Maerivoet 3 februari 2011 Schatting verliestijden op trajecten 3 februari 2011 Overzicht Achtergrond van de studie. Bespreking berekeningsmethode. (Oostende Brussel)... 2 Achtergrond van de studie Bespreking berekeningsmethode

Nadere informatie

Toelichting De Werkvennootschap. ir. Tom Roelants

Toelichting De Werkvennootschap. ir. Tom Roelants Toelichting De Werkvennootschap ir. Tom Roelants 1 Overzicht 1. De rol van AWV 2. Vroegere samenwerking met Via Invest 3. Nieuwe samenwerking met De Werkvennootschap 2 De rol van AWV 3 De visie en missie

Nadere informatie

Tactische studie E313. Syntheserapport

Tactische studie E313. Syntheserapport Tactische studie E313 Syntheserapport Tactische stuurgroep E313 Syntheserapport 2 Doel en bereik van de studie Vanwege een verontrustende evolutie van zowel de files als de ongevallen op de E313 was deze

Nadere informatie

Studie E313. Inhoud van de presentatie. Stefaan Hoornaert RESOC Limburg

Studie E313. Inhoud van de presentatie. Stefaan Hoornaert RESOC Limburg 17/12/9 Studie E313 Stefaan Hoornaert 17-12-29 RESOC Limburg Inhoud van de presentatie & belang E313 Omvang & aard verkeer Maatregelen korte termijn Maatregelen lange termijn RESOC 227 & belang E313 verbinding

Nadere informatie

Heraanleg van de verkeerswisselaar te Lummen bouwen en aanpassen kunstwerken

Heraanleg van de verkeerswisselaar te Lummen bouwen en aanpassen kunstwerken Heraanleg van de verkeerswisselaar te Lummen bouwen en aanpassen kunstwerken Paul MEEKELS Mobiliteit en Openbare Werken Expertise Beton en Staal 11/09/2013 Date Structuur van de presentatie Voorstelling

Nadere informatie

Doorstromingsstudie Gent: B401 en parallelbaan E17

Doorstromingsstudie Gent: B401 en parallelbaan E17 Doorstromingsstudie Gent: B401 en parallelbaan E17 Studierapport Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen COLOFON Titel

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1286-RBO

Nadere informatie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE LA COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT Project plan-mer Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe)

Nadere informatie

Doelstellingen en opdrachten

Doelstellingen en opdrachten Voorstelling van het Agentschap Wegen en Verkeer ir. Tom Roelants 6 november 2014 Infosessie investeringen van gewestelijke overheden in elektromechanische installaties et ICTinfrastructuur Doelstellingen

Nadere informatie