Uw kenmerk. zaaknummer Registratienummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw kenmerk. zaaknummer Registratienummer"

Transcriptie

1 De heer W.A. de Herder Varkensgrasweg JE Westerland Uw kenmerk zaaknummer Contactpersoon M. Hoeve Onderwerp Beantwoording zienswijze ontwerp projectplan Hoogwaterkering Den Oever Registratienummer Doorkiesnummer Geachte heer De Herder, Op 26 april 2016 heeft de provincie Noord-Holland uw brief ontvangen met uw zienswijze op het ontwerp projectplan Hoogwaterkering Den Oever. U ontvangt hierbij de beantwoording van de zienswijze, zoals opgenomen in de Nota van Beantwoording Zienswijzen. Indien het ontwerp (naar aanleiding van de zienswijze) wordt aangepast, is dit aangegeven. In de bijlagen vindt u de Nota van Beantwoording, het vaststellingsbesluit van het College van Hoofdingelanden van het hoogheemraadschap en het goedkeuringsbesluit van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Samenvatting van de zienswijze, zoals opgenomen in de Nota van Beantwoording Zienswijzen Indiener kan zich niet verenigen met het projectplan. Hij is van mening dat de zogenaamde 'buitenom variant' (variant 3B), waarbij de haven van Den Oever binnendijks wordt gebracht, ten onrechte in 2012 is afgevallen en niet in de alternatievenafweging is betrokken. Met de 3B-variant zou een oplossing geboden worden voor het probleem dat de bedrijven op het haventerrein regelmatig worden geconfronteerd met wateroverlast. Indiener is van mening dat het projectplan onvoldoende is voorbereid en gemotiveerd, nu er geen goede afweging van alternatieven, inclusief kosten, heeft plaatsgevonden in een transparant proces. Een afgewogen besluitvorming om te komen tot de beste oplossing tegen maatschappelijk de laagste kosten, ontbreekt in deze procedure. Door de projecten van RWS (Afsluitdijk) en HHNK op elkaar af te stemmen kan maatschappelijk een grote winst behaald worden en kan er gekozen worden voor de beste oplossing tegen de laagst maatschappelijke kosten. Nu in 2016 alle plannen rondom Den Oever in detail bekend zijn, is het juiste moment aangebroken om te kijken naar de onderlinge interactie en om een definitieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (hierna: MKBA) uit te voeren. De MKBA van 2010 is sterk verouderd en daardoor is het afvallen van alternatief 3B (besluit 2012) gebaseerd op een incompleet onderzoek. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard T F NL66 NWAB KvK

2 2 van 8 Indiener verzoekt om een up-to-date MKBA op te stellen alvorens het projectplan wordt vastgesteld en vraagt tevens aandacht voor het in de zienswijze aangedragen nieuwe alternatief 'Buitenom II' (variant op 3B, welke volgens indiener vele malen beter, praktischer en goedkoper is). Ter onderbouwing van de zienswijze, draagt indiener de volgende punten aan: 1. HHNK hanteert een tweetal verschillende afwegingskaders: Een MKBA en een milieueffectrapportage (hierna: MER). Deze twee methodieken gebruiken verschillende invalshoeken die niet op elkaar zijn afgestemd, waardoor een onevenwichtige afweging heeft plaatsgevonden. 2. In de MKBA 2010 worden de maximale baten van variant 3B teruggebracht van 292 miljoen (op regionaal niveau) tot 32 miljoen (op nationaal niveau). Deze aanpassing is niet onderbouwd, terwijl variant 3B hierdoor als te duur werd/wordt beschouwd. 3. In de MKBA 2010 is niet getoetst op aspecten zoals toekomstwaarde, uitbreidbaarheid, robuustheid en uitvoeringsduur, waardoor de toetsing onevenwichtig is geweest. Bij de in het projectplan uitgewerkte variant (1A) worden de dijken direct aan de haven verhoogd/verstevigd. Een verdergaande verzwaring is door de beperkte ruimte nauwelijks mogelijk. Variant 1A is daardoor beperkt uitbreidbaar. Variant 3B scoort sterk op aspecten zoals toekomstwaarde en uitbreidbaarheid. Bij de MER 2015 is wel getoetst op deze aspecten, maar is niet gekeken naar variant 3B. 4. Sinds de MKBA 2010 zijn nieuwe alternatieven ontstaan, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een keersluis in het kader van het project Afsluitdijk. Deze alternatieven zijn niet meegenomen in de MKBA. Ook zijn nieuwe inzichten ontstaan die moeten leiden tot een heroverweging van de eerdere besluitvorming. Dit heeft niet plaatsgevonden. 5. Wanneer rekening wordt gehouden met de zeespiegelstijging zijn de schadebedragen gelet op de overschrijdingsfrequenties (aanzienlijk) hoger. Door de verwachte zeespiegelstijging is de exploitatie van de haven op termijn niet te realiseren zonder dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Een grootschalig ophogen van het haventerrein of het aanbrengen van een keersluis voor de haven behoort tot de mogelijkheden. Beide mogelijkheden zijn niet in de besluitvorming meegenomen. 6. Indiener vergelijkt in een zeer globale multi-criteria analyse Varianten 1A en 3B in onderlinge samenhang met het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat. Ook heeft hij een globale kostenraming opgesteld voor variant 3B die hij afzet tegen de geraamde kosten van het gekozen voorkeursalternatief 1A. Hij komt tot de conclusie dat variant 3B op basis hiervan de voorkeur verdient. Reactie op de zienswijze Allereerst zal worden ingegaan op de taak van HHNK en op de totstandkoming van het projectplan. Vervolgens zal op de afzonderlijke punten van de zienswijze worden gereageerd. 1. Toelichting totstandkoming projectplan HHNK is als beheerder van de waterkering verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van het achterland (het binnendijks gelegen gebied) tegen overstromen en daarmee voor het in stand houden c.q. versterken van de waterkeringen. Vanuit deze kerntaak wordt periodiek getoetst of de primaire waterkeringen nog voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. Bij de veiligheidstoetsing in 2006 (Toetsing primaire waterkeringen 2005) is gebleken dat de waterkering in Den Oever ter hoogte van de Noorder- en Vissershaven niet aan de norm voldoet en dat deze kering moet worden versterkt.

3 3 van 8 De versterking wordt gefinancierd vanuit het landelijk tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (hierna HWBP-2). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de criteria sober, robuust en doelmatig als randvoorwaarden voor de financiering van de versterking. De opdracht vanuit het HWBP-2 is om de bij HHNK in beheer zijnde primaire waterkering te versterken, niet om buitendijks gebied binnendijks te brengen. Indiener wil dat de functionaliteit van het buitendijks gelegen haventerrein met het project wordt verbeterd door de wateroverlast te beperken, maar daarvoor is de dijkversterking niet bedoeld. Het is de primaire waterkering die is getoetst en afgekeurd, omdat hij niet aan de veiligheidsnorm voor de achterliggende dijkring 12 voldoet. De oplossing van het probleem ligt logischerwijs in het versterken van de afgekeurde primaire waterkering. Het binnendijks brengen van buitendijks gebied is niet nodig voor de oplossing van het veiligheidsprobleem. Dergelijke alternatieven zijn door HHNK alleen redelijkerwijs in overweging te nemen binnen zijn taakstelling wanneer dit alternatief geen meerkosten met zich meebrengt of wanneer de versterking van de primaire waterkering (a) andere belangen onevenredig schaadt, of (b) wanneer de algemene democratie (lees: Rijk of provincie) HHNK zou hebben opgedragen het haventerrein binnendijks te brengen. Als dat niet het geval is, kan er slechts voor deze variant worden gekozen wanneer de meerkosten hiervan vanuit andere financiële bronnen worden gedragen. In de startnotitie van de MER (vastgesteld in januari 2010) is variant 3B meegenomen. Hierover werd toen het volgende gezegd: Kenmerk van variant 3B is het geheel binnendijks brengen van de haventerreinen langs de Noorderhaven, Vissershaven en Buitenhaven, alsmede de toegang tot de schutsluis in de Afsluitdijk. Voordeel is dat de bestaande wateroverlastsituaties op de nu buitendijks gelegen haventerreinen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Bij deze variant gaat het bunkercomplex op dam 15 verloren. Verhoging van dam 11 heeft afname van het oppervlak naast deze dam gelegen schor (Natura gebied, habitattype 1330A) tot gevolg. Aandachtspunt is de plaats en vormgeving van de nieuwe keersluis. De kosten van deze variant zijn, door het aanleggen van een nieuwe keersluis en de te realiseren hoge waterkering, aanzienlijk hoger dan de kosten van de varianten van oplossingsrichting 1 en 2. Er zijn mogelijk (financiële) koppelmogelijkheden met het Afsluitdijkproject voor een beperkt gedeelte van de extra kosten. Onzeker is of de gevraagde investering ten opzichte van de verwachte baten maatschappelijk verantwoord is. Dit moet in een MKBA worden onderzocht. Ook is vooralsnog onzeker of variant 3B financieel haalbaar is. Verkend moet worden of er naast de bijdrage vanuit het HWBP voldoende kostendragers zijn voor de resterende kosten. Projectgroep en adviesgroep adviseren variant 3B verder uit te werken. Bestuurlijk is besloten om deze variant verder uit te werken in het m.e.r. waarbij is aangegeven dat de financiële haalbaarheid (kostendragers) van variant 3B specifiek moet worden onderzocht. Variant 3B valt, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar de financiële haalbaarheid (kostendragers), vooralsnog onder de toepasbare varianten. Deze startnotitie vormde de basis voor de door Gedeputeerde Staten vast te stellen richtlijnen m.e.r. Op 29 juni 2010 heeft Gedeputeerde Staten de richtlijnen m.e.r. vastgesteld. In de richtlijnen is beschreven hoe HHNK de m.e.r.-studie uit moet voeren. Daarnaast is in de richtlijnen opgenomen dat de resultaten van een financiële haalbaarheidsstudie en maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) aanleiding kunnen zijn om variant 3B niet verder uit te werken. Op 1 juli 2010 zijn de rapporten Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Hoogwaterkering Den Oever en Financiering Hoogwaterkering Den Oever 1 opgeleverd. Op grond van deze rapporten is de conclusie dat variant 3B financieel niet haalbaar is en dat de maatschappelijke kosten niet opwegen tegen de baten. 1 In dit rapport is onderzocht of en zo ja, welke bereidheid er was tot (co)financiering door bedrijven en organisaties bij specifieke projectalternatieven. Ook is daarin verkend welke subsidieregelingen (Europees, nationaal, provinciaal) relevant konden zijn in relatie tot de ontwikkeling van de haven van Den Oever in de verschillende projectalternatieven.

4 4 van 8 Deze conclusies zijn besproken in de adviesgroep, projectgroep en het bestuurlijk overleg, met als resultaat een advies om variant 3B niet verder uit te werken in de m.e.r.-procedure. Op basis van dit advies heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden (hierna: het dagelijks bestuur) van HHNK op 23 november 2010 besloten om de dijkversterkingsvariant 3B niet verder uit te werken in de MER. In 2012 zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over de mogelijke synergie tussen de projecten Afsluitdijk van Rijkswaterstaat (RWS) en Hoogwaterkering Den Oever (HHNK). In een geactualiseerde MKBA (MKBA2012) is aangetoond dat er, binnen de kaders van beide projecten, geen verdere synergie te behalen is dan het beschouwen van de dammen 6, 15 en 16, van RWS. Omdat er ook bij de Adviesgroep vragen leefden over de haalbaarheid van de Buitenomvariant i.r.t. het project Afsluitdijk is in een verklarend memo aan de Adviesgroep in september 2012 een vergelijking gemaakt van de verschillende kosten per onderdeel van diverse varianten, waaronder de Buitenomvariant. In dit memo is variant 3B op kosten vergeleken met de andere alternatieven. Conclusie is dat de optelsom van beide projecten niet in de buurt komt van de totale kosten die voor variant 3B moeten worden gemaakt, waardoor dit geen haalbare optie is. Er is toen opnieuw geconstateerd dat variant 3B niet verder hoeft te worden meegenomen in de verdere variantenafweging. In het Milieueffectrapport (MER) zijn vervolgens de milieueffecten van de verschillende redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven tegen elkaar afgewogen. Die afweging heeft geresulteerd in één verder uit te werken alternatief, het voorkeursalternatief (VKA). Het dagelijks bestuur van HHNK heeft in november 2012 het VKA vastgesteld. Het VKA is uitgewerkt tot het projectontwerp zoals beschreven in het projectplan. In het MER zijn vervolgens de milieueffecten van het projectontwerp beschreven. HHNK is met indiener van mening dat het definitieve projectplan het sluitstuk moet zijn van een transparant proces, dat goed met de omgeving is afgestemd. De informatie, welke ten grondslag ligt aan de afweging, is gedurende het proces dan ook afgestemd met de bevoegde gezagen, adviesgroep en medebestuurders. Daarnaast heeft HHNK (individuele) belanghebbenden actief benaderd en betrokken en zijn er diverse openbare informatieavonden georganiseerd. Ook met indiener zelf zijn meerdere contactmomenten geweest. De meest recente contactmomenten zijn onderstaand toegelicht. Indiener heeft zijn plannen voor een alternatieve versterkingsoplossing op 11 februari 2015 schriftelijk gedeeld met de provincie Noord- Holland, het project Afsluitdijk, de gemeente Hollands Kroon, het hoogheemraadschap en de Deltacommissaris. Door de Deltacommissaris is nagegaan hoe de voorstellen vanuit de regio in de planvorming door de verantwoordelijke overheden betrokken zijn. De Deltacommissaris concludeert dat de door indiener voorgestelde variant in het besluitvormingsproces is meegenomen en met argumenten is afgevallen. De provincie Noord-Holland sluit zich aan bij deze conclusie 2. Op 27 mei 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen indiener en vertegenwoordigers van de projecten Hoogwaterkering Den Oever en Afsluitdijk. Op 16 juni heeft indiener het hoogheemraadschap een memo toegestuurd met het verzoek openstaande vragen te beantwoorden en circa 20 aanvullende documenten aan te leveren. Op 18 augustus 2015 heeft het hoogheemraadschap per brief toegelicht hoe het besluitvormings- en afwegingsproces omtrent de dijkversterking is verlopen en is antwoord gegeven op de in het schrijven van 16 juni 2015 gestelde vragen. 2 Brief Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 25 maart 2015, kenmerk /

5 5 van 8 Daarbij is achtergrondinformatie waaronder de MKBA's en Kostenmemo, verstrekt. HHNK kan indiener dan ook niet volgen in zijn opvatting dat er geen transparant proces heeft plaatsgevonden. Indiener heeft het memo, dat integraal onderdeel uitmaakt van de zienswijze, eerder in de procedure reeds bij meerdere overheidsorganisaties en personen onder de aandacht gebracht, zoals (naast HHNK), bij de provincie, de gemeente, RWS (Afsluitdijk) en de Deltacommissaris. De afgelopen jaren heeft intensief contact plaatsgevonden tussen HHNK en RWS om te kijken naar maximale synergie tussen de projecten dijkversterking Den Oever en Afsluitdijk, onder andere in de vorm van variant 3B. Het overleg heeft geleid tot de conclusie dat variant 3B afvalt vanwege vooral de meerkosten van deze variant ten opzichte van de nu gekozen oplossing en dat deze argumenten nog steeds valide zijn. Vertegenwoordigers van HHNK en RWS hebben deze conclusie laatstelijk op 27 mei 2015 nogmaals persoonlijk aan indiener herbevestigd en nogmaals toegelicht. Het hoogheemraadschap heeft per brief van 18 augustus 2015 ook schriftelijk gereageerd op de memo. De huidige zienswijze biedt geen nieuwe inzichten of onderbouwingen ten opzichte van de eerdere memo van Indiener heeft tevens een bezwaar ingediend op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk. De Nota van Antwoord voor het project Afsluitdijk is in januari 2016 gepubliceerd. De planproducten voor het project Afsluitdijk zijn inmiddels definitief vastgesteld. Indiener heeft hiertegen geen beroep ingesteld. Andere synergievoordelen dan zoals beschreven in het projectplan, zijn daardoor (als deze al mogelijk waren) niet langer haalbaar. 2. Behandeling afzonderlijke punten zienswijze Ad 1. HHNK hanteert een tweetal verschillende afwegingskaders: een MKBA en een milieueffectrapportage (hierna: MER). Deze twee methodieken gebruiken verschillende invalshoeken die niet op elkaar zijn afgestemd, waardoor een onevenwichtige afweging heeft plaatsgevonden. De MKBA en de MER zijn twee afzonderlijke instrumenten, die naast elkaar worden gebruikt om tot een goede bestuurlijke besluitvorming te komen. De MKBA is gebruikt als een economisch hulpmiddel om aan het begin van het proces vast te stellen wat de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven zijn. Deze redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven zijn vervolgens verder uitgewerkt in het MER. Het is overigens van belang om de functie en reikwijdte van de MKBA ook te plaatsen binnen de taakstelling van HHNK. HHNK onderkent dat variant 3B een significante meerwaarde zou opleveren voor het buitendijks gelegen haventerrein. Echter, de bescherming van het haventerrein behoort niet tot de primaire taakstelling van HHNK, zijnde de bescherming van het binnendijkse gebied. Ook de medeoverheden hebben aangegeven niet bij te dragen aan de meerkosten voor een oplossing die het buitendijks gelegen haventerrein beschermt. Deze variant zou dan ook alleen maar binnen de taakstelling meegenomen kunnen worden als er geen andere alternatieven mogelijk zijn of als deze variant niet leidt tot meerkosten. Er zijn echter voldoende andere alternatieven beschikbaar en op grond van de MKBA en financiële haalbaarheidsstudie is geconcludeerd dat variant 3B financieel niet haalbaar is en dat de maatschappelijke kosten niet opwegen tegen de baten. Er is daarom besloten om het oplossen van de wateroverlast op het haventerrein geen onderdeel te maken van de scope van het project. Variant 3B is daarmee afgevallen als redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatief en is niet verder in de m.e.r.-procedure meegenomen. Door gebruik te maken van zowel een MKBA als een MER (economisch en milieutechnisch), is er juist sprake van een volledige, brede afweging met oog voor alle maatschappelijke belangen, ook buiten de taak van HHNK, zodat er van een onevenwichtige afweging geen sprake is.

6 6 van 8 Ad 2. In de MKBA 2010 worden de maximale baten van variant 3B teruggebracht van 292 miljoen (op regionaal niveau) tot 32 miljoen (op nationaal niveau). Deze aanpassing is niet onderbouwd, terwijl variant 3B hierdoor als te duur werd/wordt beschouwd. In de MKBA 2010 (p. 14) is aangegeven dat het ruimtelijk schaalniveau van de MKBA, afwijkend van de standaardrichtlijn in de leidraad OEI bij SNIP 3, primair regionaal van aard is. De stelling van indiener dat in de MKBA met de (lagere) maatschappelijke baten op nationaal niveau is gerekend, is dus niet juist. Wel is in de gevoeligheidsanalyse van de MKBA aangegeven wat de effecten zouden zijn in het geval een nationaal ruimtelijk schaalniveau zou worden gehanteerd (conform de leidraad OEI bij SNIP en de OEI-leidraad). Deze gevoeligheidsanalyse is er slechts op gericht na te gaan in hoeverre de conclusies uit de kosten-baten analyse anders zouden uitvallen als de uitgangspunten anders zouden zijn. Dit heeft echter geen rol gespeeld bij de beslissing om alternatief 3B te laten afvallen. Ad 3. In de MKBA 2010 is niet getoetst op aspecten zoals toekomstwaarde, uitbreidbaarheid, robuustheid en uitvoeringsduur, waardoor de toetsing onevenwichtig is geweest. Bij de in het projectplan uitgewerkte variant (1A) worden de dijken direct aan de haven verhoogd/verstevigd. Een verdergaande verzwaring is door de beperkte ruimte nauwelijks mogelijk. Variant 1A is daardoor beperkt uitbreidbaar. Variant 3B scoort sterk op aspecten zoals toekomstwaarde en uitbreidbaarheid. Bij de MER 2015 is wel getoetst op deze aspecten, maar is niet gekeken naar variant 3B. Bij de voorbereiding van de huidige dijkversterking is, zoals aangegeven in het projectplan, rekening gehouden met een planperiode van 50 jaar (tot 2070), terwijl de in de waterkering aanwezige constructies voor een periode van 100 jaar zijn ontworpen. Indiener stelt dat de huidige voorkeursvariant beperkt uitbreidbaar is. In het kader van de beoordeling van de robuustheid van de waterkering (één van de voorwaarden voor subsidieverstrekking door het HWBP-2) is ook vastgesteld wat de mogelijkheden van uitbreiding van de versterking na 2070 zijn voor de planperiode van 100 jaar (tot 2120). Op basis van de opgestelde uitbreidingsprofielen is geconcludeerd dat de hoogwaterkering van Den Oever ook na 2070 uitbreidbaar is. Zoals hierboven beschreven in de reactie op punt 1, zijn de MKBA en MER twee afzonderlijke instrumenten, met elk hun eigen afwegingskader. In de MKBA 2010 zijn de effecten van de projectalternatieven in beeld gebracht conform de daarvoor geldende richtlijnen van de OEI-leidraad en de leidraad OEI bij SNIP. Toekomstwaarde en uitbreidbaarheid hebben overigens ook een rol gespeeld bij de MKBA 2010, zij het op een andere manier dan in het MER. In de MKBA 2010 staat hierover het volgende vermeld als beoordelingskader (p. 17): "Conform de OEI-leidraad moet in beginsel een oneindige tijdshorizon gebruikt worden in de MKBA. In de praktijk betekent dat gelet op de gehanteerde discontovoet dat na circa 100 jaar baten en kosten tot nul zijn teruggelopen. Uitgaande van de termijn van de planperiode (50 jaar voor grondoplossing en 100 jaar voor constructieve oplossing) is na de planperiode geen sprake meer van restwaarde, maar mogelijk wel van herinvesteringen in de periode tussen jaar 50 en 100 voor de grondoplossingen. De aard en omvang van de herinvesteringen worden mede bepaald door de uitbreidbaarheid van het oorspronkelijk gekozen ontwerp (binnenwaarts / buitenwaarts / in grond / harde constructie." 3 Voor infrastructuurprojecten van nationaal belang is het sinds 2000 verplicht een integrale en consistente analyse van de effecten op te stellen conform de leidraad OEI (Overzicht Effecten Infrastructuur). De toesnijding van de leidraad OEI op SNIP projecten (Spelregels Natte Infrastructuurprojecten) wordt de leidraad OEI bij SNIP genoemd.

7 7 van 8 Op grond van het bovenstaande is er naar onze mening dan ook geen sprake geweest van een onevenwichtige toetsing. Ad 4. Sinds de MKBA 2010 zijn nieuwe alternatieven ontstaan, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een keersluis in het kader van het project Afsluitdijk. Deze alternatieven zijn niet meegenomen in de MKBA. Ook zijn nieuwe inzichten ontstaan die moeten leiden tot een heroverweging van de eerdere besluitvorming. Dit heeft niet plaatsgevonden. Zoals reeds aangegeven heeft de afgelopen jaren (ook na 2010) intensief contact plaatsgevonden tussen HHNK en RWS om te kijken naar maximale synergie tussen de projecten dijkversterking Den Oever en Afsluitdijk. We wijzen hierbij bijvoorbeeld op de hierboven reeds aangehaalde memo aan de Adviesgroep (september 2012) over de haalbaarheid van de Buitenomvariant i.r.t. het project Afsluitdijk, waarin een vergelijking is gemaakt van de verschillende kosten per onderdeel van diverse varianten, waaronder de Buitenomvariant. De conclusie blijft echter dat variant 3B afvalt vanwege vooral de meerkosten van deze variant, ten opzichte van de nu gekozen oplossing. Vertegenwoordigers van HHNK en RWS hebben deze conclusie laatstelijk op 27 mei 2015 nogmaals persoonlijk aan indiener herbevestigd en nogmaals toegelicht. Ad 5. Wanneer rekening wordt gehouden met de zeespiegelstijging, dan zijn de schadebedragen gelet op de overschrijdingsfrequenties (aanzienlijk) hoger. Door de verwachte zeespiegelstijging is de exploitatie van de haven op termijn niet te realiseren zonder dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Een grootschalig ophogen van het haventerrein of het aanbrengen van een keersluis voor de haven behoort tot de mogelijkheden. Beide mogelijkheden zijn niet in de besluitvorming meegenomen. Omdat het haventerrein buitendijks is gelegen, heeft HHNK geen taakstelling om dit terrein tegen wateroverlast te beschermen. Zoals hierboven reeds aangegeven voorziet het project in het op orde brengen van de waterveiligheid van het binnendijks gelegen gebied. Het binnendijks brengen van buitendijks gebied is niet nodig voor de oplossing van het veiligheidsprobleem en nu hiervoor ook geen aanvullende financiering beschikbaar was vanuit externe bronnen, heeft HHNK de wateroverlast op het haventerrein niet meegenomen als een van de doelen van het project. Ad. 6 Indiener vergelijkt in een zeer globale multi-criteria analyse Varianten 1A en 3B in onderlinge samenhang met het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat. Ook heeft hij een globale kostenraming opgesteld voor variant 3B die hij afzet tegen de geraamde kosten van het gekozen voorkeursalternatief 1A. Hij komt tot de conclusie dat variant 3B op basis hiervan de voorkeur verdient. De raming zoals deze is opgesteld door de indiener is niet correct. Dit hebben we ook reeds aangegeven in onze brief van 18 augustus 2015, waarin we hebben gereageerd op een eerdere versie van de bij de zienswijze ingediende memo. Ter verduidelijking wordt een aantal omissies gegeven: De versterking van de dammen 6, 15 en 16 vindt plaats in opdracht van het hoogheemraadschap binnen het project Afsluitdijk. De kosten hiervoor, circa 7 miljoen worden door HHNK gedragen. Deze kosten maken onderdeel uit van de 60,5 miljoen die voor het project Hoogwaterkering Den Oever is geraamd. Het betreft hier een versterking van de dammen zodat deze voldoen aan 1/4000 e omstandigheden en geen verhoging. Een eventuele verhoging zal door het project Afsluitdijk worden bekostigd en extra kosten met zich meebrengen.

8 8 van 8 Bij de voorziene versterking van deze dammen die HHNK in opdracht heeft gegeven aan project Afsluitdijk krijgen de dammen overigens een golfreducerende functie en geen waterkerende functie, waardoor de genoemde kosten voor de versterking van de dammen niet 1 op 1 zijn door te vertalen naar een kostenopzet voor variant 3B. De raming van Variant 1A is inclusief voorbereidingskosten. In de raming voor variant 3B zoals opgesteld door de indiener zijn geen voorbereidingskosten opgenomen. De raming van Variant 1A is inclusief inpassings- en mitigerende maatregelen. In de raming voor variant 3B zoals opgesteld door de indiener wordt hiermee geen rekening gehouden. Met name t.a.v. natuur zijn extra kosten te verwachten, aangezien de versterking plaatsvindt in de Waddenzee. Voor een goede kostenvergelijking zullen ook de kosten voor dam 6, 15 en 16 in de raming van variant 3B moeten worden opgenomen. De kosten voor de keersluis zijn naar mening van HHNK te laag ingeschat. Aanpassing plannen De zienswijze leidt niet tot een aanpassing in de plannen. Besluitvorming Het College van Hoofdingelanden van HHNK heeft het definitieve projectplan Dijkversterking Den Oever vastgesteld op 21 september Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft op 4 oktober het projectplan Dijkversterking Den Oever goedgekeurd. Beroep Als u het niet eens bent met de genomen besluiten, dan kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan binnen zes weken na publicatiedatum van de besluiten een beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. U dient in het beroepschrift aan te geven dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. We vertrouwen erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben beantwoord. Hoogachtend, B. de Jong Projectmanager dijkversterking Den Oever Bijlagen Nota van Beantwoording Zienswijzen ( ) Vaststellingsbesluit van het College van Hoofdingelanden van HHNK ( ) Goedkeuringsbesluit van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland

Registratienummer

Registratienummer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier De heer M. Zon, Ingenieursbureau Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Uw kenmerk Contactpersoon I. Willemse Onderwerp Definitief vaststellingsbesluit Registratienummer

Nadere informatie

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand Vragen nr. 25 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 26 juni 2012 Onderwerp: vragen van de heer J.H. Leever (ONH). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u

Nadere informatie

Pagina 1/6 T

Pagina 1/6 T m.hoeve@hhnk.nl Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Mevrouw M. Hoeve Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Verzenddatum 10/09/2016 Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 14 september Datum vergadering CHI. 21 september 2016

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 14 september Datum vergadering CHI. 21 september 2016 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Datum behandeling D&H Commissie Water & Wegen 14 september 2016 Portefeuillehouder C.J.M. Stam Datum vergadering CHI

Nadere informatie

Registratienummer

Registratienummer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Mevrouw A. Galema Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Uw kenmerk Contactpersoon I. Willemse Onderwerp Ontwerp vaststellingsbesluit projectplan Doorkiesnummer 072-5827186

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 22 november december december 2016

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 22 november december december 2016 Onderwerp NIOZ-alternatief; Besluitvorming over de verzoeken om het projectplan Versterking Waddenzeedijk Texel voor sectie 10 te wijzigen naar het NIOZalternatief Voorstel Aan D&H voor te stellen: 1.

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Onderwerp aanbieding ter goedkeuring van het vaststellingsbesluit projectplan Perkpolder

Datum 16 april 2012 Onderwerp aanbieding ter goedkeuring van het vaststellingsbesluit projectplan Perkpolder I lillil 11111111111111111111 1111111111 lillillil 1111 12009448 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres: Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 25 juni 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 25 juni 2013 Onderwerp M.e.r.-beoordelingsbesluit Kadeverbetering Purmer landelijk gebied Voorstel In te stemmen met het m.e.r.-beoordelingsbesluit kadeverbetering Purmer landelijk gebied Infocentrum Nee Routing Paraaf

Nadere informatie

Hoogwaterkering Den Oever

Hoogwaterkering Den Oever Hoogwaterkering Den Oever Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 30 juni 2016 / projectnummer: 2396 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) en de aanvulling daarop Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Dijkversterking Omringkade Marken

Dijkversterking Omringkade Marken Dijkversterking Omringkade Marken Het ontwerp Projectgroep/klankbordgroep 19 juni 2012 Welkom! Doel van deze bijeenkomst: Toelichting geven op ontwerp dijkversterking Gedachten wisselen over dilemma s

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 10 februari Datum vergadering CHI. 17 februari 2016

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 10 februari Datum vergadering CHI. 17 februari 2016 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Datum behandeling D&H Commissie Water & Wegen 10 februari 2016 Portefeuillehouder C.J.M. Stam Datum vergadering CHI 17

Nadere informatie

De heer F. van der Lee Norbertusplein EE Vlijmen. Geachte heer Van der Lee,

De heer F. van der Lee Norbertusplein EE Vlijmen. Geachte heer Van der Lee, De heer F. van der Lee Norbertusplein 2 5251 EE Vlijmen ONS KENMERK: 00503647 UW KENMERK: HT2017011 UW BRIEF VAN: 7 maart 2017 Lucien Kuijsters ONDERWERP: Artikel 61 vragen GOL 2 (waarvan 1 vertrouwelijk

Nadere informatie

Van Zwakke Schakels naar sterke kust

Van Zwakke Schakels naar sterke kust Van Zwakke Schakels naar sterke kust Informatiebijeenkomst 24 april 2013 Programma De opgave (Bert Kappe) Wat gaan we doen (Anita Willig-Kos) Aanbesteding en aanleg (Menno Steenman) Inspraak en Ruimtelijke

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Staten

Lid Gedeputeerde Staten Lid Gedeputeerde Staten H.M.C. Dwarshuis-van de Beek Contact T 070-441 6418 F 070-441 79 92 hmc.dwarshuls@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP DenHaag T 070-441 6611 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Dijkversterking Den Oever. Algemene informatiebijeenkomst 26 februari

Dijkversterking Den Oever. Algemene informatiebijeenkomst 26 februari Dijkversterking Den Oever Algemene informatiebijeenkomst 26 februari 2016 www.hhnk.nl/dijkdenoever Programma Algemeen Technische aspecten Omgevingsaspecten Vragen Algemeen (1) Doelstelling vandaag: Toelichting

Nadere informatie

Programma Zwakke Schakels Kust

Programma Zwakke Schakels Kust Programma Zwakke Schakels Kust Ruimteconferentie 1 Inhoud Over het onderzoek Toelichting achtergrond programma Conclusies uit onderzoek en aandachtspunten voor toekomstige waterveiligheidsprogramma s Bestuurlijke

Nadere informatie

Hoogwaterkering Den Oever

Hoogwaterkering Den Oever Hoogwaterkering Den Oever Sta rtdocu ment hooqheemraadschap Hollands Noorderkwartier NEDERLAND LEEFT MET WATER Hoogwaterkering Den Oever hooqheemrabdschbp Hollands Noorderkwartier Sta rtdocu ment Auteurs

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 8 januari februari februari 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 8 januari februari februari 2013 Onderwerp Projectplan Vervangen kademuur Hoofd Voorstel Aan het CHI voor te stellen: - Een aanvullend voorbereidingskrediet van 50.000,-- en een uitvoeringskrediet van 1.700.000,-- beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode BR AMSTERDAM. Geachte mevrouw Deimel,

Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode BR AMSTERDAM. Geachte mevrouw Deimel, Verzenddatum Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode 8 1102 BR AMSTERDAM Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact 1/7 Geachte mevrouw Deimel, Op

Nadere informatie

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 mei 2005 / rapportnummer 1430-68 College van Gedeputeerde Staten van Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM uw

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding Deze samenvatting hoort bij de rapportage Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) voor het project Dijkversterking Tiel Waardenburg en Rivierverruiming Varik - Heesselt. Werken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1142109 Datum: 19 augustus 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen project Solar Campus

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Tav: dhr. J. Schaminee Bevelandseweg 1 1703 AZ Heerhugowaard Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis

Dijkversterking Hellevoetsluis Dijkversterking Hellevoetsluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 mei 2013 / rapportnummer 2596 51 1. Oordeel over het MER Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om twee dijkvakken

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Pagina 1/6 T

Pagina 1/6 T tomgroot@hotmail.com jeroenborst@breddels.nl Verzenddatum 2 mei 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk De heer T.N. Groot Westerweg 16 a 1733 EB NIEUWE NIEDORP Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Lisette

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

INGEKOMENN STUK. Aan algemeen bestuur 23 april Voorstel aan ab Kennisnemen van

INGEKOMENN STUK. Aan algemeen bestuur 23 april Voorstel aan ab Kennisnemen van Aan algemeen bestuur 23 april 2014 INGEKOMENN STUK Datum 18 maart 2014 Documentnummer 594909 Projectnummer Portefeuillehouder Programma Afdeling drs. T. Klip-Martin Veiligheid Planvorming Bijlage(n) 2

Nadere informatie

Denk op tijd aan m.e.r.

Denk op tijd aan m.e.r. Vertraging kan worden voorkomen bij vaststellen EHS-effecten Denk op tijd aan m.e.r. 2 0 Bij (vormvrije) m.e.r.-beoordelingen mag rekening worden gehouden met het treffen van mitigerende maatregelen voor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Verslag. Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick. Plaats/datum bespreking: Baarlo, Voorzitter: mevr. Cals, dhr.

Verslag. Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick. Plaats/datum bespreking: Baarlo, Voorzitter: mevr. Cals, dhr. Verslag Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick Plaats/datum bespreking: Baarlo, 12-04-2017 Voorzitter: mevr. Cals, dhr. Spaans 1. Inleiding Marita Cals, omgevingsmanager Waterschap Limburg,

Nadere informatie

1. Inleiding. Aan de leden van de verenigde vergadering

1. Inleiding. Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 30 maart 2011 Datum 1 februari 2011 Agendapuntnr. H.6 Bijlagen 3 Onderwerp Aankoop pand Rijsdijk 9, Krimpen aan de Lek, gemeente Nederlek 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Nr: 2010-01-05 Schipluiden: 20 januari 2010 Onderwerp: Variantenstudie kadeverbeteringsproject Commandeurspolder Veilig & Mooi.

Nr: 2010-01-05 Schipluiden: 20 januari 2010 Onderwerp: Variantenstudie kadeverbeteringsproject Commandeurspolder Veilig & Mooi. Nr: 2010-01-05 Schipluiden: 20 januari 2010 Onderwerp: Variantenstudie kadeverbeteringsproject Commandeurspolder Veilig & Mooi Aan de Raad Aanleiding project Op 3 februari 2005 heeft de Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 14 januari februari februari 2014

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 14 januari februari februari 2014 Onderwerp Verleggen persleiding Medemblik, uitvoeringskrediet Voorstel Aan het CHI voor te stellen: Een uitvoeringskrediet van 225.000,-- beschikbaar te stellen voor het verleggen van de persleiding Medemblik.

Nadere informatie

Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking Stadsdijken Zwolle. 23 juni 2016

Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking Stadsdijken Zwolle. 23 juni 2016 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking Stadsdijken Zwolle 23 juni 2016 Deze reactienota is opgesteld door waterschap Drents Overijsselse Delta in samenwerking met de Provincie Overijssel.

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen.

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen. Onderwerp Vaststelling concept eerste landelijk programma nhwbp 2014-2019 Voorstel 1. In te stemmen met het door het programmabureau nhwbp voorgestelde concept eerste programma nhwbp 2014-2019 en bijgevoegde

Nadere informatie

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen;

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen; Datum vergadering 7 oktober 2014 Nota GS Registratienummer 467062/467080 Uw contactpersoon R. Sabée BEL/WAT Portefeuille Portefeuillehouder Plaatsvervanger 2 bijlage(n) 1. Toelichting 2. Financiële bijlage

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Versterking Markermeerdijk Edam-Amsterdam Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Dijkversterking Edam - Amsterdam 5-jaarlijkse toetsing 2006: 16 van de 29 km tussen Edam en Amsterdam voldoet

Nadere informatie

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 september 2014 / rapportnummer 2820 43 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De provincies

Nadere informatie

N266, Randweg Nederweert

N266, Randweg Nederweert N266, Randweg Nederweert Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 oktober 2014 / rapportnummer 2718 74 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Limburg wil samen met onder meer

Nadere informatie

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Haarlem, 26 maart 2013 2013 18 Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bijlagen: Ontwerpbesluit 1 Inleiding Op grond van artikel 2.4 van de Waterwet moeten bij

Nadere informatie

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Doel bijeenkomst Bewoners informeren over de aanpak ontwerp en uitvoering waterkering in de kern van Spakenburg

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Tracébesluit doortrekken A15

Tracébesluit doortrekken A15 Tracébesluit doortrekken A15 Groessen 28 februari 2012 Doortrekken A15 Proces tracébesluit = oude tracewet, dus voor 1-1-2012 Hoe verloopt de procedure vanaf nu, inclusief de bijbehorende tijdslijnen?

Nadere informatie

Een toetsbestendig Projectplan. vereist een robuuste. m.e.r.-beoordeling of MER

Een toetsbestendig Projectplan. vereist een robuuste. m.e.r.-beoordeling of MER Een toetsbestendig Projectplan vereist een robuuste m.e.r.-beoordeling of MER Peter Oosterling 26 juni 2014 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Het programma Wat komt vanmiddag aan de orde? Onderscheid

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016)

Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) Besluit tot wijziging van het Tracébesluit Zuidasdok Deel I Besluit TRACÉBESLUIT ZUIDASDOK (wijziging 2016) Besluit tot wijziging van het Tracébesluit Zuidasdok

Nadere informatie

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011.

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011. uwkenmerk: uw brief van: Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus 93218 2509 AE Den Haag ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: ondsrwerp: 11.08773 1 W. Nomen 0713063112 Bestuursakkoord

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 1 juni Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 15 juni 2016

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 1 juni Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 15 juni 2016 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 1 juni 2016 Datum behandeling D&H 10 en Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder R. Maarschall Datum vergadering CHI

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

Pagina 1/5 T

Pagina 1/5 T b.boerstra@live.nl De heer B.M. Boerstra Kreil 17 1768 BS BARSINGERHORN Verzenddatum 27 februari 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Chris Nijhuis 1/5 T 088 321

Nadere informatie

ZWAKKE SCHAKELS NOORD-HOLLAND PROJECTPLAN

ZWAKKE SCHAKELS NOORD-HOLLAND PROJECTPLAN ZWAKKE SCHAKELS NOORD-HOLLAND PROJECTPLAN HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN HOOFDINGELANDEN OP 18 SEPTEMBER 2013 30 augustus 2013 076650982:H - Definitief C03011.000176.4301

Nadere informatie

Informatieavond Dijkversterking Neer. 8 maart 2017

Informatieavond Dijkversterking Neer. 8 maart 2017 Informatieavond Dijkversterking Neer 8 maart 2017 Programma Inleiding door Rein Dupont, bestuurder WL Terugblik proces en toelichting ontwerp dijktraject Neer, Guido Toirkens WL Inspraakprocedure en vervolg,

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 9 mei 2007 / rapportnummer 1357-88 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Advies

Nadere informatie

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) :

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) : *16-0435795* *16-0435795* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2015-0609 Aanvraagnummer (OLO) : 2068731 Aanvrager : ARCADIS Nederland Onderwerp : het vellen/rooien van houtgewas en het kappen van bomen Locatie

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. B1303730 Aan de Verenigde Vergadering Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

Prins Hendrikzanddijk. Deze diavoorstelling duurt circa 10 minuten en start binnen 1 minuut

Prins Hendrikzanddijk. Deze diavoorstelling duurt circa 10 minuten en start binnen 1 minuut Prins Hendrikzanddijk Deze diavoorstelling duurt circa 10 minuten en start binnen 1 minuut Inloopavond 8 december 2016 Doel van de avond Toelichten van de plannen voor de Prins Hendrikzanddijk. De plannen

Nadere informatie

Omgevingswerkgroep Dijkversterking Beesel

Omgevingswerkgroep Dijkversterking Beesel Omgevingswerkgroep Dijkversterking Beesel 27 juni 2017 Met de omgeving, voor de omgeving Welkom Korte voorstelrondje Naam en adres Welk belang heeft u? 2 Programma 1) Welkom 2) Korte terugblik 3) Belangrijkste

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Waterbeheerplan Aa en Maas

Waterbeheerplan Aa en Maas Waterbeheerplan Aa en Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 februari 2015 / rapportnummer 2871 26 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) Het Waterschap Aa en Maas stelt een nieuw

Nadere informatie

SAMENVATTING. Witteveen+Bos/Grontmij LEU36-1 MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren definitief 2 d.d. 31 januari 2007

SAMENVATTING. Witteveen+Bos/Grontmij LEU36-1 MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren definitief 2 d.d. 31 januari 2007 SAMENVATTING inleiding Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied onderzoeken de mogelijkheden om de veiligheid van de binnendijkse gebieden rond

Nadere informatie

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon memo Witteveen+Bos Postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon datum

Nadere informatie

Workshop Ontwerpen. Richard Jorissen. Programma Startup 20 september 2013 Den Haag. 1 nieuw. Hoogwaterbeschermingsprogramma

Workshop Ontwerpen. Richard Jorissen. Programma Startup 20 september 2013 Den Haag. 1 nieuw. Hoogwaterbeschermingsprogramma Workshop Ontwerpen Richard Jorissen Programma Startup 20 september 2013 Den Haag 1 nieuw Onderwerpen voor aftrap Verkenning en Ontwerpen Proces Inhoud Nieuwe technische kennis Integrale ontwerpen LCC Nieuwe

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend v o o r s t e l n u m m e r v e r g a d e r i n g r e g i s t r a t i e n u m m e r 172344 p o r t e f e u i l l e h o u d e r b e h a n d e l e n d a m b t e n a a r

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

i t-,.."""""1 i ~ t--1r-~

i t-,..1 i ~ t--1r-~ Rijkswa terstaa t Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg Projectbureau Zeeweringen Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Onderwerp Toezending besluit i.---------t-,.."""""1

Nadere informatie

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DATUM 30 april 2017 BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DEEL I VERVANGEN DAMWANDEN REGIONALE WATERKERING PLUUTHAVEN ZEEWOLDE 1. Aanleiding en doel Het waterschap is naar aanleiding van het AV besluit

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Contactpersoon M.C.E. Faasse Doorkiesnummer 1 AANLEIDING EN DOEL De ligging van de direct secundaire waterkering

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT DIJKVERSTERKING OOSTELIJK FLEVOLAND 19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. OORDEEL OVER HET MER EN AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING...2 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statenbrief vaststelling inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2013? Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 8 april 2013 tot wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Provinciale Staten van Noord-Holland: Gelezen het

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A;

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A; CRU05.005 Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/04.031361/A; Gelet op artikel 14 van de Wet op de waterkering en op de Provinciewet;

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VERBETERING PRIMAIRE WATERKERING: DIJKVAKKEN DELFLANDSE DIJK

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VERBETERING PRIMAIRE WATERKERING: DIJKVAKKEN DELFLANDSE DIJK agendapunt H.06 1111302 Aan Verenigde Vergadering VERBETERING PRIMAIRE WATERKERING: DIJKVAKKEN DELFLANDSE DIJK Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 24-04-2014 I. het dijkvak Spuihaven te Schiedam, los

Nadere informatie

WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland - 3OKT. 201^ Ontvangen. Par. 1 \2 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER ADRES ONDERWERP

WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland - 3OKT. 201^ Ontvangen. Par. 1 \2 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER  ADRES ONDERWERP PROVINCIE :: UTRECHT Aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland Ontvangen - 3OKT. 201^ Par. DATUM NUMMER UW BRIEF VAN

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4 Nota zienswijzen Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4 1 1 Aanleiding Aan de Raaksmaatsweg 4 in t Veld ligt een agrarisch bedrijf met akkerbouw, bloembollenteelt en bolbloemenbroeierij. Dit bedrijf is

Nadere informatie

MIRT-verkenning Varik-Heesselt

MIRT-verkenning Varik-Heesselt MIRT-verkenning Varik-Heesselt Toetsingsadvies over de notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen 12 mei 2017 / projectnummer: 3137 1. Advies over notitie kansrijke oplossingsrichtingen De provincie Gelderland,

Nadere informatie

Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 mei 2005 / rapportnummer 1478-40 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Dijkversterking De Blocq

Nadere informatie

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD agendapunt H.07 1218512 Aan Verenigde Vergadering VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie