Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg"

Transcriptie

1 Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg Inhoud. 1. De betekenis van een AED en een AED-netwerk 2. AED: een gemeentelijke verantwoordlijkheid? 3. AED en de gemeente Breda 4. De gebiedsgerichte aanpak 5.1. Resultaten en conclusies gebiedsgerichte aanpak, algemeen 5.2. Resultaten en conclusies pér gebied Prinsenbeek Teteringen Ulvenhout Bavel Breda Centrum Breda Noord-Oost Breda Noord-West Breda Zuid-Oost Breda Zuid-West 6. Voorstel voor vervolg. 1. De betekenis van een AED en een AED-netwerk Een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan in combinatie met reanimatie levens redden. Bij een hartinfarct 1 is snelle hulpverlening een absolute noodzaak. Met een goed gespreid, toegankelijk, beschikbaar en bruikbaar netwerk van AEDapparaten én opgeleide bedieners kan het risico dat mensen overlijden aan de gevolgen van een hartinfarct verkleind worden. Hoe eerder begonnen wordt met reanimeren en defibrilleren, hoe beter de kansen. Een van de normen voor spreiding, bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid is de 6-minutenzone van de Nederlandse Hartstichting. Het is overigens niet altijd eenvoudig om tot een volledig dekkend netwerk te komen (bijvoorbeeld in gebieden met weinig inwoners). 1 Elk jaar wordt ongeveer 1 op de inwoners slachtoffer van een plotselinge hartstilstand. Minder dan 10% overleeft, maar dit percentage kan verhoogd worden door maatregelen te treffen. 1

2 2. AED: een gemeentelijke verantwoordelijkheid? De gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van de volksgezondheid is in hoofdzaak geregeld in de Wet Publieke Gezondheid. Collectieve preventie is daarbij een hoofdthema. Wettelijk gezien heeft de gemeente geen verantwoordelijkheid in het tot stand brengen van een AED-netwerk. Door verschillende partijen wordt echter wel een rol voor de overheid/ gemeente gezien. De Gezondheidsraad stelde in haar advies (januari 2002): De overheid doet er goed aan een open, aanmoedigende houding aan te nemen ten aanzien van het gebruik van AED. In How to save more lives, Hoe de veiligheidsregio door middel van Multi-First respons en de AED de reguliere hulpverlening aan de burger kan verbeteren (maart 2006), schrijft de heer de Laat: In een aantal landen zoals Canada, de VS en het Verenigd Koninkrijk heeft de AED vanwege de goede resultaten inmiddels een brede toepassing in de maatschappij verworven zowel bij hulpverlenende diensten als in de private sector (Public Access Defibrillation). Hij ziet belangrijke kansen voor AED door een bijdrage vanuit de integrale, multidisciplinaire hulpverlening van de veiligheidsregio. De Nederlandse Hartstichting schrijft in haar brochure Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? (april 2009) over de rol van de gemeente: 3. Wat kan uw gemeente doen? Door een bijdrage te leveren aan het opzetten van een 6 minuten zone, kunt u als gemeente laten zien dat het welzijn van de inwoners voor u van groot belang is. Als gemeente kunt u de verantwoordelijkheid op zich nemen om een 6 minuten zone te organiseren en te bewaken. Ook kunt u er voor kiezen om een meer coördinerende rol op u te nemen en relevante lokale organisaties te betrekken bij de 6 minuten zone. Tot slot kunt u er ook voor kiezen om een bepaald bedrag beschikbaar te stellen en de organisatie over te laten aan andere lokale partijen. Gemeenten gaan op verschillende manieren met AED om. Er zijn gemeenten die zelf de coördinatie ter hand nemen. Er zijn gemeenten die alleen financieel bijdragen. Ook zijn er gemeenten die trachten het eigen initiatief van burgers te stimuleren. Voorbeeldgemeenten die de coördinatie op zich namen zijn dicht bij huis Baarle- Nassau, Aalburg en Geertruidenberg (vaak gaat het wel om kleinere gemeenten). 3. AED en de gemeente Breda Al in 2006 nam Breda het initiatief om in ca. 60 gemeentelijke gebouwen, waar ambtenaren werkzaam zijn, een AED-apparaat te plaatsen en medewerkers op te (laten) leiden. Voorjaar 2006 benaderde de Stichting Reanimatie- en AED onderwijs Breda e.o. de gemeente met het verzoek om ondersteuning bij de totstandbrenging van een AEDnetwerk. De gemeente besloot te starten met een oriënterend onderzoek naar de beschikbaarheid van AED s in Breda en de bereidheid van organisaties om mee te werken aan de totstandkoming van een netwerk. Op grond hiervan zou het college van B&W besluiten op welke wijze de gemeente wil bijdragen aan de totstandbrenging van een AED-netwerk in Breda. Naar aanleiding van het advies van de GGD besloot het college in november 2007: 2

3 a) De aanschaf van een AED-apparaat door EHBO-verenigingen subsdiabel te maken tot een maximale subsidie van voor zeven apparaten en onder nader uit te werken subsidievoorwaarden b) Te stimuleren dat partijen in het veld de verantwoordelijkheid nemen voor de totstandkoming van een AED-netwerk in Breda; hiertoe de GGD West-Brabant (i.s.m. GHOR Midden- en West-Brabant) opdracht te geven het plan van aanpak, dat zij in dit kader hebben opgesteld, uit te voeren c) De GGD tevens opdracht te geven het eerste kwartaal van 2009 te rapporteren aan de gemeente over de resultaten die bereikt zijn. De gemeente zag voor zichzelf vooral een rol in de voorwaardenscheppende sfeer en wil het initiatief bij organisaties en burgers laten. Inbedding van het netwerk ín de samenleving is een belangrijke voorwaarde. Na enkele voorbereidende gesprekken is najaar 2008 gestart met de gebiedsgerichte aanpak. In mei 2009 werd de Stuurgroep AED-netwerk Breda ingesteld, bestaande uit de gemeente Breda, de Stichting Reanimatie- en AED-Onderwijs Breda e.o., de GHOR Midden- en West-Brabant en de GGD West-Brabant. 4. De gebiedsgerichte aanpak Het plan van aanpak om gebiedsgericht een AED-netwerk te realiseren bestond uit de volgende stappen: 1. Een bijeenkomst op voor EHBO-verenigingen en partijen die tijdens het verkennend onderzoek aangaven actief mee te willen werken aan de totstandbrenging van een AED-netwerk. 2. Daarna pér gebied (4 kernen en 5 stadsdelen) een aanpak bestaande uit: Een startbijeenkomst (doelen: kennismaking, vaststellen bereidheid om mee te werken aan AED-netwerk, benoeming trekker en verdeling taken m.b.t. locaties, organisatie, opleiding, communicatie en middelenwerving) Een ontwikkelbijeenkomst (doelen: vaststellen noodzakelijke stappen om te komen tot een AED-netwerk en verdeling taken) Een aftrapbijeenkomst (doelen: officiële start en vastleggen verantwoordelijkheden). Waarbij GGD en GHOR tijdens de bijeenkomsten ondersteuning bieden en tussentijds een helpdeskfunctie vervullen. De totstandbrenging van het AED-netwerk is naar de mening van de gemeente nadrukkelijk een taak van burgers en voorzieningen. Uitgangspunt is een olievlekwerking na de startbijeenkomst. 3

4 5.1. Resultaten en conclusies algemeen I. In totaal 154 AED-apparaten in Breda bekend In Breda zijn voor zover nu bekend 154 AED-apparaten aanwezig. Voor met de gebiedsgerichte aanpak begonnen werd waren er 32 bekend. De AED-apparaten zijn in kaart gebracht. Op grond hiervan kan voorzichtig geconcludeerd worden dat niet overal in Breda een zogeheten 6-minutenzone aanwezig is. II. Spreiding wel bekend; toegankelijkheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid nog niet overal Er is een format ontwikkeld om deze aspecten in beeld te brengen (zie bijlage 1). In sommige gebieden is het invullen daarvan al ter hand genomen. Pas wanneer gegevens over toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid ook bekend zijn, kunnen daadwerkelijk conclusies getrokken worden over witte plekken, knelpunten en noodzakelijke vervolgacties (o.a. het plaatsen van nieuwe AED s, het verplaatsen van AED s naar een buitenkast). III.Gebiedsgerichte bijeenkomsten verschillend van aard Dat de bijeenkomsten in de 9 gebieden verschillend verlopen is eigen aan de door de gemeente gekozen strategie. Het was juist de bedoeling aan te sluiten bij initiatieven in de samenleving en de verantwoordelijkheid daar te leggen. IV. Vooraf vastgestelde stapsgewijze aanpak blijkt in de praktijk anders uit te pakken Met name vijf oorzaken liggen hieraan ten grondslag: a) EHBO-verenigingen zijn niet allemaal aan één bepaalde werkgebied verbonden: Bij de start werd er min of meer van uitgegaan dat de EHBO-verenigingen een belangrijke rol zouden spelen in de totstandbrenging van een AEDnetwerk. In de dorpskernen is die vooronderstelling juist gebleken. In de 5 stadsdelen niet. De verschillende EHBO-verenigingen hebben hun leden en cursisten verspreid over Breda. b) Doel om tijdens startbijeenkomst een trekker te benoemen was té hoog gesteld: Slechts tijdens één startbijeenkomst werd direct een trekker gevonden. In enkele gebieden bleek bovendien dat er een stap overgeslagen was: niet alle deelnemers waren op de hoogte van de werking van een AED en het belang van een AED-netwerk. c) Aanpak was veel tijdsintensiever dan vooraf werd ingeschat: In het plan van aanpak voor de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak was ca. 20 uur GGD en ca. 20 uur GHOR-ondersteuning opgenomen. In de praktijk bleek het traject veel tijdsintensiever te zijn. Zo kostte onder andere het uitnodigen van de betrokkenen voor de startbijeenkomst veel tijd. In plaats van in 9 gebieden tegelijk beginnen was een gefaseerde aanpak effectiever geweest. d) GGD kon niet de adequate ondersteuning bieden die nodig was: Grote werkdruk bij de GGD heeft tot vertraging geleid. Het belemmerde ook de zorgvuldige communicatie met de betrokkenen (stukken ter vergadering uitgedeeld, late uitnodiging/ verplaatsing van afspraken). Met name is dat vervelend omdat het hier gaat om betrokkenen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren. Niet van iedere bijeenkomst is een verslag beschikbaar gesteld. De resultaten uit alle bijeenkomsten zijn wél verwerkt in deze rapportage. e) Tot begin 2009 heeft de GHOR weinig personele inzet gepleegd. 4

5 V. Het sms-alertsysteem biedt betere kansen om een AED-netwerk tot stand te brengen: In februari 2009 is het aed-alertsysteem ingevoerd. Gediplomeerde AED-bedieners kunnen zich aanmelden bij Ook AED-apparaten kunnen aangemeld worden. Bij een 112-melding van een hartstilstand stuurt de Gemeenschappelijke Meldkamer eerst een (meestal twee) ambulance op weg. Direct daarna ontvangt aed-alert een signaal. Hoe werkt AED-Alert? Nadat 112 is gebeld wordt vanuit de meldkamer de lekenhulpverlening opgestart. AED-Alert bestaat uit een database met mensen die hebben aangegeven mee te willen werken aan het project en die kunnen reanimeren en/of defibrilleren. Op het moment dat de meldkamer de postcode ingeeft van de locatie waar het slachtoffer zich bevindt, gaat AEDAlert aan het werk. Het selecteert alle mensen die kunnen reanimeren en op een postcode wonen/werken binnen een straal van bijvoorbeeld 500 meter van het slachtoffer. Deze mensen krijgen dan allemaal een sms-bericht met daarin de locatie waar het slachtoffer zich bevindt en de boodschap daarheen te gaan en te starten met reanimatie. Tegelijkertijd kijkt het programma welke AED s zich binnen een straal van bijvoorbeeld 500 meter van het slachtoffer bevinden. Daarna stuurt het programma op dezelfde wijze een bericht aan alle mensen die binnen een straal van 300 meter van elk van deze AED s wonen/werken. In dit bericht wordt de hulpverlener opgeroepen om de AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. Op deze wijze wordt voorkomen dat er onnodig tijdverlies optreedt doordat er bijvoorbeeld pas door de aanwezigen bij het slachtoffer wordt besloten dat de AED gehaald moet worden of, erger nog, dat er helemaal geen AED gehaald wordt omdat men niet van het bestaan afweet. In het sms-bericht wordt immers de locatie van de AED aangegeven. Door de scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies voorkomen. Met AED-Alert wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden waardoor de kans op overleven toeneemt. VI. Communicatie is een cruciaal aandachtspunt: Met goede communicatie kunnen verschillende doelen bereikt worden: - Burgers weten wat een AED is, waarom een AED-netwerk belangrijk is - Burgers weten waar de AED s hangen - Burgers zijn gestimuleerd zich op te laten leiden tot AED-bediener - Eigenaren van AED-apparaten zijn gestimuleerd deze aan te melden bij een sms-alert - Gediplomeerde AED-bedieners zijn gestimuleerd zich aan te melden bij een sms-alert - kennen de antwoorden op vaak gestelde vragen (FAQ s); Tijdens de bijeenkomsten zijn uiteenlopende praktische vragen aan de orde gesteld, namelijk: Wie betaalt elektrodes en batterijen na gebruik? ( eigenaar / is vaak op te nemen in onderhoudscontract ) Is een AED-bediener aansprakelijk als er iets mis gaat? ( verzekerd via overkoepelende EHBO-bond ) 5

6 Móet je altijd reageren als je een sms-alert ontvangt? ( aanmelding bij sms-alert geschiedt op vrijwillige basis; burgers hebben verplichting hulp te verlenen ) Wie is verantwoordelijk bij verlies of diefstal? Hoe om te gaan met mensen die een medaillon dragen dat zij niet gereanimeerd willen worden? Wie heeft/ neemt verantwoordelijkheid voor nazorg? ( EHBO of St. Reanimatie AED Onderwijs, met evt. verwijzing naar huisarts of ggz; slachtofferhulp sluit niet voldoende aan ) Klopt het dat sportverenigingen via Breda Actief een gratis AEDopleiding kunnen volgen? ( ja ; nb. Mogelijkheden voor andere vrijwilligersorganisaties nagaan) Welke subsidiemogelijkheden zijn er (o.a. ook via buurtbudget of via exploitatie gebouwen?) De GHOR heeft eerder initiatieven de mogelijkheid geboden een AED-journaal te vullen en (met een kleine financiele bijdrage) te verspreiden. In de verschillende gebieden is positief gereageerd op het voorstel een AED-journaal te verspreiden met een algemene AED-zijde, en een gebiedsgericht ingekleurde andere zijde. Ook bijdragen via wijk- en dorpskranten en websites werden actief aangeboden. Goede voorbeelden zijn en De Veiligheidsregio heeft onlangs een AED-flash ontwikkeld met het doel AED breed onder de aandacht te brengen. 6

7 5.2. Resultaten en conclusies pér gebied Prinsenbeek - EHBO Prinsenbeek - Stichting Reanimatie Prinsenbeek - KBO - Dorpsraad Prinsenbeek - Stichting Reanimatie- en AED Onderwijs Breda e.o. - EHBO Prinsenbeek - Stichting Reanimatie Prinsenbeek (samen trekker in Stichting Heartsafe) - KBO Aantal bijeenkomsten: 3 ( ; ; ). Stand van zaken: Voor zover nu bekend zijn totaal 13 AED-apparaten aanwezig (Postcodes 4841 AC, AT, GG, JH, KG, MT, NA, NN, PA, PR, RR, XC en XC). Prinsenbeek had voor de start al het eigen projectplan Prinsenbeek hartsafe van de EHBO-vereniging Prinsenbeek en de Reanimatiestichting Prinsenbeek i.o., 26 september 2006). apparaat zijn tijdens bijeenkomsten geïnventariseerd (zie ook artikel BN/ De Stem hieronder) en beschikbaar via de website van de Stichting Reanimatie Prinsenbeek. Oprichting stichting werd overwogen, met name vanwege vastleggen van verantwoordelijkheden (is inmiddels gebeurd). De Dorpsraad Prinsenbeek gaf tijdens de startbijeenkomst aan niet verder te willen deelnemen vanwege de gemeentelijke beleidslijn (geen financiele middelen beschikbaar stellen, wél ondersteuning bij inbedding in samenleving). De GGD West-Brabant heeft 3 bijeenkomsten ondersteund en aangeboden als helpdesk te willen blijven functioneren. AED-netwerk loopt. Inmiddels is de Stichting Heartsafe opgericht, die de kar trekt. Dit gebied behoort tot de best practices 2. Voorgesteld wordt in een overleg met de trekker de actuele stand van zaken te verkrijgen en een ondersteuningsaanbod m.b.t. communicatie te doen (AEDjournaal). Prinsenbeek bouwt eigen AED-netwerk datum: 18/03/09 tijd: 08:35 auteur: Floor van Gelderen PRINSENBEEK In Prinsenbeek moet de komende maanden een netwerk van automatische externe defibrillators (AED s) komen te hangen. Daarmee kunnen mensen gereanimeerd worden voordat een ambulance ter plaatse is. Het eerste exemplaar wordt in april bij de tennis- en voetbalvereniging gehangen. Over de subsidiëring van het plan is nog niets bekend. We hebben een verzoek voor subsidie ingediend bij de Kruisvereniging, vertelt Hans Visseren, bestuurslid van stichting Heartsafe. Of dat erdoor komt, dat weten we nog niet. Het zijn nogal kosten die we maken. Een AED kost al 2000 euro. De speciale buitenkast kost zo n 700, 800 euro. Dat zijn geen kleine bedragen. 2 Voor de indeling best-practices, starters en blanco s wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 7

8 Het idee ontstond volgens Visseren twee jaar geleden. Destijds gebeurde er twee vervelende incidenten op het tennispark. Allebei de keren kreeg iemand hartstilstand. Toen dachten we, we willen kijken wat we er mee, of eigenlijk tegen kunnen doen. De tennis- en voetbalvereniging hebben afgelopen winter 60 a 70 opgeleid voor het gebruik van de AED. Ook kunnen zij handmatig reanimeren. De AED bij het sportpark komt in een beveiligde buitenkast aan de buitenmuur. Zodat iedereen op het sportpark er snel bij kan zijn. Ook de nabije omgeving kan er dan gebruik van maken. De speciale buitenkast werkt met een pincodeslot. Hans Visseren zegt dat de stichting nog moet bekijken hoe ze de toegang daartoe gaan regelen. We zitten eraan te denken om mensen die de opleiding hebben gehad te informeren over de code. Ook zouden we 112 kunnen inlichten. Als iemand dan 112 belt in de regio, dat zij dan de code kunnen geven. We willen ook graag toezicht op de kast. Hoe dat precies eruit gaat zien is nog niet bekend. Waar de andere AED s komen te hangen, wordt nog bekeken. Ze moeten in ieder geval verspreid zijn over het dorp zodat iedereen er toegang toe heeft. We moeten nog bekijken hoe deze hartapparaten gaan worden bediend. Misschien kunnen mensen die de reanimatieopleiding hebben gehad meewerken, bijvoorbeeld dat ze worden opgeroepen als iemand 112 belt. Zij zijn dan snel ter plekke en kunnen dan levens redden Teteringen - EHBO Teteringen - Dorpsraad Teteringen (werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn) - Plaatselijke Kruisvereniging - TOV (Teteringse Ondernemers Vereniging) - t Web - Huisarts - Zuiderhout, Onderwijs Breda e.o. - EHBO Teteringen - Dorpsraad Teteringen (werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn) - Plaatselijke Kruisvereniging (trekker) - TOV (Teteringse Ondernemers Vereniging) - t Web - Huisarts - Zuiderhout, Aantal bijeenkomsten 3 ( ; ; ). Stand van zaken: Voor zover nu bekend zijn er totaal 9 AED-apparaten aanwezig (Postcodes 4847 AJ, BE, DK, EJ, EJ, EJ, EZ, KN en TK). De TOV heeft zich bereid verklaard om op strategische plaatsen AED s te willen plaatsen. apparaat zijn nog niet geïnventariseerd (stond geagendeerd voor ). Spreiding op het eerste gezicht redelijk Opgeleide AED-bedieners nog niet geïnventariseerd. Er is een trekker aanwezig. De GGD West-Brabant heeft de startbijeenkomst ondersteund. Daarna fungeerde de GGD West-Brabant als helpdesk (o.a. bij voorbereiding bijeenkomst 11 mei 2009). Er is een goede basis voor een AED-netwerk. Er is een trekker aanwezig. Het netwerk onderneemt op dit moment verschillende acties: - Verder in kaart brengen van apparaten - Inventariseren toegankelijkheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid en aantal gediplomeerde AED-bedieners Voor een later moment staat de bestuursstructuur geagendeerd. 8

9 Dit gebied behoort tot de best practices. Voorgesteld wordt om in een overleg met de trekker de actuele stand van zaken te verkrijgen en een ondersteuningsaanbod m.b.t. communicatie te doen (AED-journaal) Ulvenhout - EHBO Ulvenhout Onderwijs Breda e.o - Wijkagent - Wijkcontactpersonennetwerk - Ondernemersvereniging Ulvenhout - Dorpsraad Ulvenhout. - EHBO Ulvenhout (trekker) - Wijkagent - Wijkcontactpersonennetwerk - Ondernemersvereniging Ulvenhout - Dorpsraad Ulvenhout. Aantal bijeenkomsten voor zover bekend: 1 (7-1-09) Stand van zaken: Voor zover nu bekend zijn in totaal 8 AED-apparaten aanwezig (Postcodes 4851 AT, CA, CN, CP, EA, EL, SJ en SM). Voor dit gebied was door de EHBO-vereniging al een eigen plan uitgewerkt. apparaat zijn reeds geïnventariseerd en worden door de EHBO-vereniging op via een PPT helder in beeld gebracht. Opgeleide AED-bedieners krijgen via deze beelden inzicht in toegankelijkheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid AED-apparaten in Ulvenhout. De contactpersonen uit het Wijkcontactpersonennetwerk zien rol voor zichzelf m.b.t. communicatie. Men wil in Ulvenhout zo spoedig mogelijk een AED-journaal uitbrengen. Aandacht voor nazorg wordt benadrukt. Het AED-netwerk loopt. Zie hiervoor Dit gebied behoort tot de best practices. Voorgesteld wordt in een overleg met de trekker de actuele stand van zaken te verkrijgen en een ondersteuningsaanbod m.b.t. communicatie te doen (AED-journaal) Bavel - EHBO Bavel - Dorpsraad Bavel Onderwijs Breda e.o. - EHBO Bavel - Dorpsraad Bavel Onderwijs Breda e.o. Aantal bijeenkomsten: 1 ( ) Stand van zaken: Voor zover nu bekend zijn in totaal 5 AED-apparaten aanwezig (Postcodes 4854 AB, CB, CP, NV en PN). apparaat zijn nog niet geïnventariseerd. 9

10 Spreiding op eerste gezicht redelijk. Opgeleide AED-bedieners nog niet geïnventariseerd. Met name wordt aandacht gevraagd voor goede nazorg. Dorpsraad wil bijdrage aan communicatie geven. Er is vooralsnog geen trekker aanwezig. De GGD West-Brabant heeft startbijeenkomst ondersteund. De geplande vervolgbijeenkomst kon vanwege afwezigheid van GGD geen doorgang vinden. Een basis voor een AED-netwerk is wel aanwezig. Hiervoor moet hernieuwd contact opgenomen worden en in samenspraak gewerkt worden aan: - het in kaart brengen van apparaten - inventariseren van toegankelijkheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid - aanstellen trekker - communicatie. Dit gebied behoort tot de starters. Voorgesteld wordt alle betrokkenen uit te nodigen voor een bijeenkomst met het doel samenwerkingsafspraken te maken en een trekker te benoemen Breda Centrum Tot dit gebied behoren Fellenoord, Schorsmolen, Valkenberg, Stationsbuurt en Chassé/ Oud-Boeimeer. - EHBO vereniging Breda Centrum Onderwijs Breda e.o - Wijkraad Fellenoord/Schorsmolen - Wijkraad Stadshart/ Valkenberg - Wijkraad Chassé/ Oud-Boeimeer - Fysiocollectief, praktijk Rietveld - Apotheek Motké Poels - Chassé Theater - Rode Kruis - EHBO vereniging Breda Centrum Onderwijs Breda e.o - Wijkraad Fellenoord/Schorsmolen - Wijkraad Stadshart/ Valkenberg - Wijkraad Chassé/ Oud-Boeimeer - Fysiocollectief, praktijk Rietveld - Apotheek Motké Poels Aantal bijeenkomsten tot nu toe: 2 ( ; ). Stand van zaken: Voor zover nu bekend zijn in totaal aanwezig 35 AED-apparaten aanwezig (Postcodes 4811 AZ, AZ, BB, BB, BB, DD, DD, DH, DH, DJ, DX, DZ, DZ, DZ, ET, ET, GH, GM, GS, HR, HS, KA, LW, MA, NA, TA, VM, VX, VX, VX, WX, XG, XS, XS en ZM). apparaat zijn nog niet geïnventariseerd. Spreiding op eerste gezicht redelijk m.u.v. Schorsmolen. Gezien groter risico vanwege groot aantal aanwezige mensen extra aandacht voor winkel- en uitgaansgebied. Opgeleide AED-bedieners in centrum nog niet geïnventariseerd. Wijkraden willen bijdrage leveren in communicatie (o.a. artikel plaatsen in wijkkranten). Er is vooralsnog geen trekker aanwezig. 10

11 GGD West-Brabant heeft beide bijeenkomsten ondersteund. Gemist werd een introductie op de werking van een AED en het belang van een AEDnetwerk. Apparatuur werkte helaas niet tijdens startbijeenkomst. Er is een basis voor een AED-netwerk is aanwezig. Hiervoor zijn nog wel een aantal acties noodzakelijk, namelijk: - in kaart brengen apparaten - inventariseren toegankelijkheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid - trekker benoemen - communicatie Het gebied wordt uitgebreid met de wijk Belcrum (zie hierna onder ). Breda-Centrum behoort tot de starters. Voorgesteld wordt alle betrokkenen (inclusief St. Wijkraad Actiecomité Belcrum en Groepsprakijk voor Fysiotherapie en Orthopaedische Manuele Therapie Monné cs.) en, gezien hun belangstelling op , het Rode Kruis uit te nodigen voor een bijeenkomst met het doel samenwerkingsafspraken te maken en een trekker te benoemen Breda Noord Oost Tot dit gebied behoren: Hoge Vucht, Doornbos, Linie en Belcrum. - KNV EHBO afd. Breda - Apotheek Hoge Vucht - Overleg Breda Noord - St. Buurthuis Geeren Noord - Bewoners Belangen Vereniging Geeren Noord - St. Wijkraad Actiecomité Belcrum - Bewoners Belangen Vereniging Groepsprakijk voor Fysiotherapie en Orthopaedische Manuele Therapie Monné cs. Onderwijs Breda e.o. - St. Buurthuis Geeren Noord - Bewoners Belangen Vereniging Geeren Noord - St. Wijkraad Actiecomité Belcrum - Bewoners Belangen Vereniging Groepsprakijk voor Fysiotherapie en Orthopaedische Manuele Therapie Monné cs. Onderwijs Breda e.o. Aantal bijeenkomsten tot nu toe: 1 (2-2-09). Stand van zaken: Voor zover nu bekend zijn in totaal 18 AED-apparaten aanwezig (Postcodes 4816 AA, AP, CZ, CZ, GD en KA; 4826 AA, AA, AB, AB, AB, CX, DL, HB, HT en HT; 4827 EG en LN). apparaat zijn nog niet geïnventariseerd. Op eerste gezicht wel aantal witte plekken (Belcrum, Wisselaar, Geeren-Zuid). EHBO-vereniging was ondanks positieve reactie op uitnodiging niet aanwezig en heeft zich ook niet afgemeld. Tip: ook winkeliersvereniging en Vugterhage uitnodigen voor volgend overleg. Gemist werd een introductie op de werking en het belang van een AED(- netwerk). Wél is er bereidheid om actief mee te werken. 11

12 Aanwezigen adviseren eerst contact te leggen met de heer v.d. Berg van Overleg Breda Noord (wel uitgenodigd, niet aanwezig) en pas daarna opnieuw bijeen te komen. Er is vooralsnog geen trekker aanwezig. uit Belcrum gaven aan op grond van reguliere indeling aan te willen sluiten bij Breda Centrum. Een basis voor een AED-netwerk is nog niet aanwezig. Het gebied valt onder de blanco s. Voorwaarde is allereerst overleg met de EHBO vereniging (KNV EHBO afd. Breda) en het Overleg Breda Noord. Andere aanwezigen toonden tijdens de startbijeenkomst grote bereidheid om inzet te leveren Breda Noord West Onder dit gebied vallen de Haagse Beemden, Princenhage, Westerpark, Heuvel, Tuinzigt en Haagpoort. - EHBO St. Christophorus Princenhage - Bekom - Ondernemers Vereniging Woonboulevard Breda Onderwijs Breda e.o - Dorpsraad Princenhage - Wijkraad Tuinzigt/ Westerpark - Buurtcentrum Tuinzigt - Oranjehaeve - De Kleine Hoeve - Fysiotherapie Westerpark/ Tuinzigt - Praktijk voor fysiotherapie De Heuvel - Paramedisch centrum Heksenwiel - Stichting Wijkbelang Heuvel - Apotheek Tuinzigt - Huisartsen - EHBO St. Christophorus Princenhage - Bekom - BCC Breda - Ondernemers Vereniging Woonboulevard Breda Onderwijs Breda e.o - Dorpsraad Princenhage - Wijkraad Tuinzigt/ Westerpark - Buurtcentrum Tuinzigt - Oranjehaeve - De Kleine Hoeve - Fysiotherapie Westerpark/ Tuinzigt Aantal bijeenkomsten tot nu toe: 1 ( ). Stand van zaken: Voor zover bekend zijn in totaal 29 AED-apparaten aanwezig (Postcodes: 4812 BC, GT, PR en XN; 4813 AV, EC, PM en XH; 4814 EJ; 4815 HK, HK en NG; 4822 AT, NJ, NJ, RK en TV; 4823 AA, HA, JV, JX en JZ; 4824 DA, KA en SB; 4837 BR en BV; 4838 EW; Beheerdersruimte Asterdplas). apparaat zijn nog niet geïnventariseerd. Wel bereidheid aanwezig om dat te gaan doen. Spreiding laat op eerste gezicht witte plekken zien in Westerpark en Heuvel. 12

13 Gezien groter risico vanwege groot aantal aanwezigen extra aandacht voor de Woonboulevard (idem voor toegang andere spoedhulpverlening). Opgeleide AED-bedieners nog niet geïnventariseerd. Gebied wordt te groot gevonden door betrokkenen. Voor een netwerk is een gebied met al bestaande cohesie nodig. Er is vooralsnog geen trekker aanwezig. Tijdens de startbijeenkomst is afgesproken om de reeds bekende AEDlocaties door de GGD West-Brabant te verdelen over de aanwezigen ter invulling van het format. Dit is nog niet gebeurd. Op 1 juli jl. heeft een apart overleg plaatsgehad met de Bekom. De Bekom is vooralsnog afwachtend om een rol te gaan vervullen in een AED-netwerk. Het belang ervan wordt nadrukkelijk wel onderschreven. Een basis voor een AED-netwerk is aanwezig. Voorgesteld wordt het gebied te splitsen in 2 deelgebieden: Haagse Beemden en de overige wijken, Heuvel-Tuinzigt- Haagpoort, Princenhage-Westerpark. Aan het gebied overige wijken zal gezien de door hen aangegeven betrokkenheid ook het Buitengebied Zuidwest toegevoegd worden (Wijkraad Buitengebied Zuidwest) Beide gebieden behoren tot de starters. Voorgesteld wordt in beide gebieden de betrokkenen uit te nodigen voor een bijeenkomst met het doel om tot samenwerkingsafspraken te komen en een trekker te benoemen Breda Zuid Oost Tot dit gebied behoren de wijken Brabantpark, Driesprong, Heusdenhout, IJpelaar, Blauwe Kei, Overakker en Nieuw Wolfslaar. - Wijkraad IJpelaar/ EHBO vereniging Breda Centrum (één persoon) - Kringapotheek De IJpelaar - Stichting Reanimatie- en AEDonderwijs Breda e.o. - Wijkraad Brabantpark - Wijkraad Heusdenhout - Dewanmaluku - De Burcht - PMC Heudenhout - Apotheek Heusdenhout - Wijkraad IJpelaar/ EHBO vereniging Breda Centrum (één persoon) - Kringapotheek De IJpelaar Aantal bijeenkomsten tot nu toe: 1 (7-4-09). Stand van zaken: Voor zover bekend zijn er totaal 23 AED-apparaten aanwezig (Postcodes: 4817 GA, HA, JT, JX, LR, ME, VG, ZH, ZK en ZK; 4818 CG; 4834 HC, KR, LK, NJ, PR, SN, SR,TM, WK, XK en XN; 4835 AG). Tijdens de bijeenkomst bleken veel genodigden verhinderd te zijn. De meesten hebben, zij het achteraf, allemaal een reden voor verhindering aangegeven. apparaat zijn voor een gedeelte geïnventariseerd en te vinden op De EHBO-vereniging Breda Centrum en de Wijkraad 13

14 IJpelaar zijn zelf actief m.b.t. AED (zie artikel uit de Wijkkrant voor IJpelaar en Overakker van februari 2009; Voor het overige is de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid nog niet in beeld gebracht. Op eerste gezicht lijkt in elk geval Heusdenhout een witte vlek. In IJpelaar doet zich de bijzondere situatie voor dat zich daar een door de gemeente geschonken AED-apparaat bevindt. Het onderhoudscontract op dit apparaat is verlopen en de eigenaar (wijkraad) zoekt middelen hiervoor. Opgeleide AED-bedieners in Zuidoost nog niet geïnventariseerd. Er zijn vooralsnog weinig betrokkenen en geen trekker. De GGD West-Brabant en de GHOR Midden- en West-Brabant hebben de startbijeenkomst ondersteund. Een basis voor een AED-netwerk is nog niet aanwezig. Het gebied wordt vooralsnog ondergebracht bij de blanco s. Voorgesteld wordt het gebied gezien de onderlinge sociale betrokkenheid te splitsen in 2 deelgebieden: Brabantpark/ Heusdenhout/ Driesprong en Overakker/ IJpelaar/ Blauwe Kei/ Nieuw Wolfslaar. Voorgesteld wordt pér gebied een nieuwe startbijeenkomst uit te schrijven Breda Zuid West Tot dit gebied behoren: Ginneken, Ruitersbos, Boeimeer, Zandberg en het Buitengebied Zuidwest. - EHBO vereniging Ginneken Onderwijs Breda e.o - Wijkraad Buitengebied Zuidwest - Stichting Zandberg West - Vereniging Ginneken = Ginneken - Fysiotherapiepraktijk Ginneken - Stichting Wijkraad Zandberg Oost - Wijkraad Boeimeer - EHBO vereniging Ginneken Onderwijs Breda e.o - Wijkraad Buitengebied Zuidwest - Stichting Zandberg West - Vereniging Ginneken = Ginneken Aantal bijeenkomsten tot nu toe: 2 (2-2-09; ). 14

15 Stand van zaken: Voor zover nu bekend zijn er in totaal 14 AED-apparaten aanwezig (Postcodes: 4817 JX; 4818 BV en BV, NH, RA en SJ; 4819 BD en ED; 4836 AC, AC en AC; 4837 BW; 4838 GT; Beheerdersruimte Galderse Meren). apparaat zijn nog niet geïnventariseerd. Speciale aandacht werd gevraagd voor horecagedeelte op Ginnekenmarkt (veel bezoekers, verhoogd risico). Stichting Bruisend Ginneken heeft voornemen om bij activiteiten een apparaat beschikbaar te gaan stellen. Opgeleide AED-bedieners nog niet geïnventariseerd. Wijkraden willen artikel plaatsen in wijkkranten. Er is vooralsnog geen trekker aanwezig. Wel bereidheid tot medewerking. Er wordt op gewezen dat het moeilijk is om vrijwilligers te krijgen. vinden niet duidelijk welke verantwoordelijkheid zij op zich nemen als zij deelnemen in een AED-netwerk. EHBO-vereniging geeft aan dat haar werkgebied zich niet beperkt tot Breda Zuidwest, maar dat zij cursisten/ leden heeft over geheel Breda e.o.. Wijkraad Buitengebied is verrast door niet vergeten van de buitengebieden Effen, Liesbosch, De Rith, Ruitersbos en Mastbos. Zij voelen op grond van reguliere indeling echter meer affiniteit met wijk Princenhage. Een basis voor een AED-netwerk is aanwezig. Dit gebied behoort tot de starters. Voorgesteld wordt alle betrokkenen uit te nodigen voor een bijeenkomst met het doel samenwerkingsafspraken te maken en een trekker te benoemen. 6. Voorstel voor vervolg Voorgesteld wordt om voort te gaan op de reeds bereikte resultaten en voor het vervolg concrete, haalbare, tijdgebonden en meetbare doelen vast te leggen. Onderstaande doelen dienen dus nog wel nader onderbouwd te worden. De GGD verricht hiervoor het voorwerk en zal dit voorleggen aan de stuurgroep. Daarmee is voor iedereen duidelijk wat nagestreefd wordt. Uitgangspunt blijft een stimulerende, signalerende en verbindende rol van de gemeente. Daarbij wordt vastgehouden aan het oorspronkelijke collegebesluit van november Wel wordt voorgesteld een (kleine) bijdrage ten behoeve van communicatie beschikbaar te stellen (zie onder doel 4). Met de GGD West-Brabant (en de GHOR Midden- en West-Brabant) is de afspraak gemaakt dat ervoor gezorgd wordt dat onderstaande doelen kunnen worden verwezenlijkt. Doel 1. Van alle tot nu toe bekende 154 AED-apparaten is de toegankelijkheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid bekend. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het hiertoe ontworpen format ingevuld zou worden door betrokkenen bij de gebiedsgerichte netwerken. Aangezien lang nog niet alle netwerken zijn verwezenlijkt, wordt nu voorgesteld dat de GGD deze inventarisatie op zich neemt. Dit zal via een mailing namens de stuurgroep geschieden. De adressen van alle 154 AED s zijn immers bekend. De brief gaat medio 15 september 2009 uit, met het verzoek om voor 6 oktober te reageren. De gegevens zullen gekoppeld worden aan de spreidingskaart. 15

16 Doel 2. Op grond van de resultaten uit doel 1 zijn door de Stuurgroep witte plekken, knelpunten en vervolgacties in beeld gebracht. Tijdens de stuurgroepvergadering die in de loop van november 2009 gehouden gaat worden, zal dit doel nader besproken worden. De GGD gaat vervolgens aan de slag met de afgesproken vervolgacties. Doel 3. Op grond van deze vervolgacties krijgen de gebiedsgerichte netwerken een nieuwe input. Dit gaat gefaseerd gebeuren, waarbij gewerkt wordt met drie categorieën: 1. de best practices (waar al een trekker aanwezig is en het netwerk draait; in totaal 3) 2. de starters (waar in potentie belangstelling bestaat om een bijdrage te leveren aan een AED-netwerk; in totaal 5) 3. de blanco s (waar nog een basis gelegd moet worden; in totaal 3). Nb: in plaats van in 9 gebieden, wordt op grond van verbondenheid in de praktijk in het vervolg gewerkt in 11 gebieden; Breda Noord West is daarbij verdeeld in aan de ene kant het gebied Haagse Beemden en aan de andere kant de overige wijken. Breda Zuid Oost is verdeeld in Brabantpark/ Heusdenhout/ Driesprong en IJpelaar/ Overakker/ Blauwe Kei/ Nieuw Wolfslaar. Daarnaast is sprake van enkele kleine verschuivingen (zo is Belcrum toegevoegd aan Breda Centrum). Deze gefaseerde aanpak vindt verspreid over 2009/ 2010 plaats. Daarnaast zal de stuurgroep nauwkeuriger formuleren wat onder een netwerk verstaan wordt (Nb. Met een onderscheid naar een netwerk van AED s en een netwerk van personen). Doel 4. Er verschijnt een AED-journaal met een algemene AED-zijde en een gebiedsgerichte zijde (voor de communicatiedoelen zie 5.1.). De algemene zijde is in oktober 2009 gereed. De gebiedsgerichte zijde wordt meegenomen in de gefaseerde aanpak uit doel 3. Voor het AED-journaal kan gebruik gemaakt worden van het vaste format van de GHOR (Midden- en West-Brabant) en haar afspraken met de drukker. Op basis van een voorlopige offerte mag uitgegaan worden van kosten van ca ,-- voor 11 versies. De gebiedsgerichte netwerken zullen worden verzocht de verspreiding op zich te nemen. Inmiddels zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan. Zo hebben in een gebied de wijkcontactpersonen aangeboden het journaal te verspreiden. In enkele andere gebieden is aangeboden het journaal tegelijkertijd met de wijkkranten te verspreiden. Doel 5. De stuurgroep AED rapporteert in februari 2010 én in december 2010 over de stand van zaken. De GGD zal hiertoe het voorbereidende werk verrichten. 16

17 Bijlage 1. Format Toegankelijkheid, Bereikbaarheid, Bruikbaarheid. AED en adresgegevens 1. Concrete hangplaats incl. belangrijke aanvullende gegevens Toegankelijkheid in tijd Knelpunten in fysieke toegankelijkheid (o.a. code, slagboom, mag AED meegenomen worden?) Contactpersoon beheer en onderhoud Aangemeld bij aed.alert? Mogen deze gegevens gepubliceerd worden? Etc. 17

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Uitgave: Gemeente Breda, BBO Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda E-mail: onderzoek@breda.nl Bronvermelding

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2012 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2014 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer 1753

Nadere informatie

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten:

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten: Het CJG-werkveld en de functies Dit document duidt het CJG werkveld in Breda. In deze memo beschrijven we de uitgangspunten, functies en de context waarin de CJG-ers werken. Het CJG werkveld is er om Bredase

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Inhoudsopgave Inleiding 3 De 6-Minutenzone 4 Wat kan uw gemeente concreet doen? 6 Steun van gemeente is belangrijk 8 Waarom moet uw gemeente

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 18 juli 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Inhoudsopgave: 1. Inleiding..3 2. Doel.3 3. Samenwerking..3 4. AED s.4 5. Alarmeringssysteem.4 6. Trainingen..4

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Stadsmarinier Harrie Bus

Stadsmarinier Harrie Bus Goedemorgen! Stadsmarinier Harrie Bus PROGRAMMA Opening : 08.45 08.50 uur Toespraak wethouder : 08.50 09.00 uur Uitleg WOS : 09.00 09.15 uur Overzicht inbraken 2013 : 09.15 09.30 uur Pauze : 09.30 09.40

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 14 november 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Op donderdagavond 2 oktober jl. vond er in het raadhuis in Kerkrade een bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld

Nadere informatie

Breda AED proof. Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda. Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari 2012

Breda AED proof. Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda. Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari 2012 Breda AED proof Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari 2012 1 AED = Automatische Externe Defibrillator 1 Samenvatting Samenwerking, burgerkracht, gemeentelijke

Nadere informatie

Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012

Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012 Stichting Breda AED Proof Breda, januari 2013 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 ALGEMEEN... 3 1.1 Bestuur... 3 1.2

Nadere informatie

Waarom een dergelijk initiatief

Waarom een dergelijk initiatief De volgende info komt grotendeels van www.hartslagnu.nl Waarom een dergelijk initiatief In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van een acuut

Nadere informatie

Atlas Criminaliteit Breda

Atlas Criminaliteit Breda Atlas Criminaliteit Breda Inhoudsopgave 1 Inleiding............ 1 2 Samenwerking...................................... 2 3 Bronnen en methoden................... 3 4 Cijfers.................. 4 5 Kaartbeelden.......................................

Nadere informatie

STICHTING 6 MINUTEN ZONE WESTERVOORT

STICHTING 6 MINUTEN ZONE WESTERVOORT STICHTING 6 MINUTEN ZONE WESTERVOORT HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 16-09-2013 Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de oprichtingsakte van de Stichting 6 minuten Zone Westervoort dd. 6.Mei 2012.

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOSAM steller C.J. Thijssen doorkiesnummer 077-359 7655 e-mail c.thijssen@venlo.nl datum 14 april 2010 onderwe rp Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 12 maart 2009 Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED SAMENVATTING Bij het horen van AED, (Automated

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Breda, maart 2015 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA

Jaarverslag 2014. Breda, maart 2015 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA Breda, maart 2015 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER... 3 1.0 ALGEMEEN... 5 1.1 Bestuur...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Nadere informatie

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Enquêtes Er zijn 26 organisaties (zorginstellingen, sportclubs, grote bedrijven, winkeliersverenigingen) benaderd in het kader van de inventarisatie naar de

Nadere informatie

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 6-Minutenzone van levensbelang Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 Elke week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis Bij hartstilstand binnen 6 minuten Nergens

Nadere informatie

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Gemeentebladnummer: 2011/02 Vergaderdatum: 03 februari 2011 Agendapunt: Portefeuillehouder Mw. W. Adriaans Steller Hans Janssen Aan de Raad Voorstel:Instemmen

Nadere informatie

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 Projectgroep AED Udenhout Maart 2015 1 A E D UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding. Het afgelopen jaar is voor Udenhout op het gebied van hartstilstanden godzijdank een rustig

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Thematafels 2017 en 2018 Resultaten en indicatoren kader Breda Doet, samen verder!

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 7 maart 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.040.000 / 2018 4.114.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Samen maken we Fryslân Hartveilig

Samen maken we Fryslân Hartveilig Samen maken we Fryslân Hartveilig Geschreven door: Stichting Fryslân Hartveilig Datum: 10-05-2016 Status: CONCEPT Contact: Fryslân Hartveilig Westersingel 4 8913 CK, Leeuwarden Mail: info@fryslanhartveilig.frl

Nadere informatie

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg 2011 Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg ChristenUnie Aalburg Voor elkaar! 12-4-2011 Inleiding Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Nadere informatie

AED project Gemeente Woensdrecht

AED project Gemeente Woensdrecht AED project Gemeente Woensdrecht Gemeentecongres 6 minuten zone Madurodam, 15 oktober 2009 OSSENDRECHT Ronald Averdieck Voorzitter EHBO Ossendrecht Kader-instructeur AED-coördinator gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Jaarverslag Breda, maart 2016 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve PZ BREDA

Jaarverslag Breda, maart 2016 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve PZ BREDA Breda, maart 2016 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1.1 Bestuur... 4 1.2 Doelstelling Stichting Breda AED Proof... 4

Nadere informatie

Mensen met een matig tot gevorderde dementie. Mensen met een lichte of matige dementie die zelfstandig wonen

Mensen met een matig tot gevorderde dementie. Mensen met een lichte of matige dementie die zelfstandig wonen Inventarisatie respijtvoorzieningen Gemeente Breda 1 Voorziening Omschrijving Organisatie/locatie Doelgroep Financiering Bijzonderheden Dagverzorging Careyn Thuiszorg Locatie: PG Zorgcentrum Oranjehaeve,

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne uitslag Rabobank Breda

Rabobank Clubkas Campagne uitslag Rabobank Breda Rabobank Clubkas Campagne uitslag 2016 Rabobank Breda Naam vereniging Locatie Bedrag BAK van Boemeldonck Prinsenbeek 3.194,00 Atletiekvereniging SPRINT Breda - Algemeen 1.683,70 De Zilverberk Prinsenbeek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15.

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Plan van aanpak plaatsing defibrillators (AED) Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Aan de Raad Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Aanpak plaatsing defibrillators

Nadere informatie

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding Toelichting op de beleidsregel stimulering optimale beschikbaarheid van Automatische Externe Defibrillatoren (AED s) binnen het Reanimatie Netwerk Heerlen Wettelijk kader De Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2014 Gegevens 2013 Publicatienummer: 1740 Datum: Mei 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Directie

Nadere informatie

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.)

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.) PROJECTPLAN d.d. 23-02-2012 Stap 1 Doelstelling, haalbaarheid en planning 1.1 Inleiding: De Wijkraad Emmerik-Vredenburg heeft in 2011 een onderzoek naar de situatie in Westervoort ten aanzien van reanimatie

Nadere informatie

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig.

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Stichting AED Staphorst Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Inhoud PLAN VAN AANPAK STICHTING AED GEMEENTE STAPHORST... 3 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 3 3. STRATEGIE... 3 MARKETING EN

Nadere informatie

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Nota van B&W Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Coilegevergadering 13 april 201 1 Inlichtingen Jeb Beelen (023 5676891) Registratienummer 201

Nadere informatie

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen Nota Stimulering Acute Zorghulpverlening Haaksbergen Haaksbergen Mei 2007 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen

Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen De werkgroep dankt alle vrijwilligers, bedrijven en instellingen die bijdragen aan het tot stand komen en het in standhouden van dit

Nadere informatie

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld Programma van vandaag Welkomswoord Burgemeester J Klijs Presentatie AED / AED ALERT situatie Moerdijk Pauze Situatie Willemstad, Stichting AED Willemstad door mevr. Veltman Situatie stadsraad Zevenbergen

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Raadsvoorstel *Z0105806449* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10996 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Inleiding In

Nadere informatie

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014.

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN Datum: 6 oktober 2012 Ontvangst en verzending griffie op 8 oktober 2012 Aan de voorzitter van de raad Onderwerp: Slechte gsm ontvangst in Zuilichem en Nieuwaal - vervolgvragen Ruim

Nadere informatie

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom bij Stichting Elisabeth Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Stichting Elisabeth biedt de ouderen in Breda en omstreken zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Burgerkracht Project Veilig Noord

Burgerkracht Project Veilig Noord 1 Inhoud 1. Doel pag. 1 2. Doelgroep pag. 1 3. Plan pag. 2 4. Kosten pag. 4 5. Budget pag. 4 6. Planning pag. 5 7. Bronvermelding pag. 5 1. Doel project Het doel van dit project is het veiliger maken van

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven

Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven Versie 2013-2 (23 mei 2013) BESTUUR Artikel 1 Om te voorkomen dat alle bestuursleden om de vijf jaar gelijktijdig zullen aftreden is het volgend

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Motie subsidie AED-project Registratienummer: 0564101 Datum: 21 oktober 2015 Betreft Programma: 5. Sociaal Domein Portefeuillehouder: Pieter van Zwanenburg

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 Princenhage / Heuvel Huizen Gevarieerd aanbod van huur en koop, eengezins en meergezins, goedkoop en middelduur. 44% van de woningvoorraad behoort tot bereikbare

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

MEMO. Pagina 1 van 7. Memo 26 januari 2017, stadsdeelcommissie Centrum 7 feb 2017 knip Spelbergsweg

MEMO. Pagina 1 van 7. Memo 26 januari 2017, stadsdeelcommissie Centrum 7 feb 2017 knip Spelbergsweg MEMO Datum : 26 januari 2017 Aan : Stadsdeelcommissie Centrum 7 februari 2017 Van Onderwerp : Wethouder verkeer - Hans van Agteren : diagonale afsluiting Spelbergsweg ( de knip ) / consultatie wijkraad

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017 Inhoud De situatie op 1 januari 2017... 2 Doelstelling Stichting Hartslag Best... 3 Uitwerking doelstelling... 3 Financiën... 4 Tot slot... 7 1 De situatie op 1 januari 2017 In de gemeente Best zijn volgens

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Evaluatie AED-besluit 2009

Evaluatie AED-besluit 2009 2012-006359/in Evaluatie AED-besluit 2009 AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR; een onderwerp dat lééft! Afdeling Samenleving Februari 2012 1. Inleiding Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een

Nadere informatie

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Doe mee! Kerkrade op weg hartveilig te worden. >>> www.kerkrade.nl 01. Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009

Doe mee! Kerkrade op weg hartveilig te worden. >>> www.kerkrade.nl 01. Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009 Kerkrade op weg hartveilig te worden Doe mee! Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009 Met deze vierde nieuwsbrief willen wij u weer graag verder informeren over Kerkrade Hartveilig. Sinds 6 april 2009

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 onderwerp AED Reanimatienetwerk Bocholtz - Simpelveld Inleiding In februari 2008 is gestart met de projectgroep AED / Reanimatienetwerk

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2015

Subsidieregels Hof van Twente 2015 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat 55 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 49 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 4813AD breda Adriaan Klaassenstraat 43 4813AD breda Adriaan

Nadere informatie

Subsidieplafonds Sociaal Domein gemeente Breda

Subsidieplafonds Sociaal Domein gemeente Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 124900 12 september 2016 s Sociaal Domein 2017-2018 gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 30 augustus

Nadere informatie

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom bij Stichting Elisabeth Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Stichting Elisabeth biedt de ouderen in Breda en omstreken zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA

Jaarverslag 2013. Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER... 3 1.0 ALGEMEEN... 5 1.1 Bestuur...

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Gebiedsgerichte aanpak 1 Opbouw workshop 1. Kennismaking 2. Context 3. Casus beschrijven 2 Gemeente: nieuwe rol, minder geld

Nadere informatie

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking COLOFON Platform VG Brabant i.s.m. werkgroep Kind en Ziekenhuis en Zorgbelang Brabant Juni 2012 Auteurs:

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de definitieve Dorpsagenda Ottoland "Samen investeren in een leefbaar Ottoland". De uitwerking van de thema's in deze Dorpsagenda willen wij "Samen" met bewoners,verenigingen

Nadere informatie

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren.

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren. Dames en heren leden van de gemeenteraad College burgemeester en wethouders uw kenmerk uw brief van ons kenmerk Kessel onderwerp aanvullende agenda raad 23 april 2007 secr/ 18 april 2007 verzonden Geachte

Nadere informatie