TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V)"

Transcriptie

1 Het Eigen Vermgen van het Instituut vr Natuur- en Bsnderzek (EVINBO) werft aan in cntractueel dienstverband: TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Beleidsdmein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE) Instelling: Eigen Vermgen van het Instituut vr Natuur- en Bsnderzek (EVINBO) Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Plaats van tewerkstelling: Kliniekstraat 25, 1070 Brussel FUNCTIECONTEXT Het Instituut vr Natuur- en Bsnderzek (INBO) is het Vlaams nderzeks- en kenniscentrum vr natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht nderzek en levert kennis aan al wie het beleid vrbereidt, uitvert f erin geïnteresseerd is. Als tnaangevende wetenschappelijke instelling werkt het INBO in de eerste plaats vr de Vlaamse verheid, maar het levert k infrmatie vr internatinale rapprteringen en gaat in p vragen van lkale besturen. Daarnaast ndersteunt het INBO nder meer rganisaties vr natuurbeheer, bsbuw, landbuw, jacht en visserij. Het INBO maakt deel uit van natinale en Eurpese nderzeksnetwerken. Naast de hfdzetel in Brussel, heeft het INBO vestigingen in Geraardsbergen, Grenendaal en Linkebeek. Het beschikt daar ver specifieke nderzeksinfrastructuur zals labratria (nder meer fysic-chemisch, mleculair-genetisch), een animalarium, serres en plantages, kweekvijvers vr vis,. Het INBO situeert zich binnen het beleidsdmein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse verheid en is een Intern Verzelfstandigd Agentschap znder rechtspersn. Het Eigen Vermgen van het INBO (EVINBO) is een aparte rechtspersn waar prjecten uitgeverd wrden die gedeeltelijk f vlledig extern gefinancierd wrden. Het INBO telt ngeveer 220 persneelsleden en zijn Eigen Vermgen ca. 50 medewerkers, vrnamelijk nderzekers en technici. Het team Financiën en Begrting: De Management Ondersteunende Diensten van het INBO hebben een vacante betrekking vr een teamcördinatr bekhuding en begrting, ter versterking van het team financiën en begrting. Dit team telt drie persnen. 1

2 JE TAKENPAKKET Je staat in vr de pmaak, het beheer en de pvlging van het tegewezen budget: Je staat in vr het pmaken van de jaarlijkse begrting, budgetcntrle en kredietherschikkingen: Je verstrekt begrtingstechnisch advies. Je verzamelt, cördineert en analyseert infrmatie. Je verzamelt gegevens vr de jaarlijkse pmaak van de begrting. Je stelt de begrtingsfiches samen. Je licht de fiches te p de vrbespreking p het kabinet en p de technische bilaterale nderhandelingen. Je cördineert de interne verdeling van de kredieten van het INBO: Je verzamelt gegevens vr de verdeling van de kredieten. Je verlegt regelmatig met de budgetpvlgers. Je vert interne herverdelingen dr in verleg met de budgetpvlgers. Je vlgt de kredieten van het INBO p en rapprteert maandelijks aan het diensthfd ver de stand van de besteding van de kredieten. Je staat in vr de bekhuding en begrting van het EVINBO: Je bekt de bankverrichtingen en diverse verrichtingen in. Je maakt de begrting p (in verleg en d.m.v. input van het Eigen Vermgen bureau). Je rapprteert aan IVA accunting (semestrieel en jaarlijks). Je sluit het bekjaar af en stelt de jaarrekening p (cnfrm het VOI besluit; herwerking van de ESR cdes; telichting pmaken). Je cördineert en stuurt een grep medewerkers aan: Je geeft leiding aan het team Financiën en Begrting Je staat in vr het plannen, rganiseren, cördineren, pvlgen en bijsturen van de dagelijkse werkzaamheden van het team en rapprteert hierver. Je mtiveert en stuurt medewerkers aan. Je maakt een planning p in functie van de pririteiten. Je verlegt met de medewerkers ver de planning en timing. Je werft nieuwe medewerkers aan i.s.m. de persneelsdienst. Je vert plannings- functinerings- en evaluatiegesprekken. Je begeleidt en cacht medewerkers. Je wijst taken te, rekening hudend met de werkdruk, de kunde en de ntwikkelingsnden van de medewerkers. Je staat pen vr de prblemen van medewerkers en je bemiddelt bij cnflicten tussen medewerkers. Je analyseert de beheften van de rganisatie en interne klanten en past de dienstverlening hieraan aan: Je anticipeert p prblemen en knelpunten binnen de rganisatie. Je vlgt ntwikkelingen en tendensen p. Je evalueert de huidige dienstverlening van het team financiën en begrting. Je ndersteunt de interne klanten bij de implementatie en het gebruik van instrumenten, systemen en tepassingen. Je werkt de prcedures en richtlijnen uit. Je cördineert en buwt de bekhuding van het EVINBO uit. Je incrpreert zveel mgelijk de pmerkingen van het Rekenhf en de IVA CA (PV's maken, 3 ffertes vragen,...) in de werking van het team en de richtlijnen aan de persneelsleden. Je staat in vr het pvlgen en kritisch analyseren en bijwerken van de persneelsuitgaveprgnses van de MOD LNE. 2

3 Zwel p vraag als practief adviseer je interne klanten vanuit het functinele dmein: Je ndersteunt de interne klanten bij de gunning en de pvlging van verheidspdrachten: Je analyseert de beheften. Je adviseert de persneelsleden. Je werkt sjablnen en richtlijnen uit en stelt deze ter beschikking via het intranet. Je biedt ndersteuning aan de ingevers van de inkprders, de (aangestelde) budgethuders en de ingevers van nkstendeclaraties: Je analyseert de beheften. Je geeft advies. Je werkt sjablnen en richtlijnen uit en stelt deze ter beschikking via het intranet. Je detecteert knelpunten en vindt er plssingen vr. Je bezrgt p regelmatige basis een verzicht van alle reeds ingeverde inkprders. Je behandelt selectief je eigen dssiers: Je behandelt betalingsdssiers vr schadevergedingen aan derden. Bij afwezigheid van de bekhuder neem je taken ver: inventarishuderschap, samenstellen van betalingsdssiers vr aankpen bven 5500 eur,... Je cmmuniceert ver de dienstverlening: Je maakt de ndige rapprtering (3 maandelijkse rapprtering stand van zaken kredieten, buitenlandse zendingen,...) p en bezrgt deze aan de directieraad, budgethuders,... Je vertegenwrdigt het INBO in hrizntale verlegstructuren f werkgrepen m.b.t. financiën f de begrting. Je vlgt de bestaande verlegstructuren p zals het SOFI en de werkgrepen p het vlak van financiën en begrting. Je behandelt allerlei vragen m.b.t. de bekhuding en de begrting van zwel interne als externe klanten. Je levert een insteek vr het JOP, het jaarbek,... Je rganiseert de infmmenten vr de persneelsleden i.v.m. veranderingen p het vlak van de bekhuding die vr hen gevlgen hebben. Je hudt het intranet van het team up-t-date. Je wnt de beheerscmmissie van het Eigen Vermgen bij. Je lst helpdesk-calls p binnen de 5 werkdagen. Je leidt f neemt deel aan prjecten: De implementatie van Orafin 2010 verder ptimaliseren: Je detecteert de knelpunten en technische prblemen, je geeft deze dr aan de Orafin helpdesk en vlgt deze p. Je fungeert als aanspreekpunt vr de bekhuders p het departement en maakt met hen praktische afspraken. Je treedt p als interne helpdesk vr alle Orafin gebruikers bij het INBO. Je det verbetervrstellen vr de interne werkstrmen. Je staat in vr het actief bijhuden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied: Je buwt netwerken p en nderhudt deze. Bijhuden van vakliteratuur Je vlgt nieuwe ntwikkelingen p. Je blijft p de hgte van nieuwe methden, therieën en technieken. Je neemt deel aan interne en externe vrmingsactiviteiten m.b.t. het vakgebied. 3

4 JE PROFIEL DIPLOMAVOORWAARDEN Je hebt een master diplma f daarmee gelijkgesteld, bij vrkeur (Tegepaste) Ecnmische Wetenschappen, Handelswetenschappen f Handelsingenieur. Of je hebt een ander master diplma f daarmee gelijkgesteld aangevuld dr relevante ervaring in een bekhudkundige f financiële mgeving. JE WERKERVARING Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring. Het hebben van ervaring met bekhuding en begrting bij vrkeur binnen de Vlaamse verheid is een pluspunt, maar geen vereiste. Het hebben van ervaring met leidinggeven is een pluspunt. JE TECHNISCHE COMPETENTIES Je hebt een gede kennis van bekhuden. Je hebt kennis van de wetten p de rijkscmptabiliteit (verheidsbekhuding) f bent bereid je hierin in te werken. Je hebt kennis van het bekhudkundig pakket van de Vlaamse verheid (Orafin2010) f bent bereid hiermee te leren werken. Het hebben van ervaring met verheidspdrachten (leveringen en diensten) en de daarbij hrende wetgeving is een pluspunt. Je kan vlt werken met de curante Office sftware (Wrd, Excel, Outlk) en internet. JE WAARDEGEBONDEN COMPETENTIES Vrtdurend verbeteren (niv. 3) - Je verbetert vrtdurend het eigen functineren en dat van de werking van de entiteit, dr de bereidheid m te leren, de bereidheid m pen te staan vr nieuwe ideeën/methdes en m nieuwe ideeën/methdes aan te reiken, dr innvatief te denken en te handelen en z mee te greien met de rganisatie en de veranderingen die erin plaatsvinden. - Niveau 3: Je leert ver andere vakgebieden, methdes, technieken en je werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de dienst. Klantgerichtheid (niv. 2) - Je nderkent de beheften van de klanten en delgrepen van het INBO waarmee je in cntact kmt en je reageert er adequaat p, vanuit de delstellingen van het INBO. Je tnt bereidheid m vragen van interne en externe klanten te beantwrden f m hen dr te verwijzen, p een crrecte en beleefde manier, rekening hudend met de achterliggende visie/pdracht van het INBO. Onder externe klanten verstaat het INBO.a. het beleid, andere verheden, de individuele burger. Onder interne klanten verstaat het INBO andere diensten van het INBO waaraan men ndersteuning verleent. - Niveau 2: Je nderneemt acties m vr de klant de meest geschikte plssing te bieden bij vragen en prblemen die minder vr de hand liggen. Samenwerken (niv. 2) - Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat p het niveau van een team, afdeling f het Instituut, znder de zelfstandigheid en verantwrdelijkheid eigen aan je functie uit het g te verliezen. Samenwerking start vanuit een practieve huding waarbij actief naar mgelijkheden tt samenwerking wrdt gezcht en het belang ervan wrdt erkend. 4

5 - Niveau 2: Je helpt andere en pleegt verleg. Betruwbaarheid (niv. 2) - Je bewaakt crrectheid en npartijdigheid in de gehele werking van het INBO. Je handelt vanuit het belang van de rganisatie. Je draagt de visie van het INBO te allen tijde uit. - Niveau 2: Je brengt sciale en ethische nrmen in de praktijk Flexibiliteit - Je vertnt penheid vr andere vakgebieden die buiten de reikwijdte van de eigen functie vallen en bent bereid in een andere richting te evlueren als de specifieke mstandigheden van het INBO dit vereisen JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Ordeelsvrming (niv. 1) - Je uit je mening en hebt zicht p de cnsequenties ervan, p basis van een afweging van relevante criteria. - Niveau 1: Je frmuleert hypthesen en trekt lgische cnclusies p basis van de beschikbare gegevens. Prbleemanalyse (niv. 2) - Je duidt een prbleem in zijn verbanden. Je gaat p een efficiënte wijze p zek naar aanvullende, relevante infrmatie. - Niveau 2: Je legt verbanden en ziet rzaken. Organisatiesensitiviteit (niv. 1) - Je nderkent de invled en gevlgen van (eigen) beslissingen, vrstellen en acties p andere nderdelen van de rganisatie. - Niveau 1: Je tetst je eigen besluiten, vrstellen en acties aan de (verschillende) belangen van de eigen entiteit. Visie (niv. 1) - Je verstijgt de dagelijkse praktijk en werkt eigen ideeën uit vr de tekmst, je bekijkt feiten vanp een afstand en plaatst ze in een ruimere cntext en langetermijnperspectief. - Niveau 1: Je plaatst peratinele taken en prblemen in een ruimere cntext. Mndelinge uitdrukkingsvaardigheden (niv.2) - Je spreekt in een taal zdat het publiek tt wie u zich richt u begrijpt. - Niveau 2: Je zrgt vr een heldere cmmunicatie in twee richtingen. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (niv. 2) - Je hanteert een schrijfstijl die past bij de bdschap en de delgrep. - Niveau 2: Je bent in staat een bdschap te structureren en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie f het publiek. Richting geven (niv. 1) - Je stuur je medewerkers aan, ntwikkelt en mtiveert ze zdat ze hun delstellingen en die van de entiteit p een crrecte manier kunnen realiseren, zwel individueel als in teamverband. - Niveau 1: Je geeft richting p het niveau van taken en de uitvering daarvan. Initiatief (niv. 2) - Je nderkent kansen en gaat uit eigen beweging acties vrstellen f ndernemen. - Niveau 2: Neemt het initiatief m structurele prblemen binnen het eigen takendmein p te lssen (reactief en structureel). 5

6 HOE SOLLICITEREN? Slliciteren kan tt en met zndag 8 juni Om te slliciteren mail je je mtivatiebrief en CV naar SELECTIEPROCEDURE Preselectie p basis van je mtivatiebrief en CV. Kandidaten die geselecteerd wrden p basis van hun CV en mtivatiebrief, zullen per mail uitgendigd wrden vr een interview p dnderdag 18 juni 2014 vrafgegaan dr een selectietest, p vrijdag 13 juni Hu dus vanaf maandag 9 juni je mailbx in de gaten en zrg er vr dat je je kunt vrijmaken p vrijdag 13 juni en dnderdag 18 juni Tijdens het interview tetsen we je inhudelijke kennis en peilen we naar je persnsgebnden cmpetenties. Eventueel nemen we vraf f aansluitend een selectietest af die het niveau van je technische kennis peilt. Deze selectieprcedure verlpt via een bjectief wervingssysteem zals vermeld in deel III, hfdstuk 2 van het VPS en het slagen ervr kan later tegang geven tt het meedingen naar een statutaire bevrderingsfunctie. Je kunt rekenen p een vltte en discrete behandeling van je kandidatuur en na aflp van de selectieprcedure feedback vragen. ONS AANBOD Een VT cntract van nbepaalde duur. Een beiende en uitdagende functie. Je kmt terecht in een dynamische rganisatie die g heeft vr innvatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mgelijkheden wat vrming, bijschling en ndersteuning met mderne ICT- middelen betreft. De werkdruk kan hg zijn, maar er wrden ernstige inspanningen geleverd m het werk z ptimaal mgelijk te cmbineren met de privésituatie: z bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Je wn-werkverkeer met het penbaar verver en je hspitalisatieverzekering zijn gratis. Je wrdt aangewrven in de graad van Adjunct van de Directeur (schaal A111). Vr meer infrmatie ver de bijbehrende salarisschaal en de arbeidsvrwaarden bij de Vlaamse verheid kan je terecht p Naast anciënniteit in de penbare sectr kan k relevante berepservaring in de private sectr f als zelfstandige wrden erkend dr de lijnmanager p basis van de functievereisten. Relevante berepservaring in de private sectr kan tt maximaal 20 jaar verlnd wrden. De Vlaamse verheid wil de samenleving waarvr ze zich inzet z ged mgelijk weerspiegelen. Kandidaten wrden dan k geselecteerd p basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ngeacht geslacht, afkmst f handicap. Persnen met een handicap kunnen structurele en/f rganisatrische aanpassingen aanvragen bij de emancipatieambtenaar van het INBO via MEER WETEN? Vr extra infrmatie ver de inhud van de functie kun je cntact pnemen met: Kat Simns, Diensthfd Managementndersteuning Telefn:

7 Vr extra infrmatie ver de selectieprcedure en de arbeidsvrwaarden kun je cntact pnemen met: Daphne Lingier, HR Medewerker Telefn:

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M)

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband een COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Departement Onderwijs en Vrming Afdeling

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged werft cntractueel aan: BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Dienst Onrerend Erfgedbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE Kwaliteitscentrum vr Diagnstiek Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer 0548.718.607 FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel Cmmunicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband met een cntract van nbepaalde duur: BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V Het departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged, repnaam Ruimte Vlaanderen, is p zek naar: JURIST M/V Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische en Beleidsntwikkeling

Nadere informatie

functieprofiel vrijetijdsconsulent September 2014 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.

functieprofiel vrijetijdsconsulent September 2014 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout. functieprfiel vrijetijdscnsulent fcus jeugd, seniren en ntwikkelingssamenwerking September 2014 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be p. 2 van 11 1 Cntextinfrmatie

Nadere informatie

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband Het Agentschap vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband 1 ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR- JURIST (M/V) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten,

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

ERVAREN ONDERZOEKER-PROJECTONTWIKKELAAR AQUATISCH BEHEER

ERVAREN ONDERZOEKER-PROJECTONTWIKKELAAR AQUATISCH BEHEER Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met een voltijds contract voor bepaalde duur (1 jaar, met optie tot verlenging), voor onmiddellijke indiensttreding: ERVAREN

Nadere informatie

Functieprofiel Bibliothecaris

Functieprofiel Bibliothecaris Functieprfiel Biblithecaris Juni 2014 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be 1. Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een landelijke gemeente in de

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR

BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband (cntract nbepaalde duur): BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Vlaams

Nadere informatie

De afdeling Horizontaal Beleid van het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V),

De afdeling Horizontaal Beleid van het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V), De afdeling Hrizntaal Beleid van het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V), Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Departement Onderwijs

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVER COÖRDINATOR TECHNISCHE KEURING

TECHNISCH RAADGEVER COÖRDINATOR TECHNISCHE KEURING Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband (cntract nbepaalde duur): TECHNISCH RAADGEVER COÖRDINATOR TECHNISCHE KEURING Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zekt een cmmissaris vastgedtransacties

Nadere informatie

FINANCIEEL MEDEWERKERS (2 VACATURES) 1 CONTEXT VAN DE FUNCTIE. Functiebeschrijving

FINANCIEEL MEDEWERKERS (2 VACATURES) 1 CONTEXT VAN DE FUNCTIE. Functiebeschrijving Functiebeschrijving FINANCIEEL MEDEWERKERS (2 VACATURES) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuintegratie en -subsidiëringen - Afdeling Internatinaal Beleid Standplaats: Brussel Graad:

Nadere informatie

ONDERZOEKER RUIMTELIJKE SOCIALE ANALYSE (M/V)

ONDERZOEKER RUIMTELIJKE SOCIALE ANALYSE (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband, contract van bepaalde duur (18 maanden VT), voor onmiddellijke indiensttreding: ONDERZOEKER

Nadere informatie

De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V)

De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V) De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Studiedienst van de Vlaamse

Nadere informatie

ONDERZOEKER AQUATISCH BEHEER (M/V)

ONDERZOEKER AQUATISCH BEHEER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband, contract van bepaalde duur (1 jaar VT) voor onmiddellijke indiensttreding: ONDERZOEKER

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.onderwijs.vlaanderen.be www.nderwijs.vlaanderen.be De afdeling Cmmunicatie van het Departement Onderwijs en Vrming zekt vr het team KlasCement een cntractueel vr nbepaalde duur fwel een gedetacheerd leerkracht COORDINATOR Vlaams

Nadere informatie

JUNIOR ONDERZOEKER AQUATISCH BEHEER

JUNIOR ONDERZOEKER AQUATISCH BEHEER Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met een voltijds contract voor bepaalde duur (1 jaar, met optie tot verlenging), voor onmiddellijke indiensttreding: JUNIOR

Nadere informatie

ONDERZOEKER PARTICIPATIEVE PROCESSEN I.V.M. INTERACTIES TUSSEN NATUUR, WELZIJN EN GEZONDHEID (M/V)

ONDERZOEKER PARTICIPATIEVE PROCESSEN I.V.M. INTERACTIES TUSSEN NATUUR, WELZIJN EN GEZONDHEID (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband: ONDERZOEKER PARTICIPATIEVE PROCESSEN I.V.M. INTERACTIES TUSSEN NATUUR, WELZIJN EN GEZONDHEID

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA Identificatiegegevens Functie: centrumleider Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V)

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) Het Departement Financiën en Begrting werft in cntractueel dienstverband aan: 1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) WIJ ZIJN het Vlaams ministerie Financiën en Begrting, het financiële hart van de Vlaamse verheid.

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met

Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met een voltijds contract van onbepaalde duur (werkzekerheid tot eind 2019), voor onmiddellijke indiensttreding: JUNIOR

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en nderhudspersneel Functietitel: Onderhudsmedewerker/kassamedewerker Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sprtdienst

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Informatiefiche Directeur kinderopvang

Informatiefiche Directeur kinderopvang Infrmatiefiche Directeur kinderpvang 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Kinderpvang A1-A3 OCMW-secretaris

Nadere informatie

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Telatingsvrwaarden: - Minimum 18 jaar zijn geen 34 jaar wrden in het jaar van inlijving - Belg zijn f de natinaliteit bezitten van één van de lidstaten

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie Functienaam: Directeur Buitenlandse Betrekkingen Functie-inschaling: Niveau Sector directeur Functieschaal: 17

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie Functienaam: Directeur Buitenlandse Betrekkingen Functie-inschaling: Niveau Sector directeur Functieschaal: 17 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Buitenlandse Betrekkingen Functie-inschaling: Niveau Sectr directeur Functieschaal: 17 2. Omgeving De Directeur Buitenlandse Betrekkingen (Dir. BB)

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband (halftijds, met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

Medewerker secretariaat afgevaardigd bestuurder

Medewerker secretariaat afgevaardigd bestuurder Vacature Het GO! nderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse penbare instelling belast met de rganisatie van het nderwijs van de Vlaamse verheid en streeft naar maximale, gelijke nderwijskansen.

Nadere informatie

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING De Hulpverleningszne Ost staat vr de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare,

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

NATUURTYPEKARTERING EN BEPALING VAN DE LOKALE STAAT VAN INSTANDHOUDING MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE

NATUURTYPEKARTERING EN BEPALING VAN DE LOKALE STAAT VAN INSTANDHOUDING MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met een voltijds contract van onbepaalde duur (werkzekerheid tot eind 2017 en optie tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Onderzoeker Natuurrapportering MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE

Onderzoeker Natuurrapportering MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband, een voltijds contract van onbepaalde duur, voor onmiddellijke indiensttreding: Onderzoeker

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Projectleiding / management

Projectleiding / management Prjectleiding / management Referentiefunctie: Prjectmedewerker Del van de functie Deze functie is gericht p het ndersteunen van prjecten. Rapprtagestructuur De Prjectmedewerker rapprteert aan de direct

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL maatschappelijk werker algemeen: algemene sciale dienstverlening Functietitel Afdeling-dienst Niveau Graad Plaats in het rgangram Basisdelstelling maatschappelijk

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen Functie- en cmpetentieprfiel Deskundige team ntspannen 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Deskundige Team Ontspannen B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST Identificatiegegevens Functie: maatschappelijk werker Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie Infrmatiefiche Verantwrdelijke animatie 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Wnzrgcentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige)

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige) GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (k persneelsdeskundige) Identificatiegegevens Functie: deskundige backffice Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement externe diensten/interne

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige)

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige) GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (k persneelsdeskundige) Identificatiegegevens Functie: deskundige backffice Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement externe diensten/interne

Nadere informatie

MEDEWERKER JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE OPVOLGING

MEDEWERKER JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE OPVOLGING Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) werft aan met een voltijds contract van onbepaalde duur, met zekerheid van 1 jaar en optie tot verlenging voor onbepaalde duur:

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van directeur of gelijkgesteld (rang A2) of een hogere rang binnen het agentschap Onroerend Erfgoed.

Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van directeur of gelijkgesteld (rang A2) of een hogere rang binnen het agentschap Onroerend Erfgoed. SELECTIEREGLEMENT DIRECTEUR 3 directeurs afdeling Onderzek en Bescherming - Directeur nderzek buwkundig erfged - Directeur nderzek archelgie - Directeur nderzek landschap 2 directeurs afdeling Infrmatie

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Functieomschrijving: Zorgmanager

Functieomschrijving: Zorgmanager Functiemschrijving: Zrgmanager 1 Functietitel Zrgmanager 2 Del van de functie Realiseren van een kwalitatieve en veilige patiëntenzrg, met g vr patiëntenrechten en ethiek, dr de rganisatie, het beheer

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS

FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS Identificatiegegevens Functie: brugfiguur flankerend nderwijs Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: directie Welzijn Aard van de functie:

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie 2015/01 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van tijdelijke medewerkers ten beheve van verschillende diensten met aanleg van een werfreserve. 1. Aard van de aanstelling - Een aanstelling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR https://bz.vnet.be/crpratehr Functiefamilie: beleidsthemabeheerder met aspecten van klantenadvisering Niveau: beleidsthemabeheerder niveau

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prgramma Manager 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF BEDIENDE

ADMINISTRATIEF BEDIENDE Functie: Administratief bediende Schaal (WGK-Vlaanderen): 42,43,44 Te begeven via: Werving ADMINISTRATIEF BEDIENDE Dit dcument werd getetst aan het functieprfiel van Administratief bediende (cde 1079)

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK Het cmpetentieprfiel is het geheel van kennis, vaardigheden en hudingen die ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie van biblitheekmedewerker. Hierna

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER

FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER Identificatiegegevens Functie: trajectbegeleider Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: directie welzijn/sciale dienst en activering Aard van de functie:

Nadere informatie