Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel"

Transcriptie

1 Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief

2 Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek dossier : D registratienummer : MD-DE versie : 1 SAB te Arnhem mei 2010 definitief DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

3 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 BESCHIKBARE GEGEVENS Situatie Historische informatie Bodemopbouw en Geohydrologie Onderzoeksopzet en hypothese 4 3 VERRICHTE WERKZAAMHEDEN Uitgevoerde veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 5 4 ONDERZOEKSRESULTATEN Zintuiglijke waarnemingen Analyseresultaten Grond Grondwater Resumé 7 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 8 6 COLOFON 10 BIJLAGEN 1 Regionale ligging 2 Situering boringen en peilbuis 3 Boorprofielen en onafhankelijkheidsverklaring 4 Analysecertificaten 5 Getoetste analyseresultaten SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel 6 mei 2010, versie 1 MD-DE

4 1 INLEIDING In opdracht van SAB Arnhem is door DHV B.V. te Deventer in april 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd rondom het gebouw van het huidige uitvaartcentrum te Wamel. Het uitvaartcentrum, gelegen op de begraafplaats, wordt in de toekomst uitgebreid. De begraafplaats is gesitueerd aan de Hogeweg te Wamel. Aanleiding De aanleiding voor het bodemonderzoek is de uitbreiding van het uitvaartcentrum met een maximale oppervlakte van 150 m 2 en de daarmee samenhangende bestemmingsplanwijziging. Doel Het doel van het onderhavige onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse in het kader van de voorgenomen bouwactiviteiten. De regionale situatie is opgenomen in bijlage 1. Onderzoeksstrategie en kwaliteit Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de Richtlijnen uit de NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 2009), waarbij voor de locatie de onderzoeksstrategie voor een onverdachte (ONV) locatie is aangehouden. DHV B.V. is lid van de VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek). Het veldwerk is onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd door de heer J. Uitham, werkzaam bij Poelsema Veldwerkbureau, conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKBprocescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De heer J. Uitham is geregistreerd en Poelsema Veldwerkbureau is erkend door VROM voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 3. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn tijdens de veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 3 vermeld. De analyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, erkende laboratorium van ACMAA B.V. te Hengelo. DHV treedt op als onafhankelijk adviesbureau ten opzichte van de opdrachtgever en heeft geen belangen, in welke zin dan ook, ten aanzien van het onderzochte terrein. SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel 6 mei 2010, versie 1 MD-DE

5 2 BESCHIKBARE GEGEVENS 2.1 Situatie De onderzoekslocatie betreft de uitbreiding van het uitvaartcentrum aan de Hogeweg te Wamel. Het uitvaartcentrum is gelegen aan de Hogeweg te Wamel en is kadastraal bekend als gemeente Wamel, sectie F, nummer 308 en 933. De uitbreiding heeft een totale oppervlakte van maximaal 150 m 2. Het plangebied waar de onderzoekslocatie deel van uit maakt is momenteel in gebruik als begraafplaats, waarbij het bestaande gebouw wordt uitgebreid. Rondom het bestaande gebouw is verharding aanwezig. De bovenbeschreven situatie is opgenomen in bijlage Historische informatie Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een hypothese is een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5725 (leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, 2009). Het vooronderzoek is uitgevoerd op basisniveau. De historische informatie is op 14 april 2010 schriftelijk verkregen van mevrouw A. Schimmer, werkzaam bij de gemeente West Maas en Waal. Uit het historisch onderzoek komt naar voren dat de begraafplaats in het verleden als bouwland en boomgaard in gebruik is/ is geweest. Op de onderzoekslocatie is een gebouw aanwezig dat dienst doet als uitvaartcentrum. Uit het historisch onderzoek is naar voren gekomen dat voor zover bekend ter plaatse geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Van de locatie zijn geen gegevens bekend over ophogingen, dempingen, tanks of stortingen of anderszins bodembedreigende activiteiten. Van voormalige boomgaardlocaties in de Betuwe is bekend dat ter plaatse in het verleden bestrijdingsmiddelen kunnen zijn toegepast. Voor deze locatie zijn daarvoor op basis van het vooronderzoek geen aanwiojzingen verkregen. Er zijn geen gegevens bekend over de aanwezigheid van asbest in het aanwezige gebouw en/of op het terrein. Samenvattend kan worden gesteld dat in de archieven van de gemeente West Maas en Waal geen gegevens bekend zijn die zouden kunnen duiden op een historische bodembelasting ter plaatse van de onderzoekslocatie en/of directe omgeving daarvan. SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel 6 mei 2010, versie 1 MD-DE

6 2.3 Bodemopbouw en Geohydrologie Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. Ten aanzien van de geohydrologie kan het volgende worden vermeld: - Freatische grondwaterstand: 1,9 m mv. - Regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket: variabel, afhankelijk van de waterstand in de Waal (grondwaterkaart van Nederland Kaartblad 39 Oost) - Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: nee, doch op circa meter ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich de Waal. - Voorkomen van brak/zout grondwater: nee - Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee 2.4 Onderzoeksopzet en hypothese Op basis van de beschikbare gegevens worden de percelen beschouwd als onverdacht met betrekking tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de strategie onverdachte locatie (ONV) uit de NEN5740 omdat de monsters hierbij op een breed analysepakket worden geanalyseerd en deze opzet aansluit op de eisen voor bestemmingsplanwijzigingen en bouwvergunningen. SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel 6 mei 2010, versie 1 MD-DE

7 3 VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 3.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 22 april 2010 en zijn gebaseerd op de onderzoeksopzet onverdacht (ONV) uit de NEN De grondwaterbemonstering heeft op 29 april 2010 plaatsgevonden. Tijdens de veldwerkzaamheden is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld. Controle op olieachtige verbindingen is uitgevoerd met behulp van olie-watertesten. Tijdens de veldwerkzaamheden is tevens gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in de bodem. In tabel 1 zijn de verrichte werkzaamheden voor het bodemonderzoek op de locatie samengevat: Tabel 1 Werkzaamheden ten behoeve van het bodemonderzoek (Deel)locatie (oppervlakte; strategie) Boringen tot 0,5 m -mv. Boringen tot 2,0 m -mv. Peilbuis Uitbreiding uitvaartcentrum (150 m 2, ONV) De locaties van de boringen en peilbuis zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. Afwijking BRL SIKB 2000 Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB Laboratoriumonderzoek In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses. Tabel 2 Laboratoriumonderzoek (Meng) monsters Samenstelling mengmonster boring (in m mv.) Standaardpakket Bodem Organisch stof en lutum Standaardpakket Grondwater Bovengrond MM01 01 (0-0,5), 02 (0-0,5) X X MM03 03 (0,05-0,4), 04 (0,05-0,35) X X Ondergrond MM02 01 (0,5-2,0) en 02 (0,5-2,0) X X Grondwater 001 (1,5-2,5) - X Standaardpakket Bodem: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7) Standaardpakket Grondwater: zware metalen, vluchtige aromaten (BTEXN), VOCl incl. VC, dichloorethanen, bromoform en minerale olie Door het laboratorium is op basis van het chromatogram bij de analyse van de PBC s opgemerkt dat in de geanalyseerde mengmonsters mogelijk verhoogde gehalten aan OCB s (Organochloorbestrijdingsmiddelen) kunnen voorkomen. In overleg met de opdrachtgever is besloten om de mengmonsters aanvullend te analyseren op OCB s. De analyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, erkende laboratorium van ACMAA B.V. te Hengelo. SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel 6 mei 2010, versie 1 MD-DE

8 4 ONDERZOEKSRESULTATEN 4.1 Zintuiglijke waarnemingen De profielbeschrijvingen van de verrichte veldwerkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m mv. uit matig tot sterk siltige klei bestaat. De bovengrond is humeus van samenstelling. In nagenoeg alle boringen zijn tot circa 0,5 tot 0,7 m-mv. sporen puin aangetroffen. In boring 1 is vanaf 1,0 tot 1,5 m mv resten baksteen aangetroffen. Ter plaatse van boring 1 is tot 1,5 m mv een verwerkt profiel aangetroffen (geroerde grond). Tijdens de veldwerkzaamheden zijn visueel géén asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in het opgeboorde materiaal waargenomen. 4.2 Analyseresultaten De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden en de analyseresultaten van de onderzochte grondwatermonsters zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden voor grondwater, zoals opgenomen in de Circulaire Bodemsanering 2009 en het Besluit Bodemkwaliteit (staatcourant 20 december 2007, nr. 247). De toetsing is weergegeven in bijlage 5. Bij de beschrijving van de verontreinigingssituatie wordt de volgende terminologie gehanteerd: - niet verhoogd: concentratie/gehalte lager dan of gelijk aan de achtergrond- of streefwaarde; - licht verhoogd: concentratie/gehalte hoger dan de achtergrond- of streefwaarde, maar lager dan of gelijk aan de tussenwaarde; - matig verhoogd: concentratie/gehalte hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde; - sterk verhoogd: concentratie/gehalte hoger dan de interventiewaarde Grond In tabel 3 zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond-, tussen- of interventiewaarde(n) in de geanalyseerde grondmonsters overschrijden. Tabel 3 Samenstelling en toetsingsresultaten grondmonsters (mg/kg d.s.) (Meng) monster Bovengrond zintuiglijke waarnemingen Parameters > achtergrondwaarde MM01 Sporen puin, matig siltige klei DDE (0,045) PAK (4,6) Parameters > tussenwaarde Parameters> interventiewaarde MM03 Geen bijzonderheden, matig fijn zand Ondergrond MM02 Resten baksteen, matig siltige klei DDD (0,018) DDE (0,11) -: geen van de onderzochte componenten overschrijdt de betreffende toetsingswaarde PAK: Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 VROM) PCB s: Polychloorbifenylen (som 7) SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel 6 mei 2010, versie 1 MD-DE

9 4.2.2 Grondwater In tabel 4 zijn grondwaterstand (GWS) de zuurgraad (ph) en het elektrisch-geleidingsvermogen (EC) van het grondwater weergegeven en ook de parameters, die de betreffende streef-, tussen- of interventiewaarde(n) in de geanalyseerde grondwatermonsters overschrijden. Tabel 4 Samenstelling en toetsingsresultaten grondwater (in µg/l) Peilbuis met filterdiepte (m -mv) GWS (m -mv.) ph EC (µs/cm) Parameters > S-waarde Parameters > T-waarde Parameters > I-waarde 001 (1,5-2,5) 1,6 6,8 560 Ba (85), Xylenen (0,34) : geen van de onderzochte componenten overschrijdt de betreffende toetsingswaarde Ba: Barium 4.3 Resumé Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond een geringe bijmenging met puin aangetroffen. In de onderzochte mengmonsters (MM01 t/m MM02) zijn licht verhoogde gehalten aan DDE, DDD en/of PAK aangetoond. De gehalten aan DDE en DDD zijn mogelijk afkomstig door het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op de begraafplaats of door het gebruik in he verleden op de agrarische locatie. De aangetroffen gehalten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetoond. In mengmonster MM03 zijn voor de onderzochte parameters geen verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 zijn licht verhoogde concentraties aan barium en xylenen aangetoond. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetoond. De gemeten zuurgraad (ph) en elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater zijn niet afwijkend van een natuurlijke situatie. Voor een aantal Organochloorpesticiden en vluchtige organochloorverbindingen zijn de rapportagegrenzen in grond hoger dan de Achtergrondwaarden zoals deze in het Besluit Bodemkwaliteit zijn vastgesteld, en voor grondwater hoger dan de streefwaarden die voor deze componenten in de Circulaire Bodemsanering 2009 zijn vastgesteld. Bij de toetsing van analyseresultaten resulteert dit ten onrechte in een overschrijding van de achtergrond- cq. streefwaarde zonder dat dit op basis van het gehalte of de werkelijke concentratie het geval zou zijn. Er wordt niet verwacht dat sprake is van een verontreiniging met genoemd component. SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel 6 mei 2010, versie 1 MD-DE

10 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van SAB Arnhem is door DHV B.V. te Deventer in april 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd rondom het huidige uitvaartcentrum. Het uitvaartcentrum, gelegen op de begraafplaats, wordt in de toekomst uitgebreid. De begraafplaats is gelegen aan de Hogeweg te Wamel. Aanleiding De aanleiding voor het bodemonderzoek is de uitbreiding van het uitvaartcentrum met een maximale oppervlakte van 150 m 2 en de daarmee samenhangende bestemmingsplanwijziging. Doel Het doel van het onderhavige onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse in het kader van de voorgenomen bouwactiviteiten. Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740, waarbij de strategie voor een onverdachte locatie is gehanteerd (ONV). Beschikbare gegevens Op basis van het historisch onderzoek zijn er op de locatie geen bodembedreigende activiteiten vastgesteld. Der locatie wordt beschouwd en onderzocht als onverdachte locatie. Zintuiglijke waarnemingen In nagenoeg alle boringen zijn tot circa 0,5 tot 0,7 m-mv. sporen puin aangetroffen. In boring 1 is vanaf 1,0 tot 1,5 m mv resten baksteen aangetroffen. Ter plaatse van boring 1 is tot 1,5 m mv een verwerkt profiel aangetroffen (geroerde grond). Tijdens de veldwerkzaamheden zijn er visueel geen asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in het opgeboorde materiaal waargenomen. Grond Naar aanleiding van een waarnemingen in het laboratorium zijn de grondmonsters ook geanalyseerd op organo-chloor-bestrijdingsmiddelen (OCB s). In de onderzochte mengmonsters (MM01 t/m MM02) zijn licht verhoogde gehalten aan DDE, DDD en/of PAK aangetoond. De verhoogde gehalten aan DDE en DDD zijn mogelijk veroorzaakt door het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen rondom het gebouwtje of door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het verleden. De aangetroffen gehalten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetoond. In mengmonster MM03 zijn voor de onderzochte parameters geen verhoogde gehalten aangetoond. Grondwater In het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 zijn licht verhoogde concentraties aan barium en xylenen aangetoond. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetoond. De gemeten zuurgraad (ph) en elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater zijn niet afwijkend van een natuurlijke situatie. 1 Ten gevolge van de invoering van AS3000 zijn de rapportagegrenzen van enkele componenten in grond hoger dan de Achtergrondwaarden die voor deze componenten in het Besluit Bodemkwaliteit zijn vastgesteld, en voor grondwater hoger dan de streefwaarden die voor deze componenten in de Circulaire Bodemsanering 2009 zijn vastgesteld. Bij de toetsing van analyseresultaten resulteert dit ten onrechte in een overschrijding van de achtergrond- cq. streefwaarde zonder dat dit op basis van het gehalte of de werkelijke concentratie het geval zou zijn. Er wordt niet verwacht dat sprake is van een verontreiniging met genoemd component. SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel 6 mei 2010, versie 1 MD-DE

11 Toetsing hypothese De vooraf gestelde hypothese onverdachte locatie wordt verworpen, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten en/of concentraties aan DDE, DDD, PAK, barium en xylenen. De onderzoeksresultaten geven echter geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek omdat de gemeten gehalten/concentraties niet boven de betreffende tussen-/interventiewaarde(n) zijn aangetoond. De milieuhygiënische bodemkwaliteit geeft geen belemmering voor de geplande uitbreiding op de onderzoekslocatie. Indien grond van de locatie wordt afgevoerd volstaat het onderhavige onderzoek niet en dient formeel een onderzoek conform Besluit Bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel 6 mei 2010, versie 1 MD-DE

12 6 COLOFON SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel MD-DE Opdrachtgever : SAB te Arnhem Project : Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel Dossier : D Omvang rapport : 10 pagina's Auteur : Rosalie Zwiggelaar Bijdrage : Jessy Venhuis Interne controle : Tonny Eidhof Projectleider : Tonny Eidhof Projectmanager : Frans Groot-Zevert Datum : 6 mei 2010 Naam/Paraaf : TE SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel 6 mei 2010, versie 1 MD-DE

13 Ruimte en Mobiliteit Verlengde Kazernestraat ZA Deventer Postbus AX Deventer T (0570) F (0570) E

14 BIJLAGE 1 Regionale ligging SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel bijlage 1 MD-DE

15 BIJLAGE 2 Situering boringen en peilbuis SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel bijlage 2 MD-DE

16 BIJLAGE 3 Boorprofielen en onafhankelijkheidsverklaring SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel bijlage 3 MD-DE

17 BIJLAGE 4 Analysecertificaten SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel bijlage 4 MD-DE

18 BIJLAGE 5 Getoetste analyseresultaten SAB te Arnhem/Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel bijlage 5 MD-DE

19

20

21 Projectnaam: Projectcode: Uitbreiding begraafplaats Wamel D Boring: 01 Boring: gras Klei, sterk siltig, sporen puin, geen olie-water reactie, grijsbruin, Edelmanboor, verwerk profiel Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak humeus, resten baksteen, geen olie-water reactie, donkergrijs, Edelmanboor Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, grijsblauw, Edelmanboor, rietresten Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, grijs, Edelmanboor gras Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen puin, resten zand, geen olie-water reactie, donker bruingrijs, Edelmanboor, verwerkt profiel Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, donker bruingrijs, Edelmanboor Klei, matig siltig, matig roesthoudend, geen olie-water reactie, licht beigebruin, Edelmanboor, origineel profiel Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, licht beigebruin, Edelmanboor Boring: 03 Boring: klinker klinker Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor, vulzand Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, donkergrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor, vulzand Klei, matig siltig, sporen puin, geen olie-water reactie, donkergrijs, Edelmanboor Boorprofiel conform NEN 5104 Schaal 1: 50

Brede School Lupinenstraat te Didam

Brede School Lupinenstraat te Didam Brede School Lupinenstraat te Didam Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Brede School Lupinenstraat te Didam Verkennend bodemonderzoek conform

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Rikker Fase V en VI te Winterswijk Milieukundig onderzoek SAB juni 29 Definitief Verkennend bodemonderzoek De Rikker Fase V en VI te Winterswijk Milieukundig onderzoek dossier

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek tpv Sporthal te Epe Milieukundig onderzoek Witpaard Partners B.V. juni 29 Definitief Verkennend bodemonderzoek tpv Sporthal te Epe Milieukundig onderzoek dossier : C4156-1-3 registratienummer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Groeneweg te Heide (gemeente Venray) Milieukundig onderzoek SAB Arnhem juli 2 Definitief Verkennend bodemonderzoek Groeneweg te Heide (gemeente Venray) Milieukundig onderzoek

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. terrein serviceflat Heerenhage te Heerenveen

Verkennend bodemonderzoek. terrein serviceflat Heerenhage te Heerenveen definitief revisie 00 18 juli 2017 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Vooronderzoek 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Situatie 2 2.3 Historische informatie 2 2.4 Conclusie vooronderzoek en hypothese 3 3 Verrichte

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek percelen Wolthuis te Dedemsvaart (Kadastraal Gem. Avereest, sectie P, nrs. 957 en 96) Milieukundig onderzoek Gemeente Hardenberg april 2 Definitief Verkennend bodemonderzoek percelen

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Engelenweide - Cuneraweg te Rhenen

Engelenweide - Cuneraweg te Rhenen Titel VO Engelenweide - Cuneraweg te Rhenen Projectnummer 76310 Opdrachtgever Ingenious Vastgoed B.V. Auteur(s) De heer J. Rosenkamp Paraaf Datum Kwaliteitscontrole De heer J. Ros Paraaf Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn VERKENNEND BODEMONDERZOEK Acacialaan 58 Baarn Kenmerk: 0502503A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider: Rapporteur: Autorisatie: Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn 9 november

Nadere informatie

INDICATIEF BODEMONDERZOEK N857 NUISVEEN TE BORGER

INDICATIEF BODEMONDERZOEK N857 NUISVEEN TE BORGER INDICATIEF BODEMONDERZOEK N857 NUISVEEN TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 2010 074910580:0.1 B02032.000046.0100 INDICATIEF BODEMONDERZOEK N857 NUISVEEN TE BORGER Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth Provincie Limburg juli 2009 Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth dossier : B9554-01-001 registratienummer : LI20092430 versie

Nadere informatie

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het nader bodemonderzoek op het sportpark De Koepel te Vught.

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het nader bodemonderzoek op het sportpark De Koepel te Vught. Gemeente Vught T.a.v. heer R. Agterdenbos Postbus 10100 5260 GA VUGHT Heeswijk, 15 juni 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 54161/256445.2 Betreft : Nader bodemonderzoek sportpark De Koepel te Vught

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Pakopseweg 1 en 1a te Didam (gemeente Montferland)

Verkennend bodemonderzoek Pakopseweg 1 en 1a te Didam (gemeente Montferland) Verkennend bodemonderzoek Pakopseweg 1 en 1a te Didam (gemeente Montferland) Opdrachtgever: Familie R.A.A. Derksen en familie J. Verbücheln Projectnummer: P1740.01 Datum: 14 januari 2010 Rapporteur: S.

Nadere informatie

Gemeente Wijk bij Duurstede te Wijk bij Duurstede

Gemeente Wijk bij Duurstede te Wijk bij Duurstede VERKENNEND BODEMONDERZOEK Kromme Stelakker 6-8 Cothen Kenmerk: 1227201A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Gemeente Wijk bij Duurstede te Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

: NEN 5740 ONV (onverdacht), NEN 5707 VED-H (Verdachte locatie met diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld)

: NEN 5740 ONV (onverdacht), NEN 5707 VED-H (Verdachte locatie met diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld) In het kader van de herontwikkeling van de locatie Boerderij Groot Krakhort aan de Bolderikhof 18 te Leusden is eens het volgende bodemonderzoek beoordeeld: Titel : Verkennend Bodemonderzoek en Asbest

Nadere informatie

Nader asbestonderzoek

Nader asbestonderzoek Nader asbestonderzoek Landbouwweggetje bedrijventerrein Enter-Rijssen Asbestonderzoek Witpaard Partners B.V. december 2008 Definitief Nader asbestonderzoek Landbouwweggetje bedrijventerrein Enter-Rijssen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. Groenstrook ter hoogte van Maerlant 1 t/m 9 Lelystad Kenmerk: A. Opdrachtgever: Gemeente Lelystad

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. Groenstrook ter hoogte van Maerlant 1 t/m 9 Lelystad Kenmerk: A. Opdrachtgever: Gemeente Lelystad VERKENNEND BODEMONDERZOEK Groenstrook ter hoogte van Maerlant 1 t/m 9 Lelystad Kenmerk: 1201401A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en Rapporteur: Gemeente Lelystad 23 januari

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 Contactpersonen SIMON VAN DEN BOSSE Teamleider Bodem&Ondergrond T +31884261261 M +31627060772 E simon.vandenbosse@arcadis.com

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 4 UITVOERING ONDERZOEK 6 5 TOETSING EN INTERPRETATIE 9 6 CONCLUSIE 10

1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 4 UITVOERING ONDERZOEK 6 5 TOETSING EN INTERPRETATIE 9 6 CONCLUSIE 10 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Regionale geohydrologische gegevens 4 3 OPZET ONDERZOEK 5 3.1 Vooronderzoek 5 3.2 Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo14347 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object SOEST G 9311 Nieuweweg 6A, SOEST CC-BY

Nadere informatie

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Horstweg en Eerbeekseweg te Loenen

Verkennend bodemonderzoek Horstweg en Eerbeekseweg te Loenen Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76-82 en Eerbeekseweg 29-33 te Loenen 1 april 2009 Verkennend bodemonderzoek Horstweg 76-82 en Eerbeekseweg 29-33 te Loenen Sulvada-terrein Kenmerk R002-4592909LHU-cmn-V02-NL

Nadere informatie

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen Rapport Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle projectnr. 183803 revisie 00 maart 2009 Auteur(s) ing. J.C.M. Lexmond Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002 Locatie: Moorsel 3 te Lierop Projectnummer: AQU-20121008 Opdrachtgever: Dhr. R. van der Vliet AQUATEST Onderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MIDDENWEG 16 TE HEERHUGOWAARD

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MIDDENWEG 16 TE HEERHUGOWAARD Grondslag BV Project 14953 PROJECT 14953 VERKENNEND BODEMONDERZOEK MIDDENWEG 16 TE HEERHUGOWAARD opdrachtgever: Dhr. P. Barelds Middenweg 16 1703 RC HEERHUGOWAARD BRL 2000 projectleider: De heer ing. R.A.F.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDZIJDE 31 TE ROZENBURG

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDZIJDE 31 TE ROZENBURG Grondslag BV Project 5855 PROJECT 5855 VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDZIJDE 31 TE ROZENBURG opdrachtgever: contactpersoon: Gemeente Rozenburg, de heer W.P. van der Spoel bureau VROM Tel.: 0181-488831 Postbus

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Rapport Verkennend bodemonderzoek Hoenderloseweg 108 te Ugchelen

Rapport Verkennend bodemonderzoek Hoenderloseweg 108 te Ugchelen Rapport Verkennend bodemonderzoek projectnr. 162103-11 revisie 00 8 april 2009 Opdrachtgever Leger des Heils Postbus 1198 7301 BK APELDOORN datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave 21

Nadere informatie

Verkennend onderzoek Buitendijksweg 7 te Kampen

Verkennend onderzoek Buitendijksweg 7 te Kampen Notitie Contactpersoon Wim Dorgelo Datum 26 mei 200 Kenmerk N003-4679632WDO-cmn-V0-NL Verkennend onderzoek Buitendijksweg 7 te Kampen. Onderzoeksstrategie Ter plaatse van de Buitendijksweg 7 is een historisch

Nadere informatie

Verkennend waterbodemonderzoek

Verkennend waterbodemonderzoek Verkennend waterbodemonderzoek Ruimte voor Ruimte - locatie Vughtse Hoeve te Vught Definitief Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 22 februari

Nadere informatie

Schijndel, 12 oktober 2007 Betreft: verkennend bodemonderzoek aan de Planetenlaan 1 te Breugel Projectnummer: Bijlagen: rapportage in tweevoud

Schijndel, 12 oktober 2007 Betreft: verkennend bodemonderzoek aan de Planetenlaan 1 te Breugel Projectnummer: Bijlagen: rapportage in tweevoud De heer J.P. Swinkels Planetenlaan 1 5694 TM SON EN BREUGEL Schijndel, 12 oktober 2007 Betreft: verkennend bodemonderzoek aan de Planetenlaan 1 te Breugel Projectnummer: 27607 Bijlagen: rapportage in tweevoud

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Locatie Demmerik 118A te Vinkeveen Gegevens opdrachtgever M.W.M. de Kuijer Demmerik 118A 3645 EG Vinkeveen CSO Adviesbureau Postbus 2 398 CA Bunnik Tel. 3

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. Wilheminaweg 3, 5, 7/7A en 9/9A Wageningen Kenmerk: A. Opdrachtgever: Gemeente Wageningen. Datum rapport: Status:

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. Wilheminaweg 3, 5, 7/7A en 9/9A Wageningen Kenmerk: A. Opdrachtgever: Gemeente Wageningen. Datum rapport: Status: VERKENNEND BODEMONDERZOEK Wilheminaweg 3, 5, 7/7A en 9/9A Wageningen Kenmerk: 1259401A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Gemeente Wageningen 7 december 2012

Nadere informatie

Tekening S1 Situatie met boringen en peilbuizen

Tekening S1 Situatie met boringen en peilbuizen Rapport Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Berberisstraat te Woerden Projectnr. 247747 oktober 212, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Veldwerkzaamheden... 4 2.1 Veldwerkzaamheden... 4 2.2 Lokale

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Nader bodem- en asbestonderzoek

Nader bodem- en asbestonderzoek Nader bodem- en asbestonderzoek Groeneweg te Heide Milieukundig onderzoek Gemeente Venray februari 211 Definitief Nader bodem- en asbestonderzoek Groeneweg te Heide Milieukundig onderzoek dossier : BA331-11-1

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 7 te Kampen

Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 7 te Kampen Notitie Contactpersoon Wim Dorgelo Datum 26 mei 2010 Kenmerk N005-4679632WDO-cmn-V01-NL Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 7 te Kampen 1.1 Onderzoeksstrategie Ter plaatse van de Kamperstraatweg

Nadere informatie

RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM

RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. februari 2 B53.94.22 RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 9

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 9 projectnr. 237704 Gemeente Goirle januari 2011, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 57-59 te Riel Inhoud Blz. 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Terreinbeschrijving 4 2.3 Voormalig-

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Vooronderzoek Algemeen Terreininformatie Conclusie vooronderzoek... 3

Inhoud. 1 Inleiding Vooronderzoek Algemeen Terreininformatie Conclusie vooronderzoek... 3 Milieukundig bodemonderzoek Aardgastransportleiding Monster Zuid Gaag Projectnr. 11191 248534 4 juli 212, revisie Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreininformatie...

Nadere informatie

Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amst

Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amst Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 1 : 25.000 Definitief Project

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek centrumplan Oldebroek

Verkennend bodemonderzoek centrumplan Oldebroek Verkennend bodemonderzoek centrumplan Oldebroek 6 juni 2007 Verantwoording Titel Verkennend bodemonderzoek centrumplan Oldebroek Opdrachtgever Gemeente Oldebroek Projectleider Hans Notkamp Auteur(s) Rutger

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Kolk te Wapenveld Definitief gemeente Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 mei 2009 99047521 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek aan de Engweg 38a te Driebergen-Rijssenburg Definitief Grontmij Nederland bv Houten, 10 april 2008 13/99084229/FH, revisie D1 Verantwoording Titel : Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen, peilbuis en fotonamepunten Overzichtstekening met ligging locatie

Tekeningen Situatietekening met boringen, peilbuis en fotonamepunten Overzichtstekening met ligging locatie Colofon Rapport Verkennend bodemonderzoek Bailleulstraat 14 Sas van Gent Projectnr. 246156-63 maart 2013, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Locatiegegevens...

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. DE HOEF 2, FASE 2 en 3 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. DE HOEF 2, FASE 2 en 3 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HOEF 2, FASE 2 en 3 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HOEF 2, FASE 2 en 3 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE Colofon opdrachtgever : gemeente Bernheze locatie

Nadere informatie

Martens Aannemingsbedrijf bv t.a.v. de heer M. Martens Postbus AB Lekkerkerk.

Martens Aannemingsbedrijf bv t.a.v. de heer M. Martens Postbus AB Lekkerkerk. Martens Aannemingsbedrijf bv t.a.v. de heer M. Martens Postbus 2582 294 AB Lekkerkerk E-mail: m.martens@martens-bouw.nl Project: 1796MAR; IPB Baan 2 Rotterdam Betreft: briefrapport indicatief bodemonderzoek

Nadere informatie

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 C O L O F O N Opdrachtgever Dhr. P. van Heck Tweede Kruisweg 3 3297 LK Puttershoek Locatie Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 Rapportnummer 11-2274-R01JV

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Plangebied Crescent te Harderwijk (gemeente Harderwijk)

Verkennend bodemonderzoek Plangebied Crescent te Harderwijk (gemeente Harderwijk) Verkennend bodemonderzoek Plangebied Crescent te Harderwijk (gemeente Harderwijk) Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1829.01 Datum: 5 augustus 2010 Rapporteur: S. Gudden / J. Geerdink Autorisatie:

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 7

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 7 projectnr. 18383 december 28, revisie Woonstichting Leyakkers Verkennend bodemonderzoek Vennenrode te Goirle Inhoud Blz. 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Terreinbeschrijving 4 2.3 Historische

Nadere informatie

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 AGEL adviseurs D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 Moerdijk Samenvatting SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft AGEL

Nadere informatie

Plangebied IJsseldelta-Zuid

Plangebied IJsseldelta-Zuid Plangebied IJsseldelta-Zuid Indicatieve toetsing grond aan het bouwstoffenbesluit en advies Besluit bodemkwaliteit Provincie Overijssel Maart 2008 Definitief Plangebied IJsseldelta-Zuid Indicatieve toetsing

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Rapport. Aanvullend bodemonderzoek Sportlaan 1a te Bodegraven. Kenmerk ODMH: projectnummer revisie april 2018

Rapport. Aanvullend bodemonderzoek Sportlaan 1a te Bodegraven. Kenmerk ODMH: projectnummer revisie april 2018 Aanvullend bodemonderzoek Sportlaan 1a te Bodegraven revisie 1 18 april 218 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Vooronderzoek 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Conclusie vooronderzoek en hypothese 2 3 Verrichte werkzaamheden

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOGE HEILIGENWEG 17 TE AMMERZODEN Gemeente Ammerzoden, sectie M, nummer 748 PROJECT:

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOGE HEILIGENWEG 17 TE AMMERZODEN Gemeente Ammerzoden, sectie M, nummer 748 PROJECT: RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOGE HEILIGENWEG 17 TE AMMERZODEN Gemeente Ammerzoden, sectie M, nummer 748 PROJECT: 10.12214 INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 2 1 INLEIDING 4 2 LOCATIEGEGEVENS 5 2.1 ALGEMEEN

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS 1 TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS 1 TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in puin (deellocatie A) Olympus

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek asbest Wissinkbrink & Veldmaat te Haaksbergen

Verkennend bodemonderzoek asbest Wissinkbrink & Veldmaat te Haaksbergen Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 2 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: gemeente Haaksbergen Project: & te

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 8

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 8 projectnr. 234737 Gemeente Lansingerland december 2, revisie Verkennend bodemonderzoek Meerpolder locatie 59 en 6 Berkel en Rodenrijs Inhoud Blz. Inleiding 3 2 Vooronderzoek 4 2. Algemeen 4 2.2 Terreinbeschrijving

Nadere informatie

: De heer M. Haase : Postbus 136 : 4100 AC Culemborg

: De heer M. Haase : Postbus 136 : 4100 AC Culemborg RAPPORT betreffende milieukundige bodemonderzoeken Sportpark Sprokkelenburg te Culemborg Status : definitief Datum : 26 juni 2012 Kenmerk : 1109D609/DBI/rap1.1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave :

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn. Nabij J.C. Hoogendoornlaan

Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn. Nabij J.C. Hoogendoornlaan Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn Nabij J.C. Hoogendoornlaan 11 februari 2010 Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn Alphen aan den Rijn, sectie G, percelen 140, 145,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 DOMINICANENSTRAAT TUSSEN NUMMER 11 TE LANGENBOOM (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE K, NUMMER 2740) GEMEENTE MILL &

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 DOMINICANENSTRAAT TUSSEN NUMMER 11 TE LANGENBOOM (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE K, NUMMER 2740) GEMEENTE MILL & VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 DOMINICANENSTRAAT TUSSEN NUMMER 11 TE LANGENBOOM (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE K, NUMMER 2740) GEMEENTE MILL & ST. HUBERT Colofon opdrachtgever : mevrouw A. Kuijpers

Nadere informatie

Sint Elisabethgaarde te Winterswijk

Sint Elisabethgaarde te Winterswijk Sint Elisabethgaarde te Winterswijk Verkennend bodemonderzoek Milieukundig bodemonderzoek SAB te Arnhem december 211 Sint Elisabethgaarde te Winterswijk Verkennend bodemonderzoek Milieukundig bodemonderzoek

Nadere informatie

Kreekherstel Bleeke Kil te Werkendam

Kreekherstel Bleeke Kil te Werkendam Kreekherstel Bleeke Kil te Werkendam Verkennend (water-)bodemonderzoek Milieukundig onderzoek Waterschap Rivierenland mei 5 definitief Kreekherstel Bleeke Kil te Werkendam Verkennend (water-)bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 9 11 te Hank

Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 9 11 te Hank Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 9 11 te Hank AGEL adviseurs D01 Verkennend Bodemonderzoek 20120089009 Kerkstraat 9 11 november 2012 Hank Samenvatting SAMENVATTING Aanleiding en doel In opdracht van

Nadere informatie

VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK KLAVER 11

VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK KLAVER 11 VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK KLAVER GEMEENTE HORST AAN DE MAAS DEVELOPMENT COMPANY GREENPORT VENLO 8 januari 23 76895925:. - Definitief B22.347. Verkennend milieukundig bodemonderzoek Klaver

Nadere informatie

25 juni 2009 B01034.233900

25 juni 2009 B01034.233900 25 juni 2009 B01034.233900 1 1.1 In opdracht van Vestaal Vastgoed BV heeft ARCADIS Nederland BV, vestiging Apeldoorn, in mei 2009 een verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek conform NEN 5740 en een

Nadere informatie

Indicatief Verkennend bodemonderzoek en k-waarde onderzoek De Kamp te Lichtenvoorde

Indicatief Verkennend bodemonderzoek en k-waarde onderzoek De Kamp te Lichtenvoorde Indicatief Verkennend bodemonderzoek en k-waarde onderzoek De Kamp te Lichtenvoorde Opdrachtgever: Projectcode: Gemeente Oost Gelre, V. Lette Postbus 17 713 AA Lichtenvoorde GOG613 Status: definitief,

Nadere informatie

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT...

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT... Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3. INLEIDING... 5.. AANLEIDING EN DOEL... 5.2. REFERENTIEKADER... 5.3. BETROUWBAARHEID... 6.4. OPBOUW RAPPORT... 7 2. VOORONDERZOEK... 8 2.. LOCATIEBESCHRIJVING EN HISTORISCHE

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek asbest in bodem

Bijlage 1 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek asbest in bodem Bijlage 1 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek asbest in bodem Wijngaard, ontwerp 6 VERKENNEND en AANVULLEND BODEMONDERZOEK ASBEST IN BODEMONDERZOEK De Wijngaard Jacob van Campenstraat 1 Huizen kenmerk

Nadere informatie

RAPPORT Nader bodemonderzoek Gemullehoekenweg 60 te Oisterwijk AM10022

RAPPORT Nader bodemonderzoek Gemullehoekenweg 60 te Oisterwijk AM10022 RAPPORT Nader bodemonderzoek Gemullehoekenweg 60 te Oisterwijk AM10022 Opdrachtgever Bosrand B.V. Gemullehoekenweg 60 5062 CE Oisterwijk Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM10022 Status rapport

Nadere informatie

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging.

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging. Hieronder zijn de locaties weergegeven waar sprake is (geweest) van gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Tevens wordt kort omschreven wat de status van de locatie

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MIDDENWEG 14 TE HEERHUGOWAARD

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MIDDENWEG 14 TE HEERHUGOWAARD Grondslag BV Project 14441 PROJECT 14441 VERKENNEND BODEMONDERZOEK MIDDENWEG 14 TE HEERHUGOWAARD opdrachtgever: Dhr. P. Barelds Middenweg 16 1703 RC HEERHUGOWAARD BRL 2000 projectleider: De heer ing. R.A.F

Nadere informatie

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit projectlocatie Omgeving Stationsgebied Wijchen opdrachtgever Gemeente Wijchen Postbus 9000 6600 HA Wijchen Projectnummer en versie: Status: 15820, versie 1.0

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Definitief 21 + 22 + 218 In opdracht van Gemeente Tiel Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M13B25 Documentnaam \\nlarn1s1\data\data\project\m13\m13b25\2

Nadere informatie

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Chalmotweg 3A te Kampen

Verkennend bodemonderzoek De Chalmotweg 3A te Kampen Notitie Contactpersoon Wim Dorgelo Datum 26 mei 2010 Kenmerk N007-4679632WDO-cmn-V01-NL Verkennend bodemonderzoek De Chalmotweg 3A te Kampen 1.1 Onderzoeksstrategie Ter plaatse van De Chalmotweg 3A is

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK & ASBEST IN GROND/PUINONDERZOEK. Harderweide Deelgebied 2 Harderwijk kenmerk PJ Milieu BV: A

VERKENNEND BODEMONDERZOEK & ASBEST IN GROND/PUINONDERZOEK. Harderweide Deelgebied 2 Harderwijk kenmerk PJ Milieu BV: A VERKENNEND BODEMONDERZOEK & ASBEST IN GROND/PUINONDERZOEK Harderweide Deelgebied 2 Harderwijk kenmerk PJ Milieu BV: 7764A VERKENNEND BODEMONDERZOEK & ASBEST IN GROND/PUINONDERZOEK Harderweide Deelgebied

Nadere informatie

Rapport. Verkennend bodemonderzoek t.b.v. te verleggen leidingen trace Rijksweg A12 in gemeenten Duiven en Zevenaar

Rapport. Verkennend bodemonderzoek t.b.v. te verleggen leidingen trace Rijksweg A12 in gemeenten Duiven en Zevenaar Rapport Verkennend bodemonderzoek t.b.v. te verleggen leidingen trace Rijksweg A2 in gemeenten Duiven en Zevenaar projectnummer 9 concept revisie A maart 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 2 Vooronderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg Documentcode: 15M831.RAP2.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg

Nadere informatie

waterschap roer en overmaas

waterschap roer en overmaas Rapport waterschap roer en overmaas WBL-leiding buffer Ankerkade Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Onderzoeksopzet... 3 2.1 Vooronderzoek conform

Nadere informatie