Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet"

Transcriptie

1 mei / juni 2006 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet Verder o.a. in dit nummer WIA Pensioen in andere lidstaat van de EU? Meewerkaftrek voor uw partner Maatschap, vof, cv: van oud naar nieuw Pensioenoverzichten in 2007 uniform Werkgever krijgt eindheffing spaarloon alsnog terug Nieuwe mogelijkheden voor vroegpensioen DGA Koster van Mil & Partners B.V. het pensioenadviesbureau van KOSTER verzekeringen b.v.

2 WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De inhoud van de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is bij veel werkgevers nog steeds onbekend. In de eerste twee jaar ziekte heeft u als werkgever loondoorbetalingsverplichting waarna de medewerker na UWV-beoordeling in één van de volgende drie categorieën terecht komt: volledig (80-100%) én duurzaam arbeidsongeschikt; gedeeltelijk (35-80%) of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt; minder dan 35% arbeidsongeschikt. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten krijgen een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon (maximaal 70% van ,-). Overigens bestaat de kans dat deze Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 tot 75% wordt verhoogd, als de instroom van arbeidsongeschikten in 2006 minder bedraagt dan personen. De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) kent twee soorten uitkeringen: de loongerelateerde WGAuitkering als de werknemer in 26 van de 36 weken voorafgaand aan zijn arbeidsongeschiktheid heeft gewerkt, en de WGA loonaanvulling/vervolguitkering die afhankelijk is van de benutting van de resterende verdiencapaciteit. In het eerste geval hangt de WGA-uitkering samen met de leeftijd die uw medewerker heeft op de dag dat de uitkering ingaat (tot 2008) of de duur van het arbeidsverleden (vanaf 2008). Het recht op de WGA loonaanvulling/vervolguitkering geldt tot het 65ste jaar. De medewerker die over minder dan 50% van de resterende verdiencapaciteit beschikt heeft recht op 70% van het minimumloon, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dat is per definitie onder bijstandsniveau en moet dus - afhankelijk van het gezinsinkomen - worden aangevuld tot bijstandsniveau. Een medewerker echter die wel voldoende werkt (50% of meer van de resterende verdiencapaciteit) krijgt een loonaanvulling van 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en zijn resterende verdiencapaciteit. u weliswaar alles om uw mensen aan het werk te houden, maar dat lukt niet altijd. En dan? In menige CAO wordt de schade die ontstaat door de nieuwe ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen voor medewerkers tot een minimum beperkt als hij/zij maar meewerkt aan reïntegratie. Een door de werkgever afgesloten WGA- aanvullingsverzekering waarborgt in sommige gevallen een inkomen van minimaal 70% van het laatstverdiende loon (maximaal SVloon) zonder afhankelijk te zijn van de mate van arbeidsongeschiktheid of het al dan niet benutten van die zogenaamde verdiencapaciteit. KOSTER verzekeringen en KMP bieden u deze verzekering tegen dit WGA-gat waarmee u uw medewerkers behoedt voor een forse inkomensachteruitgang. De premie is relatief laag. Bij het afsluiten krijgt u bovendien toegang tot het gratis online overzicht van polissen en facturen via het KOSTER Extranet.... en de gevolgen voor het pensioen? Bestaande pensioenregelingen zullen aangepast worden. Het oude WAO-hiaat, dat in een pensioenregeling was geregeld, wordt als een losse WGA-hiaatverzekering aangeboden. Tot slot Dat uw medewerkers er in inkomen flink op achteruit kunnen gaan als zij arbeidsongeschikt worden, is een ding wat zeker is. Hoeveel dat precies zal zijn is afhankelijk van de mate waarin uw medewerker nog aan het werk is. Heeft u zelf al eens uitgerekend wat het voor uw inkomen betekent, als u onverhoopt arbeidsongeschikt wordt? Test uzelf met de WIA-meter op Het WIA-gat Het is duidelijk dat na het WAO-gat kennelijk ook een veel groter WIA- of WGA-gat kan ontstaan. Als werkgever doet 2

3 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Kort maar af: SLA. Als ondernemer, intermediair en verzekeringsmaatschappij hun handtekening zetten onder zo n SLA moet je van goeden huize komen om niet aan de verplichtingen van deze driehoeksverhouding te voldoen. In de SLA wordt vastgelegd hoe onder andere de volgende onderwerpen moeten worden aangeleverd en verwerkt: de naw-gegevens van de deelnemers, BSN-nummers, salarisontwikkelingen, mutaties in de huwelijkse staat, wijzigingen in de premiebetaling of pensioendatum en arbeidsongeschiktheids- of overlijdensclaims. Ook worden termijnen en serviceniveaus vastgelegd. Deze tri-partite overeenkomst onderstreept uw rechtspositie. Wilt u er meer over weten? Bel of mail. U krijgt per omgaande antwoord op al uw vragen! Pensioen in andere lidstaat van de EU? Pensioentoezeggingen aan uw medewerkers kunnen te zijner tijd ook worden ondergebracht bij een pensioeninstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie. Het toezicht hierop is dan in handen van de toezichthouder van het land waar die pensioeninstelling is gevestigd. De beleggingen van het pensioengeld moeten, net als in Nederland, voldoen aan de eisen van veiligheid, kwaliteit en spreiding van risico s. Het kabinet voldoet met de hiervoor verlangde wetswijziging aan de Europese richtlijn. Doel hiervan is een Europese markt voor bedrijfspensioenvoorzieningen. 3

4 Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken Weet u als ondernemer of ZZP-er hoeveel inkomen verloren gaat bij uw overlijden? Wat voor voorzieningen zijn getroffen om uw nabestaanden in de gelegenheid te stellen aan alle financiële verplichtingen te voldoen? De hypotheek bijvoorbeeld? De kosten van de uitvaart? Staat dat allemaal op papier en weten uw nabestaanden waar dat papier ligt? Veel ondernemers - Nederland telt er inmiddels zo n hebben geen antwoord op deze voor de hand liggende vragen en maken er ook geen punt van. De fiscus doet dat trouwens evenmin. In de wetgeving is geen ruimte gemaakt voor de opbouw van een nabestaandenvoorziening. Opbouw van een nabestaandenpensioen is fiscaal nauwelijks mogelijk en ook niet aantrekkelijk. Dat maakt het des te belangrijker voor de ondernemer om het risico van vroegtijdig overlijden te regelen door een verstandige combinatie van een nabestaandendekking met een oudedagsvoorziening. Juist in die combinatie schuilen goede mogelijkheden die een overweging waard zijn. Informeer ernaar bij KMP. Kost niets, maar uw nabestaanden zijn er wellicht mee gediend! Meewerkaftrek voor uw partner Onbetaald meewerken hoeft niet helemaal onbetaald te blijven. Na afloop van het boekjaar kunt u van uw winst een meewerkdeel aftrekken. Het af te trekken bedrag is afhankelijk van de hoogte van uw winst uit een of meer van uw ondernemingen verminderd met dat deel van de winst dat is behaald 1. met het (gedeeltelijk) staken van de onderneming, 2. als gevolg van een vergoeding voor onteigening of 3. door het overbrengen van (een deel van) uw onderneming naar het buitenland. Het aantal meegewerkte uren bepaalt de aftrek. Aantal meegewerkte uren 1750 of meer minder dan 525 Meewerkaftrek 4% van de winst 3% van de winst 2% van de winst 1,25% van de winst geen meewerkaftrek Recht op meewerkaftrek bestaat ook als u uw partner wel een arbeidsvergoeding betaalt, maar deze minder is dan 5.000,-. Het bedrag van de meewerkaftrek is overigens geen inkomen. U of uw partner hoeft hierover dus geen belasting te betalen. U kunt natuurlijk overwegen uw partner meer te vergoeden dan 5.000,- indien uw partner in een lager belastingtarief zit dan uzelf! Bij de meewerkaftrek past ook een waarschuwing. Bij het betalen van een arbeidsbeloning aan uw partner kan deze ook als werknemer worden aangemerkt waardoor premies moeten worden betaald. Dat kan leiden tot voordelen in de vorm van een eventuele uitkering maar ook tot meer kosten en minder loon. Dat moet u grondig tegen elkaar afwegen. En dan tenslotte nog de DGA. Als de echtgenoot c.q. echtgenote meewerkt kan geen meewerkaftrek worden geclaimd. Dat geldt alleen voor ondernemers waarvan de winst wordt belast via de Wet IB

5 De nieuwe Pensioenwet Waarom deze nieuwe wet? Omdat uw medewerker mondiger is geworden, in deeltijd werkt, meer informatie vraagt, geen blauwe ogen meer vertrouwt maar partij is in het pensioencontract tussen werkgever en pensioenuitvoerder. Deze medewerker bepaalt mede vorm en inhoud van dit contract. Want u kunt kiezen uit drie wettelijke vormen: de uitkeringsovereenkomst, de premieovereenkomst en de kapitaalovereenkomst. Uw nieuwe medewerker moet bij aanstelling informatie krijgen over de pensioenregeling in de vorm van de startbrief, waarin de pensioenregeling in duidelijke taal staat beschreven. Dat is al moeilijk genoeg en de startbrief is daarom ook vaak voorgedrukt door de verzekeraar. Toch bent u als werkgever verantwoordelijk voor de inhoud en kunt u zich niet beroepen op de autoriteit van de verzekeringsmaatschappij. Dat is al een reden op zich om vorm en inhoud in goed overleg met KMP te redigeren. Die informatieplicht is voorwaarde. Het gaat hierbij niet alleen om de startbrief, maar ook over de jaarlijkse opgave, het einde van een deelnemerschap e.d.. Die informatieverplichting is trouwens tot in detail uitgewerkt. De leeftijdsgrens voor opname in uw pensioenfonds wordt waarschijnlijk 21 jaar. Een wachttijd blijft mogelijk maar geldt voortaan voor alle leeftijden. Jeugdigen verdienen over het algemeen niet veel meer of zelfs minder dan de in de pensioenregeling gehanteerde AOW-franchise. Het verloop in deze leeftijdscategorie is groot, dus het aantal premievrije pensioenaanspraken neemt toe. De uitvoerder kan die aanspraken twee jaar na beëindiging van het dienstverband afkopen bij minder dan 400,- pensioen per jaar. En de befaamde C-polis, afgesloten door de medewerker zelf? Die vervalt want afkoopbaarheid en flexibiliteit bij verandering van baan hebben hun betekenis verloren. Voor bestaande C-polissen maakt de PSW onderscheid tussen gepensioneerden en gewezen deelnemers en gevallen waarbij het pensioen nog in opbouw is. In het laatste geval zal de polis waarschijnlijk worden omgezet in een B-polis. Hoe? Dat is nog onduidelijk.... en de nieuwe Pensioenwet voor de DGA De nieuwe pensioenwet is niet van toepassing op de DGA. Door zijn macht als aandeelhouder en zijn zicht op de financiële situatie van zijn onderneming heeft hij geen bescherming van de pensioenwet nodig. De DGA blijft echter wel onder de werkingssfeer van de Wet VPS vallen. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding zal in de naaste toekomst wellicht ook een regeling mogelijk maken voor een nabestaandenpensioen van ex-partners van de DGA. De Wet VPS Kern van de Wet VPS is dat gehuwden bij echtscheiding of partners bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap allebei recht hebben op de helft van het opgebouwde pensioen. Daarbij maakt het geen verschil of het echtpaar op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen is getrouwd. Kortom, de Wet VPS moet op grond van fiscale ongelijkheid, onduidelijkheden en inconsequenties worden aangepast om een zogenaamd praktische en eigentijdse verdeling van pensioenrechten bij scheiding mogelijk te maken. De Wet VPS gaat uit van pensioenen in de werkgevers-werknemerssfeer, terwijl pensioen ook op andere manieren is op te bouwen. En dat kan nadelig zijn voor de niet-kostwinnende ex-partner. 5

6 Middelen en uitsmeren van inkomsten voorkomen nadeel progressief tarief Het nadeel van progressieve tarieven bij de inkomstenbelasting is dat de belastingdruk bij hoge inkomsten in een bepaald jaar, hoger ligt dan wanneer de inkomsten gelijk over de jaren zijn verdeeld. Mensen met een eigen zaak of mensen die voor een deel van hun salaris afhankelijk zijn van de behaalde resultaten kunnen hier last van hebben. De inspecteur onderkent het nadeel van progressieve tarieven en daarom is in de Wet IB 2001 de mogelijkheid tot middeling opgenomen. Op verzoek van de belastingplichtige wordt dan het inkomen in box 1 over drie aaneengesloten jaren gemiddeld. Na vergelijking van de belasting vóór of na middeling volgt teruggave als het verschil meer bedraagt dan 545,-. Let op: een kalenderjaar kan maar éénmaal in de middeling worden opgenomen. Logisch toch? In het jaar waarin u 65 wordt, wordt de middeling berekend alsof u alle jaren jonger dan 65 bent. Een verzoek om te middelen kan pas worden gedaan als de cijfers over het laatste jaar definitief zijn geworden. Dat moet binnen 36 maanden na de definitieve aanslagen over de betreffende jaren gebeuren. Uitsmeren wil de belastingdruk over sterke wisselingen in de hoogte van belastbare inkomen matigen. Dit uitsmeren van inkomen geldt voor: nabetaalde pensioenen en andere inkomsten die worden aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking; nabetaalde inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking (maar geen salarisverhogingen met terugwerkende kracht); nabetaalde (jaarlijkse) periodieke uitkeringen, bijvoorbeeld rijksbijdragen eigen woningbezit. Deze nabetalingen vonden plaats in de vorm van aanlooptermijnen en hebben betrekking op een periode van tenminste zes aaneengesloten maanden in één of meer kalenderjaren die vooraf gingen aan het jaar waarin de nabetaling werd ontvangen. Het verschil tussen middelen en uitsmeren is niet groot. Middelen gebeurt bij sterk wisselende inkomsten in het heden, uitsmeren betreft sterk wisselende inkomsten of nabetalingen in een voorafgaande periode. Deze nabetaalde inkomsten worden belast naar het gemiddelde percentage inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen tot ten hoogste het belastbaar inkomen uit werk en woning van dat jaar. Het belastingvoordeel is het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekering en het reguliere heffingspercentage, verminderd met een drempel van 545,-. 6

7 Gouden handdruk kwalitatief en kwantitatief getoetst Vanaf 1 januari 2006 kan een ontslagvergoeding c.q. gouden handdruk worden gevolgd door een fiscale eindheffing als blijkt, dat deze handdruk in werkelijkheid bedoeld is als vergoeding voor vervroegde uittreding (RVU). Het is best mogelijk dat dit niet zo is, dat leeftijd geen criterium is en dat het ontslag moet worden toegeschreven aan een reorganisatie, een individueel ontslag op grond van niet goed functioneren of onenigheid tussen werkgever en werknemer. Dat blijkt dan op grond van een kwalitatieve toets die in de meeste gevallen volstaat om de fiscus te overtuigen. Is dat echter onvoldoende, dan volgt een kwantitatieve toets aan de hand van de omvang van de ontslagvergoeding in relatie tot de leeftijd. Deze tweede toets telt twee onderdelen; de 55-jaar-toets en de 70%-toets. Die 55-jaar toets vergt een actuariële berekening. De uitkering mag namelijk niet méér bedragen dan 100% van het laatstverdiende loon. Is het een uitkering ineens, dan baseert men de berekening op de volgende uitgangspunten: de ingangsdatum is gelijk aan de datum van ontslag; de einddatum is gelijk aan de dag voordat de (ex)werknemer de 55-jarige leeftijd bereikt; de berekening moet netto actuarieel plaatsvinden op basis van een recente overlevingstafel met leeftijdcorrecties: -5 voor een man en -6 voor een vrouw; nominale gelijkblijvende uitkeringen op basis van een rekenrente van 3%. Als de jaarlijkse uitkering de grens van 100% niet overstijgt is er geen sprake van een RVU en mag vervolgens een loonstamrecht worden aangekocht. Maar als e.e.a. niet overtuigt kan nog de 70% toets worden gebruikt. Dat is ingewikkeld. De jaarlijkse uitkering mag niet meer bedragen dan 70% van het laatstgenoten loon waarbij rekening moet worden gehouden met andere uitkeringen uit dezelfde dienstbetrekking: WW, ZW, WAO of WIA, VUT en uiteraard levensloop. Hier gelden overigens dezelfde uitgangspunten als bij de 55-jaar toets doch de einddatum is de dag die 24 maanden voorafgaat aan de AOWdatum of de dag die 24 maanden vooraf gaat aan de pensioendatum. Blijft het onduidelijk? Bieden kwalitatieve noch kwantitatieve toets uitsluitsel? Leg de situatie dan voor aan een bevoegde inspecteur. En mocht deze de ontslagvergoeding als RVU beoordelen, dan ligt de bewijslast bij hem! Nieuw verzekeringsrecht regelt rechten en plichten van u en van de verzekeringsmaatschappij Het gaat hier vooral om extra bescherming van de verzekeringnemer en/of uitkeringsgerechtigde. Voorbeeld: als een verzekeraar de polis tussentijds kan opzeggen, mag de verzekeringnemer dat ook. Dat gaat natuurlijk niet op bij fraude of bij een schadeclaim of premieachterstand. Bij schadeverzekeringen is er geen dekking als de premie - ook na een aanmaning - niet wordt betaald. Deze aanmaning moet na de vervaldag zijn verzonden en dient een termijn van 14 dagen te bevatten voor het alsnog betalen van de premie. Bij levensverzekeringen kan de verzekeraar volstaan met een waarschuwing en een betaaltermijn van één maand. Voorheen was een verzekering bij verzwijging geldig of nietig op basis van het alles of niets principe. In het nieuwe verzekeringsrecht is de verzekering niet nietig, maar hooguit opzegbaar. Het recht op uitkering kan geheel of gedeeltelijk vervallen. De verzwijgingsregeling bevat nog meer bepalingen die speciaal op de levensverzekering zijn afgestemd. Bij een verzekering met afkoopwaarde heeft de verzekeringnemer in ieder geval recht op de afkoopwaarde. 7

8 Maatschap, vof, cv: van oud naar nieuw Het oude onderscheid tussen enerzijds de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv) en anderzijds de maatschap zal in de nieuwe Wet Personenvennootschappen worden opgeheven. Dat verschil tussen het uitoefenen van een bedrijf en het uitoefenen van een beroep is achterhaald en beide worden dus vervangen door één rechtsvorm: de openbare vennootschap. Heeft die vennootschap naast tenminste één gewone vennoot, één of meerdere commanditaire vennoten, dan is er sprake van een commanditaire vennootschap. Bij elke vennootschap is het voor derden duidelijk wie onder de gezamenlijke naam naar buiten treden. Officieel heet dat een vennootschap tot het uitoefenen van een beroep of bedrijf dan wel tot het verrichten van beroeps- of bedrijfshandelingen die op een voor derden duidelijk kenbare wijze naar buiten optreedt onder een door haar als zodanig gevoerde naam. Zoniet dan is er sprake van een maatschap die geen rechtspersoonlijkheid heeft. De rechtspersoonlijkheid is overeengekomen in een notariële akte en opgenomen in het handelsregister. Achter de naam staat dan ovr (openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid) of cvr (commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid). Iedere vennoot is besturend vennoot tenzij anders is bepaald. De vennoten zijn hoofdelijk verbonden voor verbintenissen van de vennootschap. Dat is vergeleken met vroeger een uitbreiding van de aansprakelijkheid. Beroepsfouten van een vennoot leiden overigens niet tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de overige vennoten. De commanditaire vennoten zijn niet verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap. Als ze niet uitsluitend arbeid inbrengen zijn ze uitgesloten van de bevoegdheid voor rekening van de vennootschap rechtshandelingen te verrichten. Ze delen in het verlies van de vennootschap niet verder dan het bedrag van zijn/haar inbreng. Als de commanditaire vennoot in naam van de vennootschap optreedt of wanneer hij intern een beslissende invloed uitoefent op het handelen van de besturende vennoten, dan wordt hij tegenover derden hoofdelijk verbonden voor de ten tijde van deze handelingen ontstane verbintenissen. Ontbinding en voortzetting De nieuwe wet maakt onderscheid tussen een algehele ontbinding en een partiële ontbinding. Van algehele ontbinding is sprake: als dit uit de vennootschapsovereenkomst volgt; door opzegging van een vennoot, tenzij de overeenkomst anders bepaalt; als er tengevolge van het uittreden van een vennoot niet tenminste twee vennoten overblijven; wanneer de rechter dit bepaalt. De vennootschap met rechtspersoonlijkheid wordt daarnaast geheel ontbonden als wegens de toestand van de boedel het faillissement wordt opgeheven, door de beschikking tot vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement en door insolventie. Partiële ontbinding geldt slechts voor de vennoten die uittreden. Deze ontbinding volgt: als de vennoten dit overeenkomen; wanneer de betrokken vennoot onbekwaam wordt, failleert of overlijdt; als de vennoot rechtspersoon is en hij ophoudt te bestaan (ontbinding, fusie of splitsing); vanaf een in de vennootschapsovereenkomst aangeduid tijdstip; door opzegging door een vennoot aan de andere vennoten als dit in de overeenkomst is afgesproken (uittreding); door opzegging aan een vennoot door een of meer andere vennoten mits de overeenkomst dit bepaalt; door een rechterlijke uitspraak. Een uittredende vennoot verliest zijn aandeel in de goederen van de vennootschap. Hij heeft recht op een financiële vergoeding ter grootte van de waarde van zijn aandeel in het vermogen van de vennootschap. Opvolging? Opvolging is een vorm van uittreding of partiële ontbinding onder gelijktijdige toetreding van de nieuwe vennoot. In de overeenkomst van de vennootschap kan worden bedongen dat in geval van overlijden de vennootschap voortduurt met de erfgenamen, tenzij deze erfgenamen het in de overeenkomst opgenomen beding afwijzen. Fiscaliteit De vennootschap is fiscaal transparant voor de inkomstenen vennootschapsbelasting. Rechtspersoonlijkheid speelt voorts een rol bij de heffing van overdrachtsbelasting. De vennootschap zal als verkrijger worden aangemerkt. Ingangsdatum De wetgever wilde de nieuwe wet op 1 januari 2006 in laten gaan maar het is nog steeds onderwerp van gesprek in de Eerste Kamer. 8

9 Pensioenoverzichten in 2007 uniform KMP en KOSTER verzekeringen b.v. maken zich al jaren sterk voor duidelijke informatie over pensioenrechten. Dat lijkt vanzelfsprekend en de klanten van de meeste pensioenfondsen krijgen dan ook jaarlijks een pensioenoverzicht maar duidelijkheid is er niet. Nog niet, maar vanaf 1 januari 2007 zullen de leden van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen het Uniform Pensioenoverzicht invoeren. Daarmee zijn die overzichten ook beter vergelijkbaar en weten de pensioengerechtigden precies waar ze op kunnen rekenen. En dat is meer dan een kaal bruto bedrag per jaar of maand of een duister verhaal over de pensioengrondslag en franchise. De klant ziet o.a. waarop zijn of haar pensioen is gebaseerd, welk pensioen bereikbaar is, hoe dat is opgebouwd, welke uitkering volgt na overlijden voor of na de pensioendatum en wat er gebeurt bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Kortom, transparantie in alle opzichten. voorbeeld uniform pensioenoverzicht Werkgever krijgt eindheffing spaarloon alsnog terug Vanaf 1 januari van dit jaar is er naast de spaarloonregeling ook de levensloopregeling. Uw medewerker kan tot 1 juli a.s. aangeven van welke regeling hij gebruik wil maken. Best mogelijk dat hij/zij besluit om het bedrag dat dit jaar als spaarloon is geboekt vóór die datum terug te laten storten en alsnog deel te nemen aan de levensloopregeling. U heeft echter over dat spaarloon 25 procent eindheffing afgedragen. Krijgt u dat terug? Jazeker, de staatssecretaris keurt het goed dat u deze eindheffing van de loonbelasting aftrekt die u in 2006 aan de belastingdienst moet afdragen. 9

10 Nieuwe mogelijkheden voor vroegpensioen DGA De invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en levensloopregeling (Wet VPL) wil het eerder stoppen met werken afremmen. Dat geldt ook voor de DGA die meestal een vervroegde pensioenregeling op 60- tot 62-jarige leeftijd voor ogen stond. Dat was mogelijk dankzij een tijdelijk oudedagspensioen (TOP) als vast deel van de doorsnee DGA-pensioenregeling. Die TOP compenseerde bij VUT de nog niet uitbetaalde AOW en de premie maar dan moet u wel rekenen op een actuariële korting op uw pensioen. En toch... Met dat toch kunt u zich het beste vervoegen bij KMP. Want als uw pensioenregeling per 1 januari 2007 niet is aangepast aan de Wet VPL volgt conform de fiscale pensioenregeling (artikel 19b van de Wet op de loonbelasting 1964) een belastingheffing over de economische waarde van uw pensioenaanspraak. volksverzekeringen. Zodoende kon de DGA evenwicht brengen in het pensioen voor en na het 65ste levensjaar. Kon, verleden tijd, want door de Wet VPL komt hieraan een fiscaal einde voor DGA s die op 31 december 2004 nog geen 55 jaar waren. De DGA die ouder is treft het, want voor hem of haar blijft de vertrouwde regeling overeind. Het begon ooit met de Witteveen-wetgeving waarbij het jaarlijkse opbouwpercentage voor een levenslang oudedagspensioen werd verlaagd van 2,33 naar 2% en de AOW-franchise werd verhoogd, soms haast verdubbeld. De DGA kon toentertijd kiezen uit twee pensioenregelingen: in eigen beheer of via een professionele verzekeraar. Het voordeel van die tweede optie zit in de minimum franchise ( in 2006), een aantrekkelijker nabestaandenregeling en het gebruik van bezwaaren beroepsmogelijkheden (via de z.g. glijclausule). Een verzekeraar biedt kortom meer fiscale ruimte en mogelijkheden. Terug naar de jeugdiger DGA. De overheid heeft graag dat u doorwerkt tot uw 65-ste. Eerder stoppen is niet verboden Wat te doen? Er zijn verschillende mogelijkheden maar KMP geeft u in overweging: de pensioenleeftijd op 65 vast te stellen; uw TOP premievrij maken en omzetten in een levenslang oudedagspensioen vanaf uw 65-ste; uw vrijgevallen pensioenbudget te gebruiken om uw pensioenregeling zo te optimaliseren dat vervroegde pensionering mogelijk is; toezegging van een zogenaamd 40-deelnemingsjarenpensioen, een levenslang oudedagspensioen dat kan worden benut als een op 65 jaar gericht levenslang oudedagspensioen wordt vervroegd naar 63 jaar; gebruik te maken van de levensloopregeling waardoor u jaarlijks 12% van uw brutoloon mag gebruiken voor de opbouw van een levenslooptegoed; in het kader van deze levensloopregeling kunt u 210% van uw brutojaarloon sparen, een tegoed dat eveneens voor vervroegde pensionering in aanmerking komt. 10

11 De Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) stelt eisen U heeft er uiteraard al van gehoord of gelezen: financiële dienstverleners moeten hun deskundigheid kunnen aantonen met diploma s en permanente educatie en een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die wet was hard nodig door de toegenomen complexiteit van financiële producten, de vervaging tussen financiële sectoren en het grotendeels ontbreken van regelgeving. Bovendien stelde ook Brussel eisen. De Wfd legt de verantwoordelijkheid van dienstverleners vast en stelt regels om de consument te beschermen. Over welke diensten praten we? Daaronder vallen volgens de Wfd het aanbieden, adviseren, bemiddelen, herverzekeren en de gevolmachtigde agent. Financiële producten zijn o.a. betaalrekeningen, spaarrekeningen, kredieten, levensverzekeringen en verzekeringen die op basis van premies leiden tot een uitkering. De Wfd onderscheidt ook complexe financiële producten: combinaties van de hiervoor genoemde producten of bijvoorbeeld combinaties van levensverzekeringen en hypothecair krediet. Wat zijn nu kwaliteitskenmerken waaraan onder andere KOSTER verzekeringen en KMP moeten voldoen? Dat zijn achtereenvolgens betrouwbaarheid, deskundigheid, bedrijfsvoering en interne controle. Wij moeten ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van onze medewerkers en hun deskundigheid buiten twijfel staat. Dat betekent ook zorgplicht waarbij u kunt denken aan: eisen aan het adviestraject; de klachtenprocedure; de uitvoering van werkzaamheden conform de eisen van de Wfd; transparantie over de dienstverlening (lees: de communicatie); verbod tot overkreditering. De pensioenadviseurs van KMP staan ingeschreven bij Het Registerpensioenadviseur. Het RPA garandeert de cliënt deskundigheid en betrouwbaarheid van de bij hen ingeschreven adviseurs door middel van strenge toelatingseisen en een continue controle van vakkennis. Het ministerie van Financiën werkt aan een grote herziening van de wetgeving die het toezicht op financiële instellingen regelt, waarbij acht wetten worden vervangen door één nieuwe wet, de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit project heet de Hervorming van de financiële toezichtwetgeving. De Wft treedt op 1 januari 2007 in werking. 11

12 Wanbetalers premies Zorgwet worden aan de kaak gesteld Minister Hoogervorst wil wanbetalers in het nieuwe zorgstelsel geen kans geven. Verzekeraars moeten elkaar daarom waarschuwen voor wanbetalers, bijvoorbeeld als de klant overstapt. Voor bijstandsgerechtigden komt er een centrale registratie waardoor zij elektronisch tegen de lamp kunnen lopen en gemeenten kunnen ingrijpen. Zij kunnen de mensen helpen met het oplossen van financiële problemen door het leren beheren van hun budget. Welk budget?, vragen die gemeenten zich af. Bestandenkoppeling dient ook het opsporen van onverzekerden. Dat kan weliswaar maar dan moet er wel een soepeler regeling komen voor het uitwisselen van privacygevoelige info. De hiervoor noodzakelijke wetswijziging is nu in voorbereiding. Wat wordt het? Spaarloon? Levensloopregeling? Het is het een of het ander. Die keuze mogen uw medewerkers overigens jaarlijks maken. Moeilijk is het wel want beide regelingen zijn nauwelijks te vergelijken, met name m.b.t. de fiscaliteit. Fiscaal geldt bij levensloop de omkeerregel. De inleg vermindert het brutoloon (besparing loonbelasting en premies volksverzekeringen) en de uitkering is belast maar loonbelasting en premies volksverzekeringen zijn uitgesteld. Bij spaarloon is de inleg onbelast, het tegoed is tot maximaal ,- vrijgesteld van de heffing in box 3 en het tegoed kan na de blokkeringstermijn vrij van heffing worden opgenomen. Bij de levensloopregeling mag jaarlijks 12% van uw bruto inkomen ingelegd worden tot een maximum van 210%, bij spaarloon spaart uw medewerker per jaar maximaal 613,-. De verschillen blijven niet beperkt tot deze algemene fiscale aspecten. De aanwending voor pensioen, voor lijfrente of voor bijsparen in pensioen maakt eveneens verschil. Die verschillen blijken in de praktijk toch een grote rol te spelen of mensen kopschuw en onzeker te maken. De deelname aan de levensloopregeling is voorlopig minder dan 10%. De Tweede Kamer heeft besloten, dat medewerkers die al deelnemen aan een spaarloonregeling, tot halverwege dit jaar alsnog kunnen kiezen voor deelname aan de levensloopregeling. Nogmaals en kort door de bocht: spaarloon levert geld op, levensloop tijd. Spaarloon stimuleert het sparen, levensloop maakt combinatie van werktijd, zorg en vrije tijd wat makkelijker en kan bovendien gebruikt worden als aanvulling op het pensioen. 12

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Trefzeker. Levensloop

Trefzeker. Levensloop Trefzeker het december 2005 Service Schrift De nieuwe zorgverzekeringswet Vragen, vragen, vragen... Levensloop Special of spaarloon De belangrijkste data Aftellen naar het nieuwe zorgstelsel In dit bulletin

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Aan Werkgevers & Werknemers

Aan Werkgevers & Werknemers Primair Arbeidsvoorwaarden Advies Employee Benefits Financiële Diensten Verzekeringen Aan Werkgevers & Werknemers Dobbedreef 135 Postbus 11111 2301 EC Leiden T 071 52 88 000 F 071 52 88 222 Behandeld door

Nadere informatie

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ!

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ! info KOSTER info is een uitgave van Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Deze nieuwsbrief verschijnt wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag Aanvullend pensioen Pensioen is in de meeste gevallen opgebouwd uit drie pijlers: pensioen vanuit de overheid (AOW), pensioen opgebouwd via een of meerdere werkgevers en het pensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen Bayer B.V Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet de pensioenovereenkomst eruit? a. Wat houdt het Anw-hiaatpensioen in? b. Hoe wordt de premie berekend? c. Is het pensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Intermediairdagen 2011

Intermediairdagen 2011 Intermediairdagen 2011 De fiscale behandeling van ontslaguitkeringen Stamrechtvrijstelling of belast loon? November/december 2011 Stel: U wordt ontslagen U ontvangt wel een ontslaguitkering! En nu? Te

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering www.zichtadviseurs.nl Spaarloonregeling in 2011 U heeft een spaarloonrekening. Doel is om fiscaal aantrekkelijk te kunnen sparen. U kunt zelf bepalen waar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007 De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 11 december 2007 Wat is pensioen? Wat is Pensioen? Een uitkering bij: Ouderdom (65 jaar) Overlijden Arbeidsongeschiktheid (tot 65 jaar)

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie