Jaardocument Martini Ziekenhuis Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen"

Transcriptie

1 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

2

3 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

4 Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en opmaak Henk Jan Meenink Foto omslag Jan Buwalda Martini Ziekenhuis Van Swietenplein NT Groningen Postbus RM Groningen Tel. (050) Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

5 Leeswijzer Het jaardocument 2010 begint met een voorwoord van achtereenvolgens de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, waarin zij in het kort hun reactie geven op de gebeurtenissen in het verslagjaar en de toekomst. Na deze inleidende pagina s wordt het door het ministerie van VWS voorgeschreven format voor de Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument gevolgd. Onderdeel daarvan is de meer uitgebreide verslaglegging van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht, plus de geconsolideerde jaarrekening van het Martini Ziekenhuis. In het eerste hoofdstuk van dit jaardocument staan de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verantwoording over het verslagjaar. Als bijlage is de Vragenlijst onderzoek Ernst & Young inzake benchmark Governance in de zorg, meting 2011 jaarverslagen 2010 toegevoegd. Aan de hand van deze lijst is aangegeven waar bepaalde governance-aspecten in het jaardocument zijn opgenomen. De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar via archief Jaardocumenten, met uitzondering van de tabel Personeelsinformatie, de vragen over onderaanneming en eventuele gegevens over activiteiten die niet onder de Regeling verslaggeving WTZi vallen. Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunt u richten aan de afdeling Communicatie van het Martini Ziekenhuis, telefoonnummer: (050) of postbus 30033, 9700 RM Groningen. Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 5

6

7 Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inhoudsopgave... 7 Voorwoord Raad van Bestuur Organisatie Financiën Kwaliteit, veiligheid en transparantie ICT Santeon Strategische keuzes Toekomst Tot slot Voorwoord Raad van Toezicht Organisatie Financiën Onafhankelijk toezicht Dankwoord Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Organigram Martini Ziekenhuis ultimo Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap en adviesorganen Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid Beleid voor de komende jaren Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 7

8 Bijlage 1 Personalia Bijlage 2 Leden Vereniging Medische Staf ultimo 31 december Bijlage 3 Afkortingenlijst Bijlage 4 Gefactureerde DBC s* Bijlage 5 Productiecijfers Bijlage 6 Jaarverslag Santeon Volop in ontwikkeling Introductie De nieuwe naam Organisatie Resultaten Bijlage 7 (Medisch) specialistische opleidingen per Bijlage 8 Wetenschappelijke Publicaties Martini Ziekenhuis Proefschriften Artikelen en abstracts in peer-reviewed tijdschriften Overige publicaties Bijlage 9 Gemiddelde toegangs- en wachttijden in Bijlage 10 Vragenlijst onderzoek Ernst & Young inzake benchmark Governance in de zorg, meting 2011 jaarverslagen Jaarrekening Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

9 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 9

10 10 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

11 Voorwoord Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis biedt u het jaardocument 2010 aan. Het jaardocument geeft inzicht in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin we doelstellingen hebben gerealiseerd. Terugkijkend op 2010 blijkt dat het Martini Ziekenhuis volop in ontwikkeling is en dat de vaart er organisatiebreed goed in zit. De veranderingen die in 2009 zijn ingezet, hebben het afgelopen jaar verder vorm en inhoud gekregen. Het jaar 2010 was het eerste volledige werkzame jaar van de nieuwe Raad van Bestuur: met een positief gevoel kijken we hierop terug. Allerlei vernieuwingen mede ingegeven door de financiële situatie en de veranderende omgeving zijn in gang gezet. Een ieder heeft bijzonder hard gewerkt, wat heeft bijgedragen tot een positieve sfeer en meer ondernemingszin in de organisatie. Zo kan het ziekenhuis de kwalitatief goede patiëntenzorg, die bovendien goed gewaardeerd blijkt door patiënten, blijven bieden en verder verbeteren. Verder blijkt uit onderzoek dat het Martini Ziekenhuis als werkgever hoge waardering krijgt. Waardering die we ook in 2011 weer willen waarmaken. In 2009 waren al de zogenaamde zeepkistsessies geïntroduceerd om de lijnen tussen bestuur en medewerkers zo kort mogelijk te houden en directe uitwisseling van informatie meer mogelijk te maken. Het afgelopen jaar hebben we daar een wekelijkse weblog en een maandelijkse lunch met de Raad van Bestuur en steeds wisselende medewerkers aan toegevoegd. Met de Medische Staf heeft de Raad van Bestuur veelvuldig en constructief contact. Ook met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad, Verpleegkundige Advies Raad en de Cliëntenraad werd in het verslagjaar uiterst plezierig en goed overleg gevoerd. Organisatie Per 1 januari 2010 gingen de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s) van start. Deze organisatieverandering was in het jaar daarvoor grondig voorbereid. Desondanks blijft een dergelijk nieuwe werkwijze wennen. De RVE s kregen op verschillende fronten ondersteuning in hun bedrijfsvoering door de stafafdelingen, de managers volgden een management development programma een programma dat in 2011 een vervolg krijgt voor unithoofden en als Raad van Bestuur hielden we vinger aan de pols door gestructureerde kwartaalgesprekken waarin de verantwoording van de realisatiedoelstellingen en financiën werd besproken. Al met al heeft de invoering van deze organisatievorm geresulteerd in een versnelling van het ondernemersgericht handelen. Zo is bijvoorbeeld in 2010 de samenwerking van de nieuwe locatie van het dialysecentrum in Ny Smellinghe te Drachten verder ingevuld en is bij de RVE Kindergeneeskunde een centrum voor Kinderallergologie gestart. In de loop van 2010 hebben de RVE s zelf verder vorm gekregen en zijn de ontwikkelingen, veranderingen en projecten in de nieuwe organisatiestructuur en -cultuur ondergebracht onder het thema Martini Vooruit. Dit proces is aan het einde van het jaar geëvalueerd, waarbij zogenaamde attentiepunten zijn opgesteld op het gebied van ondermeer marktwerking, klanttevredenheid, tevredenheid van verwijzers en de wijze van besluitvorming. In 2011 gaat het ziekenhuis door met het ontwikkelen van de RVE s. Daarbij zullen onderwerpen als portfoliomanagement, Lean Six Sigma en het meerjaren strategisch beleidsplan samen met de RVE s vorm krijgen. Financiën In het afgelopen jaar bleven de financiën van het Martini Ziekenhuis een belangrijk punt van aandacht. Na grote gezamenlijke inspanning werd ruim voor het einde van 2009 een begroting voor 2010 geaccordeerd met daarin opgenomen een ombuiging van 5,5 miljoen euro. Deze begroting leidde ondermeer dankzij een aantal incidentele meevallers tot een prima jaarresultaat van 11,2 miljoen waarbij de financiële reserves van het ziekenhuis konden worden aangevuld van 6,7% naar circa 11,2% van de jaaromzet. Het doel blijft om binnen drie tot vier jaar een reserve van 15% te bereiken. Of dat doel wordt gehaald is ook afhankelijk van de besluiten die de politiek neemt. Zo werd eind 2010 bekend dat ziekenhuizen een budgetkorting krijgen opgelegd over Voor het Martini Ziekenhuis betekent dit een aanvullende korting op de begroting 2011 van 4,5 miljoen. Eenzelfde bedrag was met moeite in de juist vastgestelde begroting aangemerkt als ombuiging. Op dergelijke omgevingsfactoren heeft een ziekenhuis weinig tot geen invloed, wat besturen lastig maakt. Ook de ontwikkelingen in het stelsel geven onzekerheid: blijft het marktsysteem al dan niet met een maximum aan groei leidend of gaan we terug naar een budgetsysteem. De vraag die daarbij rijst, is hoe we om zullen gaan met de groeiende zorgvraag. Wat gaat de burger betalen en wat betaalt de overheid. Deze onzekerheden vormen een risico voor de bedrijfsvoering van ziekenhuizen. Deze onzekerheden zijn nog vele malen groter door de implementatie van DOT (DBC s Op weg naar Transparantie), een systeem dat de minister per 1 januari 2012 wil laten doorvoeren. De op zichzelf goede ontwikkeling, moet echter onder Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 11

12 veel storm en stoom worden uitgevoerd. De exacte financiële consequenties zijn voor veldpartijen nog in hoge mate ondoorzichtig. Het Martini Ziekenhuis heeft een uitgebreide projectstructuur voor DOT ingericht en probeert samen met de Santeoncollega s vroegtijdig schaduw te draaien. De renovatie van het voormalige ziekenhuis naast het nieuwe ziekenhuis is in 2010 zowel financieel als qua planning beter onder controle gekomen. In 2011 krijgt de renovatie definitief zijn beslag, omdat enkele projecten nog doorlopen in dat jaar. Eind 2010 is de laatste polikliniek van de locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan verhuisd naar het ziekenhuis aan het Van Swietenplein. Daarmee zit het gehele ziekenhuis echt op één locatie. Voor de medewerkers die al enkele jaren in afwachting waren van de definitieve verhuizing, een prachtig gegeven. Door de veranderde wet- en regelgeving wordt vastgoed steeds meer een strategisch onderwerp binnen ziekenhuizen. Hoewel het Martini Ziekenhuis voor de korte termijn (2009, 2010 en 2011) gebruik heeft kunnen maken van de overgangsregeling kapitaalslasten, is hier voor de lange termijn een blijvend risico aanwezig. Het ziekenhuis zit met aantoonbaar hogere kosten dan ziekenhuizen zonder nieuwbouw. Daarbij is natuurlijk op lange termijn de vraag of de huidige stapel stenen het organisatieverband van de toekomst vormt. Desalniettemin heeft een meerjarenscenario laten zien dat de inschatting is, dat het Martini Ziekenhuis voor de lange termijn voldoende cash flow kan genereren om deze financiële problematiek te ondervangen. Ook op het gebied van governance, risicomanagement en management accounting werd in het afgelopen jaar niet stilgezeten binnen ons ziekenhuis. De planning- en controlcyclus werd strakker neergezet, een systeem van kwartaalgesprekken met gerichte onderwerpen, zoals kwaliteit en veiligheid, personeel, innovatie en financiën kwam in uitvoering en de managementinformatie was beter, sneller en uitgebreider. Dit alles leidde tot een meer transparante verbetercultuur waarbij de PDCA-cyclus steeds beter wordt doorlopen. Ook in rapportagetermen werden hierdoor veel verbeteringen zichtbaar, mede leidend tot de prijs voor het beste jaarverslag van de Nederlandse zorginstellingen in Kwaliteit, veiligheid en transparantie De ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie werd eind 2009 behaald. Een accreditatie is echter nooit een doel op zich, maar een middel om de eigen kwaliteit te toetsen en continu te verbeteren. Veiligheid blijft de komende jaren een ziekenhuisbreed thema. Naast patiëntveiligheid is er aandacht voor arboveiligheid, informatiebeveiliging en het versterken van het algemene beveiligingsniveau van het ziekenhuis. Naast alertheid van medewerkers op veiligheid, is gastvrijheid en het geven van de beste service aan de patiënt van groot belang. Onder het thema Welkom/Wel thuis hielden we in het ziekenhuis najaar 2010 de Week van de Gastvrijheid. Waarin naast de gebruikelijke gastvrijheid patiënten extra werden verwend. Een gebaar dat enorm werd gewaardeerd. Daarnaast werden alle medewerkers en vrijwilligers die in het ziekenhuis het eerste patiëntencontact hebben, getraind in Gastvrije Communicatie. Niet onvermeld mag blijven de GMP-ze erkenning van onze nieuwe apotheek, een project waaraan parallel aan de verhuizing veel aandacht is besteed. ICT In 2010 is met name aandacht besteed aan de interne organisatie, de herstructurering van het stafdirectoraat ICT en de continuïteit en bereikbaarheid van systemen. Mede naar aanleiding van een blusincident moesten we tot vervanging van een groot deel van het serverpark overgaan. Hierachter ligt de vraag hoe het ziekenhuis op lange termijn met de infrastructuur wil omgaan. Dit krijgt in 2011 een vervolg. De landelijke discussie over het EPD wachten we niet af. In het Martini Ziekenhuis gaan we door met onze eigen EPD-faciliteit, omdat deze veel kwaliteit- en efficiencyverbeteringen met zich meebrengt. De certificering voor NEN 7510 is daarbij een uitdrukkelijk aandachtspunt. Santeon Het samenwerkingsverband Santeon de nationale ziekenhuisgroep van zes topklinische ziekenhuizen verspreid over heel Nederland is veelbelovend. Naast doelstellingen op het gebied van Bedrijfsvoering, ICT en Inkoop wordt ook gewerkt aan de uitwisseling en vergelijking van Kwaliteitsgegevens. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld in Santeonverband de Consumer Quality-Index afgenomen, samen met zorgverzekeraars. Het is voor het eerst dat dit in groepsverband gebeurt. Het onderzoek is gesteund door de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Een van de mogelijkheden om je als ziekenhuis te vergelijken met soortgelijke ziekenhuizen. 12 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

13 Strategische keuzes De Raad van Bestuur ziet het Martini Ziekenhuis als een open systeem dat actief in verbinding staat met zijn directe omgeving. De kernwaarden van het ziekenhuis Betrouwbaar, Betrokken en Open vormen daartoe de basis. Deze eigen basis van het ziekenhuis wordt versterkt door het ontwikkelen van een nieuwe meerjarenstrategie. De Raad van Bestuur heeft zichzelf de opdracht gesteld in 2011 een breed gedragen strategie te ontwikkelen, waarin de keuze wordt gemaakt voor een aantal speerpunten waarop het Martini Ziekenhuis zich verder wil ontwikkelen tot excellent ziekenhuis. In 2010 is een nieuwe internetstrategie ontwikkeld, waar een nieuwe website onderdeel van uitmaakt. Op deze manier bieden we patiënten, bezoekers en verwijzers meer mogelijkheden om elektronisch informatie met ons uit te wisselen. In de nabije toekomst wordt het voor patiënten en verwijzers mogelijk zelf elektronisch afspraken te maken. Belangrijk zijn de banden met de directe omgeving en de regio. Het afgelopen jaar heeft het Martini Ziekenhuis gewerkt aan het verder verbeteren van de goede relatie met de eerste lijn. In 2011 opent het ziekenhuis een huisartsenpost nabij, maar wel apart van de Spoed Eisende Hulp en zal ook de genoemde internetstrategie meer mogelijkheden bieden voor contact. Daarnaast zijn gesprekken met collega-ziekenhuizen in Drachten en Assen voor samenwerking op inhoud gaande met als doel de kwaliteit in de keten te verhogen. Verzekeraars zijn hierbij aangehaakt. Toekomst In 2010 werden grote stappen gezet op het gebied van de omvorming van de interne structuur. We merken dat de betrokkenheid en het maatschappelijk ondernemerschap hiermee aanzienlijk is gestimuleerd. Uiteraard wordt deze ontwikkeling voortgezet. In 2011 willen we nadrukkelijk de focus leggen op het profiel van het Martini Ziekenhuis, gebaseerd op een nieuw tot stand te brengen meerjarenbeleidsplan. Hierin vindt de nadere uitwerking van speerpunten plaats zoals die tot op heden zijn benoemd: e-health, veiligheid en brandwonden. Daarnaast gaan we verder met de verpakking van de zorg: de beleving van gastvrijheid passend bij de open sfeer en de kleurrijke omgeving van het nieuwe gebouw. Op gebied van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid gaat het ziekenhuis verder met het stroomlijnen van processen met Lean Six Sigma. Uiteraard komt er een vervolg op de behaalde tweede ster met de NIAZ-accreditatie. Hierin zitten onderdelen rond kwaliteitsindicatoren, veiligheidsprogramma s en -rondes en het algehele risicomanagement. Richting de buitenwereld is het Martini gericht aan het kijken naar strategisch partnership met enkele zorgverzekeraars, samenwerking met de eerste lijn en verplegings- en verzorgingstehuizen, maar ook zoals eerder vermeld met andere ziekenhuizen. Tot slot Het Martini Ziekenhuis heeft een hoog ambitieniveau. Ambitie die we nodig hebben om alle externe ontwikkelingen die op ons afkomen het hoofd te bieden en om door te ontwikkelen naar een proactieve ziekenhuisorganisatie met herkenbare speerpunten. Dit alles is erop gericht om de continuïteit van het Martini Ziekenhuis te waarborgen, de zorg voor de patiënten in onze regio op een goede manier verder in te vullen. Onze ambitie is onze goede reputatie verder te verbeteren en zelfbewust te werken aan een gezonde toekomst: voor patiënten, personeel en de organisatie. De kracht van ons ziekenhuis is gelegen in zijn gemotiveerde mensen. We zijn hen medewerkers, medisch specialisten én alle vrijwilligers van het Martini Ziekenhuis bijzonder erkentelijk dat zij zich weer elke dag opnieuw met hart en ziel inzetten voor patiënten die zich aan onze zorg toevertrouwen! Groningen, 27 april 2011 Hans Feenstra, Voorzitter Raad van Bestuur Paul van der Wijk, Lid Raad van Bestuur Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 13

14 Voorwoord Raad van Toezicht Met het jaardocument 2010 geeft het Martini Ziekenhuis inzicht in de activiteiten en de gerealiseerde doelstellingen in het afgelopen jaar en de daarmee gemoeide middelen. De Raad van Toezicht doet verslag van de wijze waarop hij zijn toezichthoudende taak op gebied van strategie, het beleid en algemene zaken in het verslagjaar heeft uitgeoefend. Het doel is toezien of de organisatie de doelen die ze zichzelf op de verschillende (functionele) gebieden heeft gesteld, heeft gehaald. Daarbij dient de Raad van Toezicht te handelen in het belang van allen die bij de organisatie zijn betrokken. In de zorg is dat met name ook het belang van patiënten en hun familie. Dit belang is breder dan strikt de zorg voor de eigen patiënten. Het gaat hier om een publiek belang, te weten de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De verslaglegging is nadrukkelijk gebaseerd op de beginselen van de Governancecode. Het afgelopen jaar had de Raad van Toezicht de volgende specifieke aandachtspunten: de interne organisatie en de financiële situatie van het ziekenhuis, en onafhankelijk toezicht houden. Organisatie 2010 was het eerste volle werkzame jaar van de nieuwe Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht constateert dat dit bestuur voortvarend aan de slag is gegaan: er is orde gebracht op financieel gebied en de ingezette organisatieverandering de invoering van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden heeft verder vorm gekregen. De Raad verwacht dat deze zogenaamde RVE-vorming de komende jaren haar verdere uitwerking zal hebben op de cultuur van het ziekenhuis en het gedrag van medewerkers. Binnen de RVE-structuur is er direct contact tussen de Raad van Bestuur en de betreffende managers. Door regelmatig en structureel overleg houdt het Bestuur de vinger aan de pols. De Raad van Toezicht vervult, naast de toezichthoudende rol, voor de Raad van Bestuur de rol van werkgever. Daartoe heeft de voorzitter regelmatig contact met de voorzitter van de Raad van Bestuur om indien nodig als klankbord te fungeren. Jaarlijks worden functioneringsgesprekken gevoerd waarbij gekeken wordt of de gemaakte afspraken zijn gehaald. Ook zijn wederzijds evaluatiegesprekken gevoerd, binnen de Raad van Toezicht en tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Financiën Tot tevredenheid van de Raad van Toezicht is de financiële positie van het ziekenhuis in 2010 aanmerkelijk verbeterd met een resultaat van 11,2 miljoen en een bereikte vermogensratio van ruim 11%. Helaas zijn de meevallers nagenoeg allemaal incidenteel van aard. De omgeving is een grote onzekere factor die goed financieel bestuur van een ziekenhuis lastig maakt. Ad hoc besluiten van de politiek tot het opleggen van een grote korting maakt het financieel gezond houden van een organisatie tot een ware uitdaging. Zeker bezien in combinatie met allerlei andere maatregelen op bijvoorbeeld het gebied van marktwerking. Een langetermijnvisie en een daarbij behorende planning geeft een organisatie als deze meer houvast voor de toekomst. Onafhankelijk toezicht De Raad van Toezicht is zich bewust van het belang van het goed toezicht houden. De afspraken in de Zorgbrede Governancecode 2010 zijn daarbij leidend. Tevens hecht de Raad van Toezicht er waarde aan een onafhankelijke positie in te nemen. Die onafhankelijkheid wordt binnen de Raad geborgd door aan de ene kant leden te benoemen die voldoen aan het criterium van onafhankelijkheid in denken en persoon. Aan de andere kant is dit vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. In 2010 is geen belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie geconstateerd. Om goed toezicht te kunnen houden zijn binnen de Raad diverse specialismen vertegenwoordigd. Het krachtenveld waarin een ziekenhuis zich bevindt, is voortdurend aan verandering onderhevig. Daar houdt de Raad met de benoeming van nieuwe leden rekening mee. Met ingang van 1 januari 2011 zijn twee nieuwe leden benoemd, met deskundigheid op gebied van ICT, financiën, risico-management en bouw. De Raad onderhoudt goed contact met de leden van de Raad van Bestuur en met de verschillende gremia in en van het ziekenhuis Ondernemingsraad, bestuur Vereniging Medische Staf en de Cliëntenraad. Deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten van organisaties als de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg worden met regelmaat bezocht. Tevens is intern een programma voorbereid om ziekenhuisspecifieke informatie over te dragen. Om daarnaast ook sfeer te proeven in het ziekenhuis is begin 2011 een bezoek gebracht aan de gerenoveerde oudbouw, waaronder de nieuwe apotheek en keuken. 14 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

15 Het eigen functioneren is jaarlijks terugkerend onderdeel van de raadsagenda. Daarnaast is in 2010 samen met een extern deskundige het functioneren van de Raad geëvalueerd, waaruit een aantal aandachtspunten naar voren is gekomen. Eén van de bevindingen is dat de Raad gekarakteriseerd kan worden als evenwichtig, coöperatief en betrokken, maar de neiging heeft soms te weinig afstand te houden. Dankwoord De Raad van Toezicht is alle betrokkenen erkentelijk voor de wijze waarop zij zich in het jaar 2010 hebben ingezet voor de patiëntenzorg. Hartelijk dank daarvoor aan alle medewerkers, medisch specialisten, vrijwilligers en relaties. De Raad van Toezicht rekent ook het komend jaar op uw aller inzet en betrokkenheid, gezien alle ontwikkelingen niet in de laatste plaats op het gebied van wet- en regelgeving en daaruit voortvloeiende veranderingen die op de gezondheidszorg afkomen. De Raad van Toezicht wil op deze plaats ook zijn vertrekkende leden, de heren Postema en Remkes, hartelijk danken voor hun inzet en collegialiteit in de afgelopen jaren. Groningen, 16 mei 2011 Mw. prof.mr.dr. E.M. Kneppers-Heijnert Voorzitter Raad van Toezicht Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 15

16 16 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

17 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Bij het opstellen van het jaardocument 2010 is de structuur gevolgd van het voorgeschreven format voor de Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument, zoals aangereikt door het Ministerie van VWS, met daarbij enkele aanvullende onderwerpen die het Martini Ziekenhuis van belang vindt om te vermelden. Het jaardocument is als volgt opgebouwd: Deel 1: maatschappelijk verslag Hoofdstuk 2: profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van het Martini Ziekenhuis. Hoofdstuk 3: onderwerpen betreffende corporate governance, de wijze van besturing en bedrijfsvoering van het ziekenhuis en de wijze waarop medezeggenschap is geregeld. Hoofdstuk 4: de gerealiseerde prestaties op diverse terreinen, de ontwikkeling van het meerjarenbeleid en de plannen voor Bijlagen: personalia, leden Vereniging Medische Staf, lijst met gehanteerde begrippen en afkortingen, gefactureerde DBC s, productiecijfers, het jaarverslag van Santeon, medisch specialistische opleidingen, wetenschappelijke publicaties, de gemiddelde toegangs- en wachttijden en een vragenlijst benchmark Governance in de zorg. Deel 2: jaarrekening Financiële prestaties: de jaarrekening 2010 en de toelichting daarop. Verder is de DigiMV onderdeel van dit jaardocument. De DigiMV bevat digitale vragenlijsten waarin de kern- en productiegegevens van het Martini Ziekenhuis worden uitgevraagd. Het Martini Ziekenhuis levert de prestatieindicatoren en de indicatoren Veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen van de IGZ aan en de kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. De indicatoren zijn te raadplegen via archief Jaardocumenten. Het RIVM voert een onderzoek uit naar stralingsdoses van patiënten. Het Martini Ziekenhuis deed niet mee aan het vooronderzoek in Het ziekenhuis participeert wel in de webenquête voor het vaststellen van de doses in de praktijk. Dit onderzoek start 1 februari 2011, 1 juli 2011 moeten alle gegevens door de ziekenhuizen zijn aangeleverd. Het jaardocument en de jaarrekening worden jaarlijks gedeponeerd bij het CIBG en zijn tevens in te zien via archief Jaardocumenten. Conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) moet elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie publiceren, als dat uitgaat boven dat van de ministers (artikel 5 Wet Toelating Zorginstellingen). Deze gegevens zijn terug te vinden in de jaarrekening en de DigiMV. Het jaardocument 2010 is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis op 27 april 2011 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 16 mei 2011 in aanwezigheid van de accountant, Ernst &Young. De controleverklaring is opgenomen bij de jaarrekening. Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 17

18 18 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

19 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, afgekort Martini Ziekenhuis Adres Van Swietenplein 1 Postcode 9728 NT Plaats Groningen Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Twitteraccount Website 2.2 Structuur van het concern Structuur Het Martini Ziekenhuis is een stichting en wordt geleid door een Raad van Bestuur waarop toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht, waarin een groot aantal verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn (zie voorwoord Raad van Toezicht en paragraaf 3.1.3), bestaat uit onafhankelijke leden. De organisatie bestaat uit een groot aantal Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s), waarbij sprake is van een duaal management: de verantwoordelijkheid voor de RVE ligt bij een organisatorisch manager van het ziekenhuis en een afgevaardigde van de maatschap of de vakgroep, de medisch manager. Naast de RVE s heeft het ziekenhuis een aantal stafdirectoraten en stafafdelingen. In 2010 is het Martini Ziekenhuis gefuseerd met de Stichting Martini Bijzondere Projecten. Bij deze fusie was het Martini Ziekenhuis de verkrijgende rechtspersoon en de onderliggende BV s van Stichting Martini Bijzondere Projecten (Martini Care Business Center B.V. en Martini Care Business Center Exploitatie B.V.) zijn daarmee in handen gekomen van het Martini Ziekenhuis. Adviesorganen Binnen het Martini Ziekenhuis zijn vier inspraak- en/of adviesorganen actief. Dit zijn: De Vereniging Medische Staf Martini Ziekenhuis (VMS), zie paragraaf De Cliëntenraad (CR), zie paragraaf De Ondernemingsraad (OR), zie paragraaf De Verpleegkundige Advies Raad (VAR), zie paragraaf Deze organen geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten en beleidskwesties. Commissies Binnen het ziekenhuis zijn onder andere de volgende commissies actief: Medisch Ethische Commissie (MEC), zie paragraaf Klachtencommissie voor patiënten, zie paragraaf VIM-commissie (Veilig Incident Melden), zie paragraaf Klachtencommissie voor medewerkers, zie paragraaf Necrologiecommissie, zie paragraaf Entiteiten De volgende entiteiten zijn gelieerd aan het Martini Ziekenhuis: Stichting Fonds Bijzondere Voorzieningen Martini Ziekenhuis Stichting Helpman Stichting Kiwanishuis Stichting De Mantel Steunstichting Medische Apparatuur Martini Ziekenhuis Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 19

20 Het Martini Ziekenhuis bezit 100% van de aandelen van: Martini Care Business Center B.V. dat op haar beurt 100% van de aandelen van MCBC Exploitatie B.V. bezit. Consolidaties De jaarrekening van het Martini Ziekenhuis wordt geconsolideerd met Martini Ondersteunende Diensten B.V. Martini Ondersteunende Diensten B.V. is een samenwerkingsverband van het Martini Ziekenhuis met Vebego Facility Services B.V., waarin de schoonmaakactiviteiten zijn ondergebracht. De MZ lease maatschappijen, waarmee in voorgaande jaren nog consolidaties hebben plaatsgevonden, zijn in 2010 geliquideerd. Organigram Martini Ziekenhuis ultimo 2010 Raad van Toezicht Cliëntenraad VAR Raad van Bestuur Medische Staf OR Staf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden Ondersteuning RvB Financiën Apotheek Brandwondencentrum Cardiologie Chrirurgie Secretariaat RvB HRM Dermatologie Geriatrie Gynaecologie/ Verloskunde Intensive Care Secretaris RvB ICT Interne geneeskunde Kindergeneeskunde Klinische Psychologie KNF Affiliatiecoördinator Faciliteiten KNO Van Swieten Instituut Wetenschappelijk Instituut Longziekten Maag-, Darm-, Leverziekten Bouwzaken Inkoop & Logistiek Centrum Medische services Mond-, Kaak-, Aangezichtschirurgie Neurochirurgie Neurologie Juridisch adviseur Kwaliteit/Veiligheid/ Infectiepreventie/Innovatie/ Ombudsfunctionaris Oogheelkunde OK/Anesthesie Oncologie i.o. Orthopedie Afdeling Communicatie Pathologie Plastische chirurgie Psychiatrie Radiologie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde SEH Urologie 20 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2011 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2011 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2011 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Redactiecommissie

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2012. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2012 Martini Ziekenhuis Groningen Foto omslag In het Martini Ziekenhuis investeren we als topklinisch opleidingsziekenhuis (Teaching Hospital) volop in opleiding en ontwikkeling; de resultaten

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie december 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie december 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie december 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Groningen Het activiteitenplan 2015 van de Cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis Groningen is een afgeleide van het Beleidsplan van de Cliëntenraad

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 Dit jaardocument wordt op enkele onderdelen nog aangevuld. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden verwacht (met name IGZ-indicatoren). Daarnaast

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de WBMV Code Tabel v20090401 Ingangsdatum tabel: 20090701 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Profiel. Medisch Centrum Leeuwarden. Bestuurder / Voorzitter van de directie

Profiel. Medisch Centrum Leeuwarden. Bestuurder / Voorzitter van de directie Profiel Medisch Centrum Leeuwarden Bestuurder / Voorzitter van de directie Medisch Centrum Leeuwarden Bestuurder / Voorzitter van de Directie Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch opleidingsziekenhuis

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2015

MEDISCH SPECIALIST 2015 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2015 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg De trein dendert door De medisch specialist in nieuwe tijden Actualiteitensymposium Woensdag

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profiel. Stichting Nij Smellinghe. Lid Raad van Toezicht

Profiel. Stichting Nij Smellinghe. Lid Raad van Toezicht Profiel Stichting Nij Smellinghe Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Nij Smellinghe Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis met een capaciteit van 339 bedden en meer dan 1300 medewerkers. Het ziekenhuis

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

1.4.7 Garantstellingen, leningen en verhuur en instandhouding van welzijnsaccommodaties

1.4.7 Garantstellingen, leningen en verhuur en instandhouding van welzijnsaccommodaties Bijlage 1: Passages uit Subsidiebeleid Samenlevingszaken 2009-2012 1.4.7 Garantstellingen, leningen en verhuur en instandhouding van welzijnsaccommodaties De gemeente kan aan een activiteit die gekoppeld

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Ziekenhuizen Dit jaardocument wordt mogelijk op enkele onderdelen nog gewijzigd. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden verwacht. Kijk altijd

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Profiel. Manager Hospitality en Logistiek. 29 september Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente

Profiel. Manager Hospitality en Logistiek. 29 september Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Profiel Manager Hospitality en Logistiek 29 september 2017 Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06-2900

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

De gang van zaken op de poliklinieken

De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken in het Kennemer Gasthuis Met deze folder kunt u zich voorbereiden op een bezoek aan één van de poliklinieken van het Kennemer

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Goeloe AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/010888 Uw brief van: 23

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ Inhoudsopgave 1. Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ 3 2. B-laag 4 3. C-laag 5 4. A-laag

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen Wegwijs in het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG-terrein Ingangnummers Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie (poli) 9 Accare, Kinderpsychiatrie 30 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Centrum

Nadere informatie