Jaardocument Martini Ziekenhuis Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen"

Transcriptie

1 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

2

3 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

4 Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en opmaak Henk Jan Meenink Foto omslag Jan Buwalda Martini Ziekenhuis Van Swietenplein NT Groningen Postbus RM Groningen Tel. (050) Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

5 Leeswijzer Het jaardocument 2010 begint met een voorwoord van achtereenvolgens de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, waarin zij in het kort hun reactie geven op de gebeurtenissen in het verslagjaar en de toekomst. Na deze inleidende pagina s wordt het door het ministerie van VWS voorgeschreven format voor de Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument gevolgd. Onderdeel daarvan is de meer uitgebreide verslaglegging van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht, plus de geconsolideerde jaarrekening van het Martini Ziekenhuis. In het eerste hoofdstuk van dit jaardocument staan de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verantwoording over het verslagjaar. Als bijlage is de Vragenlijst onderzoek Ernst & Young inzake benchmark Governance in de zorg, meting 2011 jaarverslagen 2010 toegevoegd. Aan de hand van deze lijst is aangegeven waar bepaalde governance-aspecten in het jaardocument zijn opgenomen. De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar via archief Jaardocumenten, met uitzondering van de tabel Personeelsinformatie, de vragen over onderaanneming en eventuele gegevens over activiteiten die niet onder de Regeling verslaggeving WTZi vallen. Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunt u richten aan de afdeling Communicatie van het Martini Ziekenhuis, telefoonnummer: (050) of postbus 30033, 9700 RM Groningen. Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 5

6

7 Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inhoudsopgave... 7 Voorwoord Raad van Bestuur Organisatie Financiën Kwaliteit, veiligheid en transparantie ICT Santeon Strategische keuzes Toekomst Tot slot Voorwoord Raad van Toezicht Organisatie Financiën Onafhankelijk toezicht Dankwoord Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Organigram Martini Ziekenhuis ultimo Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap en adviesorganen Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid Beleid voor de komende jaren Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 7

8 Bijlage 1 Personalia Bijlage 2 Leden Vereniging Medische Staf ultimo 31 december Bijlage 3 Afkortingenlijst Bijlage 4 Gefactureerde DBC s* Bijlage 5 Productiecijfers Bijlage 6 Jaarverslag Santeon Volop in ontwikkeling Introductie De nieuwe naam Organisatie Resultaten Bijlage 7 (Medisch) specialistische opleidingen per Bijlage 8 Wetenschappelijke Publicaties Martini Ziekenhuis Proefschriften Artikelen en abstracts in peer-reviewed tijdschriften Overige publicaties Bijlage 9 Gemiddelde toegangs- en wachttijden in Bijlage 10 Vragenlijst onderzoek Ernst & Young inzake benchmark Governance in de zorg, meting 2011 jaarverslagen Jaarrekening Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

9 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 9

10 10 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

11 Voorwoord Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis biedt u het jaardocument 2010 aan. Het jaardocument geeft inzicht in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin we doelstellingen hebben gerealiseerd. Terugkijkend op 2010 blijkt dat het Martini Ziekenhuis volop in ontwikkeling is en dat de vaart er organisatiebreed goed in zit. De veranderingen die in 2009 zijn ingezet, hebben het afgelopen jaar verder vorm en inhoud gekregen. Het jaar 2010 was het eerste volledige werkzame jaar van de nieuwe Raad van Bestuur: met een positief gevoel kijken we hierop terug. Allerlei vernieuwingen mede ingegeven door de financiële situatie en de veranderende omgeving zijn in gang gezet. Een ieder heeft bijzonder hard gewerkt, wat heeft bijgedragen tot een positieve sfeer en meer ondernemingszin in de organisatie. Zo kan het ziekenhuis de kwalitatief goede patiëntenzorg, die bovendien goed gewaardeerd blijkt door patiënten, blijven bieden en verder verbeteren. Verder blijkt uit onderzoek dat het Martini Ziekenhuis als werkgever hoge waardering krijgt. Waardering die we ook in 2011 weer willen waarmaken. In 2009 waren al de zogenaamde zeepkistsessies geïntroduceerd om de lijnen tussen bestuur en medewerkers zo kort mogelijk te houden en directe uitwisseling van informatie meer mogelijk te maken. Het afgelopen jaar hebben we daar een wekelijkse weblog en een maandelijkse lunch met de Raad van Bestuur en steeds wisselende medewerkers aan toegevoegd. Met de Medische Staf heeft de Raad van Bestuur veelvuldig en constructief contact. Ook met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad, Verpleegkundige Advies Raad en de Cliëntenraad werd in het verslagjaar uiterst plezierig en goed overleg gevoerd. Organisatie Per 1 januari 2010 gingen de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s) van start. Deze organisatieverandering was in het jaar daarvoor grondig voorbereid. Desondanks blijft een dergelijk nieuwe werkwijze wennen. De RVE s kregen op verschillende fronten ondersteuning in hun bedrijfsvoering door de stafafdelingen, de managers volgden een management development programma een programma dat in 2011 een vervolg krijgt voor unithoofden en als Raad van Bestuur hielden we vinger aan de pols door gestructureerde kwartaalgesprekken waarin de verantwoording van de realisatiedoelstellingen en financiën werd besproken. Al met al heeft de invoering van deze organisatievorm geresulteerd in een versnelling van het ondernemersgericht handelen. Zo is bijvoorbeeld in 2010 de samenwerking van de nieuwe locatie van het dialysecentrum in Ny Smellinghe te Drachten verder ingevuld en is bij de RVE Kindergeneeskunde een centrum voor Kinderallergologie gestart. In de loop van 2010 hebben de RVE s zelf verder vorm gekregen en zijn de ontwikkelingen, veranderingen en projecten in de nieuwe organisatiestructuur en -cultuur ondergebracht onder het thema Martini Vooruit. Dit proces is aan het einde van het jaar geëvalueerd, waarbij zogenaamde attentiepunten zijn opgesteld op het gebied van ondermeer marktwerking, klanttevredenheid, tevredenheid van verwijzers en de wijze van besluitvorming. In 2011 gaat het ziekenhuis door met het ontwikkelen van de RVE s. Daarbij zullen onderwerpen als portfoliomanagement, Lean Six Sigma en het meerjaren strategisch beleidsplan samen met de RVE s vorm krijgen. Financiën In het afgelopen jaar bleven de financiën van het Martini Ziekenhuis een belangrijk punt van aandacht. Na grote gezamenlijke inspanning werd ruim voor het einde van 2009 een begroting voor 2010 geaccordeerd met daarin opgenomen een ombuiging van 5,5 miljoen euro. Deze begroting leidde ondermeer dankzij een aantal incidentele meevallers tot een prima jaarresultaat van 11,2 miljoen waarbij de financiële reserves van het ziekenhuis konden worden aangevuld van 6,7% naar circa 11,2% van de jaaromzet. Het doel blijft om binnen drie tot vier jaar een reserve van 15% te bereiken. Of dat doel wordt gehaald is ook afhankelijk van de besluiten die de politiek neemt. Zo werd eind 2010 bekend dat ziekenhuizen een budgetkorting krijgen opgelegd over Voor het Martini Ziekenhuis betekent dit een aanvullende korting op de begroting 2011 van 4,5 miljoen. Eenzelfde bedrag was met moeite in de juist vastgestelde begroting aangemerkt als ombuiging. Op dergelijke omgevingsfactoren heeft een ziekenhuis weinig tot geen invloed, wat besturen lastig maakt. Ook de ontwikkelingen in het stelsel geven onzekerheid: blijft het marktsysteem al dan niet met een maximum aan groei leidend of gaan we terug naar een budgetsysteem. De vraag die daarbij rijst, is hoe we om zullen gaan met de groeiende zorgvraag. Wat gaat de burger betalen en wat betaalt de overheid. Deze onzekerheden vormen een risico voor de bedrijfsvoering van ziekenhuizen. Deze onzekerheden zijn nog vele malen groter door de implementatie van DOT (DBC s Op weg naar Transparantie), een systeem dat de minister per 1 januari 2012 wil laten doorvoeren. De op zichzelf goede ontwikkeling, moet echter onder Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 11

12 veel storm en stoom worden uitgevoerd. De exacte financiële consequenties zijn voor veldpartijen nog in hoge mate ondoorzichtig. Het Martini Ziekenhuis heeft een uitgebreide projectstructuur voor DOT ingericht en probeert samen met de Santeoncollega s vroegtijdig schaduw te draaien. De renovatie van het voormalige ziekenhuis naast het nieuwe ziekenhuis is in 2010 zowel financieel als qua planning beter onder controle gekomen. In 2011 krijgt de renovatie definitief zijn beslag, omdat enkele projecten nog doorlopen in dat jaar. Eind 2010 is de laatste polikliniek van de locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan verhuisd naar het ziekenhuis aan het Van Swietenplein. Daarmee zit het gehele ziekenhuis echt op één locatie. Voor de medewerkers die al enkele jaren in afwachting waren van de definitieve verhuizing, een prachtig gegeven. Door de veranderde wet- en regelgeving wordt vastgoed steeds meer een strategisch onderwerp binnen ziekenhuizen. Hoewel het Martini Ziekenhuis voor de korte termijn (2009, 2010 en 2011) gebruik heeft kunnen maken van de overgangsregeling kapitaalslasten, is hier voor de lange termijn een blijvend risico aanwezig. Het ziekenhuis zit met aantoonbaar hogere kosten dan ziekenhuizen zonder nieuwbouw. Daarbij is natuurlijk op lange termijn de vraag of de huidige stapel stenen het organisatieverband van de toekomst vormt. Desalniettemin heeft een meerjarenscenario laten zien dat de inschatting is, dat het Martini Ziekenhuis voor de lange termijn voldoende cash flow kan genereren om deze financiële problematiek te ondervangen. Ook op het gebied van governance, risicomanagement en management accounting werd in het afgelopen jaar niet stilgezeten binnen ons ziekenhuis. De planning- en controlcyclus werd strakker neergezet, een systeem van kwartaalgesprekken met gerichte onderwerpen, zoals kwaliteit en veiligheid, personeel, innovatie en financiën kwam in uitvoering en de managementinformatie was beter, sneller en uitgebreider. Dit alles leidde tot een meer transparante verbetercultuur waarbij de PDCA-cyclus steeds beter wordt doorlopen. Ook in rapportagetermen werden hierdoor veel verbeteringen zichtbaar, mede leidend tot de prijs voor het beste jaarverslag van de Nederlandse zorginstellingen in Kwaliteit, veiligheid en transparantie De ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie werd eind 2009 behaald. Een accreditatie is echter nooit een doel op zich, maar een middel om de eigen kwaliteit te toetsen en continu te verbeteren. Veiligheid blijft de komende jaren een ziekenhuisbreed thema. Naast patiëntveiligheid is er aandacht voor arboveiligheid, informatiebeveiliging en het versterken van het algemene beveiligingsniveau van het ziekenhuis. Naast alertheid van medewerkers op veiligheid, is gastvrijheid en het geven van de beste service aan de patiënt van groot belang. Onder het thema Welkom/Wel thuis hielden we in het ziekenhuis najaar 2010 de Week van de Gastvrijheid. Waarin naast de gebruikelijke gastvrijheid patiënten extra werden verwend. Een gebaar dat enorm werd gewaardeerd. Daarnaast werden alle medewerkers en vrijwilligers die in het ziekenhuis het eerste patiëntencontact hebben, getraind in Gastvrije Communicatie. Niet onvermeld mag blijven de GMP-ze erkenning van onze nieuwe apotheek, een project waaraan parallel aan de verhuizing veel aandacht is besteed. ICT In 2010 is met name aandacht besteed aan de interne organisatie, de herstructurering van het stafdirectoraat ICT en de continuïteit en bereikbaarheid van systemen. Mede naar aanleiding van een blusincident moesten we tot vervanging van een groot deel van het serverpark overgaan. Hierachter ligt de vraag hoe het ziekenhuis op lange termijn met de infrastructuur wil omgaan. Dit krijgt in 2011 een vervolg. De landelijke discussie over het EPD wachten we niet af. In het Martini Ziekenhuis gaan we door met onze eigen EPD-faciliteit, omdat deze veel kwaliteit- en efficiencyverbeteringen met zich meebrengt. De certificering voor NEN 7510 is daarbij een uitdrukkelijk aandachtspunt. Santeon Het samenwerkingsverband Santeon de nationale ziekenhuisgroep van zes topklinische ziekenhuizen verspreid over heel Nederland is veelbelovend. Naast doelstellingen op het gebied van Bedrijfsvoering, ICT en Inkoop wordt ook gewerkt aan de uitwisseling en vergelijking van Kwaliteitsgegevens. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld in Santeonverband de Consumer Quality-Index afgenomen, samen met zorgverzekeraars. Het is voor het eerst dat dit in groepsverband gebeurt. Het onderzoek is gesteund door de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Een van de mogelijkheden om je als ziekenhuis te vergelijken met soortgelijke ziekenhuizen. 12 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

13 Strategische keuzes De Raad van Bestuur ziet het Martini Ziekenhuis als een open systeem dat actief in verbinding staat met zijn directe omgeving. De kernwaarden van het ziekenhuis Betrouwbaar, Betrokken en Open vormen daartoe de basis. Deze eigen basis van het ziekenhuis wordt versterkt door het ontwikkelen van een nieuwe meerjarenstrategie. De Raad van Bestuur heeft zichzelf de opdracht gesteld in 2011 een breed gedragen strategie te ontwikkelen, waarin de keuze wordt gemaakt voor een aantal speerpunten waarop het Martini Ziekenhuis zich verder wil ontwikkelen tot excellent ziekenhuis. In 2010 is een nieuwe internetstrategie ontwikkeld, waar een nieuwe website onderdeel van uitmaakt. Op deze manier bieden we patiënten, bezoekers en verwijzers meer mogelijkheden om elektronisch informatie met ons uit te wisselen. In de nabije toekomst wordt het voor patiënten en verwijzers mogelijk zelf elektronisch afspraken te maken. Belangrijk zijn de banden met de directe omgeving en de regio. Het afgelopen jaar heeft het Martini Ziekenhuis gewerkt aan het verder verbeteren van de goede relatie met de eerste lijn. In 2011 opent het ziekenhuis een huisartsenpost nabij, maar wel apart van de Spoed Eisende Hulp en zal ook de genoemde internetstrategie meer mogelijkheden bieden voor contact. Daarnaast zijn gesprekken met collega-ziekenhuizen in Drachten en Assen voor samenwerking op inhoud gaande met als doel de kwaliteit in de keten te verhogen. Verzekeraars zijn hierbij aangehaakt. Toekomst In 2010 werden grote stappen gezet op het gebied van de omvorming van de interne structuur. We merken dat de betrokkenheid en het maatschappelijk ondernemerschap hiermee aanzienlijk is gestimuleerd. Uiteraard wordt deze ontwikkeling voortgezet. In 2011 willen we nadrukkelijk de focus leggen op het profiel van het Martini Ziekenhuis, gebaseerd op een nieuw tot stand te brengen meerjarenbeleidsplan. Hierin vindt de nadere uitwerking van speerpunten plaats zoals die tot op heden zijn benoemd: e-health, veiligheid en brandwonden. Daarnaast gaan we verder met de verpakking van de zorg: de beleving van gastvrijheid passend bij de open sfeer en de kleurrijke omgeving van het nieuwe gebouw. Op gebied van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid gaat het ziekenhuis verder met het stroomlijnen van processen met Lean Six Sigma. Uiteraard komt er een vervolg op de behaalde tweede ster met de NIAZ-accreditatie. Hierin zitten onderdelen rond kwaliteitsindicatoren, veiligheidsprogramma s en -rondes en het algehele risicomanagement. Richting de buitenwereld is het Martini gericht aan het kijken naar strategisch partnership met enkele zorgverzekeraars, samenwerking met de eerste lijn en verplegings- en verzorgingstehuizen, maar ook zoals eerder vermeld met andere ziekenhuizen. Tot slot Het Martini Ziekenhuis heeft een hoog ambitieniveau. Ambitie die we nodig hebben om alle externe ontwikkelingen die op ons afkomen het hoofd te bieden en om door te ontwikkelen naar een proactieve ziekenhuisorganisatie met herkenbare speerpunten. Dit alles is erop gericht om de continuïteit van het Martini Ziekenhuis te waarborgen, de zorg voor de patiënten in onze regio op een goede manier verder in te vullen. Onze ambitie is onze goede reputatie verder te verbeteren en zelfbewust te werken aan een gezonde toekomst: voor patiënten, personeel en de organisatie. De kracht van ons ziekenhuis is gelegen in zijn gemotiveerde mensen. We zijn hen medewerkers, medisch specialisten én alle vrijwilligers van het Martini Ziekenhuis bijzonder erkentelijk dat zij zich weer elke dag opnieuw met hart en ziel inzetten voor patiënten die zich aan onze zorg toevertrouwen! Groningen, 27 april 2011 Hans Feenstra, Voorzitter Raad van Bestuur Paul van der Wijk, Lid Raad van Bestuur Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 13

14 Voorwoord Raad van Toezicht Met het jaardocument 2010 geeft het Martini Ziekenhuis inzicht in de activiteiten en de gerealiseerde doelstellingen in het afgelopen jaar en de daarmee gemoeide middelen. De Raad van Toezicht doet verslag van de wijze waarop hij zijn toezichthoudende taak op gebied van strategie, het beleid en algemene zaken in het verslagjaar heeft uitgeoefend. Het doel is toezien of de organisatie de doelen die ze zichzelf op de verschillende (functionele) gebieden heeft gesteld, heeft gehaald. Daarbij dient de Raad van Toezicht te handelen in het belang van allen die bij de organisatie zijn betrokken. In de zorg is dat met name ook het belang van patiënten en hun familie. Dit belang is breder dan strikt de zorg voor de eigen patiënten. Het gaat hier om een publiek belang, te weten de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De verslaglegging is nadrukkelijk gebaseerd op de beginselen van de Governancecode. Het afgelopen jaar had de Raad van Toezicht de volgende specifieke aandachtspunten: de interne organisatie en de financiële situatie van het ziekenhuis, en onafhankelijk toezicht houden. Organisatie 2010 was het eerste volle werkzame jaar van de nieuwe Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht constateert dat dit bestuur voortvarend aan de slag is gegaan: er is orde gebracht op financieel gebied en de ingezette organisatieverandering de invoering van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden heeft verder vorm gekregen. De Raad verwacht dat deze zogenaamde RVE-vorming de komende jaren haar verdere uitwerking zal hebben op de cultuur van het ziekenhuis en het gedrag van medewerkers. Binnen de RVE-structuur is er direct contact tussen de Raad van Bestuur en de betreffende managers. Door regelmatig en structureel overleg houdt het Bestuur de vinger aan de pols. De Raad van Toezicht vervult, naast de toezichthoudende rol, voor de Raad van Bestuur de rol van werkgever. Daartoe heeft de voorzitter regelmatig contact met de voorzitter van de Raad van Bestuur om indien nodig als klankbord te fungeren. Jaarlijks worden functioneringsgesprekken gevoerd waarbij gekeken wordt of de gemaakte afspraken zijn gehaald. Ook zijn wederzijds evaluatiegesprekken gevoerd, binnen de Raad van Toezicht en tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Financiën Tot tevredenheid van de Raad van Toezicht is de financiële positie van het ziekenhuis in 2010 aanmerkelijk verbeterd met een resultaat van 11,2 miljoen en een bereikte vermogensratio van ruim 11%. Helaas zijn de meevallers nagenoeg allemaal incidenteel van aard. De omgeving is een grote onzekere factor die goed financieel bestuur van een ziekenhuis lastig maakt. Ad hoc besluiten van de politiek tot het opleggen van een grote korting maakt het financieel gezond houden van een organisatie tot een ware uitdaging. Zeker bezien in combinatie met allerlei andere maatregelen op bijvoorbeeld het gebied van marktwerking. Een langetermijnvisie en een daarbij behorende planning geeft een organisatie als deze meer houvast voor de toekomst. Onafhankelijk toezicht De Raad van Toezicht is zich bewust van het belang van het goed toezicht houden. De afspraken in de Zorgbrede Governancecode 2010 zijn daarbij leidend. Tevens hecht de Raad van Toezicht er waarde aan een onafhankelijke positie in te nemen. Die onafhankelijkheid wordt binnen de Raad geborgd door aan de ene kant leden te benoemen die voldoen aan het criterium van onafhankelijkheid in denken en persoon. Aan de andere kant is dit vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. In 2010 is geen belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie geconstateerd. Om goed toezicht te kunnen houden zijn binnen de Raad diverse specialismen vertegenwoordigd. Het krachtenveld waarin een ziekenhuis zich bevindt, is voortdurend aan verandering onderhevig. Daar houdt de Raad met de benoeming van nieuwe leden rekening mee. Met ingang van 1 januari 2011 zijn twee nieuwe leden benoemd, met deskundigheid op gebied van ICT, financiën, risico-management en bouw. De Raad onderhoudt goed contact met de leden van de Raad van Bestuur en met de verschillende gremia in en van het ziekenhuis Ondernemingsraad, bestuur Vereniging Medische Staf en de Cliëntenraad. Deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten van organisaties als de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg worden met regelmaat bezocht. Tevens is intern een programma voorbereid om ziekenhuisspecifieke informatie over te dragen. Om daarnaast ook sfeer te proeven in het ziekenhuis is begin 2011 een bezoek gebracht aan de gerenoveerde oudbouw, waaronder de nieuwe apotheek en keuken. 14 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

15 Het eigen functioneren is jaarlijks terugkerend onderdeel van de raadsagenda. Daarnaast is in 2010 samen met een extern deskundige het functioneren van de Raad geëvalueerd, waaruit een aantal aandachtspunten naar voren is gekomen. Eén van de bevindingen is dat de Raad gekarakteriseerd kan worden als evenwichtig, coöperatief en betrokken, maar de neiging heeft soms te weinig afstand te houden. Dankwoord De Raad van Toezicht is alle betrokkenen erkentelijk voor de wijze waarop zij zich in het jaar 2010 hebben ingezet voor de patiëntenzorg. Hartelijk dank daarvoor aan alle medewerkers, medisch specialisten, vrijwilligers en relaties. De Raad van Toezicht rekent ook het komend jaar op uw aller inzet en betrokkenheid, gezien alle ontwikkelingen niet in de laatste plaats op het gebied van wet- en regelgeving en daaruit voortvloeiende veranderingen die op de gezondheidszorg afkomen. De Raad van Toezicht wil op deze plaats ook zijn vertrekkende leden, de heren Postema en Remkes, hartelijk danken voor hun inzet en collegialiteit in de afgelopen jaren. Groningen, 16 mei 2011 Mw. prof.mr.dr. E.M. Kneppers-Heijnert Voorzitter Raad van Toezicht Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 15

16 16 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

17 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Bij het opstellen van het jaardocument 2010 is de structuur gevolgd van het voorgeschreven format voor de Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument, zoals aangereikt door het Ministerie van VWS, met daarbij enkele aanvullende onderwerpen die het Martini Ziekenhuis van belang vindt om te vermelden. Het jaardocument is als volgt opgebouwd: Deel 1: maatschappelijk verslag Hoofdstuk 2: profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van het Martini Ziekenhuis. Hoofdstuk 3: onderwerpen betreffende corporate governance, de wijze van besturing en bedrijfsvoering van het ziekenhuis en de wijze waarop medezeggenschap is geregeld. Hoofdstuk 4: de gerealiseerde prestaties op diverse terreinen, de ontwikkeling van het meerjarenbeleid en de plannen voor Bijlagen: personalia, leden Vereniging Medische Staf, lijst met gehanteerde begrippen en afkortingen, gefactureerde DBC s, productiecijfers, het jaarverslag van Santeon, medisch specialistische opleidingen, wetenschappelijke publicaties, de gemiddelde toegangs- en wachttijden en een vragenlijst benchmark Governance in de zorg. Deel 2: jaarrekening Financiële prestaties: de jaarrekening 2010 en de toelichting daarop. Verder is de DigiMV onderdeel van dit jaardocument. De DigiMV bevat digitale vragenlijsten waarin de kern- en productiegegevens van het Martini Ziekenhuis worden uitgevraagd. Het Martini Ziekenhuis levert de prestatieindicatoren en de indicatoren Veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen van de IGZ aan en de kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. De indicatoren zijn te raadplegen via archief Jaardocumenten. Het RIVM voert een onderzoek uit naar stralingsdoses van patiënten. Het Martini Ziekenhuis deed niet mee aan het vooronderzoek in Het ziekenhuis participeert wel in de webenquête voor het vaststellen van de doses in de praktijk. Dit onderzoek start 1 februari 2011, 1 juli 2011 moeten alle gegevens door de ziekenhuizen zijn aangeleverd. Het jaardocument en de jaarrekening worden jaarlijks gedeponeerd bij het CIBG en zijn tevens in te zien via archief Jaardocumenten. Conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) moet elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie publiceren, als dat uitgaat boven dat van de ministers (artikel 5 Wet Toelating Zorginstellingen). Deze gegevens zijn terug te vinden in de jaarrekening en de DigiMV. Het jaardocument 2010 is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis op 27 april 2011 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 16 mei 2011 in aanwezigheid van de accountant, Ernst &Young. De controleverklaring is opgenomen bij de jaarrekening. Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 17

18 18 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

19 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, afgekort Martini Ziekenhuis Adres Van Swietenplein 1 Postcode 9728 NT Plaats Groningen Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Twitteraccount Website 2.2 Structuur van het concern Structuur Het Martini Ziekenhuis is een stichting en wordt geleid door een Raad van Bestuur waarop toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht, waarin een groot aantal verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn (zie voorwoord Raad van Toezicht en paragraaf 3.1.3), bestaat uit onafhankelijke leden. De organisatie bestaat uit een groot aantal Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s), waarbij sprake is van een duaal management: de verantwoordelijkheid voor de RVE ligt bij een organisatorisch manager van het ziekenhuis en een afgevaardigde van de maatschap of de vakgroep, de medisch manager. Naast de RVE s heeft het ziekenhuis een aantal stafdirectoraten en stafafdelingen. In 2010 is het Martini Ziekenhuis gefuseerd met de Stichting Martini Bijzondere Projecten. Bij deze fusie was het Martini Ziekenhuis de verkrijgende rechtspersoon en de onderliggende BV s van Stichting Martini Bijzondere Projecten (Martini Care Business Center B.V. en Martini Care Business Center Exploitatie B.V.) zijn daarmee in handen gekomen van het Martini Ziekenhuis. Adviesorganen Binnen het Martini Ziekenhuis zijn vier inspraak- en/of adviesorganen actief. Dit zijn: De Vereniging Medische Staf Martini Ziekenhuis (VMS), zie paragraaf De Cliëntenraad (CR), zie paragraaf De Ondernemingsraad (OR), zie paragraaf De Verpleegkundige Advies Raad (VAR), zie paragraaf Deze organen geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten en beleidskwesties. Commissies Binnen het ziekenhuis zijn onder andere de volgende commissies actief: Medisch Ethische Commissie (MEC), zie paragraaf Klachtencommissie voor patiënten, zie paragraaf VIM-commissie (Veilig Incident Melden), zie paragraaf Klachtencommissie voor medewerkers, zie paragraaf Necrologiecommissie, zie paragraaf Entiteiten De volgende entiteiten zijn gelieerd aan het Martini Ziekenhuis: Stichting Fonds Bijzondere Voorzieningen Martini Ziekenhuis Stichting Helpman Stichting Kiwanishuis Stichting De Mantel Steunstichting Medische Apparatuur Martini Ziekenhuis Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 19

20 Het Martini Ziekenhuis bezit 100% van de aandelen van: Martini Care Business Center B.V. dat op haar beurt 100% van de aandelen van MCBC Exploitatie B.V. bezit. Consolidaties De jaarrekening van het Martini Ziekenhuis wordt geconsolideerd met Martini Ondersteunende Diensten B.V. Martini Ondersteunende Diensten B.V. is een samenwerkingsverband van het Martini Ziekenhuis met Vebego Facility Services B.V., waarin de schoonmaakactiviteiten zijn ondergebracht. De MZ lease maatschappijen, waarmee in voorgaande jaren nog consolidaties hebben plaatsgevonden, zijn in 2010 geliquideerd. Organigram Martini Ziekenhuis ultimo 2010 Raad van Toezicht Cliëntenraad VAR Raad van Bestuur Medische Staf OR Staf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden Ondersteuning RvB Financiën Apotheek Brandwondencentrum Cardiologie Chrirurgie Secretariaat RvB HRM Dermatologie Geriatrie Gynaecologie/ Verloskunde Intensive Care Secretaris RvB ICT Interne geneeskunde Kindergeneeskunde Klinische Psychologie KNF Affiliatiecoördinator Faciliteiten KNO Van Swieten Instituut Wetenschappelijk Instituut Longziekten Maag-, Darm-, Leverziekten Bouwzaken Inkoop & Logistiek Centrum Medische services Mond-, Kaak-, Aangezichtschirurgie Neurochirurgie Neurologie Juridisch adviseur Kwaliteit/Veiligheid/ Infectiepreventie/Innovatie/ Ombudsfunctionaris Oogheelkunde OK/Anesthesie Oncologie i.o. Orthopedie Afdeling Communicatie Pathologie Plastische chirurgie Psychiatrie Radiologie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde SEH Urologie 20 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Compliance & Integriteit

Compliance & Integriteit VU magazine Compliance & Integriteit nr 3 december 2010 Compliance in de Zorg Compliance: meer dan een second opinion Veilig Incident Melden Ziekenhuis: een maatschappelijke onderneming Dokters als manager

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie