DOMEIN(ZORGVOOR)VEILIGHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOMEIN(ZORGVOOR)VEILIGHEID"

Transcriptie

1 DOMEIN(ZORGVOOR)VEILIGHEID NATIONAALARCHIEF DATUM:18februari2011 AUTEURS:ONDERZOEKSTEAMTRENDANALYSE

2 !" # $%%% & ' $ () * , $ $.' % /) $ !4$ $ # 4$ $ & (... 53, $. ' $ ) ! # &

3 ( ,$ /5: ; "< !;$= #6> ( ,6< A<" ? 5A " BC ! 3.D':? #6= &6EF= (:) ,<

4 1.CurriculaVitaeExperts 2.Literatuurlijst 3.LijstTrendsenhotspotsDomeinGezondheid 4.LijstTrendsenhotspotsDomeinWonen 4

5 Verantwoordingdomeinindeling Hetdomein Veiligheid geldtalseencomplexdomein.hetiseengrootdomeinwaarin vele,uiteenlopendeonderwerpenaandeordekomen.hetdomein,zoalshetinhet projectplanvanhetnationaalarchiefisomschreven,omvatdevolgendeonderwerpen 1 : > openbareorde > landsverdediging > criminaliteit > hulpverlening(brandweer,politie,ambulancedienst) > terrorismebestrijding > verkeersveiligheid > rampen > veiligheidopdewerkplek(arbo) > voedselveiligheid Dezeindelingheeftalsbeginpuntgediendvooreenonderverdelingvanhetdomeinin viersubdomeinen/deelonderzoeken,waarindieonderwerpenzijnondergebrachtdieeen zekeresamenhangvertonen.opbasisvangesprekkenmetexpertsenliteratuurzijn hieraaninfectieziekten,geneesmiddelenengevaarlijkestoffentoegevoegd.(inde praktijkblijkendegevaarlijkestoffen,samenmetrampen,tevallenonderdetrend Opkomstvanhetexternveiligheidsbeleid.)Devastgesteldesubdomeinen/ deelonderzoekenbestaanuit: > Deelonderzoek1:Criminaliteitensocialeveiligheid. 2 > Deelonderzoek2:Defensie 3,inlichtingendienstenenterrorismebestrijding. > Deelonderzoek3:Veiligheidengeneesmiddelen,veiligheideninfectieziekten, voedselveiligheid,productveiligheid. > Deelonderzoek4:Openbareorde,hulpverlening,rampen. Uitpragmatischoogpuntzijndesubdomeinen verkeersveiligheid en veiligheidopde werkplek(arbo) ondergebrachtbij,respectievelijk,dedomeinenverkeerenvervoeren Werk,inkomenenbestedingen.Trendsophetgebiedvanveiligheidintermenvan Nederlandvs.hetwater wordenbesprokenbijmilieu.zijzullendusindesbetreffende rapportenaandeordekomen. DetrendsophetgebeidvanVeiligheidwordeninditrapportgepresenteerdper subdomeinomdatditeenlogischestructuuroplevertendetrendszoenigeonderlinge samenhangvertonen.indeuiteindelijkedatabasezullengenoemdetrendsenhotspots enerzijdseenzelfstandiglevenleiden,dochanderzijdsdoorhetaanleggenvan allerhandeonderlingerelatiestocheenzekereonderlingesamenhangkennen.bovendien kunnenbepaaldetrendsc.q.hotspotsdanaanverschillendedomeinenworden gekoppeld. 1 Zie:Concepteindrapportwaarderingsmethodiek,2009:13>14.Dedomeinindelingenenmaatschappelijke hoofdfunctieswordendoorhetonderzoeksteamhmaalsgegevenbeschouwd.datwilzeggendatzeniet wordengeproblematiseerd,maaralsbeginpuntvanonderzoekwordengenomen.dedomeinindelingwordt daarbijvrijstraknagevolgd;dezeisvooralsnogslechtsaangevuldmeteen15 e domein, Cultuur,levensstijlen mentaliteit.demaatschappelijkehoofdfunctieswordengebruiktalseersteaanzetomhetdesbetreffende domeininkaarttebrengen.opbasisvanstap0vandemethodiekwordtvervolgenseenpragmatischeaanpak (eventueelmetsubdomeinen)voorhetdomeinvastgesteld. 2 Ondersocialeveiligheidverstaanweveiligheidinde(semi>)publiekeruimte. 3 Defensieiseenmeeralgemenetermdanlandsverdediging,endaardoorinhetkadervandetakenvan defensietenbehoevevandelands>eninternationaleveiligheidbetergeschikt. 5

6 TrendanalyseVeiligheid algemeen: ZorgvoorVeiligheid isopzichzelfaleenmaatschappelijketrenddiezichindeperiode 1976totenmet2005nadrukkelijkmanifesteert.Deeerstetrendindezerapportage bestaatdaaromuiteenoverkoepelendetrendbeschrijving,waarindeverschillende aspectenvandeopkomstvanveiligheidalsmaatschappelijkthemaaandeordekomt. DeSCP>rapporten 4 diedoorhetonderzoeksteamalsbron(endaarmeestartpunt)voorde trendanalyseperdomeinwordengebruiktbeschrijvenmetnametrendsophetgebied vancriminaliteit,enhetgroeiendebelangvanveiligheidindesamenleving.voorhet identificerenvandetrendsmetbetrekkingtotdeoverigeonderwerpen/subdomeinenis daaromintensiefgebruikgemaaktvaninterviewsmetexpertsenaanvullendeliteratuur. Degeraadpleegdeexpertszijn: Prof.dr.BenAle(HoogleraarVeiligheidenRampenbestrijdingaandeTUDelft) Dhr.DoedeBakker(beleidsadviseurEuropeseproductregelgeving,normalisatieen certificatiebijfme>cwm) Drs.LeonvanDamme(OnderzoekerInstituutvoorNederlandseGeschiedenis) Dr.HenkFerwerda(directeuronderzoeksbureauBeke) Prof.dr.CyrilleFijnaut(HoogleraarRechtsvergelijkingKUB,criminoloog) Dr.BeatricedeGraaf(UniversitairhoofddocentCentreforTerrorism& Counterterrorism) Prof.dr.BobdeGraaff(Hoogleraarterrorismeencontraterrorisme) Prof.dr.KeesvanGrootheest(BijzonderhoogleraarGeneesmiddelenbewakingen geneesmiddelenveiligheidrug,directeurlareb) Prof.dr.EdwardKleemansvanhetWODCendeVU(HoogleraarZware CriminaliteitenRechtshandhaving,hoofdafdelingRechtshandhavingWODC) Dr.ChristKlep(Militairhistoricus) Drs.CasSchreuder(BeleidsmedewerkerministerievanBinnenlandseZaken) Dr.JimvanSteenbergen(HoofdvandeLandelijkeCoördinatie Infectieziektebestrijding,RIVM) Dhr.RobTheelen(BeleidsmedewerkerVWA,BureauRisicobeoordeling) Drs.LodewijkvanVliet(ProjectleiderProgrammasturingenControl,ministerie vanbinnenlandsezaken) Prof.dr.KarinWittebrood(BijzonderhoogleraarSocialeveiligheidindestedelijke publiekeruimteuva,wetenschappelijkmedewerkerscp) VooruitgebreidereCV svandezeexpertswordtverwezennaardebijlage.alleindit rapportgepresenteerdetrendsenhotspotszijndooreenofmeerexpertsgevalideerd. Inditrapportispertrendeenoverzichttoegevoegdvanallegebruiktebronnenen literatuurvoordedesbetreffendetrend.eenoverzichtvanallegebruikteliteratuurvoor hetheledomeinisalsbijlagetoegevoegd. Opmerkingenbijdeelonderzoek1:Criminaliteitensocialeveiligheid Uitpragmatischeoverwegingenzijnalletrendsdiesamenhangenmetgeweldgeclusterd onderheteerstedeelonderzoek.geweldbleekopbasisvanhetonderzoekeenbelangrijk thematezijndatdeelsondersocialeveiligheiddanwelopenbareordevalt>ingevalvan zinloosensupportersgeweld>,deelsvanhuiselijkeaardis,endeelseensterke samenhangvertoontmetdeopkomstvandegeorganiseerdecriminaliteit. Detrend Toenemendedrukophethandhavings>enstrafrechtelijkesysteem,dieis geïdentificeerdopbasisvandescp>publicaties,komtaandeordeinhetdomeinrecht, omdathetonderwerpenzijndiespecifiekbijdatdomeinhoren.thema salsprostitutie 4 SociaalenCultureelRapport jaarsocialeverandering,en DesocialestaatvanNederland2001, 2003,en

7 7 endrugswordenompragmatischeredenenookbijrechtbesproken,aangezienzijsterk samenhangenmethandhavingdanwelniet>handhaving,ofwelgedogen. Opmerkingenbijdeelonderzoek2:Defensie,inlichtingendienstenen terrorismebestrijding Terrorismebestrijdingbehandeltinsamenhangmetdeontwikkelingvande inlichtingendiensten,deopkomst(enafname)vanhetoudenmodernterrorismeen toenemendgevoelvanonveiligheid.dezekeuzeisgemaaktomdatterrorismebestrijding nietlosgezienkanwordenvandegenoemdeonderwerpen.eriseenscheidinggemaakt tussenoudenmodernterrorisme,omdatditookindeliteratuurduidelijkonderscheiden entiteitenzijn.indebeschrijvingvandetrendswordtduidelijkwaarom. DetrendToenemendgevoelvanonveiligheidgaatomdreigingvanbuitenaf.Detrenddie quatitelopdezetrendlijkt,groeiendbelangvandeveiligheidsgevoelensvandeburger, heeftbetrekkingopmetnamesocialeveiligheidencriminaliteit. Deorganisatorischetrendsm.b.t.dekrijgsmacht(bijvoorbeelddemoderniseringvande krijgsmacht)wordennietbinnenhetdomeinveiligheidbehandeld,omdatdittype ontwikkelingennietdirectverbandhoudtmetditthema.bovendienzoudanvoorandere organisaties,zoalsbijvoorbeelddepolitieendebrandweer,ookdergelijketrendsmoeten wordenbeschreven.hetlijktmeervoordehandteliggenomdittypetrendsbijhet domeinpolitiekenbestuuraandeordetelatenkomen. DeValvandeMuurisvanzelfsprekendeenbelangrijkehotspotinhetkadervan (internationale)veiligheid,zoalshetookeenbelangrijkehotspotisvoorbijvoorbeeldhet domeinverhoudingmethetbuitenland.hetzaldanookinhetlaatstgenoemde deelrapportalshotspotwordenopgenomen. Opmerkingenbijdeelonderzoek3:Veiligheidengeneesmiddelen,veiligheiden infectieziekten,voedselveiligheid,productveiligheid Demaatschappelijkehoofdfunctie voedselveiligheid isinhetonderzoekuitgebreidindie zindatooktrendsophetterreinvanveiligheidvangeneesmiddelen,infectieziektenen productenzijnmeegenomen.indeperiode1976totenmet2005wordteuropese regelgevingvansteedsgroterbelangopditgebied.europeaniseringwordtinditrapport echternietalsapartetrendbeschreven.welkomenindeverschillende trendbeschrijvingenmanifestatiesvaneuropeaniseringaandeorde.ditsluitaanbijde aannamedateuropeanisering(waarschijnlijk)eenmetatrendis,watzouimplicerendat eentrendanalyseopverschillendedomeinenmanifestatiesvaneuropeaniseringaanhet lichtzoudenmoetenbrengen.inhetdomeinrechtwordtvervolgensmeeraandacht besteedaandetoenemendeinvloedvaneuropeesrechteneuropeseregelgevingop nationaalrecht. Deruimingvanveestapels(varkenspest,MKZ>crisis)alshotspotskomenaanbodin domeineconomie,omdatditgeenkwestievanveiligheidwas,maareeneconomische achtergrondhad.bsewordtwelbehandeldalshotspot,omdatditgevaarlijkwerdgeacht voorgezondheidvanmensen(medischeveiligheidsrisico). De(aandachtvoor)geneesmiddelenveiligheidisvooralgeleiddoorincidenten.De Softenon>affaireindejarenzestigishiervandebekendste,maarvaltbuitenhetbestek vanditonderzoek.indeperiode1976>2005zijnalleendezakenronddesende besmettingvanhemofiliepatiëntenalshotspotteidentificeren.aidsisreedsalshotspot aandeordegekomeninhetdeelrapportgezondheid.(voordevolledigheidzijndetrends enhotspotsvallendeonderdedomeinengezondheidenwonenalsbijlageninditrapport opgenomen.)

8 Opmerkingenbijdeelonderzoek4:Openbareorde,hulpverlening,rampen Geweldindepubliekeruimtezouvanzelfsprekendookonderhetkopjeopenbareorde gevatkunnenworden,maar zoalseerdergezegd>iservoorgekozendeverschillende vormenvangeweldteclusterenonder(bedreigingvan)socialeveiligheid.de krakersrellenvan1980zijnookvoorbeeldenvanverstoringenvandeopenbareorde, maarzullenwordenbesprokenalshotspotinhetkadervanhetdomeinwonen.de hulpdienstenwordenbesprokenvoorzoverzijbetrekkinghebbenoptrendsophet gebiedvanveiligheid.organisatorischetrendskomen,zoalsookinhetgevalvande krijgsmacht,aandeordeinhetdomeinpolitiekenbestuur.eenuitzonderinghierop vormtdetrend Toenemendemaatschappelijkeinbeddingvandepolitie,dezetrendis ompragmatischeredenenwelinditrapportopgenomen. 8

9 > Individualisering > Secularisatie > Medialisering > Verzakelijking > Trend:(demeestetrendsdievallenonderditdomein) > Trend:juridiseringvandesamenleving > Trend:opkomstenteruggangvandegedoogcultuur > Domein:Veiligheid > Domein:Recht Vanafbeginjarentachtig. Totbeginjarentachtigstondhetbegripveiligheidminderhoogopdemaatschappelijke enpolitiekeagendadanindedecenniaerna.sterkernog,dewetenschappelijkeraad voorregeringsbeleidvoorspeldein1977datbijvoorbeeldcriminaliteitin2000een randverschijnselzouzijn.[boutellier,2007,184]desondankswerdveiligheidindeloop vandejarentachtigeenbelangrijkmaatschappelijkthema,datopuiteenlopende terreinenspeelde.detoenamevancriminaliteitwerdeenbronvanmaatschappelijke onrustendeeddegevoelensvanonveiligheidvandeburgergroeien.internationale rampenalsdieintsjernobylmaaktendatdeoverheidbeleidontwikkeldeophetgebied vanexterneveiligheid.ookdeaanslagenvan9september2001opdetwintowers vormdeneenaanslagopdeveiligheidsgevoelensvandeburger. Degroeiendebehoefteaanveiligheidwerdzodoendegevoeddooreenopeenvolgingvan ontwikkelingenengebeurtenissen.desondankswasdesamenlevingindiezelfdeperiode veiligerdanooit.deburgerwasgezonder,welvarenderenhadeenhogere levensverwachting,maarzagzichtezelfdertijdgeconfronteerdmetnieuweonzekerheden diesamenhingenmetmaatschappelijkeontwikkelingenalsvergrijzing,opwarmingvan deaarde,globalisering,ziektenenmigratie.(jonker2007,27)voorde geïndividualiseerde,geseculariseerdeburgerkondendezeonzekerhedennietlanger wordenverklaarddanwelopgelostdoorzichneerteleggenbijhetlot.indenieuwe maatschappelijkeordekendeiederesituatieeenverantwoordelijke,enindeogenvande burgerwasdeoverheidbijuitstekverantwoordelijkvoorkwestiesrondveiligheid. [InterviewmetSafranskidoorVandenBergh,2005,29] Ditwerdgestimuleerddoorontwikkelingenalsdepolitisering,juridisering,mobilisering enmedialiseringvanveiligheid,crisesenrampen.datwilzeggendatbijincidenten betreffendedeveiligheidintoenemendematewerdgedachtintermenvan verantwoordelijkeautoriteiten,strafrechtelijkeconsequenties,engenoegdoeningvoorde slachtoffersengedupeerden.demediaspeeldenbovendiennietalleeneenbelangrijke rolinhetverspreidenvannieuwsrondonheil,maarookindepubliekeroepomcontrole enverantwoording.[rosenthal,2009,23>27] Deoverheidkwamondertussen ineenspagaattussenterugtredenenoptreden te zitten.[boutellier2007,191>192]inreactieopspecifiekegebeurtenissen,bijvoorbeeld devuurwerkrampinenschede,werdingegrepenenaangestuurdopbetertoezicht, terwijlinhetalgemeenhetoverheidsbeleidintoenemendemategerichtwasop responsabilisering,ofwelopdeeigenverantwoordelijkheidvandeburger.inmeer 9

10 specifiekezingingdeoverheidnaaanleidingvandevuurwerkrampendecafébrandin Volendam,najarenvanbestuurlijkgedogen,weeroverophethandhavenencontroleren vanvergunningen. Hettoenemendebelangvanveiligheidbrachtvoordeoverheidgroeiendekostenmet zichmee.voorcriminaliteitsbestrijdingenrechtshandhavingwerdin19722,2miljoen uitgegeventegen7,6miljardin2009.perhoofdvandebevolkingbetekendediteen stijgingvan290naar458euro.[websiteprofnews] Detoegenomenaandachtvoorveiligheidginggepaardmetdeopkomstvaneenprivate beveiligings>enopsporingsbranche.tussenbeginjarentachtigtoteindjarennegentig verdubbeldehetaantalwerknemersindeparticulierebeveiliging.naastprivatebewaking issprakevaneengroeiendaantalcommerciëleaanbiedersvan(bedrijfs>)recherche>en opsporingsdiensten.[websitetegenwicht] > Overheid > Burger > OpenbaarMinisterie > Privatebeveiligings>enopsporingsbranche > Media > Rosenthal. Crisisencrisismanagement,inMullere.a,Crisis.Studiesovercrisis encrisisbeheersing(deventer2009)5>29. > VanDuin, RampeninNederland inmullere.a,crisis.studiesovercrisisen crisisbeheersing(deventer2009)33>60. > BosenDeJong, Crisiscommunicatie inmullere.a,crisis.studiesovercrisisen crisisbeheersing(deventer2009)429>445. > Schaap,Veiligeevenementen,2009(UitgavevanhetInstituutvoorVeiligheids> encrisismanagementcot) > HansBoutellier Tussencontroleenvertrouwen.Deontwikkelingvanveiligheiden burgerschap in:madelondekeizer,staatvanveiligheid.denederlandse samenlevingsinds1900(zutphen2007) > EdJonker, Vanveiligheidskooinaarkreukelzone.Overonzekerheiden vertrouwen,inmadelondekeizer,staatvanveiligheid.denederlandse samenlevingsinds1900(zutphen2007) > Boutellier,DeVeiligheidsutopie.Hedendaagsonbehagenenverlangenrond misdaadenstraf(denhaag2003)1>21. > HansBoutelliere.a.,Levenineenrisicosamenleving(Amsterdam2005) > RüdigerSafranskigeciteerduitBabsvandenBerghenRenéGudde, Deskundigen sprekennooithetlaatstewoord,inhansboutelliere.a.,leveninde risicosamenleving(amsterdam2005)27>33(eerdergepubliceerdindegroene Amsterdammer,jrg.128,nr.47,19>11>2004). > (geraadpleegd7februari2011) > februari2011) 10

11 > Metatrend:Individualisering > Metatrend:Informatisering > Metatrend:Verzakelijking > Metatrend:Medialisering/Emotionalisering > Metatrend:Welvaartsgroei > Trend:Opkomstgeorganiseerdemisdaad > Trend:Veranderenddaderprofiel > Trend:Invoeringintegraalveiligheidsbeleid > Trend:Verhardingvandemaatschappijt.a.v.criminaliteit > Trend:Technologiseringeninformatiseringvancriminaliteit,terrorismeende bestrijdingervan Vanafbeginjaren 80 DeeerstedecennianadeoorlogkendeNederlandzulkelagecriminaliteitscijfersdater bijnasprakewasvanvolledigehandhavingophetgebiedvanopenbareordeen veiligheid.deoverheidhoefdeopditgebieddanooknauwelijksbeleidteontwikkelen. Vanafdetweedehelftvandejaren 60veranderdehetbeeldechter sneleningrijpend. Deproblemenrondcriminaliteitnameninomvangenernsttoe.(CachetenRingeling, 2004,635) Decriminaliteitsgroeihingsamenmeteenaantal(macro>)veranderingeninde samenleving.degroeiendewelvaartenurbanisatiezorgdenvooreen criminaliteitsimpuls.daarnaastkwamdejeugdcultuuropenwerdafstandgedaanvande traditionelegezagsverhoudingen.vanafdejarenzestigwasbovendienhetgebruikvan alcoholendrugssterktoegenomen,watnietalleengevolgenhadvoordesociale veiligheid,maarookeengroteillegalemarktvoormetnamedrugsmetzichmeebracht. (Bruinsma,2004,291) Tussen1980en1984groeidedehoeveelheidgeregistreerdecriminaliteitinNederland aanzienlijkenvondhetaltijdveiligenederlandaansluitingbijheteuropesegemiddelde. (VandeBunt,2004,680)Criminaliteitwerdeenzichtbaarprobleem,metnamedeveel voorkomende,minderzwaremisdrijven,ofweldekleinecriminaliteit.decommissie Kleinecriminaliteit onderleidingvanvoorzitterroethofkreegdeopdrachtditprobleem inkaarttebrengen.deresultatenvanhetonderzoekwerdenin1985gepubliceerdinde notasamenlevingencriminaliteit.deoverheidkoosvooreenbeleidwaarindepreventie vankleinecriminaliteitendehardeaanpakvangeorganiseerdecriminaliteitprioriteit kregen.(cachetenringeling,2004,636)indetweedehelftvandejarentachtiggroeide hetbesefdatjuistdegeorganiseerdemisdaadeengevaarvormdevoordenederlandse samenleving.indenotageorganiseerdemisdaadinnederlanduit1992ginghet ministerieopdezeproblematiekin.(vandebunt,2004,683) HetkaraktervandecriminaliteitinNederlandveranderdeindeloopvandejaren geleidelijk.deideologischgeïnspireerdecriminaliteitvandejarenzeventigentachtig(de Moluksetreinkapingen,deaanslagenvanRaRa,etc.)verdweennagenoeg.Andere delicten,zoalsdrugshandel,fraudeenovervallen,wonnenaanbelang.(scp1998) Daarnaastdiendenzichnieuwedelictenaanalsdefabricageenhandelinsynthetische drugsalsecstasy,internetfraudeenanderevormenvancybercrime.(scp1998) Bovendienwassprakevanverhardingvandelicten.Enerzijdswasdittewijtenaande opkomstvancriminaliteitmeteensterkexpressiefkarakter,zoalsuitgaans>of verkeersgewelden/ofgebruikvanirrationeeldanwel zinloosgeweld.dezevormenvan geweldwordenvaak(mede)veroorzaaktdoorovermatigdrugsenalcoholmisbruik. 11

12 Anderzijdswassprakevanverhardingvandelictenalsgevolgvanverschuivingvanhet typedelict.zoheeftgeslaagdepreventievaninbraken,waarbijrelatiefweiniggeweld werdgebruikt,ertoegeleiddatmenisovergegaanophetplegenvanovervallen,waarbij relatiefveelslachtofferswordengemaakt.(scp1998) > ministerievanjustitie > ministerievanbinnenlandsezakenenkoninkrijkrelaties > CommissieKleinecriminaliteit(Commissie>Roethof) > SociaalCultureelPlanbureau,SociaalCultureelRapport jaarsociale verandering(rijswijk1998). > Cachet,A.enA.B.Ringeling, Integraalveiligheidsbeleid:goedebedoelingenen watervanterechtkwam,in:muller,e.r.(ed.),veiligheid.studiesoverinhoud, organisatieenmaatregelen(alphenaandenrijn2004)635>660. > DienstNationaleRechercheInformatie,Nationaaldreigingsbeeldzwareof georganiseerdecriminaliteit(zoetermeer,2004). > Bruinsma,G.J.N., Oorzakenvanveranderingeninonveiligheid,in:Muller,E.R. (ed.),veiligheid.studiesoverinhoud,organisatieenmaatregelen(alphenaan denrijn2004)189>210. > Bruinsma,G.J.N.e.a., Destadendesocialeonveiligheid,in:Muller,E.R.(ed.), Veiligheid.Studiesoverinhoud,organisatieenmaatregelen(AlphenaandenRijn 2004)279>318. > Boutellier,H., Veiligheidsutopie,in:Muller,E.R.(ed.),Veiligheid.Studiesover inhoud,organisatieenmaatregelen(alphenaandenrijn2004)125>152. > Bunt,H.vande, OrganisedCrimePoliciesintheNetherlands,in:C.J.C.F.Fijnaut enl.paoli:organisedcrimeineurope.concepts,patternsandcontrolpoliciesin theeuropeanunionandbeyond(dordrecht,2004)677>713. > Stol,W.Ph., GeweldinNederland:aard,omvangenontwikkeling.Vangrote lijnennaareenlokaleoriëntatie,in:muller,e.r.(ed.),veiligheid.studiesover inhoud,organisatieenmaatregelen(alphenaandenrijn2004)211>

13 > Individualisering > Verzakelijking > Multiculturalisering > Internationalisering > Europeanisering > Trend:Veranderendkaraktervancriminaliteit > Trend:Verhardingvandemaatschappijt.a.v.criminaliteit > Hotspot:DeIRT>affaire Vanafdejaren80 VanafhetbeginvandejarentachtigwasdegeorganiseerdecriminaliteitinNederlandin opkomst.ditwasgeentypischnederlandsverschijnsel:doordeopkomstvandrugsinde jarenzeventigentachtigontstondeentransnationaledrugshandeldiewerdgerunddoor internationaalopererendecrimineleorganisaties.(interviewkleemans) Deeerstejarenwasernauwelijkssprakevanpubliekeendepolitiekeonrustrondhet fenomeen.degeorganiseerdemisdaadwasnietzichtbaarinhetstraatbeeldenwerd bovendiennognauwelijksserieusinkaartgebracht.aanheteindvandejarentachtig kwamhierinveranderingtoendeeersteempirischeanalysesm.b.t.hetonderwerp verschenen.daaruitbleekhetprobleemvandegeorganiseerdemisdaadgrotertezijn dantotdietijdwasaangenomen,eengegevendatdoordemediawerdopgepikt.de moordin1991opdrugsbaronklaasbruinsmabijhethiltonhotelinamsterdammaakte deproblematieknogzichtbaarder.deeerderelaconiekehoudingtenopzichtevande georganiseerdemisdaadmaakteplaatsvooreengevoelvanmaatschappelijkeen politiekeurgentie. HetministerievanJustitielietin1992eennotaverschijnenonderdenaam GeorganiseerdemisdaadinNederland,waarinbenadruktwerddatdegeorganiseerde misdaad,medegeziendemoreleeneconomischegevolgen,eengrootgevaarvormde voordenederlandsesamenleving.ditvroegnietalleenomhardererepressieve maatregelen,maarookomeenpreventieveaanpakwaaraandesamenlevingeen bijdrageteleverenhad.ditwaseenbreukmethetbeleiddatzijnoorsprongvondinde notasamenlevingencriminaliteituit1985waarinalleenpolitieenjustitie verantwoordelijkheiddroegenvoordepreventievangeorganiseerdemisdaad. DankzijdeIRT>affaireendeParlementaireEnquêtecommissieOpsporingsmethoden(de commissie>vantraa)diedaarvanhetgevolgwas,werdonderleidingvanprofessor Fijnautvoorheteersteengrootschaligonderzoekgestartnaardeaard,ernstenomvang vangeorganiseerdemisdaadinnederland.volgensdiensdefinitieisersprakevan georganiseerdecriminaliteit indiengroependieprimairgerichtzijnopillegaalgewin systematischmisdrijvenplegenmeternstigegevolgenvoordesamenleving,eninstaat zijndezemisdadenopbetrekkelijkeffectievewijzeafteschermen.'[geciteerdinwodc Monitor1998:2]Voorbeeldenvanzware,georganiseerdecriminaliteitzijndehandelin traditioneleensynthetischedrugs,mensensmokkel,vrouwenhandel,wapenhandel, fraudeenwitwassen. Deontwikkelingenindegeorganiseerdemisdaadwerdensindsdiennauwlettendinkaart gebracht.uitonderzoekbleekdatdegeorganiseerdecriminaliteitinnederlandeensterk transitkarakterheeft.datwilzeggendatveelgrensoverschrijdendhandelsverkeer plaatsvindtvanzowelmensen(vrouwenenvluchtelingen)enverbodengoederenals drugs,wapensengestolenauto's.hetgrotebelangvanmobiliteit,transportenlogistiek 13

14 voordeuitvoeringvanmisdrijvensluitindiezinaanbijdetraditievannederlandals handelsland. DeNederlandsegeorganiseerdecriminaliteitbleekdaarnaastgeenvastomlijnde piramidalestructuurtehebben,maartebestaanuit'criminelenetwerken,waarbinnen dadersinwisselendeverbandensamenwerken'.[kleemanse.a.2002,2]bepaalde personennemenalsfinancieroforganisatoreenbelangrijkeplekalsde'knooppunten' vanhetnetwerk.anderenfungerenalsfacilitators,zoalsgeldwisselaars,witwassers, documentvervalsersentransporteurs,diespecifiekedienstenleverenaanhetcriminele netwerk. Dezecriminelenetwerkenwordengrotendeelsgevormdopbasisvanfamilie>en vriendschapsbanden.daarnaasthebbenzeeenetnischheterogeenkarakterdoordatde belangrijkstetoevoerlandenvoordrugsinnederland(turkijevoorheroïne,marokkovoor cannabisensuriname,arubaendenederlandseantillenvoorcolombiaansecocaïne) eengrotevertegenwoordigingvanimmigranteninnederlandhebben,metsterkebanden metdelandenvanherkomst.kortom:'economischeendemografischekenmerken makennederlandextraaantrekkelijkvoortransnationalevormenvangeorganiseerde criminaliteit. [DNRI,2004:58] Beginjarennegentigmaaktedegeïmproviseerdeaanpakvangeorganiseerde criminaliteit,plaatsvoor'verwetenschappelijkingvanhetbeleid'.[vandebunt,2007: 678]Hetnetwerkkaraktervangeorganiseerdecriminaliteitvroegomeenandereaanpak daneenpiramidestructuur.eengrootdeelrecherchecapaciteitwerdbesteedaande bestrijdingvangeorganiseerdecriminaliteit,waarbijde'strategievankorteklappen' centraalkwamtestaan.nietdelangdurigeobservatievaneninfiltratieindecriminele organisatiewerdhetdoel,maarhethardengoedrakenvanonderdelenvanhet netwerk.internationalesamenwerkingwashierbijvangrootbelang.daarnaastmaakte deoverheidgebruikvanwetgevingalsmeldingongebruikelijketransacties(mot)ende Wetbevorderingintegriteitbeoordelingendoorhetopenbaarbestuur(WetBIBOB)omhet criminelenlastigtemaken.meteenaantalmaatregelendieinhetgangbaretaalgebruik bekendzijnkomentestaanals Plukze >maatregelenwordensinds1993pogingen gedaanhetfinanciëlevoordeeldatcriminelenuithunstrafbareactiviteitenhalenterugte vorderen.[websiterechtsbegrippen]!inhet NationaalDreigingsbeeld2004 gaatmennogverderdoortestellendatcriminelesamenwerkingin allemogelijkevormenvoorkomst.vandetraditionelepiramidetotmengvormenalsde'kwal'. > MinisterievanJustitie > MinisterievanBinnenlandseZaken > ParlementaireEnquêtecommissieOpsporingsmethoden > WetenschappelijkOnderzoek>enDocumentatiecentrum(WODC) > SociaalCultureelPlanbureau,SociaalCultureelRapport jaarsociale verandering(rijswijk1998). > Bunt,H.vande, OrganisedCrimePoliciesintheNetherlands,in:C.J.C.F.Fijnaut enl.paoli,organisedcrimeineurope.concepts,patternsandcontrolpoliciesin theeuropeanunionandbeyond(dordrecht,2004)677>713. > Kleemans,E.R.e.a.,GeorganiseerdecriminaliteitinNederland.Rapportageop basisvandewdoc6monitor(wodc1998) > Kleemans,Brienen,VandeBunt(e.a.),GeorganiseerdecriminaliteitinNederland. TweederapportageopbasisvandeWODC6monitor,(WODC2002) > VandeBunt,Kleemans(e.a.),GeorganiseerdecriminaliteitinNederland.Derde rapportageopbasisvandemonitorgeorganiseerdecriminaliteit(wodc2007) 14

15 > Kleemans,E.R.enC.J.dePoot,Criminelecarrièresindegeorganiseerdemisdaad (DenHaag,2007). > DienstNationaleRechercheInformatie,Nationaaldreigingsbeeldzwareof georganiseerdemisdaad,(zoetermeer2004) > MinisterievanJustitie,GeorganiseerdecriminaliteitinNederland(DenHaag 1992). > InterviewmetProf.Dr.E.R.Kleemans,30augustus2010. > 2011) 15

16 > Individualisering > Toegang,participatie,emancipatie > Multiculturalisering > Internationalisering > Veranderendkaraktervancriminaliteit 1975 na2005 Onderverdachtenenveroordeeldenvancriminaliteitisvanoudshersprakevaneen oververtegenwoordigingvanjongemannen.[zieo.a.scp/wodc/cbs,154] Desondanksvertoonde hetprofiel vandadersvancriminaliteitindeloopvandeperiode 1975tot2005eenzekereontwikkeling:dedaderswerdenjonger,decriminaliteit verkleurde,enerwas inbeperktemate sprakevanemancipatievandecriminaliteit. Voorcommunecriminaliteit,degangbaremisdrijvendiezijnopgenomeninhetWetboek vanstrafrecht,geldtdatdezeveelalgepleegdwordtdoorjongerenenjongvolwassenen. SindsdeTweedeWereldoorlogissprakevande verjongingvandedader [SCP,1998: 634].Datwilzeggendathetaantaljeugdigeverdachtensterkergestegenisdandegroei vandeverdachtenpopulatiealsgeheel.[socialestaatvannederland2005:250].dit aantalblijftstijgen,metnamevoorgeweldsmisdrijvenenvernielingen.daarbijspeelt meedatjeugdcriminaliteitsteedsbeterwerdindegatenwerdgehouden[socialestaat vannederland2001:175].hetgangbareverloopvancriminaliteitbijjongedaderisdat defrequentievanhetplegenvandelictensneltoeneemtvanafongeveerhet10 e levensjaar.tussenhet15 e en17 e levensjaarbereiktdezeeenpiek,omvervolgens geleidelijkweeraftenemen.[kleemansendepootinwodccahier2007>13,6]het criminelegedraggaatalshetware vanzelfweerover ophetmomentdatmentrouwt, kinderenofeenvastebaankrijgt.(kleemansendepoot,33) (Voordegeorganiseerdemisdaadishetbeeldoverigensanders.Onderdeverdachten georganiseerdecriminaliteitkomenniettotnauwelijksjeugdigenvoor.dedaderszijn juistrelatiefoud:40%vanhenkomtpastussenhet20 e en30 e levensjaarvoorheteerst inaanrakingmetjustitie.zijrakenbijdegeorganiseerdecriminaliteitbetrokkendoor reedsbestaandesociale,werk>ofberoepsgerelateerderelaties,hobby'sof nevenactiviteiten,lifeevents,ofdoorbewusterekrutering.[scp/wodc/cbs154,7] Dezichtbare,socialeonveiligheidindestedenwordtdanookvooreenaanzienlijkdeel veroorzaaktdoorjeugdigedaders.kenmerkendvoordejeugdcriminaliteitishet groepskarakter.hetzijngroepenvriendendieopstraten,pleineneninwinkelcentrahun vrijetijddoorbrengeneningroepsverbanddelictenplegen.bepaaldeetnischejongeren zijnoververtegenwoordigdindecriminaliteitcijfers:marokkaanseenantilliaansejongens eninminderematesurinaamseenturksejongens.hiervoorzijnuiteenlopende verklaringenopgeworpen,variërendvanhunachterstandspositietotdewoonomgeving, maarnogsteedsisniethelemaalduidelijkwelkefactoreninwelkematevanbelangzijn. [Bruinsma,2004:294;GijsbertsenDagevos,2009:2]Overigensbetekenthun oververtegenwoordigingindecriminaliteitscijfersnietdatzijhetgrootstedeelvande criminaliteitplegen. Deoververtegenwoordigingvanbepaaldeetnischegroepenindejeugdcriminalitietsluit aanbijhetalgemenebeelddathetveiligheidsprobleem deafgelopendecenniaverkleurd' is.zoalsboutellierstelthebben etnischeminderheden[ ]eengrootaandeelinde criminaliteitscijfers.[boutellier,2004:199]sindseindjarentachtigishettaboeop onderzoeknaarhetverbandtussenallochtonenencriminaliteitinnederlanddoorbroken. 16

17 [VanderLeunenEngbersen,2004:249]Hetbeelddatniet>westerseallochtoneneen relatiefgrootaandeelhebbenincriminaliteitwordtinmiddelsdoorverschillendestudies onderschrevenenbaartzoweldeoverheidalsdesamenlevingalsgeheelzorgen.[wodc Rapportage1998:8]Desondanksligthetthema Criminaliteitenmigratie politieknog altijdgevoelig. Waarhetonderzoekzichineersteinstantierichtteopcommunecriminaliteitonderde viergrotegroepenallochtonen(turken,marokkanen,surinamersenantillianen)isde aandachtsindshetbeginvande21 e eeuwverschovennaarnieuwegroepenimmigranten alsjoegoslavenenafrikanen,departicipatievanetnischegroepenindegeorganiseerde misdaad,enderolvanmigrantenbijmensensmokkel.ookdemogelijkeaanpakvan overlastveroorzakendejongerenmeteenallochtoneachtergrondkrijgtveelaandacht. [Bruinsma,2004:293] Eenlaatstetrendophetgebiedvancriminaliteitendaderschapisdeconstateringdat sprakeisvaneengroeiendpercentagevanjonge,vrouwelijkedaders.(scp)sinds2000 neemtvolgenshetklpdhetaantalvrouwelijkeverdachtenvanmisdrijvenlangzaam, maarstructureeltoe.[vantilburg,2008:6>12] > MinisterievanJustitie > MinisterievanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelaties > WODC > KLPD > SociaalCultureelPlanbureau,SociaalCultureelRapport jaarsociale verandering(rijswijk1998). > Boutellier,H.,Deveiligheidsutopie.Hedendaagsonbehagenenverlangenrond misdaadenstraf(denhaag,2003). > Bruinsma,G.J.N., Destadendesocialeonveiligheid,in:Veiligheid.Studiesover inhoud,organisatieenmaatregelen(alphenaandenrijn2004),279>318 > Gijsberts,M.enJ.Dagevos(ed.).,Jaarrapportintegratie2009(DenHaag:Sociaal encultureelplanbureau2009)2. > Kleemans,E.R.enC.J.dePoot,Criminelecarrièresindegeorganiseerdemisdaad (DenHaag,2007)6. > Leun,vander,J.P.enEngbersen,G.in:Muller,E.R.(ed.)Veiligheid.Studies overinhoud,organisatieenmaatregelen(alphenaandenrijn2004),233>252 > Kleemans,E.R.e.a.,GeorganiseerdecriminaliteitinNederland.Rapportageop basisvandewodc6monitor(denhaag1998)8. > SCP/WODC/CBS,JaarrapportIntegratie2005(DenHaag2005) > Tilburg,W.van, Delictgedragvanvrouwenverandert.Vrouwenencriminaliteit 1996>2007,inSecondant, ,6>12. 17

18 18!" > Toegang,participatie,emancipatie > Trend:Invoeringintegraalveiligheidsbeleid > Trend:Groeiendbelangvan veiligheidsgevoelens vandeburger > Domein:Zorgvoorrecht > Domein:Zorgvoorverhoudingmetbuitenland Jarenzestig>na2005 Indejarenzestigvandetwintigsteeeuwisereenprocesopganggekomendattotde emancipatievanhetslachtofferheeftgeleid.erisbijvoorbeeldeennieuwe wetenschappelijkedisciplineontstaan,devictimologie,diehetslachtoffercentraalstelt. Indeloopvantijdishetaccentbinnendezewetenschapverschovenvanderolvanhet slachtofferbijdetotstandkomingvanmisdrijvennaardeconditieenbehoeftesvande slachtofferszelfenhetvormgevenaanhulpverlening(scheepmaker2007:6).ookinde samenlevingishetslachtoffersteedsmeerinhetmiddelpuntvandebelangstelling komentestaan.ditkwamondermeerdoordeplotselingeenexplosievestijgingvan criminaliteiteindjarenzeventigenbeginjarentachtigdiesteedsmeerslachtoffers maakte,endoordesteedsmondigerwordendeburgerdie,vaakingroepsverband,voor zijnrechtenopkwam.omdateengrootaantaldelictenbijdepolitieongeregistreerd bleef,begonmenin1978methetuitvoerenvanslachtofferenquêtesdieop systematischebasiservaringenvanslachtoffersinkaartbrachten.ditwerdgedaanom beterinzichttekrijgenindeomvangenaardvanhetgroeiendecriminaliteitsprobleem endemeningvandeburgeroverhetfunctionerenvandepolitieenjustitietepolsen.er werdenbeleidsmatigemaatregelengetroffendieslachtoffersvandecriminaliteitinstaat steldenzelfstandigoptetreden.hetcriminaliteitsprobleemwordttegenwoordig grotendeelsgezienalsslachtofferprobleem(vandijk,groenhuijsenenwinkel2007:20). Menspreektdanookvande herontdekkingvanhetslachtoffer,vande victimologische wendinginhetstrafrechtelijkdenken (Boutellier1993)envanhet geëmancipeerde slachtoffer (Kool1999). InhetprocesvanverzelfstandigingvanhetslachtofferhebbeninNederlanddrie ontwikkelingeneenbelangrijkerolgespeeld,namelijkdevrouwenbewegingenhaar aandachtvoorslachtoffersvangeweldvanmannentegenvrouwenenkinderen,de aandachtvoorgevolgenvandetweedewereldoorlogvoordedoordeoorloggetroffenen endemedischeaandachtvoorfysiekekindermishandeling(boutellier2003:108). Alindejarenzestigwerdenenkeleinitiatievengestartdiehetherstelvandeverhouding tussendedaderenhetslachtoffervaneendelictofschaderegelingen conflictbemiddelingtendoelhadden.zijwordendanookbeschouwdalsvoorlopersvan delaterereguliereslachtofferhulpverlening(boutellier2003:108).terwijldeeerste hulpverleningsprojectenvooralderesocialisatievandedaderbeoogden,verschoofde aandachtsteedsmeernaarhetslachtoffer,voorwiedestrafnietzozeerverbeteringvan dedadermaareerdergenoegdoeningzoumoetenbewerkstelligen(scp6rapport1998: 639).Indejarenzeventigentachtigwerdenookwettenaangenomendiedemateriële erkenningvandeoorlogsslachtoffersmogelijkmaakten:dewetuitkering VervolgingsslachtoffersendeWetUitkeringenBurger>Oorlogslachtoffers.Nade gijzelingactiesvanmoluksejongerenwerddenoodzaakvanpsychiatrischehulpverlening aandeslachtoffersonderkend.destichtingpsychotraumawerdinhetlevengeroepen, dienietalleendeslachtoffersvandegijzelingenbegeleiddemaarslachtoffersvan criminaliteitinhetalgemeen.in1970werddeverenigingtegenkindermishandeling,in 1972deeersteBureausVertrouwensartseninzakeKindermishandelingenin1974het

19 eersteblijf>van>m n>lijfhuisopgericht.indeopvanghuizenvoormishandeldevrouwen werdintegenstellingtotdegangbarehulpverleningmishandelinggezienalseen maatschappelijkprobleemennietalseenprobleemvanhetindividueleslachtoffer.in 1979gingenverschillendeprojecteneninitiatievensameninLandelijkOverleg Slachtofferhulp,in1984omgevormdtotdeLandelijkeOrganisatieSlachtofferhulp(LOS) (Boutellier2008:109/110).InoverlegmetdeANWBenhetNationaalFonds VerkeersveiligheidbreiddedeLOShaarhulpverleninguitnaarverkeersslachtoffers.In 2002fuseerdenalleorganisatiesdieaangeslotenwarenbijdeLOSinéénstichtingonder denaamslachtofferhulpnederland(www.slachtofferhulp.nl).hetvalthierbijopdatwat slachtofferhulpbetreft,slachtoffersvancriminaliteitnietmeerscherpworden onderscheidenvanandereslachtoffers(scp6rapport1998:640) Indejarentachtigwerdenenkeleprojectenm.b.t.slachtofferhulpvoorheteerstvan overheidswegegesubsidieerd.indenotasamenlevingencriminaliteituit1985werdde subsidieverstrekkingtotbeleidgemaakt(boutellier2003:111).dehulpaanslachtoffers groeideuittoteenvandekerntakenvanjustitiebeleid.meerderecommissieswerden ingesteldomderechtspositievanhetslachtofferteonderzoeken,ondermeerde werkgroepaangiftesexuelemisdrijven(voorzitterdebeaufort)endewerkgroep JustitieelBeleidenSlachtoffer(voorzitterVaillant).Dedoorhenopgestelde slachtofferrichtlijnentenaanzienvaneenbehoorlijkebejegeningvanhetslachtofferdoor politieenopenbaarministeriewerdeneindjarentachtigdanookingevoerd.hetdoel daarvanwasdestrafrechtelijkeprocedurezodaniginterichtendathetdoorhetmisdrijf geschoktevertrouwenvanhetslachtofferindesamenlevingzoveelmogelijkhersteldzou worden(vandijk,groenhuijsenenwinkel2007:22).in1985werddecommissie wettelijkevoorzieningenbinnenhetstrafproces(voorzitterterwee)ingesteld.haar adviezenresulteerdenineennieuwewet>enregelgeving.dewet>terweeuit1995 opgevolgdin2004doordeaanwijzingslachtofferhulpvormtdegrondslagvandehuidige slachtofferzorg.dezewettenmakenhetmogelijkdathetslachtofferzichalsbenadeelde partijvoegtinhetstrafprocesenrechtheeftopschadevergoedingvandedaderzonder daarvooreenapartecivieleproceduretehoevenvoeren(vanderheijden2009:16). BeidewettenleggendetakenvanhetministerievanJustitieinhetkadervan slachtofferzorgvast.totdezehoren (1)eencorrectebejegeningvanenadequate informatieverstrekkingaanslachtoffers,(2)hettreffenvanschaderegelingentussen slachtoffersendaders,(3)hetversterkenvandepositievanhetslachtofferinhet strafprocesen(4)deopvangenbegeleidingvanslachtoffers (Wittebrood2006:168). Demogelijkhedenomalsslachtofferteparticipereninhetstrafproceszijnuitgebreidmet deinvoeringvaneenschriftelijkeslachtofferverklaringin2004eneenjaarlater in bepaaldegevallen vanhetspreekrecht(wittebrood2006:177).deinrichtingvanhet Nederlandsejustitiëleslachtofferbeleidwordtbeïnvloeddoorinternationale ontwikkelingenenwetgeving.eenmijlpaalvormtheteukaderbesluitvan15maart2001 betreffendedestatusvanhetslachtofferindestrafrechtelijkeprocedure.ditbesluit heeftintegenstellingtotdein1985verschenendocumenten,deunitednations DeclarationofBasicPrinciplesofJusticeforVictimsofCrimeandAbuseofPowerende RecommendationonthePositionofVictimsintheFrameworkofCriminalLawand ProcedurevandeRaadvanEuropa,eenvoordelidstatenbindendkarakter(Wittebrood 2006:171enGroenhuijsenenPemberton2007:69). > SlachtofferhulpNederland > MinisterievanWelzijn,VolksgezondheidenCultuur > MinisterievanJustitie > Commissie>DeBeaufort > Commissie>Vaillant > Commissie>Terwee > Politie > OpenbaarMinisterie(OM) > CentraalJustitieelIncassoBureau(CJIB) > VerenigingHumanitas 19

20 > AmsterdamsJongerenCentrum(JAC) > StichtingTegenHaarWil > VrouwentegenVerkrachting > AlgemeenMaatschappelijkWerk > ANWB > NationaalFondsVerkeersveiligheid > Verzekeraars > SchadefondsGeweldsmisdrijven > RaadvanEuropa > VN > SCP>Rapport1998(DenHaag1998). > SocialeStaatvanNederland(DenHaag2001en2005). > M.P.C.Scheepmaker,Voorwoord.Justitiëleverkenningen33(2007)3:5>8. > M.S.GroenhuijsenenA.Pemberton,Hetslachtofferindestrafrechtelijke procedure.deimplementatievanheteuropeeskaderbesluit.justitiële verkenningen33(2007)3:69>91. > K.Wittebrood,Slachtoffersvancriminaliteit:Feitenenachtergronden(DenHaag 2006). > R.S.B.Kool,Uitdeschaduw.Deemancipatievanhetslachtofferbinnende rechtspleging.justitiëleverkenningen25(1999)9:60>73. > H.Boutellier,Solidariteitenslachtofferschap.Demorelebetekenisvan criminaliteitineenpostmodernecultuur(amsterdam(1993)2008). > > Y.vanderHeijden,InterviewdirecteurJaapSmitvanSlachtofferhulpNederland. Slachtofferhulpiseenseculierevormvanpastoraat.In:Secondant:tijdschrift vanhetcentrumvoorcriminaliteitspreventieenveiligheid19(2009)6:15>19 20

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren?

Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren? Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren? 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Wat hebben slachtoffers nodig? Kris De Groof

Wat hebben slachtoffers nodig? Kris De Groof Wat hebben slachtoffers nodig? Kris De Groof Wie is het slachtoffer? Van Dale: (historiek) offerdier dat op een altaar werd geslacht Van Dijk: dit onderstreept het etiket dat SO zielig is en verwachting

Nadere informatie

KLACHTEN PER OVERHEIDSINSTANTIE. Jaarverslag

KLACHTEN PER OVERHEIDSINSTANTIE. Jaarverslag KLACHTEN PER OVERHEIDSINSTANTIE 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Ministerie van Algemene Zaken 3 Ministerie van Buitenlandse Zaken 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie 5 Openbaar Ministerie 5 CJIB

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2014 Samenvatting 1. Zie bijlage 1 van deze rapportage voor de indeling van de politie-eenheden. De politie gebruikt de shortlist

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL

VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL - eindrapport - Auteurs: Jeanine Klaver (Regioplan) Joanne van der Leun

Nadere informatie

Actieprogramma. Integrale Aanpak Jihadisme. Overzicht maatregelen en acties

Actieprogramma. Integrale Aanpak Jihadisme. Overzicht maatregelen en acties Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme Overzicht maatregelen en acties 1 Inleiding De dreiging die van het jihadisme uitgaat en het voorkomen van aanslagen vraagt om een krachtige, offensieve, brede

Nadere informatie

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam Evaluatie Cameratoezicht Roterdam SAMENVATTING EN CONCLUSIES In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht in het Saftlevenkwartier

Nadere informatie

Nee, ik voel me nooit onveilig

Nee, ik voel me nooit onveilig Nee, ik voel me nooit onveilig Determinanten van sociale veiligheidsgevoelens Henk Elffers en Wiebe de Jong Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Zijn ze helemaal gek geworden?!

Zijn ze helemaal gek geworden?! Een onderzoek naar het profiel van een ordeverstoorder, uit de databank van notoire ordeverstoorders, binnen het betaald voetbal in Nederland. ordeverstoorders R.M. Moes Masterthesis MCPM studentnummer

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Gestolen fietsen in het Nederlandse fietsenpark. Een analyse met een Markov-model

Gestolen fietsen in het Nederlandse fietsenpark. Een analyse met een Markov-model Gestolen fietsen in het Nederlandse fietsenpark. Een analyse met een Markov-model Ger Homburg Jaarlijks worden in Nederland vele honderdduizenden fietsen gestolen. Bij helingcontroles en andere lokale

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Dordrecht, 2005 3 Wat doet de SMVP? Een goed functionerende veiligheidszorg is van groot belang voor

Nadere informatie

Gestreden als Don Quichot tegen windmolens.

Gestreden als Don Quichot tegen windmolens. Gestreden als Don Quichot tegen windmolens. Onderzoek naar geweld tegen burgers vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit in hun directe woonomgeving 10 juni 2014 Lokaal Centraal, Expertgroep

Nadere informatie

Iedereen kan iets doen voor vredee

Iedereen kan iets doen voor vredee Iedereen kan iets doen voor vredee Van kleine tot grote activiteiten Alle beetjes durf tellen samen uiteindelijk op tot vrede3 PAXE Vrede wie durft= PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden

Nadere informatie

Waarom een Zebracheck? Voor mensen met structurele en tijdelijke mobiliteitsbeperkingen

Waarom een Zebracheck? Voor mensen met structurele en tijdelijke mobiliteitsbeperkingen de Zebracheck checklists voor zebrapaden en oversteekplaatsen met verkeerslichten De zebra heeft de afgelopen decennia aan belang ingeboet. Met de Zebracheck willen we weer aandacht voor het zebrapad.

Nadere informatie

Advies. Een eigentijds curriculum

Advies. Een eigentijds curriculum Advies Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Over insluiting en vermijding

Over insluiting en vermijding Over insluiting en vermijding Twee essays over segregatie en integratie Justus Uitermark en Jan Willem Duyvendak Paul Scheffer Essays in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Werkdocument

Nadere informatie

SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid

SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten

Nadere informatie

HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN?

HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN? HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN? Rapportage literatuuronderzoek door Mariëlle Jansen Referentie MJN Utrecht, januari 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Hoe kunnen

Nadere informatie

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Rev: 27 februari 2007 Inhoud 1 INLEIDING----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 VEILIGHEIDSTRAININGEN---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Simone Onrust, Lotte Voorham Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Effectiviteit en werkzame mechanismen Colofon Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Zelf Vertrouwen. Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren

Zelf Vertrouwen. Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren Zelf Vertrouwen Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren Eindrapport De Nationale DenkTank 2010 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting de Nationale DenkTank,

Nadere informatie

De invloed en effecten van sociale samenhang

De invloed en effecten van sociale samenhang De invloed en effecten van sociale samenhang Verslag van een literatuurverkenning Astrid Huygen Freek de Meere April 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Wat is sociale samenhang? 7 3 Effecten van sociale samenhang

Nadere informatie