DOMEIN(ZORGVOOR)VEILIGHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOMEIN(ZORGVOOR)VEILIGHEID"

Transcriptie

1 DOMEIN(ZORGVOOR)VEILIGHEID NATIONAALARCHIEF DATUM:18februari2011 AUTEURS:ONDERZOEKSTEAMTRENDANALYSE

2 !" # $%%% & ' $ () * , $ $.' % /) $ !4$ $ # 4$ $ & (... 53, $. ' $ ) ! # &

3 ( ,$ /5: ; "< !;$= #6> ( ,6< A<" ? 5A " BC ! 3.D':? #6= &6EF= (:) ,<

4 1.CurriculaVitaeExperts 2.Literatuurlijst 3.LijstTrendsenhotspotsDomeinGezondheid 4.LijstTrendsenhotspotsDomeinWonen 4

5 Verantwoordingdomeinindeling Hetdomein Veiligheid geldtalseencomplexdomein.hetiseengrootdomeinwaarin vele,uiteenlopendeonderwerpenaandeordekomen.hetdomein,zoalshetinhet projectplanvanhetnationaalarchiefisomschreven,omvatdevolgendeonderwerpen 1 : > openbareorde > landsverdediging > criminaliteit > hulpverlening(brandweer,politie,ambulancedienst) > terrorismebestrijding > verkeersveiligheid > rampen > veiligheidopdewerkplek(arbo) > voedselveiligheid Dezeindelingheeftalsbeginpuntgediendvooreenonderverdelingvanhetdomeinin viersubdomeinen/deelonderzoeken,waarindieonderwerpenzijnondergebrachtdieeen zekeresamenhangvertonen.opbasisvangesprekkenmetexpertsenliteratuurzijn hieraaninfectieziekten,geneesmiddelenengevaarlijkestoffentoegevoegd.(inde praktijkblijkendegevaarlijkestoffen,samenmetrampen,tevallenonderdetrend Opkomstvanhetexternveiligheidsbeleid.)Devastgesteldesubdomeinen/ deelonderzoekenbestaanuit: > Deelonderzoek1:Criminaliteitensocialeveiligheid. 2 > Deelonderzoek2:Defensie 3,inlichtingendienstenenterrorismebestrijding. > Deelonderzoek3:Veiligheidengeneesmiddelen,veiligheideninfectieziekten, voedselveiligheid,productveiligheid. > Deelonderzoek4:Openbareorde,hulpverlening,rampen. Uitpragmatischoogpuntzijndesubdomeinen verkeersveiligheid en veiligheidopde werkplek(arbo) ondergebrachtbij,respectievelijk,dedomeinenverkeerenvervoeren Werk,inkomenenbestedingen.Trendsophetgebiedvanveiligheidintermenvan Nederlandvs.hetwater wordenbesprokenbijmilieu.zijzullendusindesbetreffende rapportenaandeordekomen. DetrendsophetgebeidvanVeiligheidwordeninditrapportgepresenteerdper subdomeinomdatditeenlogischestructuuroplevertendetrendszoenigeonderlinge samenhangvertonen.indeuiteindelijkedatabasezullengenoemdetrendsenhotspots enerzijdseenzelfstandiglevenleiden,dochanderzijdsdoorhetaanleggenvan allerhandeonderlingerelatiestocheenzekereonderlingesamenhangkennen.bovendien kunnenbepaaldetrendsc.q.hotspotsdanaanverschillendedomeinenworden gekoppeld. 1 Zie:Concepteindrapportwaarderingsmethodiek,2009:13>14.Dedomeinindelingenenmaatschappelijke hoofdfunctieswordendoorhetonderzoeksteamhmaalsgegevenbeschouwd.datwilzeggendatzeniet wordengeproblematiseerd,maaralsbeginpuntvanonderzoekwordengenomen.dedomeinindelingwordt daarbijvrijstraknagevolgd;dezeisvooralsnogslechtsaangevuldmeteen15 e domein, Cultuur,levensstijlen mentaliteit.demaatschappelijkehoofdfunctieswordengebruiktalseersteaanzetomhetdesbetreffende domeininkaarttebrengen.opbasisvanstap0vandemethodiekwordtvervolgenseenpragmatischeaanpak (eventueelmetsubdomeinen)voorhetdomeinvastgesteld. 2 Ondersocialeveiligheidverstaanweveiligheidinde(semi>)publiekeruimte. 3 Defensieiseenmeeralgemenetermdanlandsverdediging,endaardoorinhetkadervandetakenvan defensietenbehoevevandelands>eninternationaleveiligheidbetergeschikt. 5

6 TrendanalyseVeiligheid algemeen: ZorgvoorVeiligheid isopzichzelfaleenmaatschappelijketrenddiezichindeperiode 1976totenmet2005nadrukkelijkmanifesteert.Deeerstetrendindezerapportage bestaatdaaromuiteenoverkoepelendetrendbeschrijving,waarindeverschillende aspectenvandeopkomstvanveiligheidalsmaatschappelijkthemaaandeordekomt. DeSCP>rapporten 4 diedoorhetonderzoeksteamalsbron(endaarmeestartpunt)voorde trendanalyseperdomeinwordengebruiktbeschrijvenmetnametrendsophetgebied vancriminaliteit,enhetgroeiendebelangvanveiligheidindesamenleving.voorhet identificerenvandetrendsmetbetrekkingtotdeoverigeonderwerpen/subdomeinenis daaromintensiefgebruikgemaaktvaninterviewsmetexpertsenaanvullendeliteratuur. Degeraadpleegdeexpertszijn: Prof.dr.BenAle(HoogleraarVeiligheidenRampenbestrijdingaandeTUDelft) Dhr.DoedeBakker(beleidsadviseurEuropeseproductregelgeving,normalisatieen certificatiebijfme>cwm) Drs.LeonvanDamme(OnderzoekerInstituutvoorNederlandseGeschiedenis) Dr.HenkFerwerda(directeuronderzoeksbureauBeke) Prof.dr.CyrilleFijnaut(HoogleraarRechtsvergelijkingKUB,criminoloog) Dr.BeatricedeGraaf(UniversitairhoofddocentCentreforTerrorism& Counterterrorism) Prof.dr.BobdeGraaff(Hoogleraarterrorismeencontraterrorisme) Prof.dr.KeesvanGrootheest(BijzonderhoogleraarGeneesmiddelenbewakingen geneesmiddelenveiligheidrug,directeurlareb) Prof.dr.EdwardKleemansvanhetWODCendeVU(HoogleraarZware CriminaliteitenRechtshandhaving,hoofdafdelingRechtshandhavingWODC) Dr.ChristKlep(Militairhistoricus) Drs.CasSchreuder(BeleidsmedewerkerministerievanBinnenlandseZaken) Dr.JimvanSteenbergen(HoofdvandeLandelijkeCoördinatie Infectieziektebestrijding,RIVM) Dhr.RobTheelen(BeleidsmedewerkerVWA,BureauRisicobeoordeling) Drs.LodewijkvanVliet(ProjectleiderProgrammasturingenControl,ministerie vanbinnenlandsezaken) Prof.dr.KarinWittebrood(BijzonderhoogleraarSocialeveiligheidindestedelijke publiekeruimteuva,wetenschappelijkmedewerkerscp) VooruitgebreidereCV svandezeexpertswordtverwezennaardebijlage.alleindit rapportgepresenteerdetrendsenhotspotszijndooreenofmeerexpertsgevalideerd. Inditrapportispertrendeenoverzichttoegevoegdvanallegebruiktebronnenen literatuurvoordedesbetreffendetrend.eenoverzichtvanallegebruikteliteratuurvoor hetheledomeinisalsbijlagetoegevoegd. Opmerkingenbijdeelonderzoek1:Criminaliteitensocialeveiligheid Uitpragmatischeoverwegingenzijnalletrendsdiesamenhangenmetgeweldgeclusterd onderheteerstedeelonderzoek.geweldbleekopbasisvanhetonderzoekeenbelangrijk thematezijndatdeelsondersocialeveiligheiddanwelopenbareordevalt>ingevalvan zinloosensupportersgeweld>,deelsvanhuiselijkeaardis,endeelseensterke samenhangvertoontmetdeopkomstvandegeorganiseerdecriminaliteit. Detrend Toenemendedrukophethandhavings>enstrafrechtelijkesysteem,dieis geïdentificeerdopbasisvandescp>publicaties,komtaandeordeinhetdomeinrecht, omdathetonderwerpenzijndiespecifiekbijdatdomeinhoren.thema salsprostitutie 4 SociaalenCultureelRapport jaarsocialeverandering,en DesocialestaatvanNederland2001, 2003,en

7 7 endrugswordenompragmatischeredenenookbijrechtbesproken,aangezienzijsterk samenhangenmethandhavingdanwelniet>handhaving,ofwelgedogen. Opmerkingenbijdeelonderzoek2:Defensie,inlichtingendienstenen terrorismebestrijding Terrorismebestrijdingbehandeltinsamenhangmetdeontwikkelingvande inlichtingendiensten,deopkomst(enafname)vanhetoudenmodernterrorismeen toenemendgevoelvanonveiligheid.dezekeuzeisgemaaktomdatterrorismebestrijding nietlosgezienkanwordenvandegenoemdeonderwerpen.eriseenscheidinggemaakt tussenoudenmodernterrorisme,omdatditookindeliteratuurduidelijkonderscheiden entiteitenzijn.indebeschrijvingvandetrendswordtduidelijkwaarom. DetrendToenemendgevoelvanonveiligheidgaatomdreigingvanbuitenaf.Detrenddie quatitelopdezetrendlijkt,groeiendbelangvandeveiligheidsgevoelensvandeburger, heeftbetrekkingopmetnamesocialeveiligheidencriminaliteit. Deorganisatorischetrendsm.b.t.dekrijgsmacht(bijvoorbeelddemoderniseringvande krijgsmacht)wordennietbinnenhetdomeinveiligheidbehandeld,omdatdittype ontwikkelingennietdirectverbandhoudtmetditthema.bovendienzoudanvoorandere organisaties,zoalsbijvoorbeelddepolitieendebrandweer,ookdergelijketrendsmoeten wordenbeschreven.hetlijktmeervoordehandteliggenomdittypetrendsbijhet domeinpolitiekenbestuuraandeordetelatenkomen. DeValvandeMuurisvanzelfsprekendeenbelangrijkehotspotinhetkadervan (internationale)veiligheid,zoalshetookeenbelangrijkehotspotisvoorbijvoorbeeldhet domeinverhoudingmethetbuitenland.hetzaldanookinhetlaatstgenoemde deelrapportalshotspotwordenopgenomen. Opmerkingenbijdeelonderzoek3:Veiligheidengeneesmiddelen,veiligheiden infectieziekten,voedselveiligheid,productveiligheid Demaatschappelijkehoofdfunctie voedselveiligheid isinhetonderzoekuitgebreidindie zindatooktrendsophetterreinvanveiligheidvangeneesmiddelen,infectieziektenen productenzijnmeegenomen.indeperiode1976totenmet2005wordteuropese regelgevingvansteedsgroterbelangopditgebied.europeaniseringwordtinditrapport echternietalsapartetrendbeschreven.welkomenindeverschillende trendbeschrijvingenmanifestatiesvaneuropeaniseringaandeorde.ditsluitaanbijde aannamedateuropeanisering(waarschijnlijk)eenmetatrendis,watzouimplicerendat eentrendanalyseopverschillendedomeinenmanifestatiesvaneuropeaniseringaanhet lichtzoudenmoetenbrengen.inhetdomeinrechtwordtvervolgensmeeraandacht besteedaandetoenemendeinvloedvaneuropeesrechteneuropeseregelgevingop nationaalrecht. Deruimingvanveestapels(varkenspest,MKZ>crisis)alshotspotskomenaanbodin domeineconomie,omdatditgeenkwestievanveiligheidwas,maareeneconomische achtergrondhad.bsewordtwelbehandeldalshotspot,omdatditgevaarlijkwerdgeacht voorgezondheidvanmensen(medischeveiligheidsrisico). De(aandachtvoor)geneesmiddelenveiligheidisvooralgeleiddoorincidenten.De Softenon>affaireindejarenzestigishiervandebekendste,maarvaltbuitenhetbestek vanditonderzoek.indeperiode1976>2005zijnalleendezakenronddesende besmettingvanhemofiliepatiëntenalshotspotteidentificeren.aidsisreedsalshotspot aandeordegekomeninhetdeelrapportgezondheid.(voordevolledigheidzijndetrends enhotspotsvallendeonderdedomeinengezondheidenwonenalsbijlageninditrapport opgenomen.)

8 Opmerkingenbijdeelonderzoek4:Openbareorde,hulpverlening,rampen Geweldindepubliekeruimtezouvanzelfsprekendookonderhetkopjeopenbareorde gevatkunnenworden,maar zoalseerdergezegd>iservoorgekozendeverschillende vormenvangeweldteclusterenonder(bedreigingvan)socialeveiligheid.de krakersrellenvan1980zijnookvoorbeeldenvanverstoringenvandeopenbareorde, maarzullenwordenbesprokenalshotspotinhetkadervanhetdomeinwonen.de hulpdienstenwordenbesprokenvoorzoverzijbetrekkinghebbenoptrendsophet gebiedvanveiligheid.organisatorischetrendskomen,zoalsookinhetgevalvande krijgsmacht,aandeordeinhetdomeinpolitiekenbestuur.eenuitzonderinghierop vormtdetrend Toenemendemaatschappelijkeinbeddingvandepolitie,dezetrendis ompragmatischeredenenwelinditrapportopgenomen. 8

9 > Individualisering > Secularisatie > Medialisering > Verzakelijking > Trend:(demeestetrendsdievallenonderditdomein) > Trend:juridiseringvandesamenleving > Trend:opkomstenteruggangvandegedoogcultuur > Domein:Veiligheid > Domein:Recht Vanafbeginjarentachtig. Totbeginjarentachtigstondhetbegripveiligheidminderhoogopdemaatschappelijke enpolitiekeagendadanindedecenniaerna.sterkernog,dewetenschappelijkeraad voorregeringsbeleidvoorspeldein1977datbijvoorbeeldcriminaliteitin2000een randverschijnselzouzijn.[boutellier,2007,184]desondankswerdveiligheidindeloop vandejarentachtigeenbelangrijkmaatschappelijkthema,datopuiteenlopende terreinenspeelde.detoenamevancriminaliteitwerdeenbronvanmaatschappelijke onrustendeeddegevoelensvanonveiligheidvandeburgergroeien.internationale rampenalsdieintsjernobylmaaktendatdeoverheidbeleidontwikkeldeophetgebied vanexterneveiligheid.ookdeaanslagenvan9september2001opdetwintowers vormdeneenaanslagopdeveiligheidsgevoelensvandeburger. Degroeiendebehoefteaanveiligheidwerdzodoendegevoeddooreenopeenvolgingvan ontwikkelingenengebeurtenissen.desondankswasdesamenlevingindiezelfdeperiode veiligerdanooit.deburgerwasgezonder,welvarenderenhadeenhogere levensverwachting,maarzagzichtezelfdertijdgeconfronteerdmetnieuweonzekerheden diesamenhingenmetmaatschappelijkeontwikkelingenalsvergrijzing,opwarmingvan deaarde,globalisering,ziektenenmigratie.(jonker2007,27)voorde geïndividualiseerde,geseculariseerdeburgerkondendezeonzekerhedennietlanger wordenverklaarddanwelopgelostdoorzichneerteleggenbijhetlot.indenieuwe maatschappelijkeordekendeiederesituatieeenverantwoordelijke,enindeogenvande burgerwasdeoverheidbijuitstekverantwoordelijkvoorkwestiesrondveiligheid. [InterviewmetSafranskidoorVandenBergh,2005,29] Ditwerdgestimuleerddoorontwikkelingenalsdepolitisering,juridisering,mobilisering enmedialiseringvanveiligheid,crisesenrampen.datwilzeggendatbijincidenten betreffendedeveiligheidintoenemendematewerdgedachtintermenvan verantwoordelijkeautoriteiten,strafrechtelijkeconsequenties,engenoegdoeningvoorde slachtoffersengedupeerden.demediaspeeldenbovendiennietalleeneenbelangrijke rolinhetverspreidenvannieuwsrondonheil,maarookindepubliekeroepomcontrole enverantwoording.[rosenthal,2009,23>27] Deoverheidkwamondertussen ineenspagaattussenterugtredenenoptreden te zitten.[boutellier2007,191>192]inreactieopspecifiekegebeurtenissen,bijvoorbeeld devuurwerkrampinenschede,werdingegrepenenaangestuurdopbetertoezicht, terwijlinhetalgemeenhetoverheidsbeleidintoenemendemategerichtwasop responsabilisering,ofwelopdeeigenverantwoordelijkheidvandeburger.inmeer 9

10 specifiekezingingdeoverheidnaaanleidingvandevuurwerkrampendecafébrandin Volendam,najarenvanbestuurlijkgedogen,weeroverophethandhavenencontroleren vanvergunningen. Hettoenemendebelangvanveiligheidbrachtvoordeoverheidgroeiendekostenmet zichmee.voorcriminaliteitsbestrijdingenrechtshandhavingwerdin19722,2miljoen uitgegeventegen7,6miljardin2009.perhoofdvandebevolkingbetekendediteen stijgingvan290naar458euro.[websiteprofnews] Detoegenomenaandachtvoorveiligheidginggepaardmetdeopkomstvaneenprivate beveiligings>enopsporingsbranche.tussenbeginjarentachtigtoteindjarennegentig verdubbeldehetaantalwerknemersindeparticulierebeveiliging.naastprivatebewaking issprakevaneengroeiendaantalcommerciëleaanbiedersvan(bedrijfs>)recherche>en opsporingsdiensten.[websitetegenwicht] > Overheid > Burger > OpenbaarMinisterie > Privatebeveiligings>enopsporingsbranche > Media > Rosenthal. Crisisencrisismanagement,inMullere.a,Crisis.Studiesovercrisis encrisisbeheersing(deventer2009)5>29. > VanDuin, RampeninNederland inmullere.a,crisis.studiesovercrisisen crisisbeheersing(deventer2009)33>60. > BosenDeJong, Crisiscommunicatie inmullere.a,crisis.studiesovercrisisen crisisbeheersing(deventer2009)429>445. > Schaap,Veiligeevenementen,2009(UitgavevanhetInstituutvoorVeiligheids> encrisismanagementcot) > HansBoutellier Tussencontroleenvertrouwen.Deontwikkelingvanveiligheiden burgerschap in:madelondekeizer,staatvanveiligheid.denederlandse samenlevingsinds1900(zutphen2007) > EdJonker, Vanveiligheidskooinaarkreukelzone.Overonzekerheiden vertrouwen,inmadelondekeizer,staatvanveiligheid.denederlandse samenlevingsinds1900(zutphen2007) > Boutellier,DeVeiligheidsutopie.Hedendaagsonbehagenenverlangenrond misdaadenstraf(denhaag2003)1>21. > HansBoutelliere.a.,Levenineenrisicosamenleving(Amsterdam2005) > RüdigerSafranskigeciteerduitBabsvandenBerghenRenéGudde, Deskundigen sprekennooithetlaatstewoord,inhansboutelliere.a.,leveninde risicosamenleving(amsterdam2005)27>33(eerdergepubliceerdindegroene Amsterdammer,jrg.128,nr.47,19>11>2004). > (geraadpleegd7februari2011) > februari2011) 10

11 > Metatrend:Individualisering > Metatrend:Informatisering > Metatrend:Verzakelijking > Metatrend:Medialisering/Emotionalisering > Metatrend:Welvaartsgroei > Trend:Opkomstgeorganiseerdemisdaad > Trend:Veranderenddaderprofiel > Trend:Invoeringintegraalveiligheidsbeleid > Trend:Verhardingvandemaatschappijt.a.v.criminaliteit > Trend:Technologiseringeninformatiseringvancriminaliteit,terrorismeende bestrijdingervan Vanafbeginjaren 80 DeeerstedecennianadeoorlogkendeNederlandzulkelagecriminaliteitscijfersdater bijnasprakewasvanvolledigehandhavingophetgebiedvanopenbareordeen veiligheid.deoverheidhoefdeopditgebieddanooknauwelijksbeleidteontwikkelen. Vanafdetweedehelftvandejaren 60veranderdehetbeeldechter sneleningrijpend. Deproblemenrondcriminaliteitnameninomvangenernsttoe.(CachetenRingeling, 2004,635) Decriminaliteitsgroeihingsamenmeteenaantal(macro>)veranderingeninde samenleving.degroeiendewelvaartenurbanisatiezorgdenvooreen criminaliteitsimpuls.daarnaastkwamdejeugdcultuuropenwerdafstandgedaanvande traditionelegezagsverhoudingen.vanafdejarenzestigwasbovendienhetgebruikvan alcoholendrugssterktoegenomen,watnietalleengevolgenhadvoordesociale veiligheid,maarookeengroteillegalemarktvoormetnamedrugsmetzichmeebracht. (Bruinsma,2004,291) Tussen1980en1984groeidedehoeveelheidgeregistreerdecriminaliteitinNederland aanzienlijkenvondhetaltijdveiligenederlandaansluitingbijheteuropesegemiddelde. (VandeBunt,2004,680)Criminaliteitwerdeenzichtbaarprobleem,metnamedeveel voorkomende,minderzwaremisdrijven,ofweldekleinecriminaliteit.decommissie Kleinecriminaliteit onderleidingvanvoorzitterroethofkreegdeopdrachtditprobleem inkaarttebrengen.deresultatenvanhetonderzoekwerdenin1985gepubliceerdinde notasamenlevingencriminaliteit.deoverheidkoosvooreenbeleidwaarindepreventie vankleinecriminaliteitendehardeaanpakvangeorganiseerdecriminaliteitprioriteit kregen.(cachetenringeling,2004,636)indetweedehelftvandejarentachtiggroeide hetbesefdatjuistdegeorganiseerdemisdaadeengevaarvormdevoordenederlandse samenleving.indenotageorganiseerdemisdaadinnederlanduit1992ginghet ministerieopdezeproblematiekin.(vandebunt,2004,683) HetkaraktervandecriminaliteitinNederlandveranderdeindeloopvandejaren geleidelijk.deideologischgeïnspireerdecriminaliteitvandejarenzeventigentachtig(de Moluksetreinkapingen,deaanslagenvanRaRa,etc.)verdweennagenoeg.Andere delicten,zoalsdrugshandel,fraudeenovervallen,wonnenaanbelang.(scp1998) Daarnaastdiendenzichnieuwedelictenaanalsdefabricageenhandelinsynthetische drugsalsecstasy,internetfraudeenanderevormenvancybercrime.(scp1998) Bovendienwassprakevanverhardingvandelicten.Enerzijdswasdittewijtenaande opkomstvancriminaliteitmeteensterkexpressiefkarakter,zoalsuitgaans>of verkeersgewelden/ofgebruikvanirrationeeldanwel zinloosgeweld.dezevormenvan geweldwordenvaak(mede)veroorzaaktdoorovermatigdrugsenalcoholmisbruik. 11

12 Anderzijdswassprakevanverhardingvandelictenalsgevolgvanverschuivingvanhet typedelict.zoheeftgeslaagdepreventievaninbraken,waarbijrelatiefweiniggeweld werdgebruikt,ertoegeleiddatmenisovergegaanophetplegenvanovervallen,waarbij relatiefveelslachtofferswordengemaakt.(scp1998) > ministerievanjustitie > ministerievanbinnenlandsezakenenkoninkrijkrelaties > CommissieKleinecriminaliteit(Commissie>Roethof) > SociaalCultureelPlanbureau,SociaalCultureelRapport jaarsociale verandering(rijswijk1998). > Cachet,A.enA.B.Ringeling, Integraalveiligheidsbeleid:goedebedoelingenen watervanterechtkwam,in:muller,e.r.(ed.),veiligheid.studiesoverinhoud, organisatieenmaatregelen(alphenaandenrijn2004)635>660. > DienstNationaleRechercheInformatie,Nationaaldreigingsbeeldzwareof georganiseerdecriminaliteit(zoetermeer,2004). > Bruinsma,G.J.N., Oorzakenvanveranderingeninonveiligheid,in:Muller,E.R. (ed.),veiligheid.studiesoverinhoud,organisatieenmaatregelen(alphenaan denrijn2004)189>210. > Bruinsma,G.J.N.e.a., Destadendesocialeonveiligheid,in:Muller,E.R.(ed.), Veiligheid.Studiesoverinhoud,organisatieenmaatregelen(AlphenaandenRijn 2004)279>318. > Boutellier,H., Veiligheidsutopie,in:Muller,E.R.(ed.),Veiligheid.Studiesover inhoud,organisatieenmaatregelen(alphenaandenrijn2004)125>152. > Bunt,H.vande, OrganisedCrimePoliciesintheNetherlands,in:C.J.C.F.Fijnaut enl.paoli:organisedcrimeineurope.concepts,patternsandcontrolpoliciesin theeuropeanunionandbeyond(dordrecht,2004)677>713. > Stol,W.Ph., GeweldinNederland:aard,omvangenontwikkeling.Vangrote lijnennaareenlokaleoriëntatie,in:muller,e.r.(ed.),veiligheid.studiesover inhoud,organisatieenmaatregelen(alphenaandenrijn2004)211>

13 > Individualisering > Verzakelijking > Multiculturalisering > Internationalisering > Europeanisering > Trend:Veranderendkaraktervancriminaliteit > Trend:Verhardingvandemaatschappijt.a.v.criminaliteit > Hotspot:DeIRT>affaire Vanafdejaren80 VanafhetbeginvandejarentachtigwasdegeorganiseerdecriminaliteitinNederlandin opkomst.ditwasgeentypischnederlandsverschijnsel:doordeopkomstvandrugsinde jarenzeventigentachtigontstondeentransnationaledrugshandeldiewerdgerunddoor internationaalopererendecrimineleorganisaties.(interviewkleemans) Deeerstejarenwasernauwelijkssprakevanpubliekeendepolitiekeonrustrondhet fenomeen.degeorganiseerdemisdaadwasnietzichtbaarinhetstraatbeeldenwerd bovendiennognauwelijksserieusinkaartgebracht.aanheteindvandejarentachtig kwamhierinveranderingtoendeeersteempirischeanalysesm.b.t.hetonderwerp verschenen.daaruitbleekhetprobleemvandegeorganiseerdemisdaadgrotertezijn dantotdietijdwasaangenomen,eengegevendatdoordemediawerdopgepikt.de moordin1991opdrugsbaronklaasbruinsmabijhethiltonhotelinamsterdammaakte deproblematieknogzichtbaarder.deeerderelaconiekehoudingtenopzichtevande georganiseerdemisdaadmaakteplaatsvooreengevoelvanmaatschappelijkeen politiekeurgentie. HetministerievanJustitielietin1992eennotaverschijnenonderdenaam GeorganiseerdemisdaadinNederland,waarinbenadruktwerddatdegeorganiseerde misdaad,medegeziendemoreleeneconomischegevolgen,eengrootgevaarvormde voordenederlandsesamenleving.ditvroegnietalleenomhardererepressieve maatregelen,maarookomeenpreventieveaanpakwaaraandesamenlevingeen bijdrageteleverenhad.ditwaseenbreukmethetbeleiddatzijnoorsprongvondinde notasamenlevingencriminaliteituit1985waarinalleenpolitieenjustitie verantwoordelijkheiddroegenvoordepreventievangeorganiseerdemisdaad. DankzijdeIRT>affaireendeParlementaireEnquêtecommissieOpsporingsmethoden(de commissie>vantraa)diedaarvanhetgevolgwas,werdonderleidingvanprofessor Fijnautvoorheteersteengrootschaligonderzoekgestartnaardeaard,ernstenomvang vangeorganiseerdemisdaadinnederland.volgensdiensdefinitieisersprakevan georganiseerdecriminaliteit indiengroependieprimairgerichtzijnopillegaalgewin systematischmisdrijvenplegenmeternstigegevolgenvoordesamenleving,eninstaat zijndezemisdadenopbetrekkelijkeffectievewijzeafteschermen.'[geciteerdinwodc Monitor1998:2]Voorbeeldenvanzware,georganiseerdecriminaliteitzijndehandelin traditioneleensynthetischedrugs,mensensmokkel,vrouwenhandel,wapenhandel, fraudeenwitwassen. Deontwikkelingenindegeorganiseerdemisdaadwerdensindsdiennauwlettendinkaart gebracht.uitonderzoekbleekdatdegeorganiseerdecriminaliteitinnederlandeensterk transitkarakterheeft.datwilzeggendatveelgrensoverschrijdendhandelsverkeer plaatsvindtvanzowelmensen(vrouwenenvluchtelingen)enverbodengoederenals drugs,wapensengestolenauto's.hetgrotebelangvanmobiliteit,transportenlogistiek 13

14 voordeuitvoeringvanmisdrijvensluitindiezinaanbijdetraditievannederlandals handelsland. DeNederlandsegeorganiseerdecriminaliteitbleekdaarnaastgeenvastomlijnde piramidalestructuurtehebben,maartebestaanuit'criminelenetwerken,waarbinnen dadersinwisselendeverbandensamenwerken'.[kleemanse.a.2002,2]bepaalde personennemenalsfinancieroforganisatoreenbelangrijkeplekalsde'knooppunten' vanhetnetwerk.anderenfungerenalsfacilitators,zoalsgeldwisselaars,witwassers, documentvervalsersentransporteurs,diespecifiekedienstenleverenaanhetcriminele netwerk. Dezecriminelenetwerkenwordengrotendeelsgevormdopbasisvanfamilie>en vriendschapsbanden.daarnaasthebbenzeeenetnischheterogeenkarakterdoordatde belangrijkstetoevoerlandenvoordrugsinnederland(turkijevoorheroïne,marokkovoor cannabisensuriname,arubaendenederlandseantillenvoorcolombiaansecocaïne) eengrotevertegenwoordigingvanimmigranteninnederlandhebben,metsterkebanden metdelandenvanherkomst.kortom:'economischeendemografischekenmerken makennederlandextraaantrekkelijkvoortransnationalevormenvangeorganiseerde criminaliteit. [DNRI,2004:58] Beginjarennegentigmaaktedegeïmproviseerdeaanpakvangeorganiseerde criminaliteit,plaatsvoor'verwetenschappelijkingvanhetbeleid'.[vandebunt,2007: 678]Hetnetwerkkaraktervangeorganiseerdecriminaliteitvroegomeenandereaanpak daneenpiramidestructuur.eengrootdeelrecherchecapaciteitwerdbesteedaande bestrijdingvangeorganiseerdecriminaliteit,waarbijde'strategievankorteklappen' centraalkwamtestaan.nietdelangdurigeobservatievaneninfiltratieindecriminele organisatiewerdhetdoel,maarhethardengoedrakenvanonderdelenvanhet netwerk.internationalesamenwerkingwashierbijvangrootbelang.daarnaastmaakte deoverheidgebruikvanwetgevingalsmeldingongebruikelijketransacties(mot)ende Wetbevorderingintegriteitbeoordelingendoorhetopenbaarbestuur(WetBIBOB)omhet criminelenlastigtemaken.meteenaantalmaatregelendieinhetgangbaretaalgebruik bekendzijnkomentestaanals Plukze >maatregelenwordensinds1993pogingen gedaanhetfinanciëlevoordeeldatcriminelenuithunstrafbareactiviteitenhalenterugte vorderen.[websiterechtsbegrippen]!inhet NationaalDreigingsbeeld2004 gaatmennogverderdoortestellendatcriminelesamenwerkingin allemogelijkevormenvoorkomst.vandetraditionelepiramidetotmengvormenalsde'kwal'. > MinisterievanJustitie > MinisterievanBinnenlandseZaken > ParlementaireEnquêtecommissieOpsporingsmethoden > WetenschappelijkOnderzoek>enDocumentatiecentrum(WODC) > SociaalCultureelPlanbureau,SociaalCultureelRapport jaarsociale verandering(rijswijk1998). > Bunt,H.vande, OrganisedCrimePoliciesintheNetherlands,in:C.J.C.F.Fijnaut enl.paoli,organisedcrimeineurope.concepts,patternsandcontrolpoliciesin theeuropeanunionandbeyond(dordrecht,2004)677>713. > Kleemans,E.R.e.a.,GeorganiseerdecriminaliteitinNederland.Rapportageop basisvandewdoc6monitor(wodc1998) > Kleemans,Brienen,VandeBunt(e.a.),GeorganiseerdecriminaliteitinNederland. TweederapportageopbasisvandeWODC6monitor,(WODC2002) > VandeBunt,Kleemans(e.a.),GeorganiseerdecriminaliteitinNederland.Derde rapportageopbasisvandemonitorgeorganiseerdecriminaliteit(wodc2007) 14

15 > Kleemans,E.R.enC.J.dePoot,Criminelecarrièresindegeorganiseerdemisdaad (DenHaag,2007). > DienstNationaleRechercheInformatie,Nationaaldreigingsbeeldzwareof georganiseerdemisdaad,(zoetermeer2004) > MinisterievanJustitie,GeorganiseerdecriminaliteitinNederland(DenHaag 1992). > InterviewmetProf.Dr.E.R.Kleemans,30augustus2010. > 2011) 15

16 > Individualisering > Toegang,participatie,emancipatie > Multiculturalisering > Internationalisering > Veranderendkaraktervancriminaliteit 1975 na2005 Onderverdachtenenveroordeeldenvancriminaliteitisvanoudshersprakevaneen oververtegenwoordigingvanjongemannen.[zieo.a.scp/wodc/cbs,154] Desondanksvertoonde hetprofiel vandadersvancriminaliteitindeloopvandeperiode 1975tot2005eenzekereontwikkeling:dedaderswerdenjonger,decriminaliteit verkleurde,enerwas inbeperktemate sprakevanemancipatievandecriminaliteit. Voorcommunecriminaliteit,degangbaremisdrijvendiezijnopgenomeninhetWetboek vanstrafrecht,geldtdatdezeveelalgepleegdwordtdoorjongerenenjongvolwassenen. SindsdeTweedeWereldoorlogissprakevande verjongingvandedader [SCP,1998: 634].Datwilzeggendathetaantaljeugdigeverdachtensterkergestegenisdandegroei vandeverdachtenpopulatiealsgeheel.[socialestaatvannederland2005:250].dit aantalblijftstijgen,metnamevoorgeweldsmisdrijvenenvernielingen.daarbijspeelt meedatjeugdcriminaliteitsteedsbeterwerdindegatenwerdgehouden[socialestaat vannederland2001:175].hetgangbareverloopvancriminaliteitbijjongedaderisdat defrequentievanhetplegenvandelictensneltoeneemtvanafongeveerhet10 e levensjaar.tussenhet15 e en17 e levensjaarbereiktdezeeenpiek,omvervolgens geleidelijkweeraftenemen.[kleemansendepootinwodccahier2007>13,6]het criminelegedraggaatalshetware vanzelfweerover ophetmomentdatmentrouwt, kinderenofeenvastebaankrijgt.(kleemansendepoot,33) (Voordegeorganiseerdemisdaadishetbeeldoverigensanders.Onderdeverdachten georganiseerdecriminaliteitkomenniettotnauwelijksjeugdigenvoor.dedaderszijn juistrelatiefoud:40%vanhenkomtpastussenhet20 e en30 e levensjaarvoorheteerst inaanrakingmetjustitie.zijrakenbijdegeorganiseerdecriminaliteitbetrokkendoor reedsbestaandesociale,werk>ofberoepsgerelateerderelaties,hobby'sof nevenactiviteiten,lifeevents,ofdoorbewusterekrutering.[scp/wodc/cbs154,7] Dezichtbare,socialeonveiligheidindestedenwordtdanookvooreenaanzienlijkdeel veroorzaaktdoorjeugdigedaders.kenmerkendvoordejeugdcriminaliteitishet groepskarakter.hetzijngroepenvriendendieopstraten,pleineneninwinkelcentrahun vrijetijddoorbrengeneningroepsverbanddelictenplegen.bepaaldeetnischejongeren zijnoververtegenwoordigdindecriminaliteitcijfers:marokkaanseenantilliaansejongens eninminderematesurinaamseenturksejongens.hiervoorzijnuiteenlopende verklaringenopgeworpen,variërendvanhunachterstandspositietotdewoonomgeving, maarnogsteedsisniethelemaalduidelijkwelkefactoreninwelkematevanbelangzijn. [Bruinsma,2004:294;GijsbertsenDagevos,2009:2]Overigensbetekenthun oververtegenwoordigingindecriminaliteitscijfersnietdatzijhetgrootstedeelvande criminaliteitplegen. Deoververtegenwoordigingvanbepaaldeetnischegroepenindejeugdcriminalitietsluit aanbijhetalgemenebeelddathetveiligheidsprobleem deafgelopendecenniaverkleurd' is.zoalsboutellierstelthebben etnischeminderheden[ ]eengrootaandeelinde criminaliteitscijfers.[boutellier,2004:199]sindseindjarentachtigishettaboeop onderzoeknaarhetverbandtussenallochtonenencriminaliteitinnederlanddoorbroken. 16

17 [VanderLeunenEngbersen,2004:249]Hetbeelddatniet>westerseallochtoneneen relatiefgrootaandeelhebbenincriminaliteitwordtinmiddelsdoorverschillendestudies onderschrevenenbaartzoweldeoverheidalsdesamenlevingalsgeheelzorgen.[wodc Rapportage1998:8]Desondanksligthetthema Criminaliteitenmigratie politieknog altijdgevoelig. Waarhetonderzoekzichineersteinstantierichtteopcommunecriminaliteitonderde viergrotegroepenallochtonen(turken,marokkanen,surinamersenantillianen)isde aandachtsindshetbeginvande21 e eeuwverschovennaarnieuwegroepenimmigranten alsjoegoslavenenafrikanen,departicipatievanetnischegroepenindegeorganiseerde misdaad,enderolvanmigrantenbijmensensmokkel.ookdemogelijkeaanpakvan overlastveroorzakendejongerenmeteenallochtoneachtergrondkrijgtveelaandacht. [Bruinsma,2004:293] Eenlaatstetrendophetgebiedvancriminaliteitendaderschapisdeconstateringdat sprakeisvaneengroeiendpercentagevanjonge,vrouwelijkedaders.(scp)sinds2000 neemtvolgenshetklpdhetaantalvrouwelijkeverdachtenvanmisdrijvenlangzaam, maarstructureeltoe.[vantilburg,2008:6>12] > MinisterievanJustitie > MinisterievanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelaties > WODC > KLPD > SociaalCultureelPlanbureau,SociaalCultureelRapport jaarsociale verandering(rijswijk1998). > Boutellier,H.,Deveiligheidsutopie.Hedendaagsonbehagenenverlangenrond misdaadenstraf(denhaag,2003). > Bruinsma,G.J.N., Destadendesocialeonveiligheid,in:Veiligheid.Studiesover inhoud,organisatieenmaatregelen(alphenaandenrijn2004),279>318 > Gijsberts,M.enJ.Dagevos(ed.).,Jaarrapportintegratie2009(DenHaag:Sociaal encultureelplanbureau2009)2. > Kleemans,E.R.enC.J.dePoot,Criminelecarrièresindegeorganiseerdemisdaad (DenHaag,2007)6. > Leun,vander,J.P.enEngbersen,G.in:Muller,E.R.(ed.)Veiligheid.Studies overinhoud,organisatieenmaatregelen(alphenaandenrijn2004),233>252 > Kleemans,E.R.e.a.,GeorganiseerdecriminaliteitinNederland.Rapportageop basisvandewodc6monitor(denhaag1998)8. > SCP/WODC/CBS,JaarrapportIntegratie2005(DenHaag2005) > Tilburg,W.van, Delictgedragvanvrouwenverandert.Vrouwenencriminaliteit 1996>2007,inSecondant, ,6>12. 17

18 18!" > Toegang,participatie,emancipatie > Trend:Invoeringintegraalveiligheidsbeleid > Trend:Groeiendbelangvan veiligheidsgevoelens vandeburger > Domein:Zorgvoorrecht > Domein:Zorgvoorverhoudingmetbuitenland Jarenzestig>na2005 Indejarenzestigvandetwintigsteeeuwisereenprocesopganggekomendattotde emancipatievanhetslachtofferheeftgeleid.erisbijvoorbeeldeennieuwe wetenschappelijkedisciplineontstaan,devictimologie,diehetslachtoffercentraalstelt. Indeloopvantijdishetaccentbinnendezewetenschapverschovenvanderolvanhet slachtofferbijdetotstandkomingvanmisdrijvennaardeconditieenbehoeftesvande slachtofferszelfenhetvormgevenaanhulpverlening(scheepmaker2007:6).ookinde samenlevingishetslachtoffersteedsmeerinhetmiddelpuntvandebelangstelling komentestaan.ditkwamondermeerdoordeplotselingeenexplosievestijgingvan criminaliteiteindjarenzeventigenbeginjarentachtigdiesteedsmeerslachtoffers maakte,endoordesteedsmondigerwordendeburgerdie,vaakingroepsverband,voor zijnrechtenopkwam.omdateengrootaantaldelictenbijdepolitieongeregistreerd bleef,begonmenin1978methetuitvoerenvanslachtofferenquêtesdieop systematischebasiservaringenvanslachtoffersinkaartbrachten.ditwerdgedaanom beterinzichttekrijgenindeomvangenaardvanhetgroeiendecriminaliteitsprobleem endemeningvandeburgeroverhetfunctionerenvandepolitieenjustitietepolsen.er werdenbeleidsmatigemaatregelengetroffendieslachtoffersvandecriminaliteitinstaat steldenzelfstandigoptetreden.hetcriminaliteitsprobleemwordttegenwoordig grotendeelsgezienalsslachtofferprobleem(vandijk,groenhuijsenenwinkel2007:20). Menspreektdanookvande herontdekkingvanhetslachtoffer,vande victimologische wendinginhetstrafrechtelijkdenken (Boutellier1993)envanhet geëmancipeerde slachtoffer (Kool1999). InhetprocesvanverzelfstandigingvanhetslachtofferhebbeninNederlanddrie ontwikkelingeneenbelangrijkerolgespeeld,namelijkdevrouwenbewegingenhaar aandachtvoorslachtoffersvangeweldvanmannentegenvrouwenenkinderen,de aandachtvoorgevolgenvandetweedewereldoorlogvoordedoordeoorloggetroffenen endemedischeaandachtvoorfysiekekindermishandeling(boutellier2003:108). Alindejarenzestigwerdenenkeleinitiatievengestartdiehetherstelvandeverhouding tussendedaderenhetslachtoffervaneendelictofschaderegelingen conflictbemiddelingtendoelhadden.zijwordendanookbeschouwdalsvoorlopersvan delaterereguliereslachtofferhulpverlening(boutellier2003:108).terwijldeeerste hulpverleningsprojectenvooralderesocialisatievandedaderbeoogden,verschoofde aandachtsteedsmeernaarhetslachtoffer,voorwiedestrafnietzozeerverbeteringvan dedadermaareerdergenoegdoeningzoumoetenbewerkstelligen(scp6rapport1998: 639).Indejarenzeventigentachtigwerdenookwettenaangenomendiedemateriële erkenningvandeoorlogsslachtoffersmogelijkmaakten:dewetuitkering VervolgingsslachtoffersendeWetUitkeringenBurger>Oorlogslachtoffers.Nade gijzelingactiesvanmoluksejongerenwerddenoodzaakvanpsychiatrischehulpverlening aandeslachtoffersonderkend.destichtingpsychotraumawerdinhetlevengeroepen, dienietalleendeslachtoffersvandegijzelingenbegeleiddemaarslachtoffersvan criminaliteitinhetalgemeen.in1970werddeverenigingtegenkindermishandeling,in 1972deeersteBureausVertrouwensartseninzakeKindermishandelingenin1974het

19 eersteblijf>van>m n>lijfhuisopgericht.indeopvanghuizenvoormishandeldevrouwen werdintegenstellingtotdegangbarehulpverleningmishandelinggezienalseen maatschappelijkprobleemennietalseenprobleemvanhetindividueleslachtoffer.in 1979gingenverschillendeprojecteneninitiatievensameninLandelijkOverleg Slachtofferhulp,in1984omgevormdtotdeLandelijkeOrganisatieSlachtofferhulp(LOS) (Boutellier2008:109/110).InoverlegmetdeANWBenhetNationaalFonds VerkeersveiligheidbreiddedeLOShaarhulpverleninguitnaarverkeersslachtoffers.In 2002fuseerdenalleorganisatiesdieaangeslotenwarenbijdeLOSinéénstichtingonder denaamslachtofferhulpnederland(www.slachtofferhulp.nl).hetvalthierbijopdatwat slachtofferhulpbetreft,slachtoffersvancriminaliteitnietmeerscherpworden onderscheidenvanandereslachtoffers(scp6rapport1998:640) Indejarentachtigwerdenenkeleprojectenm.b.t.slachtofferhulpvoorheteerstvan overheidswegegesubsidieerd.indenotasamenlevingencriminaliteituit1985werdde subsidieverstrekkingtotbeleidgemaakt(boutellier2003:111).dehulpaanslachtoffers groeideuittoteenvandekerntakenvanjustitiebeleid.meerderecommissieswerden ingesteldomderechtspositievanhetslachtofferteonderzoeken,ondermeerde werkgroepaangiftesexuelemisdrijven(voorzitterdebeaufort)endewerkgroep JustitieelBeleidenSlachtoffer(voorzitterVaillant).Dedoorhenopgestelde slachtofferrichtlijnentenaanzienvaneenbehoorlijkebejegeningvanhetslachtofferdoor politieenopenbaarministeriewerdeneindjarentachtigdanookingevoerd.hetdoel daarvanwasdestrafrechtelijkeprocedurezodaniginterichtendathetdoorhetmisdrijf geschoktevertrouwenvanhetslachtofferindesamenlevingzoveelmogelijkhersteldzou worden(vandijk,groenhuijsenenwinkel2007:22).in1985werddecommissie wettelijkevoorzieningenbinnenhetstrafproces(voorzitterterwee)ingesteld.haar adviezenresulteerdenineennieuwewet>enregelgeving.dewet>terweeuit1995 opgevolgdin2004doordeaanwijzingslachtofferhulpvormtdegrondslagvandehuidige slachtofferzorg.dezewettenmakenhetmogelijkdathetslachtofferzichalsbenadeelde partijvoegtinhetstrafprocesenrechtheeftopschadevergoedingvandedaderzonder daarvooreenapartecivieleproceduretehoevenvoeren(vanderheijden2009:16). BeidewettenleggendetakenvanhetministerievanJustitieinhetkadervan slachtofferzorgvast.totdezehoren (1)eencorrectebejegeningvanenadequate informatieverstrekkingaanslachtoffers,(2)hettreffenvanschaderegelingentussen slachtoffersendaders,(3)hetversterkenvandepositievanhetslachtofferinhet strafprocesen(4)deopvangenbegeleidingvanslachtoffers (Wittebrood2006:168). Demogelijkhedenomalsslachtofferteparticipereninhetstrafproceszijnuitgebreidmet deinvoeringvaneenschriftelijkeslachtofferverklaringin2004eneenjaarlater in bepaaldegevallen vanhetspreekrecht(wittebrood2006:177).deinrichtingvanhet Nederlandsejustitiëleslachtofferbeleidwordtbeïnvloeddoorinternationale ontwikkelingenenwetgeving.eenmijlpaalvormtheteukaderbesluitvan15maart2001 betreffendedestatusvanhetslachtofferindestrafrechtelijkeprocedure.ditbesluit heeftintegenstellingtotdein1985verschenendocumenten,deunitednations DeclarationofBasicPrinciplesofJusticeforVictimsofCrimeandAbuseofPowerende RecommendationonthePositionofVictimsintheFrameworkofCriminalLawand ProcedurevandeRaadvanEuropa,eenvoordelidstatenbindendkarakter(Wittebrood 2006:171enGroenhuijsenenPemberton2007:69). > SlachtofferhulpNederland > MinisterievanWelzijn,VolksgezondheidenCultuur > MinisterievanJustitie > Commissie>DeBeaufort > Commissie>Vaillant > Commissie>Terwee > Politie > OpenbaarMinisterie(OM) > CentraalJustitieelIncassoBureau(CJIB) > VerenigingHumanitas 19

20 > AmsterdamsJongerenCentrum(JAC) > StichtingTegenHaarWil > VrouwentegenVerkrachting > AlgemeenMaatschappelijkWerk > ANWB > NationaalFondsVerkeersveiligheid > Verzekeraars > SchadefondsGeweldsmisdrijven > RaadvanEuropa > VN > SCP>Rapport1998(DenHaag1998). > SocialeStaatvanNederland(DenHaag2001en2005). > M.P.C.Scheepmaker,Voorwoord.Justitiëleverkenningen33(2007)3:5>8. > M.S.GroenhuijsenenA.Pemberton,Hetslachtofferindestrafrechtelijke procedure.deimplementatievanheteuropeeskaderbesluit.justitiële verkenningen33(2007)3:69>91. > K.Wittebrood,Slachtoffersvancriminaliteit:Feitenenachtergronden(DenHaag 2006). > R.S.B.Kool,Uitdeschaduw.Deemancipatievanhetslachtofferbinnende rechtspleging.justitiëleverkenningen25(1999)9:60>73. > H.Boutellier,Solidariteitenslachtofferschap.Demorelebetekenisvan criminaliteitineenpostmodernecultuur(amsterdam(1993)2008). > > Y.vanderHeijden,InterviewdirecteurJaapSmitvanSlachtofferhulpNederland. Slachtofferhulpiseenseculierevormvanpastoraat.In:Secondant:tijdschrift vanhetcentrumvoorcriminaliteitspreventieenveiligheid19(2009)6:15>19 20

DOMEIN(ZORGVOOR)WONEN

DOMEIN(ZORGVOOR)WONEN DOMEIN(ZORGVOOR)WONEN NATIONAALARCHIEF DATUM:februari2011 AUTEURS:ONDERZOEKSTEAMTRENDANALYSE Inleiding...4 Trend1:Toenemendewoningbehoefte...7 Trend2:Toenemendewoondifferentiatie...9 Trend3:Veranderingenindewoonlocatiekeuze...14

Nadere informatie

Inleiding Veiligheid 618

Inleiding Veiligheid 618 9. Veiligheid Inleiding Veiligheid 618 9.1 Trend: Het toenemend belang van veiligheid en de afname van de crisistolerantie 619 9.2 Trend: De verharding van de criminaliteit 621 9.3 Trend: De opkomst van

Nadere informatie

Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A.

Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A. LEVEDEMANAGER! Inleidingvanprof.mr.RoelBekkertergelegenheidvandeintreedredevanmr.dr.G.S.A. DijkstraalslectoropdeHaagseHogeschool,25januari2012. Dederdewoensdagvanmeihadeengedenkwaardigedaginonsstaatsbestelmoeten

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Blijf'altijd'op'de'hoogte' 'diversdenhaag,nl'

Blijf'altijd'op'de'hoogte' 'diversdenhaag,nl' Onderwerp( Seksuele(diversiteit(binnen(culturele( diversiteit:(het(vaak(ongemakkelijke(gesprek(aangaan ( Bijeenkomst16februari2016 Trouwzaalstadhuis ( Programma'! 12.30 Inloopmetlunch 13.00 OpeningJogerdeJong

Nadere informatie

Bijlage 1 Gebruikte gegevens

Bijlage 1 Gebruikte gegevens Bijlagen hoofdstuk 7 Tabellen bij Huijbregts en Leertouwer (2007) De invloed van etniciteit en pakkans op de geweldscriminaliteit van minderjarigen. In Van der Laan et al (red) Justitie en Demografie.

Nadere informatie

Nachtdiensten bij de politie en mogelijke verkeersgevolgen

Nachtdiensten bij de politie en mogelijke verkeersgevolgen Nachtdienstenbijdepolitie enmogelijkeverkeersgevolgen Rapportagevaneenverkenning ProgrammaPolitieenWetenschap Voorwoord InopdrachtvanhetProgrammabureauPolitieenWetenschapheeftBBSOeenverkennende studieverrichtnaardebeschikbarekennisoverongelukkenen(bijna)aanrijdingenonder

Nadere informatie

Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer Delfíni en Probit brengen sociale veiligheid in kaart 29 juni 2009, Matti Baggerman, Delfíni en Bert Anvelink, Probit Op landelijk niveau wordt de

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Leefbaarheidsmonitor Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Inhoud Het meten van de ervaren leefbaarheid is voor gemeenten

Nadere informatie

LeidenPanel. Cameratoezicht BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Cameratoezicht BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Cameratoezicht 2016 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In december 2010 zijn rond station Leiden Centraal camera s in gebruik genomen,

Nadere informatie

Passend Leiderschap. Workshop AVS congres. Pieter Dekkers. 16 maart 2012

Passend Leiderschap. Workshop AVS congres. Pieter Dekkers. 16 maart 2012 Passend Leiderschap Workshop AVS congres Pieter Dekkers 16 maart 2012 1 Coproductie onderzoek 2 Opzet workshop 1. Introductie en kennismaking 2. Achtergrond 3. Onderzoeksmodel Passend Leiderschap 4. Krachtenveldanalyse

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Verbetering van veiligheidsgevoelens: aan welke knoppen valt te draaien? Marnix Eysink Smeets en Gabry Vanderveen, Public Reassurance Centre

Verbetering van veiligheidsgevoelens: aan welke knoppen valt te draaien? Marnix Eysink Smeets en Gabry Vanderveen, Public Reassurance Centre Verbetering van veiligheidsgevoelens: aan welke knoppen valt te draaien? Marnix Eysink Smeets en Gabry Vanderveen, Public Reassurance Centre 1 Even voorstellen: Public Reassurance Centre Hogeschool INHOLLAND

Nadere informatie

Concept rapport domein Cultuur: leefstijl en mentaliteit

Concept rapport domein Cultuur: leefstijl en mentaliteit Concept rapport domein Cultuur: leefstijl en mentaliteit Deel Metatrends Nationaal Archief Onderzoeksteam Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005 December 2011 Versie: Klankbordgroep, gereed voor eerste

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

Doelen/doelgroepen/ achtergronden

Doelen/doelgroepen/ achtergronden OPENBARE VERLICHTING (Dudley, Groot-Brittannië) Doelen/doelgroepen/ achtergronden Domein Typering project Buurt/wijk Effectieve maatregel uit het WODC rapport Geweld verslagen? 2006 (www.wodc.nl) Korte

Nadere informatie

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier Eval uat i ecamer at oezi cht Rot t er dam Tussenr appor t age SAMENVATTING In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht

Nadere informatie

Verslag!bijeenkomst+Stedelijke)Alliantie) Interculturalisatie!

Verslag!bijeenkomst+Stedelijke)Alliantie) Interculturalisatie! Verslagbijeenkomst+Stedelijke)Alliantie) Interculturalisatie 11.03.14& & BijStichtingFederatieEEKTA DenHaag Tijd& Programma& 12.30 13.00 Inloopenontvangstmetlunch 13.00 13.10 WelkomentoelichtingopdemiddagdoorNicoleMenke

Nadere informatie

Licht & sociale veiligheid

Licht & sociale veiligheid Licht & sociale veiligheid DOOR JOREN VAN DIJK OMGEVINGSPSYCHOLOOG.NL 22 juni 2015 Doelen workshop Kennis ophalen Welke rol heeft sociale veiligheid in het lichtproces? Hoe kunnen we jullie helpen? Kennis

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen en figuren 13. Lijst van gebruikte afkortingen 25. Inleiding Jongeren en hun (gezins)relaties 31

Inhoud. Lijst van tabellen en figuren 13. Lijst van gebruikte afkortingen 25. Inleiding Jongeren en hun (gezins)relaties 31 Inhoud Lijst van tabellen en figuren 13 Lijst van gebruikte afkortingen 25 Inleiding 27 1. Jongeren en hun (gezins)relaties 31 Tom Boonaert en Filip Coussée 1. Inleiding 31 2. Jongeren en hun gezin 31

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel 6 secondant #6 december 21 Groot effect SOV/ISD-maatregel Selectieve opsluiting recidivisten werkt Crimi-trends Een langere opsluiting van hardnekkige recidivisten heeft een grote bijdrage geleverd aan

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting Verkennend onderzoek terrorisme

Bijlage 3 Samenvatting Verkennend onderzoek terrorisme Bijlage 3 Samenvatting Verkennend onderzoek terrorisme In opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft RVD/Dienst Publiek en Communicatie (DPC) TNS NIPO gevraagd een onderzoek

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Minister Staatssecretaris Secretaris- Generaal plv Secretaris- Generaal Het nieuwe bestuursdepartement

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Sociale Veiligheid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid

Regionale VTV 2011. Sociale Veiligheid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid Regionale VTV 2011 Sociale Veiligheid Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid Auteurs: Drs. E.T.M. Anzion, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015 Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Drie bijeenkomsten 1 okt: Lessen Avontuur 2014-2015 5 nov: Strafrecht 8 dec: Geleerde lessen & borging Begeleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing PROGRAMMA Wie helpen wij? De dienstverlening Onze vrijwilligers Ontwikkelingen Financiering SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Slachtofferhulp

Nadere informatie

Stichting Maatschappij en Veiligheid en Burgermoed

Stichting Maatschappij en Veiligheid en Burgermoed Stichting Maatschappij en Veiligheid en Burgermoed SMV historie Stichting Maatschappij en Politie (1986), later Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Stichting Maatschappij en Veiligheid (2012)

Nadere informatie

Maatschappijleer in kernvragen en -concepten

Maatschappijleer in kernvragen en -concepten Maatschappijleer in kernvragen en -concepten Deel I Kennis van de benaderingswijzen, het formele object Politiek-juridische concepten Kernvraag 1: Welke basisconcepten kent de politiek-juridische benaderingswijze?

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Draaiboek bij rampen van het Verbond van Verzekeraars

Draaiboek bij rampen van het Verbond van Verzekeraars Draaiboek bij rampen van het Verbond van Verzekeraars 1 Lokale en/of centrale overheid alarmeren de Verzekeraarshulpdienst (VHD). brandweer/politie/gemeente; Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 345 Aanpak huiselijk geweld Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Verkennend onderzoek terrorisme

Verkennend onderzoek terrorisme Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Verkennend onderzoek terrorisme 1-meting Remco Frerichs

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp?

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Uitnodiging Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Donderdag 1 november 2012 Netwerk Acute Zorg Zwolle organiseert bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding op rampenopvang. Aan de hand van ervaringen

Nadere informatie

Mag het licht uit? Een onderzoek naar de invloed van licht in de openbare ruimte op het gevoel van veiligheid in verschillende omstandigheden.

Mag het licht uit? Een onderzoek naar de invloed van licht in de openbare ruimte op het gevoel van veiligheid in verschillende omstandigheden. Mag het licht uit? Een onderzoek naar de invloed van licht in de openbare ruimte op het gevoel van veiligheid in verschillende omstandigheden. Alies Hoitsma Rijksuniversiteit Groningen Masterscriptie Sociologie,

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Een sterk economisch draagvlak voor industrie, handel, nijverheid, diensten, ambachten, land en tuinbouw is noodzakelijk.

Een sterk economisch draagvlak voor industrie, handel, nijverheid, diensten, ambachten, land en tuinbouw is noodzakelijk. CD&VZwevegemstaatdanookvoor: 1.Dienstbaregemeente Hetgemeentebestuurenzijndienstenzijnervooralleinwoners.CD&Vstaatvoorvlotteen probleemoplossendedienstverlening,aangepasteopeningsuren,laagdrempelige bereikbaarheidopeencentraleplaats.cd&vwildedienstverleningvandebbus

Nadere informatie

Dashboard Verkeer (84)

Dashboard Verkeer (84) 1 Dashboard Verkeer (84) Het hulpmiddel bij Cyclisch Programmeren in de Raadszaal Erik Donkers & Hugo Coppen VIA.nl In 400 seconden en 20 sheets: 2 De wereld draait door VIA.nl Verkeerskundig ICT-bureau,

Nadere informatie

Syllabus maatschappijwetenschappen havo 2014

Syllabus maatschappijwetenschappen havo 2014 examenprogramma maatschappijwetenschappen Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Veiligheid in het Openbaar Vervoer Veiligheid in het Openbaar Vervoer Een overzicht van de stand van zaken in 2005 Project: 5197 In opdracht van dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Bestuursdienst directie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

DE REDDENDE ENGEL. Theo Poiesz. mens2020. 17 januari 2013. 2013 Th.B.C. Poiesz

DE REDDENDE ENGEL. Theo Poiesz. mens2020. 17 januari 2013. 2013 Th.B.C. Poiesz DE REDDENDE ENGEL Theo Poiesz mens2020 17 januari 2013 2013 Th.B.C. Poiesz AGENDA Visie op ontwikkelingen in en rond de zorg Mogelijke implicaties voor zorgaanbieders en afnemers Behoefte aan een nieuw

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo

Examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo Examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Bijlage 1 Adviesvraag. Bijlage 1 Adviesvraag rmo advies 31

Bijlage 1 Adviesvraag. Bijlage 1 Adviesvraag rmo advies 31 Bijlage 1 Adviesvraag Bijlage 1 Adviesvraag rmo advies 31 83 raad voor maatschappelijke ontwikkeling rmo advies 31 84 Bijlage 1 Adviesvraag rmo advies 31 85 Bijlage 1: Uit: Werkprogramma van de Raad voor

Nadere informatie

IVR 2002 1/98. Integrale Veiligheidsrapportage 2002

IVR 2002 1/98. Integrale Veiligheidsrapportage 2002 IVR 2002 1/98 Integrale Veiligheidsrapportage 2002 17 oktober 2002 IVR 2002 2/98 Inhoudsopgave Integrale Veiligheidsrapportage 2002 Samenvatting Integrale Veiligheidsrapportage 2002 5 1 Veiligheid in context

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

JONGEREN EN DIGITALE MEDIA OVER DE KANSEN, RISICO S EN DE ROL VAN DE POLITIE. Virtuele gemeenschappen. Wat doe jongeren online?

JONGEREN EN DIGITALE MEDIA OVER DE KANSEN, RISICO S EN DE ROL VAN DE POLITIE. Virtuele gemeenschappen. Wat doe jongeren online? JONGEREN EN DIGITALE MEDIA OVER DE KANSEN, RISICO S EN DE ROL VAN DE POLITIE EVELIEN DE PAUW OVERZICHT De aanleiding De netwerksamenleving Virtuele gemeenschappen Wat doe jongeren online? Online activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2017

Jaarplan en begroting 2017 Jaarplan en begroting 2017 Werkgebied Middenwest Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen. Samenwerken

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

Wat is de Cyberdreiging in Nederland?

Wat is de Cyberdreiging in Nederland? Wat is de Cyberdreiging in Nederland? Wat is de rol van Defensie? DS/Directie Plannen Kol ir. Hans Folmer Commandant Taskforce Cyber 11 april 2014 Digitale omgeving 2 De veranderende informatiemaatschappij

Nadere informatie

Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen

Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen TERUG MAIL SLA OP Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen SAMENVATTING 27/1/2009 Als er in de buurt is ingebroken, kun je maar beter de ramen dichthouden en een extra slot op de deur doen. De

Nadere informatie

Slachtoffers van criminaliteit in Nederland Een vergelijking met zestien andere geïndustrialiseerde landen op basis van de ICVS 2000

Slachtoffers van criminaliteit in Nederland Een vergelijking met zestien andere geïndustrialiseerde landen op basis van de ICVS 2000 Slachtoffers van criminaliteit in Nederland Een vergelijking met zestien andere geïndustrialiseerde landen op basis van de ICVS 2000 John van Kesteren & Paul Nieuwbeerta7 Het aantal burgers dat slachtoffer

Nadere informatie

Opsporingsbeleid vergt dat politie en justitie prioriteiten. Slachtofferschap van delicten met een digitale component en de rol van politie

Opsporingsbeleid vergt dat politie en justitie prioriteiten. Slachtofferschap van delicten met een digitale component en de rol van politie 30 Slachtofferschap bij cybercrime Slachtofferschap van delicten met een digitale component en de rol van politie Rutger Leukfeldt MSc is promovendus georganiseerde cybercrime aan de Open Universiteit

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet?

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Stijging criminaliteit meisjes Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Anne-Marie Slotboom Vrije Universiteit Amsterdam 1 BRISBANE 2010 - Steeds meer jonge meisjes tussen tien en veertien

Nadere informatie

!! Het!nieuwe!digitale!zakkenrollen!!!

!! Het!nieuwe!digitale!zakkenrollen!!! Hetnieuwedigitalezakkenrollen LaurenceArnold 6vS Roden,13januari2014 Dhr.J.Wilts Cybercrime Hetnieuwedigitalezakenrollen LaurenceArnold 6vS Lindenborg Roden,13januari2014 Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitditprofielwerkstukmagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Herstel in vertrouwen zet niet door; zekerheidsindex. De Zekerheidsindex Rapport december 2012

Herstel in vertrouwen zet niet door; zekerheidsindex. De Zekerheidsindex Rapport december 2012 Herstel in vertrouwen zet niet door; zekerheidsindex gedaald De Zekerheidsindex Rapport december 2012 Zekerheidsindex: 57 punten In het vierde kwartaal van 2012 is de Zekerheidsindex uitgekomen op een

Nadere informatie

1/2011. Rob. Veiligheid en vertrouwen. Veiligheid en vertrouwen. Kernen van een democratische rechtsstaat. Januari 2011

1/2011. Rob. Veiligheid en vertrouwen. Veiligheid en vertrouwen. Kernen van een democratische rechtsstaat. Januari 2011 1/2011 Veiligheid en vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Veiligheid en vertrouwen Kernen van een democratische rechtsstaat Januari 2011 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is

Nadere informatie

Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen

Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen 1 2 ANWB & verkeersveiligheid ANWB onderschrijft VN Decade of Action for Road Safety ANWB 10 puntenplan Veilig op weg naar

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Op zoek naar thema s voor De Dordtse dialogen

Op zoek naar thema s voor De Dordtse dialogen Op zoek naar thema s voor De Dordtse dialogen 18 november 2008 The Future Institute heeft zich tot doel gesteld kritisch en zonder vrees te informeren over mogelijke toekomsten. Middels Kabinetten van

Nadere informatie

Internetsites Terrorisme

Internetsites Terrorisme Internetsites Terrorisme Onderstaande internetsites hebben betrekking op het thema van dit nummer van Justitiële verkenningen. De selectie werd gemaakt door de tijdschriftredactie in samenwerking met de

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA of een open architectuur voor archieven een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur toegankelijke archieven wat wil uw baas? profileren

Nadere informatie

7 Maart 2016 pagina: 1 van 5. STAR Safety Deal. s Hertogenbosch d.d. 24 april 2014. Documentnaam: Safety Deal.docx. Een initiatief van:

7 Maart 2016 pagina: 1 van 5. STAR Safety Deal. s Hertogenbosch d.d. 24 april 2014. Documentnaam: Safety Deal.docx. Een initiatief van: pagina: 1 van 5 STAR Safety Deal s Hertogenbosch d.d. 24 april 2014 pagina: 2 van 5 STAR Safety Deal Door de STAR Safety Deal moet de verkeersveiligheid een nieuwe impuls krijgen. ALTIJD registeren van

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl

Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl Toelichting op de communicatiestrategie en werking van de Toolkit, bedoeld voor Stakeholders en Ambassadeurs Een innovatieve samenwerking gericht op een efficiënte

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING MAATSCHAPPIJBREDE TRENDANALYSE 1976-2005

PROJECTBESCHRIJVING MAATSCHAPPIJBREDE TRENDANALYSE 1976-2005 PROJECTBESCHRIJVING MAATSCHAPPIJBREDE TRENDANALYSE 1976-2005 NATIONAAL ARCHIEF Project Opdrachtgever: Martin Berendse Gedelegeerd Opdrachtgever:Cecile van der Tweel Opdrachtnemer: Charles Jeurgens. Procesmatig

Nadere informatie

Nederland in internationaal perspectief 1

Nederland in internationaal perspectief 1 11 Nederland in internationaal perspectief 1 P.R. Smit en H. Goudriaan Nederland doet mee met de dalende trend in de geregistreerde criminaliteit in Noord- en West-Europese landen in de periode 2002-2011.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Het ene ongeval is het andere niet. Analyse van de rapportering van verkeersongevallen in de media

Het ene ongeval is het andere niet. Analyse van de rapportering van verkeersongevallen in de media Het ene ongeval is het andere niet Analyse van de rapportering van verkeersongevallen in de media Inleiding Media spelen een belangrijke rol in hoe mensen maatschappij percipiëren Correcte weerspiegeling

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. JONGEREN ALS SLACHTOFFER

HOOFDSTUK 3. JONGEREN ALS SLACHTOFFER HOOFDSTUK 3. Binnen de sociale wetenschap en de criminologie is de belangstelling voor slachtofferschap en de figuur van het slachtoffer de laatste decennia toegenomen. 1 Naast de victimologie als deeldiscipline,

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Onderzoek: Online privacy en sleepwet

Onderzoek: Online privacy en sleepwet !! Onderzoek: Online privacy en sleepwet Publicatiedatum: 31 oktober 2017 Over dit onderzoek JijVandaag, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 5.000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek,

Nadere informatie

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave 6 SECONDANT #1 MAART 2013 Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND SECONDANT #1 MAART 2013 7 De laatste jaren voelen burgers zich minder vaak

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit 64 SECONDANT #3/4 Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit CONFRONTATIE MET DE GEORGANISEERDE AUTODIEFSTAL door Joyce van der Mark De auteur is als onderzoeker werkzaam bij de Dienst

Nadere informatie

Vakkenbeschrijving in blokken master Bestuurkunde Voorlopige versie 25 oktober 2010

Vakkenbeschrijving in blokken master Bestuurkunde Voorlopige versie 25 oktober 2010 Vakkenbeschrijving in blokken master Bestuurkunde Voorlopige versie 25 oktober 2010 Hieronder worden de contouren van de drie algemene en drie variantspecifieke seminars geschetst. Daarnaast wordt een

Nadere informatie