De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken"

Transcriptie

1 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat Kapellen Kontich Schilde Zandhoven Arr. judic. Anvers Heist-op-den-Berg Lierre Malines Willebroek Arr. judic. Malines Arendonk Geel > Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke zaken

2 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van eerste aanleg (burgerlijke griffie) en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting (VBSW) Leuvenseplein Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Website : onder de sectie Statistieken. 2

3 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie Rechtbanken van eerste aanleg Voorafgaande bemerkingen Op 1 september 2008 werden de medewerkers en de bevoegdheden van de vroegere Afdeling Statistieken van de FOD Justitie overgenomen door het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting (VBSW). Het VBSW werd opgericht in het kader van het Protocol project werklastmeting bij hoven en rechtbanken dat op 4 juni 2008 werd ondertekend door de minister van Justitie, vertegenwoordigers van de FOD Justitie en vertegenwoordigers van de magistratuur (zetel). 1 Voortaan staat het VBSW in voor het aanmaken van de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken (zetel). Op het tijdstip van de overname van de activiteiten van de vroegere Afdeling Statistieken, hadden de aanmaak en de publicatie van een aantal gerechtelijke statistieken, waaronder de statistiek van de rechtbanken van eerste aanleg (burgerlijke griffie), een aanzienlijke achterstand opgelopen. De ontbrekende statistieken voor de jaren vóór 2008 werden door het VBSW aangemaakt en gepubliceerd op basis van de beschikbare gegevens, die destijds werden overgemaakt aan de vroegere Afdeling Statistieken. Het aanmaken van deze statistiek gebeurde hoofdzakelijk op basis van txt-bestanden, ontvangen vanwege de stafdienst ICT. Ingevolge het tijdsverloop was het niet meer mogelijk om in alle gevallen de eventuele verschillen met de manuele fiches, ontvangen van de rechtbanken van eerste aanleg (burgerlijke griffie), retroactief te verifiëren. In de rubriekbespreking van deze publicatie werd telkens rekening gehouden met de wetgeving in de versie zoals deze van toepassing was tijdens het jaar Voor meer informatie over het VBSW en het Project werklastmeting bij hoven en rechtbanken kunt u terecht op de website van het VBSW: 3

4 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie Inleiding Van een moderne justitie mag verwacht worden dat zij op een transparante manier communiceert over haar activiteiten. Het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting wil in dit kader een bijdrage leveren door het publiceren van toegankelijke activiteitenstatistieken, die aan alle geïnteresseerden moeten toelaten zich een duidelijk beeld te vormen over de activiteiten van de verschillende rechtscolleges. De cijfergegevens in deze publicatie worden waar nodig toegelicht en beschreven in de rubriekbespreking, die de leidraad vormt voor het interpreteren van de cijfers voor het kalenderjaar 2006 (1 januari 2006 tot en met 31 december 2006). In de statistische publicatiebladen treft u telkens horizontaal de rubrieken aan en verticaal de rechtbanken van eerste aanleg (burgerlijke griffie). Meer informatie over de gehanteerde gerechtelijke begrippen, de bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken, de bevolkingscijfers per gerechtelijk arrondissement en de indeling van de gemeenten volgens de gerechtelijke en administratieve arrondissementen kan u terugvinden in enkele bijlagen, die u kunt raadplegen via de website van de FOD Justitie 2. De activiteitenstatistieken van de rechtbanken van eerste aanleg (burgerlijke griffie) worden, zoals de activiteitenstatistieken van de politieparketten, sinds 2000 gepubliceerd. De activiteitenstatistieken van de vredegerechten, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken worden gepubliceerd sinds Voor de hoven van beroep zijn - wat de burgerlijke zaken betreft - statistieken beschikbaar sedert 1999, evenals voor de notariaten. Al deze publicaties kaderen in de reeks De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken. Sinds 2002 staat het College van Procureurs-generaal in voor de publicatie van de cijfergegevens over de activiteiten van het openbaar ministerie 3. In Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit vindt u voor alle rechtscolleges het aantal hangende, nieuwe en behandelde zaken per jaar, sinds De brochure Justitie in cijfers bevat relevante cijfergegevens over de FOD Justitie, de rechtbanken en de hoven, de gevangenissen, de Justitiehuizen, de veroordelingen,. Al deze publicaties en de brochure Justitie in cijfers kunt u terugvinden op de website van de FOD Justitie ( sectie Statistieken, klik op de link Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting ) of via de website van het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting ( klik op Quicklinks en daarna op statistieken. ) Voor gerechtelijke activiteitenstatistieken en aanverwante statistische gegevens kan u ook bij andere instanties terecht. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) stond tot 1998 in voor de inzameling en publicatie van de gerechtelijke statistieken 4. De Vlaamse en Franse 2 sectie Statistieken, klik op de link Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting. 3 De publicatie Jaarstatistiek van het Openbaar Ministerie kan u raadplegen via de website van de FOD Justitie ( sectie Statistieken, link College van Procureurs-generaal ). 4 Recentste en laatste jaargang gepubliceerd door het NIS betrof het statistische jaar Nationaal Instituut voor de Statistiek, Gerechtelijke Statistieken. Bedrijvigheid van hoven en rechtbanken. Jaar 1996, Brussel, 1999, 129 p. Website: 4

5 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie gemeenschappen publiceren onder meer informatie over maatregelen genomen ten aanzien van minderjarigen 5. De Dienst Strafrechtelijk Beleid van de minister van Justitie staat in voor de publicatie van statistische gegevens over veroordelingen, opschortingen en interneringen 6. Ook buiten België worden statistische gegevens over gerechtelijke thema s gepubliceerd 7. Voor het burgerlijke jaar 2006 werden gegevens voor de gerechtelijke activiteitenstatistieken van de rechtbanken van eerste aanleg (burgerlijke griffie) door de vroegere Afdeling Statistieken (nu VBSW) elektronisch ingezameld. Het opmaken van deze statistieken werd mogelijk gemaakt dankzij de gewaardeerde medewerking van de andere betrokken actoren, zoals de (burgerlijke) griffies, de systeembeheerders en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de volgende dienst: Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting Leuvenseplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Versie januari Zie onder andere: Vlaamse Gemeenschap, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, afdeling Bijzondere Jeugdbijstand, website: En: Direction générale de l aide à la jeunesse, Ministère de la Communauté Française, website: 6 Dienst Strafrechtelijk Beleid, Statistisch Steunpunt, Statistische gegevens inzake veroordelingen, opschortingen, interneringen. 7 Raadpleeg daaromtrent de bijlage Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken op de website van de FOD Justitie ( sectie Statistieken, klik op de link Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting ). 5

6 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie Rubriekbespreking In dit hoofdstuk komen de activiteiten van de burgerlijke griffies bij de rechtbanken van eerste aanleg aan bod. Onderstaand vindt u een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de gepubliceerde rubrieken en de in 2006 gehanteerde telwijzen. Aangezien het nationale informaticaprogramma REA in 2006 werkzaam was in alle Belgische griffies konden alle statistische gegevens automatisch gegenereerd worden. Wij raden u aan de statistische gegevens steeds te hanteren in het licht van onderstaande rubriekbespreking 8. Op basis van de wet van 13 februari kunnen sinds 1 juni 2003 twee personen van hetzelfde geslacht een huwelijk aangaan. De gerechtelijke statistieken van de rechtbanken van eerste aanleg met betrekking tot echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed, werden hieraan aangepast. Er werden reeds statistische gegevens getrokken uit databestanden opgenomen in het nationaal informaticaprogramma REA. Uit analyse van deze statistische gegevens bleek echter dat de registratie van het geslacht in het informaticaprogramma niet steeds correct plaatsvond. Bijvoorbeeld: met betrekking tot een huwelijk uit 1969 werden de twee personen geregistreerd als zijnde van hetzelfde geslacht. Als gevolg van deze incorrecte manier van registreren zijn de gerechtelijke statistieken met betrekking tot scheidingszaken tussen twee personen van hetzelfde geslacht onvoldoende betrouwbaar. De Afdeling Statistieken heeft besloten deze cijfergegevens niet te publiceren of op andere wijze kenbaar te maken. Teneinde dit probleem voor de komende jaren te vermijden, werden de rechtbanken van eerste aanleg hieromtrent ingelicht. In samenwerking met de Stafdienst ICT zal geanalyseerd worden of het nationaal informaticaprogramma kan aangepast worden zodat voor alle zaken met betrekking tot huwelijken die plaatsvonden voor 1 juni 2003, het geslacht van beide personen niet geregistreerd kan worden als zijnde hetzelfde. Applicatie Statistiek in REA Aan de hand van elektronische bevragingen kunnen bepaalde statistische gegevens getrokken worden uit databestanden opgenomen in het nationaal informaticaprogramma REA, sectie. Deze queries worden onder andere samengesteld op basis van twee soorten codes: aardcodes en beslissingcodes. De beslissingcodes worden na zitting in de applicatie ingevoerd (in het repertorium van de akten van de rechter). De uitspraak van de rechtbank over een aanvraag wordt hetzij vonnis, hetzij beschikking genoemd. Een vonnis is een uitspraak die door een rechtscollege van eerste aanleg wordt gedaan. In ruime zin verwijst het naar elke beslissing die door een rechtbank wordt uitgesproken. Een beschikking is een uitspraak die door een rechter wordt gedaan, of die wegens uiterste spoed wordt genomen en om een situatie die niet kan wachten of dreigt te verslechteren minstens voorlopig te regelen: bijvoorbeeld inzake echtscheiding om de tijdelijke maatregelen te bepalen, om de uitkering tot onderhoud of de bewaring van kinderen te bepalen. De rechter kan bij beschikking gewone ordemaatregelen nemen. Beschikkingen van chefs van rechtscolleges (voorzitters van rechtbanken, eerste voorzitters van hoven van beroep, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie) betreffen de magistraten in de kamers van een rechtbank of hof, of leggen de zittingskalender vast. 8 Opgesteld op basis van de van toepassing zijnde wetsartikels en contacten met de burgerlijke griffies bij de rechtbanken van eerste aanleg en de stafdienst ICT. 9 Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht, 13 februari

7 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie In de meeste gevallen worden beschikkingen uitgesproken in zaken ingeschreven op de rol der verzoekschriften. In bepaalde gevallen (adoptie, echtscheiding onderlinge toestemming, ) worden deze uitspraken echter vonnissen genoemd. Vonnissen worden uitgesproken in zaken die in de regel op de algemene rol worden ingeschreven. Uitspraken van de beslagrechter, genomen zoals in kort geding, worden, hoewel zij echte vonnissen zijn, toch beschikkingen genoemd. Onder type vonnis zal men ook de beschikkingen aantreffen die uitgesproken worden door de beslagrechter voor zover deze uitspraken statistisch dienen meegerekend te worden onder de rubriek Zaken ingeschreven op de algemene rol. Evenzo treft men onder de beschikkingen bij zaken ingeschreven op de rol der verzoekschriften uitspraken aan inzake adoptie, echtscheiding onderlinge toestemming, verbetering burgerlijke stand, enz. Eveneens gerangschikt onder type beschikking worden de beschikkingen en beslissingen van inwendige aard ongeacht in welk register de zaak waarop de beslissingen betrekking hebben is ingeschreven. Het betreft onder andere vaststellingen en beschikkingen inzake artikelen 747, 748 en 750 van het Gerechtelijk Wetboek. Algemene rol -Nieuwe ingeschreven zaken Het betreft het aantal zaken ingeschreven op de algemene rol tijdens de statistische periode, met uitzondering van foutieve inschrijvingen. beroepen vredegerechten 10 Betreft het aantal nieuwe zaken beroep vredegerechten ingeschreven op de algemene rol tijdens de statistische periode. Met name, zaken familierecht, huur, pacht, collocatie, rechtsbijstand, zegellegging en varia. beroepen politierechtbank 11 Betreft het aantal nieuwe verkeerszaken beroep politierechtbank ingeschreven op de algemene rol tijdens de statistische periode. zaken betreffende onroerende goederen 12 Betreft het aantal nieuwe zaken onroerende goederen. Met name, zaken onroerende goederen, mede-eigendom en erfdienstbaarheid. milieuzaken Betreft het aantal nieuwe milieuzaken. zaken stedenbouw Betreft het aantal nieuwe zaken stedenbouw. Met name, zaken stedenbouw onteigening en planschade. financiële zaken Betreft het aantal nieuwe financiële zaken. Met name, zaken koop-verkoop, aanneming, lening, lastgeving, borg, concessieovereenkomst, exclusiviteitsovereenkomst leasing, factoring, factuur, huur, ontbinding/ nietigverklaring aannemingsovereenkomst, gebreken/ tekortkomingen bij uitvoering, contractbreuk, aansprakelijkheid aannemer, ereloon architect, premies, uitkering polis, regresvordering, administratieve aansprakelijkheid, openbare aanbesteding, OCMW, bankier, door eigen toedoen 13, door 10 Aardcodes familierecht, huur, pacht, collocatie, rechtsbijstand, zegellegging en varia. 11 Aardcode verkeer. 12 Aardcodes onroerende goederen, mede-eigendom en erfdienstbaarheid. 13 Artikelen van het Burgerlijk Wetboek. 7

8 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie andermans toedoen 14, door toedoen van zaken 15 / dieren 16 / gebouwen 17 / abnormalen 18, verkeer overheidsaansprakelijkheid, overlijden, verwondingen, stoffelijke schade, te land, ter zee, door de lucht, aanvaring, natuurramp. betwistingen waarbij vrije beroepen betrokken zijn Betreft het aantal nieuwe zaken waarbij vrije beroepen betrokken zijn. Met name, nieuwe zaken aansprakelijkheid architect, advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarders, geneesheer en andere vrije beroepen. betwistingen waarbij ziekenhuizen betrokken zijn Betreft het aantal nieuwe zaken waarbij ziekenhuizen betrokken zijn. zaken betreffende familierecht Betreft het aantal nieuwe familiezaken. Met name, nietigverklaring huwelijk, opheffing verzet tegen huwelijk, afstamming, vereffening en verdeling na echtscheiding, nietigverklaring handeling echtgenoot, vermogensrechterlijke betwisting bij concubinaat/ tussen echtgenoten, betwisting in verband met de wet op samenlevingscontracten, scheiding van goederen, uitkering tot levensonderhoud. zaken betreffende kleine nalatenschappen Betreft het aantal nieuwe zaken inzake kleine nalatenschappen. scheidingszaken Betreft het aantal nieuwe scheidingszaken. Met name, nieuwe zaken echtscheiding artikelen van het Burgerlijk Wetboek, scheiding tafel en bed, 5 jaar feitelijke scheiding (echtscheiding en scheiding tafel en bed) en nieuwe zaken met een voorlopige code in echtscheidingszaken 19. fiscale zaken 20 Betreft het aantal nieuwe fiscale zaken. Omvat onder andere inkomstenbelasting, B.T.W., successierechten en de douanerechten. totaal directe belastingen Betreft som van de rubrieken vennootschapsbelasting, personenbelasting, belasting niet-verblijfhouders, onroerende voorheffing, andere. totaal indirecte belastingen Betreft het aantal nieuwe zaken inzake B.T.W., registratierechten, successierechten, verkeersbelasting, belasting op inverkeersstelling, belasting op ontspanningstoestellen, belasting op spelen en weddenschappen, belasting op leegstand en verkrotting, heffing verontreiniging oppervlaktewateren. beslagzaken Betreft het aantal nieuwe beslagzaken. Met name, nieuwe zaken uitvoerend (on)roerend beslag, uitvoerend beslag onder derden, uitvoerend beslag op een schip, tegenspraak tegen evenredige verdeling, tegenspraak tegen rangregeling, tegenspraak tegen evenredige verdeling na verkoop van een schip. andere Betreft nieuwe zaken roerende goederen, burenhinder, auteursrecht, merkenrecht, tekeningen en modellen, octrooien, betwisting Merkenbureau, 14 Artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek. 15 Artikel 1384 alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek. 16 Artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek. 17 Artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek. 18 Artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek. 19 De Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding vervangt de bepalingen van artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek en heft artikelen 230 en 231 van het Burgerlijk Wetboek op. 20 Betreft alle zaken in register met inschrijvingsdatum binnen statistische periode. Som van de rubrieken directe belastingen en indirecte belastingen. Behalve foutieve inschrijvingen. 8

9 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie vereffening en verdeling nalatenschap, inbreng in nalatenschap, homologatie vereffeningstaat notaris, betwisting testament, schenking, vordering tot inbezitstelling nalatenschap, magistraat, exequatur, verzet tegen uitvoerbaarverklaring, herroeping van het gewijsde, wet bescherming persoonlijke levenssfeer, notaris, gerechtsdeurwaarder, ontbinding VZW, verbetering/uitlegging beslissing. -Totaal nieuwe ingeschreven zaken Betreft de som van de rubrieken nieuwe ingeschreven zaken. -Door eindvonnis berechte zaken 21 Betreft alle zaken waarin in 2006 een eindvonnis werd uitgesproken. vonnis over grond van de zaak Betreft vonnissen welk conform artikel 19 1 van het Gerechtelijk Wetboek de rechtsmacht van een rechter volledig uitputten, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald. Met andere woorden beslissingen waardoor de zaak niet langer meer op de algemene rol staat. zaken beëindigd door samenvoeging Betreft het aantal zaken die werden beëindigd aan de hand van een uitgesproken samenvoeging. doorhalingen en afstand van geding De rubriek doorhalingen verwijst naar artikel van het Gerechtelijk: een zaak kan op de algemene rol worden doorgehaald met instemming van de partijen. Afstand van geding vindt plaats op basis van artikel 820 van het Gerechtelijk Wetboek: de partij ziet af van de rechtspleging die zij is begonnen met een hoofdvordering of met een tussenvordering. weglatingen Deze rubriek is een toepassing van artikel van het Gerechtelijk Wetboek: met betrekking tot zaken die sinds meer dan 3 jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan 3 jaar niet zijn voortgezet. Alle zaken waarvoor geen verzoek tot handhaving op de algemene rol is gedaan, worden ambtshalve weggelaten. totaal Betreft de som van de voorgaande rubrieken. -Andere vonnissen (uitgezonderd beschikkingen op basis van artikelen 747, 748 en 750 van het Gerechtelijk Wetboek). 22 Betreft de zuivere tussenvonnissen en heeft ondermeer betrekking op begroting kostenstaat deskundige, valsheidprocedure, procedure neerlegging, wraking deskundige, gedingherneming,.. Het gaat met andere woorden om elke beslissing die de zaak niet van de algemene rol haalt. totaal Betreft de som van het aantal (tussenbeslissingen) getuigenverhoren, deskundigenonderzoeken, heropeningen der debatten en andere. waarvan scheidingen 21 Betreft alle zaken in het repertorium van de rechter, ingeschreven tijdens de statistische periode op de algemene rol, met interne code eindbeslissing of verzending naar andere rechtbank. 22 Betreft alle zaken in het repertorium van de rechter met inschrijvingsdatum tijdens de statistische periode en ingeschreven op de algemene rol. 9

10 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie Betreft het aantal uitgesproken andere vonnissen inzake scheidingen. Het betreft getuigenverhoren, deskundigenonderzoeken, heropening debatten en andere vonnissen inzake scheidingen, zowel echtscheidingen als scheidingen van tafel en bed. Rol Verzoekschriften 23 Deze rubrieken handelen uitsluitend over éénzijdige verzoekschriften, waarvan de procedure is vastgelegd in artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek. Ze worden namelijk ingediend in het kader van een beslag, een toelating tot vaststelling overspel, adoptie van meerderjarigen, begroting ereloon deskundige, nationaliteitskeuze, verbetering van akten van de burgerlijke stand, verlengde minderjarigheid, enz. Niet onder deze rubriek opgenomen zijn verzoekschriften geadresseerd aan de rechter in de loop van een procedure, ingeschreven op de algemene rol. -Te berechten zaken Betreft het aantal zaken die op de rol der verzoekschriften stonden. nieuwe ingeschreven zaken 24 Betreft het aantal neergelegde verzoekschriften. waarvan scheidingen Betreft het aantal neergelegde verzoekschriften inzake scheidingen, zowel echtscheiding als scheiding van tafel en bed. waarvan verzoekschriften in hoger beroep tegen vonnissen van vredegerechten en politierechtbanken 25 Betreft het aantal verzoekschriften in hoger beroep die op de rol der verzoekschriften stonden ingeschreven. -Berechte zaken Betreft het aantal zaken waarin een uitspraak werd geveld omtrent het verzoekschrift. bevelschriften van de beslagrechter Betreft alle zaken waarin de beslagrechter een bevelschrift opstelde. Som van gewone bevelschriften, visa, collectieve schuldenregeling 26, voorzitter van de rechtbank 27 en overige uitspraken 28. van de Voorzitter van de rechtbank Met uitzondering van de aanvragen pro deo en de verzoekschriften gericht tot de jeugdrechtbank. 24 Alle zaken ingeschreven op de rol der verzoekschriften met inschrijvingsdatum in de statistische periode (behalve foutieve inschrijvingen en zaken met aardcodes adoptie minderjarige, persoonlijk contact, bedrag alimentatie, persoonlijk contact grootouders, toestemming huwelijk, uitspraak van adoptie, homologatie van adoptie, verlating kind en varia). 25 Er bestaat geen geïnformatiseerde telling voor verzoekschriften in hoger beroep tegen vonnis van de politierechtbank want deze verzoekschriften mogen niet op de rol der verzoekschriften ingeschreven worden. Geïnformatiseerde telling vredegerechten: alle zaken op de rol der verzoekschriften met inschrijvingsdatum in de statistische periode en aardcodes rechtsbijstand, zegellegging, varia (behalve foutieve inschrijvingen). 26 Interne code collectieve schuldenregeling (overige, toelaatbaarheidverklaring, minnelijke regeling, gerechtelijke regeling), type beschikking. Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen. 27 Interne code beschikking Voorzitter. 28 Interne codes uitspraak op éénzijdig verzoekschrift, uitspraak echtscheiding onderlinge toestemming, uitspraak scheiding tafel en bed onderlinge toestemming, exequatur, varia en verzending naar andere rechtbank (type beschikking). 29 Betreft alle zaken ingeschreven in het repertorium van de rechter met inschrijvingsdatum in de statistische periode en voorkomend op de rol der verzoekschriften, met interne code beschikking Voorzitter. 10

11 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie Betreft alle zaken waarin de Voorzitter van de rechtbank een bevelschrift opstelde. vonnissen bekrachtiging wijziging van huwelijksvermogenstelsels 30 Betreft alle zaken waarin en homologatie van de wijziging van het huwelijksvermogenstelsel werd uitgesproken. overige uitspraken 31 Betreft uitspraken in zaken die niet onder voorgaande rubrieken vallen. totaal Betreft het aantal uitspraken inzake verzoekschriften. Rol Kort Geding Uitspraken van de rechter/voorzitter in kort geding zijn geen vonnissen maar beschikkingen 32. -Te berechten zaken. Nieuwe ingeschreven zaken Betreft het aantal zaken kort geding die aanhangig werden gemaakt. waarvan voorlopige maatregelen tijdens echtscheidingsprocedure Betreft het aantal zaken kort geding die werden ingeschreven en inzake voorlopige maatregelen in echtscheidingsprocedures. -Uitgesproken beschikkingen 33 Betreft het aantal beschikkingen uitgesproken in zaken kort geding. Rechtsbijstand -Aanvragen rechtsbijstand 34 Som van het aantal aanvragen rechtsbijstand gericht aan de voorzitter 35, bureau voor rechtsbijstand 36 en aan de rechter Uitgesproken beschikkingen Som van het aantal uitspraken door voorzitter, door bureau voor rechtsbijstand en door gevatte rechter (telkens som van aanvraag toegekend en aanvraag afgewezen). 30 Betreft alle zaken ingeschreven in het repertorium van de rechter met inschrijvingsdatum in de statistische periode en voorkomend op de rol der verzoekschriften, met interne code homologatie huwelijks vermogenstelsel (beschikking). 31 Betreft alle zaken ingeschreven in het repertorium van de rechter met inschrijvingsdatum in de statistische periode en voorkomend op de rol der verzoekschriften, met interne codes uitspraak éénzijdig verzoekschrift, uitspraak echtscheiding onderlinge toestemming, uitspraak scheiding tafel en bed onderlinge toestemming, exequatur of verzending naar andere rechtbank. 32 Betreft onder andere zaken in verband met auteursrechten, recht van antwoord, misleidende reclame vrije beroepen. 33 Betreft alle zaken ingeschreven in het repertorium van de rechter met inschrijvingsdatum in de statistische periode en voorkomend in rol kort geding, met interne codes kort geding varia en kort geding voorlopige maatregelen tijdens echtscheidingsprocedure (type beschikking). 34 Betreft alle zaken ingeschreven in het register rechtsbijstand met inschrijvingsdatum in de statistische periode. Behalve foutieve inschrijvingen. 35 Aardcodes voorzitter inzake (niet-)scheiding, overspel en scheiding tafel en bed. 36 Aardcodes bureau (niet-)scheiding, overspel, scheiding tafel en bed, EOT, scheiding tafel en bed onderlinge toestemming. 37 Aardcodes rechter (niet-)scheiding, overspel, scheiding tafel en bed. 11

12 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie Arrondissementsrechtbank De Arrondissementrechtbank neemt kennis van bepaalde geschillen over bevoegdheden, betwistingen inzake zowel territoriale als materiële bevoegdheidsdisputen en de hoedanigheid van de betrokken personen. Wanneer de bevoegdheid betwist wordt van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, kan de eiser vorderen dat de zaak verwezen wordt naar de arrondissementsrechtbank die het geschil zal regelen. Wanneer een rechter ambtshalve twijfelt aan zijn bevoegdheid, gelast hij de verwijzing van de zaak naar de arrondissementsrechtbank (artikel 639 en 640 van het Gerechtelijk Wetboek). -Ingeschreven zaken 38 Betreft alle zaken die in 2006 werden ingeschreven bij de arrondissementsrechtbank. -Uitspraken Betreft alle uitspraken door de arrondissementsrechtbank. Andere - Eindvonnissen gewezen in hoger beroep tegen beslissingen van vredegerechten en politierechtbanken 39 Betreft het aantal eindvonnissen die werden uitgesproken inzake beroep tegen beslissingen van vredegerechten en politierechtbaken. - Beschikkingen in verband met toekenning van termijnen van fixaties Krachtens artikel 747, 2, van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen partijen door een verzoekschrift gericht aan de voorzitter vragen om de termijnen waarbinnen conclusies moeten neergelegd worden, te wijzigen. Volgens artikel 748, 2, van het Gerechtelijk Wetboek, mag een partij een nieuwe conclusietermijn verzoeken indien ze een nieuw en ter zake dienend stuk of feit heeft ontdekt dat nieuwe conclusies rechtvaardigt. Overeenkomstig artikel 750, 2, van het Gerechtelijk Wetboek (termijnen tot het nemen van conclusies en bepalen van de rechtsdag), wordt de rechtsdag bepaald op gezamenlijk verzoek van de partijen. -Processen-verbaal: aantal verhoorde getuigen 40 Betreft het aantal personen die werden verhoord met betrekking tot zaken gebracht voor de correctionele rechtbank. -Akten van de griffier 41 Betreft het aantal akten opgesteld door de griffier bij de burgerlijke rechtbank. akten van nalatenschappen aantal 42 waarvan aanvaardingen onder voorrecht van boedelbeschrijving Betreft alle zaken ingeschreven in het register van de arrondissementsrechtbank met inschrijvingsdatum in de statistische periode (behalve de foutieve inschrijvingen). 39 Betreft alle zaken ingeschreven in het repertorium van de akten van de rechter met inschrijvingsdatum in de statistische periode, met interne codes eindbeslissing, doorhaling/afstand van geding en aardcodes familierechten huur, pacht, verkeer, collocatie, rechtsbijstand, zegellegging en varia. 40 Dit statistisch cijfer omvat geen ambtelijke opdrachten. 41 Betreft akten van de griffier inzake zaken ingeschreven in het repertorium van de akten van de griffier met inschrijvingsdatum in de statistische periode. 42 Met codes aanvaarding met/zonder publicatie, (herroeping) verwerping. 12

13 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie waarvan verzakingen 44 Bijvoorbeeld wanneer nalatenschap uit schulden bestaat. waarvan herroeping verzaking 45 andere -Neerlegging van: 46 deskundigenverslagen 47 repertoria van notarissen 48 Jaarlijks moeten notarissen een dubbel van hun repertorium 49 neerleggen. scheidsrechterlijke beslissingen 50 Bijvoorbeeld beslissingen genomen door de Raad van Arbitrage. registers der hypotheken 51 registers van de burgerlijke stand 52 testamenten 53 -Getuigschriften 54 Betreft het aantal getuigschriften die werden neergelegd bij de burgerlijke griffie. geen verzet of hoger beroep 55 inzake artikelen 1390 en 1390bis van het Gerechtelijk Wetboek 56 Betreft respectievelijk berichten van beslag (beslag op roerende en onroerende goederen) en berichten van delegatie, meer bepaald loondelegatie oftewel het overdragen van een deel van het loon van X aan Y. -Dossiers overgemaakt aan: Betreft het aantal dossiers die, wegens doorverwijzing, aan het hof van beroep, het hof van cassatie of andere rechtsmachten werden overgemaakt Met codes aanvaarding met of zonder publicatie. 44 Met codes verwerping. 45 Met codes herroeping verwerping. 46 Betreft neerlegging van bepaalde documenten inzake zaken ingeschreven in het repertorium van de akten van de griffier met inschrijvingsdatum in de statistische periode. 47 Met codes neerlegging verslag deskundigenonderzoek. 48 Met codes neerlegging repertorium notaris. 49 Eensluidend verklaard afschrift van het origineel. 50 Code neerlegging arbitrage. 51 Code neerlegging stukken hypotheekbewaarder. 52 Code neerlegging registers burgerlijke stand. 53 Code neerlegging testament. 54 Betreft alle getuigschriften in 2001 neergelegd bij de burgerlijke griffie inzake zaken ingeschreven in het repertorium van de akten van de griffier met inschrijvingsdatum in de statistische periode. 55 Met codes getuigschrift van niet-beroep. 56 Met codes attest beslagbericht. 57 Verzendingsdatum in de statistische periode. 13

14 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke Griffie Schema statistische parameters Burgerlijke Griffie.. (De statistische parameters zijn niet enkel op de nieuwe zaken berekend. Zij tellen het aantal handelingen tussen 1 januari en 31 december 2006, onafhankelijk of de zaak in 2006 nieuw was of niet). ALGEMENE ROL. Nieuwe ingeschreven zaken in 2006 Beroepen Vredegerecht Vrije beroepen Beroepen Politierechtbank Ziekenhuizen Onroerende goederen Familierecht Milieu Kleine nalatenschappen Stedebouw Scheiding Financieel Fiscaal Beslag Andere Zaken beëindigd door samenvoeging Vonnis over de grond van de zaak Doorhalingen en afstand van geding Weglatingen Andere vonnissen Waarvan scheidingen 14

15 I. Burgerlijke zaken Algemene rol. Beroepen Beroepen Zaken Nieuwe ingeschreven zaken Milieu- Zaken Finan- Betwistingen Betwistingen vrede- politie- betreffende onroerende stede- ciële waarbij vrije beroepen waarbij ziekenhuizen gerecht rechtbank goederen zaken bouw zaken betrokken zijn betrokken zijn ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

16 I. Burgerlijke zaken Algemene rol. Nieuwe ingeschreven zaken. Zaken betreffende Zaken betreffende kleine nala- Scheidings- Totaal directe personen- Fiscale zaken Directe belastingen waarvan: vennootschaps- belasting nietverblijf- onroerende andere familierecht tenschappen zaken belastingen belasting belasting houders voorheffing ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

17 I. Burgerlijke zaken Algemene rol. Nieuwe ingeschreven zaken. Fiscale zaken. Indirecte belastingen. Totaal Registratie- Successie- B.T.W. recht recht Verkeers- belasting Belasting op inverkeers- stelling Belasting op ontspannings- toestellen Belasting op spelen en weddeschappen Belasting op leegstand en verkrotting Heffing verontreiniging oppervlaktewateren Andere ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

18 I. Burgerlijke zaken Algemene rol. Doorhalingen Weglatingen en afstand van geding Nieuwe ingeschreven zaken Beslagzaken Andere Totaal nieuwe zaken Door eindvonnis afgehandelde zaken. Vonnis over Zaken de grond beëindigd door van de zaak samenvoeging Burgerlijk. Andere vonnissen Waarvan Totaal scheidingen Totaal ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

19 I. Burgerlijke zaken Rol verzoekschriften. Totaal Nieuwe zaken Waarvan Bevelschriften Van de Van de beslag- voorzitter van Afgehandelde zaken Vonnissen bekrachtiging wijziging van huwelijks- Overige uit- Totaal scheidingen rechter de rechtbank vermogenstelsels spraken ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

20 I. Burgerlijke zaken Kort geding Te berechten zaken. Nieuwe ingeschreven zaken Waarvan voorlopige maatregelen Totaal tijdens echtscheidingsprocedure Rechtsbijstand Aanvragen tot Uitspraken/ rechtsbijstand beschikkingen Uitgesproken beschikkingen Arrondissementsrechtbank Ingeschreven Uitspraken zaken ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

21 I. Burgerlijke zaken Vonnissen en beschikkingen Eindvonnissen gewezen in Beschikkingen in hoger beroep tegen verband met beslissingen van toekenning van vredegerechten en termijnen van politierechtbanken fixaties Akten van de griffier Akten van nalatenschappen Aanvaardingen onder Verzakingen voorrecht van boedelbeschrijving Processenverbaal: aantal verhoorde getuigen Totaal Herroeping verzaking Andere ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

22 I. Burgerlijke zaken Deskun- Repertoria Neerlegging van: Scheids- Registers Registers van Tes- digenver- van nota- rechterlijke der Hypo- de burgerlijke tamen- slagen rissen beslissingen theken stand ten ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

23 I. Burgerlijke zaken Getuigschiften Geen verzet Inzake art en of hoger 1390bis Ger. Dossiers overgemaakt aan: Hof van Hof van andere rechts- beroep W. Beroep Cassatie machten ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

24 II. Echtscheiding Algemene rol. Huwelijk tussen personen Vorderingen tot omzetting van scheiding van tafel en bed in echtscheiding Ingediend Ingediend Nieuwe zaken Ingediend door man Ingediend door vrouw Bepaalde art. 232 Bepaalde art. 232 Berechte zaken Uitspraak over de vordering tot echtscheiding Uitgesproken Afgewezen Opgegeven Bepaalde art. 232 Bepaalde art. 232 Bepaalde art. 232 van een verschillend geslacht door man door vrouw feiten B.W. feiten B.W. feiten B.W. feiten B.W. feiten B.W. ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

25 II. Echtscheiding Rol van de verzoekschriften Vonnissen waarbij de scheiding van tafel en bed wordt omgezet Nieuwe Te berechten zaken Nieuwe vragen Gemeenschappelijke vorderingen van echtgenoten Huwelijk tussen personen van in echtscheiding Op verzoek Op verzoek tot vaststelling tot omzetting scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming in echtscheiding een verschillend geslacht van de man van de vrouw zaken overspel onderlinge toestemming ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

26 II. Echtscheiding Rol van de verzoekschriften Huwelijk tussen personen van een verschillend geslacht Echtscheiding door onderlinge toestemming uitgesproken Berechte zaken Geen grond om Procedure echtscheiding door onderlinge toestemming uit te spreken stopgezet Vonnissen die de omzetting van scheiding tafel en bed naar echtscheiding onderlinge toestemming uitspreken ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

27 II. Echtscheiding Ingediend door de man Ingediend door de vrouw Berechte zaken (voorlopige Rol kort geding Met maatregelen tav van de kinderen Zonder Met maatregelen tav van de kinderen Zonder Huwelijk tussen personen van een verschillend geslacht Minder- en meerderjarige kinderen maatregelen ten aanzien van de kinderen Minderjarige kinderen Meerderjarige kinderen Minderjarige kinderen Meerderjarige kinderen Minder- en meerderjarige kinderen maatregelen ten aanzien van de kinderen Totaal maatregelen) Totaal Waarvan met betrekking tot kinderen ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal BRUSSEL LEUVEN NIJVEL Totaal DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2008 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van Koophandel

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van koophandel

Nadere informatie

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke en familie zaken

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke en familie zaken Gegevens 2015 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke en familie zaken Rechtbanken van eerste aanleg Jaar 2015 Burgerlijke griffie Met dank aan het personeel van de rechtbank van eerste aanleg burgerlijke

Nadere informatie

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke zaken

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke zaken Gegevens 2016 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke zaken Rechtbanken van eerste aanleg Jaar 2016 Met dank aan het personeel van de rechtbank van eerste aanleg burgerlijke griffie en de stafdienst

Nadere informatie

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Familie zaken

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Familie zaken Gegevens 2016 Rechtbanken van eerste aanleg Familie zaken Rechtbanken van eerste aanleg Jaar 2016 Met dank aan het personeel van de rechtbank van eerste aanleg familiegriffie en de stafdienst ICT (FOD

Nadere informatie

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015 Rechtbanken van Koophandel Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van koophandel en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende:

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: A.3 ZAKENRECHT a. onroerende goederen b. roerende goederen c. burenhinder d. mede-eigendom e. erfdienstbaarheden f. andere

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2005 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Aard van de zaak. 3 Raadsheren 1 Raadsheer A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN

Aard van de zaak. 3 Raadsheren 1 Raadsheer A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN 3 Raadsheren 1 Raadsheer A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a. afwezigheid van personen 11 kamer-9u00 11 ter kamer-9u00 en 10u00 b. adoptie 11 kamer-9u00 11 ter kamer-9u00 en 10u00

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

VERDELING MATERIES PER KAMER per

VERDELING MATERIES PER KAMER per A.1 STAAT DER PERSONEN VERDELING MATERIES PER KAMER per 1.09.2012 Collegiaal Alleenzetelend a. afwezigheid van personen 11 11bis -11 ter 11q b. adoptie 11 11bis -11 ter 11q c. homologatie adoptie 11 11bis

Nadere informatie

1 e KAMER MA VM (inleidingen 9.00u.) MA NM DI VM. 1 e BIS KAMER iedere 1e en 3e maandag van de maand: 1 e TER KAMER MA NM

1 e KAMER MA VM (inleidingen 9.00u.) MA NM DI VM. 1 e BIS KAMER iedere 1e en 3e maandag van de maand: 1 e TER KAMER MA NM 1 e KAMER (inleidingen 9.00u.) 1 e BIS KAMER iedere 1e en 3e maandag van de maand: 1 e TER KAMER ZAAL A ZAAL I ZAAL E A.3 ZAKENRECHT a onroerende goederen b roerende goederen d mede-eigendom e erfdienstbaarheden

Nadere informatie

A. IN BURGERLIJKE, HANDELSZAKEN EN FAMILIEZAKEN

A. IN BURGERLIJKE, HANDELSZAKEN EN FAMILIEZAKEN A. IN BURGERLIJKE, HANDELSZAKEN EN FAMILIEZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a. afwezigheid van personen 11 ter kamer-9u en 1u donderdag b. adoptie 11 ter kamer-9u en 1u donderdag c. homologatie adoptie 11 ter

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN

A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a. afwezigheid van personen 11 ter kamer-9u00, 10u00 en 11u00 donderdag b. adoptie 11 ter kamer-9u00, 10u00 en 11u00 donderdag c. homologatie adoptie

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Politierechtbanken Met

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2016

Politierechtbanken. Gegevens 2016 Politierechtbanken Gegevens 2016 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2015

Politierechtbanken. Gegevens 2015 Politierechtbanken Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4 HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 2013 2014 Input Hangende zaken op 1/1 9.682 9.856 9.408 Nieuw ingeleide zaken 3.973 3.821 3.737 Totaal 13.655 13.677 13.145 Tussenarresten 605 586 514 Output Eindarresten

Nadere informatie

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen pagina 1 van 6 einde Publicatie : 2006-03-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2008 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Politierechtbanken Met

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2015

Politierechtbanken. Gegevens 2015 Politierechtbanken Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2008 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Politieparket Met dank

Nadere informatie

De burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank De burgerlijke rechtbank 1ste burgerlijke kamer Voor de 1ste burgerlijke kamer worden alle zaken ingeleid en behandeld die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank en waarvan dit reglement

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Politieparket Met dank

Nadere informatie

Rechtbanken van eerste aanleg, jeugd zaken

Rechtbanken van eerste aanleg, jeugd zaken Gegevens 2015 Rechtbanken van eerste aanleg, jeugd zaken Rechtbanken van eerste aanleg Jaar 2015 Jeugdgriffie (Protectionele zaken) Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van eerste aanleg (jeugdgriffie)

Nadere informatie

Gerechtelijk Privaatrecht

Gerechtelijk Privaatrecht Marc Castermans Gerechtelijk Privaatrecht algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging ACADEMU PRESS INHOUD Inhoud BOEKDKEL I: AEGEMENE BECINSEEEN 1 1. Toepassingsgebied van het Gerechtelijk

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

BURGERLIJKE SECTIE TEL. GRIFFIE KAMER UUR. 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre. griffie 056/

BURGERLIJKE SECTIE TEL. GRIFFIE KAMER UUR. 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre. griffie 056/ KAMER BEVOEGDHEID BURGERLIJKE SECTIE ZITTINGSDAG EN UUR 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre Do ingevolge de wet niet toegewezen aan de familierechtbank Zaal TEL.

Nadere informatie

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Correctionele griffiers en raadkamers

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Correctionele griffiers en raadkamers Gegevens 2016 Rechtbanken van eerste aanleg Correctionele griffiers en raadkamers Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van eerste aanleg (correctionele griffie) en de FOD Justitie (Stafdienst

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/ KAMER Kamer V1 BEVOEGDHEID FAMILIE- EN JEUGDSECTIE 1. vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk 2. vorderingen tot echtscheiding, definitieve maatregelen bij de echtscheiding en de vereffening

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER Impact op de betaling van de verschuldigde kosten voor het verrichten van de hypothecaire publiciteit INLEIDING De hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders

Nadere informatie

De burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank De burgerlijke rechtbank 1ste burgerlijke kamer Voor de 1ste burgerlijke kamer worden alle zaken ingeleid en behandeld die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank en waarvan dit reglement

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER 60 Recente Elementaire Vonnissen en Arresten (2009 2010 2011) Adoptie Dringende en Voorlopige Maatregelen Echtscheiding Erfrecht Geesteszieke Huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Griffierechten (rolrechten, expeditierechten en opstelrechten). Griffierechten is een algemene beaming die wordt

Nadere informatie

Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014. TB5 Burg. 1 rechter pleitzitting (voorheen 5 de K)

Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014. TB5 Burg. 1 rechter pleitzitting (voorheen 5 de K) Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014 T Turnhout B C J Jeugdrechtbank F Familierechtbank Be Beslagrechter Rb Bureau rechtsbijstand Vz Voorzitter A Beroepskamer enig rechter

Nadere informatie

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Hof van beroep Antwerpen De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Vanaf 1 september 2014 wordt de wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (zoals gerepareerd

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK Steven BROUWERS Advocaat-bemiddelaar in familiezaken Docent UAntwerpen PAO Bemiddeling Marcel GOVAERTS Advocaat Plaatsvervangend vrederechter Tweede herwerkte

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

Hoven van beroep, burgerlijke zaken. Gegevens 2015

Hoven van beroep, burgerlijke zaken. Gegevens 2015 Hoven van beroep, burgerlijke zaken Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de burgerlijke griffies bij de hoven van beroep en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG 1 Nr. : 75/2014 Rep. : 1855 BESCHIKKING Wij, T. HEEREN, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, bijgestaan door dhr. Y. KIELICH,

Nadere informatie

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2,0773 AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2013 Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen A 1 Port. Port bij het doorsturen van opgemaakte stukken naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder A 2

Nadere informatie

Strategische doelstelling

Strategische doelstelling Naar een nieuw Openbaar Ministerie in samenspraak met de politie Strategische doelstelling Een strafrechtelijk optreden moet maatschappelijk relevant zijn D.w.z. : Beteugeling strafbaar feit: I Binnen

Nadere informatie

Hoven van beroep, burgerlijke zaken. Gegevens 2015

Hoven van beroep, burgerlijke zaken. Gegevens 2015 Hoven van beroep, burgerlijke zaken Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de burgerlijke griffies bij de hoven van beroep en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T Rolnummer 4418 Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 301, 2, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 7 van

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf...v. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer

Inhoud. Woord vooraf...v. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer Woord vooraf...v De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer Paul Van Orshoven...1 Inleiding...1 I. De schaalvergroting...6 A. Provinciale eerstelijnsrechtbanken...6 B. of toch niet (altijd, helemaal)...9

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MAART 2015 F.14.0021.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0021.N RENT AND VENDING nv, met zetel te 9930 Zomergem, Oude Staatsbaan 10/A, eiseres, met als raadsman mr. Bart Coopman, advocaat

Nadere informatie