Bedrijven, Veiligheid en Mensenrechten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijven, Veiligheid en Mensenrechten"

Transcriptie

1 584 Ars Aequi september 2010 verdieping arsaequi.nl/maandblad Bedrijven, Veiligheid en Mensenrechten Een evaluatie van de Voluntary Principles on Security and Human Rights Nicola Jägers & Evgeni Moyakine* 1 Inleiding Exploitatie van goudmijnen is een zeer belangrijke inkomstenbron in Ghana. In de voormalige Goudkust zijn diverse grote multinationale ondernemingen zoals AngloGold Ashanti betrokken bij de exploitatie van de Ashanti-goudmijnen. Voor de beveiliging van werknemers en hun installaties maken deze bedrijven gebruik van militairen en private beveiligingsdiensten. Deze beveiligingsdiensten worden ook ingezet om clandestiene mijnbouw tegen te gaan. 1 In 2008 publiceerde de Ghanese mensenrechtencommissie een rapport waarin gerept werd van grootschalige mensenrechtenschendingen begaan door private en publieke veiligheidsdiensten ingezet op verzoek van de multinationale mijnbedrijven. Het rapport bevat onder andere beschuldigingen van martelingen in de strijd tegen illegale mijnbouwactiviteiten tijdens een operatie bekend onder de naam flush-out. 2 Een andere geruchtmakende zaak betrof de betrokkenheid van oliemaatschappij Chevron bij mensenrechtenschendingen in Nigeria. Nadat een olieplatform van het bedrijf was bezet door demonstranten, vervoerde Chevron Nigeriaanse militairen in helikopters van het bedrijf naar het olieplatform om het platform te ontruimen. Bij de ontruiming vielen twee doden en tientallen gewonden. Bovendien zouden meegenomen demonstranten zijn gemarteld door de Nigeriaanse militairen. 3 Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de situatie waarin bedrijven door de samenwerking met veiligheidsdiensten betrokken raken bij mensenrechtenschendingen. Dit doet zich met name voor in de grondstoffenindustrie. De gebieden waar de natuurlijke rijkdommen Dit artikel komt voort uit een onderzoeksproject getiteld Private Transnational Regulation: Constitutional Foundations and Governance Design gefinancierd door The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL). De bevindingen in dit artikel zijn gebaseerd op een deskstudy en interviews die zijn gehouden met vertegenwoordigers van de staten, bedrijven en Non Gouvernementele Organisaties (NGOs) die betrokken zijn (geweest) bij de Voluntary Principles on Security and Human Rights. zich bevinden, zijn vaak conflictgebieden met zwakke regimes en vaak corrupte en incapabele regeringen waar mensenrechten niet of nauwelijks worden gewaarborgd. Dit doet de vraag rijzen hoe bedrijven de veiligheid van hun operaties kunnen waarborgen in een dergelijke context zonder betrokken te raken bij mensenrechtenschendingen. Hoe kunnen bedrijven de veiligheid van hun operaties waarborgen in een dergelijke context zonder betrokken te raken bij mensenrechtenschendingen? Deze vraag past in de bredere ontwikkeling naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO is een onderwerp dat zich mag verheugen in toenemende belangstelling. 4 Het is echter ook een containerbegrip waar allerlei zaken onder kunnen vallen die variëren van het sponsoren van de plaatselijke voetbalvereniging tot inspanningen van bedrijven om niet medeplichtig te worden aan schendingen van de meest fundamentele mensenrechten. * Dr. N.M.C.P. Jägers en E.V. Moyakine (LL.M) zijn verbonden aan de vakgroep Europees en internationaal Recht van de Universiteit van Tilburg. 1 De illegale mijnbouwactiviteiten kosten de bedrijven veel geld. Zo stegen de productiekosten van een ons goud tussen met 16% als gevolg van de noodzaak om de mijnen extra te beveiligen. Mail & Guardian, 15 juli 2008, article/ minersvs-multinationals-ghanaon-frontline (geraadpleegd op 12 april 2 Zie voor het rapport The State of Human Rights in Mining Communities in Ghana de website van de Commission on Human Rights and Administrative Justice (CHRAJ): www. chrajghana.org (geraadpleegd op 12 april 3 Slachtoffers van dit incident in 1999 hebben Chevron voor een Amerikaanse rechtbank in Californië aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan de mensenrechtenschendingen begaan door de Nigeriaanse militairen. In december 2008 kwam de rechtbank tot de conclusie dat Chevron niet aansprakelijk kon worden gesteld. Er is hoger beroep ingesteld. Voor meer informatie over de rechtszaak Bowoto v. Chevron Corp, zie wordpress.com (geraadpleegd op 12 april

2 arsaequi.nl/maandblad verdieping Ars Aequi september Zo was Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bijvoorbeeld het thema van de recent verschenen preadviezen van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV). De preadviezen zijn verschenen in het Nederlands Juristenblad: NJB Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlands Mensenrechtenbeleid: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Onderwerpen/Mensen rechten/nederlands_ mensenrechtenbeleid/ Maatschappelijk_ verantwoord_ondernemen (geraadpleegd op 4 juli 6 De deelnemende partijen zijn te vinden op www. voluntaryprinciples.org/ participants (geraadpleegd op 12 april De positie van AngloGold Ashanti met betrekking tot de VPs kan geraadpleegd worden op co.a/sustainability/anglo gold+ashanti+and+the+ voluntary+principles.htm (geraadpleegd op 12 april 2010), en het mensenrechtenbeleid van Chevron is te vinden op com/documents/pdf/ AboutOurHumanRights Policy.pdf (geraadpleegd op 12 april 7 Art. 4 van de Internationale Ontwerpartikelen inzake Staatsaansprakelijkheid. Opgemerkt dient te worden dat ondanks de status van ontwerpartikelen deze bepalingen een zeer belangrijke bron van recht vormen omdat de ontwerpartikelen grotendeels tot het gewoonterecht zijn gaan behoren. 8 Ibid., art Ibid., art Ibid., art Het Internationaal Gerechtshof, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 27 juni 1986, I.C.J. Reports 1986, p Het Internationaal Gerechtshof, The Applica tion of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 26 februari 2007, I.C.J. Reports Het Joegoslavië-tribunaal, Prosecutor v. Tadic, 15 juli 1999, ICTY-IT-94-1-A. In het algemeen kan gesteld worden dat het bij MVO gaat om een type bedrijfsvoering waarbij rekening wordt gehouden niet alleen met winstmaximalisatie, maar ook met mensen, maatschappij en milieu. De Nederlandse regering steunt en bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen 5 in de wetenschap dat grote bedrijven in hun streven naar meer winst betrokken kunnen raken bij het schenden van mensenrechten. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat ondernemingen in strijd met mensenrechten handelen. Dit risico is met name aanwezig wanneer bedrijven opereren in conflictgebieden zoals blijkt uit de hierboven genoemde voorbeelden. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat ondernemingen in strijd met mensenrechten handelen. Dit risico is met name aanwezig wanneer bedrijven opereren in conflictgebieden De daar genoemde AngloGold Ashanti en Chevron zijn bedrijven die de zogenaamde Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPs) hebben ondertekend. 6 De VPs zijn richtlijnen die bedrijven helpen om de veiligheid binnen en rond hun operaties te waarborgen met inachtneming van mensenrechten. De Voluntary Principles zijn een zogenaamd multistakeholder-initiatief ; ze komen voort uit een samenwerking tussen bedrijven, staten (Nederland speelt een actieve rol) en Non Gouvernementele Organisaties (NGOs). In feite vormen de VPs een zelfreguleringmechanisme om bedrijven te stimuleren mensenrechten en andere fundamentele vrijheden te waarborgen. Momenteel zijn er 17 bedrijven, 7 staten en 9 NGOs bij het proces betrokken (zie kader). Samenwerkende VP partijen Bedrijven AngloGold Ashanti, Anglo American, BG Group, BHP Billiton, BP, Chevron, Conoco- Phillips, ExxonMobil, Freeport McMoRan Copper and Gold, Hess Corporation, Marathon Oil, Newmont Mining Corporation, Occidental Petroleum Corporation, Rio Tinto, Shell, Statoil, Talisman Energy. Landen Canada, Colombia, Nederland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zwitserland. NGOs Amnesty International, The Fund for Peace, Human Rights Watch, Human Rights First, International Alert, IKV Pax Christi, Oxfam, Pact, Search for Common Ground. Dit jaar bestaan deze VPs 10 jaar. Dit jubileum biedt de gelegenheid om de balans eens op te maken. De VPs passen binnen de trend om te vertrouwen op zelfregulering als antwoord op de prangende vraag hoe om te gaan met de negatieve impact die bedrijven kunnen hebben op de bescherming van de rechten van de mens. In dit artikel houden wij de VPs tegen het licht. En meer in het algemeen gaan we in op de rol van zelfregulering en multistakeholder initiatieven zoals de VPs bij de noodzaak om de mensenrechten te waarborgen binnen en rond de operaties van bedrijven. De VPs zijn een interessant initiatief omdat ze naast aandacht voor de rol van publieke veiligheidsdiensten ook expliciet aandacht schenken aan de situatie waarin private beveiligingsbedrijven worden ingeschakeld 2 Internationaal recht en private bedrijven De VPs zijn een interessant initiatief omdat ze naast aandacht voor de rol van publieke veiligheidsdiensten ook expliciet aandacht schenken aan de situatie waarin private beveiligingsbedrijven worden ingeschakeld. De beschuldigingen van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen betreffen vaak situaties waarin bedrijven samenwerken met ordediensten van de staat waar ze opereren zoals bijvoorbeeld in het eerdergenoemde geval van Chevron. Volgens het internationale recht is de staat aansprakelijk te houden voor schendingen begaan door deze diensten die gezien kunnen worden als organen van de staat, 7 ook al zullen in de praktijk staten vaak niet naar deze verantwoordelijkheid handelen. Bovendien kan dit soort mensenrechtenschendingen begaan door bedrijven aan de staten toegerekend worden mits ze zijn gemachtigd om elementen van staatsgezag uit te oefenen, 8 op instructies van de staten of onder hun controle handelen 9 of als de staten die onrechtmatige acties erkennen of adopteren als hun eigen gedragingen. 10 De rechtspraak van het Internationaal Gerechtshof en het Joegoslavië-tribunaal met name de zaken Nicaragua, 11 Genocide 12 en Tadić 13 bevat waardevolle overwegingen betreffende de

3 586 Ars Aequi september 2010 verdieping arsaequi.nl/maandblad mate van controle van de staat over private actoren die nodig is wil er sprake zijn van staatsaansprakelijkheid. Zoals blijkt uit het voorbeeld van de goudmijnen in Ghana, zijn er echter ook situaties waarin bedrijven private partijen inschakelen om de veiligheid rondom hun operaties te garanderen. Wanneer deze private beveiligingsbedrijven zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen, biedt het internationaal recht nauwelijks mogelijkheden om deze bedrijven of de bedrijven die ze inhuren, aan te pakken. Het van oorsprong zuiver interstatelijke karakter van het internationaal recht maakt het moeilijk om niet-statelijke actoren zoals bedrijven daarin in te passen. Het gevolg is dat het reguleringslandschap een ware lappendeken is, variërend van aanzetten tot bindende regels voor bedrijven tot geheel vrijwillige initiatieven om mensenrechten te waarborgen rondom operaties van bedrijven. Het onderwerp geniet een sterke belangstelling, 14 maar er is vooralsnog geen internationaal bindend mechanisme waar bedrijven ter verantwoording kunnen worden geroepen voor het schenden van de internationaal erkende mensenrechten. Wanneer private beveiligingsbedrijven zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen, biedt het internationaal recht nauwelijks mogelijkheden om deze bedrijven of de bedrijven die ze inhuren, aan te pakken Het gebrek aan jurisdictie over bedrijven op het internationale niveau wil echter niet zeggen dat bedrijven het internationale recht niet kunnen schenden. Er is een groeiende erkenning dat bepaalde fundamentele normen waarbij gedacht moet worden aan normen zoals het verbod op genocide of oorlogsmisdrijven, van toepassing zijn op bedrijven. De toepasselijkheid van deze normen op bedrijven volgt uit een samenspel van twee ontwikkelingen. Ten eerste de expansie en verfijning van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van individuen op het internationale niveau door de internationale tribunalen. Ten tweede worden deze internationale normen in toenemende mate op bedrijven van toepassing geacht in zaken voor Nationale rechtszaken met betrekking tot schendingen van internationaal recht Voor een overzicht van alle lopende en afgeronde zaken, zie de corporate legal accountability portal van de website van het Business and Human Rights Resrource Centre, (geraadpleegd op 12 juli De meeste zaken komen uit de Verenigde Staten waar slachtoffers een forum vinden om bedrijven aan te klagen voor schendingen van internationaal recht op grond van de zogenaamde Alien Tort Claims Act. Zie hierover onder andere Beth Stephens et al., International Human Rights Litigation in U.S. Courts, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers Maar ook in een toenemend aantal andere jurisdicties komen dit soort zaken voor. Recent heeft de openbaar aanklager in Zweden een onderzoek gestart naar de mogelijke betrokkenheid van het Zweedse oliebedrijf Lundin Oil AB bij mensenrechtenschendingen in Sudan. Zie het artikel in Trouw van 21 juni 2010: wereld/ article ece/zweeds_onderzoek_naar_mensen rechtenschendingen.html (geraadpleegd op 12 juli nationale rechtbanken. 15 Bij gebrek aan een internationaal mechanisme dient afdwinging van deze normen te geschieden voor nationale rechtbanken. Er is groeiende aandacht voor de rol die nationale jurisdicties kunnen spelen bij het vervolgen van bedrijven voor schendingen van mensenrechten. 16 Het aantal nationale rechtszaken waarin bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van internationaal recht is weliswaar nog beperkt maar neemt toe (zie kader). Een voorbeeld hiervan zijn de zaken die recentelijk zijn aangespannen tegen Shell voor de rechtbank in Den Haag door slachtoffers van olievervuiling in Nigeria. 17 De impact van deze relatief recente ontwikkeling is echter nog beperkt en het is verre van eenvoudig om bedrijven voor een nationale rechtbank aan te klagen wegens vermeende mensenrechtenschendingen begaan in andere landen. 18 Het gebrek aan jurisdictie over bedrijven op het internationale niveau wil echter niet zeggen dat bedrijven het internationale recht niet kunnen schenden Er wordt vaak beweerd dat grote multinationale ondernemingen in het tijdperk van globalisering een steeds grotere rol in het garanderen van mensenrechten dienen te spelen, 19 terwijl het feit blijft dat de bovengenoemde rechten en fundamentele vrijheden, vastgelegd in een groot aantal verdragen, enkel tot staten gericht zijn die verplicht 14 In 2005 werd professor John Ruggie door de Verenigde Naties aangesteld als speciaal vertegenwoordiger voor mensenrechten en bedrijven. Zijn rapporten hebben gezorgd voor aanzienlijk momentum in het debat. Voor het werk van professor Ruggie zie: www. business-humanrights.org/ SpecialRepPortal/Home (geraadpleegd 15 Zie voor meer over dit onderwerp onder andere: Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non State Actors, Oxford: Oxford University Press, 2006, p en Business and Human Rights: mapping international Standards of Responsibility and Accountability for Corporate Acts, report of the Special representative of the Secretary General (SRSG) on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/HRC/4/035, 9 februari Zie onder andere: Commerce, Crime and Conflict. Legal remedies for private sector liability for grave breaches of international law. A survey of sixteen countries, Anita Ramasastry and Robert C. Thomson, Fafo, 2006 en het lopende project van de International Commission of Jurists (ICJ), Business, human rights and access to justice, (geraadpleegd op 12 juli 17 Op 30 december 2009 verklaarde de Nederlandse rechter zich bevoegd om deze zaak te horen zowel die tegen het hoofdkantoor als die tegen de Nigeriaanse dochtermaatschappij Shell Petroleum Development Company. Dit is de eerste keer dat een Nederlandse onderneming zich voor de Nederlandse rechter moet verantwoorden voor schade aangericht in het buitenland. De rechter zal zich nu over andere vragen moeten buigen zoals de vraag welk recht toepasselijk is, Nederlands of Nigeriaans recht, alvorens toe te komen aan de hoofdvraag of Shell zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad jegens de Nigeriaanse slachtoffers. Fidelis Ayoru Oguru, Alali Efenga, Vereniging Milieudefensie v. Royal Dutch Shell Plc. en Shell Petroleum Development Company, 30 december 2009, HA ZA Zie L.F.H. Enneking, Aansprakelijkheid via Foreign Direct Liability Claims. Den Haag is weer even the Legal Capital of the World, NJB 2010, p. 318.

4 arsaequi.nl/maandblad verdieping Ars Aequi september Voor een analyse van de mogelijkheden bij de Nederlandse burgerlijke rechter zie: N.M.C.P. Jägers en M.J. van der Heijden, Corporate Human Rights Violations: The Feasibility of Civil recourse in the Netherlands, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 33, Nr. 3, 2008, p E. Pariotti, International Soft Law, Human Rights and Non-state Actors: Towards the Accountability of Transnational Corporations?, Human Rights Review, Vol. 10, Nr. 2, 2009, p B. Freeman en G.H. Uriz, Managing Risk and Building Trust: The Challenge of Implementing the Voluntary Principles on Security and Human Rights in: Rory Sullivan, Business and Human Rights: Dilemmas and Solutions, Sheffield: Greenleaf Publishing 2003, p D. Cassel, International Security in the Post-Cold War Era: Can International Law Truly Effect Global Political and Economic Stability? Corporate Initiatives: A Second Human Rights Revolution, Fordham International Law Journal, Vol. 19, 1996, p B. Freeman, M.B. Pica en C.N. Camponovo, A New Approach to Corporate Responsibility: The Voluntary Principles on Security and Human Rights, Hastings International & Comparative Law Review, Vol. 24, 2001, p. 427; Editorial, The Pact Against Oil Company Abuses, The New York Times, 28 december 2000, 28/opinion/a-pact-againstoil-company-abuses.html? pagewanted=1 (geraadpleegd 23 Bijvoorbeeld het rondetafeloverleg in Nederland tussen Amnesty International en enkele grote multinationale ondernemingen. 24 Bedrijven dienen volgens de VPs bij een dergelijke risicoanalyse onder andere de reputatie van publieke en private beveiligingsbedrijven op het terrein van de mensenrechten in overweging te nemen. Zie principles.org (geraadpleegd 25 International Alert, Voluntary Principles on Security and Human Rights, p. 2-3, www. international-alert.org/pdf/ Voluntary_Principles_on_ Security_and_Human_Rights. pdf (geraadpleegd op 13 april zijn ze te respecteren. Vaak ontbreekt de politieke wil van staten om de bedrijven die zich aan de mensenrechtenschendingen schuldig maken, aansprakelijk te stellen. 20 Het is daarom van belang om ook naar andere reguleringsmechanismen te kijken. De Voluntary Principles zijn in dit licht om twee redenen met name interessant. Ten eerste stimuleren ze verantwoord ondernemen wat betreft mensenrechten aan twee kanten ; de Principes richten zich op bedrijven die private beveiligingsbedrijven inhuren, maar hebben zo ook indirect invloed op het gedrag van die beveiligingsbedrijven. Ten tweede is dit multistakeholders initiatief ook belangrijk te noemen omdat bedrijven zelf een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de regels waaraan ze geacht worden zich te houden. 3 De totstandkoming van de Voluntary Principles on Security and Human Rights Eind jaren negentig ontstond het idee om de winningindustrie, de zwakke staten waar de bedrijven uit deze industrie functioneren, mensenrechten en veiligheid aan elkaar te koppelen. Dit gebeurde in een klimaat waarin er steeds meer aandacht was voor de rol van bedrijven bij schendingen van de meest essentiële mensenrechten. Zo werd bijvoorbeeld Shell steeds vaker geconfronteerd met kritiek op de manier waarop het bedrijf in Ogoni-land in Zuid-Nigeria te werk ging. Het bedrijf werd onder andere beschuldigd van het leveren van wapens en financiële middelen aan het Nigeriaanse leger waardoor de Nigeriaanse troepen in staat werden gesteld om meer dan 2000 dorpelingen in Ogoniland van het leven te beroven. 21 Op dezelfde manier kwamen ook de bedrijven Freeport- McMoRan en BP in een kwaad daglicht te staan wegens mensenrechtenschendingen begaan door ingehuurde veiligheidsdiensten in respectievelijk Papoea Nieuw-Guinea en Colombia. 22 Dit soort incidenten leidde stelselmatig tot negatieve berichtgeving hetgeen afbreuk deed aan het imago van de bedrijven in kwestie met als resultaat minder inkomsten. Bovendien zagen bedrijven zich geconfronteerd met een groeiend aantal rechtszaken. De bedrijven hadden dan ook belang bij het creëren van duidelijke richtlijnen met betrekking tot mensenrechten en een aantal grote bedrijven nam deel aan het proces van totstandkoming van de VPs. Het initiatief werd genomen door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De samenwerking tussen staten, NGOs en bedrijven was in die tijd uitzonderlijk te noemen. Er waren al wel initiatieven waarbij NGOs en bedrijven samen om de tafel zaten, 23 maar een samenwerking waarbij ook staten waren betrokken, was uniek. De deelname van staten is belangrijk omdat het een dergelijk initiatief een bepaalde autoriteit kan geven. In het algemeen kan worden gesteld dat de Principes vereisen dat bedrijven helder communiceren over hun ethische beleid, goed onderzoek doen naar de mensenrechtenreputatie van hun partners, initiatieven voor een betere mensenrechtenbescherming door staten of bedrijven ondersteunen en daar waar mensenrechtenschendingen zich toch voordoen, zorgen voor adequate rapportage en onderzoek. Met name de bepalingen waarin bedrijven worden opgeroepen om te rapporteren over vermeende mensenrechtenschendingen en onderzoek hiernaar te stimuleren zijn van belang in de weak governance zones waar de bedrijven opereren omdat daar vaak een klimaat van wetteloosheid heerst. De bedrijven hadden belang bij het creëren van duidelijke richtlijnen met betrekking tot mensenrechten en een aantal grote bedrijven nam deel aan het proces van totstandkoming van de VPs Meer in het bijzonder bestrijken de Voluntary Principles drie categorieën. De eerste categorie geeft richtlijnen om bedrijven te helpen bij het maken van een risicoanalyse. De VPs stellen dat een goede inschatting van de risico s rondom de operaties van bedrijven cruciaal is voor de bescherming van de veiligheid van werknemers en operaties en voor het waarborgen van mensenrechten. 24 Een aantal bedrijven heeft mechanismen ontwikkeld om de veiligheidsrisico s te beoordelen, terwijl andere ondernemingen dergelijke instrumenten aan het ontwikkelen zijn. 25 De tweede categorie betreft de samenwerking met publieke veiligheidsdiensten. Volgens de VPs hebben bedrijven er belang bij dat de beveiligingsdiensten die overheden aanbieden geen schending van mensenrechten opleveren. Bedrijven dienen daarom onder andere overheden op de hoogte te brengen van hun beleid ten aanzien van ethisch handelen en

5 588 Ars Aequi september 2010 verdieping arsaequi.nl/maandblad er op aan te dringen dat de diensten worden verricht in overeenstemming met hun beleid door voldoende opgeleidde personen. 26 Tenslotte kan een derde categorie worden onderscheiden waarin richtlijnen met betrekking tot de samenwerking met private beveiligingsbedrijven zijn opgesteld. De VPs stellen dat daar waar landen niet in staat of niet bereid zijn om de veiligheid van het personeel en de installaties van bedrijven te waarborgen, de inzet van private middelen nodig kan zijn. Volgens deze richtlijnen dienen private beveiligingsbedrijven geen mensen aan te nemen met een twijfelachtige reputatie wat betreft de schending van mensenrechten en dienen zij zich te houden aan internationale standaarden. Het is opvallend dat de VPs zich hier direct richten tot de private beveiligingsbedrijven, terwijl deze geen deel uitmaken van het VPs-initiatief. 27 De bedrijven die gebruik maken van de diensten van private beveiligingsbedrijven worden opgeroepen om de Voluntary Principles op te nemen in de contracten die zij sluiten met deze bedrijven. Een aantal bedrijven heeft de VPs al in hun contracten met de veiligheidsspecialisten opgenomen. 28 Het VPs-initiatief is een samenwerkingsverband met weinig institutioneel kader; de inspanningen zijn vooral gericht op de implementatie van de VPs in de operationele processen van bedrijven in zogenaamde focuslanden. Aanvankelijk waren dat Colombia, Nigeria en Indonesië en vorig jaar zijn Ghana, Congo en Peru aan het lijstje toegevoegd. In 2004 werd er een secretariaat voor de VPs ingesteld die door Business for Social Responsibility gevestigd te San Francisco en the International Business Leaders Forum gevestigd te Londen gezamenlijk beheerd wordt. 29 Deze instelling is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden die op de VPs betrekking hebben, zoals promotie, organisatie, coördinatie, adviseren van deelnemers en uitvoeren van administratieve taken. 30 De belangrijkste besluiten worden genomen tijdens de jaarlijkse plenaire zitting. 31 Kenmerkend voor het initiatief is dat de samenwerking tussen de verschillende partners op voet van gelijkheid verloopt; de besluitvorming is op basis van consensus. Er is dus geen staat, bedrijf of NGO die de leiding op zich neemt. Dit geeft de nodige flexibiliteit, maar is ook wel gezien als een zwakte van het systeem. De effectieve implementatie van de VPs in de focuslanden is afhankelijk van de bereidheid van de bedrijven en staten om zich hier actief voor in te spannen. De NGOs vervullen hierbij een rol als waakhond. De VPs hebben een vrijwillig karakter en er is niet echt sprake van een sanctiemechanisme. Wel is er op de plenaire zitting van 2007 de mogelijkheid gecreëerd om participanten die zich niet houden aan de vereisten van de Principes, zoals de verplichting om te rapporteren over de implementatie van de VPs, uit te sluiten van verdere deelname. 32 Het sanctiemechanisme bestaat dus hoofdzakelijk uit naming and shaming. Het VPs-initiatief is een samenwerkingsverband met weinig institutioneel kader; de inspanningen zijn vooral gericht op de implementatie van de VPs in de operationele processen van bedrijven in zogenaamde focuslanden Om te kunnen deelnemen aan de VPs moet aan een aantal verplichtingen worden voldaan. Zo moeten de deelnemers in het kader van de VPs ze niet alleen publiekelijk steunen, maar ook hun ontwikkeling stimuleren. Ze dienen een actieve en toekomstgerichte implementatie van de VPs te verwezenlijken en andere deelnemers in het implementatieproces bij te staan. Het regelmatig rapporteren over het proces van de realisatie van de VPs, de deelname aan de dialoog met betrekking tot hun implementatie en het reageren op redelijke verzoeken om inlichtingen die door deelnemers ingediend kunnen worden, behoren ook tot de taken van de deelnemers uit alle drie pijlers. 33 Het heeft relatief lang geduurd voordat de partijen het eens konden worden over de participatiecriteria. Pas in 2007, zeven jaar na het opstellen van de VPs, werden deze aangenomen Evaluatie Is er veel reden voor feestvreugde nu de VPs tien jaar bestaan? De VPs hebben zeker impact gehad op de wijze waarop bepaalde bedrijven zijn omgegaan met hun veiligheidsvraagstukken gedurende het afgelopen decennium. Diverse bedrijven, ook private beveiligingsbedrijven, gebruiken de Voluntary Principles voor interne trainingen. 35 Bovendien, zoals eerder genoemd, verwijzen enkele bedrijven expliciet naar de VPs in de contracten die ze afsluiten. Verder heeft de International Finance Corporation, het onderdeel van de Wereldbank dat leningen verstrekt aan private projecten in 26 Zie principles.org (geraadpleegd 27 In 2009 en 2010 is deze industrietak wel uitgenodigd om de plenaire sessie bij te wonen. 28 International Alert, Voluntary Principles on Security p. 8, org/pdf/voluntary_ Principles_on_Security_ and_human_rights.pdf (geraadpleegd op 13 april 29 Voluntary Principles on Security VPs Governance Bodies, Terms and Definitions, org/files/vp_umbrella_ document.pdf (geraadpleegd op 14 april 30 Ibid. 31 Ibid. 32 Voluntary Principles on Security Participation Criteria, zoals aangenomen op 7-8 mei 2007 op een plenaire sessie in Washington en gewijzigd op maart 2009 in Oslo, org/files/vp_amendments_ pdf (geraadpleegd op 14 april 2010); J. Cockayne, E. Speers Mears e.a., Beyond Market Forces: Regulating the Global Security Industry, New York: International Peace Institute 2009, p. 149, 151, media/pdf/publications/ beyond_market_forces_ final.pdf (geraadpleegd op 4 juli 33 Voluntary Principles on Security Participation Criteria, supra noot Cockayne, Speers Mears e.a. 2009, p Salil Tripati, www. institutehrb.org/blogs/ staff/voluntary_principles_ tenth_anniversary.html (geraadpleegd op 15 april

6 arsaequi.nl/maandblad verdieping Ars Aequi september International Finance Corporation s Performance Standards on Social and Environmental Sustainability, 30 april 2006, Performance Standard 4 Community Health, Safety and Security, org/ifcext/sustainability. nsf/content/performance Standards (geraadpleegd op 15 april 37 B. Freeman, To What Extent Can Voluntarism Provide Answers?, Wilton Park Conference on Business and Human Rights: Advancing the Agenda, 11 October, Beschikbaar op: (geraadpleegd op 15 april 38 Freeman en Uriz 2003, p. 256; Cockayne, Speers Mears e.a. 2009, p ; International Council on Mining & Metals, Submission to U.S. Senate Committee on Voluntary Principles, 9 september 2008, p. 2. Beschikbaar op: com/library (geraadpleegd op 4 juli 39 Cockayne, Speers Mears e.a. 2009, p Zoals het UN Global Compact, Global Sullivan Principles, Caux Roundtable Principles, Global Reporting Initiative en Social Accountability Illegaal ontgonnen diamanten spelen vaak een grote rol bij de financiering van de vele conflicten op het Afrikaanse continent. De diamantindustrie heeft daarom een systeem van certificaten van oorsprong opgezet om deze zgn. bloeddiamanten uit de wereldhandel te weren. Zie: com (geraadpleegd op 15 april 42 Freeman en Uriz 2003, p. 255; Cockayne, Speers Mears e.a. 2009, p Amnesty International, Presentation at the Consultation on the Extractive Sector organized by the Office of the High Commissioner for Human Rights, Genève, november 2005, www. amnesty.org/en/library/ info/pol34/015/2005/ en (geraadpleegd op 4 juli ontwikkelingslanden, de VPs opgenomen als één van de standaarden waaraan bedrijven zich moeten houden, indien ze in aanmerking willen komen voor een lening. 36 Er is echter ook veel kritiek op de Voluntary Principles. De implementatie van de VPs verloopt traag. Hoewel de VPs erin geslaagd zijn om een aantal van de grootste olie- en mijnbedrijven in de wereld aan zich te binden, is het nog niet gelukt om meer staten waar de winningsindustrie actief is aan zich te binden. Hierdoor is het moeilijk voor bedrijven om de VPs in die landen actief te operationaliseren. Bovendien laat de commitment van bedrijven en staten om zich in te zetten voor dit vrijwillige initiatief soms te wensen over. 37 Deelnemers aan het proces stellen dat het VP-project een ernstige crisis heeft doorgemaakt door het lang uitblijven van criteria voor deelname en een mechanisme in geval van niet-naleving. 38 De traagheid waarmee deze criteria en mechanismen tot stand zijn gekomen, kan deels worden verklaard uit het feit dat de VPs het eerste multistakeholders initiatief op dit terrein was en het dus aan voorbeelden ontbrak. De NGOs, bezorgd om mensenrechtenschendingen begaan door oliewinnende bedrijven in de delta van de Niger, hadden er regelmatig op aangedrongen om aan het initiatief strenge deelnamecriteria toe te voegen wat in 2007 daadwerkelijk gerealiseerd werd. 39 Dezelfde criteria voor deelname bevatten de mogelijkheid de participanten die zich er niet aan houden, van de deelname aan de VPs uit te sluiten. Sinds de VPs werden aangenomen, hebben veel andere soortgelijke initiatieven het licht gezien, die vaak meer bekendheid genieten. 40 De focus van de VPs ligt op operaties in conflictgebieden. Dit is ook het geval bij een ander bekend multistakeholders initiatief, het Kimberly Process, waarbij certificaten van oorsprong worden uitgegeven om de handel in bloeddiamanten tegen te gaan. 41 Het unieke maar gelijktijdig het lastige van de VPs is echter de focus op het operationele in plaats van de focus op het eindproduct. De VPs zijn erop gericht bedrijven bewust te maken van hun verantwoordelijkheden en moedigen bedrijven aan om hun invloed aan te wenden ten gunste van mensenrechten bij allerlei processen. Hoe dit exact dient te gebeuren is echter niet expliciet omschreven en zal vaak afhangen van lokale omstandigheden. Hierdoor verschillen vaak de verwachtingen van de verschillende stakeholders in het proces. Door de focus op de operationele processen is echter een voortdurende dialoog tussen de verschillende partijen tot stand gekomen waarbij best practices worden uitgewisseld. Het belang van de bijdrage van de VPs aan het bewustwordingsproces bij bedrijven dat respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden bij de beveiliging van hun operaties uitermate belangrijk is, moet niet worden onderschat. Deelnemers aan het proces stellen dat het VP-project een ernstige crisis heeft doorgemaakt door het lang uitblijven van criteria voor deelname en een mechanisme in geval van niet-naleving Ten slotte moet er nog een kanttekening worden geplaatst bij het vrijwillige karakter van de Voluntary Principles. Deelname van bedrijven aan de VPs is weliswaar vrijwillig, de rol van staten waar het gaat om de bescherming van de rechten van de mens is dat niet. De VPs moedigen de deelnemende bedrijven aan om staten te wijzen op hun in het internationale recht verankerde verplichtingen wat betreft mensenrechten. Desalniettemin moet de conclusie getrokken worden dat waar het gaat om effectiviteit de VPs nog veel te wensen over laten. De Principes worden vaak als te vaag en ongestructureerd gezien, er is geen stevig systeem van rapportage (met name het gebrek aan openbaarheid laat te wensen over) laat staan een effectief sanctiemechanisme. 42 Uiteindelijk blijft het initiatief afhankelijk van de bereidwilligheid van de deelnemende stakeholders om er ook echt iets van te maken Zelfregulering als antwoord op de problematiek rondom bedrijven en mensenrechten? Veel van de kritiek op de VPs is inherent aan elk initiatief dat gebaseerd is op vrijwilligheid. Wat is de toegevoegde waarde van zulke vrijwillige initiatieven in het licht van de problematiek rondom bedrijven en mensenrechten? Ten eerste moet het belang van een dergelijk multistakeholdersinitiatief worden gezien vanuit de noodzaak om bedrijven te laten participeren bij de totstandkoming van regels waaraan ze geacht worden zich te houden. De afgelopen tien jaar staat de vraag naar de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van bedrijven hoog op de internationale

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Een Nederlands rechtsbijstandsfonds voor vermeende gedupeerden van milieu- en mensenrechtenschendingen

Een Nederlands rechtsbijstandsfonds voor vermeende gedupeerden van milieu- en mensenrechtenschendingen Een Nederlands rechtsbijstandsfonds voor vermeende gedupeerden van milieu- en mensenrechtenschendingen Verslag van enkele verkennende gesprekken 25-2-2011 In het licht van de motie Voordewind c.s. geeft

Nadere informatie

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN Advisory Committee on Issues of Public International Law ADVIES INZAKE EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT ADVIES NR.

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Praktische tips voor ondernemen in het buitenland Voorwoord Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt. Bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN Advisory Committee on Issues of Public International Law ADVIES INZAKE BEWAPENDE DRONES

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN Advisory Committee on Issues of Public International Law ADVIES INZAKE BEWAPENDE DRONES COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN Advisory Committee on Issues of Public International Law ADVIES INZAKE BEWAPENDE DRONES ADVIES NR. 23 DEN HAAG JULI 2013 COMMISSIE VAN ADVIES

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 4 1. Verantwoord beleggen de VN principes voor verantwoord beleggen en de tien leidende beginselen van de Mn Fondsen

Nadere informatie

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms Zijn Kinderrechten een MOdegril? Kinderrechtenverdrag meerderjarig?door Veerle De Roover & Sven Rooms nummer 8 mei 2007 www.mo.be MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

HUMANITAIRE HULPVERLENING

HUMANITAIRE HULPVERLENING COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN Advisory Committee on Issues of Public International Law ADVIES INZAKE HUMANITAIRE HULPVERLENING ADVIES NR. 25 DEN HAAG AUGUSTUS 2014 COMMISSIE

Nadere informatie

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 7 december 2007 VBDO: J.M. van Lakerveld, MA, MSc In samenwerking met:

Nadere informatie

Particuliere militaire ondernemingen en het gat op de vredesmarkt

Particuliere militaire ondernemingen en het gat op de vredesmarkt Particuliere militaire ondernemingen en het gat op de vredesmarkt STELLA BEERNINK EEN MOORDLUSTIG, BARBAARS VECHTERSVOLK DAT VOOR VEEL soldij soldaatje speelt in een ander, ongastvrij land. Rebellen die

Nadere informatie

Controversiële beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen

Controversiële beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen Controversiële beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen Een onderzoeksrapport voor Zembla Maart 2007 Jan Willem van Gelder & Christophe Scheire Profundo Van Duurenlaan 9 1901 KX Castricum Telefoon:

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren - paul hoebink good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren Paul Hoebink * 1 introductie Minister Herfkens heeft

Nadere informatie

De gearriveerde toekomst. Nederlandse pensioenfondsen en de praktijk van verantwoord beleggen

De gearriveerde toekomst. Nederlandse pensioenfondsen en de praktijk van verantwoord beleggen De gearriveerde toekomst Nederlandse pensioenfondsen en de praktijk van verantwoord beleggen 2 Woord vooraf van de voorzitters Het vraagstuk van verantwoord beleggen vormt een belangrijke uitdaging voor

Nadere informatie

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen. pensioenspecial December 2012 Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.nl Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Visie en uitgangspunten 4 1.1 Beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 h o o f d s t u k 16 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 Dr. Dick de Gilder, dr. Christine Carabain en drs. Lars Moratis 1 Samenvatting Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is al enkele

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Naar een improvisatiemodel 1 februari 2012 Prof. Dr. Cor van Montfort Prof. Dr. Gabriel van den Brink Dr. Martin Schulz Drs. Nicole Maalsté 1

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht.

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht. Reactie van de regering op het verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie met nr. 2011D26675 over de speerpuntenbrief auteursrecht 20 20 van 11 april 2011 (Kamerstukken II, 2010-2011, nr.

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht Beleidsdoorlichting Toegang tot het recht Ministerie van Justitie Directie Rechtsbestel Juni 2008 Inhoudsopgave Algemeen begrippenkader... 1 1. Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid?...

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie