Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw"

Transcriptie

1 Informatiedocument wijziging Drank en Horecawet Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw

2 Consequenties wijziging Drank- en Horecawet; inhoud en proces De wijziging van de Drank- en Horecawet staat al jarenlang gepland. Het wetgevingstraject is nog steeds niet afgerond, de Eerste Kamer-behandeling staat voor 22 mei 2012 gepland. De wetswijziging beoogt het alcoholgebruik onder met name jongeren terug te dringen, alcoholgerelateerde verstoringen van de openbare orde te voorkomen en de administratieve lasten voor de horecaondernemingen te reduceren. Naar verwachting zal de wijziging op 1 januari 2013 in werking treden. Maar omdat de wet wezenlijke veranderingen voor de gemeenten bevat, zijn gemeenten nu al bezig met de voorbereidingen. Hieronder wordt als eerste aangegeven hoe gemeenten zich voor kunnen bereiden op de inwerkingtreding van de gewijzigde Drank- en Horecawet. Daarna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Drank- en Horecawet, een overzicht van de verschillen tussen de huidige en de gewijzigde Drank- en Horecawet en een weergave van de gedecentraliseerde toezichtstaak. Tot slot zal worden ingegaan op wat gemeenten kunnen verwachten aan ondersteuning, zowel van het regionale alcoholproject Laat je niet flessen! als van andere organisaties. Wat moet de gemeente gaan regelen? De wijziging van de DHW brengt één verplichting met zich mee: het binnen één jaar na het inwerkingtreden van de wet opstellen van een verordening paracommercie. In deze verordening worden de dagen en tijden opgenomen waarop in paracommerciële inrichtingen alcohol mag worden verstrekt. Brabantse werkgroep ndhw 2

3 Wat kan de gemeente gaan regelen? Er zijn een aantal zaken die de raad in een verordening kan regelen, dit is niet verplicht. Het is aan iedere gemeente om af te wegen of hiervan gebruik gemaakt gaat worden. Zo kan de raad in een verordening het volgende opnemen: Beperken of verbieden van de verkoop van alcohol in bepaalde horeca-inrichtingen (bv gericht op jeugd), bepaalde delen van de gemeente of bepaalde tijden (art 25a) Een toelatingsleeftijd voor bezoekers van horecalokaliteiten of terrassen van ten hoogste 21 jaar, waarbij onderscheid gemaakt kan worden naar soort inrichting, deel van de gemeente en tijdsruimte (art. 25b). Verbod op of beperking van verkoop van zwak-alcoholische drank op bepaalde tijden bij detailhandel, met uitzondering van slijterijen, maar ook niet vergunningplichtige horeca en levering door bierkoeriers e.d. (art 25c) Prijsacties verbieden, dit kan zowel voor horeca-inrichtingen (lager dan 60 % van de normale prijs voor 24 uur of korter) als voor de detailhandel (lager dan 70 % van de normale prijs voor 1 week of korter) (art. 25d) Een formulier vast te stellen met aanvullende vragen voor zover de aanvraag betrekking heeft op paracommerciële rechtspersonen of de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarvoor aanvullend iets gesteld is op grond van art. 25a of art. 25b De wijziging van de Drank- en Horecawet geeft de burgemeester een aantal nieuwe bevoegdheden. Hiervan kan de burgemeester gebruik maken, het is geen verplichting. Mocht de burgemeester hiervan gebruik gaan maken, dan is het handig om hiervoor beleidsregels op te stellen. Het gaat dan om: Beleidsregel ontheffingenbeleid paracommercie (art. 4, lid 4)) Beleidsregel ontzegging bevoegd verkopen van zwak-alcoholische drank bij levensmiddelen-, voor consumptiegerede etenswaren en tabaksverstrekkers bij herhaalde verstrekking aan jongeren (art. 19a) Beleidsregel schorsing van de DHW-vergunning (art. 32) Beleidsregel ontheffingen jaarlijks terugkerende gelegenheden zoals bedoeld in art. 35, lid 5 Beleidsregel bestuurlijke boete (art. 44a) Brabantse werkgroep ndhw 3

4 De burgemeester is het bestuursorgaan dat de Drank- en Horecawet in medebewind uitvoert. Op grond van de DHW kan: De burgemeester Bijzondere Opsporingsambtenaren (Boa s) aanwijzen (art. 41) Wat kan een gemeente nu al doen, voorafgaand aan de inwerkingtreding? In publicaties over de wijzigingen in de DHW-wet wordt vaak vermeld dat gemeenten zich al voor kunnen bereiden op de wijziging door het op orde brengen van het vergunningenbestand. Dit omdat het zonder correct vergunningenbestand niet mogelijk wordt om adequaat toezicht uit te oefenen en efficiënt te kunnen handhaven. Voor het op orde brengen en houden van het vergunningbestand kunnen een aantal informatiebronnen gebruikt worden: o controle van de Kamer van Koophandel gegevens (is de ondernemer gewijzigd), dit kan via een mutatieabonnement van de Kamer van Koophandel (indicatieve kosten: 900,00 per jaar) of handmatig via het periodiek checken van het Handelsregister. o informatie van de toezichthouder Bouwen en Wonen (verbouwactiviteiten kunnen duiden op een overname) o informatie van de buurtbrigadiers van de politie (zijn veel in hun wijk/buurt en hebben vaak als eerste de signalen als een zaak overgenomen is) o informatie van omwonenden Gemeenten kunnen ervoor kiezen om alvast van de zogenaamde hotspots de vergunningen in orde te brengen. Dit zijn bijvoorbeeld de plaatsen waar veel jongeren komen en alcohol gedronken wordt. NB. Voor actualisatie van het vergunningenbestand moet in het kader van lastenverlichting een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking liggen bij de ondernemers zelf. Zij kunnen checken of de vergunning actueel is en actie ondernemen als dit niet zo is. Daarnaast zal de gemeente in beeld moeten hebben waar alcohol verkocht wordt. Bij de meeste gemeenten zijn de horeca-inrichtingen en slijterijen wel bekend. Maar met de nieuwe DHW komt er ook een toezichtstaak voor de detailhandel bij: controle leeftijdsgrenzen bij verkoop van zwak-alcoholische drank bij levensmiddelen-, voor consumptiegerede etenswaren en tabaksverstrekkers. Een dergelijk overzicht kan bij de afdeling economische zaken opgevraagd worden. Brabantse werkgroep ndhw 4

5 Het is raadzaam om binnen de gemeente een kwartiermaker Wijziging Drank- en Horecawet aan te wijzen. Deze kan alvast de benodigde informatie vergaren, de juiste mensen bij elkaar brengen en bijvoorbeeld wat voorbereidend werk doen. Hierbij valt te denken aan een inventarisatie van het beleid dat bij inwerkingtreding van de wet aangepast dient te worden. Te denken valt dan aan het horecabeleid, het alcoholmatigingsbeleid, evenementenbeleid, handhavingsbeleid. Verder is voorlichting natuurlijk belangrijk. En ook zal een gemeente zich moeten voorbereiden op de nieuwe toezichtstaak. Zo zal er een keuze gemaakt worden in de handhavingsintensiteit en prioriteit, zal het sanctiebeleid aangepast moeten worden en zullen Bijzondere Opsporingsambtenaren aangesteld moeten worden. Afhankelijk van de handhavingsintensiteit en prioriteit zal er een formatie-uitbreiding en werving opgestart moeten worden. Brabantse werkgroep ndhw 5

6 Belangrijkste wijzigingen Hieronder zal worden ingegaan op de belangrijkste wetswijzigingen. Burgemeester bevoegd gezag Op grond van de huidige Drank- en Horecawet zijn B&W belast met de uitvoering van de wet. In aansluiting op de bevoegdheidsverdeling in de Gemeentewet (toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden en voor het publiek openstaande gebouwen) wordt nu de burgemeester met de uitvoering van de Drank- en Horecawet belast. Dit betekent dus dat de bevoegdheid maar ook de bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid voor naleving van de Drank- en Horecawet volledig bij de burgemeester komt te liggen. Leidinggevenden niet meer op vergunning Leidinggevenden worden niet meer op de vergunning zelf maar op een aanhangsel bij de vergunning vermeld. Bij wijziging van leidinggevenden hoeft de vergunning aldus niet meer te worden gewijzigd maar kan volstaan worden met een melding. Na ontvangstbevestiging kan de nieuwe leidinggevende onmiddellijk als zodanig aan de slag. Intussen toetst de gemeente of de nieuwe leidinggevende aan de eisen voldoet; zo niet, dan moet de leidinggevende na mededeling hiervan zijn werkzaamheden staken. Voorts moet bij de melding van nieuwe leidinggevenden gebruik worden gemaakt van een landelijk voorgeschreven formulier, dat later door een digitale melding vervangen zal worden. Leidinggevenden moeten blijven voldoen aan de eis van Sociale Hygiëne. Alleen in die gevallen dat de leidinggevende permanent in het buitenland verblijft of er sprake is van ernstige lichamelijk of geestelijke beperking wordt een uitzondering gemaakt. Volgens de memorie van toelichting is dit laatste slechts van toepassing voor zo n gevallen over heel Nederland. Bestuurders die geen bemoeienis met de bedrijfsvoering hebben (zoals bij verenigingen, stichting en bv. s) hoeven niet in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne te zijn. Brabantse werkgroep ndhw 6

7 Schorsing van vergunning Tot dusver kon als bestuurlijke maatregel alleen een vergunning worden ingetrokken. Aangezien dit in sommige situaties een te drastische maatregel is, wordt in de nieuwe wet een nieuw handhavingsinstrument toegevoegd, namelijk schorsing van een vergunning. Bij overtreding van voorschriften kan de burgemeester de vergunning tijdelijk (max. 12 weken) schorsen hetgeen betekent dat de inrichting tijdelijk moet worden gesloten. Verordening paracommerciële instellingen In de nieuwe wet worden gemeenten verplicht een verordening ter regulering van paracommercialisme op te stellen. Hierin moeten gemeenten regels opnemen met betrekking tot de dagen en tijden waarop in paracommerciële inrichtingen alcohol mag worden verstrekt (schenktijden). Tevens moeten hierin regels worden opgenomen voor de verstrekking van alcohol tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en niet-verenigingsgebonden activiteiten. De voorschriften voor paracommerciële inrichtingen krijgen hierdoor een algemeen karakter maar wel is het mogelijk per soort/aard van inrichtingen verschillende regels vast te stellen. Verordenende bevoegdheden alcoholgebruik jongeren Gemeenten krijgen extra bevoegdheden om aanvullend alcoholbeleid te ontwikkelen. Ten eerste krijgen gemeenten de bevoegdheid om de toegangsleeftijden te koppelen aan de sluitingstijden van horeca-inrichtingen. Voorts kunnen gemeenten bij verordening prijsacties zoals happy hours of stuntprijzen verbieden of reguleren. Verkoopverbod alcoholhoudende drank supermarkten/cafetaria s Indien een supermarkt (of cafetaria) bij de verkoop van alcoholhoudende drank de leeftijdsgrenzen 3 keer in één jaar overtreedt, kan de burgemeester de ondernemer gedurende een bepaalde periode (minimaal 1 week en maximaal 12 weken) het recht ontnemen om alcoholhoudende drank te verkopen. Naleving van het verbod kan afgedwongen worden door middel van bestuursdwang. Brabantse werkgroep ndhw 7

8 Verbod aan jongeren op bezit alcoholhoudende drank in de openbare ruimte Om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan én overlast van drinkende hangjongeren aan te pakken is in de nieuwe wet een verbod op het bezit van alcoholhoudende drank door jongeren onder de 16 jaar opgenomen. De regering verwacht dat deze strafbepaling in combinatie met het verbod op de verkoop van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 16 ertoe zal leiden dat deze jongeren minder makkelijk met alcohol in aanraking komen en op jonge leeftijd alcohol nuttigen. Terzijde wordt opgemerkt dat in de betreffende strafbepaling wordt gesproken over aanwezig hebben in plaats van bezit met het oog op de bewijsvoering van een overtreding. Het gaat hierbij verder dan de straat. Het gaat hier om de openbare ruimte. Dus ook horecagelegenheden vallen hier onder. Uitzondering zijn de plaatsen waar alcohol voor gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt, zoals in een supermarkt Decentralisatie toezicht In de huidige wet is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) als toezichthouder met betrekking tot de naleving van de Drank- en Horecawet aangewezen. In de nieuwe wet wordt dit toezicht overgedragen aan de gemeente om reden dat de NVWA maar beperkte toezichtscapaciteit heeft en gemeenten hiermee effectiever uitvoering aan het gemeentelijke alcoholbeleid kunnen geven. Bovendien past de overdracht van dit toezicht bij het streven naar integraal toezicht door één instantie. Deze overdracht van de toezichthoudende bevoegdheid betekent dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om gemeentelijke bijzondere opsporingsambtenaren aan te wijzen en ook verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving wordt. Hierbij is van belang te vermelden dat de gemeentelijke boa s een bestuurlijke boete ter naleving van de regelgeving kunnen opleggen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de gemeentekas. Brabantse werkgroep ndhw 8

9 Overige wijzigingen De huidige wet verbiedt het proeven van drank in slijterijen. Dit verbod wordt ingetrokken om bezoekers van een slijterij toch de mogelijkheid te bieden om drank te proeven alvorens te kopen. voor het verkrijgen van een ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens evenementen (art. 35-ontheffing) hoeft niet meer te worden voldaan aan de eis dat de leidinggevende in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne moet zijn. Indien de burgemeester dit noodzakelijk acht, kan hij bepalen dat hij de SVH-verklaring noodzakelijk acht. voorts kan de burgemeester de ontheffing voor onbepaalde tijd verlenen, indien sprake is van een jaarlijks terugkerend evenement waarbij telkens dezelfde persoon als leidinggevende optreedt. Brabantse werkgroep ndhw 9

10 Praktische gevolgen wetswijziging voor de gemeente De vereenvoudiging van vergunningen heeft tot logisch gevolg dat er minder nieuwe vergunningen verleend hoeven te worden. Niettemin zal een melding van een wijziging van een leidinggevende evenals nu gecontroleerd en vervolgens op de bijlage van de vergunning verwerkt moeten worden. Kortom, tot dusverre was men verplicht bij elke nieuwe aanvraag alles te toetsen. (inclusief alle reeds aangewezen leidinggevenden) Nu kan enkel de nieuwe leidinggevende worden getoetst. Aan de andere kant zal de overdracht van het toezicht (met meer handhavings-instrumenten) leiden tot meer administratief werk (zoals aanschrijvingen, schorsing vergunningen, bezwaren, etc.). De pilot in diverse gemeenten heeft dit aangetoond. De burgemeester was vaak al portefeuillehouder en dus voortaan ook bevoegd gezag. Hij draagt dus nu zelf en alleen de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Dranken Horecawet. Dit betekent ook dat de burgemeester bij uitstek verantwoordelijk voor het alcoholmatigingsbeleid is. De regels voor paracommerciële inrichtingen moeten nu vastgelegd worden in een door de raad vast te stellen verordening. Weliswaar kunnen deze regels per categorie van inrichtingen worden vastgesteld maar de regels krijgen hierdoor wel een algemener karakter waardoor maatwerk en afwijkingen niet meer mogelijk zijn en een instantie als de BEM de naleving hiervan nog beter kan afdwingen. Het verbod op het bezit (de wet spreekt over aanwezigheid) van alcoholische drank op straat voor jongeren onder de 16 jaar kan effectief zijn, mits hierop voldoende wordt gehandhaafd. In ieder geval gaat van dit verbod een preventieve werking uit en hebben politie en gemeentelijke handhavers hiermee ook een goed instrument om tegen alcoholgebruik van jongeren op straat (veelal in samenhang met overlast) op te kunnen treden. Weliswaar geldt op grond van de APV reeds een verbod op het bezit van alcoholische drank op straat in enkele speciaal aangewezen gebieden doch het algemene karakter van dit landelijk geldende verbod zal effectiever zijn. Tenslotte de belangrijkste wijziging van de nieuwe wet, de overgang van de toezichthoudende bevoegdheid van de NVWA naar de gemeente. Brabantse werkgroep ndhw 10

11 Financiële consequenties Volgens de minster leidt het wetsvoorstel op het gebied van de vergunning-verlening tot een aanzienlijke vermindering van de bestuurslasten voor gemeenten, deels als gevolg van invoering van de meldingsplicht voor leidinggevenden en deels door de invoering van algemene regels voor paracommerciële inrichtingen op basis van een verordening. Wel erkent de minister dat de overdracht van het toezicht tot aanzienlijk meer kosten voor gemeenten zal leiden. Deze kosten worden volgens de minister echter deels gecompenseerd door de opbrengst op de vergunningverlening en deels door de al eerder verstrekte financiële compensatie in het kader van het beleidsprogramma Samen werken samen leven waarover afspraken in het Bestuursakkoord zijn opgenomen en waarbij gemeenten via het gemeentefonds een extra bijdrage van het Rijk hebben gekregen. Daarom zullen gemeenten verder niet gecompenseerd worden. Brabantse werkgroep ndhw 11

12 Ondersteuning voor gemeenten Vanuit verschillende organisaties wordt ondersteuning geboden aan gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe Drank- en Horecawet. Het is uiteraard een keuze van iedere gemeente zelf of ze hiervan gebruik wil maken en op welke manier. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit: Opleiding lokale toezichthouders (boa s) - NVWA/ROC trainen docenten van het ROC - ROC-docenten leiden lokale toezichthouders op - Duur opleiding: circa 15 dagen - Tijdspad, opzet en aanmeldingsprocedure volgen later Leeftijdsgrenzenhandhaving NVWA - Toezicht leeftijdsgrenzen op aanvraag van gemeenten - Gemeente verantwoordelijk voor sancties - Looptijd: 1 jaar na inwerkingtreding nieuwe DHW - Randvoorwaarden gemeenten voor deelname volgen later Expertisecentrum Handhaving DHW - NVWA adviseert gemeenten bij het uitvoeren van het DHW toezicht en de DHW vergunningverlening - Scope: interpretatie wet- en regelgeving (DHW) en toezichtmethoden - Doelgroep: toezichthouders (boa s) en vergunningverleners - Looptijd: tot 2 jaar na inwerkingtreding DHW - Activiteiten expertisecentrum: website, symposia/bijeenkomsten, (tel.)helpdesk, bezoeken gemeenten, etc. - Website Brabantse werkgroep ndhw 12

13 Ministeries Handreiking voor gemeenten - Ter ondersteuning van de kwartiermaker bij gemeenten - Geeft inzicht in de wetswijziging, de mogelijkheden en handvaten voor de implementatie Toolkit - T.b.v. het informeren van diverse doelgroepen op lokaal niveau Online verkoop van alcohol - Binnen het Minsterie van Veiligheid en Justitie gaat een werkgroep aan de slag om te bekijken of er regels gebonden kunnen worden aan de online-verkoop van leeftijdsgebonden producten, zoals alcohol. VNG Modelverordening In de wet krijgen gemeenten meer en nieuwe bevoegdheden. Op basis hiervan stelt de VNG een modelverordening op. Model aanvraagformulier vergunningen Vanuit de VNG komt een model aanvraagformulier beschikbaar voor vergunningen op basis van de Drank- en Horecawet. Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) Informatiebijeenkomsten Eventueel in samenwerking met Expertisecentrum NVWA en/of VNG. De verwachting is dat deze in het najaar van 2012 plaats zullen vinden. Modelverordening Dit is een initiatief van drie regionale alcoholprojecten in het oosten van het land in samenwerking met STAP. De uitgangspunten van deze modelverordening zijn: Brabantse werkgroep ndhw 13

14 Model voor verplichte verordening paracommercie Maar ook model voor facultatieve verordeningen Aparte DHW verordening, géén onderdeel van APV Niet alleen raamwerk, maar ook veel keuzes Indeling naar domeinen, niet artikelsgewijs Zo handhaafbaar mogelijke regelgeving Voorkeur voor samenwerking met VNG in het kader van hun modelverordening Brabantse werkgroep ndhw Onlangs is in Noord Brabant een werkgroep ndhw opgericht. Binnen deze brede werkgroep wordt samengewerkt met de drie regionale alcoholprojecten in de provincie, de Brabantse Handhavingssamenwerking, de NVWA en een tiental gemeenten. Let wel, het gaat hier vooralsnog om samenwerking op het terrein van de implementatie van de nieuwe wet, NIET om de uitvoering van het toezicht Zoals eerder vermeld biedt de wet allerlei nieuwe mogelijkheden. Aangezien alle gemeenten in Noord-Brabant hiermee te maken krijgen is samenwerking gewenst. De focus op samenwerking richt zich dus in eerste instantie op die zaken die nodig zijn voor de invoering van de wet. Hierbii gaat het om zaken als: - Informatiedocumenten voor gemeenten (zoals onderliggend stuk) - Besluitvormingsmodellen (zoals een model raadsvoorstel of collegevoorstel) - Mandaat- en aanwijzingsbesluitmodellen - Modellen voor een effectief toezichtsbeleid - Voorstel voor een Brabants sanctiebeleid Het uitgangspunt hierbij is dat er pas iets ontwikkeld zal worden als duidelijk is dat hier landelijk niet in zal worden voorzien, bijv. door de VNG of Ministeries. Daarnaast blijft het altijd een keuze van een gemeente of ze hier gebruik van wil maken. Het doel van de Brabantse werkgroep is het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie van de wetgeving, door het aanbieden van hulpmiddelen. Brabantse werkgroep ndhw 14

15 Bijlage 1 Nieuwe Drank- en horecawet 2012 Samenvatting bijeenkomst op van STAP (Nederland Instituut voor alcoholbeleid) Wat wijzigt er? Reguliere horeca-inrichtingen Mogelijkheden in oude situatie Extra mogelijkheden nieuwe wet Verbinden van Toelatingsleeftijden horeca koppelen voorschriften/beperkingen aan aan sluitingsuren vergunningen Exorbitante prijsacties (korting 40% of Alcoholverkoop (tijdelijk) stilleggen meer) verbieden Minimum toegangsleeftijd bepalen (< Toezicht houden (burgemeester wijst 21) Bijzondere Opsporingsambtenaren aan) Intrekken van vergunning bij vrijwel Overtreders bestuurlijke boetes alle overtredingen opleggen (opbrengst gemeente) Bij intrekken i.v.m. gevaar openbare Schorsen van de vergunning bij alle orde: gedurende max. 5 jaar geen overtredingen nieuwe vergunning voor het pand. Handhaven verbod 16-minners om alcohol bij zich te hebben Paracommerciële inrichtingen Mogelijkheden in oude situatie Verbinden van voorschriften/beperkingen aan vergunningen Toetsen onwenselijke mededinging. Daarna verbinden van voorschriften/beperkingen aan de vergunning, zoals bruiloften en partijen (incl.reclame) en schenktijden Beperken tot schenken zwakalcoholische dranken Toetsen bestuursreglement Verlenen van ontheffing van voorschriften/beperkingen bij evenementen Extra mogelijkheden nieuwe wet Verbinden van voorschriften/beperkingen aan vergunningen In plaats van huidige toets onwenselijke mededinging: verplicht verordening maken met regels t.a.v. Bruiloften en partijen Bijeenkomsten van derden Schenktijden Onderscheid mogelijk naar aard van de paracommerciële rechtspersoon Brabantse werkgroep ndhw 15

16 Slijterijen Mogelijkheden in oude situatie Extra mogelijkheden nieuwe wet Verbinden van Exorbitante prijsacties (korting 30% of voorschriften/beperkingen aan meer) verbieden vergunningen Toezicht houden (burgemeester wijst Alcoholverkoop (tijdelijk) stilleggen Bijzondere Opsporingsambtenaren aan) Intrekken van vergunning bij vrijwel Overtreders bestuurlijke boetes opleggen alle overtredingen (opbrengst gemeente) Bij intrekken i.v.m. gevaar openbare Schorsen van de vergunning bij alle orde: gedurende max. 5 jaar geen overtredingen nieuwe vergunning voor het pand Supermarkten Mogelijkheden in oude situatie Extra mogelijkheden nieuwe wet Alcoholverkoop (tijdelijk) stilleggen Alcoholverkoop tijdelijk beperkingen opleggen Exorbitante prijsacties (korting 30% of meer) verbieden Toezicht houden (burgemeester wijst ambtenaren aan) Overtreders bestuurlijke boetes opleggen (opbrengst gemeente) Bij recidive:tijdelijk verbod om alcohol te verkopen ( Three-strikes-out-bepaling ) Openbare ruimten Mogelijkheden in oude situatie Extra mogelijkheden nieuwe wet Op straat: nu geen lokale Op straat handhaven van verbod 16- bevoegdheden o.g.v. DHW minners op het bij zich hebben van Bij evenementen: ontheffing alcohol (Boa en politie) verlenen van vergunningseis t.b.v. Overtreders boete maximaal 380 het schenken van zwakalcoholhoudende dranken jaarlijks terugkerende identieke Bij evenementen: één ontheffing voor Bij evenementen voorschriften aan evenementen (indien onder dezelfde de ontheffing verbinden, bijv.: verstrekker) Uitsluitend schenken van Bij evenementen:toezicht houden op evenementbier ontheffing (burgemeester wijst Max. aantal tappunten, verbod ambtenaren aan) mobiele tappunten Bij evenementen: overtreders Gebruik plastic bekers bestuurlijke boetes opleggen Gebruik van goed leeftijdscontrole (opbrengst gemeente) systeem Brabantse werkgroep ndhw 16

17 Brabantse werkgroep ndhw 17

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

nr(s) geregistreerde stuk(ken): 2011 010525 blad: 1/9 datum nota: 15 november 2011

nr(s) geregistreerde stuk(ken): 2011 010525 blad: 1/9 datum nota: 15 november 2011 nr(s) geregistreerde stuk(ken): 2011 010525 blad: 1/9 datum nota: 15 november 2011 programma: 1. Bestuur en Veiligheid werkdoel: 0125 Beleid vergunn. APV & Bijz. Wetten onderwerp: Wijziging Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Plan van Aanpak Invoering nieuwe Drank- en Horecawet

Plan van Aanpak Invoering nieuwe Drank- en Horecawet Plan van Aanpak Invoering nieuwe Drank- en Horecawet 1. Inleiding 2. Opdrachtgegevens 3. Aanleiding voor de nieuwe Drank- en Horecawet 4. Doelstelling 5. Randvoorwaarden 6. IBO Protocol; Interactieve Beleidsontwikkeling

Nadere informatie

A Algemene toelichting

A Algemene toelichting A Algemene toelichting 1. Wijziging van de Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet ordent de distributie van alcoholhoudende drank. De wet bestaat sinds 1964. Kern van de wet is dat alcoholgebruik kan

Nadere informatie

Veranderingen in de Drank- en Horecawet

Veranderingen in de Drank- en Horecawet Veranderingen in de Drank- en Horecawet In 2013/2014 verandert de Drank- en Horecawet (verder afgekort als de DHW). IVA-, Barcode, Barveilig- en EHBDu- trainers krijgen hiermee te maken in de overdracht

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Project Brief Versie augustus 2012 Implementatie Nieuwe Drank en (deel) Project Horecawet Versie Definitief 02 Datum van opstellen 20 augustus 2012

Project Brief Versie augustus 2012 Implementatie Nieuwe Drank en (deel) Project Horecawet Versie Definitief 02 Datum van opstellen 20 augustus 2012 Project Brief Versie augustus 2012 Implementatie Nieuwe Drank en (deel) Project datum Horecawet Versie Definitief 02 Datum van opstellen 20 augustus 2012 Status Intern 1 Algemeen Projectachtergrond Verkenning

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis Zaaknummer Documentnummer Z-12-04396 INT/004382 Raadsvergadering : 23 september 2013 Agendapunt : Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis Samenvatting voorstel

Nadere informatie

Toelichtende notitie wijzing APV

Toelichtende notitie wijzing APV Toelichtende notitie wijzing APV Bijlage bij collegevoorstel 2013/4214 Datum: 29 oktober 2013 1 1. Inleiding. In de Drank- en Horecawet wordt het schenken van alcohol gereguleerd. Op 1 januari 2013 is

Nadere informatie

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie 2.1 19 november

Nadere informatie

Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid)

Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid) Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid) Het doel van deze nota is het faciliteren van de discussie in college en gemeenteraad over de door de gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Deel 1 : De geschiedenis van het toezicht op de Drankwetgeving Inhoudsopgave - Voorwoord toen ik bij het Staatstoezicht kwam - Waar gaat drankwetgeving over

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee,

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee, Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2012.1409 RIS 255782 Doorkiesnummer 070-353 2937 E-mailadres

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag CVDR Officiële uitgave Enschede. Nr. CVDR465_ 5 oktober 06 Handhavingsstrategie Drank en horecawet Enschede 04 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Handhavingsstrategie Drank en Horecawet februari 04,

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

"Abusus non tollit usum"

Abusus non tollit usum Startdocument Samenwerking implementatie nieuwe Drank- en Horecawet "Abusus non tollit usum" (Gebruik is geen misbruik) Gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis 1 Startdocument implementatie nieuwe Drank- en

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Adviesnota aan B en W Onderwerp Startnotitie nieuwe Drank- en Horecawet Datum 15 januari 2013 Naam steller Henry Gruijters Kenmerk DHW Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Afdeling Integrale veiligheid Coördinator

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 resultaten & conclusies I www.bhbw.nl T 030-230 23 12 E info@bhbw.nl 0 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Inhoudsopgave 1. Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 Reg.nr:Z.03030 INT.02220 Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verordening Paracommerciële inrichtingen 1. Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bijlage 1 Overtreding / Prioriteit Exploitatie zonder registratie barvrijwilligers in bestuursreglement in Verbod verstrekking alcohol voor gebruik elders dan in de aangegeven lokaliteit of terras Verbod

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Plan van Aanpak Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet

Plan van Aanpak Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet Plan van Aanpak Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet InterConcept 2 e versie 16 november 2012 Cypresbaan 39 Postbus 5090 2900 EB Capelle a/d IJssel 010-2430489 info@interconcept.nl PvA implementatie

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Inleiding Een onderdeel van de gewijzigde APV is de nieuwe drank- en horecaverordening. Er is voor gekozen om de APV en de regels uit de

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet Gemeente Rozendaal 2014-2018 1 Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca Gemeente Rozendaal Inleiding In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (in het

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Informatienota implementatie Drank- en Horecawet

Informatienota implementatie Drank- en Horecawet Informatienota implementatie Drank- en Horecawet Augustus 2013 Informatienota implementatie Drank- en Horecawet 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 DOELEN... 3 1.2.1

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 16 Stiens, 20 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 Portefeuillehouder: drs. Joop R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan:

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan: onderwerp datum afdeling ons kenmerk Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 GGD/GB&E/1070/12/BK/IVIP/ns loot Gemeenten Nijmegen T.a.v. de Griffie (Bl\^ 50) Postbus 9105 6500 HG NIJIVIEGEN

Nadere informatie

Startnotitie De nieuwe Drank- en Horecawet

Startnotitie De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Definitieve versie mei 2013 Startnotitie 1 Aanleiding Per 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De wijzigingen zijn omvangrijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Intrekking vergunning/ ontheffing e/of schorsing (1) Bestuurlijke boete (2) Dwangsom/bestuursdwang (3) Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank-

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet op artikel 4 eerste tot en met derde lid

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Sfeervol Meerssen Aan: Horeca instellingen en Paracommerciële horeca in Meerssen Uw kenmerk: Ons kenmerk: Contactpersoon : C. Poolen Doorkiesnummer: 043-3661677 Datum : 4 juni 2015 Betreft : verordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen uitbreiding Algemene Plaatselijke Verordening.

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen uitbreiding Algemene Plaatselijke Verordening. RAADSVOORSTEL 12.0130 Rv. nr.:12.0130 B en W-besluit d.d.:20-11-2012 B en W-besluit nr.:12.1116 Naam programma: Veiligheid. Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 81237 24 december 2014 DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 Agenda no. 10 De raad van de gemeente Edam- Volendam; Gelezen

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer ,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer , RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 14 november 2013 Onderwerp Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening case 13.003112 raadsvoorstel 13.024643 programma/paragraaf verlenen vergunningen

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET Leeswijzer modelbepalingen [ ] of (bijvoorbeeld) [tijdstip] = door gemeente in te

Nadere informatie