SCHEIDEN ZONDER GEDOE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHEIDEN ZONDER GEDOE"

Transcriptie

1 SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u?

2 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden, moet het vermogen eerst beschreven worden en de peildatum voor de waardering bepaald worden. Dit is de datum waarop de waarde wordt worden vastgesteld. Indien men geen peildatum vast stelt dan geldt de datum van indienen verzoekschrift bij de rechtbank. Op die datum eindigt formeel ook de gemeenschap DIVERSE VERMOGENSBESTANDDELEN De tweede woning Waarde vast stellen door taxatie, onder hypotheken die op deze woning drukken Roerende goederen Worden over het algemeen in natura verdeeld. Een overbedeling is te corrigeren met een bedrag in contanten. Spaargelden en effecten Waarde opvragen bij banken en beleggingsinstellingen Het levenslooptegoed Levensloop heeft een korte levensduur gehad. Voor een beperkt aantal mensen loopt de regeling nog. Het levenslooptegoed valt in het gemeenschappelijk vermogen. Fiscaal kan het tegoed uitsluitend toekomen aan de betreffende rekeninghouder, omdat de regeling wettelijk gezien een individuele regeling is. Wordt het levenslooptegoed deels afgekocht, dan wordt dit aangemerkt als een afkoop van het gehele tegoed. Deze afkoop wordt fiscaal belast bij de rekeninghouder. In plaats van afkoop van (een gedeelte van) het levenslooptegoed kan worden gekozen voor een verrekening waarbij de ex-partner een bedrag krijgt toebedeeld. Voor een dergelijke verdeling is geen fiscale regeling getroffen Kapitaalverzekeringen De waarde van kapitaalverzekeringen en eventuele studieverzekeringen voor kinderen worden opgegeven door de verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen zijn gesloten. Studieverzekeringen voor de kinderen kunnen buiten de verdeling blijven en blijvend toekomen aan de kinderen waar dan uiteraard wel goede afspraken over gemaakt moeten worden STAMRECHTVOORZIENING (Gouden Handdruk) In de afwikkeling van een scheiding kan de Gouden Handdruk (GH) op verschillende manieren een rol spelen. Het is goed om op voorhand de rol van de GH te bepalen. Overigens geldt dat sinds een Gouden Handdruk direct aan de (ex-)werknemer wordt uitgekeerd onder inhouding van de loonbelasting. Onderstaande geldt dus alleen voor oude al bestaande stamrechten.

3 Als vermogen bij de verdeling van vermogen Een Gouden Handdruk die tot gezamenlijk vermogen behoort, kan naar elke gewenste verhouding verdeeld worden. Fiscaal heeft dit op moment van verdeling geen gevolgen. Na de verdeling dient de Gouden Handdruk weer aan de fiscale spelregels te voldoen. Als inkomen bij de alimentatie bepaling Een Gouden Handdruk die al middels een periodieke uitkering is ingegaan wordt bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie meegenomen als inkomen Vorderingen Vorderingen worden voor het nog uitstaande bedrag meegenomen in het vermogen, eventueel onder aftrek van een gedeelte van de vordering. Dit als er twijfels zijn over de inbaarheid ervan Schulden Het bedrag van de nog openstaande schulden (kredieten) wordt in mindering gebracht op het vermogen. Het saldo van de kredieten dient worden opgegeven door de desbetreffende kredietinstellingen.

4 5.2 Alimentatie Algemeen Alimentatie is een beladen onderwerp: de betaler vindt het bedrag te hoog en de ontvanger het bedrag te laag. Zelden zullen beide partners zich direct kunnen vinden in de hoogte van de alimentatie. Uiteindelijk volgt een compromis, dat door onderhandelen tot stand is gekomen Bepaling van de hoogte van de alimentatie In de wet is geregeld dat bij beëindiging van een huwelijk door echtscheiding of scheiding van tafel en bed en bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap er mogelijk rechten en plichten zijn met betrekking tot partneralimentatie. De onderlinge zorgplicht van de partners en de zorgplicht voor de kinderen eindigen niet bij echtscheiding. De hoogte is afhankelijk van de behoefte bij één van de partners en de draagkracht bij de andere partner. De exacte hoogte van de alimentatie is niet bij wet geregeld maar daar zijn wel rekennormen (Trema-normen) voor ontwikkeld, die als leidraad dienen. Partneralimentatie Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner indien deze niet voldoende in eigen onderhoud kan voorzien. Deze verplichting kan voortvloeien uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Alleen samenwonen, zelfs met samenlevingscontract, is niet voldoende. Alimentatie komt pas aan de orde indien één van de partners onvoldoende inkomsten heeft of zich onvoldoende inkomsten kan verwerven en daardoor niet in eigen onderhoud kan voorzien. De duur van de partneralimentatie bedraagt in principe maximaal 12 jaar. Een huwelijk van 5 jaar of korter en zonder kinderen leidt nooit tot een langere alimentatieperiode dan de duur van het huwelijk. Ook deze termijn kan door de rechter worden verlengd. Een alimentatieverplichting vervalt als de ontvangende ex-partner opnieuw trouwt, een partnerschap aangaat of gaat samenwonen als ware gehuwd. Men is vrij om met elkaar afspraken te maken over de hoogte van de partneralimentatie. Indien men er samen niet uit komt bepaalt de rechter de hoogte daarbij geholpen door de daarvoor opgestelde TREMA normen (het rapport wordt incidenteel herzien en aangepast aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie en gewijzigde inzichten). Deze is niet opleggend van aard maar geeft slechts een richting aan. In de praktijk worden de normen echter vrij nauwkeurig gevolgd. Afwijking vindt alleen plaats indien daar ruim voldoende argumenten voor zijn. Behoefte De behoefte van de partner is gebaseerd op de welstand van de beide partners gedurende het huwelijk (of geregistreerd partnerschap). Het belang van deze welstand kan in de loop van de tijd minder worden. Er wordt ook rekening gehouden met de eigen verdiencapaciteit na de scheiding.

5 Draagkracht De draagkracht van de onderhoudsplichtige is afhankelijk van zijn of haar nieuwe omstandigheden. Afhankelijk van die omstandigheden wordt een berekening gemaakt op basis van het bruto- of nettoloon. Berekening De globale berekening ziet er als volgt uit: Bruto inkomen - af: inkomstenbelasting (rekening houden met fiscaal voordeel hypotheek, lijfrente etc.) - af: heffingsvolksverzekeringen Netto besteedbaar inkomen - af: draagkrachtloos inkomen: o de bijstandsnorm afhankelijk van nieuwe gezinssituatie o woonkosten (minus een minimale huur) - af: premie zorgverzekering (minus de nominale premie) - af: overige relevante kosten, zoals bijvoorbeeld aflossing van schulden, premie voor levensverzekeringen enzovoort. Draagkrachtruimte Afhankelijk van diverse factoren wordt verondersteld dat een percentage als kinderalimentatie (70%) of partneralimentatie (60%) kan worden betaald. Vervolgens wordt het bedrag voor partneralimentatie gebruteerd in verband met het fiscaal voordeel voor de betaler. Berekeningsverschillen De uitkomsten van die berekeningen kunnen enorm verschillen en dus voer geven tot hevige discussie. De afwijkingen hebben met name te maken met hetgeen waar je de berekening op baseert: welke inkomsten welke vaste lasten wat is de behoefte wat zijn de nieuwe woonlasten etc. etc. De ScheidingsProf heeft als uitgangspunt de daadwerkelijke behoefte welke duidelijk wordt door het opstellen van een budgetoverzicht door de alimentatie gerechtigde. Daarna wordt met behulp van detremanormen berekend of die behoefte volledig ingevuld kan worden door de draagkracht van de alimentatieplichtige. Vervolgens krijgen beiden inzicht in de nieuwe financiële situatie na de scheiding. Onze ervaring leer dat er dan meer begrip is voor elkaar.

6 5.2.3 Bepaling van de systematiek van uitkeren Na vaststellen van de alimentatieverplichting kunnen partijen nog kiezen hoe ze deze verplichting gaan uitvoeren. Normaal gesproken wordt het een maandelijkse periodieke uitkering tenzij partijen anders overeen komen met elkaar. Periodiek bedrag De betaling van maandelijks periodiek bedragen komt het meeste voor. Deze vorm kan ook door maandelijks een bepaalde betaling ten behoeve van de ex-partner over te nemen zoals: maandelijkse huur of hypotheek overige kosten dagelijks levensonderhoud Afkoop ineens De afkoopsom die direct op de rekening van de ex-partner wordt over gemaakt is direct belast bij ontvanger en aftrekbaar bij betaler. De afkoopsom is alleen aftrekbaar indien deze wordt betaald nadat de scheiding in de registers is ingeschreven. Afkoop in termijnen Om te zorgen dat de betaler optimaal gebruik kan maken van de hoogste belastingtarieven adviseren wij van ScheidingsProfs de afkoopsom in een aantal termijnen te betalen. Uiteraard dienen hiervoor afspraken gemaakt te worden en door de betaler zekerheden gesteld te worden. dient vanuit de plichtige wel voldoende zekerheden gesteld te worden. Deze regeling luistert fiscaal erg nauw. Hiervoor is binnen ScheidingsProfs voldoende kennis aanwezig om dat op de juiste wijze in uw convenant te verwoorden. Afkoop met lijfrente Betaling van een bedrag (nieuwe lijfrente) aan een in Nederland gevestigde verzekeraar onder voorwaarde: Uitkering moet toekomen aan gewezen echtgenoot Uitkering moet direct ingaan Uitkering eindigt uiterlijk bij overlijden alimentatiegerechtigde Toedeling van een bestaande lijfrente Uitkering t.z.t. belast Waarde lijfrente aftrekbaar voor zover de premie(s) is/zijn afgetrokken Bestaande lijfrente moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij een betaling aan een verzekeraar Alimentatie en de fiscus De betaling van alimentatie aan partner heeft fiscale gevolgen hebben. Sinds 2015 geldt dat niet meer voor de kinderalimentatie. Partneralimentatie is bij de betaler volledig aftrekbaar en bij de ontvanger volledig belast.

7 De alleenstaande ouder (situatie na scheiding waarbij een kind is ingeschreven op hetzelfde adres) heeft mogelijk recht extra heffingskorting of op extra toeslagen. Zeker in het jaar van scheiding zijn er extra mogelijkheden om fiscaal te optimaliseren. ScheidingsProfs heeft specialisten op dat gebied. Bijzondere omstandigheden Sommige omstandigheden vragen om advies van experts als ScheidingsProfs. Afwijken van wetgeving of normering is mogelijk maar het is dan wel goed om op de hoogte te zijn van de gevolgen van die afwijkingen. 1. (Vrijwillig) langere betaling dan de wettelijke termijn 2. Nieuwe partner en toch door betalen 3. Samenwoners en toch alimentatie betalen

8 5.3 De eigen woning & de hypotheek De eigen woning Voor veel mensen is de eigenwoning het grootste vermogensbestanddeel en tevens de meest belangrijke vanwege het feit dat die woning onderdak verschaft. De waarde van de eigen woning kan worden vastgesteld op basis van : - taxatie - WOZ waarde - in overleg Uiteraard dient er rekening gehouden te worden met de hypotheek die de woning belast. Het saldo is het te verdelen vermogen, de overwaarde. In de huidige economische tijden kan er ook sprake zijn van onderwaarde. De verdeling van de restschuld en de mogelijkheden zijn dermate complex dat advies van ScheidingsProfs noodzakelijk is. De onderwaarde leidt in veel gevallen tot een noodzaak de woning op 2 namen aan te houden waarbij er aanvullende afspraken nodig zijn. Andere zaken waar rekening mee gehouden moet worden zijn: - is er een anti speculatie beding - is er een terug verkoop regeling - is er sprake van Nationale Hypotheek Garantie - Bijleenregeling - Normering banken - Wetgeving m.b.t. aftrek hypotheekrente - Etc. etc Verkopen of houden? Bij de vraag of de eigen woning wordt aangehouden of verkocht, spelen zowel financiële (wat zijn de mogelijkheden) als emotionele (vertrouwde basis voor kinderen) aspecten een rol. De ScheidingsProf helpt u beiden daarin helder inzicht te krijgen Wie blijft er wonen? In geval van gezamenlijk eigendom is wordt de blijvende partner eigenaar van de woning en enige hoofdelijk schuldenaar. Dat betekent dat de helft van de waarde van de woning, onder aftrek van de helft van de hypotheek (=overwaarde) aan de vertrekkende partner zal moeten worden uitbetaald of in geval van onderwaarde dient de blijvende partner gecompenseerd te worden. Toedeling aan één van de partners Toedeling aan één van de partners gaat gepaard met op naam zetten woning en tegelijk ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bijbehorende hypotheek. Hiervoor wordt een akte van verdeling bij de notaris opgemaakt, welke getekend wordt op moment van overdracht van de woning.

9 Dit is alleen mogelijk als de geldverstrekker hiermee instemt. Indien de huidige geldverstrekker daar niet mee akkoord gaat, kan uw de ScheidingsProf onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn. Financieringsmogelijkheden Het akkoord van de banken hangt af van de hoogte van het inkomen en het vermogen van de partner die in de woning blijft wonen. Daarnaast zijn de normeringen steeds strenger geworden en is de wetgeving veranderd. Het is verstandig eerst te overleggen met uw ScheidingsProf voordat u een geldverstrekker benadert. U moet namelijk eerst bepalen of het voor uzelf haalbaar is om in de woning te blijven wonen. De ScheidingsProf geeft u inzicht in uw netto te besteden inkomen na de scheiding zodat u weloverwogen een besluit kunt nemen. Geen financiering mogelijk?? Is degene die in de woning blijft echter niet in staat zelfstandig de woning en de hypotheek op zijn/haar naam te krijgen dan ontstaan er een aantal mogelijkheden: Degene die in de woning blijft, houdt een openstaande schuld bij degene die de woning verlaat. Huis wordt alsnog verkocht met verdeling van de netto opbrengst. Bij beiden ontstaat er een eigenwoningreserve. Beiden blijven eigenaar en degene die vertrekt kan voor een periode van 2 jaar alsnog de rente blijven aftrekken als eigenwoningrente. Met name deze oplossingen behoeven verdere uitleg en vastlegging van afspraken tussen partijen in het convenant, ScheidingsProfs kan u daar bij helpen De eigen woning en de fiscus Inkomstenbelasting Vanaf het moment dat een partner de woning definitief verlaat, heeft hij/zij nog 24 maanden recht op aftrek van hypotheekrente als de achterblijvende partner in de woning blijft. Indien de vertrekkende partner nog 24 maanden de hypotheekrente wil aftrekken, moet hij/zij het Eigen Woning Forfait (EWF) bijtellen. In onderling overleg kunnen partijen er voor zorgen dat de aftrek bij de juiste persoon terecht komt, namelijk degene die de rente werkelijk betaalt Bijleenregeling De verdeling van de overwaarde heeft, zowel voor degene die in de woning blijft als voor degene die weg gaat, gevolgen. Indien er een lening wordt aangegaan om het vermogen bij elkaar te krijgen om de ander uit te kopen leidt dat tot een lening met aftrekbare rente (eigen woning schuld). Voor degene, die de woning verlaat, ontstaat er mogelijk een eigen woningreserve ter hoogte van die uitkoop, eventueel gecorrigeerd met gemaakte kosten. Dit heeft gevolgen indien er binnen 3 jaar een nieuwe woning wordt aangekocht.

10 Overdrachtsbelasting Bij de toedeling van een woning vanuit een gemeenschap, is geen sprake van verschuldigde overdrachtsbelasting indien de eigenaars-verhouding tijdens het huwelijk binnen de marge van ca. 60%-40% zat. In geval van huwelijksvoorwaarden of samenwoning, geldt onder bepaalde voorwaarden ook een vrijstelling. 5.4 Pensioen & lijfrente Pensioen Bij de verdeling van het Ouderdoms Pensioen wordt vaak gekozen voor de standaard regeling zoals de wetgeving die biedt, namelijk de verevening uit de Wet VPS. Pensioen is echter in de meeste gevallen naast de eigen woning het grootste vermogensbestanddeel. In goed overleg kan het pensioen een belangrijke plaats innemen in de financiële afwikkeling. Ouderdomspensioen Partners hebben over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen. In mei 1995 is er een regeling vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Deze wet is regelend en afwijkingen zijn in overleg mogelijk: Ander vereveningspercentage Andere periode waarover de verevening geldt Afzien verevening Verrekenen met andere bestanddelen De WVPS maakt geen onderscheid naar het huwelijksgoederen regime, wel kan er in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant afgeweken worden. De WVPS regelt als volgt: Al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen. Nabestaande pensioen Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen, is er tevens een recht op een bijzonder nabestaande pensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vast gelegd in de Pensioen Wet (PW): Al hetgeen dat aan nabestaande pensioen tot scheidingsdatum is opgebouwd toerekenen aan de partner. Hierdoor ontstaat een recht van de (ex-) partner op een bijzonder nabestaanden- pensioen. In veel situaties kan er bij de pensioenuitvoerder sprake zijn van dekking van het nabestaande pensioen op risico basis. Dat betekent dat er niets aan waarde is opgebouwd en er dus niets aan bijzonder nabestaande pensioen is.

11 In geval er geen rechten op bijzonder NP zijn kan er een beroep gedaan worden op Pensioenverweer. De scheiding wordt dan door de rechtbank niet toegewezen zolang een van de partners een vooruitzicht op een uitkering bij vooroverlijden van de andere partner ziet verdwijnen of verminderen. Er dient dan eerst een alternatieve voorziening te worden getroffen om dit risico af te dekken. Een mogelijke maatregel is dan om een aanvullende dekking op het leven van de ex-partner te verzekeren. Voor wie geldt de Wet: Verevening Pensioenrechten bij Scheiding? De Wet VPS is van toepassing op: - gehuwden - geregistreerde partners. Ongehuwden kunnen onderling op voorhand of in een convenant afspraken maken. De Wet VPS geldt niet en er is dus niet automatisch een plicht of recht. In dat geval is er sprake van verrekening aangezien verevening alleen geldt indien de Wet VPS van toepassing is. Samenwoners kunnen wel voor een verrekening kiezen welke gelijk is aan de Wet VPS. Omdat de Wet VPS niet van toepassing is volgt er geen rechtstreekse uitbetaling van de pensioenuitvoerder aan de ex-partner tenzij de pensioenuitvoerder dat vrijwillig doet. Over het algemeen zal de pensioengerechtigde het deel aan de ex partner door moeten betalen. Welke pensioenen?? De Wet VPS is van toepassing op het ouderdomspensioen dat valt onder de PensioenWet: Pensioen is in de sfeer werknemer-werkgever Pensioen gesloten door een DGA met onderliggende pensioenovereenkomst. Tijdelijke pensioenen (geen VUT regeling!) zoals prepensioen AOW, arbeidsongeschiktheidspensioen, VUT-uitkeringen en lijfrenten vallen niet onder de Wet verevening pensioenrechten. De PensioenWet (voorheen PSW) moet van toepassing zijn om voor verevening in aanmerking te komen. Melding bij pensioenuitvoerder Een echtscheiding moet u binnen twee jaar melden bij de pensioenuitvoerder. Melding kan met het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Als u de echtscheiding niet binnen twee jaar meldt bij de pensioenuitvoerder krijgt u uw deel niet automatisch uitbetaald. U zult zich dan rechtstreeks moeten wenden tot uw ex-partner. Het recht gaat echter niet verloren maar het recht op een rechtstreekse aanspraak op pensioen wel. Alternatieven Er zijn meerdere mogelijkheden om met de verevening en toerekening om te gaan maar dat maakt het geheel wel complexer. Het bepalen van de huidige waarde van de toekomstige afspraken is namelijk erg lastig. Hiervoor is het noodzakelijk dat u beiden goed geadviseerd en begeleid wordt.

12 Conversie Met medewerking van de pensioenuitvoerder en de pensioengerechtigde kan de partner de aan hem/haar toegerekende waarde omzetten (conversie) naar een eigen zelfstandig recht bij een andere verzekeraar of pensioenuitvoerder. Conversie heeft voor- en nadelen waardoor hierover goed nagedacht moet worden. Voordeel Nadeel Pensioengerechtigde Hoger OP blijft achter Niet terug keren verevende deel i.v.m. compensatie dat bij vooroverlijden ex. verevende deel bij overlijden ex niet terug komt. Vereveningsgerechtigde Hoger OP door omzetten Bijzonder NP vervalt in OP en dus bijzonder NP naar OP Zelfstandig recht zonder Geen uitkering bij overlijden ex relatie naar keuze ex Lijfrente Afhankelijk van het huwelijksvermogensregime (gemeenschap van goederen of huwelijksvoorwaarden) zal verdeling van de (waarde van de) lijfrentepolis moeten plaatsvinden. Belangrijk is hierover afspraken te maken in het convenant. Onder voorwaarden (verdeling vanuit de ontbinding van een gemeenschap) kan een lijfrentepolis Fiscaal geruisloos worden verdeeld ondanks dat verzekeraars en banken dit in eerste instantie tegen spreken. Dit betekent: - Geen heffing inkomstenbelasting bij de ontvanger - Geen IB-aftrek bij de verstrekker - Het geldende lijfrenteregime gaat niet verloren 5.5 De onderneming De waarde vast stellen van de onderneming(en) is lastige materie. De enige partij die dat goed en onafhankelijk kan doen is de accountant. Met name de waardering van de activa en een eventuele goodwill kan leiden tot hevige discussies. De ScheidingsProfs heeft de expertise in huis om een goede gesprekspartner voor de accountant te zijn en de juiste vragen te stellen. U kunt ook een onafhankelijke partij inschakelen voor de waardering van de onderneming. Deze deskundige kan in opdracht van beiden een waardering geven, al dan niet bindend. In de praktijk is het vaak praktischer de eigen (register)accountant te vragen een eerste opzet te maken van de waarde van de onderneming. Hij is immers het beste op de hoogte van de geschiedenis en marktwaarde van het bedrijf. Indien beide partners het uiteindelijk eens zijn over de waardebepaling, dan is het vaak ingewikkeld om te bepalen op welke manier de waarde moet worden verdeeld. De accountant en een ScheidingsProfs kunnen u daar goed bij helpen. Het is voor beiden

13 van belang dat de verdeling het voort bestaan van de onderneming niet bedreigd. Vanuit de onderneming dient vaak de alimentatie betaald te worden en zo hebben beide partijen een gezamenlijk belang zonder dat de niet-ondernemer benadeeld wordt. 5.6 Testament Veel partners hebben bij of tijdens het huwelijk een testament laten opmaken. Veelal is het de essentie De doelstelling van dergelijke testamenten, om bij het overlijden van de ene partner de andere partner financieel verzorgt achter te laten (bijvoorbeeld langstlevende testament ) is na een scheiding volledig achterhaald. In het zicht van de (echt)scheiding is het wellicht zaak om uw testament aan te passen aan uw veranderende omstandigheden. Als u dit niet doet, kan het zo zijn dat de ex-partner erfgenaam blijft, met alle ongewenste gevolgen van dien. 5.7 Fiscaliteiten Huishoud Toeslagen (voor meer info en berekeningen, zie 1. KINDGEBONDEN BUDGET Uw recht op het kindgebonden budget 2015 is afhankelijk van uw draagkracht op basis van uw inkomen en uw vermogen. Er zijn een paar wijzigingen ten opzichte van Zo zijn de bedragen van het kindgebonden budget verhoogd en komt er een ouderkop van voor de alleenstaande ouder die aan de voorwaarden voldoet. Nieuw is ook het begrip drempelinkomen. Bij dit drempelinkomen krijgt u de maximale bedragen, maar daarna vindt een snelle afbouw plaats. Hoogte bedragen kindgebonden budget 2015 De maximale bedragen voor 2015 als uw inkomen niet hoger is dan het drempelinkomen zijn: Huishouden Gezin met 1 kind maximaal Gezin met 2 kinderen maximaal Gezin met 3 kinderen maximaal Voor het vierde en ieder volgend kind Alleenstaande ouderkop hoogte bedrag per jaar per jaar per jaar per jaar plus 106 extra per jaar per jaar. Ook de leeftijd speelt nog een rol: o Als een kind twaalf jaar of ouder is, maar jonger dan zestien jaar, wordt de kindge bondenbudget verhoogd met 231. o Als een kind zestien of zeventien jaar is, is de verhoging van het kindgebonden budget vanaf de kalendermaand nadat een het kind zestien is geworden 296 en vanaf 1 augustus 2015 op jaarbasis 412.

14 Wie krijgt het kindgebonden budget Recht op het kindgebonden budget kan normaal gesproken alleen bestaan als er kinderbijslag wordt ontvangen. Voor een kind van 16 of 17 jaar kan nog een uitzondering worden gemaakt. Situaties zijn ook denkbaar waarbij beide de ouders (gescheiden wonend, meerdere kinderen) kinderbijslag ontvangen. In dat geval kan maar één van hen ook aanspraak maken op het kindgebonden budget. Als co-ouder kunt u alleen het kindgebonden budget krijgen als u ook de aanvrager bent van de kinderbijslag. Vermogenstoets 2015 Wie meer vermogen heeft dan bij de vermogenstoets is toegestaan, krijgt geen kindgebonden budget. Dit vermogen is geprikt op plus de vrijstelling in box 3 van de belastingdienst. Conclusie kindgebonden budget 2015, let op de veranderingen Het kindgebonden budget is hoger dan in 2014 en wordt uitgebreid met een toeslag voor de alleenstaande ouder (ouderkop) van Maar de bedragen worden snel kleiner bij meer inkomen. 2. HUURTOESLAG Huurtoeslag is een bijdrage die u kunt krijgen in de kosten van de huur (voorheen huursubsidie), De bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de huur (Huur moet onder een maximaal bedrag per maand zijn) en het inkomen (boven een maximum is de toeslag nihil waarbij het maximum mede afhankelijk is van de gezinssamenstelling) en vermogen. 3. ZORGTOESLAG Wat is de zorgtoeslag? De zorgtoeslag is een tegemoetkoming om de ziektekosten en vooral de zorgpremies betaalbaar te houden. De belastingdienst keert de zorgtoeslag uit. waarbij rekening wordt gehouden met uw inkomen en dat van uw toeslagpartner. Naarmate uw inkomen hoger is, krijgt u minder. Boven een bepaald inkomen krijgt u niets. Voorwaarden zorgtoeslag 2015 De belangrijkste voorwaarden zijn: Minimaal 18 jaar oud, en u hebt de Nederlandse nationaliteit dan wel een wettige verblijfsvergunning, en u hebt een Nederlandse zorgverzekering, en uw gezamenlijke inkomen en/of vermogen is niet te hoog. Wie is mijn toeslagpartner In 2015 is uw toeslagpartner: Uw gehuwde partner of geregistreerde partner Uw fiscale partner voor de inkomstenbelasting. Uw partner met notarieel samenlevingscontract. Met wie u samen een kind hebt en het kind is ook door de ander erkend. Iemand die in het voorgaande jaar ook al uw toeslagpartner was en met u woont.

15 Een pensioenpartner. Iemand die samen met u een koopwoning heeft waarbij u samen ook verantwoordelijk bent voor de hypotheek. In de dienstverleningsovereenkomst is vast gelegd dat wij de toeslagen voor u aanvragen of dat u dat zelf doet DE INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIE KORTING De inkomensafhankelijke combinatiekorting is in het leven geroepen om ook als u jonge kinderen hebt u te stimuleren dat u gaat werken en een arbeidsinkomen verkrijgt. Werk wordt zo beloond boven het hebben van een uitkering. De heffingskorting kan als u aan de voorwaarden voldoet tot een behoorlijk netto bedrag per maand oplopen. Voorwaarden inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015 Onder de volgende voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting: U heeft gedurende minimaal zes maanden een kind ingeschreven op uw woonadres dat op 31 december van voorafgaand jaar jonger is dan 12 jaar. U heeft een minimaal arbeidsinkomen of hebt recht op zelfstandigenaftrek. Als u een fiscale partner heeft dan is uw arbeidsinkomen lager dan dat van de fiscale partner. Indien u co-ouder bent dan kunt u ook in aanmerking komen voor de korting als het kind tenminste drie dagen per week bij uw huishouden hoort en aan de eisen van het arbeidsinkomen is voldaan. Het kind mag dan bij de andere ouder zijn ingeschreven. Inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen bij de belastingdienst De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een fiscale heffingskorting en die vraagt u dus aan bij de belastingdienst. U doet dit ofwel na afloop van het jaar bij uw aangifte inkomstenbelasting ofwel gedurende het jaar via uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Maar vergeet het vooral niet want deze korting op uw belasting loopt aardig op, ook als u kiest voor een co-ouderschap. Als u meerdere kinderen hebt, geldt bij uw aanvraag de leeftijd van het jongste kind. In de dienstverleningsovereenkomst is vast gelegd dat wij de heffingskortingen en toeslagen voor u aanvragen of dat u dat zelf doet

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

Scheiden doe je in overleg zonder advocaat

Scheiden doe je in overleg zonder advocaat Scheiden doe je in overleg zonder advocaat Wij nemen de grootste zorgen uit handen Wij zetten jouw kinderen boven aan de agenda 1 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen 2.1 Samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst

Nadere informatie

Scheiden, wat nu? Een informatiebrochure over scheiden met De ScheidingsMakelaar.

Scheiden, wat nu? Een informatiebrochure over scheiden met De ScheidingsMakelaar. Scheiden, wat nu? Een informatiebrochure over scheiden met De ScheidingsMakelaar. Het scheidingstraject bij De ScheidingsMakelaar: Vrijblijvend kennismakingsgesprek Inventarisatie Ontwerp convenant &

Nadere informatie

Toetstermen RFEA particulier: kennis

Toetstermen RFEA particulier: kennis Toetstermen RFEA particulier: kennis De scheidingsprocedure 1. Juridische aspecten van de beëindiging van de relatie bij leven a. verbreken relatie samenwoners b. beëindigen geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Scheiden doe je in overleg zonder advocaat. Wij nemen de grootste zorgen uit handen. Wij zetten jouw kinderen boven aan de agenda

Scheiden doe je in overleg zonder advocaat. Wij nemen de grootste zorgen uit handen. Wij zetten jouw kinderen boven aan de agenda Scheiden doe je in overleg zonder advocaat Wij nemen de grootste zorgen uit handen Wij zetten jouw kinderen boven aan de agenda 1 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen 2.1 Samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Uit elkaar Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Eén echtscheidingsnotaris of twee advocaten De Echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het adviseren bij echtscheiding en het beëindigen van

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper 13.05.16 Echtscheiding en uw bedrijf 2016 De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper In dit whitepaper: Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Adviesrapport pensioen en echtscheiding. Gegevens verzekerde. Grondslagen algemeen. Grondslagen verdeling. Grondslagen actuarieel. Versie 2010.06.

Adviesrapport pensioen en echtscheiding. Gegevens verzekerde. Grondslagen algemeen. Grondslagen verdeling. Grondslagen actuarieel. Versie 2010.06. Gegevens verzekerde Naam en adresgegevens Naam verzekerde De heer Naam partner Mevrouw L. Voorbeeld Adres Voorbeeldweg 2 Postcode en plaats 5800 AA VENRAY Grondslagen algemeen Algemene gegevens Datum van

Nadere informatie

Scheiden, de financiële zaken op orde brengen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Scheiden, de financiële zaken op orde brengen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 1 Scheiden, de financiële zaken op orde brengen verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Bij een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst komt er veel

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen met

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Mr. Ruben Stam cpl Assen, 16 maart 2010. Pensioen & echtscheiding

Mr. Ruben Stam cpl Assen, 16 maart 2010. Pensioen & echtscheiding Mr. Ruben Stam cpl Assen, 16 maart 2010 Pensioen & echtscheiding 2 Programma Alimentatie en alimentatielijfrente Pensioenverrekeningslijfrente Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Bijzonder partnerpensioen

Nadere informatie

(Echt)scheiding en uw pensioen

(Echt)scheiding en uw pensioen (Echt)scheiding en uw pensioen 20141113 (echt)scheiding en uw pensioen def.docxn INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Ouderdomspensioen 3 2.1. Uw ouderdomspensioen bij het einde van de partnerrelatie 3 2.2.

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-07-2014 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-01-2015 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie Aanvraag via : Naam kantoor Advocaat / mediator / notaris / accountant / financieel planner / particulier E-mail adres Telefoonnummer Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder-

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor Samenvatting Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011 Partijen Voor Beeld Kinderen D Voor T Voor Gebruikte gegevens Voor Loondienst Inkomen conform salarisstrook: 61.392 (inclusief vakantietoeslag, Inkomsten

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen

Nadere informatie

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap Gegevens aanvrager: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Adres Plaats Telefoonnummer / mobiel E-mail adres Geboortedatum Gegevens partner: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 Uw naam:... Uw Telefoonnummer:..... Bedrijfsnaam:... Uw Emailadres:... Altijd bijvoegen; 0 Voeg de uitnodiging van de Belastingdienst bij. Indien u

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf

Echtscheiding en uw bedrijf Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Huizen, april 2014 1 Introductie Wanneer u als ondernemer gaat scheiden,

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen Uit elkaar Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier

Nadere informatie

Pensioenopbouw na de opgegeven datum is niet meer het resultaat is van de gezamenlijke inspanning van beide partners.

Pensioenopbouw na de opgegeven datum is niet meer het resultaat is van de gezamenlijke inspanning van beide partners. Toelichting berekening pensioenverevening bij echtscheiding Algemene gegevens Datum berekening Dit is de (beoogde) echtscheidings-datum waarop de berekening wordt gemaakt. Toepassing Wet VPS De Wet VPS

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen over scheiding van tafel en bed

De 7 belangrijkste vragen over scheiding van tafel en bed De 7 belangrijkste vragen over scheiding van tafel en bed Inhoudsopgave 1. Voordelen van scheiding van tafel en bed... 3 2. Wat kost een scheiding van tafel en bed?... 4 3. Wat zijn de consequenties van

Nadere informatie

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1 De bouwtekening Alibox is een programma voor advocaten en particulieren om alimentatie te berekenen. Het rapport van de werkgroep alimentatienormen is de basis voor Alibox. Op basis van dit rapport gecombineerd

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten Ciska Sikkel-Spierenburg Scheiden Financiële en juridische aspecten 3 e, geheel herziene druk, september 2011 Copyright 2011 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis?

UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis? UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis? Eén op de drie huwelijken strandt in een echtscheiding. Het aantal mensen dat uit elkaar gaat en op een andere manier besluit verder te gaan stijgt. Namelijk

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Alimentatiekantoor.nl

Alimentatiekantoor.nl Fax naar: 084-729 59 38 Pag. 1/5 Alimentatie Alimentatie berekenen? Wij kunnen dit voor u berekenen a.d.h.v. de inkomensgegevens of indien u variable inkomens (ondernemer) heeft op basis van trends en

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling Adviesonderwerpen scheiding Financieel advies bij echtscheiding Voor veel klanten is het echtscheidingsrisico statistisch gezien groter dan het overlijdensrisico. Desondanks wordt er in het inventarisatiegesprek

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent: -------------

Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent: ------------- Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting 2012 Persoonlijke gegevens: Gegevens Partner: Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Geb. Datum: Burgerservice nr: Naam: Geb. datum: Burgerservice

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld (Karel) mevrouw Voorbeeld (Petra) Datum 19 februari 2013 Kantoorgegevens PlannersDesk B.V. Velperweg 88 6824 HL ARNHEM Tel: 026-351 5255

Nadere informatie

Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie?

Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie? Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie? december 2012 mr D.H.P. Cornelese De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding Bij een echtscheiding moet het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Dit is voor pensioenen in een aparte wet geregeld: de Wet verevening pensioenrechten

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

Echtscheidings- Wijzer

Echtscheidings- Wijzer Echtscheidings- Wijzer Als u te maken krijgt met een echtscheiding komt er heel wat op u af. Er zijn praktische zaken die moeten worden opgelost, maar ook juridisch en fiscaal moet er veel worden geregeld.

Nadere informatie

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag 2015 Participatiewet Uw naam: Uw BSN: Uw telefoonnummer:

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW;

Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; overwegende dat het wenselijk is regels te stellen over het beleid ten aanzien van de compensatie van personen die

Nadere informatie

Leerdoelen SEH PE 2016: (Echt)scheiding

Leerdoelen SEH PE 2016: (Echt)scheiding 1 Leerdoelen SEH PE 2016: (Echt)scheiding Inleiding Als mensen uit elkaar gaan en hun relatie beëindigen, heeft dat gevolgen voor de eigen woning en financiën. Als (een van de) partijen inzake hun relatiebeëindiging

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

Aanvrager/Opdrachtgever:

Aanvrager/Opdrachtgever: Formulier A (2017) Aanvraag berekening kinderalimentatie Aanvrager/Opdrachtgever: Betaalwijze voor particulieren: machtiging van IBAN: t.n.v.: vooruitbetaling op IBAN: NL34ABNA0539226440 t.n.v. Huijbers'

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen

2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen 2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? J. (John) van Vliet mr. A.F.J.P. (Fred) Thielemans

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995. Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995. Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen Gevolgen scheiden voor uw pensioen 4 Verdeling ouderdomspensioen 6 Partnerpensioen verdelen 10 Conversie 12 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Waarde

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting Als jij of je partner is het huis blijft wonen hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald.

Overdrachtsbelasting Als jij of je partner is het huis blijft wonen hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Checklist Hypotheek Onder aan deze pagina s tref je een overzicht aan van de stukken die nodig zijn als er door de scheiding veranderingen zijn met betrekking tot je hypotheek. Naast emotionele waarde

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN

ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Hoe zien de inkomens eruit na de scheiding? Is er vermogen, een huis of auto? Of een eigen zaak.

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting)

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting) Belastingscan 2013 d.d. 2 januari 2013 Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers

Nadere informatie

Samenwonen of trouwen

Samenwonen of trouwen Ciska Sikkel-Spierenburg Samenwonen of trouwen Financiële en juridische aspecten 3 e, herziene druk, mei 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst en tabellen voorbehouden Inlichtingen

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie