SCHEIDEN ZONDER GEDOE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHEIDEN ZONDER GEDOE"

Transcriptie

1 SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u?

2 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden, moet het vermogen eerst beschreven worden en de peildatum voor de waardering bepaald worden. Dit is de datum waarop de waarde wordt worden vastgesteld. Indien men geen peildatum vast stelt dan geldt de datum van indienen verzoekschrift bij de rechtbank. Op die datum eindigt formeel ook de gemeenschap DIVERSE VERMOGENSBESTANDDELEN De tweede woning Waarde vast stellen door taxatie, onder hypotheken die op deze woning drukken Roerende goederen Worden over het algemeen in natura verdeeld. Een overbedeling is te corrigeren met een bedrag in contanten. Spaargelden en effecten Waarde opvragen bij banken en beleggingsinstellingen Het levenslooptegoed Levensloop heeft een korte levensduur gehad. Voor een beperkt aantal mensen loopt de regeling nog. Het levenslooptegoed valt in het gemeenschappelijk vermogen. Fiscaal kan het tegoed uitsluitend toekomen aan de betreffende rekeninghouder, omdat de regeling wettelijk gezien een individuele regeling is. Wordt het levenslooptegoed deels afgekocht, dan wordt dit aangemerkt als een afkoop van het gehele tegoed. Deze afkoop wordt fiscaal belast bij de rekeninghouder. In plaats van afkoop van (een gedeelte van) het levenslooptegoed kan worden gekozen voor een verrekening waarbij de ex-partner een bedrag krijgt toebedeeld. Voor een dergelijke verdeling is geen fiscale regeling getroffen Kapitaalverzekeringen De waarde van kapitaalverzekeringen en eventuele studieverzekeringen voor kinderen worden opgegeven door de verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen zijn gesloten. Studieverzekeringen voor de kinderen kunnen buiten de verdeling blijven en blijvend toekomen aan de kinderen waar dan uiteraard wel goede afspraken over gemaakt moeten worden STAMRECHTVOORZIENING (Gouden Handdruk) In de afwikkeling van een scheiding kan de Gouden Handdruk (GH) op verschillende manieren een rol spelen. Het is goed om op voorhand de rol van de GH te bepalen. Overigens geldt dat sinds een Gouden Handdruk direct aan de (ex-)werknemer wordt uitgekeerd onder inhouding van de loonbelasting. Onderstaande geldt dus alleen voor oude al bestaande stamrechten.

3 Als vermogen bij de verdeling van vermogen Een Gouden Handdruk die tot gezamenlijk vermogen behoort, kan naar elke gewenste verhouding verdeeld worden. Fiscaal heeft dit op moment van verdeling geen gevolgen. Na de verdeling dient de Gouden Handdruk weer aan de fiscale spelregels te voldoen. Als inkomen bij de alimentatie bepaling Een Gouden Handdruk die al middels een periodieke uitkering is ingegaan wordt bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie meegenomen als inkomen Vorderingen Vorderingen worden voor het nog uitstaande bedrag meegenomen in het vermogen, eventueel onder aftrek van een gedeelte van de vordering. Dit als er twijfels zijn over de inbaarheid ervan Schulden Het bedrag van de nog openstaande schulden (kredieten) wordt in mindering gebracht op het vermogen. Het saldo van de kredieten dient worden opgegeven door de desbetreffende kredietinstellingen.

4 5.2 Alimentatie Algemeen Alimentatie is een beladen onderwerp: de betaler vindt het bedrag te hoog en de ontvanger het bedrag te laag. Zelden zullen beide partners zich direct kunnen vinden in de hoogte van de alimentatie. Uiteindelijk volgt een compromis, dat door onderhandelen tot stand is gekomen Bepaling van de hoogte van de alimentatie In de wet is geregeld dat bij beëindiging van een huwelijk door echtscheiding of scheiding van tafel en bed en bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap er mogelijk rechten en plichten zijn met betrekking tot partneralimentatie. De onderlinge zorgplicht van de partners en de zorgplicht voor de kinderen eindigen niet bij echtscheiding. De hoogte is afhankelijk van de behoefte bij één van de partners en de draagkracht bij de andere partner. De exacte hoogte van de alimentatie is niet bij wet geregeld maar daar zijn wel rekennormen (Trema-normen) voor ontwikkeld, die als leidraad dienen. Partneralimentatie Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner indien deze niet voldoende in eigen onderhoud kan voorzien. Deze verplichting kan voortvloeien uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Alleen samenwonen, zelfs met samenlevingscontract, is niet voldoende. Alimentatie komt pas aan de orde indien één van de partners onvoldoende inkomsten heeft of zich onvoldoende inkomsten kan verwerven en daardoor niet in eigen onderhoud kan voorzien. De duur van de partneralimentatie bedraagt in principe maximaal 12 jaar. Een huwelijk van 5 jaar of korter en zonder kinderen leidt nooit tot een langere alimentatieperiode dan de duur van het huwelijk. Ook deze termijn kan door de rechter worden verlengd. Een alimentatieverplichting vervalt als de ontvangende ex-partner opnieuw trouwt, een partnerschap aangaat of gaat samenwonen als ware gehuwd. Men is vrij om met elkaar afspraken te maken over de hoogte van de partneralimentatie. Indien men er samen niet uit komt bepaalt de rechter de hoogte daarbij geholpen door de daarvoor opgestelde TREMA normen (het rapport wordt incidenteel herzien en aangepast aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie en gewijzigde inzichten). Deze is niet opleggend van aard maar geeft slechts een richting aan. In de praktijk worden de normen echter vrij nauwkeurig gevolgd. Afwijking vindt alleen plaats indien daar ruim voldoende argumenten voor zijn. Behoefte De behoefte van de partner is gebaseerd op de welstand van de beide partners gedurende het huwelijk (of geregistreerd partnerschap). Het belang van deze welstand kan in de loop van de tijd minder worden. Er wordt ook rekening gehouden met de eigen verdiencapaciteit na de scheiding.

5 Draagkracht De draagkracht van de onderhoudsplichtige is afhankelijk van zijn of haar nieuwe omstandigheden. Afhankelijk van die omstandigheden wordt een berekening gemaakt op basis van het bruto- of nettoloon. Berekening De globale berekening ziet er als volgt uit: Bruto inkomen - af: inkomstenbelasting (rekening houden met fiscaal voordeel hypotheek, lijfrente etc.) - af: heffingsvolksverzekeringen Netto besteedbaar inkomen - af: draagkrachtloos inkomen: o de bijstandsnorm afhankelijk van nieuwe gezinssituatie o woonkosten (minus een minimale huur) - af: premie zorgverzekering (minus de nominale premie) - af: overige relevante kosten, zoals bijvoorbeeld aflossing van schulden, premie voor levensverzekeringen enzovoort. Draagkrachtruimte Afhankelijk van diverse factoren wordt verondersteld dat een percentage als kinderalimentatie (70%) of partneralimentatie (60%) kan worden betaald. Vervolgens wordt het bedrag voor partneralimentatie gebruteerd in verband met het fiscaal voordeel voor de betaler. Berekeningsverschillen De uitkomsten van die berekeningen kunnen enorm verschillen en dus voer geven tot hevige discussie. De afwijkingen hebben met name te maken met hetgeen waar je de berekening op baseert: welke inkomsten welke vaste lasten wat is de behoefte wat zijn de nieuwe woonlasten etc. etc. De ScheidingsProf heeft als uitgangspunt de daadwerkelijke behoefte welke duidelijk wordt door het opstellen van een budgetoverzicht door de alimentatie gerechtigde. Daarna wordt met behulp van detremanormen berekend of die behoefte volledig ingevuld kan worden door de draagkracht van de alimentatieplichtige. Vervolgens krijgen beiden inzicht in de nieuwe financiële situatie na de scheiding. Onze ervaring leer dat er dan meer begrip is voor elkaar.

6 5.2.3 Bepaling van de systematiek van uitkeren Na vaststellen van de alimentatieverplichting kunnen partijen nog kiezen hoe ze deze verplichting gaan uitvoeren. Normaal gesproken wordt het een maandelijkse periodieke uitkering tenzij partijen anders overeen komen met elkaar. Periodiek bedrag De betaling van maandelijks periodiek bedragen komt het meeste voor. Deze vorm kan ook door maandelijks een bepaalde betaling ten behoeve van de ex-partner over te nemen zoals: maandelijkse huur of hypotheek overige kosten dagelijks levensonderhoud Afkoop ineens De afkoopsom die direct op de rekening van de ex-partner wordt over gemaakt is direct belast bij ontvanger en aftrekbaar bij betaler. De afkoopsom is alleen aftrekbaar indien deze wordt betaald nadat de scheiding in de registers is ingeschreven. Afkoop in termijnen Om te zorgen dat de betaler optimaal gebruik kan maken van de hoogste belastingtarieven adviseren wij van ScheidingsProfs de afkoopsom in een aantal termijnen te betalen. Uiteraard dienen hiervoor afspraken gemaakt te worden en door de betaler zekerheden gesteld te worden. dient vanuit de plichtige wel voldoende zekerheden gesteld te worden. Deze regeling luistert fiscaal erg nauw. Hiervoor is binnen ScheidingsProfs voldoende kennis aanwezig om dat op de juiste wijze in uw convenant te verwoorden. Afkoop met lijfrente Betaling van een bedrag (nieuwe lijfrente) aan een in Nederland gevestigde verzekeraar onder voorwaarde: Uitkering moet toekomen aan gewezen echtgenoot Uitkering moet direct ingaan Uitkering eindigt uiterlijk bij overlijden alimentatiegerechtigde Toedeling van een bestaande lijfrente Uitkering t.z.t. belast Waarde lijfrente aftrekbaar voor zover de premie(s) is/zijn afgetrokken Bestaande lijfrente moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij een betaling aan een verzekeraar Alimentatie en de fiscus De betaling van alimentatie aan partner heeft fiscale gevolgen hebben. Sinds 2015 geldt dat niet meer voor de kinderalimentatie. Partneralimentatie is bij de betaler volledig aftrekbaar en bij de ontvanger volledig belast.

7 De alleenstaande ouder (situatie na scheiding waarbij een kind is ingeschreven op hetzelfde adres) heeft mogelijk recht extra heffingskorting of op extra toeslagen. Zeker in het jaar van scheiding zijn er extra mogelijkheden om fiscaal te optimaliseren. ScheidingsProfs heeft specialisten op dat gebied. Bijzondere omstandigheden Sommige omstandigheden vragen om advies van experts als ScheidingsProfs. Afwijken van wetgeving of normering is mogelijk maar het is dan wel goed om op de hoogte te zijn van de gevolgen van die afwijkingen. 1. (Vrijwillig) langere betaling dan de wettelijke termijn 2. Nieuwe partner en toch door betalen 3. Samenwoners en toch alimentatie betalen

8 5.3 De eigen woning & de hypotheek De eigen woning Voor veel mensen is de eigenwoning het grootste vermogensbestanddeel en tevens de meest belangrijke vanwege het feit dat die woning onderdak verschaft. De waarde van de eigen woning kan worden vastgesteld op basis van : - taxatie - WOZ waarde - in overleg Uiteraard dient er rekening gehouden te worden met de hypotheek die de woning belast. Het saldo is het te verdelen vermogen, de overwaarde. In de huidige economische tijden kan er ook sprake zijn van onderwaarde. De verdeling van de restschuld en de mogelijkheden zijn dermate complex dat advies van ScheidingsProfs noodzakelijk is. De onderwaarde leidt in veel gevallen tot een noodzaak de woning op 2 namen aan te houden waarbij er aanvullende afspraken nodig zijn. Andere zaken waar rekening mee gehouden moet worden zijn: - is er een anti speculatie beding - is er een terug verkoop regeling - is er sprake van Nationale Hypotheek Garantie - Bijleenregeling - Normering banken - Wetgeving m.b.t. aftrek hypotheekrente - Etc. etc Verkopen of houden? Bij de vraag of de eigen woning wordt aangehouden of verkocht, spelen zowel financiële (wat zijn de mogelijkheden) als emotionele (vertrouwde basis voor kinderen) aspecten een rol. De ScheidingsProf helpt u beiden daarin helder inzicht te krijgen Wie blijft er wonen? In geval van gezamenlijk eigendom is wordt de blijvende partner eigenaar van de woning en enige hoofdelijk schuldenaar. Dat betekent dat de helft van de waarde van de woning, onder aftrek van de helft van de hypotheek (=overwaarde) aan de vertrekkende partner zal moeten worden uitbetaald of in geval van onderwaarde dient de blijvende partner gecompenseerd te worden. Toedeling aan één van de partners Toedeling aan één van de partners gaat gepaard met op naam zetten woning en tegelijk ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bijbehorende hypotheek. Hiervoor wordt een akte van verdeling bij de notaris opgemaakt, welke getekend wordt op moment van overdracht van de woning.

9 Dit is alleen mogelijk als de geldverstrekker hiermee instemt. Indien de huidige geldverstrekker daar niet mee akkoord gaat, kan uw de ScheidingsProf onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn. Financieringsmogelijkheden Het akkoord van de banken hangt af van de hoogte van het inkomen en het vermogen van de partner die in de woning blijft wonen. Daarnaast zijn de normeringen steeds strenger geworden en is de wetgeving veranderd. Het is verstandig eerst te overleggen met uw ScheidingsProf voordat u een geldverstrekker benadert. U moet namelijk eerst bepalen of het voor uzelf haalbaar is om in de woning te blijven wonen. De ScheidingsProf geeft u inzicht in uw netto te besteden inkomen na de scheiding zodat u weloverwogen een besluit kunt nemen. Geen financiering mogelijk?? Is degene die in de woning blijft echter niet in staat zelfstandig de woning en de hypotheek op zijn/haar naam te krijgen dan ontstaan er een aantal mogelijkheden: Degene die in de woning blijft, houdt een openstaande schuld bij degene die de woning verlaat. Huis wordt alsnog verkocht met verdeling van de netto opbrengst. Bij beiden ontstaat er een eigenwoningreserve. Beiden blijven eigenaar en degene die vertrekt kan voor een periode van 2 jaar alsnog de rente blijven aftrekken als eigenwoningrente. Met name deze oplossingen behoeven verdere uitleg en vastlegging van afspraken tussen partijen in het convenant, ScheidingsProfs kan u daar bij helpen De eigen woning en de fiscus Inkomstenbelasting Vanaf het moment dat een partner de woning definitief verlaat, heeft hij/zij nog 24 maanden recht op aftrek van hypotheekrente als de achterblijvende partner in de woning blijft. Indien de vertrekkende partner nog 24 maanden de hypotheekrente wil aftrekken, moet hij/zij het Eigen Woning Forfait (EWF) bijtellen. In onderling overleg kunnen partijen er voor zorgen dat de aftrek bij de juiste persoon terecht komt, namelijk degene die de rente werkelijk betaalt Bijleenregeling De verdeling van de overwaarde heeft, zowel voor degene die in de woning blijft als voor degene die weg gaat, gevolgen. Indien er een lening wordt aangegaan om het vermogen bij elkaar te krijgen om de ander uit te kopen leidt dat tot een lening met aftrekbare rente (eigen woning schuld). Voor degene, die de woning verlaat, ontstaat er mogelijk een eigen woningreserve ter hoogte van die uitkoop, eventueel gecorrigeerd met gemaakte kosten. Dit heeft gevolgen indien er binnen 3 jaar een nieuwe woning wordt aangekocht.

10 Overdrachtsbelasting Bij de toedeling van een woning vanuit een gemeenschap, is geen sprake van verschuldigde overdrachtsbelasting indien de eigenaars-verhouding tijdens het huwelijk binnen de marge van ca. 60%-40% zat. In geval van huwelijksvoorwaarden of samenwoning, geldt onder bepaalde voorwaarden ook een vrijstelling. 5.4 Pensioen & lijfrente Pensioen Bij de verdeling van het Ouderdoms Pensioen wordt vaak gekozen voor de standaard regeling zoals de wetgeving die biedt, namelijk de verevening uit de Wet VPS. Pensioen is echter in de meeste gevallen naast de eigen woning het grootste vermogensbestanddeel. In goed overleg kan het pensioen een belangrijke plaats innemen in de financiële afwikkeling. Ouderdomspensioen Partners hebben over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen. In mei 1995 is er een regeling vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Deze wet is regelend en afwijkingen zijn in overleg mogelijk: Ander vereveningspercentage Andere periode waarover de verevening geldt Afzien verevening Verrekenen met andere bestanddelen De WVPS maakt geen onderscheid naar het huwelijksgoederen regime, wel kan er in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant afgeweken worden. De WVPS regelt als volgt: Al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen. Nabestaande pensioen Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen, is er tevens een recht op een bijzonder nabestaande pensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vast gelegd in de Pensioen Wet (PW): Al hetgeen dat aan nabestaande pensioen tot scheidingsdatum is opgebouwd toerekenen aan de partner. Hierdoor ontstaat een recht van de (ex-) partner op een bijzonder nabestaanden- pensioen. In veel situaties kan er bij de pensioenuitvoerder sprake zijn van dekking van het nabestaande pensioen op risico basis. Dat betekent dat er niets aan waarde is opgebouwd en er dus niets aan bijzonder nabestaande pensioen is.

11 In geval er geen rechten op bijzonder NP zijn kan er een beroep gedaan worden op Pensioenverweer. De scheiding wordt dan door de rechtbank niet toegewezen zolang een van de partners een vooruitzicht op een uitkering bij vooroverlijden van de andere partner ziet verdwijnen of verminderen. Er dient dan eerst een alternatieve voorziening te worden getroffen om dit risico af te dekken. Een mogelijke maatregel is dan om een aanvullende dekking op het leven van de ex-partner te verzekeren. Voor wie geldt de Wet: Verevening Pensioenrechten bij Scheiding? De Wet VPS is van toepassing op: - gehuwden - geregistreerde partners. Ongehuwden kunnen onderling op voorhand of in een convenant afspraken maken. De Wet VPS geldt niet en er is dus niet automatisch een plicht of recht. In dat geval is er sprake van verrekening aangezien verevening alleen geldt indien de Wet VPS van toepassing is. Samenwoners kunnen wel voor een verrekening kiezen welke gelijk is aan de Wet VPS. Omdat de Wet VPS niet van toepassing is volgt er geen rechtstreekse uitbetaling van de pensioenuitvoerder aan de ex-partner tenzij de pensioenuitvoerder dat vrijwillig doet. Over het algemeen zal de pensioengerechtigde het deel aan de ex partner door moeten betalen. Welke pensioenen?? De Wet VPS is van toepassing op het ouderdomspensioen dat valt onder de PensioenWet: Pensioen is in de sfeer werknemer-werkgever Pensioen gesloten door een DGA met onderliggende pensioenovereenkomst. Tijdelijke pensioenen (geen VUT regeling!) zoals prepensioen AOW, arbeidsongeschiktheidspensioen, VUT-uitkeringen en lijfrenten vallen niet onder de Wet verevening pensioenrechten. De PensioenWet (voorheen PSW) moet van toepassing zijn om voor verevening in aanmerking te komen. Melding bij pensioenuitvoerder Een echtscheiding moet u binnen twee jaar melden bij de pensioenuitvoerder. Melding kan met het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Als u de echtscheiding niet binnen twee jaar meldt bij de pensioenuitvoerder krijgt u uw deel niet automatisch uitbetaald. U zult zich dan rechtstreeks moeten wenden tot uw ex-partner. Het recht gaat echter niet verloren maar het recht op een rechtstreekse aanspraak op pensioen wel. Alternatieven Er zijn meerdere mogelijkheden om met de verevening en toerekening om te gaan maar dat maakt het geheel wel complexer. Het bepalen van de huidige waarde van de toekomstige afspraken is namelijk erg lastig. Hiervoor is het noodzakelijk dat u beiden goed geadviseerd en begeleid wordt.

12 Conversie Met medewerking van de pensioenuitvoerder en de pensioengerechtigde kan de partner de aan hem/haar toegerekende waarde omzetten (conversie) naar een eigen zelfstandig recht bij een andere verzekeraar of pensioenuitvoerder. Conversie heeft voor- en nadelen waardoor hierover goed nagedacht moet worden. Voordeel Nadeel Pensioengerechtigde Hoger OP blijft achter Niet terug keren verevende deel i.v.m. compensatie dat bij vooroverlijden ex. verevende deel bij overlijden ex niet terug komt. Vereveningsgerechtigde Hoger OP door omzetten Bijzonder NP vervalt in OP en dus bijzonder NP naar OP Zelfstandig recht zonder Geen uitkering bij overlijden ex relatie naar keuze ex Lijfrente Afhankelijk van het huwelijksvermogensregime (gemeenschap van goederen of huwelijksvoorwaarden) zal verdeling van de (waarde van de) lijfrentepolis moeten plaatsvinden. Belangrijk is hierover afspraken te maken in het convenant. Onder voorwaarden (verdeling vanuit de ontbinding van een gemeenschap) kan een lijfrentepolis Fiscaal geruisloos worden verdeeld ondanks dat verzekeraars en banken dit in eerste instantie tegen spreken. Dit betekent: - Geen heffing inkomstenbelasting bij de ontvanger - Geen IB-aftrek bij de verstrekker - Het geldende lijfrenteregime gaat niet verloren 5.5 De onderneming De waarde vast stellen van de onderneming(en) is lastige materie. De enige partij die dat goed en onafhankelijk kan doen is de accountant. Met name de waardering van de activa en een eventuele goodwill kan leiden tot hevige discussies. De ScheidingsProfs heeft de expertise in huis om een goede gesprekspartner voor de accountant te zijn en de juiste vragen te stellen. U kunt ook een onafhankelijke partij inschakelen voor de waardering van de onderneming. Deze deskundige kan in opdracht van beiden een waardering geven, al dan niet bindend. In de praktijk is het vaak praktischer de eigen (register)accountant te vragen een eerste opzet te maken van de waarde van de onderneming. Hij is immers het beste op de hoogte van de geschiedenis en marktwaarde van het bedrijf. Indien beide partners het uiteindelijk eens zijn over de waardebepaling, dan is het vaak ingewikkeld om te bepalen op welke manier de waarde moet worden verdeeld. De accountant en een ScheidingsProfs kunnen u daar goed bij helpen. Het is voor beiden

13 van belang dat de verdeling het voort bestaan van de onderneming niet bedreigd. Vanuit de onderneming dient vaak de alimentatie betaald te worden en zo hebben beide partijen een gezamenlijk belang zonder dat de niet-ondernemer benadeeld wordt. 5.6 Testament Veel partners hebben bij of tijdens het huwelijk een testament laten opmaken. Veelal is het de essentie De doelstelling van dergelijke testamenten, om bij het overlijden van de ene partner de andere partner financieel verzorgt achter te laten (bijvoorbeeld langstlevende testament ) is na een scheiding volledig achterhaald. In het zicht van de (echt)scheiding is het wellicht zaak om uw testament aan te passen aan uw veranderende omstandigheden. Als u dit niet doet, kan het zo zijn dat de ex-partner erfgenaam blijft, met alle ongewenste gevolgen van dien. 5.7 Fiscaliteiten Huishoud Toeslagen (voor meer info en berekeningen, zie 1. KINDGEBONDEN BUDGET Uw recht op het kindgebonden budget 2015 is afhankelijk van uw draagkracht op basis van uw inkomen en uw vermogen. Er zijn een paar wijzigingen ten opzichte van Zo zijn de bedragen van het kindgebonden budget verhoogd en komt er een ouderkop van voor de alleenstaande ouder die aan de voorwaarden voldoet. Nieuw is ook het begrip drempelinkomen. Bij dit drempelinkomen krijgt u de maximale bedragen, maar daarna vindt een snelle afbouw plaats. Hoogte bedragen kindgebonden budget 2015 De maximale bedragen voor 2015 als uw inkomen niet hoger is dan het drempelinkomen zijn: Huishouden Gezin met 1 kind maximaal Gezin met 2 kinderen maximaal Gezin met 3 kinderen maximaal Voor het vierde en ieder volgend kind Alleenstaande ouderkop hoogte bedrag per jaar per jaar per jaar per jaar plus 106 extra per jaar per jaar. Ook de leeftijd speelt nog een rol: o Als een kind twaalf jaar of ouder is, maar jonger dan zestien jaar, wordt de kindge bondenbudget verhoogd met 231. o Als een kind zestien of zeventien jaar is, is de verhoging van het kindgebonden budget vanaf de kalendermaand nadat een het kind zestien is geworden 296 en vanaf 1 augustus 2015 op jaarbasis 412.

14 Wie krijgt het kindgebonden budget Recht op het kindgebonden budget kan normaal gesproken alleen bestaan als er kinderbijslag wordt ontvangen. Voor een kind van 16 of 17 jaar kan nog een uitzondering worden gemaakt. Situaties zijn ook denkbaar waarbij beide de ouders (gescheiden wonend, meerdere kinderen) kinderbijslag ontvangen. In dat geval kan maar één van hen ook aanspraak maken op het kindgebonden budget. Als co-ouder kunt u alleen het kindgebonden budget krijgen als u ook de aanvrager bent van de kinderbijslag. Vermogenstoets 2015 Wie meer vermogen heeft dan bij de vermogenstoets is toegestaan, krijgt geen kindgebonden budget. Dit vermogen is geprikt op plus de vrijstelling in box 3 van de belastingdienst. Conclusie kindgebonden budget 2015, let op de veranderingen Het kindgebonden budget is hoger dan in 2014 en wordt uitgebreid met een toeslag voor de alleenstaande ouder (ouderkop) van Maar de bedragen worden snel kleiner bij meer inkomen. 2. HUURTOESLAG Huurtoeslag is een bijdrage die u kunt krijgen in de kosten van de huur (voorheen huursubsidie), De bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de huur (Huur moet onder een maximaal bedrag per maand zijn) en het inkomen (boven een maximum is de toeslag nihil waarbij het maximum mede afhankelijk is van de gezinssamenstelling) en vermogen. 3. ZORGTOESLAG Wat is de zorgtoeslag? De zorgtoeslag is een tegemoetkoming om de ziektekosten en vooral de zorgpremies betaalbaar te houden. De belastingdienst keert de zorgtoeslag uit. waarbij rekening wordt gehouden met uw inkomen en dat van uw toeslagpartner. Naarmate uw inkomen hoger is, krijgt u minder. Boven een bepaald inkomen krijgt u niets. Voorwaarden zorgtoeslag 2015 De belangrijkste voorwaarden zijn: Minimaal 18 jaar oud, en u hebt de Nederlandse nationaliteit dan wel een wettige verblijfsvergunning, en u hebt een Nederlandse zorgverzekering, en uw gezamenlijke inkomen en/of vermogen is niet te hoog. Wie is mijn toeslagpartner In 2015 is uw toeslagpartner: Uw gehuwde partner of geregistreerde partner Uw fiscale partner voor de inkomstenbelasting. Uw partner met notarieel samenlevingscontract. Met wie u samen een kind hebt en het kind is ook door de ander erkend. Iemand die in het voorgaande jaar ook al uw toeslagpartner was en met u woont.

15 Een pensioenpartner. Iemand die samen met u een koopwoning heeft waarbij u samen ook verantwoordelijk bent voor de hypotheek. In de dienstverleningsovereenkomst is vast gelegd dat wij de toeslagen voor u aanvragen of dat u dat zelf doet DE INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIE KORTING De inkomensafhankelijke combinatiekorting is in het leven geroepen om ook als u jonge kinderen hebt u te stimuleren dat u gaat werken en een arbeidsinkomen verkrijgt. Werk wordt zo beloond boven het hebben van een uitkering. De heffingskorting kan als u aan de voorwaarden voldoet tot een behoorlijk netto bedrag per maand oplopen. Voorwaarden inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015 Onder de volgende voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting: U heeft gedurende minimaal zes maanden een kind ingeschreven op uw woonadres dat op 31 december van voorafgaand jaar jonger is dan 12 jaar. U heeft een minimaal arbeidsinkomen of hebt recht op zelfstandigenaftrek. Als u een fiscale partner heeft dan is uw arbeidsinkomen lager dan dat van de fiscale partner. Indien u co-ouder bent dan kunt u ook in aanmerking komen voor de korting als het kind tenminste drie dagen per week bij uw huishouden hoort en aan de eisen van het arbeidsinkomen is voldaan. Het kind mag dan bij de andere ouder zijn ingeschreven. Inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen bij de belastingdienst De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een fiscale heffingskorting en die vraagt u dus aan bij de belastingdienst. U doet dit ofwel na afloop van het jaar bij uw aangifte inkomstenbelasting ofwel gedurende het jaar via uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Maar vergeet het vooral niet want deze korting op uw belasting loopt aardig op, ook als u kiest voor een co-ouderschap. Als u meerdere kinderen hebt, geldt bij uw aanvraag de leeftijd van het jongste kind. In de dienstverleningsovereenkomst is vast gelegd dat wij de heffingskortingen en toeslagen voor u aanvragen of dat u dat zelf doet

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Raad voor Rechtsbijstand familierechtelijke zaken (zoals echtscheiding). Uw aanvraag is afgewezen of niet in behandeling genomen Op basis van de (door uw advocaat) verstrekte gegevens heeft de Raad uw

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding In de reeks Brochures Toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid van een pensioenregister. 2: Gelijke Behandeling

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

IK GA SCHEIDEN WAT NU?

IK GA SCHEIDEN WAT NU? IK GA SCHEIDEN WAT NU??? DE ORGANISATIE VOOR WELZIJN MET ZORG i n C a p e l l e a a n d e n I J s s e l In deze pdf vindt u informatie over echtscheiding, scheiden en financiën en scheiden en kinderen.

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie