Arbeidsreglement MDK. 3) In de tekst van het AR moeten de woorden nautisch diensthoofd vervangen door chefloods-nautisch dienstchef.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsreglement MDK. 3) In de tekst van het AR moeten de woorden nautisch diensthoofd vervangen door chefloods-nautisch dienstchef."

Transcriptie

1 Arbeidsreglement MDK Het verhaal rond de opmaak van het arbeidsreglement liep begin van het jaar op zijn einde. Althans, dachten we. Op ACV TRANSCOM werd danig wat druk gezet omdat wij onze tijd namen om binnen MDK ledenvergaderingen te houden, zodanig we het ontwerp van arbeidsreglement konden toetsen binnen de diverse groepen én dat ons vakbondscomité met kennis van zaken een beslissing kon nemen. Schijn baar waren we de enige vakbond die zo veel tijd nodig had, aangezien de andere bonden hun eindoordeel over het arbeidsreglement reeds voor Pasen konden meedelen aan de leiding. We moeten de leden die de moeite en tijd namen om hun insteek, visie en opmerkingen op het ontwerp op de infovergaderingen te geven van harte danken. We hebben alle opmerkingen goed bekeken en overgemaakt aan de leiding van MDK met de positie rekening te houden met onze opmerkingen, maar wel verder te gaan met dit dossier. Een greep uit onze opmerkingen die we overmaakten: 1) Rekening houdend met de in het arbeidsreglement ingebouwde restricties en in het bijzonder met de problematiek van de interne overurengrens van 100 uur, moeten er gelijktijdig met het verdere overleg over het arbeidsreglement besprekingen over een aanwervingsprotocol worden opgestart. Dit aanwervingsprotocol zal garanties moeten bevatten voor het dichten van de kloof op de personeelsformatie MDK binnen een overeen te komen tijdhorizon, waardoor de verschillende diensten hun servicelevel kunnen behouden rekening houdende met de desiderata van het personeel. Concreet zal dit aanwervingsprotocol een onmiddellijke één op één vervanging van de uitstroom moeten inhouden. 2) Opnemen in het arbeidsreglement van een zomeruur/winteruurregeling gebaseerd op cao nr. 30 (cfr. interpretatie kabinet Bestuurszaken van 28 maart 2013.). Dit aspect van de arbeidsorganisatie is op het niveau van de Vlaamse overheid niet geregeld en moet vanuit het oogpunt van eenvormige toepassing binnen MDK, vastgelegd worden in het arbeidsreglement. 3) In de tekst van het AR moeten de woorden nautisch diensthoofd vervangen door chefloods-nautisch dienstchef. 4) Plotseling, zonder enig overleg of kennisgeving duikt in de laatste versie van het arbeidsreglement de mogelijkheid op om voor syndicaal verlof 3u48 aan te rekenen. ACV-Transcom is met deze wijziging niet akkoord. 5) Personeelsleden in rust of in de reserveperiode moeten een prestatie aangerekend krijgen wanneer zij belast worden met een syndicale opdracht voor een SEOC (of zijn werkgroepen) waaronder het personeelslid niet ressorteert maar dat wel behoort tot de entiteit MDK.

2 6) Drugs- en alcoholbeleid: in het arbeidsreglement moet worden opgenomen dat drugs- en alcoholtests ook kunnen plaatsvinden op het einde van de arbeidsprestatie en bij aankomst van het vaar- of voertuig en dus niet enkel bij het begin van de prestatie en bij vertrek van het vaar- of voertuig. 7) De aflosuren van de verkeerscentrale Zandvliet die in het arbeidsreglement worden vermeld, stemmen niet overeen met feitelijke situatie. De gelijkschakeling van de duur van dag- en nachtwacht is essentieel bij het uitwerken van een oplossing. ACV-Transcom verkiest de volgende aflosuren: 8u00-20u00 (cfr. de resultaten van de enquete georganiseerd door de dienstleiding Scheepvaartbegeleiding) waarbij men aanwezig is 15 minuten voor aanvang van de wacht. 8) Het arbeidsreglement stelt dat de interpretatie van dienst-en beurtregeling is voorbehouden aan het lijnmanagement. In het arbeidsreglement moet opgenomen worden dat de interpretatie van het arbeidsreglement (dienst- en beurtregelingen) toebehoort aan het EOC en dit onverminderd de mogelijkheid voor het lijnmanagement om onmiddellijk noodzakelijke operationele beslissingen te nemen. 9) Refererend naar de werkwijze bij andere reglementering (o.a. VPS) moet er naast het arbeidsreglement ook een bijhorende en duidelijke toelichting worden opgemaakt om naar terug te grijpen indien in een later stadium er (interpretatie) discussies zijn. 10) ACV-Transcom is niet akkoord met de regeling over het ziekteverlof zoals vermeld in het arbeidsreglement. Het principe dat extra prestaties die geleverd werden buiten de ziekteperiode behouden blijven is niet adequaat genoeg uitgewerkt en daardoor onvoldoende gegarandeerd. De materie is complex en zal nader mondeling worden toegelicht. 11) De forfaitaire regeling voor de dienstopdrachten beantwoordt onvoldoende aan de behoeften van het personeel. Er worden te weinig uren toegekend voor een dienstopdracht (inclusief verplaatsing). 12) Negatief uursaldo: de begrippen extra taken en alles gedaan hebben moeten nader gedefinieerd worden. De extra taken moeten in elk geval functie gerelateerd zijn. 13) Inhaalrust van overuren en compensatie van zon- of feestdagwerk: het opnemen van inhaalrust van overuren en de compensatie van zond- of feestdagwerk moet kunnen in de drie eerstvolgende referteperiodes. 14) Saldi compensatie uren bij inwerkingtreding arbeidsreglement: deze saldi moeten door het personeelslid kunnen weggewerkt worden binnen een termijn van 5 i.p.v. 3 jaar. 15) De regeling voor de aanrekening van verlof in de reserveperiode is onduidelijk omdat ze tegenstrijdigheden bevat. 16) Forfait aan uren aangerekend voor woon-werkverkeer (uitdovend): cumulatie met abonnement openbaar vervoer of fietsvergoeding moet mogelijk zijn. 17) Bij de verschillende D&B-regelingen van Vloot moet een kwartier aflostijd worden voorzien. 18) Bij een negatief uursaldo kan een personeelslid dat alles gedaan heeft om aan zijn uren te komen - niet verplicht worden om zijn toelage voor zon- of feestdagwerk te compenseren.

3 19) Het principe rust is heilig zou duidelijk moeten vermeld worden in het arbeidsreglement. Zeker vanuit het oogpunt dat een personeelslid met een negatief uursaldo alles moet doen om aan zijn uren te komen. 20) Loodswezen Antwerpen is een moeilijk te bereiken werkplaats voor de Lodico s en moet dus in de daarvoor voorziene lijst worden opgenomen. 21) Een personeelslid kan niet verplicht worden om meer dan twee opeenvolgende nachten te presteren (cfr. de regeling van de loodsen: die na de tweede nacht rust kunnen nemen). 22) Behoud van het huidige 5-ploegensysteem bij de Zuiderveren te Antwerpen 23) Aflosuren nautisch verkeersleiders MRCC wijzigen als volgt: Dagwacht van 07u45 19u45 Nachtwacht van 19u45 07u45 Overdracht: men is aanwezig 15 minuten voor aanvang wacht 24) Bij de D&B-regeling van de regioverkeersleiders Zandvliet (p. 49) en van de regioverkeersleiders Zeebrugge (p. 50) moet aan de prioriteitsregeling opvangen afwezigheden de 3 e reserveweek nog worden toegevoegd. 25) Bij de D&B-regeling van de verkeersleiders Zandvliet (p. 50): - moet het vast stramien gewijzigd worden als volgt: DN-PRR - moet het aanvangsuur van de cyclus gewijzigd worden van 08u00 naar 00u00 26) Hoe regelt het arbeidsreglement de aanrekening van het syndicaal verlof voor loodsen: - aan de beurt? - in rust? 27) In het stroomdiagram voor het berekenen van het uursaldo moet de optie extra taken nog worden voorzien. 28) Bij de D&B-regelingen van DAB Vloot moet telkens worden vermeld of de pauzes al dan niet bezoldigd worden. 30) In art. 5, 2 van de specifieke bepalingen van de afdeling Scheepvaartbegeleiding (p. 48) de woorden 4 werkdagen vervangen door 4 prestatiedagen. 31) Voor de diensten met een specifieke D&B-regeling moet het aantal dagen (7u36) omstandigheidsverlof waarop een personeelslid volgens het VPS recht heeft, omgezet worden in uren en worden toegevoegd aan het jaarlijks aantal uren verlof. Het personeelslid behoudt wel het recht op het equivalent aan prestatiedagen omstandigheidsverlof in overeenstemming met het aantal in het VPS voorziene dagen omstandigheidsverlof voor de gebeurtenis. 32) Een personeelslid moet moet de mogelijkheid hebben om zich voor een medisch onderzoek naar een voldoende gekwalificeerd IDEWE-centrum buiten zijn standplaats maar korter bij zijn woonplaats te begeven. 33) In art. 5, 2 van de specifieke bepalingen voor de loodsen met algemene functie (p. 103) moet het tweede lid (De loods behoudt in dit geval zijn plaats op de beurtlijst en is terug beschikbaar zodra de rustperiode is afgelopen) geschrapt worden.

4 LOODSWEZEN Voorstel wijziging groepsfonds kanaalloodsen ACV TRANSCOM deed in het najaar van 2012 een voorstel in het Sectorcomité XVIII van de Vlaamse overheid om in het VPS de verdeling van het groepsfonds voor de kanaalloodsen aan te passen en op eenzelfde leest te schoeien als de regeling bij de kustloodsen. De overheid stelde toen dat we dit dienden te bespreken in de Gemengde Werkgroep Loodsen en het SEOC Loodswezen. ACV TRANSCOM hield zich aan deze procedure. We bespraken dit dossier in deze organen met deelden steeds duidelijk mee dat wat betreft de kanaalloodsen dat ACV TRANSCOM voor deze wijziging naar was. Sedertdien (begin 2013) bleef het stil over dit dossier en was dit dossier blijven hangen op het kabinet Crevits. Twee weken geleden hebben we hierover nog eens geïnformeerd en op het Sectorcomité van 17 juni heeft ACV TRANSCOM dit dossier terug op de agenda geplaatst. Ondanks dat de overheid het een positief voorstel vond, is de overheid van oordeel dat dit moet kaderen binnen het grotere geheel en de reorganisatie van het loodswezen. De overheid wou ook de positie kennen rond een herindeling van het groepsfonds voor de rivier- als de zeeloodsen. De overheid wil in deze met een globaal dossier komen begin september 2013! De andere vakbonden hebben ons voorstel dan ook niet gesteund, net zoals de overheid. ACV TRANSCOM bleef consequent en stelde dat: 1) ACV TRANSCOM bij haar voorstel bleef het groepsfonds voor de kanaalloodsen te wijzigen naar 85/15. 2) ACV TRANSCOM over de andere korpsen geen standpunt hebben ingenomen omdat we daar met onze leden niet hebben over samengezeten en deze discussie niet ten gronde binnen de andere korpsen hebben gevoerd. 3) ACV TRANSCOM daar geen voorstel heeft rond geformuleerd. 4) ACV TRANSCOM constateert dat dit spelletje al lang genoeg werd gerekt door de overheid die met onnozele uitspraken rond het positieve van het voorstel, alle weer op de lange baan wil schuiven en geen verantwoordelijkheid nemen.

5 5) We dit gingen bekijken met onze leden en dat eventuele consequenties ten gevolge van dit verwijzen naar de Griekse kalender volledig onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering zouden vallen. ACV TRANSCOM zal nu met de kanaalloodsen bekijken welke de best te volgen stappen zijn in dit dossier waar ook de Vlaamse Regering geen verantwoordelijkheid in durft te nemen! VLOOT dossier kinderbijslag Door een foutieve interpretatie van de Nederlandse wetgeving door het sociaal secretariaat in Vlissingen werd tot 2010 de kinderbijslag voor de Nederlandse collega s ten onrechte beschouwd als belastbaar inkomen. De Nederlandse belastingdienst kan bij zulke fouten rechtzettingen doen, maar de verjaringstermijn bedraagt 5 jaar. Concreet betekent dit dat de Nederlandse belastingdienst tot 2007 de nodige rechtzettingen en de eventueel te veel betaalde belasting zal rechtzetten conform de Nederlandse wetgeving. Eerder kregen we definitief de bevestiging rechtzettingen voor de periode voor 2007 niet meer kan gebeuren via de Nederlandse belastingdienst. Aangezien dit gebeurd is onder verantwoordelijkheid van MDK als werkgever, zal MDK de betrokken medewerkers waarvoor geen rechtzetting (meer) mogelijk is via de Nederlandse belastingdienst, vergoeden. Het is de bedoeling om dit te doen zonder nieuwe fiscale gevolgen te creëren voor de betrokken collega s. Daarom wenst men met de betrokken collega s een dading afsluiten. De principes van deze overeenkomst zouden zijn: - Rechtzetten van de te veel betaalde belasting door de foutieve aanrekening van de kinderbijslag voor 2007 inclusief rente zoals gehanteerd door de Nederlandse belastingdienst;

6 - Nagaan in welke mate het hoger belastbaar inkomen gevolgen gehad heeft voor o.a. studietoelage, huursubsidie etc. en een eventueel verschil voor de betrokken periode vergoeden; De gehanteerde principes moeten voor iedereen dezelfde zijn in deze dading. Wat betreft het rechtzetten van de te veel betaalde belastingen door de foutieve aanrekening van de kinderbijslag voor 2007, beschikt MDK over alle noodzakelijke gegevens. Voor het tweede punt, nl.de gevolgen van het hoger belastbaar inkomen, is MDK afhankelijk van bewijsstukken die door de betrokken collega s aangeleverd worden. Om elk dossier per getroffen collega persoonlijk te bespreken zullen zij uitgenodigd worden tot een persoonlijk gesprek in Vlissingen. Mocht dit niet het geval zijn, aarzel niet ons te contacteren. De Vlaamse overheid zal in deze contactmomenten organiseren te Vlissingen op 24 en op 27 juni aanstaande. Indien u in dit geval bent, aarzel niet ofwel het ACV ofwel de medewerker van MDK die verantwoordelijk is voor de afwikkeling te contacteren: Zodra de verschillende dossiers samengesteld zijn, kan overgegaan worden tot het afsluiten van de dadingen. ACV TRANSCOM beet zich vast in dit gecompliceerde dossier vanaf september 2012 en dank zij de niet aflatende medewerking van onze militanten hebben wij een oplossing afgedwongen. Hopelijk heeft MDK hieruit iets geleerd Overleg zo lang het kan, aktie als het moet

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 ACLVB cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 www.aclvb.be PC 326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF NIEUWE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-BUNDELING Versie juni 2014 Bart De Crock Nationaal

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN Eindrapport Jakob De Maeyer Bea Maes &HQWUXPYRRU*H]LQVHQ2UWKRSHGDJRJLHN.8/HXYHQ 0XOWLSOXV 'DQNZRRUG We willen uitdrukkelijk iedereen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie