In deze brochure leert u hen stuk voor stuk kennen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze brochure leert u hen stuk voor stuk kennen."

Transcriptie

1 De publieke en private veiligheidsberoepen Politieambtenaar, agent van politie, militaire politieagent, douane-ambtenaar, bijzondere veldwachter, gemeenschapswacht, veiligheidsagent van een openbare vervoersmaatschappij, bewakingsagent, portier, gemachtigd signaalgever, voetbalsteward, rallysteward: allen hebben een zelfde doelstelling, namelijk uw veiligheid verzekeren. In deze brochure leert u hen stuk voor stuk kennen. V.U.: Jérôme GLORIE, Waterloolaan Brussel Om extra exemplaren van deze brochure te bestellen, kan u een mail sturen naar of een fax sturen naar 02/ Deze brochure kan ook gedownload worden op (rubriek onze publicaties ) Algemene Directie Veiligheid en Preventie Waterloolaan 76 T Brussel F De publieke en private veiligheidsberoepen Zij helpen en beschermen u

2 Politieambtenaar, agent van politie, militaire politieagent, douane-ambtenaar, bijzondere veldwachter, gemeenschapswacht, veiligheidsagent van een openbare vervoersmaatschappij, bewakingsagent, portier, gemachtigd signaalgever, voetbalsteward, rallysteward: allen hebben een zelfde doelstelling, namelijk uw veiligheid verzekeren. De meeste onder hen komt u dagelijks tegen, maar weet u precies wie welke bevoegdheid heeft? Wat ze wel en niet mogen of tot wie u zich moet richten in geval van een klacht? Deze brochure beantwoordt al uw vragen. U vindt er in het kort de wetteksten en reglementering die van kracht zijn voor deze verschillende veiligheidsberoepen. Ik nodig u uit nader kennis te maken met deze verschillende personen. Ze zijn er immers om u te helpen en te beschermen. Veel lees plezier! Patrick DEWAEL Vice-eerste minister en Minister van Binnenlandse Zaken 3

3 Inhoud : Politieambtenaren p. 6 Agenten van politie p. 8 Militaire politieagenten p. 10 Douane-ambtenaren p. 12 Bos- en visserijwachter Bijzondere veldwachter p. 14 Gemeenschapswachten p. 16 Veiligheidsagenten van de openbare vervoersmaatschappijen p. 18 Bewakingsagenten p. 20 Portiers p. 22 Gemachtigde signaalgevers p. 24 Voetbalstewards p. 26 Rallystewards p. 28 5

4 Politieambtenaren De politieambtenaren dragen een blauw uniform met het politielogo (zie foto). De uniformen van de lokale politie en van de federale politie zijn identiek, op één verschil na: voor de lokale politie is de tweede kleur lichtblauw en voor de federale politie is dit okerkleurig. Alle politie ambtenaren dragen een naamplaatje aan de hand waarvan zij geïdentificeerd kunnen worden. De politieambtenaren binnen de lokale politie voeren basispolitiezorg uit en de politieambtenaren van de federale politie staan in voor de gespecialiseerde politieopdrachten. Federale politie Lokale politie De basispolitiezorg omvat: - de wijkwerking: dit is de buurtpolitie die dicht bij de bevolking staat en naar haar noden luistert; - het onthaal: een beschikbaarheid van 24u/24 om klachten in te dienen of de nodige informatie te ontvangen; - de interventie: de onmiddellijke aanwezigheid om personen en goederen te beschermen en de daders van misdrijven te arresteren, maar ook patrouilles voor meer veiligheid; - de politionele slachtofferbejegening: in contact komen met het slachtoffer, naar hem luisteren en hem begeleiden naar de gespecialiseerde diensten; - de lokale opsporing en het lokaal onderzoek: zoeken naar bewijzen en getuigen, het beschermen van de plaatsen waar misdrijven zijn gepleegd, verhoren van verdachten; - de handhaving van de openbare orde: het verzekeren van de rust en de veiligheid van het publiek, maar ook het verdedigen van de individuele vrijheden tijdens manifestaties door aanwezig te zijn of, in voorkomend geval, door te interveniëren; - de verkeersveiligheid: inbreuken voorkomen door aanwezigheid, deelnemen aan controles en, indien nodig, het vaststellen van inbreuken. De opdrachten van de gespecialiseerde politie zijn heel gevarieerd; deze gaan van het bestrijden van de georganiseerde misdaad (bv.: drugshandel) en het inzetten van speciale eenheden (bv.: bij gijzelingen) tot het gebruik van speciale middelen (bv.: helikopters, sproeiwagens, ). De opdrachten en bevoegdheden van politieambtenaren vinden we in de wet op het politieambt. Hierin staat o.a onder welke voorwaarden zij personen en voertuigen mogen fouilleren, identiteitscontroles uitvoeren, overgaan tot arrestatie, tot een huiszoeking en het gebruik van dwang en wapens. Klachten kunnen worden gericht aan: - de korpschef van de lokale politie of de commissaris-generaal van de federale politie; - de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (www.aigpol.be); - het Comité P (parlementaire comité van toezicht op de politiediensten 6 7

5 Agenten van politie Ze dragen hetzelfde uniform als de lokale politie - ambtenaren, maar ze zijn ongewapend. Op hun uniform dragen zij een naamplaatje aan de hand waarvan zij geïdentificeerd kunnen worden. De agenten van politie houden zich hoofdzakelijk bezig met het wegverkeer en het toezicht op de naleving van de gemeentereglementen. Zij zien toe op een vlotte doorstroming van het verkeer, de parkeerregeling en het bestrijden van onburgerlijk gedrag. Zij houden toezicht op de naleving van de gemeentereglementen. Bijvoorbeeld: - verbod op het maaien van gazons op zondag; - nachtlawaai; - het gebruik van de parkeermeters; - de openbare netheid. Klachten kunnen worden gericht aan: - de korpschef van de lokale politie of de commissaris-generaal van de federale politie; - de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (www.aigpol.be); - het Comité P (parlementair comité van toezicht op de politiediensten De agenten van politie hebben een beperkte bevoegdheid. Ze nemen een aantal taken van de inspecteurs over zodat deze zich kunnen bezighouden met eigenlijke politietaken. Ze zijn dus niet bevoegd om opdrachten uit te voeren die tot de exclusieve bevoegdheid van de politieambtenaren behoren, zoals vaststellingen en opsporingen aangaande woninginbraak, overvallen, recherche, enz. Zij kunnen: - aangehouden personen bewaken; - identiteitscontroles uitvoeren; - veiligheidsfouilleringen uitvoeren (om na te gaan of een persoon geen wapen of gevaarlijk voorwerp bij zich draagt); - een proces-verbaal opstellen inzake verkeer; - toezicht houden op de naleving van de gemeentelijke politieverordeningen. 8 9

6 Militaire politieagenten De militaire politieagenten dragen een fluorescerend veiligheidsvest en een zwarte gordel met een wapen, handboeien en een wapenstok. Het logo MP (Military Police) bevindt zich op de voorkant of op de achterkant van hun uniform. De leden van de militaire politie, de MP s, zijn politiebeambten van de krijgsmacht. In geval van problemen, kan de burger zich wenden tot: Korpschef van de Militaire Politie Military Police Group Staf Kwartier Koningin Elisabeth Everestraat 1140 EVERE Tel.: 02/ of 02/ Meer informatie over de Militaire Politie en haar werking vindt u op de website van Defensie. De militaire politieagenten laten de verplaatsingen van militaire konvooien en belangrijke persoonlijkheden van Defensie vlotter verlopen en beschermen het Parlement. Wanneer zij colonnes militaire voertuigen escorteren, hebben zij de bevoegheid van de politie van het wegverkeer. Als u hun bevelen niet opvolgt, kunnen zij een proces-verbaal inzake verkeer opstellen

7 Douane-ambtenaren De douane-ambtenaren dragen een specifiek uniform: een donkerblauwe broek of rok en een lichtblauw hemd met het insigne douane. De douane-ambtenaren staan in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door de buitengrenzen en de veiligheid van de hele logistieke keten te verzekeren. De taken van de douane-ambtenaren zijn: - het verzekeren van de veiligheid van de burgers; - de samenlevering beschermen tegen oneerlijke en onwettige handel; - de concurrentiepositie van Europese bedrijven te verhogen door een vlotte elektronische douane-omgeving - het verzekeren van de veiligheid van alle grensoverschrijdend goederenverkeer. Indien zich een probleem voordoet met een douane-ambtenaar, kan u zich richten tot één van de bevoegde gewestelijke directeurs. De gewestelijke directies kan u contacteren via de volgende links: Antwerpen Brussel Gent Hasselt Luik Bergen FOD FINANCIEN North Galaxy Koning Albert II-laan 33 Bus 37 B-1030 Brussel Algemene inlichtingen: 0257/ / De douane-ambtenaren mogen: - invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer innen; - controles uitvoeren op de openbare weg op boorddocumenten of op illegaal gebruik van rode gasolie; - de bagage van reizigers controleren en controles uitvoeren op het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen. Enkel de opsporingsdiensten en de ambtenaren van de motorbrigades zijn gewapend

8 Bos- en visserijwachter Bijzondere veldwachter Bijzondere veldwachter De bos- en visserijwachters en de bijzondere veldwachters dragen een groen uniform met een embleem en een legitimatiekaart. Zie foto (bijzondere veldwachter). De bos- en visserijwachters zijn ambtenaren die domeinen beschermen die aan de Staat en de Gewesten toebehoren. Het zijn ambtenaren van het bos- of visserijbeheer van het Vlaams of het Waals Gewest. Ze kunnen evenwel ook door particulieren worden aangesteld. In dat geval zijn het geen overheidsambtenaren ook al hebben ze voor de zetel van de rechtbank van eerste aanleg de eed afgelegd. De bijzondere veldwachter wordt uitsluitend door particulieren of overheden aangesteld om toezicht te houden op de landelijk gelegen eigendommen en de jachtgebieden van de aansteller. Daartoe leggen ze de eed af voor de vrederechter en zijn ze bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. beëdigd is (deze informatie staat vermeld op zijn legitimatiekaart, u kunt hem hier dus naar vragen). Hij mag gestolen voorwerpen volgen, maar hij mag geen woningen betreden, tenzij hij vergezeld is van een politieambtenaar die hiertoe bevoegd is. Hij mag geen personen vatten, tenzij in geval van betrapping op heterdaad of bij hulpgeroep van derden. - Voor alle wachters: er kan een klacht worden ingediend bij de procureur des Konings en bij het Comité P; - voor de bijzondere veldwachters: enkel de gouverneur is bevoegd; - voor de bos- en visserijwachters: de dienst Natuur en Bos van het Vlaams Gewest of de Dienst Division Nature et Forêts van het Waals Gewest. - voor de bos- en visserijwachters die door particulieren aangesteld zijn: de gouverneur. Voor de bos- en visserijwachters: - Dienst Natuur en Bos van het Vlaams Gewest - Division Nature et Forêts van het Waals Gewest Voor de bijzondere veldwachters: - bij uw provinciebestuur - wettelijke en reglementaire bepalingen: - Veldwetboek van 7 oktober 1886 (art ) - KB van 8 januari 2006 betreffende het statuut van de bijzondere veldwachters - Wetboek van Strafvordering (art ) De wachters hebben als opdracht te zorgen voor het behoud van beboste en/of niet-beboste eigendommen en toezicht te houden op de jacht en/of de visserij. Deze opdracht behelst het voorkomen en opsporen van overtredingen tegen landeigendommen, bossen en visterreinen (stroperij, vissen buiten de toegestane periode, het kappen van bomen zonder vergunning, houtdiefstal, enz.). De wachters moeten ook de fauna beheren, waarvoor ze een jachtgeweer mogen dragen (bijvoorbeeld om gewond wild te doden). Ze mogen wanbedrijven opsporen en vaststellen, personen ondervragen en een procesverbaal opstellen. De wachter is uitsluitend bevoegd in het gebied waarvoor hij Boswachter 14 15

9 Gemeenschapswachten De gemeenschapswachten dragen een paars uniform, een herkenningsteken en een identificatiekaart met daarop hun naam alsook de naam van hun stad of gemeente. De gemeenschapswachten maken deel uit van de dispositieven die de steden en gemeenten hebben ingesteld om het veiligheidsgevoel en de levenskwaliteit van de burgers te verhogen door een zichtbare aanwezigheid in de openbare plaatsen. De gemeenschapswachten sensibiliseren het publiek aangaande de veiligheid en de criminaliteitspreventie (verspreiden van folders, informatiesessies, enz.) kunnen uitmaken van administratieve sancties (bijv. sluikstort, graffiti, enz.) of van retributies (bijv. parkeermeters,...) De gemeenschapswachten mogen geen enkel dwangmiddel uitoefenen. Zij mogen je enkel verzoeken je gedrag aan te passen, maar hebben geen enkel dwangtoezicht. Hun rol is hoofdzakelijk preventief, informatief en gemoedelijk. Als iemand een feit heeft gepleegd dat aanleiding kan geven tot een administratieve sanctie, kunnen de gemeenschapswachten-vaststellers (herkenbaar aan het embleem op de mouw en aan de vermelding op de badge), voor het opstellen van hun verslag, deze persoon naar zijn identiteitskaart vragen. Richt je in geval van problemen tot de gemeente waartoe de gemeenschapswacht behoort volgens de door deze gemeente ingevoerde procedure. Via het gemeentehuis en met name de dienst gemeenschapswachten. Zie ook de website Zij informeren de politie en de bevoegde gemeentelijke diensten over problemen op vlak van veiligheid, milieu en wegennet. Zij kunnen geen processen-verbaal opstellen inzake verkeer, maar informeren automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en sensibiliseren hen de wegcode na te leven. De gemeenschapswachten zijn gemachtigde toezichthouders die toezien op de veiligheid in de omgeving van de scholen en kinderen helpen bij het veilig oversteken. Zij zijn aanwezig bij culturele evenementen en feesten georganiseerd door de gemeente. Sommige gemeenschapswachten worden ook vaststellers genoemd omdat zij inbreuken op de gemeentelijke reglementen kunnen vaststellen die het voorwerp 16 17

10 Veiligheidsagenten van de openbare vervoersmaatschappijen De veiligheidsagent draagt specifieke werkkledij van zijn vervoersmaatschappij. Hierop staan het logo en de naam van de openbare vervoersmaatschappij, het embleem van de private veiligheid (de V van Vigilis) en de identificatiekaart op naam. De veiligheidsagenten maken deel uit van een openbare vervoersmaatschappij. Zij verzekeren de veiligheid van goederen en personen in de stations en in de metro, tram, trein,... NMBS groep De veiligheidsagenten helpen de veiligheid in het openbaar vervoer te handhaven. Zij voorkomen problemen en zien toe op de naleving van de reglementen. Hij is niet bevoegd buiten de infrastructuur die tot de openbare vervoersmaatschappij behoort. De veiligheidsagent kan niet: - een persoon langer dan 30 minuten vatten; - gewapend zijn, met uitzondering van een neutraliserende spray. - De klachtendienst van de openbare vervoersmaatschappij. - De FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private Veiligheid Waterloolaan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Hoofdstuk III bis van de wet van 10 april In de uitoefening van zijn opdrachten, mag de veiligheidsagent onder bepaalde voorwaarden: - een reiziger die geen geldig vervoersbewijs bezit, uit de zone verwijderen; - veiligheidscontroles uitvoeren om gevaarlijke voorwerpen of voorwerpen die het materiaal van de openbare vervoersmaatschappij kunnen beschadigen, op te sporen (oppervlakkige betasting door een persoon van hetzelfde geslacht); - identiteitscontroles uitvoeren. In sommige bij wet bepaalde gevallen, kan hij een persoon vatten en handboeien gebruiken in afwachting van de komst van de politie. In dat geval moet hij de betrokkene op de hoogte brengen door hem een formulier te overhandigen waarin zijn rechten worden uitgelegd. Groupe SNCB 18 19

11 Bewakingsagenten Identificatiekaart bewaking De meeste bewakingsagenten werken in uniform, sommige in burgerkledij (winkelinspecteur). De kleuren van dit uniform zijn uitsluitend zwart, wit, geel, rood of een mengeling van deze kleuren. Bovendien moet de V van Vigilis erop aangebracht zijn. Zij dienen altijd hun identificatiekaart of een herkenningsteken bij zich te dragen waarop hun naam, de naam van de onderneming waarvoor zij werken en het adres van de exploitatiezetel vermeld staan. De bewakingsagent werkt voor de interne bewakingsdienst van een onderneming of voor een bewakingsonderneming vergund door de Minister van Binnenlandse Zaken. - identiteitscontroles uitvoeren (zeer beperkt); - gemuilkorfde honden aan de leiband gebruiken (deze dienen als afschrikkingmiddel, niet om aan te vallen). Het is een bewakingsagent verboden: - dwang te gebruiken; - handboeien te gebruiken; - fooien te vragen of aan te nemen; - elektronische of telescopische wapenstokken of elke ander verboden wapen te gebruiken; - tussen te komen in een politiek of arbeidsconflict. Wend u tot de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Waterloolaan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ De bewakingsagent kan de volgende opdrachten uitoefenen: - toezicht op goederen om diefstal te voorkomen; - de bescherming van personen (bijvoorbeeld: bodyguard); - toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden; - het beheer van alarmcentrales; - persoonscontrole, bijvoorbeeld toegangscontrole bij de ingang van een gebouw; - het vaststellen van situaties die aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie (bijv. schade aan beplanting in een park); - het begeleiden van scholieren, fietsers of automobilisten die aan een wedstrijd deelnemen. Onder voorbehoud van de naleving van strikte wettelijke voorwaarden, mag een bewakingsagent: - overgaan tot een oppervlakkige betasting van de kledij en handbagage (de controle is vrijwillig en moet gebeuren door een persoon van hetzelfde geslacht); 20 21

12 Portiers Een portier draagt zelden werkkledij. Indien dit wel het geval is, staat hier het embleem van de private veiligheid op (de V van Vigilis). De portier dient altijd op zichtbare wijze een identificatie kaart te dragen, uitgereikt door de FOD Binnenlandse Zaken, met daarop zijn foto, naam en de naam van de onderneming waarvoor hij zijn activiteiten uitoefent. Een portier is een privébewaker die instaat voor de veiligheid aan de in- en uitgang van cafés en dansgelegenheden. De portier ontzegt gewelddadige of aangeschoten personen de toegang en ziet erop toe dat niemand het café, de discotheek, de concertzaal,... binnengaat met gevaarlijke voorwerpen. In geval van een vechtpartij, komt hij tussen om de harmonie te herstellen, om de ruziezoekers uit elkaar te halen en, indien nodig, uit het etablissement te verwijderen. Een portier mag geen: - klanten de toegang weigeren op basis van discriminatie, dus op basis van huidskleur, nationaliteit of geloofsovertuiging; - identiteitsdocumenten van klanten vragen (ook niet om na te gaan of een klant lid is of meerderjarig); - geweld of dwang gebruiken; - handboeien, wapens, elektronische of telescopische wapenstokken, honden gebruiken; - fooien vragen of aannemen; - uitgangscontrole doen (bijv.: zelf handbagage controleren). FOD Binnenlandse Zaken / Algemene Directie Veiligheid en Preventie / Directie Private Veiligheid Waterloolaan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ De portier kan, onder bepaalde strikte voorwaarden: - een oppervlakkige controle van kledij en handbagage uitvoeren om naar wapens of gevaarlijke voorwerpen te zoeken. Maar uitsluitend als de klant akkoord gaat en mits het een persoon van hetzelfde geslacht betreft; - de toegang weigeren aan een klant die zich tegen de controle verzet of aan een klant die zich heeft misdragen tijdens een vorig bezoek; - een klant uit het etablissement verwijderen die ongepast gedrag vertoont, evenwel zonder gebruik van geweld of dwang. Griffioen Security 22 23

13 Gemachtigde signaalgevers De gemachtigde signaalgevers dragen een reflecterend vest. Om de linkerarm dragen ze een band in de nationale kleuren en in zwarte letters (op de gele strook), het woord signaalgever. Zij zijn in het bezit van een signaalplaatje C3. Indien u een probleem heeft met een signaalgever, kan u zich begeven naar de lokale politie. U kan meer informatie rond de seingevers vinden op de site van de Koninklijke Belgische Wielerbond (rubriek: Reglementen / Seingevers). De signaalgevers zijn vrijwilligers, gemachtigd door de burgemeester. Zij staan in voor een veilige doortocht van de wielrenners. Hoe kunnen ze me helpen? De signaalgever legt het verkeer stil bij het naderen van de renners, vanaf het moment dat de wagen met rode vlag (begin wedstrijd) langs komt totdat de wagen met groene vlag voorbij is (einde wedstrijd). Tijdens de wedstrijd staan zij in voor de veiligheid van zowel de renners als de toeschouwers en de overige weggebruikers. Buiten de situatie van een veilige doortocht van de wielrenners, moet de signaalhouder zich onthouden van het geven van enige aanwijzing of bevel. Hij heeft dus geen politiebevoegdheid en mag dus niet overgaan tot het regelen van het verkeer. Indien de signaalgever het teken tot stoppen heeft aangegeven (bij doortocht van de wielrenners) en de bestuurder weigert hieraan gevolg te geven, kan de signaalgever daarvan de politie inlichten. Hij kan dus zelf geen proces-verbaal opstellen, maar wel een aangifte doen bij de politie die dan een proces-verbaal kan opstellen

14 Voetbalstewards De stewards dragen een oranje fluovest met het opschrift STEWARD. De voetbalstewards zijn meestal vrijwilligers van voetbalclubs waar zij de veiligheid van de toeschouwers verzekeren tijdens voetbalwedstrijden. Zij krijgen een specifieke opleiding. De stewards zijn er om ervoor te zorgen dat een wedstrijd een feest is en blijft. - zij zorgen voor het onthaal van de toeschouwers en voor de begeleiding naar hun plaatsen. Ze zien erop toe dat het publiek geen toegang krijgt tot de niet voor het publiek toegankelijke zones; - zij verstrekken het publiek alle nuttige informatie met betrekking tot de organisatie, de infrastructuur en de hulpdiensten; - ze delen de hulp- en politiediensten alle informatie mee betreffende de toeschouwers die de orde kunnen verstoren, die een inbreuk plegen op de voetbalwet of die hulp nodig hebben; - ze zien erop toe dat de toegang- en evacuatiewegen permanent vrijgehouden worden; - ze nemen alle passende maatregelen in afwachting van de hulp- en politiediensten. De stewards hebben opleidingen gevolgd om preventief op te treden in elke situatie die de openbare orde kan bedreigen, alsook basis hulpverlening. Ze kunnen verzoeken om afgifte van voorwerpen die de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren (bijvoorbeeld Bengaals vuurwerk). Zij kunnen de toegang tot het stadion weigeren: - aan iedereen die zich tegen de controle verzet; - aan iedereen die weigert een gevaarlijk voorwerp af te geven; - aan elke persoon die het voorwerp uitmaakt van een stadionverbod. De burger kan zich tot één van de volgende instanties wenden: - de club waartoe de steward behoort; - de KBVB; - de politie; - de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken. Meer info over de stewards en hun werking is te vinden op de website van de KBVB: supporters Veiligheid & stewards De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en handbagage te onderwerpen

15 Rallystewards De stewards dragen een reflecterend fluohesje (blauw, geel of oranje in functie van de betrokken autosportfederatie) met het opschrift STEWARD of SECURITY. De rallystewards worden aangeworven door de organisatoren van een autorally. Ze staan verspreid langs het rallyparcours om de begeleiding en de veiligheid van de toeschouwers te verzekeren. Zij vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de organisator van de rally. U kunt zich richten tot de veiligheidsverantwoordelijke van de rally of tot zijn dichtstbijzijnde afgevaardigde op het terrein, met name de veiligheidschef van de klassementsproef waar het probleem zich stelt. Meer info over deze functie kan u verkrijgen bij de autosportfederaties: - ASAF (Association Sportive Automobile Francophone), - VAS (Vlaamse Auto-Sportvereniging), - RACB (Royal Automobile Club de Belgique), of bij de Rallycommissie (Hertogsstraat 53, te 1000 Brussel). De stewards zijn belast met de volgende opdrachten: - het ontvangen van het publiek; - het verstrekken van veiligheidsadvies aan het publiek; - het signaleren aan het publiek van de verboden toegangszones en het leiden van het publiek naar de zones die toegankelijk zijn; - het informeren van het publiek m.b.t. de parkeermogelijkheden, de mogelijke gevaren, de sanitaire, medische en veiligheidsinfrastructuur; - het verwittigen van de veiligheidschefs en de ordediensten wanneer zij risicosituaties vaststellen. Ze beschikken over geen enkele politiebevoegdheid en mogen daarom geen dwangmiddelen gebruiken. Hun actiemiddel is de communicatie naar het publiek

16

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

De rechten van de arrestant. Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie.

De rechten van de arrestant. Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie. De rechten van de arrestant Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie. Voorwoord Als je regelmatig deelneemt aan betogingen of vormen van

Nadere informatie

www.besafe.be VOORKOM WINKELDIEFSTAL informatiebrochure voor zelfstandige ondernemers

www.besafe.be VOORKOM WINKELDIEFSTAL informatiebrochure voor zelfstandige ondernemers www.besafe.be VOORKOM WINKELDIEFSTAL informatiebrochure voor zelfstandige ondernemers Inhoudstafel 1. Wat is winkeldiefstal? 3 2. Hoe vermijdt u winkeldiefstal? 3 2.1. Voor openingstijd 3 2.2. Tijdens

Nadere informatie

Handleiding diefstal uit voertuigen

Handleiding diefstal uit voertuigen Handleiding diefstal uit voertuigen Inhoud I. Inleiding... 1 II. Diefstal uit voertuigen onder de loep... 2 A. Omschrijving van het fenomeen... 2 B. Een criminografische blik op het fenomeen... 2 C. Bestraffing...

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

OMGAAN MET BODEMVONDSTEN OPGRAVINGEN WO I

OMGAAN MET BODEMVONDSTEN OPGRAVINGEN WO I OMGAAN MET BODEMVONDSTEN OPGRAVINGEN WO I Om tegemoet te komen aan de vragen van de gemeentebesturen en politiediensten met betrekking tot opgravingen uit de Eerste Wereldoorlog werd op initiatief van

Nadere informatie

FACULTEIT. de politie: politiezone Gent. tens Nele. door Mert (00707617) Promotor:

FACULTEIT. de politie: politiezone Gent. tens Nele. door Mert (00707617) Promotor: FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID de Agressiee tegen politie: perceptie van politieambtenarenn binnen politiezone Gent. Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de criminologische wetenschappen

Nadere informatie

Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving

Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving Inhoudstafel Voorafgaande mededeling... 7 De omzendbrief van 29/10/10 over de toepassing van de wapenwetgeving wordt hierbij ingetrokken en vervangen

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. OPDRACHT 1 2. PROBLEEMSTELLING 1 3. ONDERZOEKSDADEN 1

INHOUDSTAFEL 1. OPDRACHT 1 2. PROBLEEMSTELLING 1 3. ONDERZOEKSDADEN 1 INHOUDSTAFEL BEHEER VAN DE GEBEURTENISSEN DIE ZICH HEBBEN VOORGEDAAN OP DE SITE VAN DE ONDERNEMING MEISTER BENELUX IN SPRIMONT ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Openbare notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen;

Nadere informatie

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training. Uw partner in professionalisme. 1 ste officiële trainingsschool voor bewaking, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken Trainingsschool

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

brochure Bouwwerven NL DEF 13/02/07 16:06 Page 1 www.besafe.be Voorkom diefstallen op uw werf

brochure Bouwwerven NL DEF 13/02/07 16:06 Page 1 www.besafe.be Voorkom diefstallen op uw werf www.besafe.be Voorkom diefstallen op uw werf Voorwoord Diefstal en vandalisme op werven zijn een onmiskenbaar probleem. Om dit doeltreffend aan te pakken, geldt (hier) meer dan ooit de regel veiligheid,

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Geachte lezer,

Nadere informatie

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 FUIVEN MOET KUNNEN OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 Inhoudstafel /00 /01 /01 /02 VOOR DE FUIF VOOR DE FUIF DE DAG ZELF 01 Inleiding 05 Fuiven in Zottegem 05 O2 Voorwoord 05 Voorzitter

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.3 AANGIFTE DOEN deel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld, hoger management, leidinggevenden, beleidsmedewerkers,

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie