In deze brochure leert u hen stuk voor stuk kennen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze brochure leert u hen stuk voor stuk kennen."

Transcriptie

1 De publieke en private veiligheidsberoepen Politieambtenaar, agent van politie, militaire politieagent, douane-ambtenaar, bijzondere veldwachter, gemeenschapswacht, veiligheidsagent van een openbare vervoersmaatschappij, bewakingsagent, portier, gemachtigd signaalgever, voetbalsteward, rallysteward: allen hebben een zelfde doelstelling, namelijk uw veiligheid verzekeren. In deze brochure leert u hen stuk voor stuk kennen. V.U.: Jérôme GLORIE, Waterloolaan Brussel Om extra exemplaren van deze brochure te bestellen, kan u een mail sturen naar of een fax sturen naar 02/ Deze brochure kan ook gedownload worden op (rubriek onze publicaties ) Algemene Directie Veiligheid en Preventie Waterloolaan 76 T Brussel F De publieke en private veiligheidsberoepen Zij helpen en beschermen u

2 Politieambtenaar, agent van politie, militaire politieagent, douane-ambtenaar, bijzondere veldwachter, gemeenschapswacht, veiligheidsagent van een openbare vervoersmaatschappij, bewakingsagent, portier, gemachtigd signaalgever, voetbalsteward, rallysteward: allen hebben een zelfde doelstelling, namelijk uw veiligheid verzekeren. De meeste onder hen komt u dagelijks tegen, maar weet u precies wie welke bevoegdheid heeft? Wat ze wel en niet mogen of tot wie u zich moet richten in geval van een klacht? Deze brochure beantwoordt al uw vragen. U vindt er in het kort de wetteksten en reglementering die van kracht zijn voor deze verschillende veiligheidsberoepen. Ik nodig u uit nader kennis te maken met deze verschillende personen. Ze zijn er immers om u te helpen en te beschermen. Veel lees plezier! Patrick DEWAEL Vice-eerste minister en Minister van Binnenlandse Zaken 3

3 Inhoud : Politieambtenaren p. 6 Agenten van politie p. 8 Militaire politieagenten p. 10 Douane-ambtenaren p. 12 Bos- en visserijwachter Bijzondere veldwachter p. 14 Gemeenschapswachten p. 16 Veiligheidsagenten van de openbare vervoersmaatschappijen p. 18 Bewakingsagenten p. 20 Portiers p. 22 Gemachtigde signaalgevers p. 24 Voetbalstewards p. 26 Rallystewards p. 28 5

4 Politieambtenaren De politieambtenaren dragen een blauw uniform met het politielogo (zie foto). De uniformen van de lokale politie en van de federale politie zijn identiek, op één verschil na: voor de lokale politie is de tweede kleur lichtblauw en voor de federale politie is dit okerkleurig. Alle politie ambtenaren dragen een naamplaatje aan de hand waarvan zij geïdentificeerd kunnen worden. De politieambtenaren binnen de lokale politie voeren basispolitiezorg uit en de politieambtenaren van de federale politie staan in voor de gespecialiseerde politieopdrachten. Federale politie Lokale politie De basispolitiezorg omvat: - de wijkwerking: dit is de buurtpolitie die dicht bij de bevolking staat en naar haar noden luistert; - het onthaal: een beschikbaarheid van 24u/24 om klachten in te dienen of de nodige informatie te ontvangen; - de interventie: de onmiddellijke aanwezigheid om personen en goederen te beschermen en de daders van misdrijven te arresteren, maar ook patrouilles voor meer veiligheid; - de politionele slachtofferbejegening: in contact komen met het slachtoffer, naar hem luisteren en hem begeleiden naar de gespecialiseerde diensten; - de lokale opsporing en het lokaal onderzoek: zoeken naar bewijzen en getuigen, het beschermen van de plaatsen waar misdrijven zijn gepleegd, verhoren van verdachten; - de handhaving van de openbare orde: het verzekeren van de rust en de veiligheid van het publiek, maar ook het verdedigen van de individuele vrijheden tijdens manifestaties door aanwezig te zijn of, in voorkomend geval, door te interveniëren; - de verkeersveiligheid: inbreuken voorkomen door aanwezigheid, deelnemen aan controles en, indien nodig, het vaststellen van inbreuken. De opdrachten van de gespecialiseerde politie zijn heel gevarieerd; deze gaan van het bestrijden van de georganiseerde misdaad (bv.: drugshandel) en het inzetten van speciale eenheden (bv.: bij gijzelingen) tot het gebruik van speciale middelen (bv.: helikopters, sproeiwagens, ). De opdrachten en bevoegdheden van politieambtenaren vinden we in de wet op het politieambt. Hierin staat o.a onder welke voorwaarden zij personen en voertuigen mogen fouilleren, identiteitscontroles uitvoeren, overgaan tot arrestatie, tot een huiszoeking en het gebruik van dwang en wapens. Klachten kunnen worden gericht aan: - de korpschef van de lokale politie of de commissaris-generaal van de federale politie; - de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie ( - het Comité P (parlementaire comité van toezicht op de politiediensten

5 Agenten van politie Ze dragen hetzelfde uniform als de lokale politie - ambtenaren, maar ze zijn ongewapend. Op hun uniform dragen zij een naamplaatje aan de hand waarvan zij geïdentificeerd kunnen worden. De agenten van politie houden zich hoofdzakelijk bezig met het wegverkeer en het toezicht op de naleving van de gemeentereglementen. Zij zien toe op een vlotte doorstroming van het verkeer, de parkeerregeling en het bestrijden van onburgerlijk gedrag. Zij houden toezicht op de naleving van de gemeentereglementen. Bijvoorbeeld: - verbod op het maaien van gazons op zondag; - nachtlawaai; - het gebruik van de parkeermeters; - de openbare netheid. Klachten kunnen worden gericht aan: - de korpschef van de lokale politie of de commissaris-generaal van de federale politie; - de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie ( - het Comité P (parlementair comité van toezicht op de politiediensten De agenten van politie hebben een beperkte bevoegdheid. Ze nemen een aantal taken van de inspecteurs over zodat deze zich kunnen bezighouden met eigenlijke politietaken. Ze zijn dus niet bevoegd om opdrachten uit te voeren die tot de exclusieve bevoegdheid van de politieambtenaren behoren, zoals vaststellingen en opsporingen aangaande woninginbraak, overvallen, recherche, enz. Zij kunnen: - aangehouden personen bewaken; - identiteitscontroles uitvoeren; - veiligheidsfouilleringen uitvoeren (om na te gaan of een persoon geen wapen of gevaarlijk voorwerp bij zich draagt); - een proces-verbaal opstellen inzake verkeer; - toezicht houden op de naleving van de gemeentelijke politieverordeningen. 8 9

6 Militaire politieagenten De militaire politieagenten dragen een fluorescerend veiligheidsvest en een zwarte gordel met een wapen, handboeien en een wapenstok. Het logo MP (Military Police) bevindt zich op de voorkant of op de achterkant van hun uniform. De leden van de militaire politie, de MP s, zijn politiebeambten van de krijgsmacht. In geval van problemen, kan de burger zich wenden tot: Korpschef van de Militaire Politie Military Police Group Staf Kwartier Koningin Elisabeth Everestraat 1140 EVERE Tel.: 02/ of 02/ Meer informatie over de Militaire Politie en haar werking vindt u op de website van Defensie. De militaire politieagenten laten de verplaatsingen van militaire konvooien en belangrijke persoonlijkheden van Defensie vlotter verlopen en beschermen het Parlement. Wanneer zij colonnes militaire voertuigen escorteren, hebben zij de bevoegheid van de politie van het wegverkeer. Als u hun bevelen niet opvolgt, kunnen zij een proces-verbaal inzake verkeer opstellen

7 Douane-ambtenaren De douane-ambtenaren dragen een specifiek uniform: een donkerblauwe broek of rok en een lichtblauw hemd met het insigne douane. De douane-ambtenaren staan in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door de buitengrenzen en de veiligheid van de hele logistieke keten te verzekeren. De taken van de douane-ambtenaren zijn: - het verzekeren van de veiligheid van de burgers; - de samenlevering beschermen tegen oneerlijke en onwettige handel; - de concurrentiepositie van Europese bedrijven te verhogen door een vlotte elektronische douane-omgeving - het verzekeren van de veiligheid van alle grensoverschrijdend goederenverkeer. Indien zich een probleem voordoet met een douane-ambtenaar, kan u zich richten tot één van de bevoegde gewestelijke directeurs. De gewestelijke directies kan u contacteren via de volgende links: Antwerpen Brussel Gent Hasselt Luik Bergen FOD FINANCIEN North Galaxy Koning Albert II-laan 33 Bus 37 B-1030 Brussel Algemene inlichtingen: 0257/ / De douane-ambtenaren mogen: - invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer innen; - controles uitvoeren op de openbare weg op boorddocumenten of op illegaal gebruik van rode gasolie; - de bagage van reizigers controleren en controles uitvoeren op het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen. Enkel de opsporingsdiensten en de ambtenaren van de motorbrigades zijn gewapend

8 Bos- en visserijwachter Bijzondere veldwachter Bijzondere veldwachter De bos- en visserijwachters en de bijzondere veldwachters dragen een groen uniform met een embleem en een legitimatiekaart. Zie foto (bijzondere veldwachter). De bos- en visserijwachters zijn ambtenaren die domeinen beschermen die aan de Staat en de Gewesten toebehoren. Het zijn ambtenaren van het bos- of visserijbeheer van het Vlaams of het Waals Gewest. Ze kunnen evenwel ook door particulieren worden aangesteld. In dat geval zijn het geen overheidsambtenaren ook al hebben ze voor de zetel van de rechtbank van eerste aanleg de eed afgelegd. De bijzondere veldwachter wordt uitsluitend door particulieren of overheden aangesteld om toezicht te houden op de landelijk gelegen eigendommen en de jachtgebieden van de aansteller. Daartoe leggen ze de eed af voor de vrederechter en zijn ze bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. beëdigd is (deze informatie staat vermeld op zijn legitimatiekaart, u kunt hem hier dus naar vragen). Hij mag gestolen voorwerpen volgen, maar hij mag geen woningen betreden, tenzij hij vergezeld is van een politieambtenaar die hiertoe bevoegd is. Hij mag geen personen vatten, tenzij in geval van betrapping op heterdaad of bij hulpgeroep van derden. - Voor alle wachters: er kan een klacht worden ingediend bij de procureur des Konings en bij het Comité P; - voor de bijzondere veldwachters: enkel de gouverneur is bevoegd; - voor de bos- en visserijwachters: de dienst Natuur en Bos van het Vlaams Gewest of de Dienst Division Nature et Forêts van het Waals Gewest. - voor de bos- en visserijwachters die door particulieren aangesteld zijn: de gouverneur. Voor de bos- en visserijwachters: - Dienst Natuur en Bos van het Vlaams Gewest - Division Nature et Forêts van het Waals Gewest Voor de bijzondere veldwachters: - bij uw provinciebestuur - wettelijke en reglementaire bepalingen: - Veldwetboek van 7 oktober 1886 (art ) - KB van 8 januari 2006 betreffende het statuut van de bijzondere veldwachters - Wetboek van Strafvordering (art ) De wachters hebben als opdracht te zorgen voor het behoud van beboste en/of niet-beboste eigendommen en toezicht te houden op de jacht en/of de visserij. Deze opdracht behelst het voorkomen en opsporen van overtredingen tegen landeigendommen, bossen en visterreinen (stroperij, vissen buiten de toegestane periode, het kappen van bomen zonder vergunning, houtdiefstal, enz.). De wachters moeten ook de fauna beheren, waarvoor ze een jachtgeweer mogen dragen (bijvoorbeeld om gewond wild te doden). Ze mogen wanbedrijven opsporen en vaststellen, personen ondervragen en een procesverbaal opstellen. De wachter is uitsluitend bevoegd in het gebied waarvoor hij Boswachter 14 15

9 Gemeenschapswachten De gemeenschapswachten dragen een paars uniform, een herkenningsteken en een identificatiekaart met daarop hun naam alsook de naam van hun stad of gemeente. De gemeenschapswachten maken deel uit van de dispositieven die de steden en gemeenten hebben ingesteld om het veiligheidsgevoel en de levenskwaliteit van de burgers te verhogen door een zichtbare aanwezigheid in de openbare plaatsen. De gemeenschapswachten sensibiliseren het publiek aangaande de veiligheid en de criminaliteitspreventie (verspreiden van folders, informatiesessies, enz.) kunnen uitmaken van administratieve sancties (bijv. sluikstort, graffiti, enz.) of van retributies (bijv. parkeermeters,...) De gemeenschapswachten mogen geen enkel dwangmiddel uitoefenen. Zij mogen je enkel verzoeken je gedrag aan te passen, maar hebben geen enkel dwangtoezicht. Hun rol is hoofdzakelijk preventief, informatief en gemoedelijk. Als iemand een feit heeft gepleegd dat aanleiding kan geven tot een administratieve sanctie, kunnen de gemeenschapswachten-vaststellers (herkenbaar aan het embleem op de mouw en aan de vermelding op de badge), voor het opstellen van hun verslag, deze persoon naar zijn identiteitskaart vragen. Richt je in geval van problemen tot de gemeente waartoe de gemeenschapswacht behoort volgens de door deze gemeente ingevoerde procedure. Via het gemeentehuis en met name de dienst gemeenschapswachten. Zie ook de website Zij informeren de politie en de bevoegde gemeentelijke diensten over problemen op vlak van veiligheid, milieu en wegennet. Zij kunnen geen processen-verbaal opstellen inzake verkeer, maar informeren automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en sensibiliseren hen de wegcode na te leven. De gemeenschapswachten zijn gemachtigde toezichthouders die toezien op de veiligheid in de omgeving van de scholen en kinderen helpen bij het veilig oversteken. Zij zijn aanwezig bij culturele evenementen en feesten georganiseerd door de gemeente. Sommige gemeenschapswachten worden ook vaststellers genoemd omdat zij inbreuken op de gemeentelijke reglementen kunnen vaststellen die het voorwerp 16 17

10 Veiligheidsagenten van de openbare vervoersmaatschappijen De veiligheidsagent draagt specifieke werkkledij van zijn vervoersmaatschappij. Hierop staan het logo en de naam van de openbare vervoersmaatschappij, het embleem van de private veiligheid (de V van Vigilis) en de identificatiekaart op naam. De veiligheidsagenten maken deel uit van een openbare vervoersmaatschappij. Zij verzekeren de veiligheid van goederen en personen in de stations en in de metro, tram, trein,... NMBS groep De veiligheidsagenten helpen de veiligheid in het openbaar vervoer te handhaven. Zij voorkomen problemen en zien toe op de naleving van de reglementen. Hij is niet bevoegd buiten de infrastructuur die tot de openbare vervoersmaatschappij behoort. De veiligheidsagent kan niet: - een persoon langer dan 30 minuten vatten; - gewapend zijn, met uitzondering van een neutraliserende spray. - De klachtendienst van de openbare vervoersmaatschappij. - De FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private Veiligheid Waterloolaan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Hoofdstuk III bis van de wet van 10 april In de uitoefening van zijn opdrachten, mag de veiligheidsagent onder bepaalde voorwaarden: - een reiziger die geen geldig vervoersbewijs bezit, uit de zone verwijderen; - veiligheidscontroles uitvoeren om gevaarlijke voorwerpen of voorwerpen die het materiaal van de openbare vervoersmaatschappij kunnen beschadigen, op te sporen (oppervlakkige betasting door een persoon van hetzelfde geslacht); - identiteitscontroles uitvoeren. In sommige bij wet bepaalde gevallen, kan hij een persoon vatten en handboeien gebruiken in afwachting van de komst van de politie. In dat geval moet hij de betrokkene op de hoogte brengen door hem een formulier te overhandigen waarin zijn rechten worden uitgelegd. Groupe SNCB 18 19

11 Bewakingsagenten Identificatiekaart bewaking De meeste bewakingsagenten werken in uniform, sommige in burgerkledij (winkelinspecteur). De kleuren van dit uniform zijn uitsluitend zwart, wit, geel, rood of een mengeling van deze kleuren. Bovendien moet de V van Vigilis erop aangebracht zijn. Zij dienen altijd hun identificatiekaart of een herkenningsteken bij zich te dragen waarop hun naam, de naam van de onderneming waarvoor zij werken en het adres van de exploitatiezetel vermeld staan. De bewakingsagent werkt voor de interne bewakingsdienst van een onderneming of voor een bewakingsonderneming vergund door de Minister van Binnenlandse Zaken. - identiteitscontroles uitvoeren (zeer beperkt); - gemuilkorfde honden aan de leiband gebruiken (deze dienen als afschrikkingmiddel, niet om aan te vallen). Het is een bewakingsagent verboden: - dwang te gebruiken; - handboeien te gebruiken; - fooien te vragen of aan te nemen; - elektronische of telescopische wapenstokken of elke ander verboden wapen te gebruiken; - tussen te komen in een politiek of arbeidsconflict. Wend u tot de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Waterloolaan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ De bewakingsagent kan de volgende opdrachten uitoefenen: - toezicht op goederen om diefstal te voorkomen; - de bescherming van personen (bijvoorbeeld: bodyguard); - toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden; - het beheer van alarmcentrales; - persoonscontrole, bijvoorbeeld toegangscontrole bij de ingang van een gebouw; - het vaststellen van situaties die aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie (bijv. schade aan beplanting in een park); - het begeleiden van scholieren, fietsers of automobilisten die aan een wedstrijd deelnemen. Onder voorbehoud van de naleving van strikte wettelijke voorwaarden, mag een bewakingsagent: - overgaan tot een oppervlakkige betasting van de kledij en handbagage (de controle is vrijwillig en moet gebeuren door een persoon van hetzelfde geslacht); 20 21

12 Portiers Een portier draagt zelden werkkledij. Indien dit wel het geval is, staat hier het embleem van de private veiligheid op (de V van Vigilis). De portier dient altijd op zichtbare wijze een identificatie kaart te dragen, uitgereikt door de FOD Binnenlandse Zaken, met daarop zijn foto, naam en de naam van de onderneming waarvoor hij zijn activiteiten uitoefent. Een portier is een privébewaker die instaat voor de veiligheid aan de in- en uitgang van cafés en dansgelegenheden. De portier ontzegt gewelddadige of aangeschoten personen de toegang en ziet erop toe dat niemand het café, de discotheek, de concertzaal,... binnengaat met gevaarlijke voorwerpen. In geval van een vechtpartij, komt hij tussen om de harmonie te herstellen, om de ruziezoekers uit elkaar te halen en, indien nodig, uit het etablissement te verwijderen. Een portier mag geen: - klanten de toegang weigeren op basis van discriminatie, dus op basis van huidskleur, nationaliteit of geloofsovertuiging; - identiteitsdocumenten van klanten vragen (ook niet om na te gaan of een klant lid is of meerderjarig); - geweld of dwang gebruiken; - handboeien, wapens, elektronische of telescopische wapenstokken, honden gebruiken; - fooien vragen of aannemen; - uitgangscontrole doen (bijv.: zelf handbagage controleren). FOD Binnenlandse Zaken / Algemene Directie Veiligheid en Preventie / Directie Private Veiligheid Waterloolaan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ De portier kan, onder bepaalde strikte voorwaarden: - een oppervlakkige controle van kledij en handbagage uitvoeren om naar wapens of gevaarlijke voorwerpen te zoeken. Maar uitsluitend als de klant akkoord gaat en mits het een persoon van hetzelfde geslacht betreft; - de toegang weigeren aan een klant die zich tegen de controle verzet of aan een klant die zich heeft misdragen tijdens een vorig bezoek; - een klant uit het etablissement verwijderen die ongepast gedrag vertoont, evenwel zonder gebruik van geweld of dwang. Griffioen Security 22 23

13 Gemachtigde signaalgevers De gemachtigde signaalgevers dragen een reflecterend vest. Om de linkerarm dragen ze een band in de nationale kleuren en in zwarte letters (op de gele strook), het woord signaalgever. Zij zijn in het bezit van een signaalplaatje C3. Indien u een probleem heeft met een signaalgever, kan u zich begeven naar de lokale politie. U kan meer informatie rond de seingevers vinden op de site van de Koninklijke Belgische Wielerbond (rubriek: Reglementen / Seingevers). De signaalgevers zijn vrijwilligers, gemachtigd door de burgemeester. Zij staan in voor een veilige doortocht van de wielrenners. Hoe kunnen ze me helpen? De signaalgever legt het verkeer stil bij het naderen van de renners, vanaf het moment dat de wagen met rode vlag (begin wedstrijd) langs komt totdat de wagen met groene vlag voorbij is (einde wedstrijd). Tijdens de wedstrijd staan zij in voor de veiligheid van zowel de renners als de toeschouwers en de overige weggebruikers. Buiten de situatie van een veilige doortocht van de wielrenners, moet de signaalhouder zich onthouden van het geven van enige aanwijzing of bevel. Hij heeft dus geen politiebevoegdheid en mag dus niet overgaan tot het regelen van het verkeer. Indien de signaalgever het teken tot stoppen heeft aangegeven (bij doortocht van de wielrenners) en de bestuurder weigert hieraan gevolg te geven, kan de signaalgever daarvan de politie inlichten. Hij kan dus zelf geen proces-verbaal opstellen, maar wel een aangifte doen bij de politie die dan een proces-verbaal kan opstellen

14 Voetbalstewards De stewards dragen een oranje fluovest met het opschrift STEWARD. De voetbalstewards zijn meestal vrijwilligers van voetbalclubs waar zij de veiligheid van de toeschouwers verzekeren tijdens voetbalwedstrijden. Zij krijgen een specifieke opleiding. De stewards zijn er om ervoor te zorgen dat een wedstrijd een feest is en blijft. - zij zorgen voor het onthaal van de toeschouwers en voor de begeleiding naar hun plaatsen. Ze zien erop toe dat het publiek geen toegang krijgt tot de niet voor het publiek toegankelijke zones; - zij verstrekken het publiek alle nuttige informatie met betrekking tot de organisatie, de infrastructuur en de hulpdiensten; - ze delen de hulp- en politiediensten alle informatie mee betreffende de toeschouwers die de orde kunnen verstoren, die een inbreuk plegen op de voetbalwet of die hulp nodig hebben; - ze zien erop toe dat de toegang- en evacuatiewegen permanent vrijgehouden worden; - ze nemen alle passende maatregelen in afwachting van de hulp- en politiediensten. De stewards hebben opleidingen gevolgd om preventief op te treden in elke situatie die de openbare orde kan bedreigen, alsook basis hulpverlening. Ze kunnen verzoeken om afgifte van voorwerpen die de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren (bijvoorbeeld Bengaals vuurwerk). Zij kunnen de toegang tot het stadion weigeren: - aan iedereen die zich tegen de controle verzet; - aan iedereen die weigert een gevaarlijk voorwerp af te geven; - aan elke persoon die het voorwerp uitmaakt van een stadionverbod. De burger kan zich tot één van de volgende instanties wenden: - de club waartoe de steward behoort; - de KBVB; - de politie; - de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken. Meer info over de stewards en hun werking is te vinden op de website van de KBVB: supporters Veiligheid & stewards De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en handbagage te onderwerpen

15 Rallystewards De stewards dragen een reflecterend fluohesje (blauw, geel of oranje in functie van de betrokken autosportfederatie) met het opschrift STEWARD of SECURITY. De rallystewards worden aangeworven door de organisatoren van een autorally. Ze staan verspreid langs het rallyparcours om de begeleiding en de veiligheid van de toeschouwers te verzekeren. Zij vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de organisator van de rally. U kunt zich richten tot de veiligheidsverantwoordelijke van de rally of tot zijn dichtstbijzijnde afgevaardigde op het terrein, met name de veiligheidschef van de klassementsproef waar het probleem zich stelt. Meer info over deze functie kan u verkrijgen bij de autosportfederaties: - ASAF (Association Sportive Automobile Francophone), - VAS (Vlaamse Auto-Sportvereniging), - RACB (Royal Automobile Club de Belgique), of bij de Rallycommissie (Hertogsstraat 53, te 1000 Brussel). De stewards zijn belast met de volgende opdrachten: - het ontvangen van het publiek; - het verstrekken van veiligheidsadvies aan het publiek; - het signaleren aan het publiek van de verboden toegangszones en het leiden van het publiek naar de zones die toegankelijk zijn; - het informeren van het publiek m.b.t. de parkeermogelijkheden, de mogelijke gevaren, de sanitaire, medische en veiligheidsinfrastructuur; - het verwittigen van de veiligheidschefs en de ordediensten wanneer zij risicosituaties vaststellen. Ze beschikken over geen enkele politiebevoegdheid en mogen daarom geen dwangmiddelen gebruiken. Hun actiemiddel is de communicatie naar het publiek

16

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten Identificatiekaart bewakingsagent Elke bewakingsagent draagt verplicht een identificatiekaart bij zich, die niet verward mag worden met de nationale

Nadere informatie

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1/6 Bijlage 1: Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1. Datum aanvraag: ------------------------------------------ Gegevens over het evenement

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 15 MEI 2007. - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Bron : BINNENLANDSE

Nadere informatie

BIJZONDERE OPLEIDING IN DE BEWAKINGSSECTOR

BIJZONDERE OPLEIDING IN DE BEWAKINGSSECTOR BIJZONDERE OPLEIDING IN DE BEWAKINGSSECTOR PERSOONSCONTROLE RECHT INZONDERHEID DE SPECIFIEKE BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAKINGSAGENT MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van de wet op de gemeenschapswachten van 15 mei 2007 (gewijzigd door Wet houdende diverse bepalingen van 24 juli 2008).

Gecoördineerde versie van de wet op de gemeenschapswachten van 15 mei 2007 (gewijzigd door Wet houdende diverse bepalingen van 24 juli 2008). Gecoördineerde versie van de wet op de gemeenschapswachten van 15 mei 2007 (gewijzigd door Wet houdende diverse bepalingen van 24 juli 2008). Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht,

Nadere informatie

Waarover ga ik het hebben?

Waarover ga ik het hebben? Vrijwilligers in het veiligheidsbeleid - Toepassingen & reflecties vanuit IBZ 25.11.2014 Waarover ga ik het hebben? Toepassingen - Buurtinformatienetwerken - Buurtbemiddeling - Diefstalpreventieadviseurs

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Info signaalgevers wielerwedstrijden

Info signaalgevers wielerwedstrijden Info signaalgevers wielerwedstrijden Vanrobaeys Eric & Stamper Matthias Maart 2010 1 Zonder signaalgevers, geen koers 2 Signaalgevers Engageren zich voor hun taak. Zijn een belangrijke schakel in het koersverhaal.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling(art. 1) Hoofdstuk 2: Definities en toepassingsgebied (art. 2 tot 15-2 afdelingen)

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling(art. 1) Hoofdstuk 2: Definities en toepassingsgebied (art. 2 tot 15-2 afdelingen) 2. VIGILEGIS - Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepaling(art. 1) De oprichting (wetgevende macht of wetgever) van deze wet staat op het actief van de Koning en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Opleiding fuifbuddies

Opleiding fuifbuddies Opleiding fuifbuddies Private Veiligheid - Persoonscontrole 24/10/2016 Mathias Degandt Aspirant-hoofdinspecteur van politie PZ Vlas Mathias.Degandt@pzvlas.be Wat is security en is het verplicht? Wettelijk

Nadere informatie

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden 1. Taak en doel van de signaalgever : a. Het doel van de signaalgever bestaat erin, de wielerwedstrijd op een zo veilig mogelijke manier te laten

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

Regelgeving rond preventie van diefstal 27.05.2014

Regelgeving rond preventie van diefstal 27.05.2014 Regelgeving rond preventie van diefstal 27.05.2014 Mag ik iemand de toegang tot de winkel weigeren? JA Winkel = uw eigendom Vrijheid om wel of niet te verkopen Enkel objectieve criteria (niet: huidskleur,

Nadere informatie

Security op fuiven. oktober 2014 1 / 17

Security op fuiven. oktober 2014 1 / 17 Security op fuiven oktober 2014 1 / 17 Overzicht Wat is security op evenementen? Situering van de verschillende bevoegdheden en statuten: Verschil ts Fuifbuddie / professionele Portier Verschil ts vrijwilligersregime

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( )

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( ) Doel Wanneer Wat/wie Nieuwe Gemeentewet Art. 134bis Herhuisvesting van daklozen ( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld

Nadere informatie

Reglement DivisionGaming LanParty

Reglement DivisionGaming LanParty 1. Reglement DivisionGaming LanParty versie 1.0 Om het evenement Divisio Gaming LanParty in goede banen te laten verlopen is dit reglement van toepassing. Tijdens het evenement Division Gaming LanParty

Nadere informatie

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen INHOUD Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 1. Inleiding 1 2. De openbare orde 1 3. Openbare overlast en administratieve sancties 5 4. Materiële

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. 15 MEI 2007. - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. ALBERT II, Koning

Nadere informatie

Geneviève Franchet Dominique Van Dam

Geneviève Franchet Dominique Van Dam Geneviève Franchet Dominique Van Dam FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid Koningsstraat 56 te 1000 Brussel Organigram Dienst Private Veiligheid Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Fuiven & Organisatie SECURITY. Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur

Fuiven & Organisatie SECURITY. Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur Fuiven & Organisatie SECURITY Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur 2014-04-23 Eventforum 2014 Wettelijkreferentiekader Grondwet artikel 26 vergaderrecht Wet 10 april 1990 tot regeling an

Nadere informatie

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie.

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Politie De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Alles over politie De federale politie www.polfed-fedpol.be De lokale politie bij jou in de buurt www.lokalepolitie.be Slachtofferhulp, voor slachtoffers

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1 Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist

Nadere informatie

Reglement van Inwendige Orde

Reglement van Inwendige Orde Reglement van Inwendige Orde Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de

Nadere informatie

Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 29-7-2017 7:32:19 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Francais... 4 Nederlands... 5 Documentatie...10 2 Inleiding LET OP. GEBRUIK DEZE

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. (NOTA : Raadpleging van vroegere

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPSWACHTEN, OF HOE HET BLAUW TERUGBRENGEN IN DE STRAAT

DE GEMEENSCHAPSWACHTEN, OF HOE HET BLAUW TERUGBRENGEN IN DE STRAAT DE GEMEENSCHAPSWACHTEN, OF HOE HET BLAUW TERUGBRENGEN IN DE STRAAT In een notendop Door de functie van gemeenschapswacht in het leven te roepen schetst de wet van 15 mei 2007 een homogeen kader waarin

Nadere informatie

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

NIEUWE WETGEVING IN DE MAAK BETREFFENDE DE BEGELEIDING VAN UITZONDERLIJKE TRANSPORTEN

NIEUWE WETGEVING IN DE MAAK BETREFFENDE DE BEGELEIDING VAN UITZONDERLIJKE TRANSPORTEN Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 55165 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 APRIL 2017. Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw [C 2017/40263] FILIP, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen

Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen Het recente vonnis omtrent het Brugse parkeertoezicht geeft de indruk dat er na het

Nadere informatie

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-2007/4091/AJO het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 25 JAN. 2007 Fritz Toussaintstraat 47 Classificatie

Nadere informatie

Aan mevrouw en heren Gouverneurs, Aan de Burgemeesters,

Aan mevrouw en heren Gouverneurs, Aan de Burgemeesters, Aan mevrouw en heren Gouverneurs, Aan de Burgemeesters, O. Ref.: VIII/D/JC/ Betreft: Omzendbrief aangaande de inwerkingtreding van art. 1, 1, 5 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen,

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WIJZIGING WETGEVING EN UITBREIDING TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN (wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en wet van 7 mei 2004 tot wijziging van

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector

Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector Private Veiligheid Activiteiten in 2009 Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector De Minister van Binnenlandse Zaken levert de vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector

Nadere informatie

Gemeentewet. Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad. Artikel 151b

Gemeentewet. Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad. Artikel 151b Verruiming fouilleerbevoegdheden, versie 6 april 2011 internetconsultatie: de relevante bepalingen van de huidige Gemeentewet en Wet wapens en munitie en van de toekomstige Politiewet 201x, met daarin

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse ZEBRA = ZEllik + Bekkerzeel +Relegem + Anders 25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse UW WIJKAGENTEN Een POLITIEMAN belt aan hij spreekt FRANS hij kan zijn DIENSTKAART niet tonen hij draagt geen

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

Geef fietsdieven geen kans!

Geef fietsdieven geen kans! Geef fietsdieven geen kans! 700062_binnenwerk_NL.indd 1 06-04-2007 16:03:42 Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het feitelijke aantal ligt stukken hoger. De

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

26/11/ km² 2

26/11/ km² 2 1 642 km² 2 BIN s Belangrijke partners! BIN moet je DOEN! Van 1994 tot nu Aanleiding Van weerstand naar aanvaarding Een katalysator om. Blauwdruk is goed maar Van idee naar proces 3 Besluit = Think BIN,

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1982-1983 17 813 Uniforme regelen inzake de vervoersvoorwaarden van het openbaar vervoer (Wet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131)

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131) Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances Vice-eersteminister en Minister van Financiën Wetgeving De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art.

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

www.besafe.be DIEFSTAL MET LIST Laat u niet in de luren leggen!

www.besafe.be DIEFSTAL MET LIST Laat u niet in de luren leggen! www.besafe.be DIEFSTAL MET LIST Laat u niet in de luren leggen! Laat u niet in de luren leggen. Voorkom diefstal met list Als een onbekende aanbelt, let dan goed op. Ook al heeft die een uniform aan zoals

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Wat is het probleem voor de openbare orde?

Wat is het probleem voor de openbare orde? BEPERKINGEN EN MOGELIJKHEDEN VAN HET POLITIEOPTREDEN BIJ BEZETTING VAN PLAATSEN ZONDER RECHT OF TITEL Algemene context De bezetting van plaatsen zonder recht of titel, door bijvoorbeeld krakers, asielzoekers,

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Toelichting Minaraad Algemeen kader g.a.s. Vroeger enkel politiestraffen mogelijk op inbreuken politiereglement Kleine overtredingen werden niet vervolgd

Nadere informatie

GEMACHTIGDE OPZICHTER. PZ 5416 Regio Puyenbroeck

GEMACHTIGDE OPZICHTER. PZ 5416 Regio Puyenbroeck GEMACHTIGDE OPZICHTER Lespakket in 2 delen: DEEL 1 = theorie DEEL 2 = praktijkoefening Oorsprong MB van 25/03/1987 BS van 08/05/1987 Gemachtigd opzichter ter bescherming van kinderen en scholieren Actualisering

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 2 mei 2000. Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

BASISOPLEIDING BEWAKING

BASISOPLEIDING BEWAKING BASISOPLEIDING BEWAKING RECHT MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAKINGSONDERNEMING, DE BEVOEGDHEDEN EN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BEWAKINGSAGENT 1. Doelstellingen van de wet

Nadere informatie

AAN DE SUPPORTERS VAN LEGIA WARSHAU

AAN DE SUPPORTERS VAN LEGIA WARSHAU AAN DE SUPPORTERS VAN LEGIA WARSHAU Op 27 november vindt de wedstrijd Sporting Lokeren Legia Warszawa plaats. Wij verheugen ons op de komst van uw club en hun fanatieke aanhang. Bij de heenwedstrijd konden

Nadere informatie

De organisatie van het vertrouwelijk overleg

De organisatie van het vertrouwelijk overleg De organisatie van het vertrouwelijk overleg Marc Bockstaele, Hoofdcommissaris bij de federale gerechtelijke politie Gent Nationaal inhoudelijk coördinator van de cursussen verhoortechnieken Te bespreken:

Nadere informatie

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN. Persbericht

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN. Persbericht DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 22 november 2013 Persbericht Meer ethiek en meer controle in de sector van de privé-veiligheid en een omkaderde uitbreiding

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

www.besafe.be Geen (node)loos alarm: Spelregels bij inbraakalarmen

www.besafe.be Geen (node)loos alarm: Spelregels bij inbraakalarmen www.besafe.be Geen (node)loos alarm: Spelregels bij inbraakalarmen Inleiding Politiediensten moeten doelgericht kunnen reageren op elke noodoproep. Daarom is het gebruik van alarmsystemen tegen inbraak

Nadere informatie

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen 11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen B.S. 20 juli 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem Volgsystemen tegen diefstal van voertuigen Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem U hebt een auto of u staat op het punt er een te kopen en u wenst uw voertuig al dan niet op verzoek

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN INTERNE BEWAKINGSDIENST

AANVRAAG TOT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN INTERNE BEWAKINGSDIENST AANVRAAG TT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VR HET RGANISEREN VAN EEN INTERNE BEWAKINGSDIENST Toepassing van de wet van 10 april 1990 1 - Koninklijk besluit van 21 mei 1991 2 Uw aanvraag moet bij een ter

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad.

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad. DE NIEUWE GEMEENTEWET ( Laatste aanpassing : Wet van 25 april 2007 - B.S. 11 mei 2007 ) Titel II - Bevoegdheden Hoofdstuk I - Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 117. [ ] (Art. 117 gewijzigd bij W. 27.5.1989

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen. Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota)

Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen. Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota) Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota) Vrijstelling van de bijdrage op de energie geheven op aardgas

Nadere informatie

Reglement van Inwendige Orde

Reglement van Inwendige Orde Reglement van Inwendige Orde Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking

Nadere informatie

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen 1. Identificatie van de organisator 1.1 Organiserende vereniging 1.2 Contactpersoon

Nadere informatie