Verticale splitsing van erfpacht uitgespit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verticale splitsing van erfpacht uitgespit"

Transcriptie

1 RODE DRAAD POSTRELATIONELE SOLIDARITEIT 12. Tot slot Op de fiscale behandeling van verrekening van pensioenrechten waarop de Wet VPS van toepassing is, is wat mij betreft vanuit fiscaaltheoretisch oogpunt niets op te merken. Dat neemt niet weg dat ik de fiscale tussenstap van aftrek bij de ene partij en heffing bij de andere partij onnodig vind. Wat betreft de verdeling van lijfrenten die tot een gemeenschap behoren is mijn benadering dat patijen niet recht hebben op de helft van de lijfrentepolis, maar op de helft van de waarde ervan. In dat geval is er geen sprake van verrekening als een van de partners de hele polis krijgt toegedeeld en de andere partij een gelijkwaardig vermogensbestanddeel. Er is dan sprake van een verdeling van gemeenschappelijk vermogen en niet van verrekening. De fiscale gevolgen (aftrek bij de ene partij en heffing bij de ander) is dan niet aan de orde. Van verrekening is dan immers geen sprake. De algemeen heersende opvatting en de mijne staan lijnrecht tegenover elkaar, waarbij Bollen- Vandenboorn het Hof Den Bosch aan haar zijde heeft. Wat daar ook van zij, de uitvoerings- en adviespraktijk zouden er zeer mee gebaat zijn als de afwikkeling van een scheiding waarbij sprake is van verdeling en verrekening van pensioenrechten en lijfrenten fiscaal geruisloos kan verlopen. Bovendien is de wet dan in overeenstemming met de praktijk. Verticale splitsing van erfpacht uitgespit 1. Inleiding Casus Het is een bekend fenomeen. Erfpachters voelen dat het erfpachtrecht gelijk is aan eigendom. Vaak een onterecht gevoel; alleen al omdat de waardering van erfpacht ten opzichte van de waardering van eigendom anders en niet eenvoudig is 1. Gevolg van dit gevoel is dat een erfpachter, vanuit commercieel oogpunt, wenst om te gaan met zijn erfpachtrecht als ware het eigendom. Eén van de mogelijkheden die de erfpachter daarbij wenst te benutten is een gedeeltelijke verkoop van zijn vastgoed. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat een aantal parkeerplaatsen, thans behorend tot het eigen kantoorgebouw, wordt verkocht aan de erfpachter van een belendend kantoorgebouw. Meer juridisch verwoord: de erfpachter wil zijn erfpachtrecht ten aanzien van een deel van de bezwaarde zaak behouden en ten aanzien van een ander deel overdragen. Dit voorbeeld geeft Bartels ook 2. Voordat de levering van de parkeerplaatsen kan plaatsvinden zal het erfpachtsrecht, voorzover betrekking hebbende op die parkeerplaatsen, zelfstandig overdraagbaar moeten worden gemaakt met behulp van de zogenaamde verticale splitsing als bedoeld in art. 5:91 lid 2 BW. Maar wat is nu eigenlijk verticale splitsing en wat zijn de gevolgen daarvan? Voorzover ik kan overzien is daar in de literatuur nog nauwelijks aandacht aan besteed. In deze bijdrage zal ik hierop ingaan. Mr. J.R. Koenecke* 2. Ontstaan erfpachtrecht Erfpacht wordt gevestigd krachtens notariële akte 3 gevolgd door de inschrijving van een afschrift van die akte in de openbare registers voor registergoederen, zulks op de voet van art. 5:85 juncto art. 3:98 BW. Hiermee verkrijgt de erfpachter een zakelijk recht op grond waarvan hij bevoegd is tot het houden en gebruiken van de onroerende zaak, die in eigendom toebehoort aan de (bloot-)eigenaar 4. Bij de uitgifte * Kandidaat-notaris te s-gravenhage. 1. Bijvoorbeeld: M. Boesveld, Erfpacht: simpeler dan het lijkt, PropertyNL Magazine, nr. 5, 8 april Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr Vaak ook aangeduid met: uitgifte in erfpacht. 4. In deze bijdrage zal ik mij niet mengen in de (recent) gevoerde discussie over de vraag of een beperkt recht, zoals het erfpachtrecht, betrekking kan hebben op meerdere onroerende zaken, althans in die zin dat ik hierbij aangeef het eens te zijn met Verstappen en Kouffeld/Wiertsema: één beperkt recht kan op meerdere onroerende zaken betrekking hebben. Zie hierover: W.G. Huijgen, Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR (2010), 6859, L.C.A. Verstappen, Reactie op Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR (2011), 6871 en V. Tweehuysen, Reactie op Reactie op Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR (2011) 6890 en M. Kouffeld en J. Wiertsema, Wanneer ontstaat een nieuw recht van erfpacht en welke gevolgen heeft dat?, Vastgoed Fiscaal & Civiel, jaargang 17, maart 2012, p WPNR...

2 in erfpacht zullen, in het algemeen, afspraken worden gemaakt ten aanzien van (i) de canon, (ii) de bestemming- en het gebruik, (iii) de (overige) bijzondere bepalingen, en (iv), in het meest voorkomende geval dat de uitgifte door een gemeente plaatsvindt, het van toepassing verklaren van algemene erfpachtvoorwaarden. Het erfpachtrecht krijgt bij de totstandkoming een voor de bezwaarde zaak afgebakend pakket aan erfpachtvoorwaarden mee en met dat pakket dient het erfpachtrecht zich te redden in het rechtsverkeer. Uitgaande van voormelde casus, zal de erfpachter bij de verkoop de parkeerplaatsen uit het erfpachtrecht dienen te halen en dus dienen over te gaan tot verticale splitsing van het bestaande erfpachtrecht, aldus dat twee separate erfpachtrechten ontstaan 5. Ten ge - volge van deze verwijdering zal het voormalige erfpachtrecht niet meer bestaan, maar zullen wel nieuwe erfpachtrechten ontstaan. Onder 6 kom ik hier op terug. 3. Verticale splitsing en overdracht? Bedoelde verticale splitsing zal plaatsvinden op grond van art. 5:91 lid 2 BW, dat luidt als volgt: In de akte van vestiging kan ook worden be - paald, dat de erfpachter zijn recht niet zonder toestemming van de eigenaar kan splitsen door overdracht of toedeling van de erfpacht op een gedeelte van de zaak. Art. 5:92 lid 2 BW sluit aan op het vorenstaande door te bepalen: Na overdracht of toedeling van de erfpacht op de zaak of een gedeelte daarvan of van een aandeel in de erfpacht zijn de verkrijger en zijn rechtsvoorganger hoofdelijk verbonden voor de door laatstgenoemde verschuldigde canon die in de voorafgaande vijf jaren opeisbaar is geworden. Opgemerkt wordt, onder andere door Bartels, dat de zaak zich voor splitsing moet lenen, zoals het geval is met een perceel grond 6. Dit lijkt mij juist. Overigens dient de in art. 5:91 lid 2 BW bedoelde verticale splitsing te worden onderscheiden van een horizontale splitsing 7. bestaan? Wat is derhalve de oorsprong en de reden van de opgenomen koppeling splitsing-overdracht? 4. Parlementaire geschiedenis Aangezien nergens in het BW is omschreven wat verticale splitsing als begrip inhoudt (anders dan de horizontale splitsing) kan wellicht de parlementaire geschiedenis antwoorden op deze vragen geven. Daaruit blijkt dat art. 5:91 en 5:92 BW in het Ontwerp-Meijers en het Regeringsontwerp nog in één ontwerpart waren opgenomen. Voor een beter begrip van de eerder genoemde koppeling tussen splitsing en overdracht, geef ik hieronder de tekst van de voorgestelde artikelen in het Ontwerp- Meijers en het Regeringsontwerp weer. Het voorgestelde art in het Ontwerp-Meijers luidt als volgt: 1. Een erfpachter kan zijn recht op de gehele zaak of op een deel daarvan aan een ander overdragen. 2. Na een overdracht is de nieuwe erfpachter hoofdelijk met de vorige voor reeds verschenen termijnen van de canon aansprakelijk. Voor de termijnen die na de overdracht verschijnen, is uitsluitend de nieuwer erfpachter aansprakelijk. 3. Na een splitsing van de erfpacht zijn de erfpachters van de delen hoofdelijk voor de gehele canon aansprakelijk. 4. Bij de akte van vestiging kan van het in de vorige twee leden bepaalde worden afgeweken. De Toelichting-Meijers 9 geeft daarbij aan dat aan de toenmalige bevoegdheid tot overdracht door de erfpachter van zijn erfpachtrecht, gegeven in art. 771 (oud) BW, toegevoegd is dat de erfpachter het recht kan splitsen door zijn recht op een deel van de zaak over te dragen (onderstreping JRK). Interessante opmerking, maar daar blijft het bij omdat in het vervolg op deze toelichting verder slechts wordt ingegaan op de (hoofdelijke) aansprakelijkheid voor de De vraag is hoe art. 5:91 lid 2 BW dient te worden begrepen. Is het de bedoeling van de wetgever om een verticale splitsing door overdracht of toedeling 8 te kunnen onderwerpen aan een toestemmingsvereiste en dat zulks andere wijzen van verticale splitsing (anders dan door overdracht) onverlet laat? Zo ja, kunnen deze andere wijzen niet worden onderworpen aan een toestemmingsvereiste? Of dient lid 2 zo te worden opgevat dat verticale splitsing alleen kan plaatsvinden door overdracht en dat de wetgever bedoelt dat een verticale splitsing welke niet plaatsvindt door een overdracht, niet kan 5. Te weten één erfpachtrecht ten aanzien van het kantoorgebouw en één erfpachtrecht ten aanzien van de parkeerplaatsen. 6. Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr De horizontale splitsing betreft de splitsing in appartementsrechten; daarvoor bestaan de art. 5:91 lid 3 en 5:106 leden 2 en 7 BW. Dit laat ik in deze bijdrage verder buiten beschouwing. Uitgebreider hierover, onder meer, J.D. de Jong en H.D. Ploeger, Erfpacht en opstal, Monografieën BW. B28, Deventer: Kluwer 2009, nr De toedeling laat ik gemakshalve in deze bijdrage verder buiten beschouwing, maar daarvoor geldt hetzelfde. 9. Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 5. Zakelijke rechten, p WPNR... 33

3 canon. Het voorgestelde lid 4 regelt niet, zoals thans het geval is in art. 5:91 leden 1 en 2 BW, dat voor de overdracht en/of splitsing toestemming van de (bloot-)eigenaar kan worden vereist. Immers, het ontwerp gaf aan dat slechts van de voorgestelde leden 2 en 3 bij de akte van vestiging van het erfpachtrecht zou kunnen worden afgeweken. Dit blijkt uit de Toelichting-Meijers waarin wordt opgemerkt dat, daar waar de splitsing van het recht zonder goedvinden en voorkennis van de eigenaar kan plaatsvinden, moet de regel, dat de rechthebbende op de delen, waarin het oorspronkelijke erfpachtsrecht is gesplitst, ieder voor de gehele canon aansprakelijk zijn, worden gehandhaafd ( ). Als reactie hierop luidt het voorgesteld art in het Regeringsontwerp als volgt: 1. In de akte van vestiging kan worden bepaald, dat de erfpachter zijn recht niet zonder toestemming van de eigenaar kan splitsen door zijn recht op een deel van de zaak over te dragen. 2. Zijn twee of meer personen deelgenoot in de erfpacht of erfpachter van onderscheidende delen van de zaak, dan zijn zij voor de canon hoofdelijk aansprakelijk. 3. Na een overdracht is de verkrijger hoofdelijk met de overdrager voor de reeds verschenen termijnen van de canon aansprakelijk. 4. Bij de akte van vestiging kan van het in de vorige twee leden bepaalde worden afgeweken. De memorie van toelichting op het Regeringsontwerp 10 geeft aan dat twee wijzigingen zijn aangebracht op het Ontwerp-Meijers, die - kort gezegd - zien op (i) het opnemen van het toestemmings - ver eiste, en (ii) het aanscherpen van de hoofdelijke aansprakelijkheid betreffende de canon. Voor deze bijdrage is slechts de eerstbedoelde wijziging van belang en hiervoor wordt het volgende argument gegeven: de eigenaar (waarbij de wetgever slechts uitgaat van een gemeente als de in erfpacht uitgevende instantie 11 ) er een gerechtvaardigd belang bij kan hebben dat de exploitatie van een als één geheel in erfpacht uitgegeven stuk grond in één hand blijft. Het werd daarom wenselijk geacht dat de erfpachter zijn recht niet zonder toestemming van de eigenaar kan splitsen door het voor een of meer delen van de zaak, waarop zijn recht rust, over te dragen (onderstreping JRK). Tussenconclusie is dat de eerder genoemde koppeling splitsing-overdracht haar oorsprong vindt in art , zonder dat toen andere redenen dan overdracht voor een verticale splitsing zijn overwogen. Ook het voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer 12 gaat met name in op het toestemmingsvereiste - waarschijnlijk wederom alleen denkend vanuit de positie van de gemeente als in erfpacht uitgevende instantie - door aan te geven: Het moet gemeenten mogelijk worden gemaakt enige invloed te oefenen op de persoon van opvolger. Het kan gemeenten niet onverschillig zijn, wie op industrieterreinen of in havengebieden als erfpachters gaan optreden. Op grond van de daarop volgende memorie van antwoord aan de Tweede Kamer is vervolgens art gewijzigd en gesplitst in art en a. (huidige art. 5:91 en 5:92 BW). De redenen hiervoor waren het toevoegen van het toestemmingsvereiste en de in plaats daarvan benodigde vervangende machtiging (zie art. 5:91 lid 4 BW). 5. Verticale splitsing (dus) ook zonder overdracht? Op grond van de parlementaire geschiedenis meen ik dat geen (bijzondere) reden te geven is waarom verticale splitsing slechts kan bestaan in samenhang met overdracht. Immers, destijds lijkt geen rekening te zijn gehouden 13 met een andere reden voor verticale splitsing dan overdracht. Ik meen dan ook dat de parlementaire geschiedenis ons hier niet verder helpt. Om die reden bestaat ruimte om - nu de wetsgeschiedenis niet voldoende overtuigingskracht heeft om deze voor de uitleg te kunnen gebruiken - deze wetsgeschiedenis aan te vullen 14. Derhalve meen ik dat verticale splitsing van erfpachtrecht ook zonder een noodzakelijke samenhang met overdracht mogelijk moet zijn. Ik zie ook geen enkel bezwaar in het toestaan van verticale splitsing zonder dat daarbij (tevens) sprake is van een overdracht. Deze mogelijkheid is ook gewenst. Uit de wet en de wetsgeschiedenis volgt niet dat splitsing louter mogelijk is in geval van overdracht. 10. Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 5. Zakelijke rechten, p Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 212 en A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer: Kluwer 2009, nr Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 5. Zakelijke rechten, p Rekening werd slechts gehouden met de gemeente als in erfpacht uitgevende instantie en diverse daarna ontstane, huidige varianten van erfpacht bestonden toen ook nog niet; zie hiervoor bijvoorbeeld A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer: Kluwer 2009, nr Zie in dit verband in dezelfde zin: W. Snijders, Parlementaire geschiedenis: zin en onzin, WPNR (2008), WPNR...

4 6. Nieuwe erfpachtrechten Een na ontstaan van het erfpachtrecht door te voeren wijziging betekent (i) een wijziging van het bestaande erfpachtrecht zelf, danwel (ii) het ontstaan van een nieuw erfpachtrecht. Dat onderscheid maakt groot verschil. De discussie die gevoerd wordt over het onderscheid tussen gewijzigd en nieuw recht vindt plaats via de band van de wijziging van één of meer essentialia van het erfpachtrecht. Deze, interessante, discussie valt echter buiten het bestek van deze bijdrage 15. Duidelijk is in ieder geval dat een verticale splitsing tot gevolg heeft dat (ten minste) twee nieuwe erfpachtrechten ontstaan. Maar omdat nergens in het BW is omschreven wat verticale splitsing als begrip inhoudt, geeft verticale splitsing slechts het resultaat aan en geeft het niet aan welke rechtshandelingen daarmee gepaard gaan. Ik ontleen hieraan een aanvullend argument om de eerder genoemde koppeling splitsing-overdracht te mogen loslaten 16. Teneinde te komen tot nieuwe erfpachtrechten door het eerst laten tenietgaan van het bestaande erfpachtrecht, dienen wij ons te bedienen van de bestaande begrippen in het BW. Een en ander kan plaatsvinden via de weg van opzegging 17, gevolgd door vestiging. Echter, in de meeste akten van vestiging van een erfpachtrecht en/of de daarbij van toepassing verklaarde algemene erfpachtvoorwaarden, is de bevoegdheid tot opzegging door de erfpachter uitgesloten 18 en in het algemeen is de opzegging door de (bloot-)eigenaar beperkt 19. Om tot nieuwe erfpachtsrechten te geraken zal daarom vaak de weg van afstand (en aanvaarding) 20 van het oude erfpachtrecht onder gelijktijdige vestiging (en aanvaarding) van de nieuwe erfpachtrechten 21 moeten worden bewandeld. In een dergelijk geval is art. 5:85 juncto art. 3:98 BW onverkort van toepassing. Deze rechtshandelingen vinden (vaak) impliciet plaats in de akte van verticale splitsing, althans dat concludeer ik op grond van de mij bekende notariële akten. Meestal constateren partijen in de akte (al dan niet op voorspraak van de notaris-redacteur van de akte) dat een verticale splitsing plaatsvindt en dat nieuwe erfpachtrechten, met elk een afgebakend pakket aan erfpachtvoorwaarden, ontstaan. Daarbij wordt vaak niet ingegaan op de rechtshandelingen die in verband met de verticale splitsing plaatsvinden 22. Deze al dan niet impliciete afstand en gelijktijdige vestiging kan een aantal, soms onwenselijke, consequenties met zich brengen voor het oude erfpachtrecht en de nieuwe erfpachtrechten. Enkele consequenties hebben betrekking op: 23 bestaande rechten van hypotheek en/of pand, art. 3:81 lid 3 BW; bestaande erfdienstbaarheden, art. 5:84 lid 3 BW; heffing van overdrachtsbelasting, art. 6 lid 2 en 9 lid 2 Wet op belastingen van rechtsverkeer; WPNR... vergoedingsrechten, art. 5:99 BW (en de daarmee samenhangende retentierechten van art. 5:100 BW). 7. Toestemming (bloot-)eigenaar Hiervoor heb ik al aangegeven dat de verticale splitsing onderworpen kan zijn aan toestemming van de (bloot-)eigenaar, omdat dit bij de vestiging van het erfpachtrecht is bepaald. Indien de benodigde toestemming ontbreekt, is de verticale splitsing nietig 24. De toestemming is immers benodigd om de verticale splitsing - althans, de daaruit voortvloeiende impliciete rechtshandelingen van afstand en vestiging van erfpachtrechten - het beoogde gevolg te laten hebben 25. Het bepaalde in art. 5:91 lid 4 BW regelt de eventueel door de rechter te geven vervangende toestemming. Indien, zoals betoogd onder 5, kan worden aangenomen dat de eerder genoemde samenhang splitsing-overdracht mag worden losgelaten en tevens bij de vestiging van het erfpachtrecht géén toestemmingsvereiste, als bedoeld in art. 5:91 lid 2 BW, is opgenomen, kan verticale splitsing dus plaatsvinden zonder dat de (bloot-)eigenaar is betrokken. Hoewel dit gevolgen kan hebben ten aanzien van wat de (bloot-)eigenaar van de erfpachter dient te dulden, valt dit te billijken. Immers, indien de eigenaar bij de uitgifte in erfpacht niet voor verticale splitsing een toestemmingsvereiste stipuleert, heeft hij reeds daar zijn rechten prijsgegeven. De financiële gevolgen voor de (bloot-)eigenaar worden daarbij door de wetgever (voor vijf jaren) gemitigeerd door art. 5:92 lid 2 BW. 15. Voor een overzicht hiervan verwijs ik kortheidshalve naar Kouffeld/Wiertsema (voetnoot 4) en ook naar Asser/ Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 218a. 16. Ook omdat de wetgever de splitsing ziet in samenhang met overdracht, is dat voor mij een indicatie dat splitsing als zodanig geen rechtshandeling is. 17. Art. 3:81 lid 2 aanhef en onder d BW. 18. Art. 5:87 lid 1 BW. 19. Art. 5:87 lid 2 BW. 20. Art. 3:81 lid 2 aanhef en onder c BW. 21. Welk verschil tussen opzegging respectievelijk afstand en aanvaarding met name ligt in het verschil tussen een eenzijdige respectievelijk meerzijdige rechtshandelingen. Dit verklaart dat opzegging door de erfpachter, in het belang van de (bloot-)eigenaar, vaak is uitgesloten. 22. Wellicht dat deze bijdrage ook kan dienen als een aansporing aan het notariaat om de rechtszekerheid nog beter te dienen door zulks (voortaan) in een dergelijke akte te expliciteren. 23. Voor een vollediger overzicht hiervan verwijs ik naar Kouffeld /Wiertsema (voetnoot 4) en ook naar mr. F.A.N. van Rooijen en mr. R.A. Bol, Erfpacht en hypotheek: hoe scherp is het notariaat?, WPNR (2009), 6814 en Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr Zie ook art. 3:57 BW. 35

5 Vervolgvraag is: op welke wijze moet de door de (bloot-)eigenaar te verlenen toestemming in de notariële akte worden opgenomen. In mij bekende akten van verticale splitsing kom ik de toestemming tegen (i) als een in de akte opgenomen verklaring namens de (bloot-)eigenaar, danwel (ii) als een meewerken door de (bloot-)eigenaar aan de verticale splitsing door het daadwerkelijk partij zijn bij de akte. Waaijer 26 geeft aan dat de term partij bij de akte ruim dient te worden opgevat en dat daarom ook degene die goedkeuring of toestemming moet geven om een onaantastbare rechtshandeling van een ander mogelijk te maken moet worden beschouwd als partij bij een akte. Niet als partij bij de akte te duiden personen zijn de personen die een onmiddellijk belang hebben bij de instandhouding van een verklaring die niet tot een of meer bepaalde personen is gericht (art. 3:56 sub b BW). Gelet op het vorenstaande en het ook voor het notariaat geldende adagium bij twijfel niet inhalen, geef ik dan ook uitdrukkelijk de voorkeur aan een akte waarbij de (bloot-)eigenaar partij is bij de akte van verticale splitsing en als partij bij de akte zijn toestemming verleent voor de verticale splitsing. verticale splitsing heeft tot gevolg dat (ten minste) twee nieuwe erfpachtrechten ontstaan; verticale splitsing gaat gepaard met de rechtshandelingen opzegging of afstand (en aanvaarding) van het oude erfpachtrecht onder gelijktijdige vestiging (en aanvaarding) van de nieuwe erfpachtrechten; verticale splitsing heeft een aantal, soms, onwenselijke gevolgen; indien voor verticale splitsing toestemming benodigd is, dient de (bloot-)eigenaar partij te zijn bij de akte van verticale splitsing. 8. De vergeten verticale splitsing Het komt in de praktijk voor, zo blijkt uit mij bekende akten, dat niet eerst wordt overgegaan tot verticale splitsing maar dat direct - gelet op de casus onder 1 - de parkeerplaatsen worden verkocht en geleverd bij notariële akte. De levering van de parkeerplaatsen wordt dan geconstrueerd als een levering van een gedeelte van het recht van erfpacht, gelijk een levering van een gedeelte van een perceel. Dit kan (dus) volgens mij niet, althans: ik heb grote moeite om een dergelijke overdracht in een akte te zien als een impliciete verticale splitsing en vervolgens ook nog te zien als een impliciete afstand en gelijktijdige vestiging van erfpachtrechten 27. Een dergelijke akte past ook niet in het beeld van het erfpachtrecht met een afgebakend pakket aan erfpachtvoorwaarden. Daarnaast: art. 5:91 lid 2 BW spreekt ook (terecht) van verticale splitsing van de erfpacht op een gedeelte van de zaak en niet over een gedeelte van de erfpacht zelf. Ik vermoed dan ook dat de betrokkenen (partijen èn de notaris) in een dergelijk geval zich te veel hebben laten leiden door het onder 1 bedoelde gevoel. Het lijkt mij dienstig om in een dergelijk geval alsnog te proberen de vergeten verticale splitsing te repareren op de voet van conversie of convalescentie 28. Wellicht kan vijfentwintig jaar na een vergeten verticale splitsing art. 5:97 BW ook nog redding bieden; veel hoop koester ik daarbij niet. 9. Conclusies Op grond van het vorenstaande kom ik tot de volgende conclusies: verticale splitsing moet ook mogelijk zijn zonder dat sprake is van een overdracht of toedeling; 26. Mr. B.C.M. Waaijer, bewerking van J.C.H. Melis De Notariswet, Deventer: Kluwer: 2003, p Wat daarvan de gevolgen kunnen zijn (nietigheid, vernietigbaarheid of non-existentie), laat ik buiten de beschouwing van deze bijdrage. 28. W.J. Zwalve, L.C.A. Verstappen en J.B. Huizink, Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren, preadviezen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Den Haag: Sdu WPNR...

Wanneer ontstaat een nieuw recht van erfpacht en welke gevolgen heeft dat?

Wanneer ontstaat een nieuw recht van erfpacht en welke gevolgen heeft dat? Wanneer ontstaat een nieuw recht van erfpacht en welke gevolgen heeft dat? BW, Wet BRV, Uitv.besl. BRV Het komt regelmatig voor dat erfpachtvoorwaarden wijzigen. Afhankelijk van de inhoud van de wijziging

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK F518/F649/31004917 Versie 13 november 2017 (MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. [***], notaris te [***], verschenen: [***], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen)

Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen) Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen) nr. Partijen: 1. De gemeente Oldebroek, gevestigd te Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP of postadres Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek.

Nadere informatie

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Mr. P.H.A.M. Peters Hoff van Hollantlaan 5 Postbus 230 5240 AE Rosmalen Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Geachte heer Peters, Bij brief van 12 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994±1995 24 212 Vaststelling en invoering van afdeling 7.1.12 (huurkoop onroerende zaken) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

: Trip Advocaten & Notarissen mr. M.Th.J.H. Straatman, kandidaat-notaris

: Trip Advocaten & Notarissen mr. M.Th.J.H. Straatman, kandidaat-notaris MEMO Aan : N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe t.a.v. de directie Van : Trip Advocaten & Notarissen mr. M.Th.J.H. Straatman, kandidaat-notaris Inzake Onzeref : erfpacht Noorderdierenpark Emmen : Datum

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

Met recht uit de crisis?

Met recht uit de crisis? Met recht uit de crisis? Kerngegevens Middelgroot kantoor, totaal 120 werknemers, 65 juristen. Uitsluitend in Den Haag gevestigd (Lange Voorhout 3), sinds de jaren '30. Commercieel kantoor met advies-,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 28 614 Wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 7 oktober 2004 Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

De werking van het nemo-plusbeginsel bij vestiging van erfpacht/ opstal op een appartementsrecht

De werking van het nemo-plusbeginsel bij vestiging van erfpacht/ opstal op een appartementsrecht Mr. P.C.M. Kemp* De werking van het nemo-plusbeginsel bij vestiging van erfpacht/ opstal op een appartementsrecht Over de beperkingen bij toepassing van artikel 5:118a BW In de onderhavige bijdrage staat

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 028.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten voor meervoudig ruimtegebruik

Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten voor meervoudig ruimtegebruik Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten voor meervoudig ruimtegebruik Boek 5 BW Gestapeld bouwen heeft de laatste decennia een vlucht genomen. Niet alleen vanwege grondschaarste, maar ook vanwege

Nadere informatie

(E) M C>> NEDERLANDSE VERENIGING VOOR. Strekking concept-wetsvoorstel. Advies. bi - br-

(E) M C>> NEDERLANDSE VERENIGING VOOR. Strekking concept-wetsvoorstel. Advies. bi - br- G) hr^ bi - br- NEDERLANDSE VERENIGING VOOR IJ] (E) M {jb / O) De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. G.A. van der Steur Postbus 20301 2500 ÈH DEN HAAG G.) S> C>> Datum 3 november 2015 Kenmerk 668160

Nadere informatie

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 WPNR 2015/7059 Reactie mr. J.D.M. Schoonbrood en mr. drs. T.J.C. Klein Bronsvoort op publicatie: Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 & WPNR 2015(7059)

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

NOTARIËLE VERKLARING

NOTARIËLE VERKLARING Blad 1 van 64 51237/AC/wb Versie: 14-03-2017 1 NOTARIËLE VERKLARING Op zestien maart tweeduizend zeventien verklaar ik, mr. Johny Boy Heldoorn, notaris met plaats van vestiging Almere het volgende: 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 12 DERDE NOTA

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

Beperkte rechten in de overdrachtsbelasting

Beperkte rechten in de overdrachtsbelasting Beperkte rechten in de overdrachtsbelasting Hoe worden rechtshandelingen met betrekking tot beperkte rechten in de heffing van overdrachtsbelasting betrokken? Mike Rib, studentnummer 5933382 Scriptie master

Nadere informatie

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Voorblad Dit document bevat de bancaire richtlijn voor de hypothecaire financiering van woningen voor zover deze particuliere

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Behoort bij kennisgeving aan belanghebbenden d.d. 27 januari 2010 omtrent de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Wet voorkeursrecht gemeenten 1.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

8 Een Amsterdams project

8 Een Amsterdams project 8 Een Amsterdams project Van: Aan: Vorm: M.E. Odink F.C.E. Schoordijk Advies aan cliënt OPDRACHT U bent werkzaam als kandidaat-notaris, en samen met de notaris betrokken bij een groot project in Amsterdam-Nieuw

Nadere informatie

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van:

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van: 1 - Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen Postbus 771 3800 AT Amersfoort Telefoon 033-46 70 700 Telefax 033-46 70 777 E-Mail: office@bbhnotarissen.nl Internet: www.bbhnotarissen.nl Versie d.d. 06-02-2012

Nadere informatie

x. Registratierechten: erfpacht

x. Registratierechten: erfpacht x. Registratierechten: erfpacht FOD FINANCIEN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Advies inzake erfpacht I Behandeling van aanvragen met betrekking tot erfpachtconstructies : 1. Indien de

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer 1594,

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie

C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten,

C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten, C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten, waarbij eigenaar zich heeft verbonden om aan erfpachter

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

2. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden 2017 LEMSTRA NOTARISKANTOOR TE KESTEREN Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan LEMSTRA NOTARISKANTOOR TE KESTEREN en aan de verbonden (kandidaat-)

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

Er komt pas een overeenkomst tot stand na een collegebesluit en ondertekening door de burgemeester

Er komt pas een overeenkomst tot stand na een collegebesluit en ondertekening door de burgemeester Er komt pas een overeenkomst tot stand na een collegebesluit en ondertekening door de burgemeester concept-overeenkomst tot gewijzigde uitgifte onroerende zaak in erfpacht Ondergetekenden: 1. De gemeente

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 ALGEMENE ERFPACHTSVOORWAARDEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND 1975 DEFINITIES. Artikel 1. 1. Bij de bepalingen, welke gelden met betrekking tot het recht

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT De gemeente Apeldoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevr. M.L. Niewold, teammanager Vastgoed in de Eenheid Vastgoed & Grond van de gemeente, welke

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/93073

Nadere informatie

Vastgoed Fiscaal & Civiel 2016(6) Opzeggingsperikelen bij erfpacht

Vastgoed Fiscaal & Civiel 2016(6) Opzeggingsperikelen bij erfpacht VGFC 2016/6 Opzeggingsperikelen bij erfpacht Vastgoed Fiscaal & Civiel 2016(6) Opzeggingsperikelen bij erfpacht Opzeggingsperikelen bij erfpacht Over de opzeggingsmogelijkheden van erfpacht is inmiddels

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL Ondergetekenden 1. de gemeente Stein, zetelende te xxxx, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door xxxx, burgemeester

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

AKTE VAN HYPOTHEEK

AKTE VAN HYPOTHEEK 20140238-1 - JK/IS versie: 1 #764324 - model ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl - leningnummer: @ AKTE VAN HYPOTHEEK (@straat te @) Heden, @ verschenen voor mij, mr. Jeffrey Rodney Koenecke, toegevoegd

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB/2013/642M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993 ALGEMENE ERFPACHTVOORWAARDEN VAN SCHIELAND 1993 Zoals vastgesteld bij besluit van de verenigde vergadering d.d. 31 maart 1993. Gewijzigd bij besluit van de verenigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 70 Wet van 25 februari 2008, houdende regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten,

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET WIJZIGINGEN VAN OF HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET WIJZIGINGEN VAN OF HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 7 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET WIJZIGINGEN VAN OF HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 2000 no. 66 (AB 2001 no. 138) Wijzigingen:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL Ondergetekenden 1. de gemeente Stein, zetelende te xxxx, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door xxxx, burgemeester

Nadere informatie

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79 1 Blad 1 van 5 Ref : JBO/ML/ERO (210710.1) Dos : 28002216 CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel 58596 nummer 79 Heden, tweeëntwintig juli tweeduizend

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 27 februari 2013 heeft Royal Imtech N.V. (''Imtech'') aangekondigd haar eigen vermogen te willen versterken met een claimemissie van 500 miljoen euro (bruto-opbrengst).

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 Artikel 1 ALGEMEEN Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst van grond met een bedrijfsmatige bestemming

Nadere informatie

CONVERSIEREGELING 2016

CONVERSIEREGELING 2016 1 CONVERSIEREGELING 2016 Algemene bepalingen voor de conversie naar de Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (AV 1989) voor in erfpacht uitgegeven gronden

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BX8537

ECLI:NL:GHARN:2012:BX8537 ECLI:NL:GHARN:2012:BX8537 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 30-08-2012 Datum publicatie 27-09-2012 Zaaknummer 200.095.034 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40864/ :00

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40864/ :00 Blad 1 van 8 Heden, tweeëntwintig december tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mevrouw mr Maria Jacoba Moerland-Jansen, notaris te Brielle: mevrouw Maria Eveline van Leeuwen, kantooradres: Maarland Noordzijde

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan "HOOG CATHARIJNE"

Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan HOOG CATHARIJNE Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan "HOOG CATHARIJNE" (zoals deze luiden na wijziging dd. 30-12-1968) ARTIKEL 1 Begripsomschrijving. 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 484 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder

Nadere informatie

1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of

1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend. In voormelde aankomsttitel

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING Blad 1 van 6 Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : 20063122 \ lhe \ lh LEVERING Heden, negenentwintig september tweeduizend zes, verschenen voor mij, mevrouw mr. Klara Martha Maria de Wit, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

[ medewerker van Trip Advocaten & Notarissen, sectie notariaat ]

[ medewerker van Trip Advocaten & Notarissen, sectie notariaat ] TRIP Advocaten & Notarissen - 1 - AKTE BESTEMMING MANDELIGHEID Project "Wonen in het Ebbingekwartier Fase 6" Blok 3: gemeenschappelijk pad woningen bouwnummers 22 tot en met 34 en 53 tot en met 57 Heden,

Nadere informatie

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht ECLI:NL:RBGEL:2015:1431 http://d Deeplink Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Recht van erfpacht gesplitst van bloot eigendom.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Recht van erfpacht gesplitst van bloot eigendom. Informatie aan niet-opdrachtgever. Recht van erfpacht gesplitst van bloot eigendom. Klagers waren geïnteresseerd in een appartement. Uiteindelijk is de aankoop niet doorgegaan omdat klagers er achter kwamen

Nadere informatie

AB/ /AKTE VAN LEVERING ZuiderDuineN MODELtekst versie 4 november 2016

AB/ /AKTE VAN LEVERING ZuiderDuineN MODELtekst versie 4 november 2016 AB/513091824/AKTE VAN LEVERING ZuiderDuineN MODELtekst versie 4 november 2016-1 - Heden, *, verschenen voor mij, Mr *, notaris te Rijswijk: 1. * te dezen handelend als gevolmachtigde van: Schouten & De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11993 7 juli 2011 Natuurschoonwet 29 juni 2011 Nr. BLKB2011/310M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s/brieven

Nadere informatie

Advies A: voor de raad

Advies A: voor de raad Advies A: voor de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-10-2012 Nummer voorstel: Voor commissievergadering: 16-10-2012 Agendapunt: 8 Onderwerp: Garantstelling

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband Handhavingsdienst

Nadere informatie