Verticale splitsing van erfpacht uitgespit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verticale splitsing van erfpacht uitgespit"

Transcriptie

1 RODE DRAAD POSTRELATIONELE SOLIDARITEIT 12. Tot slot Op de fiscale behandeling van verrekening van pensioenrechten waarop de Wet VPS van toepassing is, is wat mij betreft vanuit fiscaaltheoretisch oogpunt niets op te merken. Dat neemt niet weg dat ik de fiscale tussenstap van aftrek bij de ene partij en heffing bij de andere partij onnodig vind. Wat betreft de verdeling van lijfrenten die tot een gemeenschap behoren is mijn benadering dat patijen niet recht hebben op de helft van de lijfrentepolis, maar op de helft van de waarde ervan. In dat geval is er geen sprake van verrekening als een van de partners de hele polis krijgt toegedeeld en de andere partij een gelijkwaardig vermogensbestanddeel. Er is dan sprake van een verdeling van gemeenschappelijk vermogen en niet van verrekening. De fiscale gevolgen (aftrek bij de ene partij en heffing bij de ander) is dan niet aan de orde. Van verrekening is dan immers geen sprake. De algemeen heersende opvatting en de mijne staan lijnrecht tegenover elkaar, waarbij Bollen- Vandenboorn het Hof Den Bosch aan haar zijde heeft. Wat daar ook van zij, de uitvoerings- en adviespraktijk zouden er zeer mee gebaat zijn als de afwikkeling van een scheiding waarbij sprake is van verdeling en verrekening van pensioenrechten en lijfrenten fiscaal geruisloos kan verlopen. Bovendien is de wet dan in overeenstemming met de praktijk. Verticale splitsing van erfpacht uitgespit 1. Inleiding Casus Het is een bekend fenomeen. Erfpachters voelen dat het erfpachtrecht gelijk is aan eigendom. Vaak een onterecht gevoel; alleen al omdat de waardering van erfpacht ten opzichte van de waardering van eigendom anders en niet eenvoudig is 1. Gevolg van dit gevoel is dat een erfpachter, vanuit commercieel oogpunt, wenst om te gaan met zijn erfpachtrecht als ware het eigendom. Eén van de mogelijkheden die de erfpachter daarbij wenst te benutten is een gedeeltelijke verkoop van zijn vastgoed. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat een aantal parkeerplaatsen, thans behorend tot het eigen kantoorgebouw, wordt verkocht aan de erfpachter van een belendend kantoorgebouw. Meer juridisch verwoord: de erfpachter wil zijn erfpachtrecht ten aanzien van een deel van de bezwaarde zaak behouden en ten aanzien van een ander deel overdragen. Dit voorbeeld geeft Bartels ook 2. Voordat de levering van de parkeerplaatsen kan plaatsvinden zal het erfpachtsrecht, voorzover betrekking hebbende op die parkeerplaatsen, zelfstandig overdraagbaar moeten worden gemaakt met behulp van de zogenaamde verticale splitsing als bedoeld in art. 5:91 lid 2 BW. Maar wat is nu eigenlijk verticale splitsing en wat zijn de gevolgen daarvan? Voorzover ik kan overzien is daar in de literatuur nog nauwelijks aandacht aan besteed. In deze bijdrage zal ik hierop ingaan. Mr. J.R. Koenecke* 2. Ontstaan erfpachtrecht Erfpacht wordt gevestigd krachtens notariële akte 3 gevolgd door de inschrijving van een afschrift van die akte in de openbare registers voor registergoederen, zulks op de voet van art. 5:85 juncto art. 3:98 BW. Hiermee verkrijgt de erfpachter een zakelijk recht op grond waarvan hij bevoegd is tot het houden en gebruiken van de onroerende zaak, die in eigendom toebehoort aan de (bloot-)eigenaar 4. Bij de uitgifte * Kandidaat-notaris te s-gravenhage. 1. Bijvoorbeeld: M. Boesveld, Erfpacht: simpeler dan het lijkt, PropertyNL Magazine, nr. 5, 8 april Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr Vaak ook aangeduid met: uitgifte in erfpacht. 4. In deze bijdrage zal ik mij niet mengen in de (recent) gevoerde discussie over de vraag of een beperkt recht, zoals het erfpachtrecht, betrekking kan hebben op meerdere onroerende zaken, althans in die zin dat ik hierbij aangeef het eens te zijn met Verstappen en Kouffeld/Wiertsema: één beperkt recht kan op meerdere onroerende zaken betrekking hebben. Zie hierover: W.G. Huijgen, Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR (2010), 6859, L.C.A. Verstappen, Reactie op Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR (2011), 6871 en V. Tweehuysen, Reactie op Reactie op Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR (2011) 6890 en M. Kouffeld en J. Wiertsema, Wanneer ontstaat een nieuw recht van erfpacht en welke gevolgen heeft dat?, Vastgoed Fiscaal & Civiel, jaargang 17, maart 2012, p WPNR...

2 in erfpacht zullen, in het algemeen, afspraken worden gemaakt ten aanzien van (i) de canon, (ii) de bestemming- en het gebruik, (iii) de (overige) bijzondere bepalingen, en (iv), in het meest voorkomende geval dat de uitgifte door een gemeente plaatsvindt, het van toepassing verklaren van algemene erfpachtvoorwaarden. Het erfpachtrecht krijgt bij de totstandkoming een voor de bezwaarde zaak afgebakend pakket aan erfpachtvoorwaarden mee en met dat pakket dient het erfpachtrecht zich te redden in het rechtsverkeer. Uitgaande van voormelde casus, zal de erfpachter bij de verkoop de parkeerplaatsen uit het erfpachtrecht dienen te halen en dus dienen over te gaan tot verticale splitsing van het bestaande erfpachtrecht, aldus dat twee separate erfpachtrechten ontstaan 5. Ten ge - volge van deze verwijdering zal het voormalige erfpachtrecht niet meer bestaan, maar zullen wel nieuwe erfpachtrechten ontstaan. Onder 6 kom ik hier op terug. 3. Verticale splitsing en overdracht? Bedoelde verticale splitsing zal plaatsvinden op grond van art. 5:91 lid 2 BW, dat luidt als volgt: In de akte van vestiging kan ook worden be - paald, dat de erfpachter zijn recht niet zonder toestemming van de eigenaar kan splitsen door overdracht of toedeling van de erfpacht op een gedeelte van de zaak. Art. 5:92 lid 2 BW sluit aan op het vorenstaande door te bepalen: Na overdracht of toedeling van de erfpacht op de zaak of een gedeelte daarvan of van een aandeel in de erfpacht zijn de verkrijger en zijn rechtsvoorganger hoofdelijk verbonden voor de door laatstgenoemde verschuldigde canon die in de voorafgaande vijf jaren opeisbaar is geworden. Opgemerkt wordt, onder andere door Bartels, dat de zaak zich voor splitsing moet lenen, zoals het geval is met een perceel grond 6. Dit lijkt mij juist. Overigens dient de in art. 5:91 lid 2 BW bedoelde verticale splitsing te worden onderscheiden van een horizontale splitsing 7. bestaan? Wat is derhalve de oorsprong en de reden van de opgenomen koppeling splitsing-overdracht? 4. Parlementaire geschiedenis Aangezien nergens in het BW is omschreven wat verticale splitsing als begrip inhoudt (anders dan de horizontale splitsing) kan wellicht de parlementaire geschiedenis antwoorden op deze vragen geven. Daaruit blijkt dat art. 5:91 en 5:92 BW in het Ontwerp-Meijers en het Regeringsontwerp nog in één ontwerpart waren opgenomen. Voor een beter begrip van de eerder genoemde koppeling tussen splitsing en overdracht, geef ik hieronder de tekst van de voorgestelde artikelen in het Ontwerp- Meijers en het Regeringsontwerp weer. Het voorgestelde art in het Ontwerp-Meijers luidt als volgt: 1. Een erfpachter kan zijn recht op de gehele zaak of op een deel daarvan aan een ander overdragen. 2. Na een overdracht is de nieuwe erfpachter hoofdelijk met de vorige voor reeds verschenen termijnen van de canon aansprakelijk. Voor de termijnen die na de overdracht verschijnen, is uitsluitend de nieuwer erfpachter aansprakelijk. 3. Na een splitsing van de erfpacht zijn de erfpachters van de delen hoofdelijk voor de gehele canon aansprakelijk. 4. Bij de akte van vestiging kan van het in de vorige twee leden bepaalde worden afgeweken. De Toelichting-Meijers 9 geeft daarbij aan dat aan de toenmalige bevoegdheid tot overdracht door de erfpachter van zijn erfpachtrecht, gegeven in art. 771 (oud) BW, toegevoegd is dat de erfpachter het recht kan splitsen door zijn recht op een deel van de zaak over te dragen (onderstreping JRK). Interessante opmerking, maar daar blijft het bij omdat in het vervolg op deze toelichting verder slechts wordt ingegaan op de (hoofdelijke) aansprakelijkheid voor de De vraag is hoe art. 5:91 lid 2 BW dient te worden begrepen. Is het de bedoeling van de wetgever om een verticale splitsing door overdracht of toedeling 8 te kunnen onderwerpen aan een toestemmingsvereiste en dat zulks andere wijzen van verticale splitsing (anders dan door overdracht) onverlet laat? Zo ja, kunnen deze andere wijzen niet worden onderworpen aan een toestemmingsvereiste? Of dient lid 2 zo te worden opgevat dat verticale splitsing alleen kan plaatsvinden door overdracht en dat de wetgever bedoelt dat een verticale splitsing welke niet plaatsvindt door een overdracht, niet kan 5. Te weten één erfpachtrecht ten aanzien van het kantoorgebouw en één erfpachtrecht ten aanzien van de parkeerplaatsen. 6. Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr De horizontale splitsing betreft de splitsing in appartementsrechten; daarvoor bestaan de art. 5:91 lid 3 en 5:106 leden 2 en 7 BW. Dit laat ik in deze bijdrage verder buiten beschouwing. Uitgebreider hierover, onder meer, J.D. de Jong en H.D. Ploeger, Erfpacht en opstal, Monografieën BW. B28, Deventer: Kluwer 2009, nr De toedeling laat ik gemakshalve in deze bijdrage verder buiten beschouwing, maar daarvoor geldt hetzelfde. 9. Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 5. Zakelijke rechten, p WPNR... 33

3 canon. Het voorgestelde lid 4 regelt niet, zoals thans het geval is in art. 5:91 leden 1 en 2 BW, dat voor de overdracht en/of splitsing toestemming van de (bloot-)eigenaar kan worden vereist. Immers, het ontwerp gaf aan dat slechts van de voorgestelde leden 2 en 3 bij de akte van vestiging van het erfpachtrecht zou kunnen worden afgeweken. Dit blijkt uit de Toelichting-Meijers waarin wordt opgemerkt dat, daar waar de splitsing van het recht zonder goedvinden en voorkennis van de eigenaar kan plaatsvinden, moet de regel, dat de rechthebbende op de delen, waarin het oorspronkelijke erfpachtsrecht is gesplitst, ieder voor de gehele canon aansprakelijk zijn, worden gehandhaafd ( ). Als reactie hierop luidt het voorgesteld art in het Regeringsontwerp als volgt: 1. In de akte van vestiging kan worden bepaald, dat de erfpachter zijn recht niet zonder toestemming van de eigenaar kan splitsen door zijn recht op een deel van de zaak over te dragen. 2. Zijn twee of meer personen deelgenoot in de erfpacht of erfpachter van onderscheidende delen van de zaak, dan zijn zij voor de canon hoofdelijk aansprakelijk. 3. Na een overdracht is de verkrijger hoofdelijk met de overdrager voor de reeds verschenen termijnen van de canon aansprakelijk. 4. Bij de akte van vestiging kan van het in de vorige twee leden bepaalde worden afgeweken. De memorie van toelichting op het Regeringsontwerp 10 geeft aan dat twee wijzigingen zijn aangebracht op het Ontwerp-Meijers, die - kort gezegd - zien op (i) het opnemen van het toestemmings - ver eiste, en (ii) het aanscherpen van de hoofdelijke aansprakelijkheid betreffende de canon. Voor deze bijdrage is slechts de eerstbedoelde wijziging van belang en hiervoor wordt het volgende argument gegeven: de eigenaar (waarbij de wetgever slechts uitgaat van een gemeente als de in erfpacht uitgevende instantie 11 ) er een gerechtvaardigd belang bij kan hebben dat de exploitatie van een als één geheel in erfpacht uitgegeven stuk grond in één hand blijft. Het werd daarom wenselijk geacht dat de erfpachter zijn recht niet zonder toestemming van de eigenaar kan splitsen door het voor een of meer delen van de zaak, waarop zijn recht rust, over te dragen (onderstreping JRK). Tussenconclusie is dat de eerder genoemde koppeling splitsing-overdracht haar oorsprong vindt in art , zonder dat toen andere redenen dan overdracht voor een verticale splitsing zijn overwogen. Ook het voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer 12 gaat met name in op het toestemmingsvereiste - waarschijnlijk wederom alleen denkend vanuit de positie van de gemeente als in erfpacht uitgevende instantie - door aan te geven: Het moet gemeenten mogelijk worden gemaakt enige invloed te oefenen op de persoon van opvolger. Het kan gemeenten niet onverschillig zijn, wie op industrieterreinen of in havengebieden als erfpachters gaan optreden. Op grond van de daarop volgende memorie van antwoord aan de Tweede Kamer is vervolgens art gewijzigd en gesplitst in art en a. (huidige art. 5:91 en 5:92 BW). De redenen hiervoor waren het toevoegen van het toestemmingsvereiste en de in plaats daarvan benodigde vervangende machtiging (zie art. 5:91 lid 4 BW). 5. Verticale splitsing (dus) ook zonder overdracht? Op grond van de parlementaire geschiedenis meen ik dat geen (bijzondere) reden te geven is waarom verticale splitsing slechts kan bestaan in samenhang met overdracht. Immers, destijds lijkt geen rekening te zijn gehouden 13 met een andere reden voor verticale splitsing dan overdracht. Ik meen dan ook dat de parlementaire geschiedenis ons hier niet verder helpt. Om die reden bestaat ruimte om - nu de wetsgeschiedenis niet voldoende overtuigingskracht heeft om deze voor de uitleg te kunnen gebruiken - deze wetsgeschiedenis aan te vullen 14. Derhalve meen ik dat verticale splitsing van erfpachtrecht ook zonder een noodzakelijke samenhang met overdracht mogelijk moet zijn. Ik zie ook geen enkel bezwaar in het toestaan van verticale splitsing zonder dat daarbij (tevens) sprake is van een overdracht. Deze mogelijkheid is ook gewenst. Uit de wet en de wetsgeschiedenis volgt niet dat splitsing louter mogelijk is in geval van overdracht. 10. Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 5. Zakelijke rechten, p Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 212 en A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer: Kluwer 2009, nr Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 5. Zakelijke rechten, p Rekening werd slechts gehouden met de gemeente als in erfpacht uitgevende instantie en diverse daarna ontstane, huidige varianten van erfpacht bestonden toen ook nog niet; zie hiervoor bijvoorbeeld A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer: Kluwer 2009, nr Zie in dit verband in dezelfde zin: W. Snijders, Parlementaire geschiedenis: zin en onzin, WPNR (2008), WPNR...

4 6. Nieuwe erfpachtrechten Een na ontstaan van het erfpachtrecht door te voeren wijziging betekent (i) een wijziging van het bestaande erfpachtrecht zelf, danwel (ii) het ontstaan van een nieuw erfpachtrecht. Dat onderscheid maakt groot verschil. De discussie die gevoerd wordt over het onderscheid tussen gewijzigd en nieuw recht vindt plaats via de band van de wijziging van één of meer essentialia van het erfpachtrecht. Deze, interessante, discussie valt echter buiten het bestek van deze bijdrage 15. Duidelijk is in ieder geval dat een verticale splitsing tot gevolg heeft dat (ten minste) twee nieuwe erfpachtrechten ontstaan. Maar omdat nergens in het BW is omschreven wat verticale splitsing als begrip inhoudt, geeft verticale splitsing slechts het resultaat aan en geeft het niet aan welke rechtshandelingen daarmee gepaard gaan. Ik ontleen hieraan een aanvullend argument om de eerder genoemde koppeling splitsing-overdracht te mogen loslaten 16. Teneinde te komen tot nieuwe erfpachtrechten door het eerst laten tenietgaan van het bestaande erfpachtrecht, dienen wij ons te bedienen van de bestaande begrippen in het BW. Een en ander kan plaatsvinden via de weg van opzegging 17, gevolgd door vestiging. Echter, in de meeste akten van vestiging van een erfpachtrecht en/of de daarbij van toepassing verklaarde algemene erfpachtvoorwaarden, is de bevoegdheid tot opzegging door de erfpachter uitgesloten 18 en in het algemeen is de opzegging door de (bloot-)eigenaar beperkt 19. Om tot nieuwe erfpachtsrechten te geraken zal daarom vaak de weg van afstand (en aanvaarding) 20 van het oude erfpachtrecht onder gelijktijdige vestiging (en aanvaarding) van de nieuwe erfpachtrechten 21 moeten worden bewandeld. In een dergelijk geval is art. 5:85 juncto art. 3:98 BW onverkort van toepassing. Deze rechtshandelingen vinden (vaak) impliciet plaats in de akte van verticale splitsing, althans dat concludeer ik op grond van de mij bekende notariële akten. Meestal constateren partijen in de akte (al dan niet op voorspraak van de notaris-redacteur van de akte) dat een verticale splitsing plaatsvindt en dat nieuwe erfpachtrechten, met elk een afgebakend pakket aan erfpachtvoorwaarden, ontstaan. Daarbij wordt vaak niet ingegaan op de rechtshandelingen die in verband met de verticale splitsing plaatsvinden 22. Deze al dan niet impliciete afstand en gelijktijdige vestiging kan een aantal, soms onwenselijke, consequenties met zich brengen voor het oude erfpachtrecht en de nieuwe erfpachtrechten. Enkele consequenties hebben betrekking op: 23 bestaande rechten van hypotheek en/of pand, art. 3:81 lid 3 BW; bestaande erfdienstbaarheden, art. 5:84 lid 3 BW; heffing van overdrachtsbelasting, art. 6 lid 2 en 9 lid 2 Wet op belastingen van rechtsverkeer; WPNR... vergoedingsrechten, art. 5:99 BW (en de daarmee samenhangende retentierechten van art. 5:100 BW). 7. Toestemming (bloot-)eigenaar Hiervoor heb ik al aangegeven dat de verticale splitsing onderworpen kan zijn aan toestemming van de (bloot-)eigenaar, omdat dit bij de vestiging van het erfpachtrecht is bepaald. Indien de benodigde toestemming ontbreekt, is de verticale splitsing nietig 24. De toestemming is immers benodigd om de verticale splitsing - althans, de daaruit voortvloeiende impliciete rechtshandelingen van afstand en vestiging van erfpachtrechten - het beoogde gevolg te laten hebben 25. Het bepaalde in art. 5:91 lid 4 BW regelt de eventueel door de rechter te geven vervangende toestemming. Indien, zoals betoogd onder 5, kan worden aangenomen dat de eerder genoemde samenhang splitsing-overdracht mag worden losgelaten en tevens bij de vestiging van het erfpachtrecht géén toestemmingsvereiste, als bedoeld in art. 5:91 lid 2 BW, is opgenomen, kan verticale splitsing dus plaatsvinden zonder dat de (bloot-)eigenaar is betrokken. Hoewel dit gevolgen kan hebben ten aanzien van wat de (bloot-)eigenaar van de erfpachter dient te dulden, valt dit te billijken. Immers, indien de eigenaar bij de uitgifte in erfpacht niet voor verticale splitsing een toestemmingsvereiste stipuleert, heeft hij reeds daar zijn rechten prijsgegeven. De financiële gevolgen voor de (bloot-)eigenaar worden daarbij door de wetgever (voor vijf jaren) gemitigeerd door art. 5:92 lid 2 BW. 15. Voor een overzicht hiervan verwijs ik kortheidshalve naar Kouffeld/Wiertsema (voetnoot 4) en ook naar Asser/ Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 218a. 16. Ook omdat de wetgever de splitsing ziet in samenhang met overdracht, is dat voor mij een indicatie dat splitsing als zodanig geen rechtshandeling is. 17. Art. 3:81 lid 2 aanhef en onder d BW. 18. Art. 5:87 lid 1 BW. 19. Art. 5:87 lid 2 BW. 20. Art. 3:81 lid 2 aanhef en onder c BW. 21. Welk verschil tussen opzegging respectievelijk afstand en aanvaarding met name ligt in het verschil tussen een eenzijdige respectievelijk meerzijdige rechtshandelingen. Dit verklaart dat opzegging door de erfpachter, in het belang van de (bloot-)eigenaar, vaak is uitgesloten. 22. Wellicht dat deze bijdrage ook kan dienen als een aansporing aan het notariaat om de rechtszekerheid nog beter te dienen door zulks (voortaan) in een dergelijke akte te expliciteren. 23. Voor een vollediger overzicht hiervan verwijs ik naar Kouffeld /Wiertsema (voetnoot 4) en ook naar mr. F.A.N. van Rooijen en mr. R.A. Bol, Erfpacht en hypotheek: hoe scherp is het notariaat?, WPNR (2009), 6814 en Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr Zie ook art. 3:57 BW. 35

5 Vervolgvraag is: op welke wijze moet de door de (bloot-)eigenaar te verlenen toestemming in de notariële akte worden opgenomen. In mij bekende akten van verticale splitsing kom ik de toestemming tegen (i) als een in de akte opgenomen verklaring namens de (bloot-)eigenaar, danwel (ii) als een meewerken door de (bloot-)eigenaar aan de verticale splitsing door het daadwerkelijk partij zijn bij de akte. Waaijer 26 geeft aan dat de term partij bij de akte ruim dient te worden opgevat en dat daarom ook degene die goedkeuring of toestemming moet geven om een onaantastbare rechtshandeling van een ander mogelijk te maken moet worden beschouwd als partij bij een akte. Niet als partij bij de akte te duiden personen zijn de personen die een onmiddellijk belang hebben bij de instandhouding van een verklaring die niet tot een of meer bepaalde personen is gericht (art. 3:56 sub b BW). Gelet op het vorenstaande en het ook voor het notariaat geldende adagium bij twijfel niet inhalen, geef ik dan ook uitdrukkelijk de voorkeur aan een akte waarbij de (bloot-)eigenaar partij is bij de akte van verticale splitsing en als partij bij de akte zijn toestemming verleent voor de verticale splitsing. verticale splitsing heeft tot gevolg dat (ten minste) twee nieuwe erfpachtrechten ontstaan; verticale splitsing gaat gepaard met de rechtshandelingen opzegging of afstand (en aanvaarding) van het oude erfpachtrecht onder gelijktijdige vestiging (en aanvaarding) van de nieuwe erfpachtrechten; verticale splitsing heeft een aantal, soms, onwenselijke gevolgen; indien voor verticale splitsing toestemming benodigd is, dient de (bloot-)eigenaar partij te zijn bij de akte van verticale splitsing. 8. De vergeten verticale splitsing Het komt in de praktijk voor, zo blijkt uit mij bekende akten, dat niet eerst wordt overgegaan tot verticale splitsing maar dat direct - gelet op de casus onder 1 - de parkeerplaatsen worden verkocht en geleverd bij notariële akte. De levering van de parkeerplaatsen wordt dan geconstrueerd als een levering van een gedeelte van het recht van erfpacht, gelijk een levering van een gedeelte van een perceel. Dit kan (dus) volgens mij niet, althans: ik heb grote moeite om een dergelijke overdracht in een akte te zien als een impliciete verticale splitsing en vervolgens ook nog te zien als een impliciete afstand en gelijktijdige vestiging van erfpachtrechten 27. Een dergelijke akte past ook niet in het beeld van het erfpachtrecht met een afgebakend pakket aan erfpachtvoorwaarden. Daarnaast: art. 5:91 lid 2 BW spreekt ook (terecht) van verticale splitsing van de erfpacht op een gedeelte van de zaak en niet over een gedeelte van de erfpacht zelf. Ik vermoed dan ook dat de betrokkenen (partijen èn de notaris) in een dergelijk geval zich te veel hebben laten leiden door het onder 1 bedoelde gevoel. Het lijkt mij dienstig om in een dergelijk geval alsnog te proberen de vergeten verticale splitsing te repareren op de voet van conversie of convalescentie 28. Wellicht kan vijfentwintig jaar na een vergeten verticale splitsing art. 5:97 BW ook nog redding bieden; veel hoop koester ik daarbij niet. 9. Conclusies Op grond van het vorenstaande kom ik tot de volgende conclusies: verticale splitsing moet ook mogelijk zijn zonder dat sprake is van een overdracht of toedeling; 26. Mr. B.C.M. Waaijer, bewerking van J.C.H. Melis De Notariswet, Deventer: Kluwer: 2003, p Wat daarvan de gevolgen kunnen zijn (nietigheid, vernietigbaarheid of non-existentie), laat ik buiten de beschouwing van deze bijdrage. 28. W.J. Zwalve, L.C.A. Verstappen en J.B. Huizink, Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren, preadviezen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Den Haag: Sdu WPNR...

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Reactie op prof. mr. W.A.K. Rank en mr. B. Bierman, Aangaan van verplichtingen voor rekening van een FGR: aansprakelijkheid en verhaal, FR

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Wie heeft de leiding?

Wie heeft de leiding? Wie heeft de leiding? De eigendom van kabel- en leidingnetten Ownership of cables and pipelines (with a summary in English) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht

Nadere informatie

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding In de reeks Brochures Toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid van een pensioenregister. 2: Gelijke Behandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties Rapport van het Instituut voor Staats- en bestuursrecht van de Universiteit

Nadere informatie

Stuiting van verjaring per e-mail

Stuiting van verjaring per e-mail Stuiting van verjaring per e-mail M r. E. M. v a n O r s o u w e n m r. A. M. M o r s s i n k h o f * De gevolgen van het niet stuiten van een vordering zijn zo groot dat de praktijkjurist geneigd is vast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht. In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar

Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht. In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Molengraaff Instituut Unforgiven? Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht REDE In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Bedrijfsfinancieel

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

Contracteren onder voorbehoud: het hlijft lastig!

Contracteren onder voorbehoud: het hlijft lastig! Contracteren onder voorbehoud: het hlijft lastig! Mr. dr. M.R. Ruygvoorn In de (internationale) contractenrechtpraktijk wordt in de precontractuele fase veelvuldig gebruikgemaakt van voorbehouden om te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Onbepaalde tijd: voor eeuwig en altijd?

Onbepaalde tijd: voor eeuwig en altijd? 185 JUNI 2013 Onbepaalde tijd: voor eeuwig en altijd? Myrna Greven Eerlijk zullen we alles delen Martijn Stevens Wijziging van de splitsingsakte Frank van Wersch Grondrechten Sander Steneker Eigenaardig

Nadere informatie

Goed werknemerschap en employability

Goed werknemerschap en employability deel 1 27-03-2008 11:08 Pagina 85 Feitelijk is artikel 7:611 BW, binnen de gelaagde structuur van het BW, te bezien als uitwerking van de redelijkheid en billijk Goed werknemerschap en mr. E.L.P. Werner*

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Artikelen. Zorg voor het zorgvastgoed (deel I) De uitdagingen van extramuralisatie

Artikelen. Zorg voor het zorgvastgoed (deel I) De uitdagingen van extramuralisatie M.F. Mesu-Abbekerk, C.E. Philips-Santman, D.S.P. Roelands-Fransen, J.E. van der Werff en C.A. de Zeeuw 1 Zorg voor het zorgvastgoed (deel I) De uitdagingen van extramuralisatie De financiering van langdurige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie