Beleidsdocument. Grevelingenhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsdocument. Grevelingenhout"

Transcriptie

1 Beleidsdocument Grevelingenhout 28 april 2015 Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Uitgangspunten Bevorderen speelvaardigheid van de leden Beschikbaarheid van de baan Financieel beleid NGF en spelregels Het bestuur Commissies Waardevolle tradities en erkende groeperingen Onderhoud van de baan... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.9 Clubhuisfaciliteiten Personeel en organisatie Ledencommunicatie Sponsoring en bedrijfsdagen Uitbetaling certificaten van aandelen Slot april 2015 Pagina 2

3 1. Inleiding Beleidsdocument Golfclub Grevelingenhout Het bestuursmodel van de Golfclub Grevelingenhout omvat drie rechtspersonen, t.w. de Golfclub Grevelingenhout, de Grevelingenhout Golf B.V. en de Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout. Iedere rechtspersoon heeft een eigen bestuur met de volgende structuur van benoemingen en stem - en vergaderrechten VERGADER EN STEMRECHT LEDENVERGADERING GOLFCLUB ALGEMENE VERGADERING B.V. LEDEN vergader- en stemrecht BESTUUR CERTIFICAAT/AANDEELHOUDERS vergaderrechten STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR enige aandeelhouder B.V. BESTUUR stemrecht GOLF B.V. BESTUUR adviesrecht 74. De rode pijlen geven aan dat: 1. de leden van de Golfclub benoemen de bestuursleden van de Golfclub 2. de leden van de Golfclub benoemen de bestuurders van de Stichting 3. De bestuurders van de Stichting benoemen de bestuurders van de Golf B.V. De Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout, enige aandeelhouder van de Golf B.V., verwerft certificaten van aandelen in de Golf B.V., kent deze toe aan leden van de golfclub en voert de administratie. De Grevelingenhout Golf B.V. is verantwoordelijk voor de exploitatie van de golfbaan en alle faciliteiten die op het golfcomplex aanwezig zijn. Golfclub Grevelingenhout is een vereniging, die als doelstelling heeft haar leden op optimale wijze in de gelegenheid te stellen de golfsport te beoefenen en de beoefening van de sport te bevorderen. Zij beschikt daartoe over een golfbaan van goede kwaliteit met bijbehorende faciliteiten. De vereniging streeft naar een erkende plaats in de Nederlandse golfwereld en een toonaangevende en concurrerende positie in de regio. Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het optimaal voor de golfsport geschikt houden en voor de leden beschikbaar zijn van de baan, oefenfaciliteiten en clubhuis. Zij voert een beleid gericht op het verbeteren van de speelvaardigheid van haar leden en draagt zorg voor het in clubverband organiseren van wedstrijden en stimuleren van deelname aan evenementen, zowel onderling als met derden. Zij streeft er naar dat de inkomsten van de 28 april 2015 Pagina 3

4 vereniging toereikend zullen zijn en geen financiële verplichtingen worden aangegaan op grond waarvan de solvabiliteit en liquiditeit een onaanvaardbaar niveau bereiken. De vereniging is lid van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en aanvaardt alle verplichtingen, die uit dat lidmaatschap voortvloeien. Voor spelregels en interpretatie ervan zal wat ter zake door The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews en de NGF wordt gepubliceerd maatgevend zijn. Gestreefd zal worden naar het actief deelnemen aan en ondersteunen van de door de NGF georganiseerde landelijke wedstrijden en competities. Bij het uitoefenen van haar taak zal het bestuur zich voor de uitvoering ervan laten assisteren door commissies. Deze zullen hun taak verrichten op grond van richtlijnen verstrekt door het bestuur, dat voor door de commissies genomen besluiten verantwoordelijk blijft. Bij het organiseren van de vele activiteiten zal het handhaven van waardevolle tradities niet uit het oog worden verloren. Zorg en aandacht zal worden gegeven aan het aantrekken, opleiden en begeleiden van de jeugd. Naast de sportieve doelstelling acht het bestuur het bevorderen van een goede sfeer en van gezelligheid van groot belang. Onderdeel daarvan is de zorg voor een goed lopende horecavoorziening. Aan de communicatie met de leden zal veel zorg worden besteed. Er zal ruimte zijn voor sociale evenementen. Grevelingenhout is een verenigingsbaan waar tevens gelegenheid bestaat voor een greenfeespelers en bedrijfsdagen. Het aantrekken en geïnteresseerd houden van sponsors en bedrijfsleden blijft een aandachtspunt. De inkomsten van alle hiervoor genoemde groepen zijn noodzakelijk voor een sluitende bedrijfsvoering. De vereniging wil een goede buur zijn voor de omwonenden. Het gevoerde beleid voorziet in een goede verstandhouding met de lokale overheid en het voldoen aan de van overheidswege geldende wet- en regelgeving. Het bestuur acht zich collectief verantwoordelijk voor zowel het beleid als de uitvoering en zal zich in haar handelen, naar letter en geest, laten leiden door de Statuten van de drie genoemde rechtsvormen en het Huishoudelijk Reglement van de Golfclub. Als uitvloeisel daarvan zal het zich onverkort gebonden achten aan met meerderheid van stemmen in de algemene ledenvergadering genomen besluiten. Verder zijn de Golfclub en de Golf BV de volgende overeenkomsten aangegaan: - Gebruikersovereenkomst - Regeling Speelrecht - Service Niveau Overeenkomst Golfbaan In deze overeenkomsten zijn de onderlinge afspraken tussen de entiteiten vastgelegd. 2. Uitgangspunten 2.1 Bevorderen speelvaardigheid van de leden. 28 april 2015 Pagina 4

5 Het aanleren van etiquette, regels en speelvaardigheid moet het doel zijn van elk lid, dat zich aanmeldt Het Bestuur voorziet in adequate faciliteiten die nodig zijn voor het nemen van golflessen. Tevens wordt een driving range in stand gehouden, evenals een 9 holes par 3-baan, een oefengreen en een oefenbunker. Grevelingenhout zal aandacht geven aan een sportieve ontwikkeling van de golfsport, opdat de teams in een zo hoog mogelijke klasse kunnen deelnemen aan de NGF competitie. De jeugd zal begeleid worden bij haar ontwikkeling. Een commissie zal het bestuur daarbij behulpzaam zijn, maar begeleiding door ouders is eveneens noodzakelijk. Voor doelgerichte ondersteuning door de professional(s) zullen aanvullende financiële middelen worden uitgetrokken. Gedurende het seizoen zullen wedstrijden worden georganiseerd waarin op alle niveaus de leden hun vaardigheden aan elkaar kunnen toetsen. Deelname aan die wedstrijden zal actief door het bestuur worden gestimuleerd. Zoveel mogelijk zullen wedstrijden qualifying zijn en de uitslagen ervan verwerkt worden in het handicapregistratiesysteem van de NGF. Leden die slechts beschikken over Baanpermissie zullen gestimuleerd worden om, via het behalen van een Clubhandicap, hun handicap te verlagen op basis van het 9-stappenplan van de NGF in samenwerking met de PGA Holland Beschikbaarheid van de baan. Het beleid zal er op gericht zijn de baan gedurende het golfseizoen ( 1 april 1 november) in zodanige staat te houden dat golf spelen onder qualifying condities zoveel mogelijk het geval kan zijn, buiten de perioden om die gereserveerd zijn voor het noodzakelijke onderhoud. Een starttijd kan hetzij telefonisch, via de website of aan de balie gereserveerd worden voor een tijd buiten de tijden dat de baan bezet is voor wedstrijden georganiseerd door de vereniging of wanneer de baan gereserveerd is voor groepen of bedrijfsdagen. Leden mogen twee gasten introduceren die met het lid mee kunnen spelen tegen een lager tarief. Het lid is er verantwoordelijk voor dat zijn/haar gast minimaal beschikt over een NGF kaartje met Clubhandicap 54. Greenfeespelers, bedrijven en sponsors zullen welkom zijn binnen de beperkingen die het bestuur opstelt en regelmatig herziet, waarbij een per jaar vast te stellen opbrengst een uitgangspunt is voor het streven om elk jaar met een positief saldo af te sluiten. Het clubhuis is altijd toegankelijk voor alle clubleden. Afspraken betreffende bedrijfs-/sponsordagen zullen worden gerespecteerd, inclusief een medegebruik van het clubhuis, maar geen exclusief gebruik. Bij club- en andere wedstrijden zal de startvorm zodanig worden gekozen dat hole 1 of hole 10 zo snel als mogelijk beschikbaar komt. Het sluiten van holes of van de gehele baan, het niet toelaten van buggies of het verplichten tot gebruik van winterwielen of een draagtas, zijn besluiten die na overleg met de baancommissaris door de head greenkeeper worden genomen. Up-to-date informatie zal via de website beschikbaar worden gemaakt. 2.3 Financieel beleid Het bestuur stelt aparte begrotingen en jaarverantwoordingen op voor de Golfclub en de Golf B.V. en biedt deze voor goedkeuring en ter informatie aan, aan respectievelijk de Algemene Leden Vergadering en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders. Een jaarlijks bedrag aan speelrecht wordt in beide verantwoordingen als uitgave respectievelijk inkomsten vermeld. 28 april 2015 Pagina 5

6 Het totale bedrag aan langlopende en kortlopende schulden in de Golf BV dient op een aanvaardbaar niveau te blijven. Zo mogelijk dient een aflossing van huidige en/of toekomstige schulden plaats te vinden. Grevelingenhout is een club met een eigen baan, waarbij de inkomsten van greenfeespelers en bedrijvendagen nodig zijn om de ledencontributie op een redelijk, aanvaardbaar en concurrerend niveau te houden. 2.4 NGF en spelregels. Het bestuur zal de richtlijnen verstrekt door de NGF volgen, tenzij die naar haar mening indruisen tegen het belang van de vereniging. In dat geval zullen de leden onverwijld van de genomen besluiten en de redenen voor het afwijken van de richtlijnen in kennis worden gesteld. De handicapregistratie zal plaats vinden op de wijze als door de NGF voorgeschreven. Het bestuur kan in individuele gevallen en als daar naar haar mening gegronde redenen voor zijn, van die richtlijnen afwijken. Het bestuur zal actief bevorderen dat alle leden na het behalen van Baanpermissie, zich zullen beijveren om in het bezit te komen van een Clubhandicap 54 om hierbij het door de NGF vastgelegde 9-stappenplan te volgen. Aan de spelregels zoals vastgesteld door de The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews zal onverkort worden vastgehouden. Voor het bevorderen van een vlot tempo in de baan wordt er nauw samengewerkt tussen de caddymaster en de vrijwillige marshaldienst. Zij houdt toezicht op het gebruik van de 18 holesbaan, de Par 3-baan en de oefenfaciliteiten. 2.5 Het bestuur. Golfclub Grevelingenhout is een vereniging, waarbij de nadruk ligt op het uitoefenen van het golfspel. Het streven is er op gericht een kwalitatief goede baan te hebben met voorzieningen, die zijn afgestemd op het golfspel. De leden dienen alle ruimte te krijgen om in een ontspannen sfeer en verzorgde omgeving hun golfspel te beoefenen en te verbeteren. Leden en gasten moeten zich welkom voelen. De voorzitter wordt benoemd en bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering voor een zittingsperiode van 3 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming/verkiezing van een tweede zittingsperiode. 2.6 Commissies Bij de uitvoering van het beleid laat het bestuur zich bijstaan door een aantal commissies. Bestuursleden van de Golfclub hebben één of meerdere commissies, werkend volgens door het bestuur en de commissie overeengekomen richtlijnen, onder zich. Het bestuur is verantwoordelijk voor de genomen besluiten. Commissieleden nemen zitting voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid van een eenmalige verlenging. Kandidaten worden benaderd nadat het bestuur haar fiat heeft verleend. De commissies kiezen uit hun midden een voorzitter. De baancommissie wordt voorgezeten door het bestuurslid baanzaken. Het bestuur en de voorzitters van de commissies zijn verantwoordelijk voor een goede communicatie en coördinatie betreffende de door hen uitgevoerde taken. Een jeugdcommissie zal het bestuur bijstaan in het ondersteunen van het beleid inzake aantrekken, opleiden en begeleiden van jeugd. Hierbij is ondersteuning door ouders 28 april 2015 Pagina 6

7 onontbeerlijk. Naast het beschikbaar stellen van oefenfaciliteiten en starttijden zullen op basis van uitgewerkte plannen de daarvoor benodigde financiële middelen worden uitgetrokken. 2.7 Waardevolle tradities en erkende groeperingen. Vanaf het begin kent de vereniging specifieke groepen leden die op vastgestelde dagen en tijdstippen onderlinge wedstrijden spelen. Daartoe behoren de damesdag, de herendag en de donderdagavondcompetitie. Deze groeperingen hebben op de daartoe vastgestelde dagen, m.u.v. dagen waarop de NGF-competitie plaats vindt, een vaste starttijd. Genoemde groepen gebruiken een startvorm die overeenkomt met een aangepaste shotgun. Met verschillende golfclubs bestaan uitwisselingswedstrijden, waarbij een groep leden van onze vereniging jaarlijks wedstrijden speelt tegen een groep leden van een andere club. Het bestuur verleent medewerking aan dit soort uitwisselingen. Voorwaarde is dat de organiserende commissie starttijden tijdig en in goed overleg met het secretariaat regelt. 2.8 Onderhoud Golfbaan Het onderhoud van de golfbaan is per uitbesteed aan de Fa. De Enk Sport & Groen bv. De Overeenkomst is een Inspanningsovereenkomst voor een periode van 10 jaar waarvan de eerste 3 jaar niet opzegbaar zijn en daarna naar behoefte kan worden aangepast. Het bestuurslid Baanzaken verantwoordelijk in de Golf BV houdt toezicht op de uitvoering van de vereiste werkzaamheden en de naleving van het contract. Het onderhoud is beschreven in het waterbeheersplan en een plan ter uitvoering van werkzaamheden voor golfcultuurtechnische zaken. Om de kwaliteit van de golfbaan te bevorderen is een onafhankelijke expert ingeschakeld voor jaarlijkse metingen en adviezen die gedeeld worden met de Enk S&G. Golftechnische kwaliteiten in combinatie met landschappelijke kwaliteiten gaan hand in hand. De golfbaan wordt zo vaak als mogelijk geschikt gemaakt voor het spelen van golf onder "qualifying conditions". Het Bestuurslid baanzaken zal aanpassingen en renovaties van de golfbaan voor zover die de kosten van het goedgekeurde budget overschrijden op de ALV ter goedkeuring aan de leden voorleggen. Het gebruik van buggy's is toegestaan onder voorwaarden als omschreven in het Jaarboek. 2.9 Clubhuisfaciliteiten Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden van het clubhuis gebruik kunnen maken zolang er gespeeld kan worden. In het zomerseizoen betekent dit dat vanaf uur, buiten het seizoen vanaf uur, het clubhuis geopend is. De pachter draagt zorg voor een zo volledig mogelijk assortiment aan etenswaren en dranken. Het bestuurslid facilitaire zaken is belast met de zorg voor een goede communicatie tussen bestuur en pachters, t.w. het restaurant en de golfshop. Hij/zij ziet er op toe dat de pachtovereenkomst naar letter en geest wordt nagekomen. De binnen- en buitenboelcommissie (= clubhuiscommissie) zal afspraken maken met de pachter voor evenementen en doet suggesties voor de inrichting van het clubhuis. De commissie zal zich tevens belasten met het toezicht op een nette entree, entourage rondom het clubhuis. Andere sociale activiteiten van de leden in het clubhuis, niet direct verband houdende met de golfsport, behoren tot de taken. 28 april 2015 Pagina 7

8 2.10 Personeel en organisatie De bezetting van het secretariaat en de receptie bestaat momenteel uit drie in deeltijd werkende krachten: hoofd administratie, een administratief medewerker en receptioniste/caddymaster. Het beleid is erop gericht dat er voor de uitvoering van de receptiewerkzaamheden alleen bij uitzondering een beroep wordt gedaan op de assistentie door vrijwilligers. De openingstijden van de receptie en administratie worden in het Jaarboek aangegeven. Uitvoering van bestuursbesluiten, interne communicatie en coördinatie van de diverse dagelijkse zaken is de taak van het hoofd administratie. De uitvoering van administratieve taken, de omgang met software, automatisering, technische installaties, wordt zoveel als mogelijk beschreven in Werkinstructies, Protocollen en Procedures. Deze worden tevens gebruikt als trainingsmateriaal voor medewerkers en vrijwilligers. Het schrijven en onderhouden van de documenten vindt plaats in de geest van het kwaliteitsproces van ISO Ledencommunicatie De communicatie aan de leden en andere belangstellenden vindt plaats door gebruik te maken van de diverse media zoals het jaarboek, website, nieuwsbrief, bulk ing en het InfoGolf-informatiescherm in de hal van het clubhuis Sponsoring en bedrijfsdagen Er zal een actieve benadering worden toegepast om sponsoring te realiseren. Het houden van bedrijfsdagen door sponsors en het houden van andere bedrijfsdagen en evenementen zal nauwlettend en binnen de richtlijnen van het bestuur van de Golf BV worden opgezet en gecoördineerd teneinde de speelmogelijkheid voor de leden niet te veel te beperken Uitbetaling certificaten van aandelen Het uitbetalen van certificaten van aandelen is geen verplichting. De uitbetaling wordt afhankelijk gesteld van het jaarlijkse financiële resultaat van de Grevelingenhout Golf B.V.. In de tweede helft van ieder jaar wordt er gekeken naar het beeld van de inkomsten en uitgaven en op basis daarvan beslist het bestuur hoeveel middelen er ter beschikking kunnen komen voor het uitbetalen van certificaten. Als de financiële middelen aanwzig zijn, vindt de de uitbetaling aan ex-leden plaats op basis van het principe wie het langste lid is geweest, het eerst wordt uitbetaald. Als er meer leden hun lidmaatschap opzeggen dan er nieuwe leden zich aanmelden, is het op termijn onmogelijk om tot uitbetaling over te gaan. De administratie van ex-leden die op uitbetaling wachten verloopt via de Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout. 3. Slot Het doel van deze notitie met uitgangspunten van beleid is om aan te geven volgens welke lijnen het bestuur werk. Het beleidsdocument en wijzigingen ervan moeten door de ledenvergadering worden goedgekeurd. 28 april 2015 Pagina 8

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

een topbaan op een toplocatie!

een topbaan op een toplocatie! Golfbaan Echt-Susteren, een topbaan op een toplocatie! Informatie 201 Overzicht pakketten Basis 75,- p/mnd PRO+ 83,35 p/mnd Alleen mogelijk met PRO 15,85 p/mnd Greenfee 79,00 p/mnd speelrechtcertificaat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Golf- en Country Club 't Sybrook. d.d. 1 januari 2014

Huishoudelijk reglement Golf- en Country Club 't Sybrook. d.d. 1 januari 2014 Huishoudelijk reglement Golf- en Country Club 't Sybrook d.d. 1 januari 2014 Preambule. De algemene vergadering van de vereniging Golf- en Country Club 't Sybrook, statutair gevestigd te Enschede, kan,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De kleuren van de vereniging zijn groen, rood en zwart; 2. Het embleem bestaat uit de naam Golfclub Roxenisse, waarvan de i een vallende tee met

Nadere informatie

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren.

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. De club is opgericht in 1974. Het terrein waarop de baan zich bevindt

Nadere informatie

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 21-03-2016 Pagina1 Inhoudsopgave Inleiding 3 GC De Kurenpolder 4 Missie en visie van GC De Kurenpolder 5 Sterkte-zwakteanalyse

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Golfclub IJsselweide

Huishoudelijk Reglement. Golfclub IJsselweide Huishoudelijk Reglement Golfclub IJsselweide Huishoudelijk Reglement van de vereniging: Golfclub IJsselweide, gevestigd te Gouda. Laatst vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2011.

Nadere informatie

Informatie Businessclub Nieuwegeinse Golfclub

Informatie Businessclub Nieuwegeinse Golfclub Informatie Businessclub Nieuwegeinse Golfclub 2017 Informatie Businessclub Nieuwegeinse Golfclub 1 Welkom bij de Nieuwegeinse Golfclub, de meest uitdagende 9 holes verenigingsbaan in de regio. De Nieuwegeinse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Golfbaan Echt-Susteren

Golfbaan Echt-Susteren Golfbaan Echt-Susteren Informatie voorziening 2012/2013 Overzicht Basis Pakket 75,00 p.m. PRO+ Pakket 83,35 p.m. PRO Pakket 145,85 p.m. Greenfee Pakket 79,00 p.m. Mogelijk bij het bezit van een speelrechtcertificaat

Nadere informatie

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Het is voor ons heel belangrijk dat u zich als nieuwe Golfer snel thuis gaat voelen op International Golf Maastricht en bij Impact

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Full members hebben dagelijks toegang tot de golfbaan en alle bijbehorende faciliteiten van de KGC, met uitzondering van de vergaderruimtes.

Full members hebben dagelijks toegang tot de golfbaan en alle bijbehorende faciliteiten van de KGC, met uitzondering van de vergaderruimtes. Huishoudelijk Reglement 1. Omschrijving De organisatie van de NV Kempense Golf Club is gebaseerd op drie hoofdlijnen: Zakelijk en administratief De Golfbaan en alles wat daarmee verband houdt De golfclub

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap 4 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie Apps

Nadere informatie

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

WELKOM. Hartelijk dank voor uw belangstelling om lid te worden bij Golfclub Kromme Rijn.

WELKOM. Hartelijk dank voor uw belangstelling om lid te worden bij Golfclub Kromme Rijn. WELKOM Hartelijk dank voor uw belangstelling om lid te worden bij Golfclub Kromme Rijn. De Golfbaan Op LANDGOED DE BRAKEL ligt de baan van Golfbaan Kromme Rijn. Goed bereikbaar gesitueerd tussen Bunnik

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011:

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF 1. Clinic Aanbod Golfschool Zeewolde biedt twee standaard clinics aan: Voor de beginnende golfer Voor de golfer met golfervaring (maar zonder GBP) Golfers met handicap of GVB: Voor golfers die in het bezit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan?

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan? NIEUWSBRIEF Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen In een vloek en een zucht zijn de eerste twee maanden van 2016 bijna voorbij. Het is ongelofelijk hoe snel dat allemaal gaat! Het goede nieuws

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs.

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Hengelo (Gld.), 16 augustus 2010 Geachte geïnteresseerde lezer, Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Golfclub t Zelle is opgericht

Nadere informatie

Informatiepakket Efteling Golf Card

Informatiepakket Efteling Golf Card Informatiepakket Efteling Golf Card Bezoekadres: Veldstraat 6 5176 NB DE MOER Postadres: Postbus 18 5170 AA KAATSHEUVEL Telefoonnummer: 0416-288499 E-mail: golfpark@efteling.com Efteling Golf Card Heeft

Nadere informatie

Competitieregels Golfclub Westerwolde

Competitieregels Golfclub Westerwolde CONCEPT Competitieregels Golfclub Westerwolde Vlagtwedde, januari 2013 Versie 1.0 Inleiding De vereniging wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse GVB Cursus. Inhoudsopgave

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse GVB Cursus. Inhoudsopgave Cursus en Examen Informatie Tweedaagse GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Annulering 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus 3 Downloadpagina 4 Het theorie examen 4 Herexamen 4

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Informatie over de Heemskerkse Golfclub

Informatie over de Heemskerkse Golfclub Informatie over de Heemskerkse Golfclub De golfbaan Onze baan is gelegen in het hart van Kennemerland, op een kwartier afstand van Haarlem en Alkmaar en op een half uur rijden van Amsterdam. Hoewel de

Nadere informatie

WELKOM. Hartelijk dank voor uw belangstelling om lid te worden bij Golfclub Kromme Rijn.

WELKOM. Hartelijk dank voor uw belangstelling om lid te worden bij Golfclub Kromme Rijn. WELKOM Hartelijk dank voor uw belangstelling om lid te worden bij Golfclub Kromme Rijn. De Golfbaan Op LANDGOED DE BRAKEL ligt de baan van Golfbaan Kromme Rijn. Goed bereikbaar gesitueerd tussen Bunnik

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Doelstelling van de vereniging Mountainbikeclub BAR END Apeldoorn Artikel 1.1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging, zoals nader omschreven in art. 2 van haar

Nadere informatie

Informatie over de Heemskerkse Golfclub

Informatie over de Heemskerkse Golfclub Informatie over de Heemskerkse Golfclub De golfbaan Onze baan is gelegen in het hart van Kennemerland, op een kwartier afstand van Haarlem en Alkmaar en op een half uur rijden van Amsterdam. Hoewel de

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is per 1 april 2012 in een nieuw jasje gestoken. Het GVB is vanaf die

Nadere informatie

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Deze enquête is opgesteld om de tevredenheid van de leden te peilen m.b.t. het plezier dat beleefd wordt op de accommodatie Golfbaan

Nadere informatie

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT Golfclub Weilenseind Beleidsplan 2016-2017 Datum : september 2015 Status : Versie 0.5 Colofon Contactpersoon Els van Engelen communicatie@gcweilenseind.nl Golfclub Weilenseind Alphenseweg 14a 5121 PN Gilze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Lidmaatschap leden 4 Jeugdtrainingen 5 Wedstrijden 6 Baanpermissie en 9-stappenplan 7 Kernwaarden 8 Competitie 9 2 Voorwoord De Golf en Countryclub Heiloo is een club met een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Baanreglement Golfpark De Turfvaert

Baanreglement Golfpark De Turfvaert Baanreglement Golfpark De Turfvaert 1. Voordat u de golfbaan wilt gaan bespelen, verzoeken wij u zich te melden bij de receptie voor het verkrijgen van een startbewijs en (indien van toepassing) een betalingskenmerk

Nadere informatie

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012 9-stappenplan Bijeenkomst Golfprofessionals PGA 2 april 2012 Aanleiding Golf is een aantrekkelijke sport. Het is in de afgelopen 10 jaar gegroeid naar 375.000 golfers. Helaas zijn veel golfers inactief

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GOLFPARK CRIMPENERHOUT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GOLFPARK CRIMPENERHOUT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GOLFPARK CRIMPENERHOUT Artikel 1: Definities 1. Golfbaan: Golfbaan Crimpenerhout, onderdeel van De Stok B.V., die de volledige beschikkingsbevoegdheid heeft over het

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus Cursus en Examen Informatie 6- weekse Baanpermissie / Handicap Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

Inleiding. Ambitie en doelstelling

Inleiding. Ambitie en doelstelling Inleiding De tijd dat golf een leuke sport was die met name ouderen trok, is voorgoed voorbij. De landelijke toename van jeugdige spelers laat zien hoe fascinerend golf is, ook voor deze jonge doelgroep.

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie

Cursus en Examen Informatie Cursus en Examen Informatie 6x2 uur - Handicap 54 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus & Examen 3 Het theorie examen 4 Herexamen 4 Downloadsectie

Nadere informatie

HET BEDRIJFSLIDMAATSCHAP VAN GOLFCLUB T ZELLE

HET BEDRIJFSLIDMAATSCHAP VAN GOLFCLUB T ZELLE HET BEDRIJFSLIDMAATSCHAP VAN GOLFCLUB T ZELLE BEDRIJFSLIDMAATSCHAP Het bedrijfslidmaatschap van Golfclub t Zelle (hierna te noemen de Golfclub) biedt u de volgende faciliteiten: Golf Business Meeting t

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 :

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

BELEIDSVISIE GOLFCLUB VELDZIJDE

BELEIDSVISIE GOLFCLUB VELDZIJDE BELEIDSVISIE GOLFCLUB VELDZIJDE PERIODE 2012 T/M 2016 Opgesteld door Bestuur van Golfclub Veldzijde, Wilnis INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 3 2. Uitgangspunten voor het te voeren beleid 3 2.1 Doelstelling

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2017

COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2017 COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA d.d. 1 augustus 2017 Inleiding Het Woold wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan een

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6-weekse GVB Cursus. Inhoudsopgave

Cursus en Examen Informatie. 6-weekse GVB Cursus. Inhoudsopgave Cursus en Examen Informatie 6-weekse GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Annulering 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus 3 Downloadpagina 4 Het theorie examen 4 Herexamen 4 Garantie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Noord-Nederlandse Golf & Country Club (hierna te noemen NNG&CC)

Huishoudelijk Reglement van de Noord-Nederlandse Golf & Country Club (hierna te noemen NNG&CC) 1 Huishoudelijk Reglement van de Noord-Nederlandse Golf & Country Club (hierna te noemen NNG&CC) Artikel 1 Leden A. Algemeen. Aanvaarding, casu quo voortzetting van het lidmaatschap van de vereniging houdt

Nadere informatie

Golfen op Het Rijk van Nijmegen

Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golf en jeugd in 2010 Jeugddag van Het Rijk Golfbanen met Robert-Jan Derksen, op 12 april 2008. Dit boekje is door de jeugdcommissie van de golfclub Het Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Golf & Country Club t Kruisselt

Golf & Country Club t Kruisselt BEGIN NU MET GOLFEN en word lid van de gezelligste golfclub in de regio Golf & Country Club t Kruisselt Onze golfclub is het ideale beginpunt voor mensen die met golfen willen starten. Het is altijd gezellig,

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

GOLFEN EN ZAKEN DOEN

GOLFEN EN ZAKEN DOEN GOLFEN EN OOK NOG Businessclub ZAKEN DOEN Businessclub Golfbaan Heelsum is een jonge snel groeiende, gelieerd aan Golfclub Heelsum. Het is een afzonderlijke vereniging met een eigen bestuur bestaande uit

Nadere informatie

Driving Range sponsorpakket

Driving Range sponsorpakket Driving Range sponsorpakket Bij het aangaan van het Driving Range sponsorpakket biedt Golfbaan Crimpenerhout u de volgende faciliteiten: Een banier met uw naamsvermelding en logo bij de entree van de golfbaan

Nadere informatie

Golfclub Kagerzoom Warmond

Golfclub Kagerzoom Warmond Golfclub Kagerzoom Warmond Informatie bedrijfslidmaatschap, november 2010 De baan Golfclub Kagerzoom, opgericht in 1989 heeft vanaf 1994 de beschikking over de door Gerard Jol ontworpen 9 holes baan (maar

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, hechten wij er veel belang aan u hierbij antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Het Golfvaardigheidsbewijs

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Trias Shorttrack Leeuwarden

Trias Shorttrack Leeuwarden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Trias Shorttrack Leeuwarden Art. 1 Definities Vereniging - Vereniging Trias Shorttrack Leeuwarden, opgericht d.d. 20 december 1996 (voorheen Stichting Verenigde Leeuwarder IJsclubs

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Young Executive Network Program

Young Executive Network Program Young Executive Network Program Young Executive Network Program Je bent jong, ambitieus en je wilt jezelf graag ontwikkelen in je persoonlijke en maatschappelijke carrière. Het is daarbij belangrijk dat

Nadere informatie

Huis en Baan Reglement Wassenaarse Golfclub Rozenstein

Huis en Baan Reglement Wassenaarse Golfclub Rozenstein Huis en Baan Reglement Wassenaarse Golfclub Rozenstein Door de algemene vergadering vastgesteld op 23 mei 2016. In werking getreden op 1 juni 2016. Het Huis en Baan Reglement bevat alle regels m.b.t. het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o. Oprichting Artikel 1 Een club functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

www.reymerswael.nl www.reymerswael.nl Tussen wind en water 2013

www.reymerswael.nl www.reymerswael.nl Tussen wind en water 2013 Tussen wind en water 2013 Grensweg 21-4411 ST Rilland-Bath Telefoon 0113-551265 - Fax 0113-551264 www.reymerswael.nl - info@reymerswael.nl www.reymerswael.nl www.reymerswael.nl Golfcentrum Reymerswael,

Nadere informatie

Cursusinformatie 9-stappen-plan

Cursusinformatie 9-stappen-plan Het 9-stappenplan is een golfvaardigheidstraject dat is opgedeeld in negen handicap-categorieën (stappen), waarbij succesbeleving en spelplezier voorop staan. Het begint bij het eerste bezoek op de golfbaan,

Nadere informatie

Statuten GolfVereniging Nederland

Statuten GolfVereniging Nederland Statuten GolfVereniging Nederland NAAM EN ZETEL. ARTIKEL 1. 1. De vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid en draagt de naam: GolfVereniging Nederland (GVN) 2. Zij heeft haar zetel in Capelle aan den

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Informatie Business Membership 2013. Cruquius, 17 november 2013. Geachte heer, mevrouw,

Informatie Business Membership 2013. Cruquius, 17 november 2013. Geachte heer, mevrouw, Informatie Business Membership 2013 Cruquius, 17 november 2013 Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u met veel genoegen informatie toekomen over de Business Club Membershipmogelijkheden die de Haarlemmermeersche

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Vanuit Den Bosch, Utrecht, Amsterdam (A2): Vanuit Tilburg, Breda (A58):

Vanuit Den Bosch, Utrecht, Amsterdam (A2): Vanuit Tilburg, Breda (A58): Opgericht 1989 Vanuit Den Bosch, Utrecht, Amsterdam (A2): afslag Best / Eindhoven-Acht nemen (afslag 28). Bij verkeerslicht rechtsaf en bij eerstvolgende verkeerslicht meteen links. Na het vierde verkeerslicht,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS. De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS. De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit. HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS Naam en zetel Artikel 1 De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit. Duur en doel Artikel 2 De duur

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op STATUTEN VMH Artikel 1: Begripsbepalingen In deze statuten wordt verstaan onder: a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op www.overheid.nl/bwbr00005682);

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MKB Netwerk Roosendaal

Huishoudelijk reglement MKB Netwerk Roosendaal Huishoudelijk reglement MKB Netwerk Roosendaal Artikel 1: Toepasselijkheid 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MKB Netwerk Roosendaal (kvk: 20090531), hierna te noemen de vereniging, heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Dit huishoudelijke reglement is volgens artikel 24.1 van de statuten van de vereniging Golf Club Bentwoud vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2013. Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie