PER KAPUY Rapport van 24 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012-0302 PER KAPUY Rapport van 24 januari 2013"

Transcriptie

1 PER KAPUY Rapport van 24 januari 2013 Vooraf Voor de welvaart van ons allemaal, leveren loodsen aan onze gemeenschap een cruciale overheidsdienst. Loodsen dragen namelijk bij tot een vlot en veilig scheepvaartverkeer: ze verlenen bijstand aan de scheepskapitein bij het navigeren en manoeuvreren van de schepen op onze wateren. De ombudsman heeft hiervoor het allergrootste respect. Maar precies om die reden, hebben loodsen ook een erg belangrijke voorbeeldfunctie. Die voorbeeldfunctie komt in het gedrang, wanneer een probleem rond hun vergoedingen, jarenlang blijft aanslepen. De ombudsman rekent er sterk op dat alle bestemmelingen van dit rapport die voorbeeldfunctie in het achterhoofd houden, wanneer zij reageren op dit rapport. 1

2 De prestatiegebonden vergoeding van de loods 1. Najaar Een zeeloods contacteert de ombudsman. Net als de kust-, de rivier- en de kanaalloodsen, werken ook de zeeloodsen bij de DAB Loodswezen, een afdeling van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). MDK is een entiteit binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De bewuste zeeloods komt de ombudsman spreken over de vergoedingen van de loodsen, waarbij men weet dat de uitgavenbegroting 2013, onder de post loonmassa DAB Loodswezen, een stevig bedrag van euro vermeldt. Loodsen werken in een continuregeling, de zgn. beurten. Zo verblijft verzoeker, als zeeloods, tijdens zijn beurt, in Vlissingen. Concreet bestaat een beurt uit 11 dagen, waarvan de loods 6 dagen aan het werk is en daarna 5 rustdagen heeft. 2. Loodsen worden voor hun prestaties vergoed volgens een in overheidsmiddens erg specifieke prestatiegebonden verloning, die tegelijk ook groepsgebonden is (wat wellicht teruggaat op de vaststelling dat het al dan niet kunnen leveren van hun prestatie tijdens hun beurt, mede erg afhankelijk is van concrete weersomstandigheden). Loodsprestatie: de pot vullen & eruit nemen. Meer concreet bestaat de vergoeding van de loods sowieso uit een vaste component. Daarnaast is er ook de prestatie- en groepsgebonden loodstoelage, die beschreven staat in de artikelen VII 60 tot 65, VPS (als bijlage). Dat prestatie- en groepsgebonden regime blijkt te draaien om het vullen van de pot, om vervolgens ook uit de pot te kunnen nemen. In 2009 bijvoorbeeld, ontving de gemiddelde loods, op die manier, euro per maand aan loodstoelagen (cijfer genoemd in de toelichting bij het Vlaams Personeelsstatuut), bovenop zijn vast loon. Deze euro aan loodstoelage wordt bekomen, deels doordat elke loods, voor elke loodsprestatie, voor 50% (85% voor de kustloodsen) rechtstreeks individueel wordt uitbetaald. De overige 50% (15% voor de kustloods), waarmee elke loodsprestatie vergoed wordt, komt terecht in een groepsfonds ( vult dus de pot ), waaruit elke loods vervolgens kan nemen, volgens zijn eigen aantal beschikbaarheidsdagen (beurtdagen). Daarbij worden de loodsen ook in 4 verschillende categorieën ingedeeld, waar bijgevolg de hoogste categorie een grotere hap uit de pot van het groepsfonds krijgt. Administratieve opdracht: de pot niet vullen & toch eruit nemen. Die beschikbaarheidsdagen zijn dus belangrijk. Hoe meer een loods ervan heeft, hoe groter zijn aandeel in het groepsfonds. De beschikbaarheidsdagen zijn de dagen waarop de loods volgens zijn beurtregeling werkt, maar er zijn ook dagen, die hiermee worden gelijkgesteld, zoals dagen, waarop de loods administratieve opdrachten uitvoert (bvb. de dienst vertegenwoordigen op een vergadering; simulatoropdrachten uitvoeren; namens de dienst in een onderzoeksraad of jury zetelen). 2

3 Toch is het tegelijk wel zo dat er voor de eigenlijke vergoeding voor de administratieve opdrachten deels een ander regime geldt. De vergoeding voor hun administratieve opdrachten, krijgen de loodsen namelijk volledig individueel uitbetaald ( administratieve opdrachten vullen de pot dus niet ). Maar omdat deze administratieve opdrachten tegelijk wel beschikbaarheidsdagen opleveren, openen zij wel de mogelijkheid om te nemen uit het groepsfonds, aangezien de loodsen op dat moment beschikbaar zijn. M.a.w. voor de administratieve opdracht geldt de pot niet vullen, toch eruit nemen. 3

4 De vergoeding van de loods-lesgever: al jaren wrevel Lesgeven : wrevel over de pot niet vullen & toch eruit nemen. Nadat het lesgeven als loods sedert 1995 werd ingericht, wilde men in 2002 wrevel bij de collega s oplossen. Terwijl er bij de collega s in 2002 klaarblijkelijk geen algemeen probleem bestond bij het principe dat men bij een administratieve opdracht de pot niet vult, maar toch eruit neemt (zie hiervoor), nam men zich in 2002 voor om het lesgeven niet langer als administratieve opdracht te vergoeden (dat gebeurde namelijk tussen 1995 en 2002 wel). Voortaan zou het lesgeven vergoed worden volgens het regime van de effectief geleverde loodsprestatie, dat wil zeggen: vergoeding met een coëfficiënt van een loodstoelage, in combinatie met het toekennen van een beschikbaarheidsdag. Dat komt dus neer op een regime, waarbij men bij het lesgeven de pot vult, waarna de lesgever ook mag nemen uit de pot. Lesgeven : het VPS-euvel van de pot vullen & toch niet eruit nemen. Helaas, slaagde men er de voorbije jaren nooit in om dat voornemen ook in regelgeving te vertalen, want het VPS bepaalt dat prestaties als loods-lesgever niet mogen worden gelijkgesteld met een beschikbaarheidsdag 1. Hierdoor vullen de lesgevers de pot wel, maar kunnen ze niet nemen uit de pot. Bijzonder merkwaardig daarbij, is dat MDK nu al 8 jaar lang, ermee blijft volstaan te verklaren dat het eigen VPS (Vlaams Personeelsstatuut) op dat punt een euvel bevat, reden voor MDK om het VPS terzijde te schuiven en al meer dan 8 jaar, (1) aan de loodsen-lesgevers desalniettemin toch beschikbaarheidsdagen toe te kennen voor hun lessen buiten de beurt; en (2) vervolgens van de loodsen-lesgevers te verlangen dat zij de lessen, die zij tijdens hun rustperiode hebben gegeven, compenseren (om er zo voor te zorgen dat het lesgeven geen aanleiding geeft tot een te groot aantal beschikbaarheidsdagen). Als klap op de vuurpijl werd dit niet door iedereen nageleefd, noch werden deze lesgevers hierop aangesproken. 1 Met beschikbaarheidsdagen worden gelijkgesteld, de dagen waarop de loods met de operationele functie een dienstopdracht moet vervullen, zelfs als hij volgens zijn beurtregeling met rust is, met uitzondering van de activiteiten als loods-lesgever (artikel VII.60, 2, 3 e lid, 2 van het Vlaams Personeelsstatuut). 4

5 De klacht van de verzoeker Verzoeker klaagt concreet over de onjuiste toekenning van beschikbaarheidsdagen voor dagen waarop loodsen optreden als lesgever. Omdat dit dus al meer dan 8 jaar op deze manier gebeurt, betekent dat concreet dat loodsen-lesgevers hun aantal werkdagen op die manier verhogen, en bijgevolg ook een groter aantal dagen uit het groepsfonds nemen. Bekeken vanuit de libellering van het VPS, benadelen deze lesgevers hierdoor hun collega s-loodsen, die hun beschikbaarheidsdagen bereiken op de reglementair correcte manier. Lesgeven : de praktijk van de pot vullen & teveel eruit nemen. Verzoeker probeert zelf al geruime tijd om dit probleem via allerlei instanties aan te kaarten, maar tot nu toe zonder al te veel succes. Alom wordt openlijk toegegeven dat de huidige manier van werken niet conform de regelgeving is, maar anderzijds blijft het probleem al jaren aanslepen. 5

6 Onderzoek 1. Op 28/11/2012 had de Ombudsman een overleg met IAVA, waar de situatie al sedert 2007 bekend is. MDK antwoordde in 2007 aan IAVA dat vanaf 2007 instructies waren gegeven om een correcte toekenning van de beschikbaarheidsdagen te kunnen garanderen. Helaas, een recente IAVA-audit leert dat het MDK, ook in 2012, de bepalingen van het VPS m.b.t. de beschikbaarheidsdagen nog steeds niet correct toepast. IAVA formuleerde dan ook een aanbeveling m.b.t. deze aangelegenheid 2. MDK accepteerde deze aanbeveling en stelde 31/12/2012 als streefdatum voor de realisatie van deze aanbeveling. 2. De Vlaamse Ombudsdienst had op 14/01/2013 een overleg met de AG MDK om na te gaan of deze aanbeveling effectief geïmplementeerd werd en of er bijkomend, nagedacht wordt over het rechtzetten van de situatie uit het verleden. Dat blijkt niet het geval. MDK verduidelijkt tegenover de ombudsman dat de zaak sinds 2008 hangende is in het regulier overleg met de vakbonden. MDK nuanceert ook: het probleem van de niet-gerecupereerde beschikbaarheidsdagen was vooral groot in het verleden, maar vanaf 2010 zou een kentering merkbaar zijn. Deze nuancering werd ook door de verzoeker zelf gemaakt, die stelt dat in de groep van de zeeloodsen het probleem intussen quasi-opgelost zou zijn. MDK liet de ombudsman ook weten sterk te rekenen op een doorbraak tegen midden 2013, aan de hand van dit MDK-voorstel: - behoud van de prestatiecoëfficiënt voor de loods-lesgevers, zonder verhoging; - toekenning van een beschikbaarheidsdag voor het lesgeven binnen de vaarbeurt; - voor het lesgeven buiten de vaarbeurt: geen beschikbaarheidsdag, doch de prestatieverloning voor 100% individueel toe te kennen. 2 Om zich te conformeren aan de bepalingen van het VPS, wordt het Loodswezen Informatie Systeem aangepast zodat dagen, waarop de loodsen enkel lesgeven, niet meer worden meegeteld als beschikbaarheidsdagen. 6

7 Beoordeling & ombudsnormen 1. Schending van de ombudsnormen overeenstemming met het recht en redelijke behandeltermijn. 2. In een zaak, die nu al voor minstens 10 jaar aansleept, is het niet geloofwaardig om in 2013, ook aan de ombudsman, al voor minstens de derde maal een oplossing in de nabije toekomst voorop te stellen. De ombudsman kan er momenteel dan ook niet op vertrouwen dat er tegen midden 2013 daadwerkelijk vooruitgang zal worden geboekt, noch kan de ombudsman erop vertrouwen dat de actuele quasi-oplossing duurzaam is of dat de realisatie van het ingewikkelde MDK-voorstel werkelijk tot een gedragen oplossing zal leiden. Dit rapport is daarom vooral een wake up call tot alle betrokkenen. Voorts zal de ombudsman deze zaak ook mee opnemen in zijn publiek jaarverslag over 2012 (deadline om de ombudsman te documenteren over de reactie op zijn aanbevelingen: 11 maart 2013) en de ombudsman rekent er dus sterk op dat de bespreking van zijn jaarverslag in de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement (tussen Pasen en zomerreces 2013) de plaats en het ogenblik zullen zijn, waarop het beleid verslag zal kunnen doen van een bereidheid bij alle betrokken partijen om, in alle redelijkheid, tot een oplossing te komen. 7

8 Voorstel tot bemiddeling / Aanbeveling 1. Hieronder de aanbeveling van de ombudsman: 1.1 De ombudsman stelt vast dat er intussen al meer dan 8 jaar lang een regeling wordt toegepast die in strijd is met het Vlaams Personeelsstatuut. Indien er niet binnen korte termijn tot een compromis gekomen kan worden, dan beveelt de ombudsman aan dat het VPS strikt wordt toegepast. 1.2 Dergelijk compromis lijkt te moeten beantwoorden aan het volgende algemene principe: groepsgebonden prestatieverloning is een absolute uitzondering in het VPS. Als het behoud van die uitzondering dan wellicht echt nodig is (daar spreekt de ombudsman zich niet over uit), dan moet op zijn minst duidelijk gemotiveerd worden waarom die groepsgebonden prestatieverloning niet beperkt blijft tot louter het eigenlijke loodsen, maar integendeel wordt uitgebreid met andere opdrachten (zowel van administratieve aard, als bijvoorbeeld met lesgeven). Bepaalde van deze generieke taken, die trouwens ook in andere diensten bestaan, worden momenteel verloond via de groepsgebonden prestatieverloning, die zijnde een uitzondering, restrictief zou moeten worden toegepast. 8

9 BESTEMMELINGEN In het antwoord van MDK van 14/01/2013 leest de ombudsman dat een oplossing ten gronde afhankelijk is van de besprekingen over het sectoraal akkoord , maar dat intussen intern binnen MDK de besprekingen blijven lopen. Om die reden bezorgt de ombudman een exemplaar van dit rapport aan: - Kapitein Jacques D Havé, administrateur-generaal Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - mevrouw Hilde Crevits, functioneel bevoegde minister en vertrouwt de ombudsman erop dat dit rapport op die manier verder zijn weg vindt intern binnen MDK, alsook binnen het sectoraal overleg aan bod zal komen. De ombudsman is uiteraard bereid om dit rapport verder te komen toelichten en/of standpunten te helpen verzoenen bij de interne besprekingen. Een afschrift van dit rapport wordt voorts bezorgd aan: - de heer Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement, tevens voorzitter van de parlementaire Commissie Mobiliteit - de heer Eddy Guilliams, administrateur-generaal IAVA 9

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders Met voeten getreden Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders 2 november 2013 2013/150 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 2008 2 Van 1 januari 2008 tot

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

De Kan-bepaling Een handreiking voor

De Kan-bepaling Een handreiking voor Handreiking kan-bepaling 1 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Handreiking kan-bepaling 2 Handreiking kan-bepaling 3 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie