Ontwikkelstrategie voor Flevokust

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelstrategie voor Flevokust"

Transcriptie

1 Ontwikkelstrategie voor Flevokust Inhoud Blz. 1 Naar een transitie in de ontwikkeling van Flevokust 1 2 Een algemene marktanalyse 3 3 Analyse van de beoogde ontwikkeling 4 4 Aandachtspunten bij vervolg 8 5 Hoe nu verder? 10 Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Lelystad & Provincie Flevoland Buck Consultants International Nijmegen, Mei 2014

2 1 Naar een transitie in de ontwikkeling van Flevokust Flevokust kent een lange voorgeschiedenis De ontwikkeling van het industrieterrein Flevokust in Lelystad kent een lange voorgeschiedenis. Het primaire doel is het versterken van de regionale economie door Lelystad als industrieellogistiek knooppunt te ontwikkelen. Concreet gaat het om het realiseren van: een overslaghaven met containerterminal en het hiermee toevoegen van binnenvaart als nieuwe vervoersmodaliteit; een aanpalend (nat) industrieterrein. Met Flevokust kan Lelystad, een belangrijke stap zetten richting een inland logistiek knooppunt met goede multimodale ontsluitingen via weg (A6), water (Flevokust), spoor (Hanzelijn) en lucht (Lelystad Airport). Lelystad is gunstig gelegen aan verschillende vaarroutes en ligt midden in een groot agro cluster. Flevokust kan hiermee een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van stad en regio door het aantrekken van bedrijven onder andere uit de brede logistieke sector, met hierdoor een economische spin-off (werkgelegenheid, toegevoegde waarde) in de ruime regio. Er zijn tegelijkertijd ook altijd bezwaren aangekaart door diverse spelers in het maatschappelijke krachtenveld. Er bestaat een zorg over een te grootschalige ontwikkeling, met bezwaren rondom de beeldkwaliteit (ophoging) en de effecten, van met name het toepassen van secundaire bouwstoffen, op het milieu. Kortom, een dossier met vele gezichten. Doorbraak in zicht Bij het zoeken naar een oplossing in deze impasse is gewerkt met alternatieven voor de beoogde ontwikkeling van Flevokust. Tot eind 2013 heeft de focus vanuit de gemeente gelegen op de realisatie van een volledig buitendijks haventerrein. Dit zou mogelijk gemaakt kunnen worden door het omleggen van de bestaande waterkerende dijk, met hierbij een grote grondafname door een grote ondernemer. In de geschetste ontwikkelingsvisie koopt deze ondernemer de gronden kaal aan, en hoogt deze op met (secundaire) bouwstoffen en verkoopt deze vervolgens aan een ontwikkelaar voor de vestiging van watergebonden bedrijven en/of rechtstreeks aan eindgebruikers. Dit was een variant met de grote ondernemer als financiële enabler om het uiteindelijke doel, te weten een overslaghaven met containerterminal en aanpalend nat industrieterrein, tegen voor de gemeente financieel aantrekkelijke condities te kunnen verwezenlijken. Gedurende 2013, hebben zich echter de volgende ontwikkelingen voorgedaan: Uitvoering tender voor exploitant containerterminal zonder inschrijvingen; Het afhaken van het Havenbedrijf Amsterdam als realisatie partner; Sluiten hoofdlijnenovereenkomst met exploitant Container Terminal Utrecht; Nieuwe afspraken, met enkel toepassen van geschoonde secundaire bouwstoffen. Buck Consultants International 1

3 Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013 is het voorstel echter door de raad afgewezen. De provincie Flevoland heeft vervolgens, redenerend vanuit het belang voor economische structuurversterking, de regie voor de realisatie van de Flevokust (tijdelijk) van de gemeente overgenomen. De provincie heeft in overleg met de gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat en het waterschap Zuiderzeeland een aantal alternatieve ontwikkelvarianten (zonder de toepassing van secundaire bouwstoffen) onderzocht. Op basis van deze variantenstudie concludeert de provincie dat een ontwikkeling, zijnde een buitendijkse overslagterminal met een binnendijks industrieterrein, het meest realistische en haalbare alternatief is. De provincie (GS en PS) hebben zich uitgesproken voor deze ontwikkeling als voorkeursvariant. Zij hebben hierbij het aanbod gedaan aan de gemeente Lelystad om, met enkele voorbehouden, het buitendijkse deel voor rekening en risico van de provincie te realiseren en binnendijks voor de gemeente. De gemeente heeft in het coalitieakkoord deze variant als uitgangspunt benoemd die verder door de provincie wordt uitgewerkt. Voor de gemeente zijn de volgende zaken van belang: Een containerterminal met aanpalende terreinontwikkeling die onderscheidend is van de overige bedrijventerreinen door vestiging van water gerelateerde bedrijvigheid; Een bijhorende bedrijvenlijst met voldoende maatschappelijk draagvlak; Voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving wat betreft milieuaspecten; Economisch en financieel haalbaar met sluitende grondexploitatie. Onderstaand een schets van de bijgestelde beoogde ontwikkeling: Figuur 1 Beoogde ontwikkeling Flevokust Bron: Financiële Verkenning Flevokust maart 2014 (Grontmij, 2014) Aan Buck Consultants International is een onafhankelijk advies gevraagd voor beide varianten, met optimalisatiemogelijkheden. De aanpak bestond uit de volgende stappen: Gezamenlijk startgesprek met beiden opdrachtgevers; Bestudering van aangeleverde stukken; Afzonderlijke verdiepende gesprekken met gemeente en provincie; Organiseren discussie bijeenkomst ter bespreking van belangrijkste dilemma`s; Opstellen concept advies en bespreking hiervan met beide opdrachtgevers; Opstellen van een eindadvies. Buck Consultants International 2

4 2 Een algemene marktanalyse Aan BCI is gevraagd om op basis van de aangeleverde stukken een korte marktanalyse uit te voeren, waarmee inzichtelijk wordt in hoeverre er voldoende marktbehoefte is voor de volgende te onderscheiden elementen van de beoogde ontwikkeling van Flevokust: Container terminal Haventerrein Industrieterrein met hogere milieu categorieën Marktbehoefte container terminal In de studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid over inland container terminals, is het gebied rondom Lelystad aangewezen als een witte vlek (één van de weinige in NL). Hiermee is een terminal als een versterking van het intermodale netwerk aan te merken. De containerterminal zal een functie kunnen vervullen voor de bedrijven in de directe omgeving van Lelystad. Bedrijven binnen een straal van maximaal kilometer zullen meer en meer overgaan op de inzet van binnenvaart als alternatief voor een deel van het goederenvervoer. De risico s van een goedlopende terminal liggen qua operatie vooral bij de exploitant. Er is hiervoor een contract op hoofdlijnen afgesloten met CTU en dat is een erkende en gewaardeerde partner in het intermodale netwerk. De gemeente en provincie hebben verschillende intentieovereenkomsten getekend met potentieel toekomstige gebruikers van de terminal. Marktbehoefte haventerrein Uit onze eerdere second opinion begin 2013 is gebleken dat in de directe omgeving onvoldoende natte kavels beschikbaar zijn of komen. Het terrein Flevokust kan gezien haar gunstige ligging, bij een goede mix van vestigingsvoorwaarden (grondprijs, bouwhoogte, milieucategorie, etc.) een gunstige concurrentiepositie ontwikkelen t.o.v. de bovenregionale terreinen in Meppel (Oevers-D), Kampen (2 e Zuiderzeehaven) en Almelo (XL Businesspark Twente). Marktbehoefte voor industrieterreinen met een hogere milieucategorie De behoefte aan het huisvesten van bedrijven uit een hogere milieucategorie wordt ontleend aan de Uitvoeringsstrategie Plabeka waarin, vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA), afspraken zijn gemaakt om Lelystad en Almere een rol te geven in een voorzien tekort aan bedrijventerreinen met een hoge milieucategorie tot Een ontwikkeling van Flevokust als (container)haven met een logistiek/industrieel profiel past binnen de regionale afspraken in MRA verband. Tegelijkertijd is er nog een ruim aanbod aan milieucategorie 5 bedrijventerreinen in de regio Lelystad/Almere van circa 195 ha netto 1. Voor de regio Almere/Lelystad geldt dus geen tekort aan hogere milieucategorie terreinen. Een aanpalend aan de terminal gekoppelde industrieterreinontwikkeling zal vooral voor bepaalde typen bedrijven interessant zijn. Het betreft dan bedrijven met specifieke eisen t.a.v. milieucategorie in combinatie met bouwhoogten en natte ontsluiting. 1 Bron: Ondernemingsplan Flevokust, tabel 1(DHV, 2012) Buck Consultants International 3

5 Conclusie Er is vanuit de markt met name behoefte aan natte kade kavels en specifieke vestigers, veelal binnen de hogere milieu categorieën. Ten aanzien van deze niet direct havengebonden bedrijven is het van belang dat er niet (onnodig) geconcurreerd wordt met het nog uit te geven areaal aan bedrijventerreinen in de directe omgeving. Een onderscheidende propositie - met een sterke combinatie van een goede waterontsluiting, een hoge milieu categorie (tot en met 5) en toegestane bouwhoogte is daarbij van doorslaggevend belang. 3 Analyse van de beoogde ontwikkeling Na aanleiding van een variantenstudie concludeert de provincie dat de ontwikkeling van een buitendijkse overslagterminal met een binnendijks industrieterrein, het meest realistisch en haalbare alternatief is. De voorliggende analyse betreft een analyse van de beoogde ontwikkeling zoals uitgewerkt in de variantenstudie (variant 4) 2, waarvan de resultaten eind maart zijn gepresenteerd aan zowel de gemeente als de provincie 3. Inmiddels is deze beoogde ontwikkelingsvariant de afgelopen maand verder doorontwikkeld, waardoor sommige van de onderstaande gegevens lijken te zijn achterhaald. Tegelijkertijd kan nog niet uitgegaan worden van de nieuwste ontwikkelingen, aangezien er nog geen volledige consensus is en de (financiële) consequenties ook nog niet in een sluitende rapportage zijn doorvertaald. In de hoofdstukken 4 en 5 gaan we verder in op de aandachtspunten bij het - reeds ingezette - vervolgproces. Zie tabel 1 voor een samenvattend overzicht van ruimtelijke kenmerken horend bij de beoogde ontwikkelingsrichting van Flevokust. Tabel 1 Ligging Ruimtelijke kenmerken van de beoogde ontwikkeling Flevokust Variant 4 Combinatie van buitendijks (containerterminal gelegen tegen bestaande dijk) en binnendijks (industrieterrein) Kade lengte Plangebied Uitgeefbare gronden Specifieke elementen Langskade van 400m (+ 2x150m kade kop) 200m wordt in ingevuld door container terminal (erfpacht) 200m nog vrij uit te geven Mogelijkheid om kadelengte verder uit te breiden Oppervlak van 49 ha bruto 6 ha buitendijks haventerrein 43 ha binnendijks industrieterrein Oppervlak van 37 ha netto 5 ha buitendijkse containerterminal 32 ha binnendijks industrieterrein (faseerbaar) Directe interne ontsluiting voor vrachtverkeer en terminaltrekkers van industrieterrein naar overslag terminal (separate weg over dijklichaam). 2 Bron: Financiële Verkenning Flevokust maart 2014 (Grontmij, 5maart 2014) 3 Bron: Flevokust variantenstudie op initiatief van de provincie (Presentatie presidium, 31 maart 2014) Buck Consultants International 4

6 Fasering & flexibiliteit Grote mate van flexibiliteit, waarbij het mogelijk is om de buitendijkse strook (langskade) te verlengen en het binnendijkse industrieterrein gefaseerd te ontwikkelen afhankelijk van de markt. Bron: Buck Consultants International (BCI) o.b.v. verschillende rapportages Flevokust Hierna volgt een korte analyse van deze variant op de volgende punten: Ontwikkeling van aanpalend industrieterrein Uitsluiting van bedrijven categorieën Impact op werkgelegenheid Doelstelling beter Benutten Financieel Maatschappelijk draagvlak Planning Ontwikkeling van aanpalend industrieterrein Er lijkt een discussie te ontstaan in hoeverre er bij de beoogde binnendijkse ontwikkeling van Flevokust sprake is van een droog, dan wel een nat bedrijventerrein. Afhankelijk van welke definitie wordt gehanteerd kan voor beiden een betoog worden geschreven. Uitgaande van de MRA definitie is hier sprake van een nat terrein. 4 Het betreft een integrale havenontwikkeling, welke ontsloten is langs diep vaarwater, en waarbij er via de interne ontsluitingsweg een directe verbinding is met het aanpalende binnendijkse terrein. Wellicht belangrijker dan discussie over de typering van het terrein, is om te kijken naar het type bedrijven waar men zich in het vestigingsbeleid op richt. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in vier typen bedrijven: Watergebonden bedrijven (hebben kade ontsluiting nodig) Waterverbonden bedrijven (vestigen zich in nabijheid van de haven) Specifieke vestigers (geen directe relatie met haven, zoeken (milieu)ruimte/hoogte) Reguliere bedrijvigheid (niet onderscheidend t.o.v. terreinen elders in de regio) Advies 1: De ontwikkeling van Flevokust richt zich op watergebonden en waterverbonden bedrijvigheid. Dit dient voor de lange termijn te worden geborgd. Beperk de omvang van het binnendijks te ontwikkelen areaal en/of zorg voor sturing dat de hier te vestigen bedrijvigheid niet concurreert met het nog uit te geven bedrijventerreinen areaal in de regio. Uitsluiting van bedrijven categorieën Binnen gemeente is een stevige discussie gevoerd over het uitsluiten van bedrijven, die te vervuilend/overlastgevend zouden zijn. Een aantal amendementen en een motie die hierop van toepassing zijn, zijn niet aangenomen aangezien het plan (inclusief amendementen en motie) in zijn geheel door de raad is afgewezen op 17 december Definitie uitvoeringsstrategie PLABEKA: Natte zeehaventerreinen, ook wel maritieme terreinen genoemd, zijn terreinen met een laad-loskade langs diep vaarwater, toegankelijk voor grote schepen. Deze terreinen zijn in principe bedoeld voor terreinen die een directe relatie hebben met de haven. (Bron: Masterplan NZKG 2011) Buck Consultants International 5

7 Het willen ontwikkelen van een haventerrein impliceert ook direct en indirect het toestaan van bedrijven uit bijvoorbeeld milieucategorie 5. Ongeacht van de te kiezen variant is het belangrijk dat er ruimte is voor specifieke vestigers (bv t.a.v. bouwhoogte). Juist voor dit segment lijkt er binnen de Metropoolregio Amsterdam een kans te liggen, die niet voorzien kan worden op een standaard bedrijventerrein. Enige sturing op het type bedrijven die al dan niet gewenst zijn op Flevokust hoeft op zich geen onoverkomelijk probleem te vormen voor de uitgeefbaarheid van de gronden. Wel is het van belang dat er voor potentiële vestigers duidelijkheid is op voorhand, zodat Flevokust als sterk en uitnodigend vestigingsconcept kan worden neergezet. Advies 2 In het voorgenomen inpassingsplan (uitgevoerd onder regie van de provincie) wordt ingezet op het creëren van duidelijkheid op voorhand - naar zowel omgeving als de markt - door expliciet aan te geven welke type bedrijven (bv asfaltcentrales, schroot, etc. ) zich, middels een lijst van uitsluitingen, niet mogen/kunnen vestigen op Flevokust. Het is belangrijk om hier aan vast te houden. Impact op werkgelegenheid De werkgelegenheidsprognoses van enkele honderden banen zijn gebaseerd op verschillenden externe onderzoek met algemene kengetallen naar het gemiddeld ruimtegebruik per hectare naar type bedrijvigheid. De gehanteerde kengetallen waarop de inschatting is gebaseerd achten wij reëel. Wel constateren wij dat de koppeling met de planuitwerking summier is. De uitkomsten gelden alleen voor het (haven)terrein zelf, en hun indirecte toeleveranciers. Wat nog niet gekwantificeerd is, zijn de te verwachten werkgelegenheidseffecten van de containerterminal (als asset) in de regio (breder dan alleen op Flevokust). Advies 3 We adviseren de gemeente niet louter te kijken naar de directe werkgelegenheidseffecten op Flevokust. De versterking van het economisch vestigingsklimaat is met name van belang. Doelstelling Beter Benutten Voor de ontwikkeling van Flevokust is door het Rijk een subsidie toegekend van 7,4 mln., vanuit de maatregel Beter Benutten. De doelstelling van Beter Benutten is het vermindering van het aantal voertuig-verliesuren, door vermindering van het aantal vrachtwagenbewegingen op de weg gedurende de congestie in de spits. Inmiddels is de projectscope van Flevokust gewijzigd en is onderzocht in hoeverre de voorliggende ontwikkeling aan de eerder gestelde doelstellingen voldoet. 5 Dit blijkt het geval. Het aantal verminderde vrachtwagenbewegingen is vergelijkbaar met de vorige aanvraag (85 duizend in 2023), maar wordt later in de tijd bereikt (2027). Financieel Met de ontwikkeling van Flevokust wordt momenteel door de gemeente, op basis van de oorspronkelijk beoogde ontwikkeling (uitgifte van 115 hectare), uitgegaan van een sluitende grondexploitatie met een positief financieel rendement. In hoeverre dit ook geldt voor het aanbod van de provincie voor de nu voorliggende variant is een belangrijk aandachtspunt voor vervolg (zie 5 Bron: Update onderbouwing overslag en vermeden vrachtbewegingen door Flevokust (Ecorys, april 2014) Buck Consultants International 6

8 hoofdstuk 4). Bij de beoogde ontwikkeling van Flevokust ligt de focus van de provincie in de eerste plaats op de ruimtelijke inrichting van het plan en worden de kosten op hoofdlijnen geraamd. We constateren dat er in de stukken verschillende financiële overzichten terug te vinden zijn, met verschillen in de onderliggende uitgangspunten die niet goed met elkaar in verband zijn gebracht. Zo zitten er grote verschillen tussen de investeringsramingen door Grontmij 6 en Tauw 7 (alleen buitendijks deel). Om tot een goede afweging te kunnen komen is een integraal en verder uitgewerkt financieel overzicht gewenst. Hier wordt momenteel door de betrokken partijen aan gewerkt. Los van het ontbreken aan eenduidige investeringsramingen, constateren wij dat er tussen de gemeente en de provincie - als belangrijkste ontwikkelpartners in spé - verschillen van mening zijn over de te hanteren financiële uitgangspunten. Het gaat hierbij niet zozeer primair over verschillen ten aanzien van de feitelijke kosten, maar veel meer over een hierdoor afgeleide verdeling van onderlinge kosten, opbrengsten en risico`s. Zie meer hierover in hoofdstuk 4. Kijkend naar de gehanteerde uitgifteprijzen voor vergelijkbare terreinen in de regio en de vorig jaar uitgevoerde taxatie 8, dan achten wij de gehanteerde grondprijzen per m 2 voor het binnendijks terrein van 75 en 90 een reële bandbreedte. De uiteindelijk te realiseren grondprijs is afhankelijk van de marktontwikkelingen en de mate van onderscheidenheid in het concept. Bij een beperkte binnendijkse ontwikkeling, van zeg 5 tot 10 hectare, dan achten wij het beoogde uitgiftetempo van circa 2 hectare per jaar reëel. Advies 4 Zorg voor één goede kostencalculatie van de beoogde ontwikkeling van Flevokust, op basis van een meer gedetailleerd onderzoek, op basis van exactere liggingsaspecten (zoals bijvoorbeeld diepte, etc.). Advies 5 Zorg dat er op het moment van (definitieve) besluitvorming sprake is van een geactualiseerde grondexploitatie, op basis van gezamenlijk gedragen uitgangspunten, die in overeenstemming is met de voorliggende businesscase. Maatschappelijk draagvlak De provincie heeft in haar aanpak niet primair de financiële opbrengsten (voor de gemeente), maar meer de economische potenties in combinatie met het draagvlak bij de stakeholders meer centraal gezet. Dit leidt tot een groter draagvlak bij de stakeholders. De provincie acht in haar aanpak het aanpalende industrieterrein geschikt als terrein met een hoge milieucategorie, met ruimte voor specifieke vestigers, die qua geluid en hinder op deze plek kunnen floreren. Wij ondersteunen deze redeneerlijn in logistiek economische optiek, maar de vraag is of hiermee juist niet de bezwaren (grootschalig, slecht voor het milieu, niet goed voor de beeldkwaliteit) onbewust naar voren worden gehaald. 6 Financiële verkenning Flevokust maart 2014 (Grontmij, 2014) 7 Kostennotitie Buitendijks haventerrein Flevokust (Tauw, 2014) 8 Taxatierapport Flevokus, Karperweg ong. Lelystad (DTZ, 2013) Buck Consultants International 7

9 Planning Ondanks het feit dat het dossier al een lange geschiedenis kent wordt het omgeven door deadlines in de besluitvorming. Deze tijdsdruk hangt deels samen met het kunnen verkrijgen van de subsidiegelden vanuit het Rijk in het kader van de Beter Benutten regeling. Voor de beoogde ontwikkeling van Flevokust is een actueel planningsoverzicht opgesteld, waarin de verschillende facetten zijn weergegeven. Bij snelle besluitvorming en vlotte procedures, zou de havenontwikkeling medio 2016 operationeel moeten kunnen zijn. Op besluitvorming wordt reeds voorgesorteerd, door procedures rondom het bestemmingsplan en de MER alvast in gang te zetten. Advies 6 Het verkrijgen van de subsidiegelden vanuit Beter Benutten is een randvoorwaarde voor de financiële haalbaarheid van het project. Tegelijkertijd is het van belang om te komen tot een zorgvuldig besluitvormingstraject o.b.v. heldere en sluitende rapportages. Verken, in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de mogelijkheden om hier een goede invulling aan te geven. 4 Aandachtspunten bij vervolg Er is een duidelijk gemeenschappelijk standpunt van zowel provincie als gemeente als het gaat om het ontwikkelen van een container terminal. Uit de verschillende sessies (met gemeente en provincie) bleken er 3 belangrijke aandachtspunten, welke nog opgelost dienen te worden, om een succesvolle ontwikkeling van Flevokust te kunnen realiseren. Aandachtspunt 1 Ontwikkeling Flevokust als sterk integraal concept Voor een succesvolle ontwikkeling (en uitgifte) is het van doorslaggevend belang om Flevokust met een aantrekkelijke propositie in de markt te kunnen neerzetten. Het gaat hierbij om een combinatie van verschillende vestigingsfactoren, zoals: ligging, prijs, ontsluiting, (milieu)ruimte, arbeidsmarkt, bouwhoogte, etc. Het willen ontwikkelen van een haventerrein impliceert direct en indirect ook het toestaan van bedrijven uit bijvoorbeeld milieucategorie 5. Door de betrokkenen is het risico aangegeven dat er in de komende periode - in het proces tot definitieve besluitvorming - concessies worden gedaan voor het realiseren van draagvlak, en dan vooral rondom (milieu)ruimte en bouwhoogte, waardoor er een onverkoopbare mix ontstaat. Het is belangrijk om als alle partijen gezamenlijk achter het concept te gaan staan, en vervolgens de ingezette koers ook te bewaken. Aandachtspunt 2 Impact financieel voor de gemeente Voor een goede planinvulling is het van belang om uit te gaan van de situatie en mogelijkheden zoals die er nu zijn. De gronden zijn inmiddels grotendeels verworven door de gemeente, en de inbreng hiervan is een belangrijke kostencomponent. De inbrengwaarde van de gronden zouden niet meegewogen moeten worden voor een optimale (financiële) invulling van het gebied. Het gaat het er om, gegeven de huidige situatie, een zo groot mogelijke maatschappelijke opbrengst te genereren. De gemeente stelt als randvoorwaarde dat deze ontwikkeling met een sluitende grondexploitatie tot stand komt. Buck Consultants International 8

10 Kijken we sec naar de financiën, dan had de oorspronkelijke variant (uitgifte van 115 hectare) een aanzienlijk beter financieel resultaat, met in totaal een nominale netto meeropbrengst van circa 12 mln. Dit is een resultante van enerzijds... hogere investeringskosten en anderzijds 23 mln. extra grondopbrengsten. 9 Hierbij geldt echter wel een aantal belangrijke onzekerheden/risico factoren. Naast het risico op onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor uitvoering van deze variant gaat het hier met name om de grote afhankelijkheid van BRC als grote grondafnemer gedurende de gehele realisatieperiode. Bij onwil van (en of vertraging bij) BRC gedurende de ontwikkelperiode van Flevokust kunnen de beoogde grondopbrengsten mogelijk aanzienlijk tegenvallen. Bij een beoogde binnendijkse ontwikkeling van 43 hectare door de gemeente (buitendijks ontwikkeling door de provincie) resulteert volgens berekeningen van de gemeente een licht positieve balans in nominale kosten ( 22,3 mln.) en opbrengsten ( 23,7 mln.). 10 Hierbij dient te worden aangetekend dat dit geen grondexploitatie betreft (negatieve impact fasering: kosten treden eerder op dan de opbrengsten) en er verschillen van inzicht zijn tussen de gemeente en provincie over verschillende kostenposten (zie aandachtspunt 3). Bovendien zal bij een gefaseerde ontwikkeling, met in eerste instantie een aanzienlijk kleiner te ontwikkelen industrieterreinoppervlak (zie H5, hoe nu verder), de kosten toenemen in verhouding tot de opbrengsten. Naar verwachting resulteert dan, bij ongewijzigde uitgangspunten, een tekort op de gemeentelijke financiële grondexploitatie van enkele miljoenen euro`s. Hoewel we ons kunnen voorstellen dat een ontwikkeling van Flevokust denkbaar is die primair gedragen wordt door economische ontwikkeling voor de lange termijn, in combinatie met een relatief groot draagvlak, is een financieel gat op de gemeentelijke exploitatie een niet te onderschatten element in de besluitvorming. Dit moet bekeken worden in samenhang met het aanbod van de provincie, waarbij zij de beoogde buitendijkse ontwikkeling voor haar rekening neemt op basis van een niet sluitende portemonnee. Aandachtspunt 3 Gezamenlijk akkoord over kosten en (subsidie)opbrengsten Los van het ontbreken aan eenduidige investeringsramingen, constateren wij de er tussen de gemeente en de provincie - als belangrijkste ontwikkelpartners in spé - verschillen van mening zijn over de te hanteren financiële uitgangspunten. Meer specifiek zijn er verschillende standpunten ten aanzien van: De mee te nemen boekwaarde; Parameters, zoals zandprijs en opslagpercentages voor bijkomende kosten; De verdeling van bovenplanse kosten; De onderlinge toedeling van de Beter Benutten subsidiegelden. Graag herhalen we hier advies 5: Zorg dat er op het moment van (definitieve) besluitvorming sprake is van een geactualiseerde grondexploitatie, op basis van gezamenlijk gedragen uitgangspunten, die in overeenstemming is met de voorliggende businesscase. 9 Financiële verkenning Flevokust maart 2014 (Grontmij, 2014) 10 Kostenoverzicht Flevokust (7.8.1) ontwikkeling variant 4 (gemeente Lelystad, 27 maart 2014) Buck Consultants International 9

11 5 Hoe nu verder? Er is een duidelijk gemeenschappelijk standpunt van zowel provincie als gemeente als het gaat om het ontwikkelen van een container terminal. We onderschrijven de ingezette koers waarbij de terminalontwikkeling - als startpunt van Flevokust - centraal komt te staan. Naast de ontwikkeling van louter een overslagterminal zal er altijd een aanpalend terrein aan de terminal ontwikkeld moeten worden om het concept Flevokust en regio Lelystad-Almere als logistieke draaischijf, in de markt te kunnen zetten en ruimte te bieden aan specifieke doelgroepen. Rondom de invulling van een dergelijk aanpalend industrieterrein kunnen verschillende zienswijzen zijn/ontstaan. Gestreefd moet worden naar een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het terrein achter de terminal: Het neerzetten van Flevokust als integraal concept (richting markt en omgeving); Uitwerken van het concept in relatie tot de andere bedrijventerreinen in Lelystad en haar directe omgeving, met focus op doelgroepen en specifieke vestigers; Een ontwikkelstrategie m.b.t. omvang, fasering en reductie van financiële risico`s; Het neerzetten van een lange termijn perspectief. Deze visie kan worden bereikt in een open dialoog waarbij op basis van argumenten en afspraken de ontwikkeling gezamenlijk vormgegeven wordt. De aandachtspunten als geschetst in het vorige onderdeel dienen hierbij te worden besproken en beslecht. Het aanbod van de provincie voor het ontwikkelen van een buitendijkse haven/terminal biedt een nadrukkelijks kans, waarop voortgebouwd kan worden. In plaats van de ontwikkeling van in één keer 32 ha netto uitgeefbaar binnendijks, zou er gekozen kunnen worden voor een beperkte binnendijkse ontwikkeling (van zeg 5 tot 10 ha) voor specifieke doelgroepen die passen binnen het concept en niet op andere terreinen gehuisvest kunnen worden. Afhankelijk van de al dan niet voorspoedige invulling vanuit de markt kan het aanpalende industrieterrein verder worden uitgebreid (adaptieve programmering). Belangrijk is wel om bij aanvang de aanpalende terreinen te duiden en of te reserveren (maar nog niet ontwikkelen). Het is duidelijk dat aan deze ontwikkelrichting financiële gevolgen en risico s kleven, maar die kunnen in goed overleg worden beslecht. Na ruim 10 jaar van verschillende plannen zou hiermee iets van de grond kunnen komen, wat alle partijen (provincie, gemeente en bedrijfsleven) ondersteunen, namelijk de ontsluiting met de ontbrekende modaliteit (binnenvaart) door het realiseren van een containerterminal. Het lange termijn perspectief zou toch een (volledig) nat terrein kunnen zijn, met op termijn meerdere mogelijkheden tot uitbreiding van kade kavels. Dit door het verlengen van de buitendijkse strook (bv van 400 m naar 600m lengte), het aanleggen van een insteekhaven met waterkerende functie (voor het waterschap nu nog een brug te ver), of uitbreiding van het terrein met meerdere insteekhavens (bij grote marktvraag) door het alsnog omleggen van de dijk Buck Consultants International 10

Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang

Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang Inhoud Blz. 1 Vooraf 1 2 Algemeen beeld 1 Bijlage 1 Beoordeling voortgang in detail 4 Bijlage 2 Lijst van beoordeelde stukken 5 Uitgevoerd

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie. Planologisch-juridisch kader voor Flevokust

Uitgangspuntennotitie. Planologisch-juridisch kader voor Flevokust Uitgangspuntennotitie Planologisch-juridisch kader voor Flevokust Uitgangspuntennotitie Planologisch-juridisch kader voor Flevokust (HB 1576305) Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

*1498262* Onderwerp Participatie provincie Flevoland in ontwikkelmaatschappij Flevokust

*1498262* Onderwerp Participatie provincie Flevoland in ontwikkelmaatschappij Flevokust ** Onderwerp Participatie provincie Flevoland in ontwikkelmaatschappij Flevokust Doel van deze mededeling: Invulling geven aan toezegging uit panoramaronde Flevokust d.d. 15 mei 2013 Toezegging/motie/amendement:

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Wethouder Economie, wonen, cultuur en dienstverlening.

Wethouder Economie, wonen, cultuur en dienstverlening. Voorstel aan de raad Nummer: 131041837 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: J.G.C. de Groote IBP Projectmanagement jgc.de.groote@lelystad.nl Wethouder Economie,

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Statenvoorstel * * Statenvoorstel. 2. Betrokkenen te informeren.

Statenvoorstel * * Statenvoorstel. 2. Betrokkenen te informeren. ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Flevokust start ruimtelijke procedure Provinciale Staten 19 februari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. In te stemmen met het doen van een kennisgeving

Nadere informatie

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het - bijeenkomst 22 februari 2017 Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op INFORMATIEBIJEENKOMST DocksNLD fase 1 30 JANUARI met rechts het 2017 beoogde plangebied van fase 2 - informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Beoordeling voortgang Flevokust in detail

Beoordeling voortgang Flevokust in detail Bijlage 1 Beoordeling voortgang Flevokust in detail Deel 1 Beoordeling op verwerking van de aanbevelingen uit eerdere second opinion BCI Aanbeveling BCI (maart 2013) Verwerking (antwoord College) Beoordeling

Nadere informatie

Gemeente Steenwijkerland. Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt

Gemeente Steenwijkerland. Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt Gemeente Steenwijkerland Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt Stafafdeling Ontwikkeling Steenwijk januari 2007 1. Inleiding Het bestemmingsplan bedrijventerrein Boterberg

Nadere informatie

Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang

Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang Inhoud Blz. 1 Vooraf 1 2 Algemeen beeld 1 Bijlage 1 Beoordeling voortgang in detail 4 Bijlage 2 Lijst van beoordeelde stukken 5 Uitgevoerd

Nadere informatie

Wethouder Economie, wonen, cultuur en dienstverlening

Wethouder Economie, wonen, cultuur en dienstverlening Voorstel aan de raad Nummer: 141046622 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: J.G.C. de Groote IBP Projectmanagement jgc.de.groote@lelystad.nl Wethouder Economie,

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Case gemeentehaven Boven-Hardinxveld

Case gemeentehaven Boven-Hardinxveld Case gemeentehaven Boven-Hardinxveld Irene van Dongen Senior adviseur Den Haag, 10 november 2011 Masterclass IV Provincie Zuid-Holland Natte bedrijventerreinen en binnenhavens Buck Consultants International

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

In de bijpraatsessie voor Statenleden op 3 april 18:00, zal deze informatie u eveneens gepresenteerd worden en van verdere context worden voorzien.

In de bijpraatsessie voor Statenleden op 3 april 18:00, zal deze informatie u eveneens gepresenteerd worden en van verdere context worden voorzien. ** Onderwerp Flevokust - update ontwikkelingen, rol provincie en besluitvormingstraject en praktische informatie over informatiebijeenkomst 3 april Doel van deze mededeling: Informeren over de ontwikkelingen

Nadere informatie

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen.

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-15396 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.1 Werken aan de basis Steller: M.R. Roeffel Afdeling:

Nadere informatie

Buitendijkse Haven Presentatie t.bv. Commissie 2 29 juni 2011 Voorzitter Evert Jansen Agenda Toelichting Rapportage van Bedrijvenkring aan Gemeente van 26 april 2006 Plan van aanpak vervolg Een buitendijkse

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland ^PROVINCIE FLEVOLAND /^o Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland Tl SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MARITIEME SERVICEHAVEN NOORDELIJK

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Specificatie van programmering Regionaal Bedrijventerrein Twente

Specificatie van programmering Regionaal Bedrijventerrein Twente Specificatie van programmering Regionaal Bedrijventerrein Twente Uitgevoerd in opdracht van: Stuurgroep RBT Nijmegen, 11 februari 2002 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding en opdrachtformulering

Nadere informatie

RAADSADVIES Vranken, Harrie Van Steenwijk, Christiaan. Heuw. Jaarstukken, begroting en grondexploitatie XL Businesspark Twente

RAADSADVIES Vranken, Harrie Van Steenwijk, Christiaan. Heuw. Jaarstukken, begroting en grondexploitatie XL Businesspark Twente RAADSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1014672 Vranken, Harrie Van Steenwijk, Christiaan ONDERWERP RU-REO Jaarstukken, begroting en grondexploitatie XL Businesspark Twente Mariska

Nadere informatie

Beeldregieplan Flevokust. spelregels wensbeeld

Beeldregieplan Flevokust. spelregels wensbeeld iepla Beeldregieplan Flevokust spelregels wensbeeld Voorwoord Flevokust ligt ten noorden van Lelystad aan diep vaarwater, in de directe nabijheid van een groeiende luchthaven (Lelystad Airport), de drukke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Openen Exploitatie Stijn Streuvelslaan Registratienummer: 00539526 Op voorstel B&W d.d.: 28-04-2015 Datum vergadering: 07-07-2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Aan: Provincie Flevoland T.a.v. de gedeputeerde verantwoordelijk voor Flevokust-Havenontwikkeling De heer Jan Nico Appelman

Aan: Provincie Flevoland T.a.v. de gedeputeerde verantwoordelijk voor Flevokust-Havenontwikkeling De heer Jan Nico Appelman Lelystad, 5 maart 2015 Aan: Provincie Flevoland T.a.v. de gedeputeerde verantwoordelijk voor Flevokust-Havenontwikkeling De heer Jan Nico Appelman c.c. Leden Provinciale Staten Flevoland Lijsttrekkers

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie VERSLAG Onderwerp: Zeehaven Dordrecht Afdeling: Infrastruktuurontwikkeling ARCADIS Infra BV Lichtenauerlaan 100 Postbus 4205 3006 AE Rotterdam Tel 010 253 22 22 Fax 010 456 72 50 www.arcadis.nl Plaats/datum

Nadere informatie

Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project

Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Projectformat Agenda van Twente Aanvrager: gemeente Almelo Project : Laad- en loskade XL Park Bijlagen: subsidieaanvraag Regio Twente bij Rijk m.b.t. ontsluiting kades XL Businesspark Twente Algemene informatie

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport

Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Trends in de luchtvaart 2 3 SWOT Lelystad Airport 2 4 Scenario s 5 5 Economische betekenis 5 6 Hoe nu verder? 7

Nadere informatie

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 477024352 (DOS-201 2-0008970) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Update Quick Scan economische effecten gebiedsontwikkeling Kollum Buitenpost

Update Quick Scan economische effecten gebiedsontwikkeling Kollum Buitenpost Update Quick Scan economische effecten gebiedsontwikkeling Kollum Buitenpost Opdrachtgever: Wind Vastgoedontwikkeling b.v. ECORYS Nederland BV Emirto Rienhart Manfred Wienhoven Rotterdam, 04 november 2010

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a<5> 5

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a<5> 5 ÄÄi BUSINESS] TWENTE Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a 5 0 D nt 16 APR 2012 Routing a.d. Bijl.: ZOEKADRES POSTADRES TELEFOON

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Met deze notitie wordt uw Raad geadviseerd over aanpassing van de grondprijzen op bedrijvenpark Het Hoog.

Met deze notitie wordt uw Raad geadviseerd over aanpassing van de grondprijzen op bedrijvenpark Het Hoog. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Grondprijsaanpassing bedriivenpark Het Hoog Toelichting Met deze notitie wordt uw Raad geadviseerd over aanpassing van de grondprijzen op bedrijvenpark Het Hoog. De Raad heeft

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Analyse van Reijerwaard en Dordtse Kil 4 als alternatievenvoor de Hoeksche Waard

Analyse van Reijerwaard en Dordtse Kil 4 als alternatievenvoor de Hoeksche Waard Analyse van Reijerwaard en Dordtse Kil 4 als alternatievenvoor de Hoeksche Waard Quick scan realiteitsgehalte, effecten en kosten Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland ECORYS Nederland BV Walter Hulsker

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Ondernemingsplan Flevokust

Ondernemingsplan Flevokust Ondernemingsplan Flevokust Ondernemingsplan Gemeente Lelystad / Haven Amsterdam mei 2013 Definitief Ondernemingsplan Flevokust Ondernemingsplan dossier : ER-AF20120014-DIS registratienummer : BA9632-101-100

Nadere informatie

agendapunt nummer portefeuillehouder

agendapunt nummer portefeuillehouder V O O R S T E L A A N D E R A A D afdeling Ruimte en Groen in behandeling bij M. Roobol doorkiesnummer 078 633 45 50 agendapunt nummer portefeuillehouder E.C. Lafeber datum voorstel 8-9-2010 raadsvergadering

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 29 januari 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Oordeelvorming. Onderwerp: Flevokust en Exploitatiebegroting Flevokust. Toelichting:

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 28 mei 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Project Flevokust. Toelichting: De gemeente heeft samen met de Provincie

Nadere informatie

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1]

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1] SPOORZONE DELFT Van ROK naar GUO Charlie Martens 15-11-2012 [1] Geluidoverlast en hinder [2] Bestaande situatie tot 2010 [3] Plangebied in de stad [4] Mijlpalen in het proces 1993: Motie voor duurzame

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD. Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak

BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD. Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak Juni 2006 Han Olden STOGO onderzoek + advies Niasstraat 1 3531 WR Utrecht

Nadere informatie

Geschiedenis. Locatie. Verkenning starterswoningen Buitenpost locatie Van den Brug

Geschiedenis. Locatie. Verkenning starterswoningen Buitenpost locatie Van den Brug Verkenning starterswoningen Buitenpost locatie Van den Brug Inleiding In dit document wordt een verkenning gemaakt voor de herontwikkeling van de vrijgekomen locatie van garagebedrijf Autoland Van den

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kerkerak, Gemeente Sliedrecht A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust De impact op recreatie en toerisme -Addendum bij de studie uit 2014- Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Omvang van de impact (actualisatie) 3 3 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN REGIONALE SAMENWERKING BEDRIJVENTERREINEN De stuurgroep regionale samenwerking bedrijventerreinen, in vergadering bijeen op 18 juni 2012, heeft: Overwegende dat de gemeenten Den

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Schuytgraaf Made in [Arnhem]

Schuytgraaf Made in [Arnhem] Schuytgraaf Made in [Arnhem] Een nieuwe BASISGREX voor Schuytgraaf 02-04-2012 DIENST STADSONTWIKKELING 1 1. Inleiding In het onderhandelingstraject over de toekomst van de constructie rond de GEM Schuytgraaf,

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

INGETROKKEN BIJ B&W nr RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

INGETROKKEN BIJ B&W nr RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: INGETROKKEN BIJ B&W nr. 11.0912 RAADSVOORSTEL 11.0061 Rv. nr.: 11.0061 B en W-besluit d.d.: 11.0736 B en W-besluit nr.: 28-6-2011 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Bijstellen kaderbesluit nieuwbouw

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust

Notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust Notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Voorgenomen activiteit... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 M.e.r.-plichtige activiteiten...

Nadere informatie

Bijlage inspraak dd. 11-10-2012 Overslagterminal Blocq van Kuffeler Pagina 1 van 6 Vereniging Bewoners Blocq van Kuffeler

Bijlage inspraak dd. 11-10-2012 Overslagterminal Blocq van Kuffeler Pagina 1 van 6 Vereniging Bewoners Blocq van Kuffeler Bijlage inspraak Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler In deze bijlage treft u een deel van de onderbouwing aan tegen de ontwikkeling van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler. Voor meer informatie

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Registratienummer 1184020 Datum: Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra Afdeling / Team: RO / ROP Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexpoitaties (MPG) 2015 Samenvatting:

Nadere informatie

Themaraad. Centrumplan Nederweert. 7 april 2014

Themaraad. Centrumplan Nederweert. 7 april 2014 Themaraad centrumplan Nederweert Themaraad Centrumplan Nederweert 7 april 2014 Themaraad centrumplan Nederweert Agenda 1. Terugblik 2. Ruimtelijk plan en programma 3. Financiële kader 4. Realisatieovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Hoeksche Waard Vestigingsperspectief

Hoeksche Waard Vestigingsperspectief Hoeksche Waard Vestigingsperspectief MANAGEMENTSAMENVATTING Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Buck Consultants International Nijmegen, 20 mei 2014 1 Naar een nieuwe Bedrijventerreinstrategie

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

- 6 JULI 2011 I 5 JUL ZO11. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris

- 6 JULI 2011 I 5 JUL ZO11. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris provincie ZUID HOLLAND - 6 JULI 2011 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2011-294101169 (DOS-201 1-0006998) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Business case modelcasus

Business case modelcasus 1/5 Modelcasus Van Bleek fabriek - Business Case Business case modelcasus Inleiding De Business case geeft antwoord op de vraag of het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project voldoende

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Rapport grondexploitatie Regionale Bedrijven Terrein (RBT)

Rapport grondexploitatie Regionale Bedrijven Terrein (RBT) Rapport grondexploitatie Regionale Bedrijven Terrein (RBT) Auditcommissie gemeente Borne 1 Algemeen XL Businesspark Twente De gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo (de partners van Netwerkstad Twente)

Nadere informatie

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO TE KOOP NIEUW TE REALISEREN LOGISTIEK GEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO Bent u op zoek naar een

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

WTC Twente: visievorming en draagvlakverkenning

WTC Twente: visievorming en draagvlakverkenning WTC Twente: visievorming en draagvlakverkenning Projectvoorstel Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Projectopzet 2 3 Organisatie, kosten en tijdschema 5 26 januari 2006 1 Inleiding Het project Hart van Zuid omvat

Nadere informatie

IceWorld Drenthe. Bevindingen review businesscase. 28 maart 2017

IceWorld Drenthe. Bevindingen review businesscase. 28 maart 2017 IceWorld Drenthe Bevindingen review businesscase Onze opdracht en aanpak Onze opdracht van provincie Drenthe 2 plannen ontvangen van 2 initiatiefnemers (uit Assen en Hoogeveen) Het plan voor Assen is vertrouwelijk

Nadere informatie

Registratienummer / 14Z Vaststelling bestemmingsplan ' Harnaschpolder-Zuid 2014' en Exploitatieplan ' Harnaschpolder-Zuid 2014'

Registratienummer / 14Z Vaststelling bestemmingsplan ' Harnaschpolder-Zuid 2014' en Exploitatieplan ' Harnaschpolder-Zuid 2014' Datum 22-10-2015 Nummer 2015-11-05 Datum commissievergadering 03-11-2015 Datum raadvergadering 17-11-2015 OPLEGGER Registratienummer 2015-31633 / 14Z.008350 Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan ' Harnaschpolder-Zuid

Nadere informatie

Decentralisatie Uitkering Binnenhavens. Ronde Tafelbijeenkomst 16 april Voorzitter: Peter Colon, managing partner Buck Consultants International

Decentralisatie Uitkering Binnenhavens. Ronde Tafelbijeenkomst 16 april Voorzitter: Peter Colon, managing partner Buck Consultants International Decentralisatie Uitkering Binnenhavens Ronde Tafelbijeenkomst 16 april 2012 Voorzitter: Peter Colon, managing partner Buck Consultants International Agenda Welkom Uitdagingen voor de Nederlandse binnenhavens:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 13 oktober 2011 Agendapuntnummer : XV, punt 6 Decosnummer : 7 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Het college van gemeente

Nadere informatie

Concept-Uitgiftebeleid. Bedrijventerreinen. Hoeksche Waard

Concept-Uitgiftebeleid. Bedrijventerreinen. Hoeksche Waard Concept-Uitgiftebeleid Bedrijventerreinen Hoeksche Waard Pg. 2 Inleiding Pg. 3 Kaders uitgiftebeleid Pg. 5 Beleidskader Pg. 6 Toelichting artikelen 1 Inleiding De wortels van het oude uitgiftebeleid liggen

Nadere informatie

Wethouder Economie, wonen, cultuur en dienstverlening.

Wethouder Economie, wonen, cultuur en dienstverlening. Voorstel aan de raad Nummer: 131022647 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: J.G.C. de Groote IBP Projectmanagement jgc.de.groote@lelystad.nl Wethouder Economie,

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie