IN CENTRUMGEBIED ALMERE-STAD. door. ing. W. van Dijk ing. J. de Man Ado januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN CENTRUMGEBIED ALMERE-STAD. door. ing. W. van Dijk ing. J. de Man. 1978-35 Ado januari"

Transcriptie

1 W E R K D O C U M E N T IN CENTRUMGEBIED ALMERE-STAD door ing. W. van Dijk ing. J. de Man Ado januari ' L a 4 D I e N s i v o o n oe 1 J s s e L n e E R P o r. o E R s S M E D I N G H U I S L E L Y S T A D

2 Samenvatting I, In het centrumgebied van ~lmere-~tad ~rojecteren de stedebouwkundigen verhoogde winkelstraten. Deze winkelstraten maken onderdeel uit van de fiets- en voetgangersroute door het centrum en dienen tevens geschikt te zijn als bedieningsstraat voor bevoorrading van de winkels. Het voor deze straten vastgestelde peil van 2.00 m - N.A.P. (ca m + m.v.1 is een te onderhouden definitief peil. Om de problemen ten gevolge van zettingen te ondervangen is een aantal aanleg-methoden vergeleken op basis van de zettingen, de consequenties voor de bebouwing, de leidingen, de afwerking en het stedebouwkundige ontwerp.en de kosten. 2. De methoden zijn: I. Ophogen met zand tot 2.00 m - N.A.P.zonder verdere voorzieningen 2. Een voorbelasting van zand aanbrengen 3. Een grondverbetering met zandaanbrengen, 4. Een "laaggelegen" funderingsplaat onddr de weg aanbrengen 5. Een "hooggelegenn funderingsplaat als weg aanbrengen met we1 of geen voorzieningen voor kabels en leidingen. 3. Uit de vergelijking van deze methoden blijkt dat de methoden 1, 2 en 5 niet voor uitvoering in aanmerking komen gezien. a. de hoge onderhoudskosten en voortdtlrende zetting van methodel b. de hoge investerings- en onderhoudskosten en de uitvoeringstechnische problemen van methode 2 c. de hoge investeringskosten van methode 5. Blijven over voorverdere vergelijking de methode 3 - grondverbetering onder te verdelen in methode 3:"de natte methode"; methode 3A: de droge methode en methode 3B: integrale grondverbetering - en de methode 4 - "laaggelegen" funderingsplaat -,.' 4. Uit vergelijking van de methoden 3, 3A en 3B blijkt dat de methode 3Agrondverbetering in den drogemet spanningsbemaling he voorkeur heeft. Dit vanwege de kosten en de eenvoudige wijze van uitvoering. 5. De keuze tussen de methoden 3A en 4 wordt bepaald door enerzijds de kosten en anderzijds de voor- en nadelen. De nadelen van methode 3A zijn hoofdzakelijk: grote hoeveelheid zand nodig, ontwateringssysteem verstoord en zettingen in omgeving ten gevolge van spanningsbemaling. De nadelen van methode 4 zijn: kosten 2 2 2,5 maal zo hoog als ~thode 3A en uitvoering moet tegelijk met de bouw worden uitgevoerd. De kosten van methode 3A bedragen ca. f 95,-- m2 en voor methode 4 ca. f 265,--..,.., per m2. Het is'discutabel in hoeverre de nadelen in voldoende mate in de kosten zijn ingebracht met name bij methode 3A in verband met de zettingen door de spanningsbemaling. Het verschil tussen beide methode bedraagt in ieder geval f loo,-- per m2. 6. De conclusie is dat gekozen moet worden voor methode 3A - grondverbetering in den droge met spanningsbemaling - op voorwaarde dat deze methode wordt uitgevoerd voor een veel groter gebied dan alleen de le fase van het centrumgebied. Kan dit niet dan moet nu of in een later stadium gekozen worden voor methode' 4 - "laaggelegen" funderingsplaat -.

3 1. Inleiding 1.1. In centrumgebied van Almere-Stad' projecteren de stedebouwkundigen verhoogde winkelstraten. Deze winkelstraten maken onderdeel uit van de fietsen voetgangersroute door het centrum en dienen tevens geschikt te zijn als bedieningsstraat voor bevoorrading van de winkels. Het voor deze straten vastgestelde ~eil van 2.00 m - N.A.P.(ca m.v.)-is een te onderhouden definitief peil. Om de problemen ten gevolge van zettingen te ondervangen is een aantalaanlegmethoden mogelijk De volgende aanlegmethoden zijn bekeken: 1. Ophogen met zand tot 2.00 m - N.A.P. zonder verdere voorzieningen 2. Een voorbelasting van zand aanbrengen. 3. Een grondverbetering met zand aanbrengen 4. Een "laaggelegen" funderingsplaat onder de weg aanbrengen 5. Een "hooggelegen" funderingsplaat als weg aanbrengen met we1 of geen voorzieningen voor kabels en leidingen. Aan de hand van zettingen, consequenties voor de bebouwing, leidingen, afwerking en stedebouwkundig ontwerp en kosten zijn deze methoden te vergelijken Uitvoering en consequenties van de methoden 2.1. Methode I: (zie bijlage G) Bij deze methode wordt zonder verdere voorzieningen zand aangebracht tot 2.00 m - N.A.P. De verwachte zetting bedraagt ongeveer 0.70 m over 30 jaar, waarbij gedurende de eerste 3 jaren m zetting per jaar verwacht wordt. Op bijlage A zijn de methoden van uitvoering, de zettingen en de consequenties voor gebouwen, leidingen, afwerking en stedebouwkundige zaken weergegeven. Op bijlabe F zijn de zettingen en consequenties per methode verzameld. De kostenvan deze methode bedragen volgens bijlage K ca. f 45,--/m2. De onderhoudskosten bedragen gekapitaliseerd f 550,--/m2. De hoge onderhoudskosten en de negatieve waardering (bijlage F) voor belangrijke consequenties maken dat deze methode niet in aanrnerking komt Methode 2: (zie bijlage G) Bij het aanbrengen van een voorbelasting met zand is het nodig vooraf een zodanige zandhoogte aan te brengen dat de restzetting na gereedkomen van de weg binnen de perken blijft. Om geen restzetting te krijgen moet 8 m zand worden aangebracht gedurende I jaar. Dit is om redenen van stabiliteit niet haalbaar. Regler is uit te gaan van 5 m zand aanbrengen. Het zand moet.laagsgewijs worden aangebracht over grote breedte, omdat gewerkt zal moeten worden met tussen-banketten. Een half jaar na het aanbrengen bedraagt de zetting 0.60 m en de restzetting na gereedkomen bedraagt dan ca m. Op bijlage B zijn de methode van uitvoering, de zettingen, en de consequenties voor gebouwen, leidingen, afwerking en stedebouwkundige zaken weergegeven. Op bijlage F zijn deze zaken verzameld. De kosten van deze methoden bedragen volgens bijlage K f 110,--/m2 met tussen-banketten worden deze kosten nog aanzienlijk hoger (ca. f 150,-- /m2). De onderhoudskosten bedragen gekapitaliseerd f 110,--/m2. De onderhoudskosten en de aanlegkosten zijn zodanig hoog en de negatieve waardering (bijlage F) voor belangrijke consequenties maken dat deze methode niet in aanmerking komt. Uitvoeringstechnisch is deze methode ook erg moeilijk. Ervaringen met de SAW 1 hebben uitgewezen, dat ook een zand-. dikte van 5 m moeilijk haalbaar is.

4 Methode 3: (zie bijlage H biadl) Bij het aanbrengen van een grondverbetering volgens de natte methode worden de slappe holoceen lagen vervangen door zand. Ter afsluiting van het pleistocene grondwater wordt ca. 1.m holoceen gehandhaafd. De zettingen ontstaan grotendeels tijdens de uitvoering. De restzetting na de uitvoering is nihil. Op bijlage C blad 1 en verzameld op bijlage F -zijn de methoden van uitvoering en de consequenties voor belangrijke zaken weergegeven. De kosten voor deze methoden bedragen volgens bijlage K f 90,--/m2. De kosten en de waardering van belangrijke consequenties zijn zodanig dat deze methode in aanmerking komt voor nadere vergelijking. We1 is het een 66nmalige methode, die slechts bruikbaar is voor een groter gebied dan de le fase Methode 3A (Alternatief) (zie bijlage H blad 2) Methode 3A (Alternatief) gaat uit van een grondverbetering in den droge met behulp van spanningsbemaling. Restzetting bedraagt na uitvoering enige cm. Op bijlage C blad 2 en samengevat op bijlage F zijn de methoden van uitvoering en de consequenties voor belangrijke zaken weergegeven. De kosten van deze methoden bedragen volgens bijlage K blad 3 f 95,--/m2. Deze methode komt in aanmerking voor nadere vergelijking Methode 3B (Alternatief) Methode 3B gaat uit van een integrale grondverbetering in het gehele centrumgebied. Hierbij wordt in e'&n bestek in het centrumgebied de slappe holoceen lagen (excl. I m) verwijderd en vervangen door zand. De zettingen ontstaan grotendeels tijdens de uitvoering. De restzetting na de uitvoering is nihil. Op bijlage C blad 3 zi.jn de methoden van uitvoering en de consequenties voor de belangrijke zaken weergegeven. De kosten voor deze methoden bedragen volgens bijlage K blad 4,"f 262,--/m2 (excl. rente-verlies). Het is een 66nmaligemethode, die de stedebouwkundigeneen grote mate van vrijheid geeft niveauverschil1en.te projecteren. Verdere waardering gelijk aan methode 3. Komt gezien de hogekosten niet in aanmerking voor nadere vergelijking Methode 4: (zie bijlage H blad 1) Bij het aanbrengen van een "laaggelegen" funderingsplaat onder de weg wordt de weg incl. leidingen en zandbed gefundeerd. De zettingen in het opgebrachte zand zijn nihil. Op bijlage D en verzameld op bijlage F zijn de methoden van uitvoering en de consequenties voor belangrijke zaken weergegeven. De kosten voor deze methoden bedragen volgens bijlage K blad 4 f 265,--/m2. Ook deze methode komt in aanmerking voor nadere vergelijking gezien de waardering en kosten Methode 5: (zie bijlage J) Bij het aanbrengen van een "hooggelegen" funderingsplaat als weg wordt de weg aangelegd als een "brug" tussen de bebouwing waarbij men voor de kabels en leidingen een voorziening aanbrengt: A. een kokerconstructie B. een kruipruimte onder de vloer Van zettingen van de weg is hier geen sprake. In de onder B genoemde kruipruimte is de zetting nihil. Op bijlage E en verzameld op bijlage F zijn de methoden van uitvoering en de consequenties voor de belangrijke zaken weergegeven. De kosten van deze methoden bedragen volgens bijlage K blad 4 ;f 295,-- 5 f 335,--/m2. De hoge kosten en de moeilijkheden met het aanbrengen en onderhouden van leidingen maken dat deze methode niet in aanmerking komt.

5

6 C) dat bij methode 3A een veel groter deel van het centrumgebied moet worden aangepakt. Hierdoor ontstaat enig rente-verlies. d) dat bij methode 4 met de bouw "mee gegroeid" kan worden Conclusie Op basis van de kosten verdient methode 3A - grondverbetering in den droge - de voorkeur. Hierbij geldt echter de voorwaarde dat deze methode dan ook moet worden ingevoerd in een veel groter gebied dan alleen,de le fase van het centrumgebied. Indien het niet mogelijk is vooraf te bepalen, wat het tracz van de hoge route in het centrum gaat worden, dan zal gekozen moeten worden voor methode 4 -"laaggelegen" funderingsplaat -. Deze methode die op basis van praktische en uitvoeringstechnische gronden de voorkeur verdient, is evenwel duurder dan methode 3A. Het verschil is afhankelijk van de punten genoemd in en ; doch bedraagt op zijn minst f 100,--/m2 of we1 f 1000,-- per m' winkelstraat (breed 10 m).

7 bijlagen A t/m J Aanleg methoden

8 Bijlage: A Methode 1: Ophogen met zand tot 2.00 m - N.A.P. zonder verdere voorzieningen zie bijlage G 1. Methode van uitvoering: a) n& gereedkomen sousterrains zand opbrengen b) leidingen aanbrengen C) bestrating aanbrengen 2. Zettingen: Verwacht wordt een zetting van 0.70 m over 30 jaar. In de beginjaren zal de zetting m per jaar bedragen. Opbrengen van extra zand bij herstraten levert weer extra zettingen. 3. Consequenties voor: 3.1. bebouwing: a) extra paalbelasting door negatieve kleef b) horizontale belasting op de randpalen c) door zettingen geen toegangen gelijk met straatpeil mogelijk leidingen: a) door zettingen periodiek herstel van aansluitingen van leidingen aan gebouwen b) door zettingen zijn goede ligging, eventueel afschot en goed functioneren niet gegarandeerd (geldt vnl. voor riolen) c) het bestaande ontwateringssysteem wordt verstoord bestrating: a) jaarlijks herstraten noodzakelijk om peil te kunnen handhaven b) bomen planten levert geen problemen op Overige zaken: a) stedebouwkundige gegevens vooraf niet nodig b) is gefaseerd en onafhankelijk van verdere ontwikkeling uit te voeren C) tijdelijke maatregelen bij voorlopig Gnzijdige bebouwing nodig.

9 Bijlage: B Methode 2: Een voorbelasting aanbrengen van zand, hoog 5 m zie bijlage G I. ~ethode van uitvoering: a) 1; 8 2 jaar voor de bouw een zandhoogte aanbrengen van 2.50 m- b) ca. I jaar voor de'bouw verdere ophoginp, tot 5 m., C) voor aanvang van de bouw,ca. 4 jaar,alle zand weer afgraven i.v.m. bouwputten d) na gereedkomen sousterrains zand weer aanvullen tot 2.00 m - N.A.P. e) leidingen leggen en bestrating aanbrengen. 2. Zettingen: Half jaar na aanbrengen van 5 m zand zetting ca m. De restzetting na gereedkomen bedraagt dan ca m. 3. Consequenties voor: 3.1. bebouwing: a) extra paalbelasting door negatieve kleef b) horizontale paalbelasting op de randpalen C) door zettingen geen toegangen gelijk met straatpeil mogelijk leidingen: a) de restzetting is zodanig dat dit geen gevolgen heeft voor ligging e.d. b) flexibele aansluitingen aan gebouwen nodig C) bestaande ontwateringssysteem wordt verstoord bestrating: a) door zettingen in de eerste 5 jaar is enkele malen herstraten noodzakelijk om het peil te handhaven b) bomen planten levert geen problemen op Overige zaken: a) grote hoeveelheden zand nodig + veel zand transport b) stedebouwkundige gegevens dienen ver van tevoren bekend te zijn C) tijdelijke maatregelen bij voorlopig 6Qnzijdige bebouwing nodig.

10 Bijlage: C blad I Methode 3: Een grondverbetering aanbrengen zie bijlage H blad I ; I. m o d e van uitvoering: a) tot minimaal ca. half jaar voor de bouw starten met uitvoering (we1 z66r minimaal) b) bovenste zandlaag ontgraven,.afvoeren en opslaan c) tot N.A.P. klei weg baggeren (laagdikte ca. 4 m) met opgezet waterpeil tot 3.75 m - N.A.P. De specie moet in depot gespoten worden. d) zand terug spuiten of per as aanvoeren tot sousterrain-niveau 4.60 m - N.A.P. (afhankelijk herkomst zand) e) na gereedkomen van sousterrains aanvullen tot 2.00 m - N.A.P. f) leidingen aanleggen en bestrating aanbrengen. 2. Zettingen: De zettingen ontstaan tijdens deuitvoering. De restzetting is nihil. 3. Consequenties voor: 3.1. bebouwing: a) bij goede aanvulling tot sousterrain-niveau geringe kans op horizontale paalbelasting b) toegangen gelijk aan straatpeil mogelijk C) tijdens bouw sousterrains is de kans groot dat extra bemaling noodzakelijk is door de kwel in de grondverbetering. Daardoor grotere zettingen in de omgeving; d) tijdens de uitvoering is het werkterreiri in wijde omgeving onbegaanbaar door het hoog opgezette waterpeil. Hiervoor moeten bijzondere maatregelen worden getroffen. e) Ce'nmalige-manier, dus slechts bruikbaar voor de le fase leidingen: a) leiding aanleg en functioneren geeft geen problemen b) het bestaande ontwateringssysteem wordt verstoord 3.3. bestrating: a) onderhoud bestrating normaal b) bomen planten geeft problemen 3.4. Overige zaken: a) grote oppervlakken nodig voor slibberging die jarenlang onbruikbaar zijn b) grote hoeveelheden zand nodig + veel zand transport C) stedebouwkundige gegevens dienen,ver van tevoren bekend te zijn d) tijdelijke maatregelen bij voorlopig CEnzijdige bebouwing nodig e) de grote hoeveelheden zand mogen niet onttrokken worden aan depots voor algemene doeleinden, maar dienen direct gewonnen te worden.

11 Bijlage: C blad 2 Alternatief methode 3A: grondverbetering aanbrengen in den droge (zie bijlage H blad 2) 1. Methode van uitvoering: a) ca. 6 maanden voor de bouw starten met uitvoering b) bovenste laag zand ontgraven en verwerken C) tot 8.00 m - N.A.P. klei weggraven met spanningsbemaling (bronnen h.0.h. 20 m verspringend geplaatst) en afvoeren d) zand aanvoeren en verwerken tot 5.00 m - N.A.P. e) na gereedkomen van sousterrains aanvullen tot 2.00 m - N.A.P. f) leidingen aanleggen en bestrating aanbrengen. 2. Zettingen: De zettingen ontstaan tijdens deuitvoering. De restzetting is nihil. 3. Consequenties voor: 3.1. bebouwing: a) bij goede aanvulling tot sousterrain-niveau weinig kans op horizontaal belaste palen b) toegangen gelijk'aan straatpeil mogelijk C) door vooraf gedetailleerd grondonderzoek voorkomen dat kwel kan optreden d) spanningsbemaling heeft invloed op zettingen in omgeving e). begaanbaarheid terrein in standhouden door direct drainage herstel leidingen: a) leiding aanleg en functioneren geeit geen problemen b) het bestaande ontwateringssysteem wordt verstoord bestrating: a) onderhoud bestrating-normaal b) bomen planten problemen Overige zaken: a) grote hoeveelheden zand nodig + veel zand transport b) stedebouwkundige gegevens dienen van tevoren bekend te zijn C) tijdelijke maatregelen bij voorlopig hgnzijdige bebouwing d) de grote hoeveelheden zand mogen niet onttrokken worden aan depots voor algemene doeleinden maar dienen direct gewonnen te worden.

12 /F <.... Bijlage: C blad 3 1. Methode van uitvoering: a) ver voor de bouw starten met uitvoering b) bovenste zandlaag ontgraven, afvoeren en op-, slaan C) tot 8.00 m - N.A.P. klei weg-baggeren (laagdikte ca. 4 m) met opgezet waterpeil tot 3.75 m - N.A.P. De specie moet in depot gespoten worden d) zand terug spuiten of per as aanvoeren tot 3.20 m - N.A.P. e) na de bouw waar nodig aanvullen tot 2.00 m - N.A.P. 2. Zettingen: De zettingen ontstaan tijdens de uitvoering. De restzetting is nihil. 3. Consequenties voor: bebouwing: a)-keen horizontalepaalbelasting '. b) toegangen gelijk aan straatpeil overal mogelijk C) tijdens de bouw sousterrains is kans groot dat extra bemaling noodzakelijk is door de kwel in de grondverbetering d) tijdens de uitvoering is het werkterrein onbegaanbaar door hoog opgezette waterpeil e) eenvoudiger funderingswijze bebouwing leidingen: a) 'leiding aanleg en functioneren geeft geen problemen b) het bestaande ontwateringssysteem moet totaal worden vernieuwd bestrating: a) onderhoud bestrating normaal b) bomen planten geeft problemen Overige zaken: a) grote oppervlakken nodig voor slibberging die jarenlang onbruikbaar zi jn b) grote hoeveelheden zand nodig; apart winnen C) stedebouwkundige gegevens niet direct nodig d) grote kans op vergroting van de kwel.

13 Bijlage: D Methode 4: Een "laaggelegen" funderingsplaat onder de weg aanbrengen. zie bijlage H blad I., 1. Methode van uitvoering: a) tegelijk met bouwput graven voor gebouwen het zand ende klei t.p.v. de weg ontgraven tot onderkant vloer (incl. werkvloer van zand) b)palen heien gelijk met palen van gebouwen (ca m zand onder vloer nodig voor begaanbaarheid bouwput voor heistelling) C) vloer storten gelijk met vloer van gebouwen d) na gereedkomen sousterrains zand aanvullen tot 2.00 m - N.A.P. e) leidingen aanleggen en bestrating aanbrengen. 2. Zettingen: De zettingen zijn nihil. 3. Consequenties voor: 3.1. bebouwing: a) geen invloed op paalbelasting b) toegangen ge1ijk:aan straatpeil mogelijk C) trillings overbrenging naar gebouw goed te dempen door grote gewicht leidingen: a) leiding aanleg en functioneren geeft geen problemen b) alleen overgang van gefundeerd naar onfundeerd, eist extra voorzieningen C) ontwateringssysteem kan gespaard blijven bestrating: a) onderhoud bestrating normaal b) bomen planten geeft problemen Overine zaken: a) bouw kan zowel met bebouwing als gefaseerd en onafhankelijk van verdere ontwikkeling worden uitgevoerd b) gegevens van de bebouwing aan beide zijden van de weg moeten bekend izijn anders tijdelijke maatregelen nodig c)'duurzaamheid van de constructie.ipoet gelijk,zijn aan die van bebouwing.

14 Methode 5: Een "hooggelegen" funderingsplaat als weg aanbrengen zie bijlage J I. Methode van uitvoering: a) na gereedkomen sousterrains palen heien en vloer storten b) leidingen aanbrengen in koker of in kruipruimte (dan voor storten v.d. vloer) C) verharding aanbrengen. 2. Zettingen: Zettingen zijn nihil. Bij de methode met een kruipruimte zal door het zand aanbrengen enige zetting optreden in de kruipruimte. 3. Consequenties voor: 3.1. bebouwing: a) geen invloed op paalbelasting b) voorzieningen nodig voor opvang van trillingen naar gebouwen C) toegang gelijk aan straatpeil goed realiseerbaar leidingen: a) leidingen en aansluitingen in kruipruimte zijn moeilijk aan te brengen en later moeilijk bereikbaar b) leidingen in kabel-en leidingkoker goed aan te brengen eri bereikbaar. Aansluitingen moeilijk te maken en moeilijk bereikbaar. C) kabelkoker en kruipruimte moeten worden geventileerd en droog gehouden d) in kruipruirnte komen de leidingen erglaap, t.0.v. N.A.P. e) bestaand afwateringssysteem.. wordt bij een kruipruimte verstoord Verharding en afwerking: a) weinig onderhoud b) vooraf speciale voorzieningen nodig voor planten van bomen e.d Overige zaken: a) bouw kan zowel gelijk met bebouwing als gefaseerd en onafhankelijk van verdere ontwikkeling worden uitgevoerd b) gegevens van de bebouwing aan beide zijden van de weg moeten bekend zijn anders tijdelijke maatregelen nodig.

15 Bijlage: F I Zettingen na uitvoering Bebouwing: extra paalbelasting door negatieve kleef toegangen gelijk met straatpeil bij bouw extra bemaling noodzakelijk door uitvaering method6 maatregelen nodig om begaanbaarheid terrein re uaarborgen leidingen: functioneren verzekerd periodiek herstet nodig flexibele aansluitingen aan gebouwen nodig gevaar voor afknappen aansljitingen. voorzieningen t.p.v. overgang gefundeerd naar.' ongefundeerd nodig.. leidingen bereikbaar diepe liggingen t.0.v. N.A.P. aansluitingen bereikbaar ventilatie en drooghauden leidingruimte noodzakelijk bestrating en afwerking: jaarlijks herstraten nodig overig: planten bomen e.d. mogelijk grote hoeveelheid zand nodig grote oppervlakte nodig vaor slibberging voorziening tegen trillings overbrenging.nodig bestaand ontwateringssysteem verstoord stedebouwkundige gegevens vooraf nadig gegevens bebouwing nodig tijdelijke maatregelen bij bebauving Qenzijde bouw gefaseerd en onafhankelijk verdere ontwikkeling "it te voeren kasten per m2 eie bijlage K ondeuhoudskosten per rnz (extra) antw. wear- antw. w. antw. w. antw. w. antw. w. dering neen nee" ja neen ja neen m - nihil + nihil + gee" + neen neen j a neen neen - neen + nee" - ja + ja + Jalneen - I+ nee" + neen + neen + neen- + ja + ja + ja + neen + nee" + ja + ja + neen + ja,. + neen neen neen + neen + ja - j a neen j a - neen + ja - neen + neen + ja - j a - ja.. -" neen +

16

17

18

19 ~.....,..! / i I....I... : 4.,.,..I.,.. I.. ; : ' 8. : ' '1,. ;;I.,, i.. 8 I),,.,... -,r. I & z :. k w.- 'f - u- -i g s s-. 8 2

20 Bijlage K blad 1 t/m 5 Kostenberekening

21 Kostenberekening uitgaande van waarde zand in depot f 4,--/m3 wegbreedte 10 rn kosten excl. B.T.W. Methode I Bijlage: K blad 1 aanleg 13 m3 zand/ml aanvoeren incl. waarde 6,50 f 85,-- per 5 m' I paal extra lang II rn 3 75,--/m' paal per zijde en per m' 165,-- " 330,-- Bij breedte van 10 m/m' f 415,-- per m2 % 45,-- onderhoud: I x per jaar herstraten 15,--/m2 gekapitaliseerd bij 8 % per jaar en 10 % stijging over 30 jaar (x36,7) per m2 f 550,-- herstellen leidingen p.m. last en ellende + schadeclaims + ink. derving p.m. Methode 2 (ontgraven beneden m.v. (3.30) niet gerekend) aanleg: 125 m3 zand per m' aanbrengen (zie blad K4) f 2,50 f 312,--, 100 m3 zand per m' ontgraven en afvoeren 2,50 250,-- 25 m3 zand blijft achter per m' waarde 4,-- loo,-- 13 m3 zand per m' aanvoeren, incl. waarde 6,50 85,-- f palen extra (zie methode I) 330,-- Bij breedte van 10 m/m' f 1077,-- per m2 % ]lo,-- herstel drainage p.m. Onderhoud: Herstraten I x per jaar 15,--/m2 over le 5 iaar gekap. bij 8 % en 10 % stijging (x7,5?) per m2 f 1 lo,--

22 Bij lage:' K blad 2 Methode 3 uitgraven van produktie cutterzuiger m3/wk; kosten f ,--/wk totale lengte I000 m' x 50m3/mt = m3 in depot spuiten 1,7 x m3 = m3 - in depot 2m3/m2 - grootte 4 ha - kaden lang 1000m' B 10m3/m' = m3; f 1,--/m3 = f ,-- - Opbrengst landbouwgrond f 1000,--/ha per jaar over 4 ha f 4.000,-- per jaar. Gedurende 5 jr. gekap. f ,-- - Totale kosten baggeren 3,5 week zuiger ,-- aan- en afvoer ,-- kaden depot ,-- leidingen ,-- wateraanvoer ,-- oogstderving ,-- voor m3 f ,-- per m3?r f 4,-- Per m' weg bedragen de kosten: zand ontgraven I0m3/mT en opslaan baggeren klei 45m3/m1 en-in depot spuiten aanvullen zand (tot 5.00 ) 37m3/m1 later zand aanvullen (tot 2.00 ) 30 m3/m1 waarde extra zand 57m3/m1 'a 4,-- 228,-- 656,-- extra bemaling bouwputten 1 bron per 50m' f 5.000,--/50m1 loo,-- maatregelen tegen inunderen van het terrein 2,5mt 2 50,--/m' 125,-- Totale kosten bij wegbreedte van 10 m f 881,-- per ;2-'% 1. f go,-- herstel drainage gevolgen drainage verstoring op de omgeving

23 Bijlage: K,. blad 3 Methode 3A - uitgaande van produktie met 1 dragline van produktie 1000m3/dag kosten 550,--/dag - 4 dumpers per kraan transport I 2 1,5 km kosten 500,--/dag per dumper - produktie 1000m3/dag - kosten 2550,--/dag - kosten per m3 f 2,50 Ontgraven zand 35m3/mt en aanvullen 2,50 ontgraven klei en afvoeren 60m3/mt,2,,50 aanvullen zand 75m3/m1 (tot 5.~0-) - 35m3 = 40m3/mt 2,50 later zand aanvullen (tot 2.00 ) 30m3/m1 2,50 waarde zand 70m3/m1 4,-- spanningsbemaling I bron/20m' = 5.000,--/20m1 Totaal bij een wegbreedte van 10 m per m2 2r herstel drainage bereikbaar maken van gronddepot gevolgen spanningsbemaling op de omgeving schade t.g.v. inschuivingen tijdens de uitvoering

24 . Methode 3B Intergraal grondverbeteren - uitgaande voor een gebied van 50 ha = m2 - kostprijs per m3 klei ontgraven f 3,--/m3 Bijlage: K blad 4 Kosten: x f 1 miljoen m3 zand ontgraven 2,50 1, Gm3 klei ontgraven 3,-- 6, m3 zand aanvullen 2,50 6,250 waarde m3 zand 4,-- 8,000 Totaal voor 50 ha f 21,500 milj. per ha f 0,43 milj. In le fase m3 verhoogd peil per/6ha voor de eerste fase betekent dit m2 kosten f ,-- per m2 straat f 258,-- Aanleg drainage-systeem f 6.000,--/ha voor 6 ha f ,-- per m2 straat % f 4,-- f 262,--

25 -. Bijlage: K blad 5 -, -,.. Methode 4: uiteaande van: verkeersklasse 60. en.2m zand; belasti.ng 7tlm2 x 4 = 28 tonlpaal palen 25/25 lang 10m h.0.h. 2m kosten per paal 500,--/st per 4m2 per m2 f 125,-- vloer dik m = 0.30m3lm' 5 f 400,-- 120,-- zand aanvoeren 2,60m3/m2 'a f 2,50 per m2 6,50 waarde zand 2,60m3/m2 f 4,-- per m2 10,40 ontgraven l,60m3/m2 'a f 2,50 per m2 4,-- per m2 % f 265,-- Methode 5A: palen 30 tonlpaal; per stuk f 600,-- voor 4m2 vloer 0.25 = 0.25m3/m' 'a f 500,-- koker 1,2m3/m' 'a f 500,-- = f 600,--110 m2 ontgraven 2rn3110m' 'a f 2,50 ventilatie en drooghouden koker Methode 5B: palen 30 tonlpaal; per stuk 600,-- voor 4m2 vloer 0.25 m = 0.25m3/mt 'a f 500,-- ontgraven 2m3/m2 zand + klei 3 f 2,50 zand aanvullen lm3/m2 'a f 6,50 (incl. waarde) per m2 per m2 per m2 per m2 per m2 per in2 per m2 per m2 per m2 moeilijker aanbrengen leidingen ventilatie en drooghouden kruipruimte herstel drainage

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief Bladnr. 14 CATALOGUS verwerkingsinrichting 1152 Verhardingen 115210 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 N Betreft (op te hogen) verharding van de rijbaan t.h.v. de tijdelijke dam en de brug 3

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Leonidas. Meebewegen of niet? Jos Kuppens Anne Mollema Dick Wilschut. 31 maart 2016

Leonidas. Meebewegen of niet? Jos Kuppens Anne Mollema Dick Wilschut. 31 maart 2016 Leonidas Meebewegen of niet? Jos Kuppens Anne Mollema Dick Wilschut 31 maart 2016 Leonidas Noordelijke maasoever vlak bij Brienenoordbrug 01-04-16 2 Vroeger sportvelden 01-04-16 3 Leonidas in het kort

Nadere informatie

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen Postbus 9100 2300 PC LEIDEN datum Delft, 23 juni 2010 referentie B. Everts uw kenmerk betreft vervanging riolering Fruitbuurt te Leiden 1 Inleiding

Nadere informatie

Cofra. BeauDrain(-S) luchtdrukconsolidatie. Cofra. Building worldwide on our strength

Cofra. BeauDrain(-S) luchtdrukconsolidatie. Cofra. Building worldwide on our strength luhtdrukonsolidatie BeauDrain(-S) C Building worldwide on our strength BeauDrain luhtdrukonsolidatie Luhtdrukonsolidatie is voor het eerst geïntrodueerd door W. Kjellman, de uitvinder van de geprefabrieerde

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

ZETTINGEN EN WAT DOE IK ER EIEE?

ZETTINGEN EN WAT DOE IK ER EIEE? W E R K D O C U M E N T ZETTINGEN EN WAT DOE IK ER EIEE? door ir. M.A. Viergever 1980-138 Ado april 9340 M ' T N T S T E R I E V A N V E R K E E R E N W A T E R S T A A T S D I E N S T V O O R D E I J

Nadere informatie

SfB Pst Omschrijving Hoev. Eenh Norm Uren Loon Norm en Materieel Norm en Stelpost Norm Totaal

SfB Pst Omschrijving Hoev. Eenh Norm Uren Loon Norm en Materieel Norm en Stelpost Norm Totaal DUNCAN pagina: 1 11 BODEMVOORZIENINGEN 11.10 GROND A * Opschonen van terrein 001 - Opschonen terrein 1,00 m2 - - - - - 1,20 1,00-1,00 --- * Sub-totaal 1,00 m2 - - - 1,00-1,00 B * Bouwraam 001 - Bouwplank

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Symposium Onderhoudsarme wegen in slappe ondergrond. Presentatie CROW-werkgroep

Symposium Onderhoudsarme wegen in slappe ondergrond. Presentatie CROW-werkgroep Symposium Onderhoudsarme wegen in slappe ondergrond Presentatie CROW-werkgroep Effectieve Overgangs Constructies (EOC) Inhoud - Doel van de werkgroep - Werkplan EOC - Resultaten literatuurstudie - Resultaten

Nadere informatie

Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort. Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0 Defintief 01-07-2015

Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort. Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0 Defintief 01-07-2015 Projectnaam Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort Projectonderdeel Projectnummer Kenmerk Status Datum Opdrachtnemer Opdrachtgever Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0

Nadere informatie

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d.

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d. 1 O P R U I M I N G S W E R K Z A A M H E D E N 11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 111 VERWIJDEREN BESTRATING Verwijderen grasbetontegels 400x600x120 mm, afvoeren m2 4,00 782 3.128,00 Verwijderen grasbetontegels

Nadere informatie

Steekkaart. Meer uitleg over de structuur en inhoud van de steekkaarten, vindt u in de leeswijzer.

Steekkaart. Meer uitleg over de structuur en inhoud van de steekkaarten, vindt u in de leeswijzer. INVENTARIS GRONDVERSCHUIVINGEN Steekkaart Meer uitleg over de structuur en inhoud van de steekkaarten, vindt u in de leeswijzer. De gegevens in dit rapport en in de steekkaarten worden enkel meegedeeld

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam VRAAGSPECIFICATIE voor het ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ROTTANOVA opsteller: T. Guiran (BOOR) datum: 17 juli 2014 status: DEFINITIEF 1. Inleiding De gemeente Rotterdam

Nadere informatie

H.E. Lüning hc C.H.R.

H.E. Lüning hc C.H.R. Ellegoorsestraat 7 NL-7004 HC DOETINCHEM tel. : + 31 314 325 601 fax. : + 31 314 360 216 e-mail : mail@luning.nl website : www.luning.nl PROJECT : Vrijstaande berging met EPS-fundering ARCHITECT : OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Wat hebben we geleerd Petra Dankers 04 april 2014/ update 6 augustus 2014 2 Aanleg - randen Kenmerken Randen opgebouwd uit Geocontainers (7 breed, 1,50 hoog)

Nadere informatie

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN.

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN. INDELING Grondwaterbeheer in de stad: een kans Peter den Nijs Inleiding Grondwaterbeheer in de stad: een kans Beleid grondwater stedelijk gebied Het wordt alleen maar slechter Afsluiting en vragen Grondwaterbeheer

Nadere informatie

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen Gemeente Valkenswaard december 2010 definitief PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen dossier : AC3113-002.001

Nadere informatie

dr / nat [kn/m 3 ] mv. tot ophoogzand 18.0/

dr / nat [kn/m 3 ] mv. tot ophoogzand 18.0/ MEMO Aan: De heer F. te Brake (GMB) Van: ing. D. Ripzaad PMSE RC C.c.: Kenmerk: M7498-17 Datum: 27-01-2015 Betreft: Hoogwaterroute Meinerswijk te Arnhem- zettingsberekening Pagina: 1 van 2 Geachte heer

Nadere informatie

Behoort bij:

Behoort bij: Bladnr. 1 Behoort bij: 1-018-03 Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Gevestigd

Nadere informatie

MFG 70. Bouwputten. HRO theorie MFG 70 1

MFG 70. Bouwputten. HRO theorie MFG 70 1 MFG 70 Bouwputten HRO theorie MFG 70 1 Ondiepe bouwput Ontgraving met taluds en bemaling HRO theorie MFG 70 2 Voorbeeld van verschillende grondwaterregimes open water zand klei zand HRO theorie MFG 70

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y =

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Projectbureau Leidsche Rijn voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een duiker in de Veldhoenwetering, deelgebied

Nadere informatie

KREDIET AANPAK TROTTOIRS EN BESTRATING IN SPAARNDAM EN HALFWEG

KREDIET AANPAK TROTTOIRS EN BESTRATING IN SPAARNDAM EN HALFWEG RUI 08/016 KREDIET AANPAK TROTTOIRS EN BESTRATING IN SPAARNDAM EN HALFWEG Aan de raad, Deels zijn de trottoirs in Spaarndam en Halfweg aan onderhoud dan wel vervanging toe. Belangrijkste oorzaak is wortelgroei

Nadere informatie

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Drainage voorkomt grondwateroverlast Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Inleiding Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan grondwater overlast veroorzaken in huis

Nadere informatie

Herontwikkeling Zoeterwoudsesingel 34, Leiden Notitie fundering herstel

Herontwikkeling Zoeterwoudsesingel 34, Leiden Notitie fundering herstel Pieters Bouwtechniek Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft 015-2190300 Postbus 1047 2600 BA Delft info@pbt-delft.nl www.pietersbouwtechniek.nl Herontwikkeling Notitie fundering herstel Opdrachtgever: Architect:

Nadere informatie

Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk bouwplan

Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk bouwplan Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk 2 Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk De Handreiking Ontgravingen in een

Nadere informatie

Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014

Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014 Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014 1 Aanleg standaard uitritconstructie bestaand trottoir breedte verlaagd trottoir 3 m, totale breedte 5 m, trottoir breedte max 2 m. opbreken en afvoeren trottoirbanden

Nadere informatie

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

I N S C H R I J V I N G S S T A A T RAW0067-88466 Groningen Seaports Bladnr. 1 van 8 Behoort bij: bestek 2013-41 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Bouwbedrijf De Waal voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder aan de Duwboot 2 te Houten. De projectlocatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Opening Joop van Wijnbergen, voorzitter en gastheer, opent de bijeenkomst namens de deelgemeente. Hij stelt de heer Henk Koedijk, de heer Turkay

Nadere informatie

Subtotaal ,71. Diverse kosten AK pct 8% ,32 WR pct 5% 7.380,46 bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,3% 485, ,78

Subtotaal ,71. Diverse kosten AK pct 8% ,32 WR pct 5% 7.380,46 bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,3% 485, ,78 Begroting revitalisering Timmersveld Post Omschrijving Een Hoeveel Prijs Totaal heid heid Directe kosten Grondwerk Opnemen en afvoeren bestaande laaggroei m2 600 2,89 1.732,50 Verwijderen en afvoeren stobben

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam rapporteurs: ir. H. Hengeveld ir. W. de Wijs Tauw Infraconsult B.V. Snel bouwrijp maken Een zettingsvrije methode als alternatief voor integraal ophogen 119 Rotterdam, 1985 R(br Stichting Bouwresearch

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie aanleg drainage Prinsessenwijk en Oranjepark

Haalbaarheidsstudie aanleg drainage Prinsessenwijk en Oranjepark Haalbaarheidsstudie aanleg drainage Prinsessenwijk en Oranjepark Analyse proefsleuven t.b.v. aanleg drainage 10 november 2010 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doel 2 2 Analyse proefsleuven

Nadere informatie

RAW Projectnaam: Vervangen 3 duikers t.b.v. Blauwe verbinding Besteknummer: A-BU-0002

RAW Projectnaam: Vervangen 3 duikers t.b.v. Blauwe verbinding Besteknummer: A-BU-0002 Bladnr. 1 van 13 Behoort bij: A-BU-0002... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

Besteksomschrijving;

Besteksomschrijving; Besteksomschrijving; BELUmat beluchtingsmat Ter bevordering van de zuurstofvoorziening en om de bodemgassen af te voeren dient gebruik gemaakt te worden van een driedimensionale nylon structuurmat, dikte

Nadere informatie

: Ophoging tuin en inrit met EPS blokken. H.E. Lüning hc C.H.R.

: Ophoging tuin en inrit met EPS blokken. H.E. Lüning hc C.H.R. Ellegoorsestraat 7 NL-7004 HC DOETINCHEM tel. : + 31 314 325 601 fax. : + 31 314 360 216 e-mail : mail@luning.nl website : www.luning.nl PROJECT : Terreinophoging met EPS-blokken ARCHITECT : OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

slagvaardig Schaderegeling ingravingen

slagvaardig Schaderegeling ingravingen slagvaardig Schaderegeling ingravingen 1. Inleiding Deze regeling is van toepassing op alle gevallen waarbij, in verband met het leggen / verleggen van kabels en leidingen, het plaatsen van objecten in

Nadere informatie

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN Uitgangspunten: - Grondaankoop is niet meegenomen in deze raming - Raming exclusief: stortkosten, legeskosten vergunningen - Het aanleggen van de kabels en leidingen (nutsvoorzieningen) is niet meegenomen

Nadere informatie

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland. Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland. Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten (Versie 22 maart 2010) Vele duizenden kilometers leidingen en kabels liggen veilig in de Nederlandse bodem en dat willen we graag zo houden.

Nadere informatie

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y =

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied Boulevard Oost van Vinex

Nadere informatie

De aanvraag betrof het: (activiteit en plaats)

De aanvraag betrof het: (activiteit en plaats) Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bezwaar maken tegen het genomen besluit of Vergunningen van AGV via telefoon 0900 93 94 (lokaal tarief). Tegen keurmeldingen is geen bezwaar mogelijk. 1

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN In 1963 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, 45 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende en

Nadere informatie

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Begroting gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Documentnr. 2015-LEU122-GR-01 30 januari 2015 Gemeente Leudal Globale begroting voor: Herinrichting Dorpstraat Baexem, fase 1 Conform tekeningnr.

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen

Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen Professionele mortels voor een optimaal resultaat Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen Niet berijdbaar Belangrijk: Zorg voor voldoende drainage en waterafvoer Bij de aanleg van natuursteen

Nadere informatie

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft NOTITIE AAN CONTACTPERSOON Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus 31290 1030AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft DATUM PROJECTNUMMER DOCUMENTNUMMER VERSIE PAGINA S 19 februari 2016 16173 NT16173a1 1 5 CRUX

Nadere informatie

Bestemmingsplan Archeologie

Bestemmingsplan Archeologie Bestemmingsplan Archeologie 2 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 2 Waarde - Archeologie 1 6 Artikel 3 Waarde - Archeologie

Nadere informatie

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A 5 2, inrit 3,0 4,0 5, verwijderen muur A handhaven muur (A-B) 1, inrit 4, indicatief riolering B P P 3, compensatie 2 pp Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen Plangebied projectnr.: schaal: datum: De auteursrechten

Nadere informatie

Ontginningen: inleiding tot de stabiliteitsrisico s

Ontginningen: inleiding tot de stabiliteitsrisico s Studienamiddag OVO ZULTE 12/06/2014 ing. Ward Bresseleers raadgevend ingenieur studiebureau Declerck & partners Ontginningen: inleiding tot de stabiliteitsrisico s 2 INLEIDING VLAREM II Concept veilig

Nadere informatie

Ter plaatse van de instabiliteiten treedt op sommige plaatsen water uit het talud

Ter plaatse van de instabiliteiten treedt op sommige plaatsen water uit het talud ., Project Havens Terneuzen Overleg stabiliteitsprobleem Datum:. Tijd: Deelnemers: Archiefnummer: Opsteller verslag 22-03-2006 10.00 Ruud Bosters (DWW), Wilbur van Beijnen (PBZ), Harrie van Gils (PBZ),

Nadere informatie

Kostenraming ALT-budgetraming Schatkamer II Domplein Utrecht

Kostenraming ALT-budgetraming Schatkamer II Domplein Utrecht Kostenraming 10-15-034-10 ALT-budgetraming Schatkamer II Domplein Utrecht 29-12-2010 Aanpassingen budgetraming van het PVE juli 2010 incl gefaseerde uitvoering en alternatieve bouwmethode Bouwburo Vitruvius

Nadere informatie

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00 Project : Aanleg fietspad en recocnstructie Sleutelstraat Weijereind + aanpassingen Lensheuvel 't Heike. Opdrachtgever : Gemeente Reusel De Mierden KOSTENRAMING UITGANGSPUNTEN De raming is gebaseerd op

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN Rond 1960 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, bijna 60 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaak van eep. Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder

Onderzoek naar de oorzaak van eep. Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder CENTRUM VOOR ONDERZOEK WATERKERINGEN Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke

Nadere informatie

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg. Opdrachtgever: Onderwerp: gemeente Midden-Delfland Aanpassing kruising Rijksstraatweg I Zuidhoornseweg Datum: juli 205 Inleiding. De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

Nadere informatie

Isolatie van kruipruimtes in Slotervaart

Isolatie van kruipruimtes in Slotervaart Isolatie van kruipruimtes in Slotervaart Amsterdam Energie & Hoom Hoom en Amsterdam Energie zijn dit jaar een samenwerkingsverband aangegaan met als doel om in Amsterdam woningen van particuliere eigenaren

Nadere informatie

Bouwen op goede gronden.

Bouwen op goede gronden. Bouwen op e gronden. In ons land moet helaas in toenemende mate gebouwd worden op gronden die daarvoor minder geschikt zijn. Een juiste situering van de woongebieden is echter van groot belang om de technische

Nadere informatie

Marker alternatief Dijkversterking. Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking

Marker alternatief Dijkversterking. Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl Marker alternatief Dijkversterking Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking Deze presentatie komt ook op de site van de Eilandraad 1. Technische

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN Tegen meerprijs Leveren en aanbrengen maaitegels rondom het kunstgrasvlak. Leveren en aanbrengen geotextiel (drukspreidend waterdoorlatend vlies) Meerprijs: 3,-- per m². Verschillende kleuren in één vak

Nadere informatie

BTL. Overzicht tekening schaal 1: Advies Meters. Project Life + Groote Peel. Onderdeel Bestekstekening: Eeuwselse Loop

BTL. Overzicht tekening schaal 1: Advies Meters. Project Life + Groote Peel. Onderdeel Bestekstekening: Eeuwselse Loop t.b.v. doorstroming Stroomprofiel Overzicht tekening schaal 4.1 4.2 4.5 4.3 4.4 Life + 6 12 nummer 22511 4 A3 294216 B.V. 56 AJ Oisterwijk tel. 13 52 99 555 fax. 13 52 99 55 Overzichttekening 4.1 schaal

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 6 Reconstructie Lieve Vrouwengracht

Bladnr. 1 van 6 Reconstructie Lieve Vrouwengracht Bladnr. 1 van 6 18-04-2017 BESTEK M 2017-1 Opdrachtgever: Gemeente Montfoort Auteur: M. P. de Bel Projectcoördinator: B. Mulder Documentnummer: M 2017-01 Datum: 18-4-2017 Bestek en voorwaarden voor " "

Nadere informatie

Bemalingsplan. Verbouw en nieuwbouw Toren Overhoeks te Amsterdam

Bemalingsplan. Verbouw en nieuwbouw Toren Overhoeks te Amsterdam M O S GRONDWATERTECHNIEK Bemalingsplan Verbouw en nieuwbouw Toren Overhoeks te Amsterdam J.P. van Eesteren B.V. Bunnink Overeenkomst nr. 13042-010C Datum Versie 02-07- 2014 Concept 1 03-07-2014 Concept

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

I N S C H R I J V I N G S S T A A T RAW0008 Besteksnr. 6160 Bladnr. 1 van 10 Behoort bij: 6160... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende

Nadere informatie

ARCADIS Nederland BV, divisie Mobiliteit

ARCADIS Nederland BV, divisie Mobiliteit Datum 2782008 Opsteller W. Schans Gecontr. G. Morren Prijspeil 1 augustus 2008 Versie 1.0 Definitief Uitgangpunten en scopevastlegging: Algemeen Tunnel wordt aangelegd tbv autoweg 2X2. behoudens gangbare

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Omschrijving: Herinrichting woonwijk - verhardingen en openbare verlichting. Aanleg drainageriool.

Omschrijving: Herinrichting woonwijk - verhardingen en openbare verlichting. Aanleg drainageriool. Nota van Inlichtingen Herinrichting Rivierenwijk vlek F Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Herinrichting Rivierenwijk vlek F Gemeente Heerhugowaard I.15.100 Omschrijving: Herinrichting woonwijk

Nadere informatie

Ondergrondse constructies

Ondergrondse constructies Ondergrondse constructies 2.1. Funderingen bouwputten prestatie-eisen funderingssystemen 2.2. Ingegraven constructies waterdichte bescherming drainage bekuiping 2.1. Funderingen BOUWPUTTEN stabiliteit

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Het gaat hier niet om grondverzet waarbij oppervlaktewater wordt gecreëerd, hiervoor is een apart beleid geformuleerd in hoofdstuk 5.

Het gaat hier niet om grondverzet waarbij oppervlaktewater wordt gecreëerd, hiervoor is een apart beleid geformuleerd in hoofdstuk 5. 20 Grondverzet 20.1 Inleiding Grondverzet is het verplaatsen van grond. Het gaat bij grondverzet om: graven, bijvoorbeeld het graven in een waterkering of het graven ten behoeve van het realiseren van

Nadere informatie

Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf. Jelle Buma

Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf. Jelle Buma Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf Jelle Buma Inhoud - Voorstellen - Grondwatersysteem - Wetgeving - Maatregelen Waterschade Binnenhof (1998) Oorzaak: te diep gebaggerd Inhoud - Voorstellen - Grondwatersysteem

Nadere informatie

Vernatten en akkerbouw? Olga Clevering (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) Bram de Vos en Francisca Sival (Alterra)

Vernatten en akkerbouw? Olga Clevering (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) Bram de Vos en Francisca Sival (Alterra) Vernatten en akkerbouw? Olga Clevering (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) Bram de Vos en Francisca Sival (Alterra) Inhoud Vormen van vernatten Modelberekeningen Veldexperimenten Conclusies en discussie

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

dossier VETO Hfst. 2 grondwerken T 1 HOOFDSTUK 02 - GRONDWERKEN EN BIJZONDERE FUNDERINGEN

dossier VETO Hfst. 2 grondwerken T 1 HOOFDSTUK 02 - GRONDWERKEN EN BIJZONDERE FUNDERINGEN dossier VETO Hfst. 2 grondwerken T 1 HOOFDSTUK 02 - GRONDWERKEN EN BIJZONDERE FUNDERINGEN dossier VETO Hfst. 2 grondwerken T 2 02.01 VOORAFGAANDE GRONDWERKEN 02.01.10 Verwijderen van teelaarde De teelaarde

Nadere informatie

OPLEGNOTIITIE GRONDWATER EFFECTEN ONDERZOEK ZANDWINNING BEUNINGSE PLAS 2014

OPLEGNOTIITIE GRONDWATER EFFECTEN ONDERZOEK ZANDWINNING BEUNINGSE PLAS 2014 OPLEGNOTIITIE GRONDWATER EFFECTEN ONDERZOEK ZANDWINNING BEUNINGSE PLAS 2014 GEMEENTE BEUNINGEN 28 november 2014 078139811:B - Definitief D03061.000032.0300/GF Inhoud Inleiding... 3 Het effect van de vaarverbinding...

Nadere informatie

Pagina : 1 Print-datum : 17-6-2009 Printtijd : 8:57 Valuta : EUR Licentiehouder: 107104 VOORBEELD

Pagina : 1 Print-datum : 17-6-2009 Printtijd : 8:57 Valuta : EUR Licentiehouder: 107104 VOORBEELD Pagina : 1 Werk : Graaf florisweg, Soort begroting : INDICATIEPRIJS Werknummer : 1000-012 Lokatie : AMBACHTSSCHOOL, GRAAF FLORISWEG Opdrachtgever : Architect : ARCH Versie / datum : 01 / 19-03-09 Wijz.

Nadere informatie

Opdrachtgever : Den Boer CCI Raadgevend Ingenieursbureau Verzonden aan : de heer M. van der Stroom

Opdrachtgever : Den Boer CCI Raadgevend Ingenieursbureau Verzonden aan : de heer M. van der Stroom NOTITIE Betreft : - aanvullende zettingsberekeningen EPS - beschouwing welvorming Projectnummer : 06P000871-01 Documentnummer : 06P000871-01-ADV-01 Datum : 29 augustus 2014 Opgesteld door : Ing. A. Terluin

Nadere informatie

1/7. bladnr: printdatum: 16-03-2012. Gemeente Heemstede bestek 640 Riolering Breitnerweg. Behoort bij 640. Riolering Breitnerweg

1/7. bladnr: printdatum: 16-03-2012. Gemeente Heemstede bestek 640 Riolering Breitnerweg. Behoort bij 640. Riolering Breitnerweg Geeente Heeede beek 640 1/7 Behoort bij 640 Inschrijvingsaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

r > ZZW B 67-6. Zandputten als spaarbekkens Waterhuishoudkundige aspecten \ J

r > ZZW B 67-6. Zandputten als spaarbekkens Waterhuishoudkundige aspecten \ J r > ZZW B 67-6. Zandputten als spaarbekkens Waterhuishoudkundige aspecten \ J DIENST DER ZUIDERZEEIYERKEN Uaterloopkundige afd. nr. B 67-6 ZANDPUTTEN ALS SPAARBEKKENS \'laterhuishoudkundige ASPECTEN. De

Nadere informatie

Wateroverlast in tuin en park

Wateroverlast in tuin en park Wateroverlast in tuin en park 4 lessen over water 1. Wateroverlast (11-5) 2. Wateroverlast (18-5) 3. Waterkwaliteit (25-5) 4. Water vasthouden in tuin en park (Afkoppelen) (1-6) Producten Verslag bodemonderzoek

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg)

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Malou van der Pal Omgevingsmanager IXAS Zuid-Oost 1 Agenda 1. Veiligheid 2. Wie is IXAS? 3. Projectgebied, kenmerken en aanpak IXAS

Nadere informatie

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares.

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares. Kennisdag Funderingen Congres Aanpak Funderingsproblematiek Techniek en funderingsherstel Frits van Tol TU-Delft Deltares November 24, 2013 1 Vermelding Sectie GeoEngineering onderdeel organisatie Overzicht

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen a. Typering van het systeem De grond wordt in situ mechanisch vermengd met een bindmiddel. Deze menging met een frees resulteert in

Nadere informatie

Vissteigers en visstoepen: typen en materialen

Vissteigers en visstoepen: typen en materialen Vissteigers en visstoepen: typen en materialen Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de keuze van het type vissteiger of stoep, zoals de bereikbaarheid van de locatie, de huidige oeverinrichting,

Nadere informatie

drainage en grondwater ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin

drainage en grondwater ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin drainage en grondwater ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin drainage voorkomt grondwateroverlast Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan grondwater overlast veroorzaken

Nadere informatie

Funderingsonderzoek IJsclubstraat 37 Rotterdam.

Funderingsonderzoek IJsclubstraat 37 Rotterdam. Funderingsonderzoek IJsclubstraat 37 Rotterdam. C.J. SMIT & ZN bv Aannemingsbedrijf Funderingstechniek 23 januari 2017. C. J. Smit & Zonen b.v. AANNEMINGSBEDRIJF- FUNDERINGSTECHNIEK bezoekadres Oostbaan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom

van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom -..-.. -- - -. =?at +< J'N pttn RIdKSolt-';,ri:~l \/UC>R 08 Srnedinghuls. Leiystad van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde

Nadere informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie Bijlage 2; notitie aanvullende informatie blz. (a) Locatie (1.1)...2 (b) Huidige situatie (1.1)...2 (c) Doel van de ontgronding (1.3)...2 (d) Oppervlakte te ontgraven natuurvriendelijke oever (2.1)...3

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Krimpenerwaard Gemeente Krimpenerwaard Wijk op palen 31 maart 2016 Ria Boere wethouder gemeente Krimpenerwaard Joost Wattel directievoerder RPS Wijk: Gouderak Oost De problematiek: enorme zettingen Wijk: Gouderak Oost

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Om de effecten op de bodem in beeld te brengen worden de volgende criteria beoordeeld:

Om de effecten op de bodem in beeld te brengen worden de volgende criteria beoordeeld: 1.1 Bodem 1.1.1 Criteria Van het aspect bodem is zowel de bodemkwaliteit van belang als de bodemopbouw. Als ondergrond van het gebied heeft de bodemgesteldheid invloed op andere aspecten binnen het plangebied.

Nadere informatie