Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a."

Transcriptie

1 Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

2 Voorwoord De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het examenreglement zijn: Artikel 3.2: De geldigheidstermijn is verlengd. Artikel 4.2: De termijn wordt aangepast aan de nieuwe wettelijke regels omtrent online aankopen. Artikel 4.10: Ook schriftelijke examens kunnen worden verzet. Dit examenreglement is rechtsgeldig van 1 september 2014 tot en met 31 augustus Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 Begrippen... 4 Hoofdstuk 2 Examens... 6 Hoofdstuk 3 Toelating en vrijstellingen... 7 Hoofdstuk 4 Aanmelding, betaling en restitutie... 8 Hoofdstuk 5 Regels bij deelname Hoofdstuk 6 Beoordeling en uitslagverstrekking Hoofdstuk 7 Inzage, klachten, bezwaar en beroep Bijlage 1 Overzicht diploma s Bijlage 2 Overzicht standaardvrijstellingen Bijlage 3 Overzicht toelatingseisen Bijlage 4 Overzicht annulering en restitutie Bijlage 5 Tarievenlijst Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

4 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1.1 Als in een verwijzing het woord hij is gebruikt, wordt daarmee zowel hij als zij bedoeld. Artikel 1.2 De volgende definities zijn in dit examenreglement van toepassing: Associatie Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Bestuur Het bestuur van de Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Bezwaar Een schriftelijk en inhoudelijk gemotiveerd verweer tegen de uitslag van het examen. Certificaat Getuigschrift, bewijs dat een opleiding met goed resultaat is doorlopen. Cesuur De grens tussen slagen en zakken. College van Beroep College, belast met de behandeling en beslechting van geschillen over beslissingen van de examencommissie of de examinatoren. Computer based examen Examen dat online wordt afgenomen met behulp van een computer. Diploma Bewijs van het beheersen van leerstof en/of praktische ervaring. Fraude Het handelen van een kandidaat, of een poging daartoe, waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent kennis, inzicht en/of vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. Inzage Het inzien van het eigen examenwerk door de kandidaat, samen met de juiste antwoorden, het toe te kennen aantal punten per vraag en de behaalde punten per vraag. Kandidaat Degene die zich heeft aangemeld voor deelname aan het examen en waarvoor het examengeld is ontvangen. Klacht Een schriftelijke uiting van ontevredenheid over de gang van zaken. Maatwerkvrijstelling Een vrijstelling voor een Associatie-examen op basis van een elders verworven diploma, getuigschrift of certificaat, anders dan in het overzicht standaardvrijstellingen. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

5 Mondeling examen Examen dat individueel door middel van mondelinge vragen wordt afgenomen. Normenvergadering Vergadering van de examencommissie, waarop de definitieve normering van het examen wordt vastgesteld. Overmacht Onvoorziene situatie die de kandidaat niet zelf kan beïnvloeden. Paper based examen Examen dat periodiek wordt afgenomen in de vorm van een schriftelijk examen met behulp van pen en papier. Standaardvrijstelling Een vrijstelling voor een Associatie-examen, die op basis van vooraf gedefinieerde vooropleidingen wordt afgegeven. Surveillant Persoon met een toezichthoudende functie bij examens. Toetsmatrijs Een schematisch overzicht van de verdeling van onderwerpen en beheersingsniveaus in het examen. Uitslagvergadering Vergadering van de examencommissie, waarin de definitieve uitslagen worden vastgesteld. Website De website van de Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.: Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

6 Hoofdstuk 2 Examens Artikel 2.1 Dit reglement heeft betrekking op de examens die in bijlage 1 zijn vermeld. Artikel 2.2 De Associatie biedt paper based examens aan, alsmede computer based examens en mondelinge examens. Artikel 2.3 De examenprogramma s, toetsmatrijzen, examenopgaven en beoordelingsnormen worden samengesteld door examencommissies. Artikel 2.4 De examenstof staat beschreven in de examenprogramma s. Deze worden door het bestuur vastgesteld. De examenprogramma s staan op de website. Artikel 2.5 In examens kunnen vragen over wetsartikelen voorkomen. Wetten kunnen wijzigen. Elf maanden na het van kracht worden van een wetswijziging mag de examencommissie vragen over de inhoud van een nieuwe wet of wetsregels opnemen in het examen. Artikel 2.6 De Associatie kan beslissen om een examen niet langer aan te bieden. Tot minimaal een jaar na het genomen besluit blijft de mogelijkheid bestaan alsnog het examen af te nemen. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

7 Hoofdstuk 3 Toelating en vrijstellingen Artikel 3.1 Associatie-examens zijn vrij toegankelijk voor iedereen. In voorkomende gevallen kan de examencommissie toelatingseisen stellen. Deze gevallen staan vermeld in bijlage 3. Artikel 3.2 In verband met de toelatingseisen voor Associatie-examens, zoals bedoeld in artikel 3.1, kunnen maatwerkvrijstellingen worden aangevraagd. Een aanvraag wordt toegekend als minimaal 90% van de toetstermen uit het examenprogramma wordt afgedekt door de lesstof, behorende bij het ingebrachte certificaat. Ingebrachte certificaten mogen niet ouder zijn dan vijf jaar, tenzij met een werkgeversverklaring wordt aangetoond dat de betreffende kennis actueel gehouden is. Bij een vrijstelling voor een Associatie-examen waarbij sprake is van een beperkte geldigheidstermijn, mogen ingebrachte certificaten deze termijn niet overschrijden. Artikel 3.3 Examens die op de lijst van standaardvrijstellingen staan, kunnen niet worden ingewisseld voor een Associatie-diploma. Standaardvrijstellingen worden alleen afgegeven voor een deel van een examen dat tot een diploma leidt. Minimaal 50% van de modules van een diploma moet bij de Associatie worden afgelegd. De standaardvrijstellingen staan in bijlage 2. Artikel 3.4 Standaardvrijstellingen zoals bedoeld in artikel 3.3 kunnen in de webshop als examenproduct worden aangevraagd. Bij de aanvraag moeten originele of gewaarmerkte bewijsstukken worden meegestuurd. Administratiekosten worden in rekening gebracht. Bij een toegekende standaardvrijstelling ontvangt de kandidaat binnen drie weken een vrijstellingsbrief. Deze is twee jaar geldig. Artikel 3.5 Voor Associatie-examens kunnen maatwerkvrijstellingen worden aangevraagd. Een aanvraag wordt toegekend als minimaal 90% van de toetstermen uit het examenprogramma door de lesstof, behorende bij het ingebrachte certificaat of diploma, wordt afgedekt. Ingebrachte certificaten en diploma s mogen niet ouder zijn dan vijf jaar, tenzij met een werkgeversverklaring wordt aangetoond dat de betreffende kennis actueel gehouden is. Bij een vrijstelling voor Associatie-examens, waarbij sprake is van een beperkte geldigheidstermijn, mogen ingebrachte certificaten deze termijn niet overschrijden. Artikel 3.6 Maatwerkvrijstellingen zoals bedoeld in artikel 3.5, kunnen in de webshop als examenproduct worden aangevraagd. Een model werkgeversverklaring is te vinden op de website. Bij de aanvraag moeten originele of gewaarmerkte bewijsstukken worden meegestuurd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Bij een toegekende maatwerkvrijstelling ontvangt de kandidaat binnen zes weken een vrijstellingsbrief. Deze is twee jaar geldig. Bij een afgewezen aanvraag worden de betaalde kosten niet gerestitueerd. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

8 Hoofdstuk 4 Aanmelding, betaling en restitutie Artikel 4.1 De regels voor aanmelden en betalen kunnen per examen verschillen. Deze regels staan per examen op de website vermeld. Artikel 4.2 Bij aanmelding voor een mondeling of paper based examen geldt per examenronde een sluitingsdatum. Aanmelden tegen het reguliere examentarief kan tot 20 werkdagen voor het eerste examen in de betreffende examenronde. Tussen de 20 en 7 werkdagen voor het eerste examen in de betreffende examenronde is een last-minute aanmelding mogelijk tegen een tarief dat is verhoogd met administratiekosten ter hoogte van het reguliere examentarief. Sluitingsdata voor de verschillende aanmeldingsfases staan per examen op de website vermeld. Het moment waarop de betaling is ontvangen, wordt beschouwd als aanmelddatum. Artikel 4.3 Voor computer based examens kiest de kandidaat bij aanmelding een examenplaats, -datum en tijdstip. Artikel 4.4 Voor bepaalde examens moet de opleider collectief kandidaten aanmelden. Welke examens dit zijn staat in bijlage 1. De opleider is verantwoordelijk voor het naleven van de regels, zoals bedoeld in artikel 4.1. Artikel 4.5 De kandidaat ontvangt de oproep voor een paper based examen uiterlijk tien dagen vóór de examendatum. Artikel 4.6 Als de oproep niet op tijd (zie artikel 4.5) wordt ontvangen, moet de kandidaat of de opleider dit bij de Associatie melden. Artikel 4.7 De kandidaat moet voorafgaand aan het examen betalen. Als de Associatie de betaling niet op tijd heeft ontvangen, mag de kandidaat niet deelnemen aan het examen. Artikel 4.8 Als een kandidaat onrechtmatig deelneemt aan een examen, zal het examen ongeldig worden verklaard. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

9 Artikel 4.9 Binnen 14 dagen na aanmelding mag een inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Na die periode geldt het volgende: Tot 20 werkdagen voorafgaand aan het eerste examen in de betreffende examenronde worden administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 20 werkdagen voor het eerste examen in de betreffende examenronde is annuleren niet meer mogelijk. Dan geldt de restitutieregel, zie artikel Reeds betaalde administratiekosten voor last minute aanmelding worden alleen terugbetaald als het een kosteloze annulering binnen 14 dagen na aanmelding betreft. Een overzicht van annulering en restitutie staat in bijlage 4. Artikel 4.10 Het is mogelijk de datum van een examen te verzetten. Tot 7 dagen voor de geboekte examendatum kan een computer based examen worden verzet. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. Tot de reguliere sluitingsdatum kan een schriftelijk examen worden verzet. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. Artikel 4.11 Kandidaten die op de examendatum niet op het examen aanwezig kunnen zijn, hebben in geval van overmacht recht op restitutie van het reguliere examengeld minus overige administratiekosten. De overmacht moet kunnen worden aangetoond. De Associatie bepaalt per geval of de overmacht leidt tot restitutie. Restitutie van examengeld voor paper based examens kan vanaf 20 werkdagen voor tot 20 werkdagen na de examendatum worden aangevraagd. Restitutie van examengeld voor computer based examens kan vanaf 10 werkdagen voor tot 20 werkdagen na de examendatum worden aangevraagd. Reeds betaalde administratiekosten voor last minute aanmelding worden niet gerestitueerd. Artikel 4.12 Kandidaten met een lichamelijke of geestelijke beperking kunnen in aanmerking komen voor examentijdverlenging, gebruik van een persoonlijke laptop en/of eventuele aanpassingen. Dit moet worden aangevraagd. Bij paper based examens kan dit bij inschrijving en tot 20 werkdagen voor de examendatum. Bij computer based examens kan dit uitsluitend bij inschrijving. Bij gebruik van een persoonlijke laptop is gebruik van internet niet toegestaan. De laptop moet beschikken over voldoende capaciteit aan batterijen. De Associatie verstrekt een USB-stick waarop het gemaakte examenwerk moet worden opgeslagen. Deze moet na afloop worden ingeleverd bij de surveillant. Artikel 4.13 Kandidaten die Nederlands als tweede taal hebben en minder dan vijf jaar in Nederland verblijven, kunnen in aanmerking komen voor examentijdverlenging. Artikel 4.14 In landen buiten Europa bestaat voor Nederlanders in beperkte mate de mogelijkheid een schriftelijk examen af te leggen op een Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaatgeneraal). In het algemeen zal geen examen kunnen worden afgelegd op een honorair consulaat. Examenafname vindt plaats in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid. Kandidaten moeten een verzoek voor examenafname op een Nederlandse vertegenwoordiging uiterlijk 9 weken voor de examendatum indienen bij het examenbureau. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de kandidaat verdere informatie van het examenbureau. Buiten het reguliere examentarief worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken bemiddelingskosten in rekening gebracht. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

10 Hoofdstuk 5 Regels bij deelname Artikel 5.1 De kandidaat moet zijn identiteit kunnen aantonen vóór en/of tijdens het examen. De surveillant moet objectief kunnen vaststellen dat de aanwezige kandidaat dezelfde persoon is als op het legitimatiebewijs. Een kandidaat die zich niet kan legitimeren, mag niet aan het examen deelnemen. Artikel 5.2 De Associatie aanvaardt alleen de volgende geldende legitimatiebewijzen: Nederlands paspoort EU-, EER- of Zwitsers paspoort Nederlands rijbewijs Nederlandse identiteitskaart Europese identiteitskaart Nederlandse verblijfsvergunning Nederlands W-document Artikel 5.3 Tijdens het examen is in de examenzaal een presentielijst aanwezig, die de kandidaat ten overstaan van een surveillant moet tekenen,. Artikel 5.4 Bij paper based examens krijgen kandidaten die te laat komen geen extra examentijd. Het tijdstip waarop de kandidaat aanwezig moet zijn, staat vermeld in de oproep voor het examen. Kandidaten die meer dan 30 minuten te laat komen, mogen niet meer aan het examen deelnemen. Kandidaten mogen niet binnen 30 minuten na aanvang van het examen de examenzaal verlaten. Artikel 5.5 Bij computer based examens krijgen kandidaten die te laat komen de reguliere examentijd. Het tijdstip waarop de kandidaat aanwezig moet zijn, staat vermeld in de oproep voor het examen. Kandidaten die meer dan 5 minuten te laat komen, mogen niet meer aan het examen deelnemen. De toezichthouder ter plaatse bepaalt of het examen die dag nog kan worden afgenomen. Dat is afhankelijk van de bezetting van de toetsplekken die dag. Artikel 5.6 Paper based examenwerk moet met een blauw- of zwartschrijvende pen gemaakt worden, anders wordt het werk niet beoordeeld. Artikel 5.7 De Associatie verstrekt examenpapier bij het paper based examen. De kandidaat mag het examen alleen op dit papier maken. Het gemaakte werk blijft eigendom van de Associatie. Artikel 5.8 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het totale examenwerk aan de daarvoor aangewezen persoon. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

11 Artikel 5.9 De kandidaat mag na afloop van het examen geen aantekeningen (of delen) van het examen meenemen buiten de examenruimte. Artikel 5.10 De kandidaat mag in de examenzaal geen gsm-apparatuur op tafel hebben liggen. Mobiele telefoons moeten worden uitgezet. Artikel 5.11 Een kandidaat moet persoonlijke bezittingen die tot fraude kunnen leiden, tijdelijk afgeven aan de surveillant. Artikel 5.12 De kandidaat mag geen overlast veroorzaken en moet de aanwijzingen van de surveillant opvolgen. Artikel 5.13 Bij het overtreden van artikel 5.1 t/m 5.12 zijn twee soorten sancties mogelijk: Als de betreffende kandidaat ter plaatse voor overlast zorgt, wordt hij uit de examenzaal verwijderd. Als er geen directe overlast is of als verwijdering uit de zaal voor nog meer overlast kan zorgen, kan het examen achteraf ongeldig worden verklaard. Artikel 5.14 Tijdens het examen mag een kandidaat de zaal alleen tijdelijk verlaten met toestemming en onder begeleiding van een surveillant. Artikel 5.15 Bij elk examen mogen de volgende algemene hulpmiddelen worden gebruikt: Basiswoordenboek Nederlands zonder aantekeningen of markeringen. Woordenboek Nederlands-vreemde taal/vreemde taal-nederlands zonder aantekeningen of markeringen. Bijzondere toegestane hulpmiddelen staan per examen beschreven op de website. Artikel 5.16 Als een surveillant tijdens het examen fraude constateert of vermoedt, deelt hij dit direct aan de kandidaat mee. Hij maakt bij paper based examens een aantekening op het door de kandidaat in te leveren examenwerk. Er wordt bij alle soorten examens door de surveillant gedetailleerd verslag gedaan. Dat gebeurt in het examenverslag of in de Verklaring van Ordentelijk Verloop. Eventueel bewijsmateriaal wordt in beslag genomen en bijgevoegd. De kandidaat mag het examen afmaken. Artikel 5.17 Bij constatering van fraude vooraf, tijdens of na afloop van het examen, wordt het examenwerk niet beoordeeld; de uitslag van het desbetreffende examen wordt niet vastgesteld. Hiertegen kan beroep worden aangetekend. Zie hiervoor artikel Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

12 Hoofdstuk 6 Beoordeling en uitslagverstrekking Artikel 6.1 Examens met open vragen worden door vakinhoudelijke deskundigen beoordeeld aan de hand van door de examencommissie vastgestelde normen. Artikel 6.2 De verdeling van punten en de bepaling van de cesuur worden door de examencommissie vastgesteld. Over deze vaststelling is geen discussie mogelijk. Artikel 6.3 Als de examencommissie daartoe aanleiding ziet, kan de vooraf bepaalde cesuur op een uitslagvergadering worden bijgesteld ten gunste van de kandidaat. Artikel 6.4 Bij paper based examens stelt de examencommissie op de uitslagvergadering de cijfers van de examens definitief vast. Artikel 6.5 Het eindcijfer wordt berekend op twee decimalen nauwkeurig, waarbij een 5,44 een eindcijfer 5 en 5,45 een eindcijfer 6 oplevert. Artikel 6.6 Bij examens met uitsluitend of gedeeltelijk gesloten vragen kan de gokkans meegewogen worden bij de vaststelling van de cesuur. Artikel 6.7 Diploma s, certificaten en cijferlijsten worden binnen acht weken na het examen door de Associatie aan kandidaten toegezonden. Artikel 6.8 Diploma's en certificaten worden ondertekend door: de secretaris van de desbetreffende examencommissie; de voorzitter en de secretaris van het bestuur. Artikel 6.9 De datumvermelding op de diploma s, certificaten en cijferlijsten is bij mondelinge en paper based examens de datum van definitieve uitslagbepaling. Bij computer based examens is dat de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin het examen is afgelegd. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

13 Hoofdstuk 7 Inzage, klacht en, bezwaar en beroep Artikel 7.1 Kandidaten en andere belanghebbenden kunnen klachten van inhoudelijke of procedurele aard indienen bij Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Artikel 7.2 Een klacht wordt behandeld, als deze binnen twee maanden na het betreffende incident door de Associatie wordt ontvangen. Klachten worden binnen tien werkdagen afgehandeld. Soms duurt het onderzoek na een klacht langer dan tien werkdagen. De Associatie meldt dat dan aan de klager. Artikel 7.3 Klachten worden behandeld in de Klachtencommissie. Deze bestaat uit drie personen: een voorzitter een secretaris en een lid. Artikel 7.4 Kandidaten die het niet eens zijn met de afhandeling van hun klacht, kunnen dit melden bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs via Artikel 7.5 Inzage van paper based examens kan binnen vier weken na ontvangst van de met de uitslagverstrekking via de webshop worden aangevraagd. Hiervoor worden per module kosten in rekening gebracht. Artikel 7.6 Inzage van computer based examens vindt wekelijks plaats op afwisselend woensdag- en vrijdagmiddag op het kantoor van de Associatie. Tijdens inzage mogen geen vragen en/of antwoorden worden overgeschreven. Wel mogen aantekeningen worden gemaakt ten behoeve van een bezwaar. Artikel 7.7 Voor inzage van paper based examens worden scans van de betreffende examenstukken binnen twee weken na ontvangst van de betaling via verstuurd. Artikel 7.8 Een kandidaat die het niet eens is met zijn uitslag, kan een bezwaar indienen. Dat kan via de webshop. Voor een bezwaar worden bezwaarkosten in rekening gebracht. Bij een toegewezen bezwaar vindt restitutie van kosten voor bezwaar en inzage plaats. Een bezwaar is toegewezen wanneer 10% of meer van de totaal te behalen punten alsnog wordt toegekend of als een kandidaat van een onvoldoende naar een voldoende gaat. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

14 Artikel 7.9 De termijnen bij een bezwaarprocedure zijn als volgt: Uiterlijk binnen vier weken na de inzage kan een kandidaat die het niet eens is met zijn beoordeling, een schriftelijk bezwaar indienen. De uitslag van het bezwaar wordt binnen zes weken na ontvangst door de Associatie verstrekt. Restitutie vindt plaats binnen 30 dagen na de datum van de nieuwe uitslag. Artikel 7.10 Na een afgewezen bezwaar of als een examen niet is beoordeeld na constatering van fraude kan de kandidaat in beroep gaan bij het College van Beroep voor de examens van de Coöperatie Associatie Nederlandse Examinering u.a. De werkwijze van het College staat beschreven in het Reglement van Orde. Dit reglement is te raadplegen via de website van de Associatie. De uitspraak van het College van Beroep is bindend. Voor het behandelen van een beroepszaak worden beroepskosten in rekening gebracht. Bij een toegewezen beroep op de uitslag van een bezwaar vindt restitutie plaats van de kosten van bezwaar en van de kosten van beroep. Bij een toegewezen beroep op de constatering van fraude wordt het examenwerk alsnog beoordeeld en vindt restitutie plaats van de kosten van beroep. Artikel 7.11 Een beroepschrift kan tot twee weken na de afwijzing van het bezwaar worden ingediend. Hiervoor is een formulier te downloaden van de website. Een beroepschrift moet aangetekend worden gestuurd naar: College van Beroep Secretariaat Postbus AP Amersfoort Artikel 7.12 Het College van Beroep beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, tenzij het College van Beroep deze termijn met ten hoogste 2 weken heeft verlengd. Artikel 7.13 Het College van Beroep bestaat uit drie leden, de voorzitter daaronder begrepen, worden door het bestuur benoemd. De leden en (in geval daarvan sprake is) plaatsvervangende leden maken geen deel uit van het bestuur, de directie of de Raad van Commissarissen. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

15 Bijlage 1 Overzicht diploma s Branche Diploma Aanmelden Paper based Computer based Financieel-administratief Elementair Boekhouden via opleider x Basiskennis Boekhouden (BKB ) individueel x Basiskennis Calculatie (BKC ) individueel x Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) individueel x Mondeling Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) individueel x Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV TM ) individueel x Financiële Managementrapportage (FMR) Rapporteren & Adviseren door Financials Individueel Individueel X x Management Nemas Basiskennis Management Individueel x Nemas Middle Management individueel x Nemas Hoger Management: Nemas Kwaliteitsmanagement individueel x x Nemas Logistiek Management individueel x x Nemas Voortgezet Management individueel x x Nemas Personeelsmanagement individueel x x Nemas Financieel Management (non financials) Individueel x x Nemas Advanced Management Nemas HRM Individueel Individueel x x Payroll / Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie (BKL ) individueel x Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) individueel x x Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) individueel x Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen Individueel X Individueel x Compensation & Benefits Consultant (CBC) individueel x x Juridisch Praktijkdiploma Juridisch Medewerker Bedrijfsrecht individueel x Praktijkdiploma Juridisch Adviseur Bedrijfsrecht A individueel x x Praktijkdiploma Juridisch Adviseur bedrijfsrecht B individueel x Ondernemer MKB Praktijkdiploma Ondernemingsplan MKB individueel x Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie MKB individueel x Praktijkdiploma Personeel en organisatie MKB individueel x Personeel Medewerker Personeelszaken (MPZ ) individueel x Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

16 Branche Diploma Aanmelden Paper based Secretarieel en talen Basiskennis Secretariaatspraktijk individueel x Basisvaardigheden Correspondentie Nederlands individueel x Secretariaatspraktijk individueel x Correspondentie Nederlands individueel x Notuleren individueel x Communicatie & Management individueel x Schriftelijke Communicatie Nederlands individueel x Computer based Mondeling Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

17 Bijlage 2 Overzicht standaardvrijstellingen Standaard vrijstellingen De Associatie geeft vrijstellingen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Minimaal 50% van de module-examens wordt bij de Associatie afgelegd. Bij de aanvraag zijn originele of gewaarmerkte bewijsstukken meegestuurd. Associatie-examen Standaardvrijstelling(en) Opmerking MBA Belastingwetgeving Diploma Belastingassistent van het Register Belastingadviseurs Diploma Belastingassistent van het Register Belastingadviseurs mag niet langer dan 2 jaar geleden behaald zijn MBA Bedrijfsadministratie MBA onderdeel Bedrijfsadministratie oude stijl (BA1 en BA2) Behaald voor juni (Journaalposten) MPZ Loonadministratie Associatiediploma BKL Associatiediploma PDL MPZ Arbeidsrecht en sociale zekerheid MPZ Personeel, Organisatie en Communicatie Praktijkdiploma Ondernemer MKB - Ondernemingsplan MKB Praktijkdiploma Ondernemer MKB - Bedrijfsadministratie MKB Praktijkdiploma ondernemer MKB - Personeel en Organisatie MKB LOI Medewerker Personeelszaken - onderdeel Loonadministratie Associatiediploma BKL Associatiediploma PDL LOI Medewerker Personeelszaken - Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid LOI Medewerker Personeelszaken - onderdeel Personeel, Organisatie en Communicatie AOV certificaten Financieel Management en Marketing AOV Ondernemingsplan (versie ) Associatiediploma BKB Certificaat Boekhouden PDB AOV certificaat Financiële administratie Associatiediploma Elementair Boekhouden MBO certificaat Boekhoudkundig medewerker, deelkwalificatie financieel administratie beroepsvorming 3 (CBA 03.3 / crebo 50143) Associatiediploma Operationeel Management Associatiediploma Midden Management Diploma NEMAS Basiskennis Management Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

18 Associatie-examen Standaardvrijstelling(en) Opmerking Diploma NEMAS Middle Management AOV certificaat Operationeel Management Basiskennis Boekhouden Associatiediploma Elementair Boekhouden (BKB ) PDL Loonheffingen deel 1 SPD Certificaat Fiscale Aspecten van de Onderneming SPD certificaten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. PDL Arbeidsrecht SPD Certificaat Recht SPD certificaten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Juridisch Adviseur Associatiediploma PDL Let op! De cijferlijsten PDL zijn twee jaar geldig. Bedrijfsrecht A Arbeidsrecht BKB BKC CBC Organisatie en Management Associatie-cijferlijst PDL Arbeidsrecht MBO certificaat Administrateur, deelkwalificatie Financieel administratief beheer 4 (2000) (CBA 13.4 / crebo 53140) MBO certificaat Boekhoudkundig medewerker, deelkwalificatie financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA 03.3 / crebo 50143) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Financieel administratief medewerker (crebo 93200) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Assistent Accountant (crebo 93211) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Bedrijfsadministrateur (crebo 93212) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Salarisadministrateur (crebo 93213) MBO certificaat Administrateur, deelkwalificatie Bedrijfseconomisch beheer 4 (2000) (CBA 12.4 / crebo 53141) MBO certificaat Boekhoudkundig medewerker, deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming kosten 3 (CBA 01.3 / crebo 50144) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Financieel administratief medewerker (crebo 93200) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Assistent Accountant (crebo 93211) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Bedrijfsadministrateur (crebo 93212) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Salarisadministrateur (crebo 93213) Diploma NEMAS Voortgezet Management HBO Personeel en Arbeid Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

19 Associatie-examen Standaardvrijstelling(en) Opmerking Praktijkdiploma Basiskennis Zakelijke Communicatie 2 (Cal04.2/Crebo 50208) Secretariaatspraktijk Secretariaatspraktijk 2 (CSE01.2/Crebo 50231) Praktijkdiploma Basiskennis Correspondentie Nederlands Praktijkdiploma Secretariaatspraktijk Praktijkdiploma Correspondentie Nederlands LSSO Telefoniste/Receptioniste Zakelijke Communicatie 2 (Cal04.2/Crebo 50208) Associatiediploma Correspondentie Nederlands Associatiediploma Schriftelijke Communicatie Nederlands Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/Crebo 50187) Ecabo, Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen, crebo s 93230, LSSO Secretaresse niveau 3 Correspondentie 3 (CSE05.3/Crebo 50214) Associatiediploma Schriftelijke Communicatie Nederlands Praktijkdiploma Notuleren Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/Crebo 50187) LSSO module Notuleren Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

20 Bijlage 3 Overzicht toelatingseisen Associatie-diploma Standaardvrijstelling(en) Opmerking MBA Associatie-diploma PDB of -cijferlijsten waaruit blijkt dat voor alle vier de schriftelijke onderdelen van PDB (financiële administratie, kostprijscalculatie, periodeafsluiting en bedrijfseconomie) een voldoende cijfer (zes of hoger) is behaald MBO-diploma niveau 4 of hoger HAVO-diploma VWO-diploma Bewijs van inschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat staat ingeschreven bij een Hogeschool voor een hbo-opleiding waarvan MBA onderdeel uitmaakt. VPS Associatie-diploma PDL Praktijkdiploma Salarisadministratie van de Stichting Praktijkdiploma Salarisadministratie Kandidaten die in het bezit zijn van een in het buitenland behaald diploma dat gelijkwaardig is aan een van de hierboven genoemde diploma s, kunnen toelating aanvragen bijde Associatie voor Examinering. Voorwaarde is dat deze kandidaten een verklaring Internationale Diploma Waardering (www.idw.nl) of een verklaring van de Geldergroep kunnen overleggen, waaruit blijkt dat de behaalde diploma s gelijkwaardig zijn aan een van de genoemde diploma s. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities:

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities: Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN ARTIKEL 1 - Definities: Onderwijs: Opleiding, minors en modules, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs: Vorm

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Verordening op de advocatuur

Verordening op de advocatuur Verordening op de advocatuur Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Afdeling 1.1 Definities Hoofdstuk 2 Organisatie van de Nederlandse orde van advocaten Afdeling 2.1 Raden en commissies Paragraaf 2.1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

DET NORSKE VERITAS. Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT

DET NORSKE VERITAS. Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT DET NORSKE VERITAS Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT Datum Januari 2009 pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 01 Doelstelling, status en algemene bepalingen 02 Termen en definities 03 Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie