Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a."

Transcriptie

1 Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

2 Voorwoord De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het examenreglement zijn: Artikel 3.2: De geldigheidstermijn is verlengd. Artikel 4.2: De termijn wordt aangepast aan de nieuwe wettelijke regels omtrent online aankopen. Artikel 4.10: Ook schriftelijke examens kunnen worden verzet. Dit examenreglement is rechtsgeldig van 1 september 2014 tot en met 31 augustus Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 Begrippen... 4 Hoofdstuk 2 Examens... 6 Hoofdstuk 3 Toelating en vrijstellingen... 7 Hoofdstuk 4 Aanmelding, betaling en restitutie... 8 Hoofdstuk 5 Regels bij deelname Hoofdstuk 6 Beoordeling en uitslagverstrekking Hoofdstuk 7 Inzage, klachten, bezwaar en beroep Bijlage 1 Overzicht diploma s Bijlage 2 Overzicht standaardvrijstellingen Bijlage 3 Overzicht toelatingseisen Bijlage 4 Overzicht annulering en restitutie Bijlage 5 Tarievenlijst Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

4 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1.1 Als in een verwijzing het woord hij is gebruikt, wordt daarmee zowel hij als zij bedoeld. Artikel 1.2 De volgende definities zijn in dit examenreglement van toepassing: Associatie Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Bestuur Het bestuur van de Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Bezwaar Een schriftelijk en inhoudelijk gemotiveerd verweer tegen de uitslag van het examen. Certificaat Getuigschrift, bewijs dat een opleiding met goed resultaat is doorlopen. Cesuur De grens tussen slagen en zakken. College van Beroep College, belast met de behandeling en beslechting van geschillen over beslissingen van de examencommissie of de examinatoren. Computer based examen Examen dat online wordt afgenomen met behulp van een computer. Diploma Bewijs van het beheersen van leerstof en/of praktische ervaring. Fraude Het handelen van een kandidaat, of een poging daartoe, waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent kennis, inzicht en/of vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. Inzage Het inzien van het eigen examenwerk door de kandidaat, samen met de juiste antwoorden, het toe te kennen aantal punten per vraag en de behaalde punten per vraag. Kandidaat Degene die zich heeft aangemeld voor deelname aan het examen en waarvoor het examengeld is ontvangen. Klacht Een schriftelijke uiting van ontevredenheid over de gang van zaken. Maatwerkvrijstelling Een vrijstelling voor een Associatie-examen op basis van een elders verworven diploma, getuigschrift of certificaat, anders dan in het overzicht standaardvrijstellingen. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

5 Mondeling examen Examen dat individueel door middel van mondelinge vragen wordt afgenomen. Normenvergadering Vergadering van de examencommissie, waarop de definitieve normering van het examen wordt vastgesteld. Overmacht Onvoorziene situatie die de kandidaat niet zelf kan beïnvloeden. Paper based examen Examen dat periodiek wordt afgenomen in de vorm van een schriftelijk examen met behulp van pen en papier. Standaardvrijstelling Een vrijstelling voor een Associatie-examen, die op basis van vooraf gedefinieerde vooropleidingen wordt afgegeven. Surveillant Persoon met een toezichthoudende functie bij examens. Toetsmatrijs Een schematisch overzicht van de verdeling van onderwerpen en beheersingsniveaus in het examen. Uitslagvergadering Vergadering van de examencommissie, waarin de definitieve uitslagen worden vastgesteld. Website De website van de Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.: Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

6 Hoofdstuk 2 Examens Artikel 2.1 Dit reglement heeft betrekking op de examens die in bijlage 1 zijn vermeld. Artikel 2.2 De Associatie biedt paper based examens aan, alsmede computer based examens en mondelinge examens. Artikel 2.3 De examenprogramma s, toetsmatrijzen, examenopgaven en beoordelingsnormen worden samengesteld door examencommissies. Artikel 2.4 De examenstof staat beschreven in de examenprogramma s. Deze worden door het bestuur vastgesteld. De examenprogramma s staan op de website. Artikel 2.5 In examens kunnen vragen over wetsartikelen voorkomen. Wetten kunnen wijzigen. Elf maanden na het van kracht worden van een wetswijziging mag de examencommissie vragen over de inhoud van een nieuwe wet of wetsregels opnemen in het examen. Artikel 2.6 De Associatie kan beslissen om een examen niet langer aan te bieden. Tot minimaal een jaar na het genomen besluit blijft de mogelijkheid bestaan alsnog het examen af te nemen. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

7 Hoofdstuk 3 Toelating en vrijstellingen Artikel 3.1 Associatie-examens zijn vrij toegankelijk voor iedereen. In voorkomende gevallen kan de examencommissie toelatingseisen stellen. Deze gevallen staan vermeld in bijlage 3. Artikel 3.2 In verband met de toelatingseisen voor Associatie-examens, zoals bedoeld in artikel 3.1, kunnen maatwerkvrijstellingen worden aangevraagd. Een aanvraag wordt toegekend als minimaal 90% van de toetstermen uit het examenprogramma wordt afgedekt door de lesstof, behorende bij het ingebrachte certificaat. Ingebrachte certificaten mogen niet ouder zijn dan vijf jaar, tenzij met een werkgeversverklaring wordt aangetoond dat de betreffende kennis actueel gehouden is. Bij een vrijstelling voor een Associatie-examen waarbij sprake is van een beperkte geldigheidstermijn, mogen ingebrachte certificaten deze termijn niet overschrijden. Artikel 3.3 Examens die op de lijst van standaardvrijstellingen staan, kunnen niet worden ingewisseld voor een Associatie-diploma. Standaardvrijstellingen worden alleen afgegeven voor een deel van een examen dat tot een diploma leidt. Minimaal 50% van de modules van een diploma moet bij de Associatie worden afgelegd. De standaardvrijstellingen staan in bijlage 2. Artikel 3.4 Standaardvrijstellingen zoals bedoeld in artikel 3.3 kunnen in de webshop als examenproduct worden aangevraagd. Bij de aanvraag moeten originele of gewaarmerkte bewijsstukken worden meegestuurd. Administratiekosten worden in rekening gebracht. Bij een toegekende standaardvrijstelling ontvangt de kandidaat binnen drie weken een vrijstellingsbrief. Deze is twee jaar geldig. Artikel 3.5 Voor Associatie-examens kunnen maatwerkvrijstellingen worden aangevraagd. Een aanvraag wordt toegekend als minimaal 90% van de toetstermen uit het examenprogramma door de lesstof, behorende bij het ingebrachte certificaat of diploma, wordt afgedekt. Ingebrachte certificaten en diploma s mogen niet ouder zijn dan vijf jaar, tenzij met een werkgeversverklaring wordt aangetoond dat de betreffende kennis actueel gehouden is. Bij een vrijstelling voor Associatie-examens, waarbij sprake is van een beperkte geldigheidstermijn, mogen ingebrachte certificaten deze termijn niet overschrijden. Artikel 3.6 Maatwerkvrijstellingen zoals bedoeld in artikel 3.5, kunnen in de webshop als examenproduct worden aangevraagd. Een model werkgeversverklaring is te vinden op de website. Bij de aanvraag moeten originele of gewaarmerkte bewijsstukken worden meegestuurd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Bij een toegekende maatwerkvrijstelling ontvangt de kandidaat binnen zes weken een vrijstellingsbrief. Deze is twee jaar geldig. Bij een afgewezen aanvraag worden de betaalde kosten niet gerestitueerd. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

8 Hoofdstuk 4 Aanmelding, betaling en restitutie Artikel 4.1 De regels voor aanmelden en betalen kunnen per examen verschillen. Deze regels staan per examen op de website vermeld. Artikel 4.2 Bij aanmelding voor een mondeling of paper based examen geldt per examenronde een sluitingsdatum. Aanmelden tegen het reguliere examentarief kan tot 20 werkdagen voor het eerste examen in de betreffende examenronde. Tussen de 20 en 7 werkdagen voor het eerste examen in de betreffende examenronde is een last-minute aanmelding mogelijk tegen een tarief dat is verhoogd met administratiekosten ter hoogte van het reguliere examentarief. Sluitingsdata voor de verschillende aanmeldingsfases staan per examen op de website vermeld. Het moment waarop de betaling is ontvangen, wordt beschouwd als aanmelddatum. Artikel 4.3 Voor computer based examens kiest de kandidaat bij aanmelding een examenplaats, -datum en tijdstip. Artikel 4.4 Voor bepaalde examens moet de opleider collectief kandidaten aanmelden. Welke examens dit zijn staat in bijlage 1. De opleider is verantwoordelijk voor het naleven van de regels, zoals bedoeld in artikel 4.1. Artikel 4.5 De kandidaat ontvangt de oproep voor een paper based examen uiterlijk tien dagen vóór de examendatum. Artikel 4.6 Als de oproep niet op tijd (zie artikel 4.5) wordt ontvangen, moet de kandidaat of de opleider dit bij de Associatie melden. Artikel 4.7 De kandidaat moet voorafgaand aan het examen betalen. Als de Associatie de betaling niet op tijd heeft ontvangen, mag de kandidaat niet deelnemen aan het examen. Artikel 4.8 Als een kandidaat onrechtmatig deelneemt aan een examen, zal het examen ongeldig worden verklaard. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

9 Artikel 4.9 Binnen 14 dagen na aanmelding mag een inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Na die periode geldt het volgende: Tot 20 werkdagen voorafgaand aan het eerste examen in de betreffende examenronde worden administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 20 werkdagen voor het eerste examen in de betreffende examenronde is annuleren niet meer mogelijk. Dan geldt de restitutieregel, zie artikel Reeds betaalde administratiekosten voor last minute aanmelding worden alleen terugbetaald als het een kosteloze annulering binnen 14 dagen na aanmelding betreft. Een overzicht van annulering en restitutie staat in bijlage 4. Artikel 4.10 Het is mogelijk de datum van een examen te verzetten. Tot 7 dagen voor de geboekte examendatum kan een computer based examen worden verzet. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. Tot de reguliere sluitingsdatum kan een schriftelijk examen worden verzet. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. Artikel 4.11 Kandidaten die op de examendatum niet op het examen aanwezig kunnen zijn, hebben in geval van overmacht recht op restitutie van het reguliere examengeld minus overige administratiekosten. De overmacht moet kunnen worden aangetoond. De Associatie bepaalt per geval of de overmacht leidt tot restitutie. Restitutie van examengeld voor paper based examens kan vanaf 20 werkdagen voor tot 20 werkdagen na de examendatum worden aangevraagd. Restitutie van examengeld voor computer based examens kan vanaf 10 werkdagen voor tot 20 werkdagen na de examendatum worden aangevraagd. Reeds betaalde administratiekosten voor last minute aanmelding worden niet gerestitueerd. Artikel 4.12 Kandidaten met een lichamelijke of geestelijke beperking kunnen in aanmerking komen voor examentijdverlenging, gebruik van een persoonlijke laptop en/of eventuele aanpassingen. Dit moet worden aangevraagd. Bij paper based examens kan dit bij inschrijving en tot 20 werkdagen voor de examendatum. Bij computer based examens kan dit uitsluitend bij inschrijving. Bij gebruik van een persoonlijke laptop is gebruik van internet niet toegestaan. De laptop moet beschikken over voldoende capaciteit aan batterijen. De Associatie verstrekt een USB-stick waarop het gemaakte examenwerk moet worden opgeslagen. Deze moet na afloop worden ingeleverd bij de surveillant. Artikel 4.13 Kandidaten die Nederlands als tweede taal hebben en minder dan vijf jaar in Nederland verblijven, kunnen in aanmerking komen voor examentijdverlenging. Artikel 4.14 In landen buiten Europa bestaat voor Nederlanders in beperkte mate de mogelijkheid een schriftelijk examen af te leggen op een Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaatgeneraal). In het algemeen zal geen examen kunnen worden afgelegd op een honorair consulaat. Examenafname vindt plaats in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid. Kandidaten moeten een verzoek voor examenafname op een Nederlandse vertegenwoordiging uiterlijk 9 weken voor de examendatum indienen bij het examenbureau. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de kandidaat verdere informatie van het examenbureau. Buiten het reguliere examentarief worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken bemiddelingskosten in rekening gebracht. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

10 Hoofdstuk 5 Regels bij deelname Artikel 5.1 De kandidaat moet zijn identiteit kunnen aantonen vóór en/of tijdens het examen. De surveillant moet objectief kunnen vaststellen dat de aanwezige kandidaat dezelfde persoon is als op het legitimatiebewijs. Een kandidaat die zich niet kan legitimeren, mag niet aan het examen deelnemen. Artikel 5.2 De Associatie aanvaardt alleen de volgende geldende legitimatiebewijzen: Nederlands paspoort EU-, EER- of Zwitsers paspoort Nederlands rijbewijs Nederlandse identiteitskaart Europese identiteitskaart Nederlandse verblijfsvergunning Nederlands W-document Artikel 5.3 Tijdens het examen is in de examenzaal een presentielijst aanwezig, die de kandidaat ten overstaan van een surveillant moet tekenen,. Artikel 5.4 Bij paper based examens krijgen kandidaten die te laat komen geen extra examentijd. Het tijdstip waarop de kandidaat aanwezig moet zijn, staat vermeld in de oproep voor het examen. Kandidaten die meer dan 30 minuten te laat komen, mogen niet meer aan het examen deelnemen. Kandidaten mogen niet binnen 30 minuten na aanvang van het examen de examenzaal verlaten. Artikel 5.5 Bij computer based examens krijgen kandidaten die te laat komen de reguliere examentijd. Het tijdstip waarop de kandidaat aanwezig moet zijn, staat vermeld in de oproep voor het examen. Kandidaten die meer dan 5 minuten te laat komen, mogen niet meer aan het examen deelnemen. De toezichthouder ter plaatse bepaalt of het examen die dag nog kan worden afgenomen. Dat is afhankelijk van de bezetting van de toetsplekken die dag. Artikel 5.6 Paper based examenwerk moet met een blauw- of zwartschrijvende pen gemaakt worden, anders wordt het werk niet beoordeeld. Artikel 5.7 De Associatie verstrekt examenpapier bij het paper based examen. De kandidaat mag het examen alleen op dit papier maken. Het gemaakte werk blijft eigendom van de Associatie. Artikel 5.8 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het totale examenwerk aan de daarvoor aangewezen persoon. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

11 Artikel 5.9 De kandidaat mag na afloop van het examen geen aantekeningen (of delen) van het examen meenemen buiten de examenruimte. Artikel 5.10 De kandidaat mag in de examenzaal geen gsm-apparatuur op tafel hebben liggen. Mobiele telefoons moeten worden uitgezet. Artikel 5.11 Een kandidaat moet persoonlijke bezittingen die tot fraude kunnen leiden, tijdelijk afgeven aan de surveillant. Artikel 5.12 De kandidaat mag geen overlast veroorzaken en moet de aanwijzingen van de surveillant opvolgen. Artikel 5.13 Bij het overtreden van artikel 5.1 t/m 5.12 zijn twee soorten sancties mogelijk: Als de betreffende kandidaat ter plaatse voor overlast zorgt, wordt hij uit de examenzaal verwijderd. Als er geen directe overlast is of als verwijdering uit de zaal voor nog meer overlast kan zorgen, kan het examen achteraf ongeldig worden verklaard. Artikel 5.14 Tijdens het examen mag een kandidaat de zaal alleen tijdelijk verlaten met toestemming en onder begeleiding van een surveillant. Artikel 5.15 Bij elk examen mogen de volgende algemene hulpmiddelen worden gebruikt: Basiswoordenboek Nederlands zonder aantekeningen of markeringen. Woordenboek Nederlands-vreemde taal/vreemde taal-nederlands zonder aantekeningen of markeringen. Bijzondere toegestane hulpmiddelen staan per examen beschreven op de website. Artikel 5.16 Als een surveillant tijdens het examen fraude constateert of vermoedt, deelt hij dit direct aan de kandidaat mee. Hij maakt bij paper based examens een aantekening op het door de kandidaat in te leveren examenwerk. Er wordt bij alle soorten examens door de surveillant gedetailleerd verslag gedaan. Dat gebeurt in het examenverslag of in de Verklaring van Ordentelijk Verloop. Eventueel bewijsmateriaal wordt in beslag genomen en bijgevoegd. De kandidaat mag het examen afmaken. Artikel 5.17 Bij constatering van fraude vooraf, tijdens of na afloop van het examen, wordt het examenwerk niet beoordeeld; de uitslag van het desbetreffende examen wordt niet vastgesteld. Hiertegen kan beroep worden aangetekend. Zie hiervoor artikel Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

12 Hoofdstuk 6 Beoordeling en uitslagverstrekking Artikel 6.1 Examens met open vragen worden door vakinhoudelijke deskundigen beoordeeld aan de hand van door de examencommissie vastgestelde normen. Artikel 6.2 De verdeling van punten en de bepaling van de cesuur worden door de examencommissie vastgesteld. Over deze vaststelling is geen discussie mogelijk. Artikel 6.3 Als de examencommissie daartoe aanleiding ziet, kan de vooraf bepaalde cesuur op een uitslagvergadering worden bijgesteld ten gunste van de kandidaat. Artikel 6.4 Bij paper based examens stelt de examencommissie op de uitslagvergadering de cijfers van de examens definitief vast. Artikel 6.5 Het eindcijfer wordt berekend op twee decimalen nauwkeurig, waarbij een 5,44 een eindcijfer 5 en 5,45 een eindcijfer 6 oplevert. Artikel 6.6 Bij examens met uitsluitend of gedeeltelijk gesloten vragen kan de gokkans meegewogen worden bij de vaststelling van de cesuur. Artikel 6.7 Diploma s, certificaten en cijferlijsten worden binnen acht weken na het examen door de Associatie aan kandidaten toegezonden. Artikel 6.8 Diploma's en certificaten worden ondertekend door: de secretaris van de desbetreffende examencommissie; de voorzitter en de secretaris van het bestuur. Artikel 6.9 De datumvermelding op de diploma s, certificaten en cijferlijsten is bij mondelinge en paper based examens de datum van definitieve uitslagbepaling. Bij computer based examens is dat de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin het examen is afgelegd. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

13 Hoofdstuk 7 Inzage, klacht en, bezwaar en beroep Artikel 7.1 Kandidaten en andere belanghebbenden kunnen klachten van inhoudelijke of procedurele aard indienen bij Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Artikel 7.2 Een klacht wordt behandeld, als deze binnen twee maanden na het betreffende incident door de Associatie wordt ontvangen. Klachten worden binnen tien werkdagen afgehandeld. Soms duurt het onderzoek na een klacht langer dan tien werkdagen. De Associatie meldt dat dan aan de klager. Artikel 7.3 Klachten worden behandeld in de Klachtencommissie. Deze bestaat uit drie personen: een voorzitter een secretaris en een lid. Artikel 7.4 Kandidaten die het niet eens zijn met de afhandeling van hun klacht, kunnen dit melden bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs via Artikel 7.5 Inzage van paper based examens kan binnen vier weken na ontvangst van de met de uitslagverstrekking via de webshop worden aangevraagd. Hiervoor worden per module kosten in rekening gebracht. Artikel 7.6 Inzage van computer based examens vindt wekelijks plaats op afwisselend woensdag- en vrijdagmiddag op het kantoor van de Associatie. Tijdens inzage mogen geen vragen en/of antwoorden worden overgeschreven. Wel mogen aantekeningen worden gemaakt ten behoeve van een bezwaar. Artikel 7.7 Voor inzage van paper based examens worden scans van de betreffende examenstukken binnen twee weken na ontvangst van de betaling via verstuurd. Artikel 7.8 Een kandidaat die het niet eens is met zijn uitslag, kan een bezwaar indienen. Dat kan via de webshop. Voor een bezwaar worden bezwaarkosten in rekening gebracht. Bij een toegewezen bezwaar vindt restitutie van kosten voor bezwaar en inzage plaats. Een bezwaar is toegewezen wanneer 10% of meer van de totaal te behalen punten alsnog wordt toegekend of als een kandidaat van een onvoldoende naar een voldoende gaat. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

14 Artikel 7.9 De termijnen bij een bezwaarprocedure zijn als volgt: Uiterlijk binnen vier weken na de inzage kan een kandidaat die het niet eens is met zijn beoordeling, een schriftelijk bezwaar indienen. De uitslag van het bezwaar wordt binnen zes weken na ontvangst door de Associatie verstrekt. Restitutie vindt plaats binnen 30 dagen na de datum van de nieuwe uitslag. Artikel 7.10 Na een afgewezen bezwaar of als een examen niet is beoordeeld na constatering van fraude kan de kandidaat in beroep gaan bij het College van Beroep voor de examens van de Coöperatie Associatie Nederlandse Examinering u.a. De werkwijze van het College staat beschreven in het Reglement van Orde. Dit reglement is te raadplegen via de website van de Associatie. De uitspraak van het College van Beroep is bindend. Voor het behandelen van een beroepszaak worden beroepskosten in rekening gebracht. Bij een toegewezen beroep op de uitslag van een bezwaar vindt restitutie plaats van de kosten van bezwaar en van de kosten van beroep. Bij een toegewezen beroep op de constatering van fraude wordt het examenwerk alsnog beoordeeld en vindt restitutie plaats van de kosten van beroep. Artikel 7.11 Een beroepschrift kan tot twee weken na de afwijzing van het bezwaar worden ingediend. Hiervoor is een formulier te downloaden van de website. Een beroepschrift moet aangetekend worden gestuurd naar: College van Beroep Secretariaat Postbus AP Amersfoort Artikel 7.12 Het College van Beroep beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, tenzij het College van Beroep deze termijn met ten hoogste 2 weken heeft verlengd. Artikel 7.13 Het College van Beroep bestaat uit drie leden, de voorzitter daaronder begrepen, worden door het bestuur benoemd. De leden en (in geval daarvan sprake is) plaatsvervangende leden maken geen deel uit van het bestuur, de directie of de Raad van Commissarissen. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

15 Bijlage 1 Overzicht diploma s Branche Diploma Aanmelden Paper based Computer based Financieel-administratief Elementair Boekhouden via opleider x Basiskennis Boekhouden (BKB ) individueel x Basiskennis Calculatie (BKC ) individueel x Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) individueel x Mondeling Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) individueel x Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV TM ) individueel x Financiële Managementrapportage (FMR) Rapporteren & Adviseren door Financials Individueel Individueel X x Management Nemas Basiskennis Management Individueel x Nemas Middle Management individueel x Nemas Hoger Management: Nemas Kwaliteitsmanagement individueel x x Nemas Logistiek Management individueel x x Nemas Voortgezet Management individueel x x Nemas Personeelsmanagement individueel x x Nemas Financieel Management (non financials) Individueel x x Nemas Advanced Management Nemas HRM Individueel Individueel x x Payroll / Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie (BKL ) individueel x Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) individueel x x Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) individueel x Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen Individueel X Individueel x Compensation & Benefits Consultant (CBC) individueel x x Juridisch Praktijkdiploma Juridisch Medewerker Bedrijfsrecht individueel x Praktijkdiploma Juridisch Adviseur Bedrijfsrecht A individueel x x Praktijkdiploma Juridisch Adviseur bedrijfsrecht B individueel x Ondernemer MKB Praktijkdiploma Ondernemingsplan MKB individueel x Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie MKB individueel x Praktijkdiploma Personeel en organisatie MKB individueel x Personeel Medewerker Personeelszaken (MPZ ) individueel x Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

16 Branche Diploma Aanmelden Paper based Secretarieel en talen Basiskennis Secretariaatspraktijk individueel x Basisvaardigheden Correspondentie Nederlands individueel x Secretariaatspraktijk individueel x Correspondentie Nederlands individueel x Notuleren individueel x Communicatie & Management individueel x Schriftelijke Communicatie Nederlands individueel x Computer based Mondeling Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

17 Bijlage 2 Overzicht standaardvrijstellingen Standaard vrijstellingen De Associatie geeft vrijstellingen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Minimaal 50% van de module-examens wordt bij de Associatie afgelegd. Bij de aanvraag zijn originele of gewaarmerkte bewijsstukken meegestuurd. Associatie-examen Standaardvrijstelling(en) Opmerking MBA Belastingwetgeving Diploma Belastingassistent van het Register Belastingadviseurs Diploma Belastingassistent van het Register Belastingadviseurs mag niet langer dan 2 jaar geleden behaald zijn MBA Bedrijfsadministratie MBA onderdeel Bedrijfsadministratie oude stijl (BA1 en BA2) Behaald voor juni (Journaalposten) MPZ Loonadministratie Associatiediploma BKL Associatiediploma PDL MPZ Arbeidsrecht en sociale zekerheid MPZ Personeel, Organisatie en Communicatie Praktijkdiploma Ondernemer MKB - Ondernemingsplan MKB Praktijkdiploma Ondernemer MKB - Bedrijfsadministratie MKB Praktijkdiploma ondernemer MKB - Personeel en Organisatie MKB LOI Medewerker Personeelszaken - onderdeel Loonadministratie Associatiediploma BKL Associatiediploma PDL LOI Medewerker Personeelszaken - Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid LOI Medewerker Personeelszaken - onderdeel Personeel, Organisatie en Communicatie AOV certificaten Financieel Management en Marketing AOV Ondernemingsplan (versie ) Associatiediploma BKB Certificaat Boekhouden PDB AOV certificaat Financiële administratie Associatiediploma Elementair Boekhouden MBO certificaat Boekhoudkundig medewerker, deelkwalificatie financieel administratie beroepsvorming 3 (CBA 03.3 / crebo 50143) Associatiediploma Operationeel Management Associatiediploma Midden Management Diploma NEMAS Basiskennis Management Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

18 Associatie-examen Standaardvrijstelling(en) Opmerking Diploma NEMAS Middle Management AOV certificaat Operationeel Management Basiskennis Boekhouden Associatiediploma Elementair Boekhouden (BKB ) PDL Loonheffingen deel 1 SPD Certificaat Fiscale Aspecten van de Onderneming SPD certificaten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. PDL Arbeidsrecht SPD Certificaat Recht SPD certificaten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Juridisch Adviseur Associatiediploma PDL Let op! De cijferlijsten PDL zijn twee jaar geldig. Bedrijfsrecht A Arbeidsrecht BKB BKC CBC Organisatie en Management Associatie-cijferlijst PDL Arbeidsrecht MBO certificaat Administrateur, deelkwalificatie Financieel administratief beheer 4 (2000) (CBA 13.4 / crebo 53140) MBO certificaat Boekhoudkundig medewerker, deelkwalificatie financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA 03.3 / crebo 50143) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Financieel administratief medewerker (crebo 93200) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Assistent Accountant (crebo 93211) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Bedrijfsadministrateur (crebo 93212) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Salarisadministrateur (crebo 93213) MBO certificaat Administrateur, deelkwalificatie Bedrijfseconomisch beheer 4 (2000) (CBA 12.4 / crebo 53141) MBO certificaat Boekhoudkundig medewerker, deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming kosten 3 (CBA 01.3 / crebo 50144) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Financieel administratief medewerker (crebo 93200) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Assistent Accountant (crebo 93211) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Bedrijfsadministrateur (crebo 93212) MBO certificaat Financiële Beroepen, deelkwalificatie Salarisadministrateur (crebo 93213) Diploma NEMAS Voortgezet Management HBO Personeel en Arbeid Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

19 Associatie-examen Standaardvrijstelling(en) Opmerking Praktijkdiploma Basiskennis Zakelijke Communicatie 2 (Cal04.2/Crebo 50208) Secretariaatspraktijk Secretariaatspraktijk 2 (CSE01.2/Crebo 50231) Praktijkdiploma Basiskennis Correspondentie Nederlands Praktijkdiploma Secretariaatspraktijk Praktijkdiploma Correspondentie Nederlands LSSO Telefoniste/Receptioniste Zakelijke Communicatie 2 (Cal04.2/Crebo 50208) Associatiediploma Correspondentie Nederlands Associatiediploma Schriftelijke Communicatie Nederlands Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/Crebo 50187) Ecabo, Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen, crebo s 93230, LSSO Secretaresse niveau 3 Correspondentie 3 (CSE05.3/Crebo 50214) Associatiediploma Schriftelijke Communicatie Nederlands Praktijkdiploma Notuleren Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/Crebo 50187) LSSO module Notuleren Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

20 Bijlage 3 Overzicht toelatingseisen Associatie-diploma Standaardvrijstelling(en) Opmerking MBA Associatie-diploma PDB of -cijferlijsten waaruit blijkt dat voor alle vier de schriftelijke onderdelen van PDB (financiële administratie, kostprijscalculatie, periodeafsluiting en bedrijfseconomie) een voldoende cijfer (zes of hoger) is behaald MBO-diploma niveau 4 of hoger HAVO-diploma VWO-diploma Bewijs van inschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat staat ingeschreven bij een Hogeschool voor een hbo-opleiding waarvan MBA onderdeel uitmaakt. VPS Associatie-diploma PDL Praktijkdiploma Salarisadministratie van de Stichting Praktijkdiploma Salarisadministratie Kandidaten die in het bezit zijn van een in het buitenland behaald diploma dat gelijkwaardig is aan een van de hierboven genoemde diploma s, kunnen toelating aanvragen bijde Associatie voor Examinering. Voorwaarde is dat deze kandidaten een verklaring Internationale Diploma Waardering (www.idw.nl) of een verklaring van de Geldergroep kunnen overleggen, waaruit blijkt dat de behaalde diploma s gelijkwaardig zijn aan een van de genoemde diploma s. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a

Examenreglement Nederlandse Associatie voor Examinering. Examenreglement 2017

Examenreglement Nederlandse Associatie voor Examinering. Examenreglement 2017 Examenreglement 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Examenreglement 2017 Voorwoord Dit examenreglement is rechtsgeldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018. Examenreglement 2017 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement Nederlandse Associatie voor Examinering. Examenreglement 2016

Examenreglement Nederlandse Associatie voor Examinering. Examenreglement 2016 Examenreglement 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Examenreglement 2016 Voorwoord Vanaf 2016 worden de meeste schriftelijke examens online aangeboden. Deze veranderingen hebben geleid tot aanpassingen

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Examendata en tijden schriftelijke examens juni 2015*

Examendata en tijden schriftelijke examens juni 2015* Examendata en tijden schriftelijke examens juni 2015* Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Belastingwetgeving dinsdag 9 juni 2015 08.45 uur tot 10.45 uur Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, s-gravenhage,

Nadere informatie

Copyright december 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright december 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright december 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VOOR EXAMENS IN CURAÇAO EN SURINAME EXAMENBUREAU LSSO

EXAMENREGLEMENT VOOR EXAMENS IN CURAÇAO EN SURINAME EXAMENBUREAU LSSO Examenbureau EXAMENREGLEMENT VOOR EXAMENS IN CURAÇAO EN SURINAME EXAMENBUREAU LSSO Copyright april 2017 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Associatiediploma's. Leverancier van vertrouwen

Associatiediploma's. Leverancier van vertrouwen Associatiediploma's Leverancier van vertrouwen 100% onafhankelijk. De hoogst gewaardeerde diploma's. 50.000 examens per jaar. Dat is de Associatie in een notendop. Leverancier van vertrouwen Wat we doen

Nadere informatie

Associatie voor Praktijkexamens waardevolle & waardevaste diploma's. Leverancier van vertrouwen

Associatie voor Praktijkexamens waardevolle & waardevaste diploma's. Leverancier van vertrouwen Associatie voor Praktijkexamens waardevolle & waardevaste diploma's Leverancier van vertrouwen 100% onafhankelijk. De hoogst gewaardeerde diploma's. 50.000 examens per jaar. Dat is de Associatie in een

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting geregeld. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen Examenreglement Examens Ventilatie Woningen December 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw)

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2013

NIEUWSBRIEF augustus 2013 Merwedestraat 1A 1823 VK Alkmaar 072 515 65 21 info@boekhoudopleiding.nl www.boekhoudopleiding.nl NIEUWSBRIEF augustus 2013 In deze nieuwsbrief Nieuw: Praktijkdiploma Secretariaat Totale aanbod Student

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw

Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Cito B.V. Arnhem Examenreglement EPA Opnemer en EPA Adviseur Woningen versie december 2014 pagina

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent-

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent- EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent- Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting Pharmacon geregeld. Het

Nadere informatie

Studiehandleiding. Basiskennis calculatie (BKC)

Studiehandleiding. Basiskennis calculatie (BKC) Studiehandleiding Basiskennis calculatie (BKC) Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk februari 2008 2 e druk mei 2009 3 e druk september 2010 4 e druk december 2012 001204617 2008, NTI bv,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Examenreglement SPO. Geldig vanaf 1 juli 2016

Examenreglement SPO. Geldig vanaf 1 juli 2016 Examenreglement SPO Geldig vanaf 1 juli 2016 Examenreglement SPO Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Financieel Assistent Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis Cursusinformatie Opleidingen Informatie Juristnet Nice Move Boost je kennis 2015 5 WEET U DAT DE KWALITEITSEISEN WORDEN VER- SCHERPT EN DAT U NOG TWEE JAAR DE TIJD HEEFT OM DAAR AAN TE VOLDOEN? DE BETERE

Nadere informatie

Examenreglement Drogisterijcollege

Examenreglement Drogisterijcollege Examenreglement Drogisterijcollege 2014 Inhoudsopgave A1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsbepalingen Drogisterijcollege-Examencommissie Inhoud

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

SEU INFOBLAD SEU-EXAMEN UITZENDMEDEWERKER STICHTING EXAMENS UITZENDBRANCHE

SEU INFOBLAD SEU-EXAMEN UITZENDMEDEWERKER STICHTING EXAMENS UITZENDBRANCHE SEU INFOBLAD SEU-EXAMEN UITZENDMEDEWERKER STICHTING EXAMENS UITZENDBRANCHE 2015 De SEU (Stichting Examens Uitzendbranche) toetst met haar examen Uitzendmedewerker de basiskennis op het gebied van Uitzendkennis

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

INFOBLAD ASSOCIATIE-EXAMENS PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN, DE ONDERDELEN BOEKHOUDEN EN BEDRIJFSCALCULATIE EN STATISTIEK (PDB)

INFOBLAD ASSOCIATIE-EXAMENS PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN, DE ONDERDELEN BOEKHOUDEN EN BEDRIJFSCALCULATIE EN STATISTIEK (PDB) INFOBLAD ASSOCIATIE-EXAMENS PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN, DE ONDERDELEN BOEKHOUDEN EN BEDRIJFSCALCULATIE EN STATISTIEK (PDB) De Associatie neemt, onder onafhankelijk toezicht, examens af voor door het bedrijfsleven

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Definities 3 2. Toelating tot het examen... 4 3. Inschrijving 4 4. Examengeld en restitutie bij annulering.

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2017/2018 Avondopleidingen SKO

Cursusoverzicht 2017/2018 Avondopleidingen SKO Telefoniste/Receptioniste Telefoniste/Receptioniste Vught 18 maandag 11.09.17 18.45-22.00 945,- 120,- 218,- Telefoniste/Receptioniste 's-hertogenbosch 18 dinsdag 12.09.17 18.45-22.00 945,- 120,- 218,-

Nadere informatie

Examenreglement Wft- en PEplus-examens

Examenreglement Wft- en PEplus-examens Examenreglement Wft- en PEplus-examens Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Doelstelling

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Alle opleidingen loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. Examenreglement ExSI 0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. 1. Begrippen Artikel 1.1 Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Nadere informatie

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Het examenreglement 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA en NIMA. De MOA S.O. Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit MOA-

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2015/2016 Avondopleidingen SKO

Cursusoverzicht 2015/2016 Avondopleidingen SKO Cursusoverzicht 2015/2016 Avondopleidingen SKO Telefoniste/Receptioniste Telefoniste/Receptioniste Vught 18 maandag 07.09.15 18.45-22.00 925.- 115.- 212.- Telefoniste/Receptioniste 's-hertogenbosch 18

Nadere informatie

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D)

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Examenreglement SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Algemeen 1. Het examen ter verkrijging van het SRM-diploma SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) wordt afgenomen

Nadere informatie

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten.

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten. Examenreglement Stichting EBFS 0. Preambule In het examenreglement zijn rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van exameninstituut EBFS vallen.

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau Opleidingenoverzicht NAJAAR 2014 Doorgroeien in mijn vak, dat is wat ik wil... M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS REGLEMENT voor het afnemen van het examen zoals bedoeld in de artikelen die betrekking hebben op de eisen te stellen aan gekwalificeerd personeel en die zijn vastgelegd in de Ministeriële regeling houdende

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Cursusrooster Start januari - mei 2015

Cursusrooster Start januari - mei 2015 Basiskennis Boekhouden (BKB) en Basiskennis Calculatie (BKC) (Financial assistant) *) BKB DI 10-3-2015 Zaandam 18.45-20.30 16 350 (of 3 maanden x 117) 135 162 na 6-07-2015 BKB MA 9-2-2015 Purmerend 20.15-22.00

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Studiehandleiding. Basiskennis boekhouden (BKB)

Studiehandleiding. Basiskennis boekhouden (BKB) Studiehandleiding Basiskennis boekhouden (BKB) Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk voorjaar 2008 2 e druk september 2010 3 e druk december 2012 001204616 2012, NTI bv, Leiden Alle rechten

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Cursusrooster 2015/2016 Start september 2015 - december 2015

Cursusrooster 2015/2016 Start september 2015 - december 2015 Elementair Boekhouden / Basiskennis Boekhouden (BKB ) en Basiskennis Calculatie (BKC ) (Financieel assistent) Startdatum Plaats Lestijd Aantal lessen Cursusgeld** Boeken Examen Datum examen BKB met computerboekhouden

Nadere informatie

Informatiebrochure. Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw

Informatiebrochure. Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Informatiebrochure Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Energieprestatiecertificaat voor utiliteitsbouw Inleiding Cito neemt in opdracht van Cito neemt in opdracht van ISSO (Kennisinstituut

Nadere informatie

Reglement Incompanyexamens Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Reglement Incompanyexamens Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Reglement Incompanyexamens 2017-2018 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Nederlandse Associatie voor Examinering v.1.0 1 Voorwoord Met opleiders die op hun eigen locatie een examen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie