50 JAAR SOLIDARITEIT EN ENGAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "50 JAAR SOLIDARITEIT EN ENGAGEMENT"

Transcriptie

1 50 JAAR SOLIDARITEIT EN ENGAGEMENT EFBWW European Federation of Building and Woodworkers

2

3 Inhoud Voorwoord 5 A. Algemene gegevens 7 B. Oorsprong en geschiedenis 9 1. De eerste aanzet 9 2. Structuur en werking bij aanvang Meer eenheid noodzakelijk De EFBH Toetreding Het Secretariaat 14 Interludium: de geschiedenis in foto s C. Activiteiten De intensivering van het EFBH-werk Een kort overzicht Enkele recente ontwikkelingen Samenwerking met andere organisaties De toekomst 25 Bijlage 1: Schematisch overzicht EFBH-geschiedenis 27 Bijlage 2: Lijst van aangesloten bonden per land en jaar van toetreding + ledentallen EFBH Geschiedenis 3

4

5 Voorwoord De Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (EFBH - EFBWW - FETBB) viert haar vijftigjarig jubileum. Domenico Pesenti Voorzitter van de EFBH December 2008 Tijdens haar niet bepaald korte bestaan heeft de EFBH resultaten geboekt waarop we hier - ook met het oog op de toekomst - kort willen ingaan. In het voorjaar van 1992 publiceerden we de eerste editie van de brochure "Beschrijving van de EFBH: oorsprong, geschiedenis, activiteiten". Vijf jaar later werd een tweede, geactualiseerde versie daarvan gepubliceerd. Met deze publicatie sluiten we de eerste vijftig jaar van de EFBH af. Het stijgend aantal aangesloten bonden, de toenemende belasting voor en onderlinge afhankelijkheid van vakbondsaangelegenheden op Europees niveau, de aanwezigheid van EFBH-bonden in grote ondernemingen en in Europese Ondernemingsraden, de nood aan een striktere relatie met de BWI op het gebied van migratiebeleid en de door de globalisering in gang gezette processen, intensieve contacten tussen vakbondsleden en hun leiders, allemaal hebben ze geleid tot een stijgende vraag naar informatie over de geschiedenis en de acties van de Europese Federatie. Met deze publicatie willen we proberen aan die vraag te beantwoorden. Het is een informatiebrochure waarin kort de oorsprong en de ontwikkeling van de EFBH worden gereconstrueerd, de eerste etappes, de historische ogenblikken, de ontplooiing van de activiteiten en de belangrijkste thema's. Ze verwijst ook naar de hoogtepunten en belangrijkste beslissingen die de geschiedenis van de EFBH kenmerken. Deze geschiedenis wordt almaar belangrijker met de uitbreiding van de EU tot 27 lidstaten, de invoering van de eenheidsmunt, de Euro, en de behoefte aan de uitbouw van een sociaal Europa. Samen met de statuten, de activiteitenverslagen en het in 2008 opgesteld actieprogramma vindt u in deze publicatie informatie die zowel vakbondsorganisaties als paritaire fondsen, werkgevers, instellingen en studenten, die de sociale geschiedenis bestuderen, zal interesseren. We roepen herinneringen aan onze eerste vijftig jaar op om met vernieuwde krachten onze inspanningen voort te zetten en een sterkere Europese vakorganisatie uit te bouwen die in staat is tegenover de instellingen van de EU de belangen van de werknemers te behartigen en in hun naam te spreken. Tegelijk wil zij de werknemers beschermen en mobiliseren om aan een Europa te bouwen dat solidariteit en democratie voor iedereen garandeert. EFBH Geschiedenis 5

6 Voorwoord De EFBH wil ook als aanspreekpunt fungeren voor bonden in Europese landen die nog geen lid van de Europese Unie zijn en op die manier bijdragen tot solidaire actie en steun. Het pad dat de EFBH vijftig jaar terug voor zichzelf uittekende, toen niemand over globalisering sprak, vormt ook nu nog altijd en sterk en belangrijk actiemiddel ten voordele van de werknemersrechten en - bescherming evenals de democratische spelregels in alle landen. Deze publicatie werd door het Secretariaat van de EFBH geschreven en gaat terug op vorige publicaties. Zij heeft geen academische pretenties. Toch hopen we dat deze brochure naar waarde zal worden geschat door de vakbondsorganisaties in de bouw- en houtsector die lid zijn van de EFBH evenals alle actieve vakbondsmensen en alle andere belangstellenden. Onze dank gaat uitdrukkelijk uit naar de negen vakbondsorganisaties die - vooruitziend als ze waren - de EFBH oprichtten en naar alle aangesloten bonden en mensen die zich gedurende de voorbije jaren voor een almaar sterkere EFBH hebben ingezet. Een speciaal woord van dank hebben we voor voorgaande Voorzitters, Vicevoorzitters en Algemeen Secretarissen. 6 EFBH Geschiedenis

7 A. Algemene gegevens Europese Federatie van Bouw en Houtarbeiders Koningsstraat 45/ Brussel België Tel : Fax : Website : Voorzitter: Eerste Vicevoorzitter: Tweede Vicevoorzitter: Algemeen Secretaris: Secretaris Hout/Meubel/Bosbouw : Secretaris Bouw: Secretaris Veiligheid en Gezondheid: Secretariaat: Domenico Pesenti (I) Luc Van Dessel (B) Hans Tilly (S) Sam Hägglund William Van der Straeten Werner Buelen Rolf Gehring Marina Saegerman Ann Cocquyt Frank Leus Tanja Vanmeenen EFBH Geschiedenis 7

8

9 B. Oorsprong en geschiedenis 1. De eerste aanzet Enkele jaren na de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap besloten de bouw- en houtbonden (uit de zes landen van de toenmalige EEG) die lid waren van de IBBH (de Internationale Bond van Bouw- en Houtarbeiders, nu IBH genaamd) een contactorgaan op te richten dat zich specifiek op het coördineren van de standpunten inzake sociaal en economisch beleid zou toeleggen. De betrokken bonden in België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland wilden een gezamenlijk standpunt innemen, wanneer in de organen en diensten van de Europese Economische Gemeenschap over de specifieke problemen van deze industriesectoren zou worden gesproken. De totstandkoming van de EEG riep de vraag op welke plaats de vakbeweging in dit nieuwe economische samenwerkingsverband van landen moest innemen. En, wellicht nog belangrijker, op welke wijze de vakbeweging het proces van geleidelijk in elkaar verstrengelde economieën kon volgen en beantwoorden. In eerste instantie kon dit natuurlijk binnen de IBBH. In de Internationale Bond van Bouw- en Houtarbeiders vond een meerderheid van de betrokken bonden echter dat het hierbij om regionale problemen ging. Er werd besloten een Gemeenschappelijke Commissie op te richten waarbij de betrokken bonden een zeer lage bijdrage voor het secretariaat moesten afdragen. Omdat het secretariaat gevestigd was bij die lidorganisatie die voor het secretariaat verantwoordelijk was, werd een groot deel van het werk door de betrokken bond bekostigd. Bovendien waren er bonden die zelf voor de benodigde vertalingen zorgden, waardoor de kosten minimaal konden blijven. Tal van besprekingen vonden plaats alvorens de nationale organisaties met de oprichting van één organisatie akkoord gingen. De Commissie had tot doel sociale en economische informatie met betrekking tot de sectoren bouw en hout te verzamelen en die tussen de aangesloten bonden uit te wisselen. In het najaar van 1958 werd in Luxemburg het formele besluit tot de oprichting van een "Gemeenschappelijke Commissie" genomen. Voluit heette die "Gemeenschappelijke Europese Commissie voor de Sectoren Bouw en Hout". De taak van de Commissie werd als volgt omschreven: "De Gemeenschappelijke Commissie heeft tot taak een nauwe samenwerking tot stand te brengen tussen de bouw- en houtbewerkersbonden van de landen die tot de EEG behoren. De Gemeenschappelijke Commissie heeft als opdracht de belangen van de bouwarbeiders en houtbewerkers te behartigen voor alle sociale en economische problemen die zich door de Europese integratie in de bouw- en houtsectoren kunnen stellen." Het Europees Vakbondssecretariaat (EVS), dat in 1957 opgericht was, vormde een samenwerkingsverband van nationale vakcentrales en confederaties. Door het EVS in te lichten over haar werkzaamheden trachtte de Gemeenschappelijke Commissie invloed op het beleid uit te oefenen. Het EVS was het enige door de Europese Commissie erkende overkoepelende Europese vakbondssecretariaat dat rechtstreeks contact had met de diensten van de Europese Commissie, waaronder het Directoraat Sociale Zaken. EFBH Geschiedenis 9

10 Oorsprong en geschiedenis In 1974 werd het EVS tot het EVV (Europees Vakverbond) omgevormd en werden statuten opgesteld. De Gemeenschappelijke Commissie was geen lid en kon daarom geen zitting nemen in het Uitvoerend Bestuur of de Algemene Vergadering van het EVV die door de nationale vakcentrales werden gehouden. Wel werd deelgenomen aan EVV-werkgroepen en soortgelijke organen, omdat daarvoor geen formeel EVV-lidmaatschap vereist was. 2. Structuur en werking bij aanvang De Gemeenschappelijke Commissie was samengesteld uit de voorzitters van de negen bij de IBBH aangesloten bonden in de bouw- en houtsector in de betreffende landen. De Gemeenschappelijke Commissie werkte naast en onafhankelijk van de IBBH, maar hield regelmatig contact met de Internationale Bond. De Commissie kwam een keer per jaar bij elkaar en in de werkgroepen, die gemiddeld een keer per jaar vergaderden, werden diverse problemen besproken en ervaringen uitgewisseld. Dit waren de voorlopers van de Permanente Comités Bouw en Hout, maar voor het lobbywerk waren ze nog niet uitgerust. In de beginjaren werd het secretariaat waargenomen door de Bouwbond NVV (Nederland), waar de deeltijdse secretaris werkzaam was. Tijdens latere jaren verhuisde het secretariaat eerst naar Frankfurt, waar de IG-BSE zijn kantoren had, om vervolgens in 1968 in de kantoren van de Algemene Centrale van het ABVV in Brussel te worden ondergebracht. Tot 1981 bleef het de gewoonte dat het secretariaat gevestigd was in de kantoren van de lidorganisatie die voor het secretariaat instond. Daarna betrok de Gemeenschappelijke Commissie een eigen kantoorpand in het centrum van Brussel. In 1972 onderschreven alle deelnemers tijdens de jaarlijkse vergadering van de Gemeenschappelijke Commissie de noodzaak tot vorming van een breder werknemersfront in de EEG. Door de jaren heen zou deze oproep tot meer eenheid geleidelijk groeien. Vooral nadat ernstige pogingen ondernomen waren om tot één Europese Economische Unie te komen, was een sterke vakbondsinvloed van groot belang. Allerlei beslissingen dreigden te worden genomen zonder dat de vakbeweging daar greep op zou hebben. De vakbonden bleven te veel buitenspel staan en voor betrekkingen tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties, een kenmerk van de "moderne" arbeidsverhoudingen in veel Europese landen, waren nog geen fundamenten aanwezig. 3. Meer eenheid noodzakelijk? In maart 1957 werden in Rome de verdragen tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ondertekend. Hiervoor was in 1951 al de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht. In 1967 werden deze drie organisaties vervolgens samengevoegd. Door een "gemeenschappelijke markt" te verwezenlijken en het economische beleid van de lidstaten geleidelijk op elkaar af te stemmen, streefde de EG een reeks doelstellingen na. Zij wilde een gestadige en evenwichtige economische groei, een verbetering van de levensstandaard en een grotere stabiliteit. 10 EFBH Geschiedenis

11 Oorsprong en geschiedenis In 1968 werd de Douane-unie ingevoerd. Die had betrekking op de vrije handel binnen de Gemeenschap en een gemeenschappelijk douanetarief voor de handel met derdelanden. Daarna bleef het lange tijd stil rond de Europese eenwordingsgedachte, afgezien van de toetreding van enkele nieuwe landen. Zo werden in 1972 Denemarken, Groot-Brittannië en Ierland lid van de EG, in 1979 Griekenland en in 1985 Portugal en Spanje. De publicatie van het Witboek betreffende de Binnenmarkt (onder leiding van Lord Cockfield opgesteld) in 1985 vormde een nieuwe stap. Het Witboek beschreef de weg die nog moest worden bewandeld ter voltooiing van de interne markt. Het bevatte ook het tijdschema voor de afschaffing van de grenscontroles van personen en goederen en voor het wegnemen van de fiscale grenzen voor het eind van Door de Europese Akte van 1 juli 1987 werd de intentie van de Europese lidstaten om de interne markt tot stand te brengen nog eens formeel in het EEG-verdrag vastgelegd en bekrachtigd. Eind jaren 80 en begin jaren 90 waren de economische integratie en de ontwikkeling van de Europese interne markt niet langer beperkt tot het Europa van de Europese Gemeenschap. De sociaaleconomische ontwikkeling leidde tot een europeanisering en internationalisering van het bedrijfsleven. De politieke integratie in Europa werd geïntensiveerd en de overeenkomsten tussen de EG en de Europese Vrijhandelsassociatie zorgden voor een verdere uitbreiding van de interne markt. Deze tendens werd nog eens bekrachtigd door de toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk tot de EU en het sluiten van zogenaamde associatieverdragen met landen als Polen, de Tsjechische Republiek en Hongarije. Veel "captains of industry" steunden op een krachtige manier de ontwikkeling van de interne markt om de volgende motieven: Handhaving van de concurrentiepositie, in het bijzonder ten opzichte van de Verenigde Staten, Japan en Zuidoost-Azië; Het wegnemen van een groot aantal nationale handelsbelemmeringen en de ontwikkeling van Europese normen en Europese standaardisatie; Zorgen voor vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal; Terugdringen van wetgeving en zorgen voor een grotere deregulering. Een fundamenteel kenmerk van de totstandkoming van de interne markt werd het beginsel van wederzijdse erkenning van nationale wetten en voorschriften. De bedoeling is een minimale harmonisatie en een maximale wederzijdse erkenning te bereiken op het vlak van onder meer het vrij verkeer van goederen, de vrijheid van financiële dienstverlening en de beroepsmobiliteit van vakmensen en beroepsbeoefenaren. Het subsidiariteitsprincipe leverde daar de ideologische legitimatie voor. In de loop der jaren groeide bij de bonden het besef dat zij in dit proces een belangrijke rol moeten spelen. 4. De EFBH Tijdens de eerste Algemene Vergadering op 5 mei 1974 in Salerno (Italië) werd beslist de Gemeenschappelijke Commissie van Bouw- en Houtarbeiders in de EEG om te vormen tot de Europese Bond van Bouw- en Houtarbeiders in de Gemeenschap (EBBHG). Tegelijkertijd werden de officiële statuten van de organisatie opgesteld. Er werd besloten dat met de IBBH nauwe contacten en samenwerking moesten worden onderhouden, maar de EBBHG EFBH Geschiedenis 11

12 Oorsprong en geschiedenis moest wel een autonome organisatie blijven. De belangrijkste taak van de organisatie was nog altijd de uitwisseling van informatie tussen de lidorganisaties en de aangesloten bonden behielden hun onafhankelijkheid. Besloten werd om de organisatie tot de negen EEG-landen te beperken: de zes oorspronkelijke landen en de drie nieuw toegetreden EEG-landen, Denemarken, Groot- Brittannië en Ierland. Naast de IBBH-leden konden sinds 1974 nog andere organisaties toetreden die via hun confederatie van het EVV lid waren. Dat waren de Britse vakbonden en de Italiaanse bond CGIL. Binnen de organisatie werden twee industriecomités opgericht, een voor de houtsector en een voor de bouwsector. Die permanente comités kregen tot taak de specifieke problemen te onderzoeken die zich in de respectieve sector voordoen. Er werd besloten dat de organisatie een forum voor uitwisseling van informatie zou blijven tot november Tijdens de Algemene Vergadering in november 1976 in Luxemburg werden de in Salerno opgestelde statuten bekrachtigd. Bij de aangesloten bonden bestonden verschillende opvattingen over de structuur en de werking van de EBBHG en het secretariaat. In april 1976 belastte het Uitvoerend Bestuur een werkgroep met een onderzoek hierover. Ook gedurende de volgende jaren werden vele vergaderingen van het Uitvoerend Bestuur aan dit onderwerp gewijd. In september 1979 oordeelde het Uitvoerend Bestuur dat de werkzaamheden van de EBBHG in het belang van de werknemers niet langer beperkt mochten blijven tot een overwegend informatieve rol, maar dat ze zo uitgebreid dienden te worden dat in groter Europees verband de gemeenschappelijke belangen van de bouw- en houtarbeiders actief gecoördineerd moesten worden. Om door het EVV erkend te worden moesten de statuten in 1983 worden aangepast. Dit hield onder meer in dat "in de Gemeenschap" in de naam moest worden geschrapt, waardoor de organisatie voortaan Europese Bond van Bouw- en Houtarbeiders (EBBH) heette. Het EVV had intussen besloten niet iedereen automatisch als nieuw lid te verwelkomen, maar de Europese sectorfederaties voor erkenning aan het EVV-bestuur voor te leggen. Deze erkenning is aan een aantal voorwaarden gebonden: De organisatie moet statuten hebben, een eigen financiering hebben en de Europese federaties moeten automatisch openstaan voor de sectorale bonden die via hun vakcentrale bij het EVV aangesloten zijn. De 7de Algemene Vergadering keurde in november 1995 een laatste wijziging van de naam goed en verving de Nederlandse naam van "Europese Bond van Bouw- en Houtarbeiders" (EBBH) door "Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders" (EFBH). Al die jaren bleef het werk in de EFBH ook niet beperkt tot loutere informatieverstrekking, maar als pressiegroep van de vakbeweging op sectoraal vlak leverde zij veel praktisch werk om een grotere samenwerking tussen de aangesloten bonden te realiseren. Naast bijeenkomsten die werden belegd voor de beide werkgroepen en bestuursorganen (Uitvoerend Bestuur, het hoogste besluitvormende en politieke 12 EFBH Geschiedenis

13 Oorsprong en geschiedenis orgaan, en Bureau, verantwoordelijk voor het bestuur van de EFBH) werden in EFBHverband ook tal van themabijeenkomsten, workshops en seminars georganiseerd. Tevens werd vanaf 1989 in de werkprogramma's een prominente plaats ingeruimd voor de start van een sociale dialoog in de sectoren bouw en hout. Bovendien werden vanaf het begin van de jaren 90 ook veel bijeenkomsten gewijd aan het vakbondswerk in grote bedrijven in de EFBH-sectoren. 5. Toetreding Toen de Gemeenschappelijke Commissie in 1958 werd opgericht, werden negen organisaties uit de toenmalige zes EEG-landen lid. Door de toetreding van andere landen tot de EEG (Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland, Spanje en Portugal) werden de statuten aangepast om nieuwe leden toe te laten. In 1974 waren dat bonden uit de aangesloten EEG-landen die geen lid van de IBBH waren maar via hun vakcentrale wel lid van het EVV. Na de ontbinding van de Europese Christelijke Federatie in 1989 was de weg vrij voor Christelijke bonden om tot de EFBH toe te treden. Die mogelijkheid bestond vanaf 1990 ook voor bonden uit de landen van de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie). Zo traden in 1989 de Belgische bond CCHB toe, in 1990 twee Zwitserse bonden en in 1992 bonden uit IJsland, Finland, Noorwegen en Zweden. In de periode volgde de toetreding van diverse bonden uit het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Spanje, Zweden en Oostenrijk. Tijdens de 6de Algemene Vergadering op 2 tot 4 december 1991 werd het werkgebied in de statuten uitgebreid en afgebakend tot de bonden die uit de landen van de Raad van Europa afkomstig zijn. De groei van het aantal lidorganisaties is opmerkelijk. Bij de start in 1958 telde de EFBH negen aangesloten bonden uit de toenmalige zes EEG-lidstaten. In 1987 was het aantal lidorganisaties tot 23 uit negen landen gestegen. De 6de Algemene Vergadering in 1991 werd bijgewoond door afgevaardigden van 33 lidorganisaties komende uit 12 landen (zowel EU-lidstaten als EVA-landen). Tijdens de 7de Algemene Vergadering in november 1995 was dat aantal opgelopen tot 50 lidorganisaties uit 18 Europese landen, met een totaal lidmaatschap van bijna 3 miljoen leden. Voor nationale bonden die geen lid van het EVV zijn, bestaat sinds 1992 de mogelijkheid waarnemersstatus te krijgen. Op basis van een zekere eigen verantwoordelijkheid kan het Uitvoerend Bestuur aan organisaties die via hun confederatie (nog) geen lid van het EVV zijn, de waarnemersstatus verlenen. Daarvoor is een tweederdemeerderheid in het Uitvoerend Bestuur vereist. De EFBH bleef verder uitbreiden en het aantal aangesloten bonden blijft toenemen. Sinds 2004 zijn vakbonden uit Midden- en Oost-Europese landen en nieuwe EU-lidstaten lid van de EFBH (namelijk Bulgarije, Kroatië, Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië). Ondanks het feit dat het aantal lidorganisaties in de afgelopen jaren is gestegen, is het aantal leden gedaald. In 2008 telt de EFBH 74 lidorganisaties uit 30 landen met in totaal ongeveer leden. EFBH Geschiedenis 13

14 Oorsprong en geschiedenis 6. Het Secretariaat In 1981 werd het secretariaat permanent in Brussel gevestigd en werd naast de deeltijdse secretaris een voltijdse secretariaatsmedewerker aangesteld. In 1984 wordt de bureelruimte in de Wolvengracht 38 in Brussel aangekocht. In 1988 werd de eerste voltijdse Algemeen Secretaris tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering gekozen. Op basis van de nieuwe statutaire bepalingen kreeg de Algemeen Secretaris een zwaardere politieke taak, waardoor hij in feite samen met de andere gekozen leden van het EFBH-Bureau verantwoordelijk werd voor het dagelijkse bestuur van de federatie. De zittingsperiode van de Algemeen Secretaris bedraagt vier jaar. Tijdens het Congres van 1991 werd de basis gelegd voor een betere uitrusting van het secretariaat, zowel wat financiële middelen als mensen betreft. Deze beslissingen werden in 1992 uitgevoerd. Behalve de uitbreiding van het aantal administratieve medewerk(st) ers met twee personen werd zowel voor de sector bouw als voor de sector hout een stafmedewerker aangesteld. In 1995 werd besloten tot uitbreiding met een stafmedewerker "veiligheid en gezondheid". In 1999 werd nog een voltijdse administratieve medewerkster aangeworven. Het groeiend aantal bijeenkomsten en de komst van meer medewerkers zowel in vaste dienst als tijdelijke collega's uit de bonden hadden tot gevolg dat er grotere huisvesting nodig was. In 1995 volgde de aankoop van het huidige pand in de Koningsstraat 45 in Brussel. In het nieuwe onderkomen heeft het secretariaat de beschikking over alle faciliteiten nodig voor het organiseren van Europese bijeenkomsten. In de loop der jaren leverden veel tijdelijke medewerkers en stagiaires een bijdrage aan het EFBH-werk. Vaak worden zij op initiatief van het secretariaat of de aangesloten bonden voor specifieke projecten of onderzoeken ingezet. 14 EFBH Geschiedenis

15 Algemene Vergadering I - mei 1974 Salerno Algemene Vergadering IV - november 1983 Brussel Buitengewone Algemene Vergadering november 1988 Barcelona EFBH-bezoek aan de Eurotunnel bouwwerf EFBH Geschiedenis 15

16 Houtconferentie mei 1987 Brussel EFBH secretariaat 1993 Houtconferentie mei 1987 Brussel Vergadering V&G Coördinatiegroep november 2002 Brussel Entertainment voor deelnemers AV IX 2003 in Houffalize) EFBH-actiedag mei 1999 Keulen 16 EFBH Geschiedenis

17 3de Europese Steigerbouwconferentie oktober 1999 Weiterstadt Algemene Vergadering VIII november 1999 Luxemburg Algemene Vergadering VII november 1995 Blankenberge Algemene Vergadering VIII november 1999 Luxemburg EFBH-Demonstratie tegen de Bolkestein richtlijn november 2004 Brussel Algemene Vergadering IX december 2003 Houffalize EFBH Geschiedenis 17

18 Conferentie over Zwartwerk december 2006 Helsinki Vertegenwoordigers EOR-Coördinatie EFBH-Secretariaatsmedewerkers december 2007 EFBH-actie gelijk loon voor gelijk werk (eind jaren 90) Algemene Vergadering X december 2007 Luxemburg Algemene Vergadering X - december 2007 Luxemburg 18 EFBH Geschiedenis

19 C. Activiteiten 1. De intensivering van het EFBH-werk Sinds het ontstaan in 1958 is de EFBH uitgegroeid tot een grote organisatie die in de sectoren bouw en hout als erkend gesprekspartner wordt erkend en waarmee in Europa rekening moet worden gehouden. Zoals al eerder vermeld was de EFBH in de aanvangsjaren in eerste instantie een organisatie die informatie verzamelde en verspreidde. Het secretariaat was te klein om ook lobbyingactiviteiten te ontplooien. Sinds de invoering van de interne markt en de discussie daarover in EFBH-kring breidde echter niet alleen het secretariaat uit maar werd ook het takenpakket uitgebreid. Naast het representatieve werk en de beperkte informatievergaring waarmee het secretariaat tot dan belast was, werd het aantal taken vanaf 1988 geleidelijk uitgebreid tot: beïnvloeding van het beleid en politieke lobby op EU-niveau en op nationaal niveau; ontwikkeling van een Europees vakbondsbeleid voor de sectoren die door de EFBH worden vertegenwoordigd; ondersteunen en coördineren van EOR-activiteiten; coördineren van het cao-beleid; bevordering en versterking van de beroepsopleiding; representatie en samenwerking met andere (zuster)organisaties; ondersteunen van onderzoek naar sectorale en sociale onderwerpen. De voorbije jaren kwamen daar belangrijke werkterreinen bij in het kader van de Europese Sociale Dialoog en de coördinatie van het vakbondswerk in het grootbedrijf in Europa. Ook de indienstneming van een politieke secretaris voor veiligheid en gezondheid zorgde voor een verdere politieke ontwikkeling. De EU wordt almaar meer een niveau waarop de EFBH op verschillende terreinen beleidsmatig moet opereren. Daarom ook werd in 1994 de Coördinatiegroep Veiligheid en Gezondheid van de EFBH opgericht. Zij bestaat uit nationale deskundigen en heeft tot taak de EFBH-standpunten over EUaangelegenheden voor te bereiden. Ze houdt zich ook bezig met de implementering van bestaande wetgeving en de ontwikkeling van vakbondspraktijken. 2. Een kort overzicht De sociale dialoog in de sectoren bouw en hout De ontwikkeling van een sociale dialoog op Europees niveau was al vanaf de oprichting van de Gemeenschappelijke Commissie een belangrijk discussiepunt. Sinds het begin van de jaren 80 heeft de EFBH via informele ontmoetingen en gezamenlijke workshops over specifieke thema's - met steun van de Europese Commissie - getracht tot een overleg tussen de Europese sociale partners te komen. In de hout- en meubelsector lukte het aanvankelijk niet om tot een formeel overleg tussen de sociale partners te komen. Omdat er meerdere gesprekspartners waren, de werkgevers geen voorstander van afzonderlijke, sectorale besprekingen waren en de meerderheid van de werkgevers vond dat men op het nationale vlak over sociale zaken diende te spreken, werden enkel informele ontmoetingen georganiseerd. Begin jaren 90 kwam hierin EFBH Geschiedenis 19

20 Activiteiten verandering. Met de werkgeversfederaties in zowel de houtverwerkende nijverheid als in de meubelindustrie werden gemeenschappelijke Europese activiteiten georganiseerd. In de meubelnijverheid startte de officiële sociale dialoog - met de UEA aan werkgeverszijde - al begin Enkele moeilijkheden tussen de sociale partners leidden tot de opschorting van de sociale dialoog tussen het midden en het einde van Daarna werd het officiële Comité voor de Sectorale Dialoog geïnstalleerd. De oprichting van een tweede, nieuwe werkgeversfederatie (EFIC) in 2006 zorgde voor een nieuwe situatie, waarbij de sociale dialoog door drie partners wordt gevoerd. Dit verhinderde niet dat de sociale dialoog de voorbije jaren nog verder werd uitgebouwd met onder andere de oprichting van werkgroepen over veiligheid en gezondheid en over beroepsopleiding, de organisatie van projecten over deze thema's, activiteiten ter bevordering van de sociale dialoog in de nieuwe EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten. In de houtverwerkende nijverheid duurde het tot 1996 alvorens een officiële sociale dialoog van start ging, gevolgd door oprichting van het Comité voor de Sectorale Sociale Dialoog in 1999 (wegens een meningsverschil tussen de sociale partners over houtstof werd dat comité in 1998 gedurende korte tijd opgeschort). De voorbije jaren kende de sociale dialoog ook een positieve ontwikkeling, meer in het bijzonder met de oprichting van werkgroepen over veiligheid en gezondheid en over beroepsopleiding. Deze werkgroepen houden zich bezig met thema's zoals het concurrentievermogen van de sector en de problemen in verband met biomassa. In de bouwsector heeft de sociale dialoog met het Europees Verbond van het Bouwbedrijf (FIEC) nog een langere geschiedenis. Vanaf het midden van de jaren 80 zijn er onderlinge ontmoetingen geweest. Hierdoor kon het EFBH-secretariaat daadwerkelijk stappen zetten die leidden tot een formele sociale dialoog in de Europese bouwnijverheid. Deze dialoog ging op 8 maart 1990 van start en men besloot twee afzonderlijke themagroepen op te richten: een over veiligheid en gezondheid en een over vakopleiding en arbeidsmarkt. Een gevolg van dit overleg was dat de Europese Commissie de sociale partners in de bouwnijverheid consulteert op het gebied van de Europese sociale wetgeving. Tijdens de sociale dialoog met FIEC houdt men zich met concrete politieke vraagstukken bezig. Er werden aanbevelingen geformuleerd, bijvoorbeeld betreffende de EU-richtlijnen over de veiligheid en gezondheid en over de detachering van werknemers. In 1995 werd een akkoord bereikt over de gemeenschappelijke oprichting van een Europees beroepsopleidingsforum in de bouwsector. Toch bleken de werkgevers in de bouwnijverheid weigerachtig om (aspecten van) de sociale dialoog een meer structureel karakter te verlenen. Met haar beleid wil de EFBH de formele Europese Sociale Dialoog (ESD) versterken en nog verder uitbreiden. Op lange termijn wil de EFBH van de ESD een Europees onderhandelingsforum maken. Het beleid bestaat uit twee onderdelen: (1) De organisatie van de ESD, de oprichting van werkgroepen, enz.; (2) De selectie van de te bespreken thema's met als doel gemeenschappelijke standpunten uit te werken. 20 EFBH Geschiedenis

21 Activiteiten Sinds verschillende jaren staat de EFBH in voor de organisatie van de ontmoetingen in het kader van de Europese Sociale Dialoog in de Bouwsector. De oprichting van een nieuwe Werkgroep "Werkgelegenheid" in de Europese Sociale Dialoog in de Bouwsector beantwoordt aan de ambities van de EFBH. De activiteiten van de Europese Sociale Dialoog in de Bouwsector worden volgens een meerjarenprogramma gecoördineerd. De volgende thema's zijn slechts enkele voorbeelden van de onderwerpen die in de Europese Sociale Dialoog in de Bouwsector uitgebreid aan bod kwamen: Het voorstel voor een Richtlijn over diensten in de interne markt (COM(2004) 2 definitief); De Richtlijn over de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (96/71/EG); Zwartwerk in de bouwsector; Grensoverschrijdende overdraagbaarheid van aanvullende pensioenrechten. Momenteel heeft de bouwnijverheid een van de best gestructureerde Comités voor de Sociale Dialoog, met twee plenaire zittingen per jaar en drie permanente werkgroepen: beroepsopleiding, veilig en gezondheid, werkgelegenheid. Beïnvloeding van het beleid en politieke lobby Deze taak is in de loop der jaren fors gegroeid. In het begin was het secretariaat te klein voor een goede politieke lobby en bleef de taak voornamelijk beperkt tot informatieverzameling en -verspreiding. Afgezien van de geleidelijke uitbreiding van het secretariaat is de verandering van deze taak mede het gevolg van het feit dat steeds vaker ontwerpen voor Europese richtlijnen worden uitgewerkt die rechtstreeks van belang zijn voor de EFBH-sectoren. Een voorbeeld was de Richtlijn over de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. Er werd een structureel overleg met de belangrijkste politieke groeperingen in het Europees Parlement gecreëerd, naast de al bestaande contacten met de Europese Commissie. Voor de belangrijke Richtlijn over de detachering van werknemers en de Dienstenrichtlijn werd dezelfde weg bewandeld. De laatste jaren stellen we vast dat het Europese niveau in toenemende mate een niveau voor onderhandelingen en praktisch beleid wordt. Dit laatste geldt zeker voor bijvoorbeeld het levenslang leren. Ook al treedt de EU op dit vlak niet als wetgever op, toch ontplooit zij ruime acties op dat gebied en bevordert zij veranderingen in de EUlidstaten, niet het minst door het aanmoedigen van de samenwerking. Met betrekking tot de werknemersvertegenwoordiging in Europese transnationale ondernemingen raakt de EFBH almaar sterker betrokken bij de ondersteuning en coördinatie van activiteiten voor Europese Ondernemingsraden. EFBH Geschiedenis 21

22 Activiteiten Ontwikkeling van een Europees vakbondsbeleid voor de sectoren bouw en hout Ook deze taak is de laatste jaren fors gegroeid. Tijdens vergaderingen van het Uitvoerend Bestuur en van de werkgroepen werd over diverse beleidsthema's gediscussieerd. Tevens werden daarover besluiten genomen en standpunten vastgelegd. Voorbeelden zijn de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden in onze sectoren, de gelijke behandeling van werknemers en het vraagstuk van de werknemersvertegenwoordiging in Europa. Een ander voorbeeld is de samenwerking van de EFBH met het EVV rond het thema van de bestrijding van de beroepsziekte kanker in de houtnijverheid. Representatie en samenwerking Onder deze noemer vallen diverse activiteiten van het EFBH-secretariaat. Allereerst natuurlijk de deelname aan de diverse statutaire congressen en bijeenkomsten van de aangesloten bonden. Belangrijk is ook de deelname aan ontmoetingen en seminars over thema's die voor de EFBH belangrijk zijn. De EFBH heeft altijd nauwe banden met zusterorganisaties - onder meer de IBH en de NBTF - onderhouden en ook de nauwe samenwerking met het EVV is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Deze samenwerking heeft betrekking op een hele reeks thema's, waaronder veiligheid en gezondheid en beroepsopleiding. De EFBH werkt ook praktisch samen met de secretariaten van andere Europese Industriefederaties. Onderzoek De EFBH neemt al vanaf haar ontstaan aan verschillende onderzoeken deel. Zo worden er regelmatig inventarisaties van de inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de door EFBH vertegenwoordigde sectoren uitgevoerd en de EFBH voert ook onderzoeken over specifieke thema's uit. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de positie van de werknemers in het midden- en kleinbedrijf. De Federatie stelt ook documenten voor specifieke gebeurtenissen en conferenties op zoals over de toekomst van de bouwnijverheid en kanker in de houtverwerkende nijverheid. Er zijn regelmatige contacten met universiteiten en onderzoeksinstellingen die actief zijn op het gebied van arbeidsverhoudingen in de bouw- en houtsector. De EFBH verricht ook onderzoek om de stand van zaken in kaart te brengen en de elementen aan te wijzen die voor het EFBH-beleid relevant zijn. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek over de impact van het ontwerp voor een Richtlijn over de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenrechten. Verschillende bonden vreesden dat het Europese initiatief negatieve gevolgen voor de bestaande aanvullendepensioenfondsen in de bouwnijverheid zou kunnen hebben. Het onderzoek bevestigde die vrees en dat leidde tot een wijziging in het politieke besluitvormingsproces op EUniveau. 22 EFBH Geschiedenis

23 Activiteiten Milieu Voor de EFBH zijn economie en milieu geen tegenstrijdige begrippen. De milieuproblematiek en de relatie milieu-werkgelegenheid zijn zaken die de aandacht blijven vragen. Een betere milieubescherming zal ertoe bijdragen de economische toekomst en daardoor de werkgelegenheid veilig te stellen. Naast de permanente deelname aan het EVV-werk op dit terrein werkt de EFBH sinds jaren ook concreet aan dit thema, bijvoorbeeld door het verder uitwerken van het IBH-beleid inzake tropisch hout. EOR-activiteiten In 1991 werd een begin gemaakt met de organisatie van werknemersontmoetingen in grote, Europees opererende bouw- en houtondernemingen (het EFBH-Multiproject). Via deze ontmoetingen werden de werknemersvertegenwoordigers uit de betreffende ondernemingen op de gevolgen van de Europese economische eenwording voorbereid. Het EFBH-Multiproject heeft als doel de uitbouw van een netwerk van vakbondscontacten in deze ondernemingen. Contacten die in het begin van de jaren 90 (dus nog voor de EORrichtlijn van ) leidden tot de ondertekening van innovatieve, vrijwillige akkoorden over de invoering van voorlichting en raadpleging van werknemers op het Europese niveau. Na gingen de activiteiten in het kader van het Multiproject een wezenlijk onderdeel van het EFBH-beleid uitmaken. Ze leidden tot de oprichting van de Multiprojectcoördinatorengroep, die tot taak heeft de EOR-activiteiten in onze sectoren te coördineren en te begeleiden. 3. Enkele recente ontwikkelingen Politieke lobby en betrokkenheid bij de totstandkoming van Europese regelgeving inzake sociaal beleid In was de EFBH nauw betrokken bij een intense lobbyingcampagne tegenover de instellingen van de EU met betrekking tot de goedkeuring van een nieuwe Europese Richtlijn over de verlening van diensten. Omdat het eerste ontwerp van de Richtlijn - de zogenaamde Bolkestein-richtlijn - de herinvoering inhield van het principe van land van oorsprong voor in het buitenland werkende dienstverleners, werd in heel Europa een brede vakbondscampagne gelanceerd. Deze campagne leidde uiteindelijk tot succes, tot de afwijzing van het Bolkestein-ontwerp en tot de opname van veel eisen van de Europese vakbeweging in de uiteindelijk aangenomen Richtlijn. De EFBH lobbyde ook met succes voor verschillende andere regelgevingsinitiatieven. Een recent voorbeeld daarvan is het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid van werkgevers in het voorstel voor een Richtlijn over de vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Een ander voorbeeld is het verzet van de EFBH tegen het voorstel voor een Richtlijn over de verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten. EFBH Geschiedenis 23

24 Activiteiten In werd een sterke lobbyingactie rond de nieuwe strategie over veiligheid en gezondheid van de EU gevoerd. Vooral met het Europees Parlement kwam het tot een succesvolle samenwerking die ertoe leidde dat het Parlement een aantal voorstellen van de EFBH overnam. Tijdens haar recentste Algemene Vergadering keurde de EFBH een resolutie goed waarin een Europese campagne met het oog op een betere bescherming tegen asbest wordt voorgesteld. Sinds de EU-discussie over een nieuw beleid betreffende chemische stoffen (REACH) van start ging, onderzocht de EFBH de praktische gevolgen voor de werknemers en bedrijven in de bouwsector. Vanaf 2006 wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een Europees informatiesysteem over chemische stoffen. Het idee voor de instelling van een dergelijk Europees informatiesysteem weerspiegelt de toenemende praktische rol van het Europees beleid op almaar meer terreinen. In 2008 gaf een reeks arresten van het Europees Hof van Justitie - de zaken Viking, Laval, Rüffert en Luxembourg - aanleiding tot grote bezorgdheid bij de EFBH. Die arresten interpreteerden de Detacheringsrichtlijn op een nieuwe manier, die voor de doelstellingen van de vakbeweging zeer nadelig is. De EFBH heeft een Ad-hoc-werkgroep opgericht die strategische acties op Europees niveau moet uitwerken om de implicaties van die arresten tegen te gaan. Ontwikkeling van een Europees vakbondsbeleid voor de sectoren bouw en hout Op tal van beleidsterreinen, die in het kader van de sociale dialoog of de politieke lobby bestreken werden, is getracht tot gezamenlijke standpunten te komen. Onder meer de volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: gelijke behandeling van werknemers ongeacht het land van herkomst, veiligheid en gezondheid op het werk en bij het gebruik van gevaarlijke stoffen, de detachering van werknemers, de werknemersvertegenwoordiging in grote ondernemingen, het concurrentievermogen van de Europese bouwen houtnijverheid, de veranderende relatie tussen de Europese arbeidswetgeving en de IAO-verdragen, de nood aan samenwerking in de internationale vakbeweging en de integratie van vakbondsinitiatieven in de nieuwe lidstaten van de EU. In de bouwnijverheid heeft de EFBH verschillende interne standpunten ingenomen en aanbevelingen goedgekeurd over: het pensioen en de vervroegde uittreding, zwartwerk, illegale werkgelegenheid, aanvullende pensioenen, detachering van werknemers, Dienstenrichtlijn en sociale fondsen. Waar mogelijk trachtte de EFBH een gemeenschappelijk standpunt met haar tegenhanger bij de werkgevers (FIEC) te bereiken dat het politieke gewicht van de betrokken beleidskwestie ondersteunde. 24 EFBH Geschiedenis

25 Activiteiten Ondersteunen en coördineren van EOR-activiteiten In de loop der jaren heeft de EFBH in nauwe samenwerking met haar lidorganisaties in het kader van het zogenaamde Multiproject honderden bijeenkomsten georganiseerd, waaraan ruim 3000 werknemers hebben deelgenomen. Activiteiten werden gestart en netwerken van werknemers werden ontwikkeld in een zestigtal bedrijven die aan de Richtlijn over de Europese Ondernemingsraden onderworpen zijn. Door dit Multiproject is een nieuwe dynamiek ontstaan, waarbij de gezamenlijke EFBH-bonden met de collega's in de grote ondernemingen het vakbondswerk en de werknemersvertegenwoordiging in het grootbedrijf op een gepaste wijze ter hand hebben genomen. 4. Samenwerking met andere organisaties Bestond de relatie met andere organisaties als de IBH en het EVV in eerste instantie voornamelijk uit de uitwisseling van informatie over een beperkt aantal thema's, vanaf het midden van de jaren 80 werden de contacten met deze en andere organisaties intensiever, naarmate het takenpakket van de EFBH groter werd. De EFBH streeft nu naar samenwerking met al haar belangrijke zusterorganisaties in Europa en in de rest van de wereld. In 1990 besloten de IBH (toen nog IBBH genaamd), de EFBH en de NBTF een efficiëntere samenwerking uit te bouwen en regelmatiger bijeenkomsten tussen de drie federaties te houden. Voor de EFBH ligt de nadruk daarbij op het werk dat gepaard gaat met het proces van economische integratie in Europa en op de coördinatie van het vakbondswerk in Europa. De samenwerking tussen de drie federaties werd in 2008 gevolgd door de ondertekening van een nieuw samenwerkingsakkoord waarin het takenpakket van en een werkverdeling tussen de federaties werd vastgelegd. Samen met het EVV nam de EFBH actief deel aan het debat over een sociaal Europa. Bij tal van richtlijnen is nauw samengewerkt en was er sprake van ondersteuning van projecten en scholing. De EFBH nam ook deel aan diverse onderhandelingen op inter-professioneel niveau, dat wil zeggen tussen het EVV enerzijds en de overkoepelende werkgeversorganisaties BusinessEurope (het vroegere UNICE) en CEEP anderzijds. DE EFBH heeft een zetel in het Uitvoerend Bestuur van het EVV en is ook vertegenwoordigd in de Stuurgroep van het EVV. Ze werkt eveneens actief samen met aan het EVV gelieerde organisaties zoals het Europees Vakbondsinstituut (ETUI-REHS). 5. De toekomst De afgelopen 50 jaar hebben onze voorgangers veel nagedacht over de noodzaak van Europese samenwerking en we stellen nog voortdurend andere thema's vast waar de EFBH volgens ons een taak te vervullen heeft. Via de EFBH streven de aangesloten bonden ernaar de impact van hun eigen nationale vakbondsactiviteiten te verhogen. Hierin past de uitbouw van de sociale dialoog in de EFBH-sectoren en de beïnvloeding van de Europese sociale wetgeving die voor deze sectoren van belang is. Daarnaast dient door een systematische uitwisseling van ervaringen en door het regelmatig organiseren van EFBH Geschiedenis 25

26 Activiteiten themadagen of conferenties voort te worden gewerkt aan de onderlinge afstemming van het door de aangesloten bonden gewenste en gevoerde vakbondsbeleid. Belangrijke werkterreinen hierbij zijn het werkgelegenheids- en industrieel beleid van de EU, de EUregelgeving op het gebied van werktijden en arbeidsvoorwaarden, "flexicurity" op de arbeidsmarkt en de kwaliteit en veiligheid van arbeidsplaatsen. In dit kader past ook een meer gezamenlijke scholing en training, onderzoek en een nauwere samenwerking met Europese en internationale zusterorganisaties. Een recente uitdaging voor de EFBH vormen alle essentiële zaken die verband houden met de uitbreiding van de EU tot 27 lidstaten. In 2006 en 2007 traden een aantal bonden uit de nieuwe lidstaten tot de EFBH toe. Tijdens de voorbije congresperiode werden verschillende conferenties en andere activiteiten aan de nieuwe lidstaten gewijd. De afgelopen jaren hebben de aangesloten bonden via de EFBH op een offensieve wijze over de nationale grenzen heen de belangen van de vakbondsleden behartigd. De aangesloten bonden zijn zich almaar bewust van het feit dat veel - vroeger uitsluitend nationale - vakbondsaangelegenheden nu een duidelijk Europese dimensie gekregen hebben. Deze "europeanisering" van het vakbondswerk is nodig door de toenemende mobiliteit van kapitaal en de daarmee gepaard gaande uitbuiting van arbeid. Tegen de nieuwe en verfijnde manieren waarop het kapitaal de verschillende arbeidsvoorwaarden in verschillende landen uitbuit moet een actieve Europese vakbeweging een tegenwicht bieden. 26 EFBH Geschiedenis

27 Bijlage 1 KORT OVERZICHT GESCHIEDENIS EFBH Jaar Voorziter Vicevoorzitter Secretaris Opmerkingen 1958 G. Leber (D) D. Smets (B) H. Umrath (NL) De Gemeenschappelijke Commissie gevormd door bonden uit de 6 EEG-landen: België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Italië, Frankrijk. Secretariaat te Amsterdam (NL) W. Schütz (D) Secretariaat te Frankfurt-am-Main (D) J. Fernandez (B) Secretariaat te Brussel (B) E. Janssens (B) A. Vanden Broucke (B) 1976 A. Vanden Broucke (B) ALGEMENE VERGADERING I Verandering van naam (EBBHG) en statuten. Vastlegging Comités Bouw en Hout in de statuten. Toetreding Ierland (1974) en Groot-Brittannië (1975). R. Sperner (D) ALGEMENE VERGADERING II Toetreding Denemarken A. Vanden Broucke (B) R. Sperner (D) ALGEMENE VERGADERING III 1981 mei E. Kirschen (I) Permanent secretariaat te Brussel met 1 voltijdse medewerkster J. Fernandez (B) B. Köbele (D) Tijdens vergadering van Uitvoerend Bestuur van 12 mei wordt J. Fernandez als tijdelijke Voorzitter aangeduid. ALGEMENE VERGADERING IV Verandering van naam (EBBH) en statuten. Vastlegging van de Commissie voor Financieel Nazicht in de statuten. Algemene Vergadering vindt voortaan om de 4 jaar plaats Erkenning van de EBBH door het EVV A. Williams (GB) B. Köbele (D) E. Kirschen (I) ALGEMENE VERGADERING V Toetreding Spanje. A. Williams tot Voorzitter gekozen A. Williams (GB) B. Köbele (D) J. Cremers (NL) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING J. Cremers tot nieuwe Algemeen Secretaris gekozen. Algemeen Secretaris voortaan voltijdse functie Ontbinding van het Europees Christelijk Secretariaat. Toetreding van christelijke bonden B. Köbele (D) A. Emile (FR) J. Cremers (NL) ALGEMENE VERGADERING VI Toetreding Portugal (1990) en Zwitserland (1991). "Bosbouw" onderdeel van Permanent Comité voor de Houtnijverheid. B. Köbele tot Voorzitter gekozen. EFBH Geschiedenis 27

28 Bijlage 1 Jaar Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Opmerkingen 1992 Toetreding van niet-eg-landen: Finland, Ijsland, Noorwegen, Zweden. Uitbreiding secretariaat met twee stafmedewerkers en twee administratieve krachten Toetreding van Turkije (YOL-IS) O. Bengtsberg (S) E. Laux (D) J. Cremers (NL) ALGEMENE VERGADERING VII O. Bengtsberg tot Voorzitter gekozen. Toetreding van Oostenrijk. Extra stafmedewerker voor veiligheid en gezondheid. Verandering van naam in het Nederlands (Federatie i.p.v. Bond) O. Bengtsberg (S) E. Laux (D) H. Bijen (NL) ALGEMENE VERGADERING VIII H. Bijen tot Algemeen Secretaris gekozen. Secretariaat werft een extra voltijdse medewerkster aan YOL-IS (Turkije) zegt lidmaatschap op A. Johansen (DK) J. Murgia (F) J. Jackers (B) H. Bijen (NL) ALGEMENE VERGADERING IX A. Johansen tot Voorzitter gekozen. 2 Vicevoorzitters gekozen L. Van Dessel (B) Verschillende nieuwe leden uit Midden- en Oost- Europa en de nieuwe EU-lidstaten: Bulgarije, Kroatië, Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië. YOL-IS (Turkije) wordt opnieuw lid. L. Van Dessel vervangt J. Jackers als tweede Vicevoorzitter (vanaf november 2006) D. Pesenti L. Van Dessel (B) H. Tilly (S) S. Hägglund (S) ALGEMENE VERGADERING X D. Pesenti tot Voorzitter gekozen. S. Hägglund tot Algemeen Secretaris gekozen Toetreding van Slowakije. 28 EFBH Geschiedenis

29 Bijlage 1 ALGEMENE VERGADERING Een aantal agendapunten wordt tijdens elke Algemene Vergadering besproken: Activiteitenverslagen: EFBH (algemeen) Permanent Comité Bouw Permanent Comité Hout/Meubel/Bosbouw Coördinatiegroepen: Veiligheid en gezondheid en EOR Financieel verslag Statuten Verkiezing van: leden Uitvoerend Bestuur Voorzitter Vicevoorzitters Algemeen Secretaris leden Commissie voor Financieel Nazicht (sinds 1983) Actieprogramma voor de toekomst Toekomstige financiën Goedkeuring resoluties Nr. Datum Plaats Belangrijk besluit I mei 1974 Salerno (I) De Gemeenschappelijke Commissie wordt de Europese Bond van Bouw- en Houtarbeiders in de Gemeenschap. Verandering van intern reglement in statuten waardoor o.a.: - Naast IBBH-leden ook EVV-leden kunnen toetreden; - Niet meer 1 vertegenwoordiger per aangesloten bond, maar afhankelijk van aantal leden. II 9-10/11/1976 Luxemburg (L) Bekrachtiging van in Salerno opgestelde statuten. III 21-23/11/1979 Luxemburg (L) IV 17-18/11/1983 Brussel (B) Aanpassingen van de statuten, o.a : - Oprichting Commissie voor Financieel Nazicht; - Algemene Vergadering vindt voortaan om de 4 i.p.v. 3 jaar plaats; - Uitbreiding Bureau met 2 leden die uit het Uitvoerend Bestuur worden gekozen. EFBH Geschiedenis 29

30 Bijlage 1 Nr. Datum Plaats Belangrijk besluit V 16-17/12/1987 Luxemburg (L) Voorafgaand aan de Algemene Vergadering worden de statutenwijzigingen onderzocht; E. Kirschen wordt voor 1 jaar herverkozen tot Algemeen Secretaris /11/1988 Barcelona (ES) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Verkiezing van J. Cremers tot Algemeen Secretaris. Algemeen Secretaris niet langer deeltijds, maar voltijds. Kleine aanpassingen in de statuten. VI 2-4/12/1991 Luxemburg (L) Aanpassingen van de statuten, o.a.: Art 1 naam en zetel (nieuw); Art 4 nauwere samenwerking met de Noordse Bond van Bouw- en Houtarbeiders en met de IBBH; Art 6 Vastlegging van inhoud van Algemene Vergadering; Art 11 Permanent Comité voor de Houtnijverheid en de Bosbouw; Art 13 onvoorziene situaties (nieuw); Art 14 ontbinding of fusie (nieuw); Forse verhoging lidmaatschapsbijdrage en uitbreiding van het secretariaat. Vaststelling beleidsplan VII 20-21/11/1995 Blankenberge (B) Aanpassing van de statuten. Aanpassing van de lidmaatschapsbijdrage. Uitbreiding secretariaat met stafmedewerker "veiligheid en gezondheid". Vaststelling actieprogramma VIII 4-5/11/1999 Luxemburg (L) Aanpassing van de statuten. Verkiezing van H. Bijen tot Algemeen Secretaris. Lidmaatschapsbijdrage vastgelegd in Euro. Vaststelling actieprogramma IX 4-5/12/2003 Houffalize (B) Aanpassing van de statuten. Vaststelling actieprogramma X 4-5/12/2007 Luxemburg (L) Verkiezing van S. Hägglund tot Algemeen Secretaris. Extra zetel in het Bureau voor nieuwe lidstaten. Vaststelling actieprogramma EFBH Geschiedenis

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité NL NL TOELICHTING

Nadere informatie

Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR. De procedures in de verschillende lidstaten

Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR. De procedures in de verschillende lidstaten Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR De procedures in de verschillende lidstaten SAMENVATTING In de preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie luidt het dat één van de doelstellingen

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 26 (1990) Nr. 15 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 291 A. TITEL Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 61e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. 2 juli 2018.

Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 61e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. 2 juli 2018. Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 61e jaargang 2 juli 2018 Inhoud II Niet-wetgevingshandelingen BESLUITEN Besluit (EU) 2018/937 van de Europese Raad van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

ANNEX BIJLAGE. bij VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

ANNEX BIJLAGE. bij VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.9.2018 COM(2018) 651 final ANNEX BIJLAGE bij VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de werking van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing

Nadere informatie

***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT Europees Parlement 2014-2019 Geconsolideerd wetgevingsdocument 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0186 ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 13 juni 2017 met het oog op de

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

5,2. 1.Het ontstaan van de Europese Unie. 2.Geschiedenis van de EU: Werkstuk door een scholier 1839 woorden 10 oktober keer beoordeeld

5,2. 1.Het ontstaan van de Europese Unie. 2.Geschiedenis van de EU: Werkstuk door een scholier 1839 woorden 10 oktober keer beoordeeld Werkstuk door een scholier 1839 woorden 10 oktober 2002 5,2 13 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1 1.Het ontstaan van de Europese Unie Op 18 april 1951 werd de eerste stap gezet richting een

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 20 juni 2017 (OR. en) 2016/0186 (COD) PE-CONS 25/17 CULT 69 AELE 49 EEE 27 CODEC 867 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

PGI 2. Europese Raad Brussel, 19 juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Europese Raad Brussel, 19 juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Europese Raad Brussel, 19 juni 2018 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2017/0900 (E) 2013/0900 (E) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RECHTSHANDELINGEN Betreft: BESLUIT VAN DE EUROPESE RAAD

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2623/001 VAN 14 JANUARI 2013 Mededeling aan het Parlement - van Conventie nr. 189

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 20 oktober 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 20 oktober 2015 aan: Nr. Comdoc.: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

DE HERSCHIKTE EOR RICHTLIJN

DE HERSCHIKTE EOR RICHTLIJN DE HERSCHIKTE EOR RICHTLIJN EOR reglementering : drie wettelijke documenten de richtlijnen 1994/45 en 2009/38 de omzetting in nationale wetgeving uw akkoord 2 2009/38? akkoorden getekend na 5.06.2011 ongewijzigde

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957 13 (1957) Nr. 18 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 40 A. TITEL 1) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957 B. TEKST De Franse

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

10329/17 mak/gar/ln 1 DRI

10329/17 mak/gar/ln 1 DRI Raad van de Europese Unie Brussel, 20 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0186 (COD) 10329/17 INFORMATIEVE NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad CODEC 1059 CULT

Nadere informatie

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 VOORSTEL van: ingekomen: 3 augustus 2017 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Raadpleging van betrokken partijen bij het ontwikkelen van beleid voor kleine ondernemingen op nationaal en regionaal niveau

Raadpleging van betrokken partijen bij het ontwikkelen van beleid voor kleine ondernemingen op nationaal en regionaal niveau Raadpleging van betrokken partijen bij het ontwikkelen van beleid voor kleine ondernemingen op nationaal en regionaal niveau 01.06.2004-30.09.2004 Deel I Achtergrondinformatie Land AT - Oostenrijk 1 (1.4)

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: INHOUDSOPGAVE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Deze tijdslijn illustreert het verhaal van de Europese Unie. U kunt de tijdslijn in verschillende stukken afdrukken

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2006R1412 NL 01.07.2013 003.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1412/2006 VAN DE RAAD van 25

Nadere informatie

15410/17 JVS/sht DGC 1A. Raad van de Europese Unie. Brussel, 14 mei 2018 (OR. en) 15410/17. Interinstitutioneel dossier: 2017/0319 (NLE)

15410/17 JVS/sht DGC 1A. Raad van de Europese Unie. Brussel, 14 mei 2018 (OR. en) 15410/17. Interinstitutioneel dossier: 2017/0319 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 mei 2018 (OR. en) 15410/17 Interinstitutioneel dossier: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Derde aanvullend protocol

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 september 2007 (17.09) (OR. en) 12907/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0181 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 september 2007 (17.09) (OR. en) 12907/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0181 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 september 2007 (17.09) (OR. en) 12907/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0181 (CNS) AVIATION 150 RELEX 649 MA 7 VOORSTEL van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

#BeActive Reglement ondersteuning clubs in het kader van Europese uitwisseling

#BeActive Reglement ondersteuning clubs in het kader van Europese uitwisseling #BeActive Reglement ondersteuning clubs in het kader van Europese uitwisseling Artikel 1: Situering De Europese Week van de Sport is een initiatief van de Europese Commissie om sport en lichaamsbeweging

Nadere informatie

Volume: 0-49 zendingen per jaar Europa 0 2 kg 2-10 kg kg kg

Volume: 0-49 zendingen per jaar Europa 0 2 kg 2-10 kg kg kg Wanneer u op basis van uw daadwerkelijkaantal zendingen boven de 49 zendingen per jaar uitkomt, dan kunt u ons contacteren voor verbeterde tarieven. Wij passen uw prijzen dan direct aan. Volume: 0-49 zendingen

Nadere informatie

9079/17 JVS/bb 1 DGC 2A

9079/17 JVS/bb 1 DGC 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2017 (OR. en) 9079/17 Interinstitutioneel dossier: 2017/0082 (NLE) COEST 99 ELARG 36 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Protocol bij de Partnerschaps-

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0083 (NLE) 8457/17 ADD 1 COEST 85 ELARG 28 VOORSTEL van: ingekomen: 24 april 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.6.2016 C(2016) 3347 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 6.6.2016 tot vaststelling van de lijst van bewijsstukken die visumaanvragers moeten verstrekken in Iran,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 49 (1994) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. A. TITEL Overeenkomst inzake Partnerschap en Samen waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2008) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 147 A. TITEL Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Algemene informatie over de respondent

Algemene informatie over de respondent Openbare raadpleging over de Refit-evaluatie van de EU-wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelenresiduen Velden met een * zijn verplicht. Algemene informatie over de respondent

Nadere informatie

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999)

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Protocol van 3 juni 1999 Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Met toepassing van de artikelen 6 en 19, 2 van het Verdrag

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 146 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23 OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Een nieuwe start voor sociale dialoog

Een nieuwe start voor sociale dialoog Een nieuwe start voor sociale dialoog Verklaring van de Europese sociale partners, de Europese Commissie en het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie In het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

Europese feestdagen 2019

Europese feestdagen 2019 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 01-02

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 181

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 181 24 (2012) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 181 A. TITEL Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds;

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

Bouwen aan een sociaal en groen Europa voor meer en betere jobs in de bouw- en houtsector POLITIEKE DOELSTELLINGEN EFBH

Bouwen aan een sociaal en groen Europa voor meer en betere jobs in de bouw- en houtsector POLITIEKE DOELSTELLINGEN EFBH Bouwen aan een sociaal en groen Europa voor meer en betere jobs in de bouw- en houtsector 3 werkgroepen : Werkgroep 1 (Fransen en Franstalige Belgen) Werkgroep 2 (Nederlandstalige Belgen en Nederlanders)

Nadere informatie

Europese feestdagen 2018

Europese feestdagen 2018 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03

Nadere informatie

Stuk 1583 ( ) Nr. 1. Zitting maart 2008 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1583 ( ) Nr. 1. Zitting maart 2008 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1583 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 4 maart 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst betreffende de deelname van de republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische

Nadere informatie

Tarieven Europa: staffel 1

Tarieven Europa: staffel 1 Tarieven Europa: staffel 1 Wanneer u op basis van uw daadwerkelijkaantal zendingen boven de 49 zendingen per jaar uitkomt, dan kunt u ons contacteren voor verbeterde tarieven. Wij passen uw prijzen dan

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.7.2016 C(2016) 4164 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 7.7.2016 betreffende de herziening van de vergoedingstabellen van dienstreizen voor ambtenaren

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2014 C(2014) 2737 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 29.4.2014 tot vaststelling van de lijst van bewijsstukken die door visumaanvragers moeten worden overgelegd

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

SAMENVATTING SYLLABUS

SAMENVATTING SYLLABUS SAMENVATTING SYLLABUS Julie Kerckaert Inleiding tot het Europees en internationaal recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 2: Inleiding tot het Europees recht... 2 1. Het juridisch kader van het

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het burgerinitiatief

Vragen en antwoorden over het burgerinitiatief Vragen en antwoorden over het burgerinitiatief EU-burgers kunnen de EU binnenkort vragen nieuwe wetgeving in te voeren indien zij daarvoor een miljoen handtekeningen kunnen verzamelen. Dit nieuwe instrument

Nadere informatie

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1 SLOTAKTE FA/TR/EU/HR/nl 1 FA/TR/EU/HR/nl 2 I. TEKST VAN DE SLOTAKTE 1. De gevolmachtigden van ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2015 COM(2015) 295 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds NL NL 1. VOORWOORD Het elfde Europees Ontwikkelingsfonds

Nadere informatie

VERTALING LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1

VERTALING LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1 VERTALING LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST EU/US/IS/NO/nl 1 Ten eerste, DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (hierna "de Verenigde Staten" genoemd), HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

Nadere informatie

De organisatie van de EU

De organisatie van de EU I De organisatie van de EU 1 Inleiding De Europese Unie (EU) bestaat inmiddels uit 28 lidstaten. Nadat zes lidstaten het samenwerkingsverband begonnen, hebben de EU en haar rechtsvoorgangers verschillende

Nadere informatie

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd.

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd. EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE WERKNEMERS VAN GROEP AUTOGRILL DE OVEREENKOMST Tussen de Hoofddirectie van de Groep Autogrill, overeenkomstig art. 2 van Wetsbesluit 74/2002 vertegenwoordigd door de Chief

Nadere informatie

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU VIVES BRIEFING 2016/06 Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU Klaas Staal Karlstad Universitet 1 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU Klaas Staal INLEIDING Op 23 juni 2016 stemmen

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Velden met een zijn verplicht. Persoonlijke gegevens In welk land bent u gevestigd? België Bulgarije

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Wat zijn de taken van Europese ondernemingsraden? Europese ondernemingsraden (EOR s) zijn organen die de Europese werknemers

Nadere informatie