Vrijwillig PensioenSparen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwillig PensioenSparen"

Transcriptie

1 Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015

2 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch de uitvoerder (zijnde DSM Pension Services B.V.), noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. 1) Voor DSM kan ook gelezen worden een andere gelieerde onderneming zoals opgenomen in bijlage 1 van het pensioenreglement van PDN. 2

3 Vrijwillig PensioenSparen (VPS) Werknemers van DSM 1) die pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) kunnen bovenop hun gewone pensioen voor extra pensioen sparen. Dat heet Vrijwillig PensioenSparen (VPS). Dat extra sparen is interessant voor mensen die om de een of andere reden niet genoeg pensioen opbouwen of hebben opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat men bij het wisselen van een baan een pensioenbreuk heeft opgelopen. Ook heeft niet iedereen 40 jaar pensioen opgebouwd als hij met pensioen gaat. Ook mensen die willen sparen om hun pensioen te vervroegen, hebben belang bij Vrijwillig PensioenSparen. VPS is ook interessant voor medewerkers van DSM 1) voor wie carrièrestappen in het verschiet liggen. In de middelloonregeling van PDN bouw je namelijk pensioen op over je gemiddelde salaris. Door deelname aan VPS kan de lagere pensioenopbouw in de jaren voor de carrièrestappen deels of helemaal worden opgevangen. Vrijwillig PensioenSparen via PDN is aantrekkelijk, omdat de fiscus deze spaarders een steuntje in de rug geeft. Hoe dat werkt en wie wel en niet in aanmerking komt voor Vrijwillig PensioenSparen staat in deze brochure. Het bestuur van PDN neemt jaarlijks een besluit over de renteverrekening die over de spaarsaldo s plaats vindt. Als je nieuw in dienst komt bij DSM 1) kun je niet vanaf de dag van indiensttreding Vrijwillig PensioenSparen. Daarover lees je meer verderop in deze brochure. Hoe gaat vrijwillig pensioensparen in zijn werk? Het bedrag dat je wilt sparen, wordt ingehouden op je (bruto)loon. Dat is voordelig omdat je nu geen belasting betaalt over dat bedrag. Die belasting betaal je pas als je later het gespaarde in de vorm van een pensioenuitkering ontvangt. De meeste mensen betalen nadat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt minder belasting dan in de tijd dat ze nog gewoon loon ontvangen. Dit voordeeltje van de fiscus maakt Vrijwillig PensioenSparen interessant. Maar dat is ook de reden dat de Belastingdienst grenzen stelt aan het vrijwillig pensioensparen. De fiscus ontvangt immers later en minder belasting over dat stukje van je loon. De VPS-premie die je spaart is dus fiscaal aftrekbaar. Die belastingaftrek is al verrekend met je salaris. Bij de jaaropgave voor de Belastingdienst kun je die premie dus niet meer opnieuw aftrekken. VPS en, hoe doe je dat? Wie kan Vrijwillig PensioenSparen? Werknemers van DSM 1) die pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland kunnen meedoen aan deze regeling. Ieder moment kun je beslissen om mee te doen of om te stoppen met sparen. Het gespaarde bedrag blijft bij het pensioenfonds tot je met (vervroegd) pensioen gaat. 3

4 Hoeveel kun je vrijwillig bijsparen voor je pensioen? Het bijsparen kan niet onbeperkt. De Belastingdienst heeft daar grenzen aan gesteld. Er moet sprake zijn van voldoende fiscale ruimte. Zodra je VPS-inleg de fiscale ruimte overschrijdt, zal deze inleg niet meer door PDN verwerkt worden en via DSM 1) aan jou worden teruggestort. Hoe weet ik wat mijn fiscale ruimte is? De fiscale ruimte ontstaat doordat er een verschil is tussen je daadwerkelijke loon en het pensioengevende loon. Door het verschil hiertussen, het zo genoemde variabele loon, ontstaat fiscale ruimte. Ook door waardeoverdracht van pensioenrechten kan fiscale ruimte ontstaan. De fiscale ruimte kan worden berekend op basis van de loonbestanddelen vanaf Bij de berekening van je fiscale ruimte in het UPO is rekening gehouden met alle variabele loonbestanddelen vanaf Als de fiscale ruimte voor jou te beperkt is, kan op jouw verzoek een nieuwe berekening worden gemaakt. In dat geval kun je via euhreka contact opnemen met de afdeling Human Resources (HR) van je werkgever. Verzoek HR om het variabele loon vanaf 2006, exclusief de reeds aangeleverde jaren, op te geven in verband met de bepaling van de fiscale ruimte. Met de opgave die je krijgt van HR kun je de Pension Desk van PDN verzoeken om de fiscale ruimte opnieuw te berekenen. De Pension Desk berekent je fiscale ruimte opnieuw. Over de nieuwe fiscale ruimte word je schriftelijk geïnformeerd door de Pension Desk. Werknemers van DSM Executive Services dienen het verzoek aan DSM Executive Services te richten. Werknemers van DSM Resins, DSM Coating Resins, DSM Advanced Polyesters, DSM Engineering Plastics Emmen en DSM Biologics Company dienen het verzoek aan hun eigen werkgever (via hun HR Businesspartner) te richten. Werknemers van andere gelieerde ondernemingen zoals opgenomen in bijlage 1 van het pensioenreglement van PDN kunnen hun verzoek richten aan de eigen HR afdeling. De fiscale ruimte kun je terugvinden op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je in het begin van elk jaar ontvangt. De op enig moment ingelegde bedragen in VPS worden door PDN afgetrokken van de nieuwe fiscale ruimte. In het geval je nog geen deelnemer bent aan VPS is de op het UPO vermelde fiscale ruimte het bedrag dat geldt als je bij de aanvang van de deelname kiest voor de aanwending van het VPSkapitaal voor ouderdomspensioen én partnerpensioen. Bij een keuze voor aanwending voor enkel ouderdomspensioen is de ruimte lager dan in het UPO is vermeld. Je kunt deze ruimte in dat geval indien nodig opvragen via de Pension Desk van PDN. Je moet er ook op letten dat bij de berekening van de fiscale ruimte geen rekening wordt gehouden met bedragen die je hebt bijgespaard in bijvoorbeeld een lijfrenteproduct. De bedragen die je in dit soort regelingen hebt ingelegd moet je zelf verrekenen met de opgegeven fiscale ruimte. In het jaar dat je bij DSM 1) in dienst komt krijg je nog geen Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijg je de eerste keer in het kalenderjaar na het jaar dat je in dienst kwam. Pas nadat je het eerste UPO ontvangen hebt, kun je gaan deelnemen aan VPS. Nadat je pensioenrechten van je vorige werkgever(s) hebt laten overdragen naar het pensioenfonds van DSM 1) (waardeoverdracht) kun je via de Pension Desk laten berekenen wat je eventuele extra fiscale ruimte is. Je krijgt dan een opgave van je fiscale ruimte. De Pension Desk is te bereiken via of telefoon

5 Moet je iedere maand een vast bedrag sparen, of kan dat ook anders? Het kan allebei. Je kunt iedere maand een vast bedrag sparen, maar je kunt ook incidenteel bedragen op je loon laten inhouden. Als je het incidenteel laat doen, dan ben je gebonden aan een minimum van 250 euro per keer en aan een maximum van 75 procent van je maandinkomen Ik heb al gespaard in een prepensioenpot, is dat van belang? Dat is inderdaad van belang. Prepensioen en VPS zorgen ervoor dat er extra veel geld zit in je pensioenpot tegen de tijd dat je met pensioen gaat. Hoe meer geld in die pot zit, hoe hoger het pensioen. Met een goed gevulde pot is het ook gemakkelijker om te besluiten eerder te stoppen met werken. Is het wel nodig dat je vrijwillig voor extra pensioen spaart? Dat moet iedereen zelf beoordelen. Per persoon verschilt de situatie. Als je de AOW-leeftijd bereikt, krijg je, zoals iedereen AOW. Daar bovenop ontvang je pensioen van PDN of een ander. pensioenfonds. Voor veel mensen is AOW + pensioen van PDN en/of een ander pensioenfonds echter nog steeds minder dan wat ze als pensioen zouden willen ontvangen. Een extra verhoging van je pensioen via VPS is in die gevallen een mogelijkheid. Wat kun je doen met het kapitaal dat je straks gespaard hebt? Met dat geld kun je ervoor zorgen dat je ouderdoms en/of partnerpensioen hoger uitvalt, of dat het ouderdomspensioen eerder in kan gaan. Als je begint met Vrijwillig PensioenSparen moet je van tevoren aangeven waarvoor je het gespaarde straks wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor een hoger ouderdomspensioen of voor een hoger ouderdoms en partnerpensioen. Hoe kun je meedoen aan VPS? Als je mee wilt doen aan VPS moet je een VPS-formulier invullen. Dit formulier kun je downloaden via de website van PDN: Klik daarvoor op Werknemer / Keuzes rond pensioen / Vrijwillig Pensioensparen VPS en vervolgens op Formulier Vrijwillig Pensioensparen in de rechter kolom. Op dit formulier bevestig je dat je van de Vrijwillig PensioenSparen-regeling zoals in deze brochure vermeld, op de hoogte bent. Lees daarom vooraf de brochure zorgvuldig. Het ingevulde en ondertekende formulier stuur je dan samen met een kopie van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) waarop je fiscale ruimte staat en/of de opgave fiscale ruimte na waardeoverdracht naar de afdeling Human Resources (HR) van je werkgever. Medewerkers van DSM NL Services BV kunnen het formulier Vrijwillig Pensioensparen (VPS) en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in Pdf-format en naar 5

6 Mensen van deze afdeling zorgen ervoor dat het pensioenfonds wordt ingelicht en dat de werkgever de inleg inhoudt op je salaris. Het is voor medewerkers van DSM NL Services BV ook mogelijk om de inleg voor VPS zelf te regelen via euhreka. Het VPS-formulier moet in dat geval ook worden ingevuld (punten 1 en 2), ondertekend en verzonden. Het formulier kun je ook later weer downloaden om je inleg te wijzigen of om de deelname te beëindigen. Een extra spaarpotje bij je pensioenfonds Welke rente krijg je over het gespaarde bedrag? Hoeveel rente je krijgt over het gespaarde geld hangt af van het rendement dat het pensioenfonds maakt op zijn beleggingen. Is dat rendement hoog dan wordt veel rente bijgeschreven. Maakt het fonds verlies dan wordt er een jaar geen rente bijgeschreven. In dat geval wordt die negatieve rente verrekend met de positieve renten in de volgende jaren. Bij de vaststelling van het rendement wordt rekening gehouden met 0,15 % beleggingskosten. Op de VPS-inleg worden geen kosten ingehouden. Hoeveel rendement maakt het Pensioenfonds DSM Nederland? Dat is ieder jaar weer anders. Er zijn goede en minder goede jaren. De rendementen en toegekende rente in de afgelopen jaren staan in een tabel op de laatste pagina van deze brochure. Er waren uitschieters bij naar boven en beneden. Hoeveel het rendement in de toekomst is, weet natuurlijk niemand. Hoe belegt PDN haar vermogen? De manier waarop Pensioenfonds DSM Nederland zijn vermogen belegt, bepaalt de hoogte van de rente die je op het gespaarde bedrag krijgt. Dat beleggen gebeurt dan ook voorzichtig. Het geld wordt verdeeld over beleggingen met meer en minder risico. Van het gespaarde kapitaal koopt het fonds bijvoorbeeld aandelen van bedrijven. Als het goed gaat met die bedrijven worden de aandelen meer waard en is het rendement hoog. Als het slecht gaat met die bedrijven is het tegenovergestelde het geval. Minder risico lopen de beleggingen in zogenoemde vastrentende waarden. Beleggingen daarin leveren een van te voren afgesproken rente op en het betaalde bedrag wordt meestal na een bepaalde periode weer helemaal terugbetaald. Het pensioenfonds belegt niet direct in huizen, winkels, kantoren of ander onroerende goed. Wel steekt het geld in beleggingsfondsen die wereldwijd in onroerend goed beleggen. Meer informatie over het beleggingsbeleid van PDN kun je vinden op de website van PDN onder Over PDN / Beleggingsbeleid. 6

7 Hoeveel spaartegoed bouw ik op in de loop van de tijd? Dat is van te voren niet precies te zeggen. Immers, heeft het pensioenfonds veel rendement gemaakt, dan is het gespaarde bedrag hoog. Vallen de rendementen tegen dan is het gespaarde minder omdat er minder rente bijgeschreven is. We geven enkele voorbeelden In ieder voorbeeld worden drie berekeningen gemaakt. De eerste berekening gaat ervan uit dat het pensioenfonds de komende jaren gemiddeld hetzelfde rendement maakt als het fonds de laatste tien jaar heeft gemaakt. Het zogenaamde historisch rendement. De tweede berekening gaat uit van een vast rendement van 4 procent. De laatste berekening gaat uit van een minder goed rendement. Voor dit pessimistisch scenario is een rentepercentage gebruikt dat door de overheid voor dit doel is vastgesteld. De voorbeelden zijn opgesteld op basis van de gegevens in Situatie 1 Leeftijd 36 jaar. Spaart tot zijn 66ste iedere maand 100 euro van zijn brutosalaris. Gespaard volgens historisch rendement (= 6,37%) Gespaard volgens vast rendement (= 4%) euro euro Gespaard volgens pessimistisch scenario (= 2,19%) euro Situatie 2 Leeftijd 46 jaar. Spaart tot zijn 66ste iedere maand 100 euro van zijn brutosalaris. Gespaard volgens historisch rendement (= 6,37%) Gespaard volgens vast rendement (= 4%) euro euro Gespaard volgens pessimistisch scenario (= 1,24%) euro Situatie 3 Leeftijd 56 jaar. Spaart tot zijn 66ste iedere maand 100 euro van zijn brutosalaris. Gespaard volgens historisch rendement (= 6,37%) Gespaard volgens vast rendement (= 4%) euro euro Gespaard volgens pessimistisch scenario (= 0%) euro 7

8 Wat levert het gespaarde bedrag aan extra pensioen op? Als je met pensioen gaat, staat precies vast wat je gespaard hebt. Op dat moment rekent het pensioenfonds uit wat je aan pensioen ieder maand extra krijgt. De hoogte van dat bedrag hangt weer af van een aantal zaken. Wil je het alleen besteden aan ouderdomspensioen of ook aan partnerpensioen? Grofweg zou je kunnen zeggen dat op je 66-jarige leeftijd iedere euro spaartegoed ongeveer euro extra ouderdomspensioen per jaar oplevert. Voor euro extra ouderdomspensioen inclusief meeverzekerd partnerpensioen is een spaartegoed van ongeveer euro nodig. Het extra pensioen betreft bruto bedragen waarover nog belasting betaald moet worden. Let wel, je kunt het tegoed ook aanwenden om eerder met pensioen te gaan of de aankoop van een hoger partnerpensioen. Dan gelden weer andere uitkomsten. Hierop gaan we in deze brochure verder niet in. In Mijn pensioen van PDN (de pensioenplanner) vind je hierover meer informatie. En wat als.. Wat gebeurt met mijn VPS-tegoed wanneer ik overlijd voor mijn pensionering? Het VPS-tegoed, inclusief de rente, wordt onder bepaalde (fiscale) voorwaarden omgezet in een partnerpensioen en/of wezenpensioen. Wat gebeurt als ik eerder met pensioen wil gaan? Je kunt het vrijwillig gespaarde pensioen ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Als je dat wilt, kijkt het pensioenfonds wat er inmiddels in jouw pensioenpot zit. In die pot zit het geld dat via de werkgever jarenlang voor jou is gereserveerd. Maar daar zit ook nog geld in dat je mogelijk via prepensioenregelingen hebt gespaard en er zit het geld in van het Vrijwillig PensioenSparen. Op basis van wat er in je pensioenpot zit, rekent het pensioenfonds uit hoe hoog het (vervroegd) pensioen zal zijn. Wat gebeurt met het gespaarde kapitaal als ik ga scheiden? Bij scheiding wordt het opgebouwde kapitaal verdeeld tussen de partners. Dat is ook het geval bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap. De verdeling van de opgebouwde rechten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Van invloed is of je bij de start van het Vrijwillig PensioenSparen hebt gekozen voor extra ouderdomspensioen of ook voor partnerpensioen. 8

9 Wat gebeurt bij ontslag, of als je arbeidsongeschikt wordt? In die gevallen stopt het recht op VrijwilligPensioenSparen bij PDN. Het gespaarde geld wordt omgerekend in pensioenrechten die je krijgt als je met pensioen gaat. Een eenmaal toegekende aanspraak op ouderdomspensioen of partnerpensioen is niet langer gekoppeld aan het rendement van PDN. Vanaf het moment van toekenning wordt de uitkering geïndexeerd zoals dat met het gewone ouderdoms- en partnerpensioen gebeurt. Indexering vindt plaats op basis van de prijsontwikkeling en onder de voorwaarde dat de financiële middelen van PDN toereikend zijn. Van deze indexering is ook sprake wanneer na beëindiging van de dienstbetrekking het spaarsaldo is omgezet in gewone pensioenaanspraken. Een eenmaal toegekende aanspraak op ouderdomspensioen of partnerpensioen kan evenals gewone pensioenaanspraken worden gekort als het bestuur van PDN daartoe besluit. Hoe word ik geïnformeerd over de hoogte van mijn spaarsaldo? Ieder jaar krijg je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat ook wat je totaal gespaard hebt en wat er mogelijk aan rente is bijgeschreven. Ook de fiscale ruimte staat op je UPO. In Mijn Pensioen ( lanner) op de website van PDN is ook het VPS-saldo opgenomen. Hier kan gerekend worden met toekomstige eenmalige en/of periodieke stortingen. Deze brochure legt in algemene bewoordingen uit wat VPS is. Meer gedetailleerde informatie over VPS is te vinden in het pensioenreglement van PDN. Alleen aan het reglement kunnen rechten worden ontleend. De tekst van het reglement is hier te vinden. Wie niet over internet beschikt, kan een exemplaar van het reglement aanvragen bij de Pension Desk van DSM Pension Services ( ). Wat gebeurt er als ik bij een andere werkgever in dienst treed? Als je naar een andere werkgever gaat, blijven je opgebouwde rechten bestaan. Die rechten kunnen ook overgedragen worden aan het pensioenfonds van je nieuwe werkgever. Meer informatie over VPS of andere pensioenaangelegenheden kun je krijgen via de website van PDN ( of via de Pension Desk. Die is te bereiken via e -mail of, op werkdagen tussen 9.00 uur en uur, via de telefoon ( ). Rendementen en rente pensioenspaarkapitaal (VPS) in de afgelopen jaren Kalenderjaar Rendement Rentevergoeding Periode rentevergoeding ,5% 15,5% 1 juli 2006 tot 1 juli ,7% 5,7% 1 juli 2007 tot 1 juli ,5% 1,5% 1 juli 2008 tot 1 juli ,8% 0% 1 juli 2009 tot 1 juli ,9% 0% 1 juli 2010 tot 1 juli ,2% 8,3% 1 juli 2011 tot 1 juli ,7% 6,7% 1 juli 2012 tot 1 juli % 14% 1 juli 2013 tot 1 juli ,7% 2,7% 1 juli 2014 tot 1 juli

10 Berekenen van rente op VPS Hoeveel rente er jaarlijks wordt gegeven op prepensioenkapitaal en VPS-kapitaal hangt af van het rendement dat PDN maakt op de beleggingen. Is dat rendement hoog dan wordt veel rente bijgeschreven. Is het rendement negatief, dan worden de deelnemers beschermd tegen deze negatieve rendementen doordat ze een kapitaalgarantie hebben. Met andere woorden: in geval van negatieve rendementen vermindert het VPS-kapitaal niet voor de deelnemer. Positieve rendementen kunnen echter pas weer worden bijgeschreven zodra de cumulatieve negatieve rendementen zijn gecompenseerd door positieve rendementen in de jaren daarna. PDN hanteert vanaf 2012 een verrekenmethode waarbij rekening gehouden wordt met samengestelde interest. Onderstaand overzicht geeft een voorbeeld van de berekeningswijze. Rekenwijze Rendement PDN Rente VPS Periode rente(vergoeding) ,8 % 0 % 1 juli 2009 tot 1 juli ,9 % 0 % 1 juli 2010 tot 1 juli ,2 % 4,6 %* 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 *) Dit percentage is als volgt berekend: Jaar 1: 100% - 18,8% = 81,2% Jaar 2: 81,2% x 116,9% = 94,92% Jaar 3: 94,9 x 110,2% = 104,6% 10

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Waarde- overdracht Uitgave april 2015

Waarde- overdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Waardeoverdracht Uitgave april 2015

Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 18-02-2016 Versie 18-02-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 26-10-2017 Versie 26-10--2017 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Communicatie. Versie 25-02-2016

Communicatie. Versie 25-02-2016 Communicatie Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Communicatie SPF vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar op

Nadere informatie

Gebeurtenissen melden bij PDN

Gebeurtenissen melden bij PDN Gebeurtenissen melden bij PDN Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 12-05-2016 Versie 12-05-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Communicatie. Versie 14-10-2015

Communicatie. Versie 14-10-2015 Communicatie Communicatie Pensionfonds DSM Nederland vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op onze Pension

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 01.07.2016 Versie 01.07.2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. internationaal. Versie 11-01-2016

Waardeoverdracht. internationaal. Versie 11-01-2016 Waardeoverdracht internationaal Versie 11-01-2016 Versie 11-01-2016 Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdracht naar PDN als voor waardeoverdracht naar andere

Nadere informatie

(Echt) scheiding Uitgave april 2015

(Echt) scheiding Uitgave april 2015 (Echt) scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Brochure. Partner- en Wezenpensioen

Brochure. Partner- en Wezenpensioen 0 Brochure Partner- en Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal Brochure Waardeoverdracht Internationaal Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdracht naar PDN als voor waardeoverdracht naar andere pensioenfondsen. Kan

Nadere informatie

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Voor wie? Deze toelichting is van belang voor medewerkers die deelnemen aan de nettopensioenregeling. Doel toelichting Het pensioenfonds communiceert in

Nadere informatie

Gebeurtenissen melden bij SPF

Gebeurtenissen melden bij SPF Gebeurtenissen melden bij SPF Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015 (Echt) scheiding (Echt)scheiding en pensioen Jaarlijks vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks) partners heel veel zaken af die geregeld moeten

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

(Echt)scheiding Uitgave april 2015

(Echt)scheiding Uitgave april 2015 (Echt)scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 03-11-2016 Versie 03-11-2016 Partner en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.20130301 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u via

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Brochure. Gebeurtenissen melden

Brochure. Gebeurtenissen melden 0 Brochure Gebeurtenissen melden Gebeurtenissen melden bij SPF Als er iets in je levenssituatie verandert, krijgt Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) als je in Nederland woont in bepaalde gevallen automatisch

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.2014.0201 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Waardeoverdracht internationaal. Versie

Waardeoverdracht internationaal. Versie Waardeoverdracht internationaal Versie 08-06-2017 Versie 08-06-2017 Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdrachten naar SPF als voor waardeoverdrachten naar

Nadere informatie

Toelichting Inkopen van Netto-pensioenaanspraken

Toelichting Inkopen van Netto-pensioenaanspraken Toelichting Inkopen van Netto-pensioenaanspraken Voor wie? Deze toelichting is van belang voor medewerkers die deelnemen aan de nettopensioenregeling. Doel toelichting Het pensioenfonds communiceert in

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Versie

Trouwen en samenwonen. Versie Trouwen en samenwonen Versie 08-11-2017 Versie 08-11-2017 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Versie 29-12-2015

Trouwen en samenwonen. Versie 29-12-2015 Trouwen en samenwonen Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina ABP ExtraPensioen meer voor later Inhoudsopgave pagina Is uw pensioen straks voldoende? 4 Betrouwbare aanvulling 6 Als uw situatie verandert 8 Eerder stoppen en extra pensioen? 10 Belastingvoordeel 11

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Brochure Echtscheiding

Brochure Echtscheiding Brochure Echtscheiding (Echt)scheiding en pensioen Per jaar vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks)partners heel veel zaken af die geregeld

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht Je toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPPel jouw eigen toekomst uit Als je met pensioen gaat, hoeveel geld heb je dan nodig? Wat zijn je wensen? Wat wil

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Volgens een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken de meeste Nederlanders nog hoge, ja vaak te hoge,

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

(Echt)scheiding. Versie

(Echt)scheiding. Versie (Echt)scheiding Versie 12-06-2017 Versie 12-06-2017 (Echt)scheiding en pensioen Per jaar vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks)partners

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 SPAARMODULE (stand per 31 december 2014). Premieovereenkomst (Spaarmodule). Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Op het Uniform Pensioenoverzicht (Spaarmodule)

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie