Vrijwillig PensioenSparen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwillig PensioenSparen"

Transcriptie

1 Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015

2 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch de uitvoerder (zijnde DSM Pension Services B.V.), noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. 1) Voor DSM kan ook gelezen worden een andere gelieerde onderneming zoals opgenomen in bijlage 1 van het pensioenreglement van PDN. 2

3 Vrijwillig PensioenSparen (VPS) Werknemers van DSM 1) die pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) kunnen bovenop hun gewone pensioen voor extra pensioen sparen. Dat heet Vrijwillig PensioenSparen (VPS). Dat extra sparen is interessant voor mensen die om de een of andere reden niet genoeg pensioen opbouwen of hebben opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat men bij het wisselen van een baan een pensioenbreuk heeft opgelopen. Ook heeft niet iedereen 40 jaar pensioen opgebouwd als hij met pensioen gaat. Ook mensen die willen sparen om hun pensioen te vervroegen, hebben belang bij Vrijwillig PensioenSparen. VPS is ook interessant voor medewerkers van DSM 1) voor wie carrièrestappen in het verschiet liggen. In de middelloonregeling van PDN bouw je namelijk pensioen op over je gemiddelde salaris. Door deelname aan VPS kan de lagere pensioenopbouw in de jaren voor de carrièrestappen deels of helemaal worden opgevangen. Vrijwillig PensioenSparen via PDN is aantrekkelijk, omdat de fiscus deze spaarders een steuntje in de rug geeft. Hoe dat werkt en wie wel en niet in aanmerking komt voor Vrijwillig PensioenSparen staat in deze brochure. Het bestuur van PDN neemt jaarlijks een besluit over de renteverrekening die over de spaarsaldo s plaats vindt. Als je nieuw in dienst komt bij DSM 1) kun je niet vanaf de dag van indiensttreding Vrijwillig PensioenSparen. Daarover lees je meer verderop in deze brochure. Hoe gaat vrijwillig pensioensparen in zijn werk? Het bedrag dat je wilt sparen, wordt ingehouden op je (bruto)loon. Dat is voordelig omdat je nu geen belasting betaalt over dat bedrag. Die belasting betaal je pas als je later het gespaarde in de vorm van een pensioenuitkering ontvangt. De meeste mensen betalen nadat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt minder belasting dan in de tijd dat ze nog gewoon loon ontvangen. Dit voordeeltje van de fiscus maakt Vrijwillig PensioenSparen interessant. Maar dat is ook de reden dat de Belastingdienst grenzen stelt aan het vrijwillig pensioensparen. De fiscus ontvangt immers later en minder belasting over dat stukje van je loon. De VPS-premie die je spaart is dus fiscaal aftrekbaar. Die belastingaftrek is al verrekend met je salaris. Bij de jaaropgave voor de Belastingdienst kun je die premie dus niet meer opnieuw aftrekken. VPS en, hoe doe je dat? Wie kan Vrijwillig PensioenSparen? Werknemers van DSM 1) die pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland kunnen meedoen aan deze regeling. Ieder moment kun je beslissen om mee te doen of om te stoppen met sparen. Het gespaarde bedrag blijft bij het pensioenfonds tot je met (vervroegd) pensioen gaat. 3

4 Hoeveel kun je vrijwillig bijsparen voor je pensioen? Het bijsparen kan niet onbeperkt. De Belastingdienst heeft daar grenzen aan gesteld. Er moet sprake zijn van voldoende fiscale ruimte. Zodra je VPS-inleg de fiscale ruimte overschrijdt, zal deze inleg niet meer door PDN verwerkt worden en via DSM 1) aan jou worden teruggestort. Hoe weet ik wat mijn fiscale ruimte is? De fiscale ruimte ontstaat doordat er een verschil is tussen je daadwerkelijke loon en het pensioengevende loon. Door het verschil hiertussen, het zo genoemde variabele loon, ontstaat fiscale ruimte. Ook door waardeoverdracht van pensioenrechten kan fiscale ruimte ontstaan. De fiscale ruimte kan worden berekend op basis van de loonbestanddelen vanaf Bij de berekening van je fiscale ruimte in het UPO is rekening gehouden met alle variabele loonbestanddelen vanaf Als de fiscale ruimte voor jou te beperkt is, kan op jouw verzoek een nieuwe berekening worden gemaakt. In dat geval kun je via euhreka contact opnemen met de afdeling Human Resources (HR) van je werkgever. Verzoek HR om het variabele loon vanaf 2006, exclusief de reeds aangeleverde jaren, op te geven in verband met de bepaling van de fiscale ruimte. Met de opgave die je krijgt van HR kun je de Pension Desk van PDN verzoeken om de fiscale ruimte opnieuw te berekenen. De Pension Desk berekent je fiscale ruimte opnieuw. Over de nieuwe fiscale ruimte word je schriftelijk geïnformeerd door de Pension Desk. Werknemers van DSM Executive Services dienen het verzoek aan DSM Executive Services te richten. Werknemers van DSM Resins, DSM Coating Resins, DSM Advanced Polyesters, DSM Engineering Plastics Emmen en DSM Biologics Company dienen het verzoek aan hun eigen werkgever (via hun HR Businesspartner) te richten. Werknemers van andere gelieerde ondernemingen zoals opgenomen in bijlage 1 van het pensioenreglement van PDN kunnen hun verzoek richten aan de eigen HR afdeling. De fiscale ruimte kun je terugvinden op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je in het begin van elk jaar ontvangt. De op enig moment ingelegde bedragen in VPS worden door PDN afgetrokken van de nieuwe fiscale ruimte. In het geval je nog geen deelnemer bent aan VPS is de op het UPO vermelde fiscale ruimte het bedrag dat geldt als je bij de aanvang van de deelname kiest voor de aanwending van het VPSkapitaal voor ouderdomspensioen én partnerpensioen. Bij een keuze voor aanwending voor enkel ouderdomspensioen is de ruimte lager dan in het UPO is vermeld. Je kunt deze ruimte in dat geval indien nodig opvragen via de Pension Desk van PDN. Je moet er ook op letten dat bij de berekening van de fiscale ruimte geen rekening wordt gehouden met bedragen die je hebt bijgespaard in bijvoorbeeld een lijfrenteproduct. De bedragen die je in dit soort regelingen hebt ingelegd moet je zelf verrekenen met de opgegeven fiscale ruimte. In het jaar dat je bij DSM 1) in dienst komt krijg je nog geen Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijg je de eerste keer in het kalenderjaar na het jaar dat je in dienst kwam. Pas nadat je het eerste UPO ontvangen hebt, kun je gaan deelnemen aan VPS. Nadat je pensioenrechten van je vorige werkgever(s) hebt laten overdragen naar het pensioenfonds van DSM 1) (waardeoverdracht) kun je via de Pension Desk laten berekenen wat je eventuele extra fiscale ruimte is. Je krijgt dan een opgave van je fiscale ruimte. De Pension Desk is te bereiken via of telefoon

5 Moet je iedere maand een vast bedrag sparen, of kan dat ook anders? Het kan allebei. Je kunt iedere maand een vast bedrag sparen, maar je kunt ook incidenteel bedragen op je loon laten inhouden. Als je het incidenteel laat doen, dan ben je gebonden aan een minimum van 250 euro per keer en aan een maximum van 75 procent van je maandinkomen Ik heb al gespaard in een prepensioenpot, is dat van belang? Dat is inderdaad van belang. Prepensioen en VPS zorgen ervoor dat er extra veel geld zit in je pensioenpot tegen de tijd dat je met pensioen gaat. Hoe meer geld in die pot zit, hoe hoger het pensioen. Met een goed gevulde pot is het ook gemakkelijker om te besluiten eerder te stoppen met werken. Is het wel nodig dat je vrijwillig voor extra pensioen spaart? Dat moet iedereen zelf beoordelen. Per persoon verschilt de situatie. Als je de AOW-leeftijd bereikt, krijg je, zoals iedereen AOW. Daar bovenop ontvang je pensioen van PDN of een ander. pensioenfonds. Voor veel mensen is AOW + pensioen van PDN en/of een ander pensioenfonds echter nog steeds minder dan wat ze als pensioen zouden willen ontvangen. Een extra verhoging van je pensioen via VPS is in die gevallen een mogelijkheid. Wat kun je doen met het kapitaal dat je straks gespaard hebt? Met dat geld kun je ervoor zorgen dat je ouderdoms en/of partnerpensioen hoger uitvalt, of dat het ouderdomspensioen eerder in kan gaan. Als je begint met Vrijwillig PensioenSparen moet je van tevoren aangeven waarvoor je het gespaarde straks wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor een hoger ouderdomspensioen of voor een hoger ouderdoms en partnerpensioen. Hoe kun je meedoen aan VPS? Als je mee wilt doen aan VPS moet je een VPS-formulier invullen. Dit formulier kun je downloaden via de website van PDN: Klik daarvoor op Werknemer / Keuzes rond pensioen / Vrijwillig Pensioensparen VPS en vervolgens op Formulier Vrijwillig Pensioensparen in de rechter kolom. Op dit formulier bevestig je dat je van de Vrijwillig PensioenSparen-regeling zoals in deze brochure vermeld, op de hoogte bent. Lees daarom vooraf de brochure zorgvuldig. Het ingevulde en ondertekende formulier stuur je dan samen met een kopie van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) waarop je fiscale ruimte staat en/of de opgave fiscale ruimte na waardeoverdracht naar de afdeling Human Resources (HR) van je werkgever. Medewerkers van DSM NL Services BV kunnen het formulier Vrijwillig Pensioensparen (VPS) en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in Pdf-format en naar 5

6 Mensen van deze afdeling zorgen ervoor dat het pensioenfonds wordt ingelicht en dat de werkgever de inleg inhoudt op je salaris. Het is voor medewerkers van DSM NL Services BV ook mogelijk om de inleg voor VPS zelf te regelen via euhreka. Het VPS-formulier moet in dat geval ook worden ingevuld (punten 1 en 2), ondertekend en verzonden. Het formulier kun je ook later weer downloaden om je inleg te wijzigen of om de deelname te beëindigen. Een extra spaarpotje bij je pensioenfonds Welke rente krijg je over het gespaarde bedrag? Hoeveel rente je krijgt over het gespaarde geld hangt af van het rendement dat het pensioenfonds maakt op zijn beleggingen. Is dat rendement hoog dan wordt veel rente bijgeschreven. Maakt het fonds verlies dan wordt er een jaar geen rente bijgeschreven. In dat geval wordt die negatieve rente verrekend met de positieve renten in de volgende jaren. Bij de vaststelling van het rendement wordt rekening gehouden met 0,15 % beleggingskosten. Op de VPS-inleg worden geen kosten ingehouden. Hoeveel rendement maakt het Pensioenfonds DSM Nederland? Dat is ieder jaar weer anders. Er zijn goede en minder goede jaren. De rendementen en toegekende rente in de afgelopen jaren staan in een tabel op de laatste pagina van deze brochure. Er waren uitschieters bij naar boven en beneden. Hoeveel het rendement in de toekomst is, weet natuurlijk niemand. Hoe belegt PDN haar vermogen? De manier waarop Pensioenfonds DSM Nederland zijn vermogen belegt, bepaalt de hoogte van de rente die je op het gespaarde bedrag krijgt. Dat beleggen gebeurt dan ook voorzichtig. Het geld wordt verdeeld over beleggingen met meer en minder risico. Van het gespaarde kapitaal koopt het fonds bijvoorbeeld aandelen van bedrijven. Als het goed gaat met die bedrijven worden de aandelen meer waard en is het rendement hoog. Als het slecht gaat met die bedrijven is het tegenovergestelde het geval. Minder risico lopen de beleggingen in zogenoemde vastrentende waarden. Beleggingen daarin leveren een van te voren afgesproken rente op en het betaalde bedrag wordt meestal na een bepaalde periode weer helemaal terugbetaald. Het pensioenfonds belegt niet direct in huizen, winkels, kantoren of ander onroerende goed. Wel steekt het geld in beleggingsfondsen die wereldwijd in onroerend goed beleggen. Meer informatie over het beleggingsbeleid van PDN kun je vinden op de website van PDN onder Over PDN / Beleggingsbeleid. 6

7 Hoeveel spaartegoed bouw ik op in de loop van de tijd? Dat is van te voren niet precies te zeggen. Immers, heeft het pensioenfonds veel rendement gemaakt, dan is het gespaarde bedrag hoog. Vallen de rendementen tegen dan is het gespaarde minder omdat er minder rente bijgeschreven is. We geven enkele voorbeelden In ieder voorbeeld worden drie berekeningen gemaakt. De eerste berekening gaat ervan uit dat het pensioenfonds de komende jaren gemiddeld hetzelfde rendement maakt als het fonds de laatste tien jaar heeft gemaakt. Het zogenaamde historisch rendement. De tweede berekening gaat uit van een vast rendement van 4 procent. De laatste berekening gaat uit van een minder goed rendement. Voor dit pessimistisch scenario is een rentepercentage gebruikt dat door de overheid voor dit doel is vastgesteld. De voorbeelden zijn opgesteld op basis van de gegevens in Situatie 1 Leeftijd 36 jaar. Spaart tot zijn 66ste iedere maand 100 euro van zijn brutosalaris. Gespaard volgens historisch rendement (= 6,37%) Gespaard volgens vast rendement (= 4%) euro euro Gespaard volgens pessimistisch scenario (= 2,19%) euro Situatie 2 Leeftijd 46 jaar. Spaart tot zijn 66ste iedere maand 100 euro van zijn brutosalaris. Gespaard volgens historisch rendement (= 6,37%) Gespaard volgens vast rendement (= 4%) euro euro Gespaard volgens pessimistisch scenario (= 1,24%) euro Situatie 3 Leeftijd 56 jaar. Spaart tot zijn 66ste iedere maand 100 euro van zijn brutosalaris. Gespaard volgens historisch rendement (= 6,37%) Gespaard volgens vast rendement (= 4%) euro euro Gespaard volgens pessimistisch scenario (= 0%) euro 7

8 Wat levert het gespaarde bedrag aan extra pensioen op? Als je met pensioen gaat, staat precies vast wat je gespaard hebt. Op dat moment rekent het pensioenfonds uit wat je aan pensioen ieder maand extra krijgt. De hoogte van dat bedrag hangt weer af van een aantal zaken. Wil je het alleen besteden aan ouderdomspensioen of ook aan partnerpensioen? Grofweg zou je kunnen zeggen dat op je 66-jarige leeftijd iedere euro spaartegoed ongeveer euro extra ouderdomspensioen per jaar oplevert. Voor euro extra ouderdomspensioen inclusief meeverzekerd partnerpensioen is een spaartegoed van ongeveer euro nodig. Het extra pensioen betreft bruto bedragen waarover nog belasting betaald moet worden. Let wel, je kunt het tegoed ook aanwenden om eerder met pensioen te gaan of de aankoop van een hoger partnerpensioen. Dan gelden weer andere uitkomsten. Hierop gaan we in deze brochure verder niet in. In Mijn pensioen van PDN (de pensioenplanner) vind je hierover meer informatie. En wat als.. Wat gebeurt met mijn VPS-tegoed wanneer ik overlijd voor mijn pensionering? Het VPS-tegoed, inclusief de rente, wordt onder bepaalde (fiscale) voorwaarden omgezet in een partnerpensioen en/of wezenpensioen. Wat gebeurt als ik eerder met pensioen wil gaan? Je kunt het vrijwillig gespaarde pensioen ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Als je dat wilt, kijkt het pensioenfonds wat er inmiddels in jouw pensioenpot zit. In die pot zit het geld dat via de werkgever jarenlang voor jou is gereserveerd. Maar daar zit ook nog geld in dat je mogelijk via prepensioenregelingen hebt gespaard en er zit het geld in van het Vrijwillig PensioenSparen. Op basis van wat er in je pensioenpot zit, rekent het pensioenfonds uit hoe hoog het (vervroegd) pensioen zal zijn. Wat gebeurt met het gespaarde kapitaal als ik ga scheiden? Bij scheiding wordt het opgebouwde kapitaal verdeeld tussen de partners. Dat is ook het geval bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap. De verdeling van de opgebouwde rechten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Van invloed is of je bij de start van het Vrijwillig PensioenSparen hebt gekozen voor extra ouderdomspensioen of ook voor partnerpensioen. 8

9 Wat gebeurt bij ontslag, of als je arbeidsongeschikt wordt? In die gevallen stopt het recht op VrijwilligPensioenSparen bij PDN. Het gespaarde geld wordt omgerekend in pensioenrechten die je krijgt als je met pensioen gaat. Een eenmaal toegekende aanspraak op ouderdomspensioen of partnerpensioen is niet langer gekoppeld aan het rendement van PDN. Vanaf het moment van toekenning wordt de uitkering geïndexeerd zoals dat met het gewone ouderdoms- en partnerpensioen gebeurt. Indexering vindt plaats op basis van de prijsontwikkeling en onder de voorwaarde dat de financiële middelen van PDN toereikend zijn. Van deze indexering is ook sprake wanneer na beëindiging van de dienstbetrekking het spaarsaldo is omgezet in gewone pensioenaanspraken. Een eenmaal toegekende aanspraak op ouderdomspensioen of partnerpensioen kan evenals gewone pensioenaanspraken worden gekort als het bestuur van PDN daartoe besluit. Hoe word ik geïnformeerd over de hoogte van mijn spaarsaldo? Ieder jaar krijg je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat ook wat je totaal gespaard hebt en wat er mogelijk aan rente is bijgeschreven. Ook de fiscale ruimte staat op je UPO. In Mijn Pensioen ( lanner) op de website van PDN is ook het VPS-saldo opgenomen. Hier kan gerekend worden met toekomstige eenmalige en/of periodieke stortingen. Deze brochure legt in algemene bewoordingen uit wat VPS is. Meer gedetailleerde informatie over VPS is te vinden in het pensioenreglement van PDN. Alleen aan het reglement kunnen rechten worden ontleend. De tekst van het reglement is hier te vinden. Wie niet over internet beschikt, kan een exemplaar van het reglement aanvragen bij de Pension Desk van DSM Pension Services ( ). Wat gebeurt er als ik bij een andere werkgever in dienst treed? Als je naar een andere werkgever gaat, blijven je opgebouwde rechten bestaan. Die rechten kunnen ook overgedragen worden aan het pensioenfonds van je nieuwe werkgever. Meer informatie over VPS of andere pensioenaangelegenheden kun je krijgen via de website van PDN (www.pdnpensioen.nl) of via de Pension Desk. Die is te bereiken via e -mail of, op werkdagen tussen 9.00 uur en uur, via de telefoon ( ). Rendementen en rente pensioenspaarkapitaal (VPS) in de afgelopen jaren Kalenderjaar Rendement Rentevergoeding Periode rentevergoeding ,5% 15,5% 1 juli 2006 tot 1 juli ,7% 5,7% 1 juli 2007 tot 1 juli ,5% 1,5% 1 juli 2008 tot 1 juli ,8% 0% 1 juli 2009 tot 1 juli ,9% 0% 1 juli 2010 tot 1 juli ,2% 8,3% 1 juli 2011 tot 1 juli ,7% 6,7% 1 juli 2012 tot 1 juli % 14% 1 juli 2013 tot 1 juli ,7% 2,7% 1 juli 2014 tot 1 juli

10 Berekenen van rente op VPS Hoeveel rente er jaarlijks wordt gegeven op prepensioenkapitaal en VPS-kapitaal hangt af van het rendement dat PDN maakt op de beleggingen. Is dat rendement hoog dan wordt veel rente bijgeschreven. Is het rendement negatief, dan worden de deelnemers beschermd tegen deze negatieve rendementen doordat ze een kapitaalgarantie hebben. Met andere woorden: in geval van negatieve rendementen vermindert het VPS-kapitaal niet voor de deelnemer. Positieve rendementen kunnen echter pas weer worden bijgeschreven zodra de cumulatieve negatieve rendementen zijn gecompenseerd door positieve rendementen in de jaren daarna. PDN hanteert vanaf 2012 een verrekenmethode waarbij rekening gehouden wordt met samengestelde interest. Onderstaand overzicht geeft een voorbeeld van de berekeningswijze. Rekenwijze Rendement PDN Rente VPS Periode rente(vergoeding) ,8 % 0 % 1 juli 2009 tot 1 juli ,9 % 0 % 1 juli 2010 tot 1 juli ,2 % 4,6 %* 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 *) Dit percentage is als volgt berekend: Jaar 1: 100% - 18,8% = 81,2% Jaar 2: 81,2% x 116,9% = 94,92% Jaar 3: 94,9 x 110,2% = 104,6% 10

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie