Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS Artikel 1 Definities en begrippen 1. Twenty-Five VPS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van de besloten vennootschap Kumina bv, gevestigd op Vestdijk 9 te Eindhoven, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer Gebruiker: de wederpartij van Twenty-Five VPS. 3. Inlognaam: de naam waarmee Gebruiker toegang krijgt tot de Dienst. 4. Dienst: de specifieke dienst die Twenty-Five VPS met Gebruiker overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst. 5. Huisvesting: het plaatsen en huisvesten van een VPS op het Systeem. 6. Inlogprocedure: de procedure voorgeschreven door Twenty-Five VPS om Gebruiker in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de Dienst. 7. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 evenals de toekomstige aanpassingen hiervan. 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Twenty-Five VPS en Gebruiker op grond waarvan Twenty-Five VPS een Dienst (op)levert. 9. VPS: Virtual Private Server; een virtueel serversysteem (computer die aan het internet gekoppeld is en wordt gebruikt voor uitwisseling en opslag van gegevens). 10. Service Level: dit is een vooraf afgesproken mate van ondersteuning waarbij Twenty- Five VPS gebonden is aan een dienstenpakket zoals gespecificeerd is in de Overeenkomst. 11. Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Twenty-Five VPS aan Gebruiker toegang tot de Diensten verleent. 12. Verbruik: de hoeveelheid netwerkverkeer en/of bandbreedte die Gebruiker gebruikt over de periode van één kalendermaand. 13. Schijfruimte: vaste schijfruimte op een VPS die Twenty-Five VPS ter beschikking stelt aan de Gebruiker. 14. Fair use: het redelijk en normale gebruik van het internet. 15. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Artikel 2 Toepasselijkheid Voorwaarden 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Twenty-Five VPS en een Gebruiker waarop Twenty-Five VPS deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met Twenty-Five VPS houdt in dat Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Twenty-Five VPS, voor de uitvoering waarvan door Twenty-Five VPS derden dienen te worden betrokken. 1 / 10 T w e n t y - F i v e V P S een handelsnaam van Kumina bv Vestdijk CA Eindhoven E I bank kvk nr btw nr NL B01

2 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Twenty-Five VPS en Gebruiker zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 1. De offertes en aanbiedingen die door Twenty-Five VPS worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 2. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Gebruiker verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Gebruiker aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Twenty-Five VPS ontlenen. 3. Twenty-Five VPS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, vervoers-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 5. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden. 6. Een Overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of bestelformulier is ingevuld met akkoord met deze Voorwaarden of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Twenty-Five VPS. 7. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 8. Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. 9. Twenty-Five VPS is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen. Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 1. Twenty-Five VPS zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de met Gebruiker schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. 2. Alle Diensten van Twenty-Five VPS worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Twenty- Five VPS uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 3. Twenty-Five VPS verricht de dienstverlening slechts in opdracht van Gebruiker. Indien Twenty-Five VPS op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Gebruiker, zijn medewerkers of gebruikers, 2 / 10

3 zullen alle daaraan verbonden kosten aan Gebruiker in rekening worden gebracht. 4. Twenty-Five VPS kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Gebruiker geldende procedures tot gevolg hebben, zal Twenty-Five VPS Gebruiker hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Gebruiker. 5. Twenty-Five VPS kan de Dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. 6. Twenty-Five VPS zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met Gebruiker. 7. Gebruiker zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen. 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Twenty-Five VPS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Twenty-Five VPS de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 9. Twenty-Five VPS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan Twenty-Five VPS de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Gebruiker te aanvaarden. Artikel 5 Levering en termijnen 1. Onder levering wordt verstaan het ten uitvoer brengen van Diensten of de overdracht van producten. 2. Alle door Twenty-Five VPS genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door Twenty-Five VPS genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Twenty-Five VPS niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. 3. Evenmin is Twenty-Five VPS gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen. 4. Mocht Twenty-Five VPS onverhoopt niet in staat zijn binnen een overeengekomen fatale levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Twenty-Five VPS alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Twenty-Five VPS een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Artikel 6 Huisvesting 1. Twenty-Five VPS zal de met Gebruiker overeengekomen Diensten leveren door het ter beschikking stellen van een VPS. 2. Alle gebruik van schijfruimte, netwerkverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima en onderhevig aan de regels van Twenty-Five VPS zoals bepaald in de Overeenkomst. 3 / 10

4 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het netwerkverkeer dat in een bepaalde periode niet door Gebruiker is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Twenty- Five VPS een extra vergoeding in rekening brengen in overeenstemming met de daarvoor gebruikelijke tarieven. 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Gebruiker verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de resultaten van de Dienst worden ingezet. 5. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Gebruiker staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken op dat gebied zal Gebruiker zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door Gebruiker gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Twenty-Five VPS niet verplicht tot het uitvoeren van gegevensconversie. 7. Indien de dienstverlening van Twenty-Five VPS op grond van de Overeenkomst tevens ondersteuning omvat, zal Twenty-Five VPS per adviseren over het gebruik en het functioneren van de VPS. 8. Twenty-Five VPS kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Twenty-Five VPS zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen. Twenty-Five VPS kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. 9. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Twenty-Five VPS. 10. De Overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen van reservekopieën, uitwijk- en hersteldiensten uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen. 11. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Inlognaam zijn persoonlijk. Onder geen enkele voorwaarde mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken. 12. Het is Gebruiker niet toegestaan het Systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Voorwaarden. 13. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn of haar Inlognaam, of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Twenty-Five VPS hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. 14. Twenty-Five VPS is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Inlogprocedure, de Inlognaam, in de adressen en in verstrekte IP-adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Gebruiker ten opzichte van Twenty-Five VPS ontstaat. Twenty-Five VPS zal indien dit zich voordoet de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. 15. Twenty-Five VPS kan nimmer onbelemmerde toegang tot de VPS garanderen, noch kan Twenty-Five VPS garanderen dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Diensten van Twenty-Five VPS. 4 / 10

5 Artikel 7 Service Level Agreement 1. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. 2. Twenty-Five VPS zal Gebruiker steeds informeren betreffende alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. 3. Indien afspraken over een Service-Level worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buiten beschouwing lating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud evenals met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Twenty-Five VPS zijn gelegen en met inachtneming van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de Overeenkomst. 4. Behoudens tegenbewijs zal de door Twenty-Five VPS gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden. Artikel 8 Prijzen en betaling 1. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Twenty-Five VPS te verlenen Diensten telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd. 2. Alle prijzen zijn exclusief btw (omzetbelasting) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro s en dient Gebruiker alle betalingen in euro s te voldoen. 3. Twenty-Five VPS heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Gebruiker bekend gemaakt via , reguliere post en/of via de website van Twenty-Five VPS. Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, mits de prijswijziging neerkomt op een verhoging. 4. De betalingsverplichting van Gebruiker gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de Diensten van Twenty-Five VPS. 5. In geval van automatische incasso dient Gebruiker zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening. 6. Betaling dient in ieder geval steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Twenty-Five VPS aan te geven wijze. 7. Indien de Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 8. Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Artikel 9 Duur en beëindiging Overeenkomsten 1. De Overeenkomst wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aangegaan voor een termijn van één kalendermaand, en wordt na verloop van deze periode telkens 5 / 10

6 automatisch verlengd met wederom één kalendermaand. 2. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van tien dagen. 3. Twenty-Five VPS kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Gebruiker aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover Twenty-Five VPS niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. 4. Twenty-Five VPS heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Gebruiker in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 heeft Twenty-Five VPS het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: 1. Gebruiker een serversysteem overbelast; 2. Gebruiker het netwerk overbelast; 3. Gebruiker oneigenlijk gebruik maakt van het internet; 4. Gebruiker informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; 5. Gebruiker informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; 6. Gebruiker informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om pornografisch of auteursrechtelijk beschermd materiaal (of gerelateerd hieraan) te plaatsen welke in strijd is met de wetgeving in het land waar de serversystemen zijn geplaatst. Artikel 10 Buitengebruikstelling 1. Twenty-Five VPS heeft het recht Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Gebruiker ter zake van de Overeenkomst een verplichting tegenover Twenty-Five VPS niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 2. Tot ingebruikneming wordt weer overgegaan indien Gebruiker binnen een door Twenty-Five VPS gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor ingebruikneming heeft voldaan. 3. Twenty-Five VPS heeft het recht diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Artikel 11 Aansprakelijkheid 1. Twenty-Five VPS behoudt geen reservekopieën van de gegevens of instellingen die de Gebruiker heeft geplaatst op de VPS. De Gebruiker dient belangrijke informatie zelf te waarborgen. 2. Wijzigingen in de gegevens van Gebruiker dient Gebruiker direct schriftelijk mede te delen aan Twenty-Five VPS. Indien de Gebruiker hierin verzuimt, is de Gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade die Twenty-Five VPS als gevolg daarvan lijdt. 6 / 10

7 3. Twenty-Five VPS zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Twenty-Five VPS mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Gebruiker haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Twenty-Five VPS voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 4. Twenty-Five VPS is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen of verzonden in het kader van de Overeenkomst. 5. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Twenty-Five VPS slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. 6. De aansprakelijkheid van Twenty-Five VPS is daarom beperkt tot de vergoeding welke Twenty-Five VPS voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Voor Overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden. 7. Bovendien is de aansprakelijkheid van Twenty-Five VPS in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 8. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door Twenty-Five VPS of haar leidinggevenden. 9. Twenty-Five VPS is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Gebruiker geleden directe vermogensschade is Twenty-Five VPS niet aansprakelijk. 10. Gebruiker is verplicht om binnen twee maanden nadat Gebruiker een onjuistheid in de uitvoering van de Overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Twenty-Five VPS. 11. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Twenty-Five VPS op geen enkele wijze verplicht tegenover Gebruiker om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden. 12. Gebruiker vrijwaart Twenty-Five VPS voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Twenty-Five VPS pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Twenty-Five VPS van de opdracht. 13. Na verloop van 12 maanden te rekenen vanaf de dag levering vervalt ieder recht van Gebruiker ten opzichte van Twenty-Five VPS ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Twenty-Five VPS bij de uitvoering van de Overeenkomst. Artikel 12 Overmacht 1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen. 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: 7 / 10

8 1. overmacht van toeleveranciers van Twenty-Five VPS; 2. het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Gebruiker aan Twenty-Five VPS zijn voorgeschreven; 3. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Gebruiker aan Twenty-Five VPS is voorgeschreven; 4. overheidsmaatregelen; 5. elektriciteitsstoring; 6. storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatievoorzieningen. 3. Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend. Artikel 13 Garanties en klachten 1. Twenty-Five VPS staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. 2. Twenty-Five VPS is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. Gebruiker zal de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig controleren. 3. Gebruiker zal op basis van de door Twenty-Five VPS verstrekte inlichtingen betreffende maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Twenty-Five VPS verklaart zich bereid om op verzoek van Gebruiker naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door Gebruiker tegen door Twenty-Five VPS te stellen (financiële) voorwaarden. Twenty- Five VPS is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegevens. 4. Bij Gebruiker ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Dienst door Gebruiker worden verwerkt. Gebruiker staat er jegens Twenty-Five VPS voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Gebruiker vrijwaart Twenty-Five VPS tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van deze Overeenkomst. 5. Klachten over de geleverde Diensten dienen door de Gebruiker in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de betreffende Dienst schriftelijk te worden gemeld aan Twenty-Five VPS. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Twenty-Five VPS in staat is adequaat te reageren. 6. Indien een klacht gegrond is, zal Twenty-Five VPS de Diensten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal Twenty-Five VPS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11. Artikel 14 Geheimhouding en persoonsgegevens 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Twenty-Five VPS verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van 8 / 10

9 vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Gebruiker. De Gebruiker kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Gebruiker is Twenty-Five VPS niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Twenty-Five VPS voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 3. Gebruiker heeft de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door Gebruiker worden gehuisvest of verwerkt. 4. Gebruiker staat er jegens Twenty-Five VPS voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Gebruiker vrijwaart Twenty-Five VPS tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. Artikel 15 Intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde VPS, programmatuur, websites, bestanden, apparatuur of andere, berusten uitsluitend bij Twenty-Five VPS. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Gebruiker tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, bestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Gebruiker toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en nietoverdraagbaar aan derden. 2. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, bestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. 3. Het is Twenty-Five VPS toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de VPS, programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is Gebruiker niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. 4. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Gebruiker een boete van 5.000,00 voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Twenty-Five VPS geldend kan maken. Artikel 16 Toepasselijk recht en Voorwaarden 1. Op alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en Twenty-Five VPS is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren beslecht door de Rechtbank te 's- Hertogenbosch. 3. Deze Voorwaarden zullen door Twenty-Five VPS op verzoek kosteloos worden toegezonden. De Voorwaarden zijn tevens te raadplegen en op te slaan middels de website van Twenty-Five VPS. 9 / 10

10 4. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Twenty-Five VPS. 5. De Nederlandse tekst van de algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 10 / 10

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie