Notitie: Bespreekpunten met de Statenfracties van Provinciale Staten Onderwerp: Inpassingsplan Houten A12 (RBW)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie: Bespreekpunten met de Statenfracties van Provinciale Staten Onderwerp: Inpassingsplan Houten A12 (RBW)"

Transcriptie

1 Notitie: Bespreekpunten met de Statenfracties van Provinciale Staten Onderwerp: Inpassingsplan Houten A12 (RBW) Algemeen Wie zijn wij: De samenwerkende wijkverenigingen van Bunnik. Wij maken ons zorgen om de toenemende schade die aan de leefbaarheid in het dorp wordt aangebracht. Bedreigend zijn de verbreding van de A12, de verlenging van de baan van Fectio+spoortunnel, de spoorlijn en de RBW. Op termijn komt daar, naar het zich laat aanzien, nog een oostelijke aansluiting van Houten naar de A12 bij. Er is geen dorp in Nederland die zoveel (hoofd)verkeersroutes door en langs het dorp heeft lopen op zo korte afstand van woonwijken. Dit zorgt voor een geweldige cumulatie van geluid, fijn stof, landschappelijke verstoring en barrièrewerking. Doel van het gesprek is om de Statenfracties inhoudelijk te ondersteunen bij het beoordelen van het inpassingsplan dat in januari/februari 2010 aan de orde komt in de Statencie. en in PS. Het plan is dermate gecompliceerd dat een goede beoordeling tijd en deskundigheid vraagt. Die hebben wij er in gestoken. Op basis daarvan hebben we een aantal punten er uit gehaald die voor ons van belang zijn om tijdens de behandeling naar voren te brengen. Inhoud 1. Bezwaren tegen Ontwerp van de weg a. Geluid Er zijn grote verschillen tussen de geluidsberekeningen die voor de RBW zijn uitgevoerd, met die voor de verbreding van de A12 en die welke gemeten zijn door de inwoners van de wijk. Zie tabel (wordt los overhandigd). Ook de meetresultaten van RIVM zijn hierop aangegeven. De grote verschillen worden veroorzaakt doordat bij de RBW alleen is gekeken naar het toekomstige verkeer dat van deze weg gebruik gaat maken en bij de A12 is rekening gehouden met alle wegen in een strook van 600 m. Verder blijkt dat de meetresultaten van RIVM veel hoger zijn dan de berekende waarden uit de bedoelde onderzoeken. Hoewel de meet en peiljaren niet hetzelfde zijn, blijkt uit het onderzoek voor de A12 dat de geluidbelasting in 2025 slechts ca. 1 db hoger zal zijn dan in Dus uit de verschillende peiljaren kan het verschil niet verklaard worden. De metingen die door bewoners uit Bunnik zijn uitgevoerd liggen tussen de waarden van RWS en RIVM in. Daaruit mag geconcludeerd worden dat de geluidsniveaus op dit moment al in grote delen van het dorp boven de toelaatbare grens van 48dB(A) komen. Oorspronkelijk was voorgesteld om de oprit en op het viaduct over de A12 twee geluidschermen aan te brengen: 235 m. lang en 1 m. hoog 185 m. lang en 2 m. hoog 1

2 Daarmee zouden de geluidsbelastingen, alleen als gevolg van de RBW, van een aantal woningen onder 48 db(a) komen. In het plan wordt echter aangegeven dat het scherm slechts 1 m. hoog wordt over een lengte van 455 m. Het resultaat is dat nog steeds een 4tal woningen een hogere geluidsbelasting houden van 48 db. Juist op de meest gevoelige locatie, is het scherm verlaagd, waardoor ook woningen die verderop staan een hogere geluidbelasting krijgen. Ook omdat de oprit grotendeels op een viaduct komt te liggen vanwege de spoortunnel in de baan van Fectio, zal de geluidsproductie daar hoger zijn dan welke is berekend. Bovendien is in het akoestisch onderzoek is geen aandacht besteed aan de doortrekking van de baan van Fectio. Ook met de koppeling van de RBW met de oostelijke ontsluiting van Houten. Beide ontwikkelingen resulteren in een hoger geluidniveau. Hierom pleiten wij voor een geluidsschermen van 2 m. op de toerit naar de A12 en het aanbrengen van geluidarm asfalt ook op het noordelijke deel van de RBW. Bent u bereid dit standpunt te ondersteunen? Overige onjuistheden, onvolledigheden, onduidelijkheden t.a.v. Geluid Het aanleggen van een toe en afrit is volgens de wet een reconstructie van de A12. In dat geval zou onderzoek moeten worden uitgevoerd naar de toename van de geluidsbelasting op de A12 a.g.v. de RBW. Onverklaarbare verschillen tussen berekeningsresultaten tussen rapport d.d ( MER inpassingsplan Rijsbruggerwegtrace,deelonderzoek akoestiek) en rapport d.d Verbindingsweg Houten A12, Akoestische onderzoek). De voor de berekeningen aangehouden verkeersintensiteiten voor de RBW en Achterdijk zijn aantoonbaar te laag berekend. b. Luchtkwaliteit In het deelonderzoek Luchtkwaliteit 9d.d ) is uitgegaan van het uitgangspunt dat de RBW en de Achterdijk een koude kruising krijgen, met afsluiting van de huidige Rijsbruggerweg. Dit is onjuist. De berekeningsresultaten zijn daardoor ook onjuist. In het onderzoek wordt gesteld dat de extra fijnstof a.g.v. de RBW onder de wettelijke norm blijft, maar feit is dat nu al de kwaliteit van de lucht met een factor 2,5 wordt overschreden. Recente metingen op 18 november in de Camfilltruck hebben dit aangetoond. Ook in dit rapport geen rekening gehouden met de verlenging van de baan van Fectio. Geconcludeerd moet worden dat deze gegevens in schril contrast staan met de uitspraak van meerdere partijen bij de behandeling in de staten. Daar werd gesteld dat bij het opstellen van het Inpassingsplan ook maatregelen genomen worden om extra geluidhinder en luchtvervuiling voor Bunnik zo goed mogelijk te neutraliseren. 2

3 Stelling De gegevens van de provincie zijn onjuist en onvolledig en de noodzakelijke beperkende maatregelen worden niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. 2. Argumenten tegen de keuze van het RBWtrace. a. Verkeerskundig Uit de MER blijkt dat de Meerpaal duidelijk beter respectievelijk veel beter scoort dan de RBW. Dit geldt zowel voor het effect op de ontsluiting van Houten als op de doorstroming op het hoofdwegennet. Het effect op het buitengebied is alleen zichtbaar bij spitsafsluitingen. Dat is beleid van de gemeente waar de provincie geen invloed op heeft. Het nulplus alternatief resulteert in een toename van de intensiteit op de Staart. Dit wordt als negatief beoordeeld, wat onjuist is omdat de capaciteit van de Staart enorm toeneemt,waardoor het rijtijdverlies sterk zal afnemen. De ramingen voor toename van het verkeer in de periode 2015 (weg gereed) 2020 (peildatum prognoses) is aantoonbaar onjuist. Gerekend is met een groei van 3040%. De bevolking van Houten groeit in die periode nauwelijks meer (neemt na 2020 zelfs af). De werkgelegenheid stagneert.volgens de recente visie van de gemeente zal het moeilijk zijn de ambities te realiseren. Volgens het rapport Mobiliteitsbalans (Min I&M, 2011),stagneert het autoverkeer. Het aantal gereden autokilometers is al vanaf 2005 constant. De verwachting dat het de komende jaren niet of nauwelijks meer zal groeien. Gecombineerd met de capaciteitsuitbreidingen neemt de filedruk (aantalx tijd) jaarlijks met 7% af. Het beoogd effect, zie statenbrief d.d. 23 augustus 2011, is een afname van de verkeersintensiteiten op de belangrijkste ontsluitingswegen va Houten met ca. 11% ten opzichte van de autonome ontwikkelingen is onjuist en zegt bovendien niets over de mate van ontsluiting. Het is onjuist omdat er geen rekening is gehouden met een viaduct bij de Achterdijk. Hierdoor is de afname veel lager. De mate van ontsluiting kan veel beter worden uitgedrukt in afname van reistijd tussen Rondweg Houten en Knooppunt Lunetten. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit gemiddeld slechts ca. 5 minuten bedraagt. Als gevolg van de verbreding van de A27, vanaf de Staart, in het kader van de Ring Utrecht, zal ook de doorstroming op het autosnelwegennet beter zijn ingeval de Meerpaal wordt aangelegd. Hiermee is in de MER geen rekening gehouden. Hierdoor zal ook het effect van het nulplusalternatief groter zijn dan in de MER is aangegeven. Conclusie: De Meerpaal en/of nulplus heeft meer effect op de ontsluiting van Houten dan de RBW. De voorspellingen van de toename van het verkeer zijn onjuist. 3

4 b. Strategisch De RBW wordt door RWS als een korte termijnoplossing gezien, en dus niet toekomstvast. Dat wil zeggen voor de periode Bij uitvoering van de plannen Ring Utrecht (2020) wordt de capaciteit op de A27 t.p.v. de Meepaal en de Staart sterk uitgebreid tot 2x4 resp. 2x5 rijstroken. Uitvoering van het nulplusalternatief is dan geen probleem meer. Dit alternatief wordt overigens grotendeels nu al uitgevoerd door RWS. Ook aansluiting van de Meerpaal is dan geen probleem meer, en biedt volgens RWS uiteindelijk meer voordelen dan de RBW. Het RBW resulteert in een structurele doorsnijding van het landschap, wat onherroepelijk is, terwijl het in feite een oplossing voor een periode van 5 jaar is. Ook t.a.v. het toegevoegde en tweemaal zo zwaar beoordeelde criterium robuustheid scoort de Meerpaal beter dan de RBW. Door de voorziene robuuste uitbreiding van de capaciteit van de A27 ter plaatse van de aansluiting van de Meerpaal, en het aanleggen van parallelbanen ter plaatse van knooppunt Lunetten, wordt de kans op een knelpunt op de A27 niet groter dan op de A12. In het rapport MER fase A, waarin de robuustheid is afgewogen, is op geen enkele wijze rekening gehouden met deze plannen voor de Ring Utrecht. Bovendien wordt de ontsluiting door Meerpaal beter dan hij nu is en is er altijd nog een alternatieve ontsluiting via de Utrechtseweg of de N410. Bij aanleg van de RBW, en na de voorziene aanleg van de zuidelijke parallelweg voor de oostelijke ontsluiting, een extra weefvak op de A12 moeten worden aangelegd bij de toerit naar de A12. Dit i.v.m. de toenemende verkeersintensiteiten. De kosten van een dergelijke ingreep zijn nergens gecalculeerd en de rekening wordt pas later gepresenteerd. Het aanleggen van de Meerpaalvariant betekent niet dat een nieuwe doorsnijding moet worden gemaakt voor de oostelijke ontsluiting via de N410. Dat blijkt ook uit de MER Deel C, waar van een nieuwe doorsnijding geen sprake is. Het opwaarderen van de bestaande N410 is ruim voldoende en veel goedkoper. De verkeersintensiteit op de N410 varieert in alle varianten van motorvoertuigen per etmaal. Dit zijn waarden die de opgeknapte bestaande weg beide kan verwerken. Dit uitgaande van fietsvoorzieningen. De provincie gaat impliciet uit van een oostelijke parallelweg ten zuiden van de A12 om de RBW straks te verbinden met de huidige aansluiting Bunnik. Van Lunteren geeft aan in de Statencommissie:...dat wij niet kiezen voor de N410 als oplossing in oostelijke richting. In de stukken is niets terug te vinden over de omvang van het toegenomen verkeer, de geluidhinder en de impact op de wegen in het opengebied. Het Inpassingsplan moet getoetst worden aan deze ontwikkelingen. De heer van Lunteren heeft in de statencie MME d.d gezegd:...dat een van de meegewogen elementen is dat het aanleggen van wegen het 4

5 aantrekkelijker maakt daar woningbouw te realiseren. Dat is de reden om niet voor de Meerpaal te kiezen. Zie hier de verborgen agenda, want het aanleggen van de RBW betekent dus dat het daar wel aantrekkelijker wordt om voor woningbouw te kiezen! In het verleden is hier al sprake van geweest ( ontsluiting van de de knoop BunnikHouten) Vraag: Is de fractie bereid om, bij de eventuele keuze voor de RBW, aan het college te vragen om uit te sluiten dat daar in de toekomst woningbouw zal plaatsvinden? c. Kosten Er is bij de kostenraming geen rekening gehouden met de doortrekking van de baan van Fectio en de spoortunnel die daarin wordt aangelegd, ter plaatse van de toerit van de RBW naar de A12. De kosten nemen daardoor nog toe met enkele mln. euro. Deze situatie is ook niet opgenomen in de tekening die bij het OIP hoort. Ook is geen rekening gehouden met het feit dat de aansluiting van t Klooster (Nieuwegein aan A27) reeds is aangelegd en betaald. Dit is naar het zich laat aanzien niet in de kostenvergelijking meegenomen. Om de RBW financieel haalbaar te maken is de fietsverbinding tussen Houten en Bunnik via het groene gebied geschrapt. Alleen de fietsbrug is gehandhaafd. Deze is ongeschikt voor invaliden en ouderen. In eerdere instantie is een volwaardige fietsverbinding toegezegd. d. Leefbaarheid/landschap De gevolgen voor de leefbaarheid (geluid en fijnstof) zijn bij de RBW veel groter dan bij de Meerpaal. Langs of in de buurt van gehele het Meerpaaltrace staat geen enkele woning. Dat betekent dat ook geen maatregelen voor beperking van geluid en fijnstof behoeven te worden genomen. Het bezwaar van een brug voor het landschap bij de Meerpaal, is niet aan de orde omdat er in de directe, zichtbare omgeving, reeds 3 bruggen aanwezig zijn. Geconcludeerd kan worden dat: De gepresenteerde gegevens uit de verkeersramingen onvolledig zijn en onlogische uitkomsten geven. Er zijn geen gegevens gepresenteerd over een oostelijke parallelweg. De kostenraming is niet verifieerbaar. Het laat zich aanzien dat een Meerpaaltrace goedkoper is omdat enerzijds er al een aansluiting is en anderzijds in het RBW kosten nog niet zijn meegenomen. 5

6 Resumerend: De doorslaggevende en op feiten berustende argumenten om nu een ander tracé dan de RBW te kiezen zijn: Kosten. Beter effect op de ontsluiting van Houten. Minder overlast. Minder gevolgen voor de leefbaarheid en dus gezondheid van burgers. Minder schade aan landschap flora en fauna en archeologie. Geografisch beter Gericht op toekomstige ontwikkeling van industriegebied de Meerpaal. Levert minder vertraging op de snelwegen. Meerpaal leidt niet tot extra doorsnijdingen. Meerpaal is bij uitvoering van de plannen Ring Utrecht verkeerskundig veel gunstiger voor de doorstroming. Bij keuze voor Meerpaal is afname verkeer in het buitengebied door spitsafsluitingen en opwaardering N410 te realiseren. Robuustheid is geen argument meer bij uitvoering van de Ring Utrecht. Aanleg van de RBW leidt tot ongewenst mogelijkheden voor woningbouw in dat gebied. (zieuitspraak van Lunteren in cie MME d.d ). Stelling: Er zijn betere en goedkopere varianten dan de RBW. Tot slot is de basisvraag of u als politieke partij, medeverantwoordelijk voor de besluitvorming rond de verbinding Houten bereid bent om vragen te stellen, cq nadere informatie aan GS te vragen om tot een verantwoorde besluitvorming te komen. De ervaring heeft immers geleerd dat informatie vooraf beter is dan een enquête achteraf. 6

Geluidsmetingen in Bunnik

Geluidsmetingen in Bunnik 1 Geluidsmetingen in Bunnik Geluidsmetingen uitgevoerd naar aanleiding van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) voor de aanleg van de Rijsbruggerweg van Houten naar de A12 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

Rapportage relatieve effectbepaling SALTO 2

Rapportage relatieve effectbepaling SALTO 2 TNO-rapport TNO 2015 R10073 Rapportage relatieve effectbepaling SALTO 2 Earth, Life & Social Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 Datum 14

Nadere informatie

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010MME17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 november 2010 Nummer PS: PS2010MME17 Afdeling : MOB Commissie : MME/RGW Registratienummer : 2010INT264977 Portefeuillehouder: Van

Nadere informatie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO. Datum 17 december TMU054/Brg/0731. Kenmerk Eerste versie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO. Datum 17 december TMU054/Brg/0731. Kenmerk Eerste versie Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO Datum 17 december 2007 TMU054/Brg/0731 Kenmerk Eerste versie Erratum I bij de Samenvatting en Bestuurlijke samenvatting op pagina 36 van beide rapporten:

Nadere informatie

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast).

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast). Proces en procedure Wat ging vooraf? Na de publicatie van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) in december 2017 zijn: Wegontwerpen gemaakt van de alternatieven Smart Mobility-maatregelen vertaald

Nadere informatie

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager Reconstructie N213 Projectteam Patricia Rozenblad Projectleider Marc de Loos Geluiddeskundige Paul Bouman Technisch manager 1 Waar is het mee begonnen/doel Ondertekening plan van aanpak N213 Ontwerp reconstructie

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat Ambtelijk advies 1. Baardwijkse overlaat Voor de Baardwijkse overlaat is het ambtelijk advies aan de Stuurgroep GOL om variant A (voorkeursvariant NRD) en variant C (nr. 369) beide mee te nemen in de MER.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 19-12-2017 NUMMER PS PS2018MME07 AFDELING Mobiliteit COMMISSIE MME STELLER A.M. van 't Zand DOORKIESNUMMER 3346 DOCUMENTUMNUMMER 81C4B60E PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Variantenafweging Oostelijke randweg Harmelen (A12BRAVO project 8)

Variantenafweging Oostelijke randweg Harmelen (A12BRAVO project 8) Variantenafweging Oostelijke randweg Harmelen (A12BRAVO project 8) Opgesteld : S. ten Hove Datum : 16 juni 2008 Versie : 3.2 1 Inleiding Het project Oostelijke randweg Harmelen is onderdeel van het A12BRAVO

Nadere informatie

Kreuger/Hondelink ONS NUMMER NUMMER PS. BIJLAGE

Kreuger/Hondelink ONS NUMMER NUMMER PS. BIJLAGE College van Gedeputeerde Staten statenbrief Aan Provinciale Staten Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie DATUM 6-11-2018 REFERENTIE Kreuger/Hondelink ONS NUMMER 81DEB2CA DOORKIESNUMMER 030-2583117

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Tussenresultaten Inhoud Waar staan we nu, vervolgstappen en planning? NRD januari 2018 en zienswijzen Drie alternatieven A20 Resultaten van het onderzoek:

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Saldo Nul, Geluid. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Saldo Nul, Geluid. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Saldo Nul, Geluid Februari 2015 TOELICHTING SALDO NUL, GELUID Ambitie Saldo Nul Omwonenden van het beoogde tracé A13/A16 hebben destijds aangegeven dat ze de nieuwe weg niet

Nadere informatie

Bijlage 2 1 Wet geluidhinder: verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder (in enkelvoud indienen) Aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP s-gravenhage 1. Gegevens verzoeker Naam:

Nadere informatie

Ontsluiting Houten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 18 mei 2011 / rapportnummer

Ontsluiting Houten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 18 mei 2011 / rapportnummer Ontsluiting Houten Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 mei 2011 / rapportnummer 2475 80 Oordeel over het MER Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht wil een nieuwe ontsluiting

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

A28 Hoevelaken - Holkerveen

A28 Hoevelaken - Holkerveen Geluid en luchtkwaliteit A28 Hoevelaken - Holkerveen Twee problemen: Geluidhinder Grotere geluidsbelasting ineens sinds de komst van het Vathorst scherm en vrees voor een grotere geluidsbelasting bij Corlaer

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bedrijventerrein Schoterhoek II, Nieuwveen

Akoestisch onderzoek bedrijventerrein Schoterhoek II, Nieuwveen Akoestisch onderzoek bedrijventerrein Schoterhoek II, Nieuwveen Akoestisch onderzoek bedrijventerrein Schoterhoek II, Nieuwveen In opdracht van: Gemeente Nieuwkoop Opgesteld door: Bart Hertsig, afdeling

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Onderzoek A73. Geluid en luchtkwaliteit. 21 juni C.J. Ostendorf Senior projectleider.

Onderzoek A73. Geluid en luchtkwaliteit. 21 juni C.J. Ostendorf Senior projectleider. Onderzoek A73 Geluid en luchtkwaliteit 21 juni 2010 C.J. Ostendorf Senior projectleider www.chri.nl Agenda Doel onderzoek Opzet onderzoek Schermen en wallen Verkeersintensiteiten Resultaten geluid Resultaten

Nadere informatie

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem Vraag en antwoord Algemeen 1. Waarom wordt deze Schakel Achterhoek - A1 aangelegd? De gemeente Lochem en de provincie hebben besloten een rondweg aan te leggen

Nadere informatie

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt EEN BETERE BEREIKBAARHEID EN LEEFBAARHEID VOOR DE REGIO WADDINXVEEN / BOSKOOP / HAZERSWOUDE en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt (Aangepaste) presentatie najaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Bestemmingsplan Maximabrug te Alphen aan den Rijn Geluidbeperkende maatregelen aan de nieuwe wegen

Bestemmingsplan Maximabrug te Alphen aan den Rijn Geluidbeperkende maatregelen aan de nieuwe wegen Bestemmingsplan Maximabrug te Alphen aan den Rijn Geluidbeperkende maatregelen aan de nieuwe wegen Inhoud Inhoud...3 1 Inleiding...4 2 Selectie uit wettelijk kader...5 2.1 Wegverkeerslawaai wet geluidhinder...5

Nadere informatie

1 Inleiding. Notitie / Memo

1 Inleiding. Notitie / Memo Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Onderwerp: Landschappelijke onderbouwing plaatsing geluidschermen A1 Apeldoorn Datum: 9 mei 2017 Ons kenmerk: T&PBD2624N002F0.1 Classificatie:

Nadere informatie

Verlengde Spoorlaan Drunen

Verlengde Spoorlaan Drunen Verlengde Spoorlaan Drunen Verlengde Spoorlaan Drunen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Vrijgegeven voor NRD GOL is een samenwerking tussen provincie Noord-Brabant, de gemeenten Heusden, Waalwijk

Nadere informatie

Ontwerp besluit hogere waarden wegverkeerslawaai voor woningbouwproject Duinvallei fase 10, Katwijk aan Zee (v /K2V 11765)

Ontwerp besluit hogere waarden wegverkeerslawaai voor woningbouwproject Duinvallei fase 10, Katwijk aan Zee (v /K2V 11765) Duinvallei fase 10, Katwijk aan Zee (v 1204415/K2V 11765) Aanleiding In de woonwijk Zanderij te Katwijk aan Zee heeft de gemeente Katwijk het plan om het bouwproject Duinvallei fase 10 te realiseren. Het

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Programma opening en welkom door wethouder Van der Zanden toelichting door projectleider van Duren pauze en gelegenheid voor vragen beantwoording

Nadere informatie

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN kenmerk opdrachtnr. uw kenmerk datum AM/IFK/O2010.2449 2010/23999 19 april 2010 onderwerp Geluidsimplicaties aansluiting

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn. Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek

Alphen aan den Rijn. Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek Alphen aan den Rijn Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek Alphen aan den Rijn Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek projectnummer: datum: 104.14721.00 30032010 opdrachtleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Dijkversterking Werkendam Akoestisch onderzoek wegverkeer

Dijkversterking Werkendam Akoestisch onderzoek wegverkeer Dijkversterking Werkendam Akoestisch onderzoek wegverkeer Gemeente Werkendam 9 december 2011 Definitief rapport HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6300 AD Nijmegen

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Buren van de Zuilense Ring

Buren van de Zuilense Ring De feiten Verkeer op Zuilense Ring groeit komende jaren van 60.000 nu naar 100.000 voertuigen per etmaal De ruim 12.000 bewoners rond de Zuilense Ring willen garantie voor hun gezondheid, leefbaarheid

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid en meten met twee maten.

Verantwoordelijkheid en meten met twee maten. Ref: 130125: 25 januari 2013 Reactie op Notitie GS PS2013-80 dd 22/01/2013 - Regionale wensen bij reconstructie knooppunt Hoevelaken Geachte lezer, Verantwoordelijkheid en meten met twee maten. Zoals u

Nadere informatie

De provincie zegt 140 mln beschikbaar te hebben. De gemeenten, waterschap en anderen (?) moeten dus 60 mln of 130 mln bijbetalen.

De provincie zegt 140 mln beschikbaar te hebben. De gemeenten, waterschap en anderen (?) moeten dus 60 mln of 130 mln bijbetalen. N69: BMF wil de beste en goedkoopste oplossing Volgens de Plan- MER zijn West/Midden en Westparallel beide kansrijke alternatieven. Wij hebben ze vergeleken op 25 aspecten (zie Blauwe tabel aan ommezijde).

Nadere informatie

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2 M E M O Aan: Van: Betreft: Datum: College van B&W KJ. Veenstra Verkeersonderzoek effecten wel of niet uitvoeren oostelijke ontsluitingsweg Soesterberg Noord 3 augustus 2012/Ruimte/945202 Naast een westelijke

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Inhoud Deel I Achtergronden... 3 Waarom deze m.e.r.-studie?... 3 Wat zijn de knelpunten op de Sloeweg?... 3 Welke stappen zijn

Nadere informatie

Notitie. blad 1 van 8

Notitie. blad 1 van 8 Notitie datum 14 april 2017 aan Williard van der Sluis Rijkswaterstaat van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Antea Group project Corridor Amsterdam-Hoorn projectnr. 0410260.00 Notitie

Nadere informatie

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer Notitie Aan Van Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Dossier Project AL 08.4803 Kenmerk Datum 25 augustus 2008 Onderwerp Openstelling Randweg/Oude Torenweg

Nadere informatie

Raadsvergadering. 17 mei

Raadsvergadering. 17 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 mei 2018 18-037 Onderwerp Beschikbaar stellen krediet van 583.200,- voor het duurzaam veilig verbreden van de Parallelweg langs de A12. Aan de raad, Onderwerp Beschikbaar

Nadere informatie

: De heer Johan Meirink (Gemeente Aa en Hunze)

: De heer Johan Meirink (Gemeente Aa en Hunze) Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : De heer Johan Meirink () Van : Andries van der Veen, Gert de Haas (Royal HaskoningDHV) : 21 mei 2013 Kopie : - Onze referentie : BC3527/N001/902339/Nijm

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Ligging van Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en Holkerveen Hoevelaken en Holkerveen

Nadere informatie

Zienswijze ontwerptracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, wijziging 2017

Zienswijze ontwerptracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, wijziging 2017 Zienswijze ontwerptracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, wijziging 2017 Introductie Onlangs is er een wijziging voorgesteld op het ontwerptracébesluit aansluiting Europaweg. In het ontwerptracébesluit

Nadere informatie

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014 Ring Utrecht A27/A12 Knooppunt Rijnsweerd Stephan Lahaye Arold Brand 3 november 2014 Terugblik Planstudie Ring Utrecht A27/A12 2 Planning vervolg Datum eind 2014 Keuze variant Rijnsweerd 2015/2016 Ontwerp

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge

Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge Het geluidrapport van DGMR maakt een voorbehoud bij de betrouwbaarheid van de gegevens en sluit juridische

Nadere informatie

Inhoud. 1. inleiding. 2. Wettelijk kader. 3. Invoergegevens. 4. Resultaten, maatregelen en conclusie. Bijlage: Rekenbladen

Inhoud. 1. inleiding. 2. Wettelijk kader. 3. Invoergegevens. 4. Resultaten, maatregelen en conclusie. Bijlage: Rekenbladen Inhoud 1. inleiding 2. Wettelijk kader 3. Invoergegevens 4. Resultaten, maatregelen en conclusie 3 5 7 9 Bijlage: 1 Rekenbladen Adviesbureau RBOI 0785.008720.00 2 Inhoud 0785.008720.00 Adviesbureau RBOI

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Zienswijzenrapport. Aanvullende Kennisgeving. Aanpak Ring Zuid maakt Groningen klaar voor morgen. April 2012

Zienswijzenrapport. Aanvullende Kennisgeving. Aanpak Ring Zuid maakt Groningen klaar voor morgen. April 2012 Zienswijzenrapport Aanvullende Kennisgeving April 2012 Aanpak Ring Zuid maakt Groningen klaar voor morgen Nota van beantwoording naar aanleiding van de ingediende reacties op de aanvullende kennisgeving

Nadere informatie

ONDERBOUWING ONTWERP-BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK AALSMEER DEELGEBIEDEN 9 EN

ONDERBOUWING ONTWERP-BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK AALSMEER DEELGEBIEDEN 9 EN ONDERBOUWING ONTWERP-BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK AALSMEER DEELGEBIEDEN 9 EN 10 Gemeente Aalsmeer 29 april 2011 INHOUD 1. Inhoud

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg Overwegende Burgemeester en wethouders van Hilversum; - Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010)

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Planstudie A27/A1 Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Een samenwerkingsverband dat werkt aan oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Ontwerpbesluit op grond van de Wet

Nadere informatie

Ontsluiting Houten. Beschouwing effecten ongelijkvloerse kruising Rijsbruggerwegtracé en Achterdijk. Definitief. Provincie Utrecht

Ontsluiting Houten. Beschouwing effecten ongelijkvloerse kruising Rijsbruggerwegtracé en Achterdijk. Definitief. Provincie Utrecht Ontsluiting Houten Beschouwing effecten ongelijkvloerse kruising en Achterdijk Definitief Provincie Utrecht Grontmij Nederland B.V. Houten, 27 juli 2011 Verantwoording Titel : Ontsluiting Houten Subtitel

Nadere informatie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO Bijlagenrapport

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO Bijlagenrapport Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO Bijlagenrapport Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO Bijlagenrapport Datum 10 oktober 2007 Kenmerk BRU118/Jgi/1286 Eerste versie 17 september

Nadere informatie

Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten

Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten Zijtaart, 12-10-2016. Geacht College, Hierbij

Nadere informatie

Notitie Bestemmingsplan Hoge Wei te Oosterhout; akoestisch onderzoek omgeving (Peperstraat 62/De Breeacker 10b) 1 Inleiding

Notitie Bestemmingsplan Hoge Wei te Oosterhout; akoestisch onderzoek omgeving (Peperstraat 62/De Breeacker 10b) 1 Inleiding Notitie 00997-19554-02 Bestemmingsplan Hoge Wei te Oosterhout; akoestisch onderzoek omgeving (Peperstraat 62/De Breeacker 10b) Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling ex artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder van een hogere grenswaarde ten behoeve van de Herinrichting

Nadere informatie

Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West. Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011

Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West. Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011 Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011 1 Effectenstudies Doelstellingen regiovisie ontwikkelas N280: Doorstromingsproblemen Leefbaarheids-

Nadere informatie

STUDIE BEREIKBAARHEID EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN BUNNIK HOUTEN

STUDIE BEREIKBAARHEID EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN BUNNIK HOUTEN EINDRAPPORT STUDIE BEREIKBAARHEID EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN BUNNIK HOUTEN Publicatiedatum 9 juli 2013 Status Openbaar Referentienummer 80E69194 Aanleiding en opgave Medio 2012 wordt door de gemeentes

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Verbreding N211 -Wippolderlaan. Informatieavond verkeer, luchtkwaliteit & geluid

Verbreding N211 -Wippolderlaan. Informatieavond verkeer, luchtkwaliteit & geluid Verbreding N211 -Wippolderlaan Informatieavond verkeer, luchtkwaliteit & geluid Welkom & Programma 18.30 Start inloopbijeenkomst 19.00 Eerste plenaire presentatie 20.00 Tweede plenaire presentatie 21.00

Nadere informatie

Inspreekreactie Commissievergadering MF

Inspreekreactie Commissievergadering MF Inspreekreactie Commissievergadering MF Onderwerp: Structuurvisie ruimtelijke ordening deel d BrainportOost (PS 24/11) Noordoostcorridor Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel Pieter Verschuuren Voorzitter

Nadere informatie

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Maart 2007 1 Inleiding Decentralisatie van de hogere waardeprocedure is onderdeel van de gewijzigde Wet geluidhinder die per

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT. Wet geluidhinder ontheffing artikel 83 en 100a 1. HET VERZOEK

ONTWERP-BESLUIT. Wet geluidhinder ontheffing artikel 83 en 100a 1. HET VERZOEK ONTWERP-BESLUIT Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 Bereikbaarheid openbaar vervoer en fiets: www.brabant.nl/route

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Aanleiding In verband met de ontwikkeling van Moerkapelle Oost wordt er een nieuwe verbindingsweg aangelegd om het toekomstig (woon)gebied te

Nadere informatie

N303 Voorthuizen Beantwoording reacties voorontwerp-inpassingsplan

N303 Voorthuizen Beantwoording reacties voorontwerp-inpassingsplan N303 Voorthuizen Beantwoording reacties voorontwerp-inpassingsplan juli 2012 N303 Voorthuizen Reactienota voorontwerp-inpassingsplan Opdrachtgever Provincie Gelderland - Uitvoering Werken de heer A. Smith

Nadere informatie

INTERNE NOTITIE. Hanzewijk (2).doc 1 Eelko Leusink

INTERNE NOTITIE. Hanzewijk (2).doc 1 Eelko Leusink INTERNE NOTITIE Datum : 3 maart 2011 Gewijzigd : -- Van : Eelko Leusink Aan : Sybren Koopmans Afdeling : Beleidsontwikkeling en Advisering RO Kopie aan : Jaap Vosselman [B&A] / Niek Verhoeff [O&I] Onderwerp

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 7april 2011 / rapportnummer 2281 61-1- 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente Amersfoort en woningcorporatie

Nadere informatie

D Omgevingsdienst Regio Nijmegen. ONTWERPBESLUIT D.D. 5 april 2017

D Omgevingsdienst Regio Nijmegen. ONTWERPBESLUIT D.D. 5 april 2017 Omgevingsdienst Regio Nijmegen D170214381 D170214381 ONTWERPBESLUIT D.D. 5 april 2017 Wet geluidhinder Reconstructie Hengelder en Marconistraat Gemeente Zevenaar Zaaknummer: W.Z17.000219.05 ( aanvullende

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De aanvraag van provincie Gelderland bestaat uit een aanvraagformulier d.d. 15 januari 2018 met als bijlage het bovengenoemde akoestisch rapport.

De aanvraag van provincie Gelderland bestaat uit een aanvraagformulier d.d. 15 januari 2018 met als bijlage het bovengenoemde akoestisch rapport. Omgevingsdienst Regio Nijmegen D180090625 W.Z15.021118.10 / D180090625 ONTINERPBESLUIT D.D. 1 FEBRUARI 2018 Wet geluidhinder Reconstructie N315, herinrichting Haaksbergseweg Neede - N18 Gemeente Berkelland

Nadere informatie

ERMILIEU & PLANOLOGIE Uw partner voor milieu (planologisch) advies

ERMILIEU & PLANOLOGIE Uw partner voor milieu (planologisch) advies ERMILIEU & PLANOLOGIE Uw partner voor milieu (planologisch) advies t Lookwartier AKOESTISCH ONDERZOEK ten behoeve van de reconstructie van de Keppelseweg en de Ds. Van Dijkweg met de aanleg van de Ruimzichtlaan

Nadere informatie

20 december HW 1204 ONTWERPBESLUIT

20 december HW 1204 ONTWERPBESLUIT Ontwikkelorganisatie Ruimte Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht www.utrecht.nl 20 december 2018 - HW 1204 ONTWERPBESLUIT Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen. Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord mei 2017

Reactienota zienswijzen. Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord mei 2017 Reactienota zienswijzen Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord 2016 11 mei 2017 1. INLEIDING Voor het gebied Ammerzoden Noord, 2 e fase is een woningbouwplan in voorbereiding. In het woningbouwplan worden

Nadere informatie

Nota van zienswijzen N266. Citaten uit de reacties

Nota van zienswijzen N266. Citaten uit de reacties Nota van zienswijzen N266 Citaten uit de reacties Scope van het project De Hulsenweg ligt buiten de scope van het project. Een eventuele wenselijke aanpassing van dit kruispunt wordt geraamd en bij de

Nadere informatie

W I J Z I GINGSPLAN B U I TE N GEBIED HELMOND

W I J Z I GINGSPLAN B U I TE N GEBIED HELMOND AK OESTISCH ONDERZOEK W I J Z I GINGSPLAN B U I TE N GEBIED HELMOND D E W OLFSPUTTEN 5 Afdeling Ontwikkelen en Ondernemen Team Expertise en Ontwerpen Documentnummer: 33856351 Eigenaar: OO/EO/GGD Revisienummer:

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Smart Forward. Slimme oost-westverbinding Noordoost-Brabant

Smart Forward. Slimme oost-westverbinding Noordoost-Brabant Smart Forward Slimme oost-westverbinding Noordoost-Brabant Inhoud Probleem en vraagstelling Onderzoeksmethodiek Resultaten stakeholdersanalyse Resultaten mobiliteitsscenario s Integrale analyse Conclusies

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

Vergelijking tussen Randweg en Alternatief plan

Vergelijking tussen Randweg en Alternatief plan Vergelijking tussen Randweg en Alternatief plan Randweg (alt 2 var 3) Opgenomen in SSK Alternatief Plan randweg? A2 op- en afritten ja ja ja verbreden Extra opstelstroken op ja ja ja N275 Fietsbrug bij

Nadere informatie

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 19 mei 2016 Inhoud 1. Korte terugblik De aanleiding (probleem-en doelstelling) Fasering en procedure De NRD en de alternatieven 2. Integrale afweging

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland

Milieudienst West-Holland Milieudienst West-Holland Project Onderwerp Geluidcontouren gebiedsvisie Willem Alexanderlaan Gemeente Leiderdorp Datum vraag 29 september Datum 13 oktober 2011 Contactpersoon Merijn Vroonhof gemeente

Nadere informatie

Milieu vriendelijk Verkeer vriendelijk Practisch uitvoerbaar. Oplossing voor Knooppunt Hoevelaken. Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Milieu vriendelijk Verkeer vriendelijk Practisch uitvoerbaar. Oplossing voor Knooppunt Hoevelaken. Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar Milieu vriendelijk Verkeer vriendelijk Practisch uitvoerbaar Oplossing voor Knooppunt Hoevelaken Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar De e stichting vraagt College, de d Raad en RWS Aandacht en actie

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Informatiebijeenkomst Inhoud De MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda Drie alternatieven Voorlopig voorkeursalternatief Resultaten onderzoek

Nadere informatie

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Op 13 januari 2014 heeft er een meedenkbijeenkomst plaatsgevonden van het project planstudie Ring

Nadere informatie

Addendum. Inleiding Toetsingskader plansituatie

Addendum. Inleiding Toetsingskader plansituatie Addendum nummer 1 datum 19 september 2014 aan Gemeente Nieuwkoop van M.J. Reinders kopie R.H. van Trigt project Bestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en landgoed (voorheen Langeraar-Oost) projectnummer

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ons kenmerk Bijlage(n) Maastricht Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder voor de woning aan de Dorperdijk 19 te Horst aan de Maas ten behoeve van

Nadere informatie