Inkomstenbelasting 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomstenbelasting 2009"

Transcriptie

1 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane reserves - Gemengde kosten Berekening van de winst uit onderneming - Toelichting van termen 2 Belastbaar loon - Toelichting van termen Box 2 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Box 3 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Feitelijke berekening Inkomstenbelasting

2 Inleiding De inkomstenbelasting is een aanslagbelasting, wat betekent dat de aanslag door de inspecteur van de Belastingdienst wordt opgelegd. Op de website van de Belastingdienst kunt je het volgende lezen: Als u in Nederland woont, betaalt u belasting over uw inkomsten. Ook als u in het buitenland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u belasting moet betalen. Hoeveel belasting u precies moet betalen, hangt af van uw situatie. Hebt u bijvoorbeeld naast uw loon nog andere inkomsten? Of hebt u recht op aftrekposten? U vermeldt dit allemaal in uw jaarlijkse aangifte. Hoe u aangifte doet en wat er vervolgens met die aangifte gebeurt, leest u in dit site-onderdeel. Aangifte In veel gevallen ontvangt u automatisch bericht van ons dat u aangifte moet doen. Maar ook als u geen bericht ontvangt, kan het zijn dat u aangifte moet doen. Aanslag Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u van ons bericht hoeveel belasting u moet betalen. Het kan ook zijn dat u geld terugkrijgt. Dat bericht heet een aanslag. Bezwaren en klachten Als u het niet eens bent met een aanslag, kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt ook een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Betalen of terugkrijgen Afhankelijk van uw situatie moet u belasting betalen of krijgt u geld terug. Als u al van tevoren weet dat u geld zult terugkrijgen, kunt u vragen om een voorlopige teruggaaf. Bron: Belastingdienst Er zijn verschillende vormen van voorheffingen namelijk: loonbelasting/premies volksverzekeringen dividendbelasting en kansspelbelasting voorlopige aanslag(en). Inkomstenbelasting geldt voor natuurlijke personen, te onderscheiden in Nederlanders en buitenlanders die hier een bepaald inkomen hebben. Het belastbaar inkomen kent verschillende bestanddelen: belastbaar inkomen uit werk en eigen woning belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (vóór vermindering persoonsgebonden aftrek) persoonsgebonden aftrek belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Het uitgangspunt is dat iedereen in principe wordt belast naar zijn/haar eigen inkomen.

3 De grote uitzondering hierop is dat gehuwden (en dat geldt ook voor geregistreerd partnerschap en fiscale partners) die duurzaam samenleven de genoemde bestanddelen aan beide partners toe kunnen rekenen in een door hen zelf te bepalen verhouding. Beide partners blijven echter wel elk voor een evenredig deel aansprakelijk voor de verschuldigde belasting. Voor minderjarigen (< 18jaar) geldt dat de bestanddelen worden toegerekend aan de ouder die gezag over het kind uitoefent. De bestanddelen staan centraal in het Raamwerk Inkomstenbelasting. Wij kennen de bestanddelen toe aan boxen.

4 Algemene opzet Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning. Hierover IB/premies volksverzekeringen volgens progressief tarief. Af: te verrekenen belastingkorting verlies aanmerkelijk belang. - IB Box 1 Box 2 :Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Belasting box 2 25% IB Box Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (fictief rendement 4%) Hierover betaal je IB volgens een vast tarief van 30% IB Box Gecombineerde inkomensheffing Af: Te conserveren inkomen - Af: Gecombineerde heffingskorting - Verschuldigde inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen

5 Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning Belastbare winst uit onderneming 1 Belastbaar loon 2 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 3 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen 4 Belastbare inkomsten uit eigen woning 5 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening 6 Negatieve persoonsgebonden aftrekposten 7 +/+ Af: Uitgaven voor inkomensvoorziening 8 -/- Af: Persoonsgebonden aftrek 9 -/- Inkomen uit werk en woning Af: Te verrekenen verliezen uit werk en woning 10 -/- Belastbaar inkomen uit werk en woning (Belast tegen progressief schijventarief)

6 1. Belastbare winst uit onderneming Algemene berekening: Gezamenlijke winst(en) uit onderneming van belastingplichtige als ondernemer Gezamenlijke winst(en) uit onderneming van belastingplichtige als medegerechtigde Gezamenlijke voordelen uit schuldvordering van belastingplichtige als ondernemer.. Af: Zelfstandigenaftrek S & O aftrek Meewerkaftrek Stakingsaftrek Totale ondernemersaftrek - Belaste winst uit onderneming Toelichting van termen Er moet sprake zijn van een onderneming, dat wil zeggen een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal welke deelneemt aan het economisch verkeer met winstoogmerk. De onderneming mag geen rechtspersoon zijn en er is dan meestal sprake van eenmanszaken/openbare vennootschap/commanditaire vennootschap/maatschap. (In het geval van rechtspersoonlijkheid moet vennootschapsbelasting worden betaald.) Elke beherend vennoot van een openbare of commanditaire vennootschap is fiscaal gezien een zelfstandig ondernemer. Er moet sprake zijn van een echte ondernemer: hij/zij die als zodanig naar buiten treedt (iemand die inkoopt/verkoopt/personeel aanneemt/ontslaat etc.). Ook zelfstandig uitgeoefende beroepen zijn gelijkgesteld met onderneming (bijvoorbeeld: advocaat/commissionair/makelaar/pianostemmer/huisarts etc.). Medegerechtigden, ook wel winstgenieters, zijn vennoten en stille maten in maatschap of commanditaire vennoten. Voor schuldeisers die schuldvordering hebben op ondernemer geldt dat de vergoeding meer dan 50% afhankelijk moet zijn van de winst. In dat geval is de volledige vergoeding (ook rente) winst uit onderneming. De winstbepaling moet plaatsvinden volgens het nominalisme (euro = euroleer): De kostprijs van de verkopen en de kosten van gebruikte DPM moeten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs. In geen geval mogen de kosten zijn gebaseerd op vervangingswaarden. Bij de bepaling van de jaarwinst is van belang de vraag of bepaalde bezittingen/schulden tot de onderneming of juist tot het privévermogen behoren!

7 Soorten vermogen - Verplicht ondernemingsvermogen: Bezittingen/schulden die zonder meer tot de zaak behoren en op de balans dienen te worden geactiveerd/gepassiveerd. Bijvoorbeeld: machines, bedrijfsgebouw, voorraden, debiteuren, crediteuren, inventaris, vrachtauto, eigen vermogen, bank. Alle kosten (bijvoorbeeld de afschrijving) mogen ten laste van de winst worden gebracht. Eventuele voordelen echter, zoals stakingswinst, behoren tot de winst en zijn belast. - Verplicht privévermogen: Bezittingen en schulden van de ondernemer en zijn gezin (bijvoorbeeld vrijstaande woning, sieraden, tv, tuinmeubels en kleding) zijn persoonlijk en mogen dus niet op de balans staan. De kosten hiervan mogen niet ten laste van de onderneming worden gebracht. Eventuele voordelen hierbij (stijging waarde woning) vormen geen winst en zijn dus onbelast. - Keuzevermogen: Bezittingen/schulden met een gemengd karakter (deels zakelijk, deels privé). Hier kan de ondernemer (voor hele ondernemingsperiode) kiezen; als voorbeeld mogelijkheden in het geval van een bedrijfspand met bovenwoning en een bestelauto. Stel: bedrijfspand met bovenwoning beschouwen als zakelijk. Gevolgen: alle kosten zijn aftrekbaar. Echter, voor privégebruik dient nu aan het einde van het boekjaar een fiscale bijtelling bij de winst plaats te vinden (forfait privégebruik ondernemingswoning) en een waardestijging van het hele pand is fiscaal gezien winst. Stel: bedrijfspand met bovenwoning beschouwen als privé. Gevolgen: niet op de balans. Onderneming kan huurprijs (4%) als kosten aftrekken, waardestijging is onbelast. Stel: (bestel)auto beschouwen als zakelijk. Gevolgen: alle kosten aftrekbaar! Echter, voor privégebruik dient aan het einde van het boekjaar een fiscale bijtelling bij de winst plaats te vinden. Deze is automatisch gebaseerd op ten minste 500 km, tenzij de ondernemer een voorgeschreven rittenadministratie bijhoudt (dan eventueel minder bijtelling). Op basis van deze privékilometers vindt een bijtelling bij de winst plaats van 14%, of 20%, of 25% van de catalogusprijs (incl. OB/BPM). Stel: (bestel)auto beschouwen als privé. Gevolgen: dan niet op balans. Ondernemer mag 0,19 per km als kosten aftrekken voor zakelijk gebruik van privéauto.

8 Fiscaal toegestane reserves (eigenlijk voorzieningen) - Kostenegalisatiereserve: jaarlijks ten laste van resultaat kosten boeken, om toekomstige betaling of verplichting te kunnen nakomen. Bij betaling of nakoming van verplichting in de toekomst mogen de kosten dan niet meer ten laste van het resultaat worden geboekt. Voorbeelden: onderhouds-/pensioen-vut/-revisievoorziening - Herinvesteringsreserve (vervangingsreserve): De winst behaald bij de verkoop van een productiemiddel blijft onbelast en wordt geboekt op een Herinvesteringsreserve. Voorwaarde is wel dat de ondernemer het verkochte productiemiddel binnen 4 jaar vervangt door een ander soortgelijk productiemiddel. Bij deze vervanging wordt de gevormde reserve in mindering gebracht op de nieuwprijs van dat vervangende productiemiddel. Er kan dan dus minder op worden afgeschreven (minder kosten worden geboekt: inhaaleffect!) De boekwaarde van het nieuwe productiemiddel mag nooit lager zijn dan die van het verkochte. Het niet gebruikte deel van de herinvesteringsreserve dient aan de winst te worden toegevoegd. - Oudedagsreserve (FOR): Oudedagsreserve De oudedagsreserve is een bepaald bedrag dat u opzij mag zetten om te sparen voor uw oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoeft u voorlopig geen belasting te betalen: u krijgt daarvoor uitstel van betaling. Maar met de oudedagsreserve alleen hebt u nog geen oudedagsvoorziening. Hoe wordt uw oudedagsreserve opgebouwd? U bouwt uw oudedagsreserve op door jaarlijks een bedrag aan uw oudedagsreserve toe te voegen. U bent hiertoe niet verplicht. De oudedagsreserve wordt altijd voor u persoonlijk opgebouwd. Dit betekent dat u en uw partner ieder afzonderlijk een oudedagsreserve kunnen opbouwen. U moet dan wel beiden door ons als ondernemer worden beschouwd en aan het urencriterium voldoen. De stand van de opgebouwde oudedagsreserve moet u vermelden op de balans in de jaarstukken van uw onderneming. Bent u ondernemer van meerdere ondernemingen? Dan kunt u de opgebouwde oudedagsreserve verdelen over de balansen van al uw ondernemingen. Bron: Belastingdienst De ondernemer mag dus onder voorwaarden sparen voor de oude dag. Het gespaarde bedrag mag ten laste van de winst worden gebracht (dus minder belasting). Voorwaarden: o moet voldoen aan urencriterium o bij aanvang kalenderjaar <65 jaar o de jaarlijkse toevoeging aan de FOR bedraagt het laagste van twee bedragen, namelijk 12% van de jaarwinst of ,-, maar mag verder niet groter zijn dan het eigen vermogen van de onderneming per 31/12 in dat jaar. NB: Afnames van de FOR verhogen de winst! - Terugkeerreserve: Maakt geruisloze omzetting van BV-onderneming naar IB-onderneming mogelijk. Bedraagt 50% afschrijvingsbeperkingvoordeel minus 65% van reserves. Let op: Afschrijvingsbeperking : o Goodwill 10%, overige bedrijfsmiddelen 20%

9 o o Bij gebouwen kun je slechts afschrijven tot bodemwaarde De bodemwaarde bedraagt 50% van de WOZ-waarde excl. ondergrond. Objectieve vrijstellingen, winst is onbelast indien verkregen uit: bosbedrijf (in stand houden) waardeverandering landbouwgrond, anders dan door bedrijfsuitoefening en bestemmingswijziging kwijtscheldingswinst: aan de ondernemer kwijtgescholden schulden zijn onbelast voor zover deze de som van het verlies uit werk en woning van dat jaar plus de te compenseren verliezen uit het verleden, overtreffen.

10 Gemengde kosten Beperkte aftrek gemengde kosten (Oortkosten): Algemeen geldt dat slechts 73,5% van deze kosten aftrekbaar is. - voedsel, bijvoorbeeld zakendiners, drank, genotmiddelen - representatie, bijvoorbeeld relatiegeschenken, feesten, recepties - congressen, symposia, studiereizen etc. van korte duur (vakcursussen/opleidingen zijn volledig aftrekbaar) Alternatief: de eerste 4.200,- niet aftrekbaar, daarboven alles voor 100%. Géén aftrek voor: - (representatieve) vaartuigen - geldboetes - kosten van criminele activiteiten (belast naar bruto-omzet). Aftrekbaarheid gemengde kosten voor de ondernemer of leden van diens huishouding: Niet aftrekbaar: - werkruimte, behalve als 90% van inkomen/winst vanuit werkruimte wordt verworven, want dan 100% aftrekbaar - telefoonabonnement - algemene literatuur - kleding, behalve bedrijfskleding (logo) - persoonlijke verzorging - aktetassen. Beperkt aftrekbaar: - verhuiskosten - huisvestingskosten buiten woonplaats 2 jaar - zakelijk gebruik privéauto (zie boven) - auto van de zaak voor privé (zie boven).

11 Berekening van de winst uit onderneming Deze berekening kan geschieden door bijvoorbeeld vermogensvergelijking. Dit is de berekening van de winst over een bepaalde periode door vanuit de balans het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind en het eigen vermogen aan het begin van de periode op te maken. Eind (eigen) vermogen Af: Begin(eigen) vermogen -/- Vermogensaanwas Bij: Onttrekkingen + Af: Kapitaalstortingen -/- Bij: Kapitaalterugbetalingen. + Af: Investeringsaftrek/Bij: Desinvesteringsbijtelling 1 -/- / + GRONDSLAG FOR Af: Toevoeging FOR 2 -/- GRONDSLAG ONDERNEMERSAFTREK Af: Zelfstandigenaftrek 3 S & O-aftrek 4 Meewerkaftrek 5 Stakingsvrijstelling 6 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 7 + Ondernemersaftrek -/- GRONDSLAG MKB-WINSTVRIJSTELLING Af: MKB-winstvrijstelling 10% 7 -/- Winst uit onderneming.

12 Toelichting van termen: Onttrekkingen: uitgaven die geen zakelijk karakter hebben (privéuitgaven). Bijvoorbeeld: - door onderneming betaalde aanslag IB - uitgaven voor huishouding - goederen uit de zaak voor privé (waardering tegen verkoopprijs incl. OB. als omzet hieronder lijdt, ander inkoopprijs incl. OB). Kapitaalstortingen: toevoegingen aan het eigen vermogen anders dan door winst, bijvoorbeeld geld uit een erfenis in de zaak storten of prijs uit loterij. Kapitaalterugbetalingen: afname van het eigen vermogen anders dan door verlies. Deel van eigen vermogen aan de zaak onttrekken. 1. Investeringsaftrek Een deel van investeringsbedrag mag ten laste van de winst worden gebracht. Uitsluitend op verzoek van de winstgenieter - Kleinschaligheidsaftrek: voor alle winstgenieters per jaar tussen de 2.100,- en ,- geïnvesteerd. Aftrek bedraagt % van geïnvesteerd bedrag. - Energie-investeringsaftrek: alleen voor ondernemers. Investering in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die doelmatig gebruik van energie mogelijk maken. 44% van bedrag energie-investeringen tussen 2.100,- en ,-. - Milieu-investeringsaftrek: alleen voor ondernemers. Investeringen boven 2.100,- in aangewezen, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, die milieu beschermen. (15%/30%/40%/50%/60%) van investering aftrekbaar.) Uitgezonderd van investeringsaftrek zijn: - bedrijfsmiddelen die per stuk < 450,- excl. btw kosten - totale investeringen in één jaar < 2.200,- - bedrijfsmiddelen voor bosbedrijf - (onder)grond - woonhuizen/woonschepen - personenauto s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer - vaartuigen voor representatieve doelen - effecten/vorderingen/goodwill/quota/vergunningen/concessies/ontheffingen - dieren. Desinvesteringsbijtelling: Indien bedrijfsmiddelen, waarvoor investeringsaftrek is genoten in het verleden, binnen 5 jaar na aanschaf worden vervreemd. De bijtelling wordt berekend door de opbrengst bij verkoop te vermenigvuldigen met het percentage investeringsaftrek dat toentertijd werd ontvangen. 2. Oudedagsreserve (FOR), eerder behandeld bij Fiscaal toegestane reserves.

13 3. Zelfstandigenaftrek Voorwaarden: - ten minste 1225 uur per kalenderjaar ondernemer - >50% van arbeidstijd besteden aan onderneming(en) - op 1 januari nog geen 65 jaar De zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de gezamenlijke winst (zie tabel zelfstandigenaftrek). Als de ondernemer in een of meer van de 5 afgelopen kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek heeft genoten, kan hij/zij nog een startersaftrek krijgen van 2.070,-. 4. Speur- en ontwikkelingswerk, S & O-aftrek Maximaal bedrag: ,- Voorwaarden: - ten minste 500 uur per kalenderjaar besteden aan speur- en ontwikkelingswerk - beschikken over S & O-verklaring - voldoen aan administratieve S & O-verplichtingen - RA- of AA-accountantsverklaring. Ook hier kan aanvullend nog startersaftrek worden verkregen, namelijk 5.904,-. 5. Meewerkaftrek Voorwaarde: voor meewerkende partner in de onderneming, die géén beloning ontvangt. Aftrek is bepaald percentage van de winst, afhankelijk van aantal gewerkte uren. NB. Als gekozen wordt voor beloning van de meewerkende partner, dan mag die alleen ten laste van de winst worden gebracht als deze ten minste 5.000,- bedraagt. De meewerkaftrek komt dan natuurlijk te vervallen. 6. Stakingsvrijstelling Als de ondernemer zijn onderneming(en) geheel staakt (stopt), moet met de fiscus worden (eind)afgerekend. Als de onderneming(en) meer waard blijkt/blijken te zijn dan het eigen vermogen op de ondernemingsbalans, dan is er sprake van winst waarover nog geen belasting is betaald (stakingswinst). De stakingsvrijstelling bedraagt 3.630,-; de stakingswinst minus de aftrek kan nooit lager dan 0,- zijn. NB. Let bij het bepalen van de stakingswinst op de aanwezigheid van fiscale reserves en desinvesteringsbijtelling! Ze verhogen de stakingswinst. 7. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid Deze aftrek geldt voor ondernemers die nog geen 65 jaar zijn en die in een of meer van de afgelopen 5 jaar geen ondernemer waren en in dit jaar recht hebben op een uitkering WIA/WAO/WAZ/Wajong of periodieke uitkering ter zake van invaliditeit of ongeval. Aftrek ,-/ 8.000,-/ 4.000,- indien 0 maal of 1 maal of 2 maal toegepast. 8. MKB-winstvrijstelling Voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen en voor ondernemers die niet aan het urencriterium voldoen maar stakingsaftrek toepassen en minstens 3 van de 5 afgelopen jaren ondernemer waren. Aftrek is 10,5% van de grondslag voor MKB-winstvrijstelling. Gebroken boekjaar: Voor seizoenbedrijven. Boekjaar loopt niet parallel met kalenderjaar. Winst wordt toegerekend aan kalenderjaar waarin het boekjaar eindigt.

14 Te verrekenen (ondernemings)verliezen: Verticale verliescompensatie. Een (ondernemings)verlies in box 1 mag worden verrekend met de winst(en) uit de 3 voorafgaande jaren (carry back) en vervolgens 9 jaar in de toekomst (carry foreward). In de praktijk betekent dit dat door een verlies in dit jaar (een deel van) de betaalde IB uit het voorgaande jaar kan worden teruggekregen.

15 2. Belastbaar loon: loon verminderd met werknemersaftrek. Voor het begrip belastbaar loon kan worden verwezen naar de loonbelasting. Het daar gehanteerde begrip loon is bij de IB hetzelfde. In dit belastbaar loon is ook begrepen de bijtelling voor privégebruik auto van werkgever indien meer dan 500 km voor privé is gereden (14%, 20%, 25% van catalogusprijs eigen bijdrage). Deze bijtelling vindt altijd plaats indien geen kilometerregistratie heeft plaatsgevonden. Er zijn echter in de IB enkele toevoegingen: - fooien; voor het werkelijke bedrag - uitkeringen in verband met gederfd of te derven loon, staken of nalaten van werkzaamheden (gouden handdruk), buitenlandse pensioenregeling. Werknemersaftrek: Reisaftrek: voor woon-werkverkeer met openbaar vervoer enkele reisafstand > 10 km - voor dagen per week waarop gereisd wordt - openbaarvervoerverklaring - aftrek volgens tabel. NB. Werkgever mag openbaar vervoer ook volledig belastingvrij vergoeden, dan natuurlijk geen reisaftrek meer toegestaan. Eventueel ontvangen (kleine) vergoedingen van de werkgever moeten in mindering worden gebracht op de aftrek. 3. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Dit betreft inkomsten uit werk dat niet onder loonbelasting of winst uit onderneming valt. Te denken valt aan: - auteursrecht/octrooirecht - lezingen - freelance-werk - incidentele adviezen - politieke functie - ter beschikking stellen van vermogen aan eigen onderneming of werkzaamheid alleen voor verbonden personen, bijvoorbeeld rentevergoeding/huuropbrengst over het beschikbaar gestelde) - ter beschikking stellen van vermogen aan vennootschap waarin belastingplichtige of hieraan verbonden persoon een aanmerkelijk belang (>5% aandelenbezit) heeft. 4. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen Aangewezen uitkeringen zijn uitkeringen ter vervanging van gederfde of te derven periodieke uitgaven, bijvoorbeeld: - lijfrentetermijnen indien eerdere premies aftrekbaar in box 1 - bepaalde uitkeringen voortvloeiend uit verplichte (bedrijfs)pensioenfondsen - publiekrechtelijke uitkeringen zoals rijksbijdrage woningbezit (premiewoning) - echtscheidings-/alimentatie-uitkeringen o voortvloeiend uit familierecht o niet uit rechte lijn/tweede graad zijlijn

16 o kinderalimentatie vrij/onbelast - uitkeringen gedaan uit vrijgevigheid door rechtspersonen - vrijwillige uitkeringen uit familiefonds. Eventuele kosten gemaakt met de verwerving/inning/behoud van deze periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn aftrekbaar (bijvoorbeeld advocaat-/proces-/incassokosten), aanvraagkosten niet (kosten in verband met bron van inkomen). 5. Belastbaar inkomen uit eigen woning Hier in box 1 gaat het alléén om de hoofdwoning/woonboot waar de belastingplichtige zijn hoofdverblijf heeft. Een tweede (vakantie)woning/verhuurde woning is belast in box 3. Bepaling inkomsten uit eigen woning: Voordelen uit eigen woning: Eigen woning forfait (tabel = % van eigen woningwaarde)* Inkomsten uit tijdelijke verhuur (bij volledige tijdelijke verhuur is slechts 75% van de huur belast) (kamerverhuur is belastingvrij tot 4.144,-) Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning (het meerdere boven de vroeger gestorte premies) Is uitkering niet hoger dan ,- bij 20 jaars premie, of ,- bij ten minste 15 jaar premie betaald, dan onbelast Af: rente (max. 30 jaar) en kosten (hyp.) geldlening Periodieke betalingen (erfpacht/opstal/beklemming) Rente van schulden ter afkoop van bovengenoemde rechten Belastbaar inkomen uit eigen woning + -/- *Indien de aftrekbare kosten (bijvoorbeeld de hypotheekrente) lager zijn dan het eigen woning forfait, dan bedraagt het belastbare inkomen uit eigen woning 0,-. Hypotheekrente is alleen aftrekbaar indien de hypothecaire lening is bestemd voor het verkrijgen van de eigen woning, voor het onderhoud en aanpassing/verbetering hiervan en voor de tuinaanleg/verbetering. De rente die op de tweede hypotheek (overwaarde woning) wordt betaald of voor de aanschaf van een auto is niet aftrekbaar! Ook de rente op geldleningen tussen fiscale partners is niet aftrekbaar! Bijleenregeling Als u uw eigen woning verkoopt en een andere woning koopt, kan dat gevolgen hebben voor uw (hypotheek)renteaftrek. Meestal is de schuld voor de oude woning lager dan de verkoopopbrengst: de woning heeft dan overwaarde. U mag alleen rente aftrekken over een lening voor het deel van de aankoopprijs van de nieuwe woning dat hoger is dan de overwaarde van de oude woning. Bron: Belastingdienst

17 6. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn teruggaven van uitgaven voor inkomensvoorzieningen, bijvoorbeeld afkoopsommen van lijfrenten. Deze negatieve uitgaven worden aangemerkt als inkomen in box 1. Voorbeelden: - teruggave van uitgaven voor inkomensvoorzieningen - afgetrokken uitgaven voor inkomensvoorzieningen plus daarover behaald rendement wegens besmette handeling - afgetrokken premies beroepspensioenregeling plus daarover behaald rendement wegens besmette handeling - afgetrokken uitgaven voor inkomensvoorziening en premies beroepspensioenregeling plus daarover behaald rendement bij emigratie Besmet is in strijd met (de geest van) de wet of met de voorwaarden van een verplichting zoals een lijfrentepremieaftrek. Besmette relaties duidt op verplichtingen aangegaan tussen - belastingplichtige en personen die tot zijn/haar huishouden behoren - bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. 7. Negatieve persoonsgebonden uitgaven Door de belastingplichtige ontvangen bedragen als teruggave van betalingen die eerder zijn afgetrokken als persoonsgebonden aftrek. (Gedeeltelijke) terugontvangen: - uitgaven voor onderhoudsverplichtingen - scholingsuitgaven - buitengewone uitgaven. 8. Uitgaven voor inkomensvoorziening - premies voor lijfrenten ter compensatie van pensioentekort: o (tijdelijke) oudedagslijfrente o nabestaandenlijfrente o overbruggingslijfrente - premies voor lijfrenten waarvan de termijnen toekomen aan meerderjarige invalide (klein)kinderen - premies voor periodieke uitkeringen en verstrekkingen inzake invaliditeit/ziekte/ongeval. Toegestane lijfrenten pensioentekort: - oudedagslijfrente voor belastingplichtige zelf met levenslange premie - nabestaandenlijfrente die direct ingaat bij overlijden belastingplichtige of (ex-)partner - overbruggingslijfrente die eindigt uiterlijk in jaar waarin belastingplichtige 65 jaar wordt - tijdelijke oudedagslijfrente met minimale looptijd van 5 jaar na pensionering. Voor bovenstaande lijfrenten gelden maximaal aftrekbare jaarbedragen volgens tabel.

18 9. Persoonsgebonden aftrek Deze aftrek kan niet leiden tot een negatief inkomen. Eerst vindt de aftrek plaats in box 1, dan in box 3 en als er dan nog aftrekposten zijn dan komen deze in box 2 terecht. a. Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen: - uit familierecht (alimentatie aan ex) - afkoopsommen van echtscheidingsuitkeringen - verhaalde bijstandsuitkeringen ex-echtgenoot bij belastingplichtige - voldane bedragen ter verrekening van pensioenrechten/lijfrenten/andere inkomensvoorzieningen voor ex-echtgenoot door belastingplichtige - periodieke uitkeringen en verstrekkingen in verband met levensonderhoud op grond van wettelijke verplichting (bijv. door veroorzaakt ongeval) - om dringende morele verplichting. b. Verliezen op beleggingen in durfkapitaal: - geldlening verstrekt aan beginnende ondernemer (na ) - niet eerder dan 12 maanden na verstrekking van lening tot maximaal ,- - Tante Agaath-regeling. c. Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen: Eigen, geadopteerde en pleegkinderen die jonger zijn dan 30 jaar, waarvoor geen recht bestaat op kinderbijslag of studiefinanciering en die door de belastingplichtige in belangrijke mate worden onderhouden (afhankelijk van leeftijd > 408,- per kwartaal); forfaitaire aftrek volgens tabel. d. Buitengewone uitgaven: Uitgaven als gevolg van: - ziekte/invaliditeit/bevalling - overlijden - arbeidsongeschiktheid - ouderdom - chronische ziekte - adoptie - schulden ter zake van ziekte/invaliditeit (rente). Deze kosten moeten ten laste komen van belastingplichtige en/of partner en/of kinderen. Voor aftrek geldt een inkomensdrempel (deel dat niet aftrekbaar is; zie tabel.) Drempelinkomen: inkomen van belastingplichtige (en diens echtgenoot/fiscale partner) uit box vóór aftrek van te verrekenen verliezen en persoonsgebondenaftrek. e. Weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen f. Scholingsuitgaven: - scholingsuitgaven moeten drukken op belastingplichtige en/of partner - studie uit liefhebberij is niet aftrekbaar - cursus/examengeld, boeken, afschrijving pc - drempel 500,-, maximaal aftrekbaar ,-.

19 g. Uitgaven voor monumentenpanden h. Aftrekbare giften: Bevoordeling uit vrijgevigheid (waar tegenover geen tegenprestatie staat) aan charitatieve/wetenschappelijke/politieke/levensbeschouwelijke instelling in Nederland. Schriftelijke bewijsstukken verplicht! Drempel 1% van verzamelinkomen (niet aftrekbaar). Maximaal aftrekbaar 10% van verzamelinkomen. (Periodieke giften bij notariële akte voor de tijd van minimaal 5 jaar zijn volledig aftrekbaar.) i. Uitgaven voor specifieke zorgkosten: Aftrek voor gemaakte kosten voor thuiswonende ernstig gehandicapte personen, zoals ouders, kinderen jonger dan 27 jaar, broers/zusters. De kosten moeten hoger zijn dan drempel.

20 10. Te verrekenen verliezen Voor verliezen in box 1 geldt 3 jaar carry back en maximaal 9 jaar carry forward! Een verlies uit de ene box kan niet worden gecompenseerd met positieve inkomensbestanddelen uit een andere box. Middelen van inkomens kan worden aangevraagd, indien er sterke schommelingen zijn in belastbare jaarinkomens. Middeling geschiedt door belastbare inkomens van drie aaneengesloten jaren op te tellen en hiervan het gemiddelde te berekenen. Over dit gemiddelde wordt belasting herrekend. Indien herrekende belasting over die drie jaar minstens 545,- verschilt met de geheven belasting, dan teruggave. Inkomstenbelasting over box 1 wordt geheven volgens het progressieve schijventarief (zie LB). Schijventarief tabel : 1 e schijf t/m ,- is belast met 33,5% LH 2 e schijf van t/m ,- is belast met 42% LH 3 e schijf van ,- t/m ,- is belast met 42% LB 4 e schijf elke euro boven ,- is belast met 52% LB

21 Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Er is sprake van een aanmerkelijk belang (AB) indien de belastingplichtige al dan niet samen met zijn/haar partner minimaal voor 5% direct of indirect aandeelhouder is in het geplaatste kapitaal van een nv of bv. Meesleepregeling: ook overige aandelen die AB-houder van die nv of bv bezit behoren dan tot het aanmerkelijk belang. Meetrekregeling: een aandeelhouder die minder dan 5% van de aandelen bezit van een nv of bv, maar waarvan zijn/haar bloed- of aanverwanten in de rechte lijn een AB hebben, wordt ook ABhouder. Fictief AB: in bepaalde gevallen waarbij het 5%-criterium niet meer wordt gehaald door bijvoorbeeld aandelenemissie. Belast zijn: - reguliere voordelen uit aandelen: dividend/winstbewijzen/teruggaaf van gestort kapitaal voor zover meer dan verkrijgingsprijs/natura-uitkeringen, onder aftrek van gemaakte kosten. - vervreemdingsvoordelen: winst behaald bij de verkoop van AB-aandelen, onder aftrek van gemaakte kosten (opbrengst /- gemiddelde verkrijgingsprijs). Verliezen uit AB mogen alleen worden verrekend in box 2 met positieve inkomens uit AB uit de voorafgaande 3 jaren en 9 volgende jaren. Is dit niet mogelijk, dan kan de fiscus een belastingkorting verlenen voor box 1 van 25% van het geleden verlies. Doorschuifregeling: vervreemdingsvoordelen worden doorgeschoven bij bijvoorbeeld erfrecht/huwelijksvermogensrecht. Inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 wordt belast met 25%.

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2 Leergang Hypothecaire Planning Cursusdag 2 1 Leerdoelen van vandaag 1. Inzicht krijgen in het rechtssysteem personen- en familierecht vermogensrecht goederenrecht overeenkomst 2. Werken met het NBI Programma

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2014 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd Actueel nr 8 / april 2000 Een uitgave van Der Kinderen Verzekeringen BV, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. E-mail: der.kinderen.verzekeringen@wxs.nl Lambert s

Nadere informatie

Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting

Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting Algemene informatie Wat betekent vermindering van loonbelasting? Op uw loon, uitkering of pensioen wordt loonbelasting ingehouden. Uw werkgever of

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Toelichting aangifte inkomstenbelasting/premies. volksverzekering 2013 verkorte versie 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 september 2014

Toelichting aangifte inkomstenbelasting/premies. volksverzekering 2013 verkorte versie 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 september 2014 Toelichting aangifte inkomstenbelasting/ premies volksverzekering 2013 Aruba, 1 september 2014 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Zakelijk / Ondernemers

Zakelijk / Ondernemers Eindejaartips 2012 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel 0318 507 061! Zakelijk / Ondernemers

Nadere informatie

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO: NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie