Inkomstenbelasting 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomstenbelasting 2009"

Transcriptie

1 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane reserves - Gemengde kosten Berekening van de winst uit onderneming - Toelichting van termen 2 Belastbaar loon - Toelichting van termen Box 2 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Box 3 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Feitelijke berekening Inkomstenbelasting

2 Inleiding De inkomstenbelasting is een aanslagbelasting, wat betekent dat de aanslag door de inspecteur van de Belastingdienst wordt opgelegd. Op de website van de Belastingdienst kunt je het volgende lezen: Als u in Nederland woont, betaalt u belasting over uw inkomsten. Ook als u in het buitenland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u belasting moet betalen. Hoeveel belasting u precies moet betalen, hangt af van uw situatie. Hebt u bijvoorbeeld naast uw loon nog andere inkomsten? Of hebt u recht op aftrekposten? U vermeldt dit allemaal in uw jaarlijkse aangifte. Hoe u aangifte doet en wat er vervolgens met die aangifte gebeurt, leest u in dit site-onderdeel. Aangifte In veel gevallen ontvangt u automatisch bericht van ons dat u aangifte moet doen. Maar ook als u geen bericht ontvangt, kan het zijn dat u aangifte moet doen. Aanslag Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u van ons bericht hoeveel belasting u moet betalen. Het kan ook zijn dat u geld terugkrijgt. Dat bericht heet een aanslag. Bezwaren en klachten Als u het niet eens bent met een aanslag, kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt ook een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Betalen of terugkrijgen Afhankelijk van uw situatie moet u belasting betalen of krijgt u geld terug. Als u al van tevoren weet dat u geld zult terugkrijgen, kunt u vragen om een voorlopige teruggaaf. Bron: Belastingdienst Er zijn verschillende vormen van voorheffingen namelijk: loonbelasting/premies volksverzekeringen dividendbelasting en kansspelbelasting voorlopige aanslag(en). Inkomstenbelasting geldt voor natuurlijke personen, te onderscheiden in Nederlanders en buitenlanders die hier een bepaald inkomen hebben. Het belastbaar inkomen kent verschillende bestanddelen: belastbaar inkomen uit werk en eigen woning belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (vóór vermindering persoonsgebonden aftrek) persoonsgebonden aftrek belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Het uitgangspunt is dat iedereen in principe wordt belast naar zijn/haar eigen inkomen.

3 De grote uitzondering hierop is dat gehuwden (en dat geldt ook voor geregistreerd partnerschap en fiscale partners) die duurzaam samenleven de genoemde bestanddelen aan beide partners toe kunnen rekenen in een door hen zelf te bepalen verhouding. Beide partners blijven echter wel elk voor een evenredig deel aansprakelijk voor de verschuldigde belasting. Voor minderjarigen (< 18jaar) geldt dat de bestanddelen worden toegerekend aan de ouder die gezag over het kind uitoefent. De bestanddelen staan centraal in het Raamwerk Inkomstenbelasting. Wij kennen de bestanddelen toe aan boxen.

4 Algemene opzet Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning. Hierover IB/premies volksverzekeringen volgens progressief tarief. Af: te verrekenen belastingkorting verlies aanmerkelijk belang. - IB Box 1 Box 2 :Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Belasting box 2 25% IB Box Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (fictief rendement 4%) Hierover betaal je IB volgens een vast tarief van 30% IB Box Gecombineerde inkomensheffing Af: Te conserveren inkomen - Af: Gecombineerde heffingskorting - Verschuldigde inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen

5 Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning Belastbare winst uit onderneming 1 Belastbaar loon 2 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 3 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen 4 Belastbare inkomsten uit eigen woning 5 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening 6 Negatieve persoonsgebonden aftrekposten 7 +/+ Af: Uitgaven voor inkomensvoorziening 8 -/- Af: Persoonsgebonden aftrek 9 -/- Inkomen uit werk en woning Af: Te verrekenen verliezen uit werk en woning 10 -/- Belastbaar inkomen uit werk en woning (Belast tegen progressief schijventarief)

6 1. Belastbare winst uit onderneming Algemene berekening: Gezamenlijke winst(en) uit onderneming van belastingplichtige als ondernemer Gezamenlijke winst(en) uit onderneming van belastingplichtige als medegerechtigde Gezamenlijke voordelen uit schuldvordering van belastingplichtige als ondernemer.. Af: Zelfstandigenaftrek S & O aftrek Meewerkaftrek Stakingsaftrek Totale ondernemersaftrek - Belaste winst uit onderneming Toelichting van termen Er moet sprake zijn van een onderneming, dat wil zeggen een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal welke deelneemt aan het economisch verkeer met winstoogmerk. De onderneming mag geen rechtspersoon zijn en er is dan meestal sprake van eenmanszaken/openbare vennootschap/commanditaire vennootschap/maatschap. (In het geval van rechtspersoonlijkheid moet vennootschapsbelasting worden betaald.) Elke beherend vennoot van een openbare of commanditaire vennootschap is fiscaal gezien een zelfstandig ondernemer. Er moet sprake zijn van een echte ondernemer: hij/zij die als zodanig naar buiten treedt (iemand die inkoopt/verkoopt/personeel aanneemt/ontslaat etc.). Ook zelfstandig uitgeoefende beroepen zijn gelijkgesteld met onderneming (bijvoorbeeld: advocaat/commissionair/makelaar/pianostemmer/huisarts etc.). Medegerechtigden, ook wel winstgenieters, zijn vennoten en stille maten in maatschap of commanditaire vennoten. Voor schuldeisers die schuldvordering hebben op ondernemer geldt dat de vergoeding meer dan 50% afhankelijk moet zijn van de winst. In dat geval is de volledige vergoeding (ook rente) winst uit onderneming. De winstbepaling moet plaatsvinden volgens het nominalisme (euro = euroleer): De kostprijs van de verkopen en de kosten van gebruikte DPM moeten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs. In geen geval mogen de kosten zijn gebaseerd op vervangingswaarden. Bij de bepaling van de jaarwinst is van belang de vraag of bepaalde bezittingen/schulden tot de onderneming of juist tot het privévermogen behoren!

7 Soorten vermogen - Verplicht ondernemingsvermogen: Bezittingen/schulden die zonder meer tot de zaak behoren en op de balans dienen te worden geactiveerd/gepassiveerd. Bijvoorbeeld: machines, bedrijfsgebouw, voorraden, debiteuren, crediteuren, inventaris, vrachtauto, eigen vermogen, bank. Alle kosten (bijvoorbeeld de afschrijving) mogen ten laste van de winst worden gebracht. Eventuele voordelen echter, zoals stakingswinst, behoren tot de winst en zijn belast. - Verplicht privévermogen: Bezittingen en schulden van de ondernemer en zijn gezin (bijvoorbeeld vrijstaande woning, sieraden, tv, tuinmeubels en kleding) zijn persoonlijk en mogen dus niet op de balans staan. De kosten hiervan mogen niet ten laste van de onderneming worden gebracht. Eventuele voordelen hierbij (stijging waarde woning) vormen geen winst en zijn dus onbelast. - Keuzevermogen: Bezittingen/schulden met een gemengd karakter (deels zakelijk, deels privé). Hier kan de ondernemer (voor hele ondernemingsperiode) kiezen; als voorbeeld mogelijkheden in het geval van een bedrijfspand met bovenwoning en een bestelauto. Stel: bedrijfspand met bovenwoning beschouwen als zakelijk. Gevolgen: alle kosten zijn aftrekbaar. Echter, voor privégebruik dient nu aan het einde van het boekjaar een fiscale bijtelling bij de winst plaats te vinden (forfait privégebruik ondernemingswoning) en een waardestijging van het hele pand is fiscaal gezien winst. Stel: bedrijfspand met bovenwoning beschouwen als privé. Gevolgen: niet op de balans. Onderneming kan huurprijs (4%) als kosten aftrekken, waardestijging is onbelast. Stel: (bestel)auto beschouwen als zakelijk. Gevolgen: alle kosten aftrekbaar! Echter, voor privégebruik dient aan het einde van het boekjaar een fiscale bijtelling bij de winst plaats te vinden. Deze is automatisch gebaseerd op ten minste 500 km, tenzij de ondernemer een voorgeschreven rittenadministratie bijhoudt (dan eventueel minder bijtelling). Op basis van deze privékilometers vindt een bijtelling bij de winst plaats van 14%, of 20%, of 25% van de catalogusprijs (incl. OB/BPM). Stel: (bestel)auto beschouwen als privé. Gevolgen: dan niet op balans. Ondernemer mag 0,19 per km als kosten aftrekken voor zakelijk gebruik van privéauto.

8 Fiscaal toegestane reserves (eigenlijk voorzieningen) - Kostenegalisatiereserve: jaarlijks ten laste van resultaat kosten boeken, om toekomstige betaling of verplichting te kunnen nakomen. Bij betaling of nakoming van verplichting in de toekomst mogen de kosten dan niet meer ten laste van het resultaat worden geboekt. Voorbeelden: onderhouds-/pensioen-vut/-revisievoorziening - Herinvesteringsreserve (vervangingsreserve): De winst behaald bij de verkoop van een productiemiddel blijft onbelast en wordt geboekt op een Herinvesteringsreserve. Voorwaarde is wel dat de ondernemer het verkochte productiemiddel binnen 4 jaar vervangt door een ander soortgelijk productiemiddel. Bij deze vervanging wordt de gevormde reserve in mindering gebracht op de nieuwprijs van dat vervangende productiemiddel. Er kan dan dus minder op worden afgeschreven (minder kosten worden geboekt: inhaaleffect!) De boekwaarde van het nieuwe productiemiddel mag nooit lager zijn dan die van het verkochte. Het niet gebruikte deel van de herinvesteringsreserve dient aan de winst te worden toegevoegd. - Oudedagsreserve (FOR): Oudedagsreserve De oudedagsreserve is een bepaald bedrag dat u opzij mag zetten om te sparen voor uw oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoeft u voorlopig geen belasting te betalen: u krijgt daarvoor uitstel van betaling. Maar met de oudedagsreserve alleen hebt u nog geen oudedagsvoorziening. Hoe wordt uw oudedagsreserve opgebouwd? U bouwt uw oudedagsreserve op door jaarlijks een bedrag aan uw oudedagsreserve toe te voegen. U bent hiertoe niet verplicht. De oudedagsreserve wordt altijd voor u persoonlijk opgebouwd. Dit betekent dat u en uw partner ieder afzonderlijk een oudedagsreserve kunnen opbouwen. U moet dan wel beiden door ons als ondernemer worden beschouwd en aan het urencriterium voldoen. De stand van de opgebouwde oudedagsreserve moet u vermelden op de balans in de jaarstukken van uw onderneming. Bent u ondernemer van meerdere ondernemingen? Dan kunt u de opgebouwde oudedagsreserve verdelen over de balansen van al uw ondernemingen. Bron: Belastingdienst De ondernemer mag dus onder voorwaarden sparen voor de oude dag. Het gespaarde bedrag mag ten laste van de winst worden gebracht (dus minder belasting). Voorwaarden: o moet voldoen aan urencriterium o bij aanvang kalenderjaar <65 jaar o de jaarlijkse toevoeging aan de FOR bedraagt het laagste van twee bedragen, namelijk 12% van de jaarwinst of ,-, maar mag verder niet groter zijn dan het eigen vermogen van de onderneming per 31/12 in dat jaar. NB: Afnames van de FOR verhogen de winst! - Terugkeerreserve: Maakt geruisloze omzetting van BV-onderneming naar IB-onderneming mogelijk. Bedraagt 50% afschrijvingsbeperkingvoordeel minus 65% van reserves. Let op: Afschrijvingsbeperking : o Goodwill 10%, overige bedrijfsmiddelen 20%

9 o o Bij gebouwen kun je slechts afschrijven tot bodemwaarde De bodemwaarde bedraagt 50% van de WOZ-waarde excl. ondergrond. Objectieve vrijstellingen, winst is onbelast indien verkregen uit: bosbedrijf (in stand houden) waardeverandering landbouwgrond, anders dan door bedrijfsuitoefening en bestemmingswijziging kwijtscheldingswinst: aan de ondernemer kwijtgescholden schulden zijn onbelast voor zover deze de som van het verlies uit werk en woning van dat jaar plus de te compenseren verliezen uit het verleden, overtreffen.

10 Gemengde kosten Beperkte aftrek gemengde kosten (Oortkosten): Algemeen geldt dat slechts 73,5% van deze kosten aftrekbaar is. - voedsel, bijvoorbeeld zakendiners, drank, genotmiddelen - representatie, bijvoorbeeld relatiegeschenken, feesten, recepties - congressen, symposia, studiereizen etc. van korte duur (vakcursussen/opleidingen zijn volledig aftrekbaar) Alternatief: de eerste 4.200,- niet aftrekbaar, daarboven alles voor 100%. Géén aftrek voor: - (representatieve) vaartuigen - geldboetes - kosten van criminele activiteiten (belast naar bruto-omzet). Aftrekbaarheid gemengde kosten voor de ondernemer of leden van diens huishouding: Niet aftrekbaar: - werkruimte, behalve als 90% van inkomen/winst vanuit werkruimte wordt verworven, want dan 100% aftrekbaar - telefoonabonnement - algemene literatuur - kleding, behalve bedrijfskleding (logo) - persoonlijke verzorging - aktetassen. Beperkt aftrekbaar: - verhuiskosten - huisvestingskosten buiten woonplaats 2 jaar - zakelijk gebruik privéauto (zie boven) - auto van de zaak voor privé (zie boven).

11 Berekening van de winst uit onderneming Deze berekening kan geschieden door bijvoorbeeld vermogensvergelijking. Dit is de berekening van de winst over een bepaalde periode door vanuit de balans het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind en het eigen vermogen aan het begin van de periode op te maken. Eind (eigen) vermogen Af: Begin(eigen) vermogen -/- Vermogensaanwas Bij: Onttrekkingen + Af: Kapitaalstortingen -/- Bij: Kapitaalterugbetalingen. + Af: Investeringsaftrek/Bij: Desinvesteringsbijtelling 1 -/- / + GRONDSLAG FOR Af: Toevoeging FOR 2 -/- GRONDSLAG ONDERNEMERSAFTREK Af: Zelfstandigenaftrek 3 S & O-aftrek 4 Meewerkaftrek 5 Stakingsvrijstelling 6 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 7 + Ondernemersaftrek -/- GRONDSLAG MKB-WINSTVRIJSTELLING Af: MKB-winstvrijstelling 10% 7 -/- Winst uit onderneming.

12 Toelichting van termen: Onttrekkingen: uitgaven die geen zakelijk karakter hebben (privéuitgaven). Bijvoorbeeld: - door onderneming betaalde aanslag IB - uitgaven voor huishouding - goederen uit de zaak voor privé (waardering tegen verkoopprijs incl. OB. als omzet hieronder lijdt, ander inkoopprijs incl. OB). Kapitaalstortingen: toevoegingen aan het eigen vermogen anders dan door winst, bijvoorbeeld geld uit een erfenis in de zaak storten of prijs uit loterij. Kapitaalterugbetalingen: afname van het eigen vermogen anders dan door verlies. Deel van eigen vermogen aan de zaak onttrekken. 1. Investeringsaftrek Een deel van investeringsbedrag mag ten laste van de winst worden gebracht. Uitsluitend op verzoek van de winstgenieter - Kleinschaligheidsaftrek: voor alle winstgenieters per jaar tussen de 2.100,- en ,- geïnvesteerd. Aftrek bedraagt % van geïnvesteerd bedrag. - Energie-investeringsaftrek: alleen voor ondernemers. Investering in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die doelmatig gebruik van energie mogelijk maken. 44% van bedrag energie-investeringen tussen 2.100,- en ,-. - Milieu-investeringsaftrek: alleen voor ondernemers. Investeringen boven 2.100,- in aangewezen, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, die milieu beschermen. (15%/30%/40%/50%/60%) van investering aftrekbaar.) Uitgezonderd van investeringsaftrek zijn: - bedrijfsmiddelen die per stuk < 450,- excl. btw kosten - totale investeringen in één jaar < 2.200,- - bedrijfsmiddelen voor bosbedrijf - (onder)grond - woonhuizen/woonschepen - personenauto s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer - vaartuigen voor representatieve doelen - effecten/vorderingen/goodwill/quota/vergunningen/concessies/ontheffingen - dieren. Desinvesteringsbijtelling: Indien bedrijfsmiddelen, waarvoor investeringsaftrek is genoten in het verleden, binnen 5 jaar na aanschaf worden vervreemd. De bijtelling wordt berekend door de opbrengst bij verkoop te vermenigvuldigen met het percentage investeringsaftrek dat toentertijd werd ontvangen. 2. Oudedagsreserve (FOR), eerder behandeld bij Fiscaal toegestane reserves.

13 3. Zelfstandigenaftrek Voorwaarden: - ten minste 1225 uur per kalenderjaar ondernemer - >50% van arbeidstijd besteden aan onderneming(en) - op 1 januari nog geen 65 jaar De zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de gezamenlijke winst (zie tabel zelfstandigenaftrek). Als de ondernemer in een of meer van de 5 afgelopen kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek heeft genoten, kan hij/zij nog een startersaftrek krijgen van 2.070,-. 4. Speur- en ontwikkelingswerk, S & O-aftrek Maximaal bedrag: ,- Voorwaarden: - ten minste 500 uur per kalenderjaar besteden aan speur- en ontwikkelingswerk - beschikken over S & O-verklaring - voldoen aan administratieve S & O-verplichtingen - RA- of AA-accountantsverklaring. Ook hier kan aanvullend nog startersaftrek worden verkregen, namelijk 5.904,-. 5. Meewerkaftrek Voorwaarde: voor meewerkende partner in de onderneming, die géén beloning ontvangt. Aftrek is bepaald percentage van de winst, afhankelijk van aantal gewerkte uren. NB. Als gekozen wordt voor beloning van de meewerkende partner, dan mag die alleen ten laste van de winst worden gebracht als deze ten minste 5.000,- bedraagt. De meewerkaftrek komt dan natuurlijk te vervallen. 6. Stakingsvrijstelling Als de ondernemer zijn onderneming(en) geheel staakt (stopt), moet met de fiscus worden (eind)afgerekend. Als de onderneming(en) meer waard blijkt/blijken te zijn dan het eigen vermogen op de ondernemingsbalans, dan is er sprake van winst waarover nog geen belasting is betaald (stakingswinst). De stakingsvrijstelling bedraagt 3.630,-; de stakingswinst minus de aftrek kan nooit lager dan 0,- zijn. NB. Let bij het bepalen van de stakingswinst op de aanwezigheid van fiscale reserves en desinvesteringsbijtelling! Ze verhogen de stakingswinst. 7. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid Deze aftrek geldt voor ondernemers die nog geen 65 jaar zijn en die in een of meer van de afgelopen 5 jaar geen ondernemer waren en in dit jaar recht hebben op een uitkering WIA/WAO/WAZ/Wajong of periodieke uitkering ter zake van invaliditeit of ongeval. Aftrek ,-/ 8.000,-/ 4.000,- indien 0 maal of 1 maal of 2 maal toegepast. 8. MKB-winstvrijstelling Voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen en voor ondernemers die niet aan het urencriterium voldoen maar stakingsaftrek toepassen en minstens 3 van de 5 afgelopen jaren ondernemer waren. Aftrek is 10,5% van de grondslag voor MKB-winstvrijstelling. Gebroken boekjaar: Voor seizoenbedrijven. Boekjaar loopt niet parallel met kalenderjaar. Winst wordt toegerekend aan kalenderjaar waarin het boekjaar eindigt.

14 Te verrekenen (ondernemings)verliezen: Verticale verliescompensatie. Een (ondernemings)verlies in box 1 mag worden verrekend met de winst(en) uit de 3 voorafgaande jaren (carry back) en vervolgens 9 jaar in de toekomst (carry foreward). In de praktijk betekent dit dat door een verlies in dit jaar (een deel van) de betaalde IB uit het voorgaande jaar kan worden teruggekregen.

15 2. Belastbaar loon: loon verminderd met werknemersaftrek. Voor het begrip belastbaar loon kan worden verwezen naar de loonbelasting. Het daar gehanteerde begrip loon is bij de IB hetzelfde. In dit belastbaar loon is ook begrepen de bijtelling voor privégebruik auto van werkgever indien meer dan 500 km voor privé is gereden (14%, 20%, 25% van catalogusprijs eigen bijdrage). Deze bijtelling vindt altijd plaats indien geen kilometerregistratie heeft plaatsgevonden. Er zijn echter in de IB enkele toevoegingen: - fooien; voor het werkelijke bedrag - uitkeringen in verband met gederfd of te derven loon, staken of nalaten van werkzaamheden (gouden handdruk), buitenlandse pensioenregeling. Werknemersaftrek: Reisaftrek: voor woon-werkverkeer met openbaar vervoer enkele reisafstand > 10 km - voor dagen per week waarop gereisd wordt - openbaarvervoerverklaring - aftrek volgens tabel. NB. Werkgever mag openbaar vervoer ook volledig belastingvrij vergoeden, dan natuurlijk geen reisaftrek meer toegestaan. Eventueel ontvangen (kleine) vergoedingen van de werkgever moeten in mindering worden gebracht op de aftrek. 3. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Dit betreft inkomsten uit werk dat niet onder loonbelasting of winst uit onderneming valt. Te denken valt aan: - auteursrecht/octrooirecht - lezingen - freelance-werk - incidentele adviezen - politieke functie - ter beschikking stellen van vermogen aan eigen onderneming of werkzaamheid alleen voor verbonden personen, bijvoorbeeld rentevergoeding/huuropbrengst over het beschikbaar gestelde) - ter beschikking stellen van vermogen aan vennootschap waarin belastingplichtige of hieraan verbonden persoon een aanmerkelijk belang (>5% aandelenbezit) heeft. 4. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen Aangewezen uitkeringen zijn uitkeringen ter vervanging van gederfde of te derven periodieke uitgaven, bijvoorbeeld: - lijfrentetermijnen indien eerdere premies aftrekbaar in box 1 - bepaalde uitkeringen voortvloeiend uit verplichte (bedrijfs)pensioenfondsen - publiekrechtelijke uitkeringen zoals rijksbijdrage woningbezit (premiewoning) - echtscheidings-/alimentatie-uitkeringen o voortvloeiend uit familierecht o niet uit rechte lijn/tweede graad zijlijn

16 o kinderalimentatie vrij/onbelast - uitkeringen gedaan uit vrijgevigheid door rechtspersonen - vrijwillige uitkeringen uit familiefonds. Eventuele kosten gemaakt met de verwerving/inning/behoud van deze periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn aftrekbaar (bijvoorbeeld advocaat-/proces-/incassokosten), aanvraagkosten niet (kosten in verband met bron van inkomen). 5. Belastbaar inkomen uit eigen woning Hier in box 1 gaat het alléén om de hoofdwoning/woonboot waar de belastingplichtige zijn hoofdverblijf heeft. Een tweede (vakantie)woning/verhuurde woning is belast in box 3. Bepaling inkomsten uit eigen woning: Voordelen uit eigen woning: Eigen woning forfait (tabel = % van eigen woningwaarde)* Inkomsten uit tijdelijke verhuur (bij volledige tijdelijke verhuur is slechts 75% van de huur belast) (kamerverhuur is belastingvrij tot 4.144,-) Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning (het meerdere boven de vroeger gestorte premies) Is uitkering niet hoger dan ,- bij 20 jaars premie, of ,- bij ten minste 15 jaar premie betaald, dan onbelast Af: rente (max. 30 jaar) en kosten (hyp.) geldlening Periodieke betalingen (erfpacht/opstal/beklemming) Rente van schulden ter afkoop van bovengenoemde rechten Belastbaar inkomen uit eigen woning + -/- *Indien de aftrekbare kosten (bijvoorbeeld de hypotheekrente) lager zijn dan het eigen woning forfait, dan bedraagt het belastbare inkomen uit eigen woning 0,-. Hypotheekrente is alleen aftrekbaar indien de hypothecaire lening is bestemd voor het verkrijgen van de eigen woning, voor het onderhoud en aanpassing/verbetering hiervan en voor de tuinaanleg/verbetering. De rente die op de tweede hypotheek (overwaarde woning) wordt betaald of voor de aanschaf van een auto is niet aftrekbaar! Ook de rente op geldleningen tussen fiscale partners is niet aftrekbaar! Bijleenregeling Als u uw eigen woning verkoopt en een andere woning koopt, kan dat gevolgen hebben voor uw (hypotheek)renteaftrek. Meestal is de schuld voor de oude woning lager dan de verkoopopbrengst: de woning heeft dan overwaarde. U mag alleen rente aftrekken over een lening voor het deel van de aankoopprijs van de nieuwe woning dat hoger is dan de overwaarde van de oude woning. Bron: Belastingdienst

17 6. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn teruggaven van uitgaven voor inkomensvoorzieningen, bijvoorbeeld afkoopsommen van lijfrenten. Deze negatieve uitgaven worden aangemerkt als inkomen in box 1. Voorbeelden: - teruggave van uitgaven voor inkomensvoorzieningen - afgetrokken uitgaven voor inkomensvoorzieningen plus daarover behaald rendement wegens besmette handeling - afgetrokken premies beroepspensioenregeling plus daarover behaald rendement wegens besmette handeling - afgetrokken uitgaven voor inkomensvoorziening en premies beroepspensioenregeling plus daarover behaald rendement bij emigratie Besmet is in strijd met (de geest van) de wet of met de voorwaarden van een verplichting zoals een lijfrentepremieaftrek. Besmette relaties duidt op verplichtingen aangegaan tussen - belastingplichtige en personen die tot zijn/haar huishouden behoren - bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. 7. Negatieve persoonsgebonden uitgaven Door de belastingplichtige ontvangen bedragen als teruggave van betalingen die eerder zijn afgetrokken als persoonsgebonden aftrek. (Gedeeltelijke) terugontvangen: - uitgaven voor onderhoudsverplichtingen - scholingsuitgaven - buitengewone uitgaven. 8. Uitgaven voor inkomensvoorziening - premies voor lijfrenten ter compensatie van pensioentekort: o (tijdelijke) oudedagslijfrente o nabestaandenlijfrente o overbruggingslijfrente - premies voor lijfrenten waarvan de termijnen toekomen aan meerderjarige invalide (klein)kinderen - premies voor periodieke uitkeringen en verstrekkingen inzake invaliditeit/ziekte/ongeval. Toegestane lijfrenten pensioentekort: - oudedagslijfrente voor belastingplichtige zelf met levenslange premie - nabestaandenlijfrente die direct ingaat bij overlijden belastingplichtige of (ex-)partner - overbruggingslijfrente die eindigt uiterlijk in jaar waarin belastingplichtige 65 jaar wordt - tijdelijke oudedagslijfrente met minimale looptijd van 5 jaar na pensionering. Voor bovenstaande lijfrenten gelden maximaal aftrekbare jaarbedragen volgens tabel.

18 9. Persoonsgebonden aftrek Deze aftrek kan niet leiden tot een negatief inkomen. Eerst vindt de aftrek plaats in box 1, dan in box 3 en als er dan nog aftrekposten zijn dan komen deze in box 2 terecht. a. Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen: - uit familierecht (alimentatie aan ex) - afkoopsommen van echtscheidingsuitkeringen - verhaalde bijstandsuitkeringen ex-echtgenoot bij belastingplichtige - voldane bedragen ter verrekening van pensioenrechten/lijfrenten/andere inkomensvoorzieningen voor ex-echtgenoot door belastingplichtige - periodieke uitkeringen en verstrekkingen in verband met levensonderhoud op grond van wettelijke verplichting (bijv. door veroorzaakt ongeval) - om dringende morele verplichting. b. Verliezen op beleggingen in durfkapitaal: - geldlening verstrekt aan beginnende ondernemer (na ) - niet eerder dan 12 maanden na verstrekking van lening tot maximaal ,- - Tante Agaath-regeling. c. Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen: Eigen, geadopteerde en pleegkinderen die jonger zijn dan 30 jaar, waarvoor geen recht bestaat op kinderbijslag of studiefinanciering en die door de belastingplichtige in belangrijke mate worden onderhouden (afhankelijk van leeftijd > 408,- per kwartaal); forfaitaire aftrek volgens tabel. d. Buitengewone uitgaven: Uitgaven als gevolg van: - ziekte/invaliditeit/bevalling - overlijden - arbeidsongeschiktheid - ouderdom - chronische ziekte - adoptie - schulden ter zake van ziekte/invaliditeit (rente). Deze kosten moeten ten laste komen van belastingplichtige en/of partner en/of kinderen. Voor aftrek geldt een inkomensdrempel (deel dat niet aftrekbaar is; zie tabel.) Drempelinkomen: inkomen van belastingplichtige (en diens echtgenoot/fiscale partner) uit box vóór aftrek van te verrekenen verliezen en persoonsgebondenaftrek. e. Weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen f. Scholingsuitgaven: - scholingsuitgaven moeten drukken op belastingplichtige en/of partner - studie uit liefhebberij is niet aftrekbaar - cursus/examengeld, boeken, afschrijving pc - drempel 500,-, maximaal aftrekbaar ,-.

19 g. Uitgaven voor monumentenpanden h. Aftrekbare giften: Bevoordeling uit vrijgevigheid (waar tegenover geen tegenprestatie staat) aan charitatieve/wetenschappelijke/politieke/levensbeschouwelijke instelling in Nederland. Schriftelijke bewijsstukken verplicht! Drempel 1% van verzamelinkomen (niet aftrekbaar). Maximaal aftrekbaar 10% van verzamelinkomen. (Periodieke giften bij notariële akte voor de tijd van minimaal 5 jaar zijn volledig aftrekbaar.) i. Uitgaven voor specifieke zorgkosten: Aftrek voor gemaakte kosten voor thuiswonende ernstig gehandicapte personen, zoals ouders, kinderen jonger dan 27 jaar, broers/zusters. De kosten moeten hoger zijn dan drempel.

20 10. Te verrekenen verliezen Voor verliezen in box 1 geldt 3 jaar carry back en maximaal 9 jaar carry forward! Een verlies uit de ene box kan niet worden gecompenseerd met positieve inkomensbestanddelen uit een andere box. Middelen van inkomens kan worden aangevraagd, indien er sterke schommelingen zijn in belastbare jaarinkomens. Middeling geschiedt door belastbare inkomens van drie aaneengesloten jaren op te tellen en hiervan het gemiddelde te berekenen. Over dit gemiddelde wordt belasting herrekend. Indien herrekende belasting over die drie jaar minstens 545,- verschilt met de geheven belasting, dan teruggave. Inkomstenbelasting over box 1 wordt geheven volgens het progressieve schijventarief (zie LB). Schijventarief tabel : 1 e schijf t/m ,- is belast met 33,5% LH 2 e schijf van t/m ,- is belast met 42% LH 3 e schijf van ,- t/m ,- is belast met 42% LB 4 e schijf elke euro boven ,- is belast met 52% LB

21 Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Er is sprake van een aanmerkelijk belang (AB) indien de belastingplichtige al dan niet samen met zijn/haar partner minimaal voor 5% direct of indirect aandeelhouder is in het geplaatste kapitaal van een nv of bv. Meesleepregeling: ook overige aandelen die AB-houder van die nv of bv bezit behoren dan tot het aanmerkelijk belang. Meetrekregeling: een aandeelhouder die minder dan 5% van de aandelen bezit van een nv of bv, maar waarvan zijn/haar bloed- of aanverwanten in de rechte lijn een AB hebben, wordt ook ABhouder. Fictief AB: in bepaalde gevallen waarbij het 5%-criterium niet meer wordt gehaald door bijvoorbeeld aandelenemissie. Belast zijn: - reguliere voordelen uit aandelen: dividend/winstbewijzen/teruggaaf van gestort kapitaal voor zover meer dan verkrijgingsprijs/natura-uitkeringen, onder aftrek van gemaakte kosten. - vervreemdingsvoordelen: winst behaald bij de verkoop van AB-aandelen, onder aftrek van gemaakte kosten (opbrengst /- gemiddelde verkrijgingsprijs). Verliezen uit AB mogen alleen worden verrekend in box 2 met positieve inkomens uit AB uit de voorafgaande 3 jaren en 9 volgende jaren. Is dit niet mogelijk, dan kan de fiscus een belastingkorting verlenen voor box 1 van 25% van het geleden verlies. Doorschuifregeling: vervreemdingsvoordelen worden doorgeschoven bij bijvoorbeeld erfrecht/huwelijksvermogensrecht. Inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 wordt belast met 25%.

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

D e fiscale inflatiecorrectie

D e fiscale inflatiecorrectie Jaargang 10, nummer 1, mei 2007 I nhoud Wijzigingen inkomstenbelastingen 2007 1 Extra controle op bijleenregeling 2 Wijziging vennootschapsbelasting 2006 3 Heffings en invorderingsrente 4 Samenwerking

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Op dinsdag 12 december 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2007 en het wetsvoorstel Paarse Krokodil. In dit persbericht

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.1 Definitielijst versie bd-6.0.5 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2003-274 17 december 2003 Den Haag, Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 1 Inkomstenbelasting 2004 4 1.1. Tarieven

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 5.0. Definitielijst versie 5.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 5.0. Definitielijst versie 5.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 5.0 Definitielijst versie 5.0 Inleiding De belastingdienst taxonomie bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst taxonomie s.pdf'.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009 Op dinsdag 16 december 2008 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2009 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009.

Nadere informatie

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL BELASTINGGIDSOPMAAT De wijzigingen per 1 januari 2009 Ieder jaar opnieuw worden er wijzigingen aangebracht in de belastingwetgeving. De cijfers worden aangepast voor de inflatie, maar de regering verzint

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Bijlage 2009 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2009 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2009 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2009) bij het rapport Alimentatienormen, versie augustus 2008, is een aantal aanpassingen

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2002) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: - de verhoging van de bijstandsnormen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1. Definitielijst versie bd-7.2.b.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1. Definitielijst versie bd-7.2.b.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1 Definitielijst versie bd-7.2.b.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum:

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum: Caribisch Nederland Belastingdienst 2010 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2003

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2003 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2002-290 Den Haag, 12 december 2002 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2003 1 Inkomstenbelasting 2003 4 1.1 Tarieven

Nadere informatie

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor Samenvatting Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011 Partijen Voor Beeld Kinderen D Voor T Voor Gebruikte gegevens Voor Loondienst Inkomen conform salarisstrook: 61.392 (inclusief vakantietoeslag, Inkomsten

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2006

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2006 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2005-148 Den Haag, 15 december 2005 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2006 Op dinsdag 13 december 2005 heeft de Eerste

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z.

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Inspectie der Belastingen Eilandgebied: AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Datum van: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2010 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Onderneming en ondernemerschap

Onderneming en ondernemerschap FFEBLR0133 Syllabus HES Rotterdam School Financial Management Onderneming en ondernemerschap Bij het beoordelen van de vraag, of er sprake is van een (objectieve) onderneming kijkt de rechter o.a. naar:

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje. Uitgave januari 2009. geldig vanaf januari 2009. Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag www.nn.

Fiscaal zakboekje. Uitgave januari 2009. geldig vanaf januari 2009. Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag www.nn. Uitgave januari 2009 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2009 Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag www.nn.nl 60-30.0902 NnL Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

Bijlage 2010 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2010 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2010 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2010) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting winst 2 programma Winstberekening Vermogensetikettering Waardering vermogensbestanddelen Beperkt aftrekbare en niet aftrekbare kosten Vrijstellingen Vermogensetikettering 1 van 2 Een

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE

Regelingen en voorzieningen CODE Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.32 Gevolgen non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001

Nadere informatie

Bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2012) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht 2012. Wet inkomstenbelasting 2001. Box 2 Box 3. Persoonsgebonden aftrek* 25% Gecombineerde heffingskorting

Cijfer- en percentageoverzicht 2012. Wet inkomstenbelasting 2001. Box 2 Box 3. Persoonsgebonden aftrek* 25% Gecombineerde heffingskorting bijlage 1 Cijfer- en percentageoverzicht 2012 In dit overzicht zijn de reëel geldende cijfers (in euro s) en percentages opgenomen per 1 januari 2012, gebaseerd op de Wet inkomstenbelasting 2001. Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008 Op dinsdag 18 december 2007 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2008 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2008.

Nadere informatie

Bijlage 2011 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2011 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2011 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2011) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting uw verzekering en de inkomstenbelasting Inleiding In deze brochure vindt u algemene fiscale informatie over uw kapitaal- of lijfrenteverzekering naar de stand van de wetgeving per 1 januari 2011. Deze

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting winst 2 programma Winstberekening Vermogensetikettering 1 van 2 Een vermogensbestanddeel kan behoren tot: Vermogensetikettering Waardering vermogensbestanddelen Verplicht privévermogen

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2005

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2005 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2004-197 Den Haag, 17 december 2004 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2005 Op dinsdag 14 december 2004 heeft de Eerste

Nadere informatie

Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2012) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2012) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ)

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) 1. Verhoging gezinsinkomen wegens algemene heffingskorting niet verdienende partner, jonger dan 65 jaar (maandbedrag) bedrag 289,00 137,25 5.

Nadere informatie

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen Inspectie der Belastingen 2008 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W.en A.V.B.Z. Eilandgebied: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

pro memorie Een overzichtelijk naslagwerk ten behoeve van de administratievoering januari 2003

pro memorie Een overzichtelijk naslagwerk ten behoeve van de administratievoering januari 2003 pro memorie januari 2003 Een overzichtelijk naslagwerk ten behoeve van de administratievoering Administraties van bedrijven en instellingen zijn per 1 januari 2003 weer geconfronteerd met nieuwe tarieven,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstenbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteiten Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling 1 Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I Inhoudsopgave Het Ondernemerszakboekje, I Deel I - Zakelijk Hoofdstuk 1 - Inkomstenbelasting ondernemers Verliesverrekening... 2 Investeringsfaciliteiten... 2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek...........................................

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 INKOMSTENBELASTING / PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 - U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of minder IB-teruggaaf... 2 - Bijtellingscategorieën auto

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen 4.28. Tarieven inkomstenbelasting per 1 januari 2006 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 2006 Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan Jonger dan 65 jaar - 17.046 belastingtarief

Nadere informatie