EMISSIES TEN GEVOLGE VAN HET STOKEN VAN BIO-OLIEN IN VERWARMINGSKETELS IN DE GLASTUINBOUW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMISSIES TEN GEVOLGE VAN HET STOKEN VAN BIO-OLIEN IN VERWARMINGSKETELS IN DE GLASTUINBOUW"

Transcriptie

1 EMISSIES TEN GEVOLGE VAN HET STOKEN VAN BIOOLIEN IN VERWARMINGSKETELS IN DE GLASTUINBOUW J.J. Erbink, R.D. Smeets KEMA Nederland B.V. P.O. Box ET ARNHEM Deze samenvatting geeft de resultaten kort weer van de emissiemetingen die in 2003 zijn gerapporteerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw en Ministerie LNV. Het betreffende rapport is getiteld Emissiemetingen bij inzet van biooliën en vetten in de glastuinbouw (KEMA rapport KPS d.d ). Deze samenvatting kan gebruikt worden om toe te voegen bij de aanvraag voor een milieuvergunning voor die bedrijven die bioolie willen stoken. 1 INTRODUCTIE De glastuinbouw in Nederland is energieintensief, goed voor zo n 10% van de aardgasconsumptie (4 miljard m 3 ). Het Glamiconvenant tussen overheid en glastuinbouwsector omvat het verhogen van het aandeel duurzame energie tot 4% van het energiegebruik in Het gebruik van bioolie in verwarmingsketels is een van de mogelijkheden om hernieuwbare energiebronnen in te zetten. Bij gascontracten met een CDS structuur is inzet van bioolie voor bepaalde tuinders aantrekkelijk voor het zogenaamde piekscheren. Bioolie kan betekenen puur plantaardige olie (PPO), maar ook gerecyclede frituurolie. In Nederland is hiervan per jaar ruwweg 120 kton beschikbaar 1. Het gebruik van deze brandstoffen (deels afvalstromen) roept echter enkele vragen op: Wanneer zijn deze brandstoffen eigenlijk aantrekkelijk om in te zetten? Welke emissies treden er dan op? Kunnen deze bioolien technisch in gezet worden in bestaande ketels? Specifiek voor de vergunningverlening is het nodig om duidelijk te hebben of ongewenste emissies optreden: het optreden van schadelijke emissies leidt mogelijk tot extra maatregelen om de betreffende emissies te beperken of kan zelfs leiden tot een nietvergunbare situatie. Om deze vragen te beantwoorden zijn praktijkmetingen aan de emissies van met bioolie gestookte verwarmingsinstallaties uitgevoerd in de periode van een jaar. Deze zijn vergeleken met emissies tijdens het stoken van (huisbrand of diesel) olie. Uit een uitvoerige studie naar de (economische en technische) mogelijkheden om bioolie (bij) te stoken in de glastuinbouw bleek dat de inzet van bioolie onder de huidige omstandigheden (bioolie prijsniveau, aardgascontractering en reeds bestaande technische voorzieningen) beperkt zal blijven tot een bescheiden fractie van het totaal aantal uren per jaar. 2 EMISSIEMETINGEN Het gebruik van bioolie is tamelijk onbekend in Nederland, zeker in de glastuinbouw. Om deze onbekendheid weg te nemen is besloten emissiemetingen uit te voeren voor een groot aantal componenten, bij enkele installaties in Nederland, die als representatief gezien kunnen worden. Belangrijke emissies zijn: 1 Indien 100 kton bioolie verstookt zou worden in de tuinbouw, levert dat een vermeden CO 2 emissie op van ruim ton Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan auto s (20000 km/jaar) of de CO 2 opname van ha bos (3,5 keer het bosareaal van ZuidHolland)

2 NO x, SO 2, fijn stof, CO zware metalen Dioxines PAK s and PCB s geur F and Cl. Van de meeste van deze emissies werd niet verwacht dat er problemen zouden optreden, van NO x daarentegen werden de meeste vraagpunten verwacht. Nederland heeft een relatief ingewikkelde emissieregelgeving voor NO x opgesteld, die rekening tracht te houden met allerlei type en grootte van installaties, brandstoffen, ouderdom van de installatie of moment van vergunnen. In Tabel 1 is een samenvatting gegeven van de NO x emissienormen voor ketels in de glastuinbouw. Het belangrijkste punt hierin is dat de emissienorm afhangt van de ouderdom van de ketel (of van het moment van vernieuwen van de brander(s)). Tabel 1: Emissie eisen volgens BEES A voor vloeibare brandstoffen in een ketel datum vergunningverlening emissie eis NO x mg/nm 3 BEES A Artikel nr emissie eis SO 2 mg/nm 3 bij 3 vol% O 2 BEES A Artikel nr bij 3 vol% O 2 voor (1) 16.4.b geen tot (1)(2) 12.4.a 1700 (3) 12.1.b 1888 tot (1)(2)(4) 12.4.b 1700 (3) 12.1.b tot (1) 12.4.c 1700 (3) 12.1.b op/na d 1700 (3) 12.1.b (1) Bij thermisch vermogen < 2,5 MW (bovenwaarde) geldt de NO xeis zodra na 30 april 1998 de branders worden vervangen (art. 48b.b). (2) Bij brandervervanging kan een strengere NO xeis gesteld worden t/m 200 mg/m3 voor andere vloeibare brandstoffen dan zware stookolie (art b). (3) Indien zware stookolie met een zwavelgehalte van 1% of minder wordt gestookt is aan de SO 2eis voldaan (art. 33.3). (4) Bij een totaal opgesteld thermisch vermogen in de inrichting tussen 50 en 75 MW geldt een NO xeis van 450 mg/m3 (art. 48a.1.a). 3.1 De biooliën Er zijn verschillende bioolien getest om de pro s en contra s van het gebruik van deze biooliën na te gaan. Deze biooliën zijn: gerecyclede frituurvet/olie, vetzuurmengsels (residuen uit het destillatieproces van PPO), en palmolie. Tijdens enkele intensieve metingen (zie hieronder) is extra zout (chloride 100 g/ton) toegevoegd om een worstcase situatie te creëren om na te gaan of onder slechte omstandigheden emissies van dioxine of PCB zouden kunnen optreden. De biooliën zijn geanalyseerd. De resultaten van deze analyses (tabel 2) laten zien dat het werkelijk om (chemisch) schone biomassa s gaat: gehaltes aan chloor, zwavel, stikstof, vaste deeltjes, zware metalen en dergelijke zijn zonder meer laag te noemen. Het gaat hier om biooliën die onder goed gedocumenteerde omstandigheden zijn geproduceerd, zodat contaminatie met bioolievreemde partijen uitgesloten is. In de toekomst betekent dit dat mogelijk een certificaatsysteem deze garantie kan geven. 3.2 De installaties De verbrandingstesten zijn uitgevoerd bij glastuinbouwbedrijven die hiervoor hun installatie ter beschikking hadden gesteld. De installaties zijn als zodanig gebruikt, alleen de brander is vervangen

3 door een bioolie (dual fuel) brander. Vanwege de verschillende leeftijden van de ketels en de branders, en de verschillende keteltypen wordt een breder spectrum aan emissies verwacht, dan bij uitsluitend nieuwe installaties. In tabel 3 zijn de testinstallaties vermeld. Tabel 2: Analyses van de bioolien die in deze studie zijn gebruikt. Sample Free fatty acids Pure oil Frying oil Macroelements % % % Al Ca Cl Fe K < Mg Na P Si Ti Selection of mg/kg mg/kg mg/kg micro elements As 0.84 < 0.3 < 0.3 Co < 0.01 < 0.01 < 0.01 Cl Cr 0.22 < 0.09 < 0.09 Cu Mn 0.13 < Ni Pb 0.28 < 0.1 < 0.1 Sb < 0.3 < 0.3 < 0.3 V 0.03 < 0.03 < 0.03 Main elements % % % C H N < 0.1 < 0.1 < 0.1 S Water (Karl Fishr) (IOS 8534, 1996) Ash (SIO 6884,1985) < 0.02 < 0.01 < 0.01 Sediment Tabel 3: Beschrijving van de installaties voor bioolie stook, die in deze studie zijn gebruikt. Locatie ketel type brander type Dekker in Hensbroek V.O.S kw (2 treks) LN60EZIO Vertommen in St. Kat. Waver (België) Beekenkamp in Maasdijk Thermeta K kw (3 treks) Crone CW200A 7200 kw (3 treks) LN30EZO dual fuel heavy oil systeem

4 3.4 Resultaten De emissies van NO x, SO 2, CO, dioxines, PAKs, PCBs en geur zijn gemeten. Van deze emissies, verdient NO x een extra beschouwing. Alle andere gemeten emissies waren ofwel ver beneden de grenswaarden (SO 2, CO, PAK s en) of waren beneden de detectielimiet (die op zijn beurt ver beneden de grenswaarden liggen (geur, PCB s en dioxines). Voor de volledigheid volgt hier een korte opsomming van de bevindingen: SO 2 : stoken van verzuurmengsels: < 70 mg/m 3 0, stoken van frituurvet en palmolie < 25 mg/m 3 0 CO: bij goede stookcondities 0; anders 535 ppm Stof: gemiddeld 7 mg/ m 3 0 C x H y concentratie: < 2 mg/m 3 0 PAK s, zie tabel 2, andere PAK s minder dan 0,33 µg/m 3 0; alle gemeten PAK s zijn ver beneden limiet waarden PCB s: alle PCB s (7 stoffen) minder van 0,31 µg/m 3 0 Dioxines: niet gemeten (detectielimiet): factor 10 beneden grenswaarden BVA Geur: niet waargenomen in de rookgassen. Tabel 2. PAK s emissies (µg/m 3 0 ) tijdens stoken van frituurolie en vetzuren Component Vetzuren Bij 3 vol % O 2 frituurolie bij 3 vol% O 2 Emissie eis Naftaleen Acenaftyleen Acenaftheen Fenanthreen Fluoreen Anthraceen Fluorantheen 3,36 0,61 <0,31 0,55 1,28 <0,31 1,14 1,83 0,43 0,33 <100 mg/m3 < 20 mg/m3 (foto ketel + brander) Figuur 4: Een van de test locaties: een bioolie brander is gemonteerd op een verwarmingsketel bij een glastuinder. De gemeten NO x emissies zijn vergeleken met de emissies tijdens het stoken van huisbrandolie en diesel (die een vergelijkbare samenstelling hebben) De bandbreedte van de gemeten NO x emissies is in figuur 5 gegeven, de bandbreedte is groot: variërend van 120 tot 250 mg/m o 3 met een gemiddelde waarde van ongeveer 175 mg/m o 3.

5 Figuur 5: Verdeling van gemeten NO x emissies (xas, mg/m3) uit 25 metingen bij gebruik van huisbrandolie in verschillende verwarmingsketels bij tuinders. (yas: aantal metingen). De NO x emissies die zijn gemeten tijdens het stoken van minerale olie (huisbrandolie) zijn vergelijkbaar met de Nox emissies tijdens het stoken van de biooliën. (zie figuur 6) Figuur 6: Verdeling van gemeten NO x emissies (xas, mg/m3) uit 33 metingen bij gebruik van bioolie in verschillende verwarmingsketels bij tuinders tijdens deze studie. (yas: aantal metingen). Uit figuur 5 en 6 zien we dat de NO x emissies niet noemenswaardig verschillen. Dit is op zich niet zo verwonderlijk: noch bioolie, noch huisbrandolie bevat stikstof en de stookwaarde is vergelijkbaar, zodat bij overigens gelijke stookomstandigheden min of meer dezelfde NO x emissies zullen optreden. Alle andere emissies, zoals SO 2 en dioxines zijn veel lager dan de emissienormen 2 voor dit type installaties. SO 2 emissies zijn lager dan bij het stoken van huisbrandolie. Dit mag ook verwacht worden, omdat het zwavelgehalte van bioolie veel lager is dan dat van huisbrandolie. Voor de dioxines is gestreefd te meten tijdens omstandigheden gunstig voor de vorming van dioxines: (worstcase) te lage luchtgift met als gevolg roetvorming en extra chloride aan de brandstof toegevoegd tot een plafondwaarde van wat in praktijk zou kunnen optreden. Dit is gedaan bij zowel frituurolie als de vetzuurmengsels. Alle gemeten dioxines waren lager dan 0.01 ng TEQ/m o 3. PCB's en PAK's zijn eveneens gemeten tijdens de worstcase situaties. Deze stoffen bleven ver beneden alle grenswaarden en soms onder de detectielimiet. Geur: Bij het verstoken van frituurolie onder normale omstandigheden (en ongeveer 60% belasting) is in drievoud een geurmonster genomen en volgens de geldende Europese nomen en Nederlandse voornormen geanalyseerd. De geuruitworp was dusdanig laag dat er geen geur is gedetecteerd, dat wil zeggen dat de geuremissie lager is dan 1000 ge/s (dit is zeer laag, normale waarden bij geuremitterende installaties is ge/s). 3.5 Discussie 2 De in deze samenvatting genoemde normen en grenswaarden betreffen de waarden die zijn voorgesteld in de Handreiking bioolie die door InfoMil is uitgegeven in februari 2004.

6 Van geen enkele emissie die is gemeten gedurende de experimenten (zowel tijdens de intensieve campagne als tijdens de incidentele metingen bij de tuinders) mag verwacht worden dat dit aanleiding tot problemen geeft indien vergunningen verleend gaan worden. NO x emissies vergen enige aandacht. Installaties van voor 1992 zullen in het algemeen geen problemen opleveren. Voor nieuwere installaties kan op voorhand geen uitspraak worden gedaan. Nieuwe installaties hebben in het algemeen een beter ontwikkelde vlam die tot lagere NO x emissies kan leiden, waarbij de combinatie met een nieuwe brander positief werkt. De eisen voor nieuwe installaties zijn strenger. De experimenten laten duidelijk zien dat de NO x emissies niet afhangen van de soort bioolie, maar afhankelijk zijn installatie en procesinstelling. Verwacht wordt dat de ouderdom van ketel en brander eveneens de NO x emissies beïnvloeden. Verwacht mag worden dat bestaande installaties met een nieuwe (of vervangen) brander zal kunnen voldoen aan een NO x emissie eis van 200 mg/m o 3, ook voor nieuwe installatie zal dit haalbaar zijn. Niet zeker is of een niveau van 150 of 120 mg/m o 3 gehaald kan worden. Emissies van dioxinen, PCB's en geur lagen beneden de detectielimiet. Andere emissies zoals fluor, chloor, zware metalen (berekend uitgaande van de brandstofsamenstelling), PAK s, SO 2, CO, stof, lagen tijdens de metingen beneden de emissiegrenswaarden. 4 CONCLUSIES De inzet van bioolie in de glastuinbouw is economisch interessant bij bepaalde tuinders. Verwacht mag worden op grond van berekeningen met inzetstrategiemodellen, dat bij de huidige economische omstandigheden een bioolie inzet van enkele honderden uren per jaar per tuinder gerealiseerd zal worden. Dat betekent dat bioolie voornamelijk voor piekscheren gebruikt wordt. De gemeten emissies tijdens het stoken van bioolie zijn allen ruim onder de grenswaarden, alleen NO x vormt een aandachtspunt. In Nederland is een tamelijk complexe regelgeving voor verbrandingsinstallaties opgezet. Voor oudere installatie gelden minder strenge normen dan voor nieuwe installaties. Glastuinbouwbedrijven vallen voor het merendeel onder de werking van het Besluit glastuinbouw. Als wordt voldaan aan diverse criteria kan worden volstaan met een melding volgens dit Besluit. Omdat het verbranden van bioolie niet is opgenomen in het Besluit glastuinbouw moet een vergunning aangevraagd worden.. Deze vergunning zal voor oudere installaties naar verwachting weinig problemen opleveren; ook de NO x emissies kunnen aan een eventuele eis van mg/m o voldoen. Bij nieuwere installaties gelden in het algemeen strengere NO x emissies eisen, er kan niet op voorhand worden gesteld dat daaraan kan worden voldaan. Indien extra maatregelen genomen moeten worden om de emissies te reduceren, wordt de inzet van bioolie minder of in het geheel niet meer aantrekkelijk.

Wijzigingen emissienormen

Wijzigingen emissienormen Inleiding Vlaremtrein Wijzigingen emissienormen Een overzicht door Brenda Mariën publicatie in BS: 7 januari 009 in werking op maart 009 wijzigingen Verschillende rubrieken Vergunningsvoorwaarden: o.a.

Nadere informatie

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties BIJLAGE V Technische bepalingen inzake stookinstallaties Deel 1 Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties 1. Alle emissiegrenswaarden worden berekend bij een temperatuur

Nadere informatie

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES p.1/5 AFDELING 5.43.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES Art. 5.43.3.1. 1. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, bepaald in hoofdstuk 4.4, moeten

Nadere informatie

Emissieregelgeving voor stookinstallaties

Emissieregelgeving voor stookinstallaties Emissieregelgeving voor stookinstallaties Themadag Stoomplatform NOX uitstoot bij stoomketels 8 december 2011 Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Emissieregelgeving Ontwikkelingen voor complexe

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest Overzicht presentatie Luchtkwaliteit getoetst aan de normen Impact van deze luchtkwaliteit op onze gezondheid Bespreking van stikstofdioxide en fijn stof De nieuwste

Nadere informatie

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties Nieuwsbrief MilieuTechnologie, maart 1995 (Kluwer, jaargang 2, nummer 3) Jan Gruwez, TREVI nv Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties In de context van VLAREM II worden industriële inrichtingen

Nadere informatie

Milieuaspecten D Alessandro Termomeccanica BENEKOV

Milieuaspecten D Alessandro Termomeccanica BENEKOV Milieuaspecten D Alessandro Termomeccanica BENEKOV biomassa gestookte ketels IndiEco bv, Lionstraat 6A 5831 AK BOXMEER T : 0485-521690 W : www.indieco.nl Inleiding Kleinschalige biomassa gestookte ketels

Nadere informatie

Regelgeving stookinstallaties vernieuwd. NEN-Infodag 4 juni Wim Burgers InfoMil

Regelgeving stookinstallaties vernieuwd. NEN-Infodag 4 juni Wim Burgers InfoMil Regelgeving stookinstallaties vernieuwd NEN-Infodag 4 juni 2013 Wim Burgers InfoMil Inhoud 1. Tijdsbalk vernieuwde regelgeving stookinstallaties 2. Regelgeving 2013 3. Veranderingen meetverplichting 2

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Menen. 24 mei 2016

Luchtkwaliteit in Menen. 24 mei 2016 Luchtkwaliteit in Menen 24 mei 2016 Overzicht Deel I: dioxines en PCB s 1. Wat zijn dioxines en PCB s? 2. Wetgeving 3. Meetstrategie VMM 4. Nieuwe meetresultaten 5. Trend 6. Resultaten nabij andere schrootbedrijven

Nadere informatie

Energieverbruik. Thermisch vermogen (GWth)

Energieverbruik. Thermisch vermogen (GWth) Projectbureau Nieuw Aardgas NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 9 AL Den Haag Postbus 93144 09 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon A.J. van der Vlugt Monitoren van het effect van nieuw

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Menen. 9 februari 2017

Luchtkwaliteit in Menen. 9 februari 2017 Luchtkwaliteit in Menen 9 februari 2017 Meetnet in Menen Meetpost dioxines/pcb Meetpost fijn stof 2 Overzicht Deel I: dioxines en PCB s 1. Wat zijn dioxines en PCB s? 2. Wetgeving 3. Meetstrategie VMM

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Luchtkwaliteitsonderzoek REC Harlingen storing 12 november 2018 DATUM 20 november 2018 PROJECTNUMMER C05055.000169 ONZE REFERENTIE 083725337 A VAN ing. A. (Abdu) Boukich AAN Omrin Inleiding Op

Nadere informatie

Gas-, olie- en houtgestookte ketels

Gas-, olie- en houtgestookte ketels Gas-, olie- en houtgestookte ketels Pieter Kroon / Wim Roeterdink, 15, 16 en 17 maart 2010 www.ecn.nl Inleiding Achtergrond en ontwikkelingen? Gasgestookte ketels (en LPG) Oliegestookte ketels Houtgestookte

Nadere informatie

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk NOx reductie Oscar Moers en Max Breedijk Oscar Moers Afgestudeerd HTS Werktuigbouwkunde en HTS Technische Bedrijfskunde Werkzaam bij Elco Burners B.V. sinds 2006, eindverantwoordelijk voor service Elco

Nadere informatie

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012 Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging Schakel - Stookinstallaties in het activiteitenbesluit Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Zes veranderingen in regelgeving Consequenties voor

Nadere informatie

5 EMISSIEMETINGEN OP KACHELS VOOR VASTE BRANDSTOF

5 EMISSIEMETINGEN OP KACHELS VOOR VASTE BRANDSTOF 5 EMISSIEMETINGEN OP KACHELS VOOR VASTE BRANDSTOF Bij het onderzoek op kachels en allesbranders werden metingen uitgevoerd op de emissies van CO, CO 2, SO 2, NO x, KWS, stof, PAK s en dioxines. In het

Nadere informatie

Fijn stof in Nederland: stand van zaken en beleidsimplicaties na het tweede BOP. onderzoeksprogramma

Fijn stof in Nederland: stand van zaken en beleidsimplicaties na het tweede BOP. onderzoeksprogramma Fijn stof in Nederland: stand van zaken en beleidsimplicaties na het tweede BOP onderzoeksprogramma Fijn stof in Nederland: stand van zaken en beleidsimplicaties na het tweede BOP onderzoeksprogramma

Nadere informatie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie Alles wat je zou moeten weten... feiten& weetjes zit het energiecentrale REC De REC maakt van uw afval duurzame energie Omrin is koploper in het scheiden van huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk

Nadere informatie

Studiegroep Bio-energie Energy Matters

Studiegroep Bio-energie Energy Matters Door: Gerard Prinsen Presenteert op verzoek van: Studiegroep Bio-energie Energy Matters Emissiebeleid Biomassa gestookte installaties Volledige verbranding bij laagwaardige biomassa KARA Energy Systems

Nadere informatie

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen Bijlage 1.2.2bis bij het

Nadere informatie

Risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de vuurwerkbranche. - een initiërend onderzoek door en voor de sector-

Risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de vuurwerkbranche. - een initiërend onderzoek door en voor de sector- To 4see consultancy Risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de vuurwerkbranche - een initiërend onderzoek door en voor de sector- I. van der Putte, F. Arntz, J.W. Peters Buskruit 2 KNO 3

Nadere informatie

Yerseke Engine Services BV (YES) Yerseke Engine Services is een service provider voor Caterpillar en John Deere in Nederland.

Yerseke Engine Services BV (YES) Yerseke Engine Services is een service provider voor Caterpillar en John Deere in Nederland. Yerseke Engine Services BV (YES) Yerseke Engine Services is een service provider voor Caterpillar en John Deere in Nederland. Wij zijn gevestigd in Yerseke, dicht bij de havens van Rotterdam en Antwerpen

Nadere informatie

Workshop stookinstallaties Wim Burgers Rijkswaterstaat - InfoMil

Workshop stookinstallaties Wim Burgers Rijkswaterstaat - InfoMil Workshop stookinstallaties 2017 Wim Burgers Inhoud 1. Regelgeving 2014 2. Wijzigingen 2016 3. Wijzigingen 2017 2 Regelgeving 2014 (1) Vijf smaken voor emissie-eisen 1. Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.2

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Koen Toté - VMM

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Koen Toté - VMM Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest Koen Toté - VMM Overzicht presentatie Luchtkwaliteit 2017 getoetst aan de normen Impact van deze luchtkwaliteit op onze gezondheid Bespreking van fijn stof en stikstofdioxide

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het voorstel. voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGEN. bij het voorstel. voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BIJLAGEN bij het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de beperking van de emissies van bepaalde

Nadere informatie

Projectnummer 355300/2800. Titel

Projectnummer 355300/2800. Titel Projectnummer 355300/2800 Titel De invloed van het nieuwe emissiebeleid d.d. 11 april 2002 op de toekomst van kleinschalige vergassing en vergisting van biomassa en afval in Nederland Eindrapport Datum

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Zuiderwagenplein 2 8224 AD Lelystad Nederland 1. Be, Co, Hg, Sb, As, Cd, Cu, Cr, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Ti, V, Zn, Al, Fe, Mn

Nadere informatie

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B LET OP: Dit is een InfoMil-versie van het BEES A, geen officiële publicatie. Het betreft een samenvoeging in één document van de laatstgepubliceerde integrale versie van het besluit plus de daarop volgende

Nadere informatie

emissie broeikasgassen

emissie broeikasgassen Eco-efficiëntie van de industrie D index (=1) 12 11 1 9 8 7 6 5 21 22 23 24 26 27 26 bruto toegevoegde waarde totaal energiegebruik emissie fijn stof (M 2,5 ) emissie broeikasgassen emissie ozonprecursoren

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE B

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE B ONDERWERP Luchtkwaliteitsonderzoek REC Harlingen storing 6 oktober 2018 DATUM 2 november 2018 PROJECTNUMMER C05055.000169 ONZE REFERENTIE 083701871 B VAN ing. A. (Abdu) Boukich AAN Omrin 1. Inleiding Op

Nadere informatie

VLAREM-trein 2012: stookinstallaties

VLAREM-trein 2012: stookinstallaties VLAREM-trein 2012: stookinstallaties Toelichtingssessie LNE - Afdeling Milieuvergunningen 14 juni 2013 Peter Meulepas LNE - ALHRMG Inhoud Wijzigingen aan bepalingen stookinstallaties VLAREM-trein 2012

Nadere informatie

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Bijeenkomst PN DA Jongenelen oktober 2013 Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Waarom een grondanalyse? Inzicht krijgen in de beschikbare voeding voor de plant; Hoofdelementen; Sporenelementen; ph van de

Nadere informatie

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook.

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook. Veelgestelde vragen en antwoorden: Op de site van Omrin worden de daggemiddelde emissiegegevens van de gemeten componenten in de schoorsteen van de Reststoffen Energie Centrale (REC) weergegeven. Naar

Nadere informatie

BEMS: nieuwe emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties

BEMS: nieuwe emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties Briefrapport 609021107/2010 G.M. de Groot BEMS: nieuwe emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties Informatie voor de VROM-Inspectie RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Tel 030-274 91 11 www.rivm.nl

Nadere informatie

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Tabel 1 van 2 Project code : ### Project omschrijving : ### Opdrachtgever : ### Referenties 1652653 = ### 1652654 = ### A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Opgegeven bemon.datum : 19/04/2005 19/04/2005

Nadere informatie

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder 16/12/2010 Cogen Vlaanderen Daan Curvers COGEN Vlaanderen Houtige biomassa in de landbouw 16

Nadere informatie

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE ZELZATE BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE ZELZATE BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw, TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE 1 9060 ZELZATE BELGIQUE Datum Relatienr Opdrachtnr. 27.01.2017 35004683 634261 ANALYSERAPPORT Opdracht 634261 Bodem / Eluaat Opdrachtgever Uw referentie Opdrachtacceptatie

Nadere informatie

BEMS emissie-eisen en de veranderende G-gaskwaliteit

BEMS emissie-eisen en de veranderende G-gaskwaliteit Projectbureau Nieuw Aardgas NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon Wim Burgers BEMS emissie-eisen en de veranderende

Nadere informatie

Zware metalen en Hg. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming van de totale emissie van

Zware metalen en Hg. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming van de totale emissie van Code van goede meetpraktijk van de VKL Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage

Nadere informatie

Literatuurstudie naar de reële emissies van houtverbranding

Literatuurstudie naar de reële emissies van houtverbranding Vlaanderen is milieu Literatuurstudie naar de reële emissies van houtverbranding Eindrapport VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be V Management samenvatting Deze studie geeft een overzicht van de effectieve

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK VAN DE TERTIAIRE SECTOR IN BRUSSEL UITGEVOERD OP VERZOEK VAN HET BIM, DE ADMINISTRATIE VAN ENERGIE EN LEEFMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,

Nadere informatie

1 Vul de gegevens van de aanvrager, leverancier, producent en importeur van de te toetsen stof in. Vul de gegevens van de aanvrager in.

1 Vul de gegevens van de aanvrager, leverancier, producent en importeur van de te toetsen stof in. Vul de gegevens van de aanvrager in. Voorblad Voorstel afval- of reststof bestemd voor toepassing als meststof of grondstof voor meststofproductie opnemen in Bijlage Aa Vul de vragen in. Gebruik hierbij het Protocol Beoordeling Stoffen Meststoffenwet

Nadere informatie

Gesjoemel op de weg? Eric Feringa Igor van der Wal

Gesjoemel op de weg? Eric Feringa Igor van der Wal Gesjoemel op de weg? Eric Feringa Igor van der Wal Wat kunt u verwachten? Hoe is úw kennis van luchtverontreiniging? Inzicht in normen en techniek Wat is de invloed van sjoemelsoftware? Casestudy A13 Overschie

Nadere informatie

Biomassa WKK in de glastuinbouw

Biomassa WKK in de glastuinbouw Management samenvatting Biomassa WKK in de glastuinbouw Evaluatie van transitieroutes Februari 2005 Auteurs Opdrachtgevers : Ir. Joep Coenen, Cogen Projects Ir. Stijn Schlatmann, Cogen Projects : Productschap

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Overzicht presentatie Waarom luchtmetingen in Vlaanderen? Evolutie van de laatste decennia Toetsen van de luchtkwaliteit aan de heersende

Nadere informatie

Handleiding. Energieopwekking uit frituurvetten oliën en vetzuren

Handleiding. Energieopwekking uit frituurvetten oliën en vetzuren E17 ENERGIE Handleiding Energieopwekking uit frituurvetten oliën en vetzuren Energieopwekking uit frituurvetten oliën en vetzuren E17 Energieopwekking uit frituurvetten oliën en vetzuren InfoMil, november

Nadere informatie

Introductie HoSt B.V.

Introductie HoSt B.V. HR Hout WKK (Vink Sion) voor glastuinbouw en stadverwarming door HoSt Imtech Vonk vof door H. Klein Teeselink info@host.nl Introductie HoSt B.V. Inhoud: Waarom biomassa WKK, belang van warmte? Wie zijn

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Z Naast de gegevens uit het E-PRTR is er gebruik gemaakt van de gegevens uit de vigerende vergunning.

Z Naast de gegevens uit het E-PRTR is er gebruik gemaakt van de gegevens uit de vigerende vergunning. Notitie Aan Van Onafhankelijk Papendrecht OZHZ Dossier Nedstaal Zaaknummer Kenmerk Datum 14 december 2016 Onderwerp Beantwoording vragen Z-16-313511 BEANTWOORDING VRAGEN EX ARTIKEL 40 REGLEMENT VAN ORDE

Nadere informatie

Inventarisatie Teer site Carcoke

Inventarisatie Teer site Carcoke Inventarisatie Teer site Partij 4 Datum Aangetroffen op 8 december 2014. Oorsprong Ter hoogte van de voormalige werfloods, naast de Zijdelingse Vaart. Hier werd een pasteuze massa teer aangetroffen. Massa:

Nadere informatie

Minder stookkosten bij houtstoken

Minder stookkosten bij houtstoken Minder stookkosten bij houtstoken door :Gerard A.M. Prinsen en Alexander V. van Hunnik 26 juni 2013 Turnkey oplossingen voor biomassa verbrandingssystemen sinds 1910 DE BELANGRIJKSTE AKTIVITEITEN Biomassa

Nadere informatie

Bepaling van het totale gehalte (som van de stofvormige- en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal

Bepaling van het totale gehalte (som van de stofvormige- en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht Bepaling van het totale gehalte (som van de stofvormige- en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal Versie mei 2014 LUC/III/010 Inhoud

Nadere informatie

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 MER-Evaluatie E.ON Energy from Waste Delfzijl BV Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 2 Aanleiding... 2 Omschrijving van de MER evaluatieprogramma... 2 MER Evaluatie... 3 Luchtemissies...

Nadere informatie

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Geert Pillu Adviesverlener LNE afdeling Milieuvergunningen Brugge Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Kennis

Nadere informatie

Schone rookgassen uit de WKK en schadedrempels. Tom Dueck, Wageningen UR Glastuinbouw

Schone rookgassen uit de WKK en schadedrempels. Tom Dueck, Wageningen UR Glastuinbouw Schone rookgassen uit de WKK en schadedrempels Tom Dueck, Wageningen UR Glastuinbouw Rookgassen bij gebruik van de WKK Regelmatig klachten/berichten over gewasschade: bij zichtbare schade vaak storingen

Nadere informatie

Gericht op de toekomst. Stikstofoxiden. Praktische toepassing van meten van NO x

Gericht op de toekomst. Stikstofoxiden. Praktische toepassing van meten van NO x Stikstofoxiden Praktische toepassing van meten van NO x Maarten van Dam Mvdam@testo.nl 06-53782193 Michel de Ruiter Michel.deruiter@multi-instruments.nl 06-20360160 Dia 2 van 132 Waarom meten? Wetgeving:

Nadere informatie

MIRA 2012 Verspreiding van POP s

MIRA 2012 Verspreiding van POP s MIRA 212 Verspreiding van POP s Emissie van dioxines naar lucht dioxine-emissie (g TEQ) 6 5 4 overige** energie huishoudens 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211* * voorlopige cijfers ** overige: landbouw

Nadere informatie

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn.

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn. Waarom voor sommige stoffen geen woon bestaat en waarom schone industrie kan zijn. Onder het Bsb-regime wordt bij de toetsing van een depotkeuring conform VKB 1001 per gemeten stof bekeken waar het gemiddelde

Nadere informatie

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Infoblad Er bestaat heel wat wetgeving omtrent het onderhoud en nazicht van branders. Bovendien worden in vele gevallen ook

Nadere informatie

Presentatie BTG BioLiquids Bio Energie dag Zwolle,

Presentatie BTG BioLiquids Bio Energie dag Zwolle, Presentatie BTG BioLiquids Bio Energie dag Zwolle, 14-10-2010 Organisation Medewerkers Participatie Maatschappij BTG B.V. 100% BTG Biomass Technology Group B.V. (NL) Consultancy Technology 100% 78% 100%

Nadere informatie

Programma Kas als Energiebron

Programma Kas als Energiebron Programma Kas als Energiebron Bio-WKK voor een duurzame glastuinbouw Workshop 10 september 2009 Jan Smits Agenda Productschap Tuinbouw & kengetallen glastuinbouw Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren

Nadere informatie

1. Inleiding. Notitie Amsterdam, 8 december 2016

1. Inleiding. Notitie Amsterdam, 8 december 2016 Notitie Amsterdam, 8 december 2016 Afdeling Policy Studies Van Aan Koen Smekens, Paul Koutstaal Gijs Zeestraten (Ministerie van Economische Zaken) Kopie Onderwerp Gevolgen van scenario s uitfasering kolencentrales

Nadere informatie

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw, SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK 83 1850 GRIMBERGEN BELGIQUE Datum Relatienr Opdrachtnr. 11.04.2016 35003796 577583 ANALYSERAPPORT Opdrachtgever Uw referentie Opdrachtacceptatie 07.04.16

Nadere informatie

Wijziging van het analysepakket VLAREMA voor de matrix meststof/ bodemverbeterend middel (inputstromen voor verwerking en eindproducten)

Wijziging van het analysepakket VLAREMA voor de matrix meststof/ bodemverbeterend middel (inputstromen voor verwerking en eindproducten) Wijziging van het analysepakket VLAREMA voor de matrix meststof/ bodemverbeterend middel (inputstromen voor verwerking en eindproducten) Algemene situering Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Vlaanderen. Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013

Luchtkwaliteit in Vlaanderen. Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013 Luchtkwaliteit in Vlaanderen Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013 Overzicht Welke stoffen meet de VMM? Wetgevend kader Toetsing aan regelgeving Evolutie luchtkwaliteit Inzoomen op afzonderlijke

Nadere informatie

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer NO, NO2 en NOx in de buitenlucht Michiel Roemer Inhoudsopgave Wat zijn NO, NO2 en NOx? Waar komt het vandaan? Welke bronnen dragen bij? Wat zijn de concentraties in de buitenlucht? Maatregelen Wat is NO2?

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Ontwerpbeschikking Datum aanvraag 20 juli 2009 Nummer 46/2009 Betreft

Nadere informatie

Bijlage A., behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen Tabel 1. Maximale emissiewaarden anorganische parameters Parameter Vormgegeven

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 967 [2003/200311] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de vervaardiging van kleurstoffen

Nadere informatie

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen monsters voor Legionella onderzoek SOP BC 492 conform NEN 6265 Anorganische analyses

Nadere informatie

Het nieuwe Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS)

Het nieuwe Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) EEN UITGAVE VAN DE SAMENWERKENDE HANDHAVINGSPARTNERS IN LIMBURG Het nieuwe Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) Het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer,

Nadere informatie

Info- en intervisiemoment

Info- en intervisiemoment Info- en intervisiemoment Agenda onthaal stook je gezondheid niet op handhaving bij stoken pauze intervisie lunch Stook je gezondheid niet op Inhoud Inleiding Een onschuldig vuurtje? Lokale aanpak: sensibilisering

Nadere informatie

Glastuinbouwdag 16 maart 2018 Biomassa het duurzame alternatief. Voorzitter NBKL Eppo Bolhuis

Glastuinbouwdag 16 maart 2018 Biomassa het duurzame alternatief. Voorzitter NBKL Eppo Bolhuis Glastuinbouwdag 16 maart 2018 Biomassa het duurzame alternatief Voorzitter NBKL Eppo Bolhuis Bio energie betreft 65 % van de duurzame energie markt Twee derde van alle hernieuwbare energie in Nederland

Nadere informatie

PEMS KWALITEIT EISEN. Predictive Emission Monitoring Systems

PEMS KWALITEIT EISEN. Predictive Emission Monitoring Systems PEMS Predictive Emission Monitoring Systems KWALITEIT EISEN Wat is een PEMS Toepasbaarheid van een PEMS PEMS versus AMS Kwaliteitseisen voor een PEMS PEMS in relatie tot EN-14181 en EN-15267 PEMS in relatie

Nadere informatie

Economie van de ombouw van boilers en WKK s. Inhoud. Waarom ombouw bestaande WKK s naar bio-energie? Ir. A. Hoogendoorn Senior Consultant

Economie van de ombouw van boilers en WKK s. Inhoud. Waarom ombouw bestaande WKK s naar bio-energie? Ir. A. Hoogendoorn Senior Consultant Economie van de ombouw van boilers en WKK s Ir. A. Hoogendoorn Senior Consultant 17 maart 2004 Inhoud Waarom ombouw bestaande WKK s naar bio-energie? Brandstofkosten & inzetstrategie Bio-energie in Zweden

Nadere informatie

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x]

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x] Ministerie van Verkeer en WalersUai Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA doorkiesnummer 0320 298498 Werkdocument Kd-waarden van

Nadere informatie

HR WKK met CO 2 winning

HR WKK met CO 2 winning HR WKK met CO 2 winning Door: Herman Klein Teeselink HoSt Sheet 1 of 22 Inhoud HoSt HoSt ImtechVonkV.O.F. - Reinigen van rookgassen - Rookgascondensor / Scrubber - Nat elektrostatisch filter - Waterbehandeling

Nadere informatie

De richtlijn 80/779/EG bepaalde als grenswaarde voor de dagwaarden:

De richtlijn 80/779/EG bepaalde als grenswaarde voor de dagwaarden: 4.9 ZWARTE ROOK (BSM) De meetposten voor Zwarte Rook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden zich in de Kroonlaan te Elsene (2FR002), te Ukkel (2FR012) en in het metrostation St.-Katelijne (2FB004).

Nadere informatie

Alternatieve Brandstof

Alternatieve Brandstof R o b e r t M e u l e n h o f f e n M u s t a f a A k s o y Alternatieve Brandstof Waarom Nederland geen frituurvet gebruikt als brandstof en waarom dat in andere landen in Europa wel mag. Wat zou het

Nadere informatie

Voorblad. 1 Naam en adres gegevens. Voorstel afval- of reststof bestemd voor covergistingsmateriaal opnemen in Bijlage Aa

Voorblad. 1 Naam en adres gegevens. Voorstel afval- of reststof bestemd voor covergistingsmateriaal opnemen in Bijlage Aa Voorblad Voorstel afval- of reststof bestemd voor covergistingsmateriaal opnemen in Bijlage Aa Vul de vragen in. Gebruik hierbij het Protocol Beoordeling Stoffen Meststoffenwet versie 3.2. Heeft u op dit

Nadere informatie

Emissies door de zeescheepvaart,

Emissies door de zeescheepvaart, Indicator 26 maart 2019 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Het betreft hier de feitelijke

Nadere informatie

Aardgaskwaliteit en het meten van NOx-emissies

Aardgaskwaliteit en het meten van NOx-emissies Aan PKL-leden Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Wim Burgers

Nadere informatie

3. Wat is volgens de minister de oorzaak van de overschrijdingen? Hoe denkt men deze situatie te verhelpen?

3. Wat is volgens de minister de oorzaak van de overschrijdingen? Hoe denkt men deze situatie te verhelpen? Vraag nr. 235 van 7 augustus 2003 van de heer JOHAN MALCORPS Spaanplaatbedrijven Emissies Volgens het Milieuhandhavingsrapport 2001 van de afdeling Milieu-inspectie werden in de loop van 2001 controlemetingen

Nadere informatie

buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net

buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net 3 juli 2010, De Ruijter Energy Consult Energie- en CO 2 -emissieprestatie van verschillende energievoorzieningsconcepten voor Biologisch Tuinbouwbedrijf gebroeders Verbeek in Velden Gebroeders Verbeek

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Vergisting van eendenmest

Vergisting van eendenmest Lettinga Associates Foundation for environmental protection and resource conservation Vergisting van eendenmest Opdrachtgever: WUR Animal Sciences Group Fridtjof de Buisonjé Datum: 3 oktober 2008 Lettinga

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Advies op aanvraag omgevingsvergunning van Bin2Barrel Amsterdam B.V.

Advies op aanvraag omgevingsvergunning van Bin2Barrel Amsterdam B.V. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied t.a.v. De heer L.Fresen Postbus 209 1500EE Zaandam Advies op aanvraag omgevingsvergunning van

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Tata Steel IJmuiden B.V. Wenckebachstraat 1 1951 JZ Velsen-Noord Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Preparatie a IJzererts Preparatie t.b.v. IVN 1009,

Nadere informatie

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels EPB-verwarmingsreglementering Technische inhoud voor opleidingsinstellingen Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Milieu Impact van Lampen. Laboratorium voor Lichttechnologie KaHo Sint-Lieven Gebroeders Desmetstraat 1 B-9000 Gent 09 265 87 13

Milieu Impact van Lampen. Laboratorium voor Lichttechnologie KaHo Sint-Lieven Gebroeders Desmetstraat 1 B-9000 Gent 09 265 87 13 Laboratorium voor Lichttechnologie KaHo Sint-Lieven Gebroeders Desmetstraat 1 B-9000 Gent 09 265 87 13 Oktober 5,2009 Inhoudstafel INLEIDING.4 1. METHODIEK EN BRONNEN.5 1.1. METHODIEK... 5 1.2. ONDERSTELLINGEN...

Nadere informatie

Ultra. Wij innoveren eens te meer! Een vermindering van het verbruik. Een frisse en lichte geur

Ultra. Wij innoveren eens te meer! Een vermindering van het verbruik. Een frisse en lichte geur Wij innoveren eens te meer! Mazout Ultra Een vermindering van het verbruik Een frisse en lichte geur 6 Een verhoging van de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van uw installatie Fiche Verwarming nr 21

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /MV/lh BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De bestendige deputatie

Nadere informatie

MLAV1/ /jvdm/bd

MLAV1/ /jvdm/bd MLAV1/9800000442/jvdm/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN EXXON CHEMICAL BELGIUM NV VOOR HET VERANDEREN VAN EEN POLYETHYLEENFABRIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, CANADASTRAAT 20. De bestendige deputatie van de

Nadere informatie

P Hengelo - Torenlaan 62 Sportpark Slangenbeek P

P Hengelo - Torenlaan 62 Sportpark Slangenbeek P BOOT Org. Ingenieursburo T.a.v. E. Janssen Postbus 59 39 AM VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 5-Jul-217 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Optimale benutting van de energie input van een houtgestookte centrale door plaatsing rookgascondensor en CO2- benutting met PVT

Optimale benutting van de energie input van een houtgestookte centrale door plaatsing rookgascondensor en CO2- benutting met PVT Resultaten en bevindingen van project Optimale benutting van de energie input van een houtgestookte centrale door plaatsing rookgascondensor en CO2- benutting met PVT Dit rapport is onderdeel van de projectencatalogus

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Zeist

Luchtkwaliteit in Zeist Luchtkwaliteit in Zeist Inleiding In een eerder artikel is gesproken over Samen het milieu in Zeist verbeteren en de vier pijlers onder het uitvoeringsplan, zie het artikel op deze website van 7 juni en

Nadere informatie

Verslag Milieucoördinator (dd. 28/03/2013 & 29/08/2013) de firma XXX nv tel. : 011/ fax. : 011/

Verslag Milieucoördinator (dd. 28/03/2013 & 29/08/2013) de firma XXX nv tel. : 011/ fax. : 011/ p1/10 Verslag Milieucoördinator (dd. 28/03/2013 & 29/08/2013) de firma XXX nv tel. : 011/289 811 fax. : 011/289 905 Aan :... Van : G. De Meyer 1.Inleiding Vergadering rond diverse milieu & energie gerelateerde

Nadere informatie

Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal

Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal Versie maart 2012 LUC/I/001 INHOUD Inhoud 1 Toepassingsgebied 3 2 Aanvullingen bij de normen

Nadere informatie