Jaarstukken Stichting A+O fonds Gemeenten. Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2013. Stichting A+O fonds Gemeenten. Den Haag"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2013 Stichting A+O fonds Gemeenten Den Haag

2 Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen Verslag 3 Algemeen Verslag Projectresultaten 6 Verslag van het gevoerde beleid 7 Stimuleringsregelingen Apparaatskosten 21 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht 24 Waarderingsgrondslagen 25 Toelichting op de balans 26 Toelichting op de resultaten rekening 30 Overige gegevens Voorstel resultaat bestemming 35 A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 2

3 Algemeen Verslag A+O fonds Gemeenten Visie en Missie De stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten is gevestigd te 's-gravenhage. Zij bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt en HRMbeleid in de gemeentelijke sector die erop gericht zijn dat organisaties en personen in de sector optimaal kunnen functioneren. De activiteiten van het A+O fonds Gemeenten dienen de werkgevers en de medewerkers en hun organisaties te ondersteunen. Het doel van de sociale partners is om in gezamenlijkheid zodanige impulsen te geven op het gebied van de arbeidsmarkt en het HRM-beleid dat gemeenten aantrekkelijke arbeidsorganisaties zijn, waardoor een goede dienstverlening aan de burgers kan worden gerealiseerd. Beleidsprogramma Het jaar 2013 was het derde (slot)jaar van het programma Klaar voor de Toekomst, dat betrekking heeft op de jaren 2011 tot en met Het beleidsprogramma heeft zeven hoofdthema s: 1) Het Nieuwe Werken; 2) Ontwikkeling en Mobiliteit; 3) Gemeentelijke Arbeidsmark; 4) Gezond en Duurzaam Werken; 5) Medezeggenschap; 6) Personeelsmonitor; 7) Diversiteit. Naast deze hoofdthema's is er in dit beleidsplan ruimte voor: Onderzoek brandweervrijwilligers, Onderzoek haalbaarheid beroepsbrandweerhoofdstuk, Project Kunsteducatie, ESF-subsidies, verzoeken van het LOGA, Internationale Solidariteit, de A+O fonds congressen in 2011 en 2013, Communicatie en enkele doorlopende projecten. Het jaar 2013 was ook het jaar waarin de projecten uit de beleidsperiode definitief konden worden afgerond. Vele jaar overschrijdende subsidies konden definitief worden toegekend. Het betreft hier met name subsidieregelingen en de doorlopende projecten Diversiteit, Kunsteducatie, Landelijke Arbeidsmarktcommunicatie en de ESF Besluitvorming Sinds de start van de beleidsperiode heeft het bestuur middels besluiten ruim 17,3 miljoen vrijgemaakt, waarvan ruim 9,4 miljoen bestemd is voor subsidieregelingen. Met de afronding van de diverse projecten, mede uit de voorgaande beleidsperiode, is een bedrag van ruim 6,4 miljoen teruggevloeid naar de Algemene Reserve en is de bestemmingsreserve omlaag bijgesteld met ruim 7,8 miljoen. Subsidies van derden Vanaf 2007 is een beroep gedaan op de regeling ESF-werkenden ten bate van de gemeente Amsterdam, de regio Emmen, de stadsbank Oost Nederland, gemeente Venlo en gemeente Zoetermeer. In 2013 is er bedrag van ,- ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken ter afhandeling van de definitief toegekende ESF-subsidies uit 2009, 2010 en Dit bedrag heeft het A+O fonds Gemeenten uitgekeerd aan de betreffende gemeenten. Door het ministerie van Binnenlandse Zaken is een voorlopige subsidie van twee miljoen toegekend voor het plan van aanpak Diversiteit binnen de Decentrale Overheid. De drie sectorfondsen Gemeenten, Provincies en Waterschappen hebben een gezamenlijk plan opgesteld en in uitvoering genomen. De eindafrekening van deze subsidie heeft plaatsgevonden in A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 3

4 Organisatie Het A+O fonds Gemeenten is een kleine projectorganisatie. In 2013 had het A+O fonds Gemeenten gemiddeld 11,9 fte in dienst zijnde 14 medewerkers, waarvan 4 tijdelijke contracten, waarvan er 1 inmiddels is beëindigd.. Daarnaast is een medewerker vanuit het SW-bedrijf Combiwerk voor drie dagen per week naar het A+O fonds Gemeenten gedetacheerd. In 2013 hebben 3 stagiaires een stage opdracht vervuld. Het gemiddelde ziekteverzuim lag onder het landelijk gemiddelde en bedroeg dit jaar 2,4 %. Met ingang van januari 2007 is A&O Provincies in hetzelfde pand gevestigd waarbij de huur word doorbelast, inclusief de inhuur van de programmamanager (per 1 juli 2012) en projectmedewerker die in dienst zijn bij het A+O fonds Gemeenten en gedetacheerd naar A&O Provincies. In de tweede helft van het jaar heeft het A&O fonds Provincies besloten om het werkgeverschap zelfstandig uit te voeren. Vanaf dat moment is de inhuur stopgezet en vindt er enkel doorberekening van de huur (en servicekosten) plaats. Het secretariaat van het A&Ofonds Waterschappen is vanaf 1 januari 2013 niet langer bij het A+O fonds Gemeenten ondergebracht. Op inhoudelijk niveau werken de drie fondsen waar mogelijk samen. Belegging middelen De middelen van het A+O fonds Gemeenten zijn voor het grootste deel ondergebracht bij de ABNAMRO bank. Van de middelen wordt maximaal 30 % voor de middellange termijn vastgelegd in obligaties. Hierdoor is het lossingsbedrag, bij aflopen van de ingezette periode, gegarandeerd de nominale waarde. De overige middelen betreffen direct opvraagbare tegoeden. De kredietcrisis heeft tot gevolg dat het rendement op termijndeposito s sterk is teruggelopen. Daarom is er dan ook gekozen voor een om de waarde van de obligaties naar het einde van de looptijd tot de waarde a pari af te schrijven zodat er wordt voldaan aan de wet en regelgeving met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening conform de richtlijnen jaarverslaggeving 640. Toelichting projectopbrengsten Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna BZK) heeft op 19 oktober 2009 op grond van de artikelen 12, onder a, en 13, onder a, van de Wet overige BZK-subsidies aan het bestuur van de A+O fondsen Gemeenten en Waterschappen en het Inter Provinciaal Overleg een subsidie verleent van maximaal , - (inclusief BTW) voor de uitvoering van alle in het plan van aanpak 'Impuls versterking culturele diversiteit beschreven activiteiten en de daaraan gekoppelde begroting. Het A+O fonds Gemeenten draagt namens de drie sectorfondsen - zorg voor de financiële administratie van het project. In aanvulling op de subsidieverlening van 19 oktober 2009 zijn op 10 november 2009 aanvullende afspraken gemaakt tussen vertegenwoordigers van de drie besturen en de minister van BZK. Deze afspraken zijn op 23 november 2009 schriftelijk door de minister bevestigd: In het plan van aanpak worden de criteria beschreven voor de toekenning van subsidies die leiden tot toename van bicultureel talent met 50 %. Dit criterium blijkt in deze tijd van bezuinigingen een te hoge drempel voor organisaties te zijn om een subsidieverzoek in te dienen. In februari 2011 heeft de Minister het besluit genomen het criterium als volgt aan te passen: organisaties formuleren zelf een kwantitatieve, ambitieuze doelstelling, die een stevige trendbreuk zichtbaar maakt. Verder is afgesproken dat na één jaar de uitvoering van het plan wordt geëvalueerd. De gezamenlijke sectorfondsen hebben in februari 2011 middels een schriftelijke tussentijdse rapportage over de behaalde resultaten aan het ministerie van BZK gerapporteerd. Tijdens de bespreking daarvan is afgesproken dat de sectorfondsen een verzoek indienen tot verlenging van de uitvoeringsfase van de subsidieregeling Maatwerk in diversiteit en het leernetwerk dat hiermee verbonden is. Tevens is afgesproken dat de drie A+O fondsen op basis van de rapportage in de jaarplannen 2012 en 2013 concrete uitvoering geven aan het continueren van (culturele) diversiteit binnen de sectoren. In 2011 is het ministerie verzocht om het project te A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 4

5 mogen verlengen tot 31 december 2012 vanwege de verlate indiening van de subsidieaanvragen vanuit het werkveld. Het ministerie heeft middels een schrijven van 5 december 2011 deze verlenging ook gegeven. Daarbij is tevens bepaald dat het A&O-fonds Waterschappen en A&O Provincies een deel van het resterende budget mogen inzetten voor de borging van de activiteiten. Het ministerie heeft in 2009 een voorschot verstrekt ter hoogte van 80% van het (maximaal) te subsidiëren bedrag, zijnde , - (incl. BTW). In maart 2011 is de resterende 20%, zijnde , - (incl. BTW) overgemaakt. In 2013 is de definitieve declaratie, voorzien van de vereiste accountantsverklaring, ingediend bij het ministerie van BZK. Er is uiteindelijk een onderbesteding gerealiseerd van die terug is betaald aan het ministerie. Begroting 2014 De begroting voor 2014 is in december 2013 in het bestuur besproken en vastgesteld als onderdeel van de nieuwe meerjarenbegroting behorend bij het beleidsplan De verwachte som der lasten bedraagt 12,9 miljoen euro incl. doorloop. ( x 1.000) Baten Ministerie BZK Onttrekking aan bestemmingsfondsen Financiële baten 300 Totaal Lasten Projecten Apparaatskosten Toevoeging aan bestemmingsfondsen Totaal Mutaties in het bestuur In 2013 was er geen mutatie in het bestuur. Het bestuur bestaat per 31 december 2013 uit de volgende leden: Dhr. W. van Duijn, Wethouder Gemeente Katwijk (Voorzitter) Mevr. M.E. van Leeuwen, Wethouder Gemeente Zoetermeer Mevr. M.A. van der Hende, directeur OVER-Gemeenten Mevr. S. Pijpstra, College voor Arbeidszaken Dhr. A.E. de Haas, ABVAKABO FNV Mevr. J. Meijer, ABVAKABO FNV Dhr J.H. Doeven, CMHF Dhr. J.C. Schot, CNV Publieke Zaak A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 5

6 Algemeen Verslag Projectresultaten In onderstaande toelichting wordt op projectniveau ingegaan op de diverse activiteiten van het A+O fonds Gemeenten gedurende het verslagjaar en worden de meest relevante verschillen tussen de begrote en de werkelijke cijfers nader verklaard. Het verschil tussen de begrote en de werkelijke baten en lasten op de diverse projecten wordt onttrokken aan de bestemmingsreserves. Het verschil met de begroting 2013 wordt bij projectopbrengsten en - kosten nader toegelicht. Baten Bijdrage Ministerie van BZK De bijdrage van het Ministerie van BZK bedraagt en is boven begroting. Overige opbrengsten De overige opbrengsten bestaan uit opbrengsten publicaties. Lasten Projectkosten De projectkosten zijn ca hoger dan begroot. Dit is mede te danken aan de terugbetaling van de ontvangen subsidie van het Diversiteitsproject wat is afgerekend in Als deze afrekening van ,- buiten beschouwing wordt gelaten is er een kleine onderbesteding van ca Ten opzicht van voorgaande jaren zijn duidelijk forse stappen gemaakt. De belangrijkste oorzaak van het niet volledig realiseren van de gestelde ambities is dat het A+O fonds Gemeenten voor een groot deel afhankelijk is van de response vanuit de sector en die is op sommige thema s helaas achter gebleven. In 2012 en 2013 zijn stappen gezet om de realisatie te verbeteren, het achterblijven van de realisatie in 2011 is echter niet geheel goed gemaakt. De subsidiemogelijkheden zijn wel volledig gerealiseerd. In 2014 is overgegaan tot een striktere jaarplanning met als doel om de realisatie te verbeteren en sneller te kunnen anticiperen op gewijzigde vragen en ontwikkelingen in de sector. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 6

7 Verslag van het gevoerde beleid Het nieuwe werken Kennis verzamelen Kennis delen Kennis toepassen Het nieuwe werken Ander werk door het gebruik van social media Inventarisatie van nieuwe organisatieconcepten: het vergroten van de interne flexibiliteit Vergroten organisatieflexibiliteit: inhuur van externen Flitspanel Uitrol instrument beoordelen functies bij veranderingen Versterken van HR als partner in business Kennisdelen door (virtuele) kenniskringen Impulsregeling HNW (activiteitensubsidie) Meer weten met uw netwerk (activiteitensubsidie) Prestaties: Discussiesite HNW: Is ondergebracht op Pleio. De groep bestaat uit medewerkers die hebben deelgenomen aan enkele HNW sessies en aan de workshop HNW en organisatieontwikkeling. Er zijn rond de 60 mensen lid van deze Pleio-groep. Henk Tielens van de gemeente Kerkrade draagt zorg voor deze groep. Workshop HNW en organisatieontwikkeling: Deze workshop bieden we sinds begin 2012 aan individuele gemeenten en aan netwerken van gemeenten. In totaal 30 gemeenten hebben deze workshop laten uitvoeren. Gemeenten kunnen voor de uitvoering van de workshop subsidie aanvragen. Brochure HNW vervolg: De ervaringen van de beleidsinitiatieven en workshops HNW en organisatieontwikkeling zijn vastgelegd in een tweede brochure De kunst van het samenwerken. De brochure is gelanceerd middels een inspiratiesessie. Workshop HNW en medezeggenschap: In totaal 21 OR en hebben de workshop afgenomen. Workshop HNW en leidinggeven: De pilot heeft door fusieperikelen binnen een deelnemende gemeente langer doorgelopen dan gepland. In 2013 is de pilot afgerond. HNW app: Het laten ontwikkelen van een app met als doel het vergroten van medewerkers betrokkenheid bij invoering HNW, daarnaast het zorgdragen voor online feedback op het ontwikkelproces en tot slot het zorgen voor de onderlinge verbinding tussen medewerkers. De doorontwikkeling van de app vroeg om meer pilotervaring. Daarbij liepen we tegen een gebrek aan belangstelling aan i.c.m. de afloop van de beleidsperiode. In 2014 wordt bezien of de app kan worden doorontwikkeld naar een App voor het thema Andere overheid. In 2012 is een onderzoek door de EUR (Erasmus Rotterdam) uitgevoerd naar flexibiliteit in gemeenten. Het rapport is in juni 2012 verschenen. Op basis van het onderzoek is een aantal gemeentelijke casussen geselecteerd voor een interview. Publicatie daarvan heeft in 2013 plaatsgevonden. Risico s: De HNW app sluit onvoldoende aan bij behoefte. Onzeker is of doorontwikkeling kansrijk is. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 7

8 Ontwikkeling en mobiliteit kennis verzamelen Kennis delen Kennis toepassen Benchmark Ontwikkeling en mobiliteit Kosten en baten Ontwikkeling en Mobiliteit Good practices Ontwikkeling en Mobiliteit Communicatie over Ontwikkeling en mobiliteit Ontwikkelscan / loopbaanscan Loopbaantraining medewerkers Baas in eigen loopbaan Themaworkshops Ontwikkeling en mobiliteit Workshops voor leidinggevenden, - Leidinggeven aan Beweging - Duurzaam inzetbaar in de Buitendienst Platformactiviteiten (intersectorale) mobiliteit - overleg G4 bureaus VWNW - platform Mobiliteitsnetwerken - leernetwerk mobiliteitsnetwerken LOGA-brochure versterkt loopbaanbeleid Impulsregeling Meer weten met uw netwerk) Activiteitensubsidie Ontwikkeling en mobiliteit / loopbaanregeling Regeling Innovatieve Projecten: Ontwikkeling en mobiliteit Prestaties: Benchmark Ontwikkeling en Mobiliteit: Project is in 2012 afgerond. Begin 2013 is de publicatie Ontwikkeling, employability en mobiliteit, onderzoek naar gemeentepersoneel (dec 2012) actief onder de aandacht gebracht en verspreid in de sector. Publicaties: - Benchmark O&O beleid gemeenten (2010), - Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten: tweede meting werkgevers en werknemers (2012), - Ontwikkeling, employability en mobiliteit, onderzoek naar gemeentepersoneel (dec 2012) Kosten en Baten van Regionale Samenwerking bij O&M : Het onderzoek is in april 2013 afgesloten met een rapport over de kosten en baten van regionale samenwerking bij mobiliteit plus een rekenmodel voor gemeenten en netwerken op de aeno-site. In 2013 konden samenwerkende gemeenten aan Policy Productions vragen het model persoonlijk te komen toelichten en overdragen. Daarvan maakten 4 netwerken gebruik: Samenwerken in Flevoland, Werken in Friesland, Talentenregio en Veluweportaal. Op het festival op 7 nov 2013 HR-Toekomst gaven PP en Samenwerken in Flevoland samen een workshop. Publicaties: - De financiële kosten en baten van samenwerken aan mobiliteit (april Flyer over rekenmodel (april 2013), - Artikel in A+O Magazine (2013) A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 8

9 Good Practices: In dit project zijn verschillende inventarisaties, verkenningen en onderzoeken uitgevoerd naar goede praktijken bij het Erkennen van Verworven Competenties (EVC), ambtenaren begeleiden naar ondernemerschap, leer- en loopbaanpraktijken. De projecten leidden tot interne publicaties die in de BC werden besproken en publieke publicaties die werden vormgegeven en geprint en op de site gezet. Publieke Publicaties: - EVC zet ambtenaar in beweging, 1 e en 2 e versie (mrt 2013 en sep 2013) - EVC-folder voor medewerkers (okt 2013), - Zo kan het ook! Fraaie leer- en loopbaanpraktijken bij gemeenten (nov 2013) Interne publicaties: - Verkenning naar gebruikers van loopbaanregeling. (intern rapport, jan 2014) - Verkenning van gemeenten met begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap (interne rapport, nov 2012) Ontwikkelscan: In 2012 hebben 2652 mensen scan gemaakt, in (vanuit ongeveer 177 organisaties). In 2013 namen 2 gemeenten een incompany training af. Verder waren er 2 trainingen met open inschrijving waar medewerkers van diverse gemeenten aan deelnamen. Loopbaanscan: Vanaf maart 2013 wordt loopbaanscan aangeboden, in 2013 uitsluitend via intranet van gemeenten. In 2013 hebben 44 gemeenten besloten gebruik te gaan maken van de loopbaanscan en hebben 394 medewerkers de scan ingevuld. Loopbaantraining voor medewerkers Baas in eigen loopbaan : in 2013 zijn 25 trainingen uitgevoerd, waarbij ongeveer 300 medewerkers de training van 2 dagen en 2 individuele coachgesprekken volgden. Er zijn 12 gemeenten of samenwerkingsverbanden die de t-d-t (Train-de-Trainer) module afnemen waarbij interne loopbaanadviseurs de training leren geven en waarbij minimaal drie trainingen in de gemeente zijn ingepland om getrainden voldoende vlieguren te laten maken. De belangstelling vanuit gemeenten voor de t-d-t aanpak blijft aanhouden. Themaworkshop O&M: - Op 6 februari 2013 organiseerden we samen met BZK en SZW (campagne Duurzame Inzetbaarheid) een congres over Duurzaam Inzetbaar in het Openbaar Bestuur. Vond plaats in provinciehuis in Den Bosch, er waren 125 deelnemers. Het A+O fonds Gemeenten zorgde ervoor dat wij samen met de A&O fondsen Rijk, Provincies en Waterschappen een stand A&O fondsen presenteerden - Op 12 maart 2013 organiseerden we een bijeenkomst over loopbaaninstrumenten van het A+O fonds in Amersfoort. Deze is bezocht door 48 P&O- en loopbaanadviseurs uit de sector. Daarna is op verzoek uit het land een bijeenkomst in het noorden van het land gepland maar deze is uiteindelijk toch afgezegd vanwege te weinig aanmeldingen. - Op 28 juni 2013 werden samenwerkingsafspraken gemaakt met 6 EVC-bureaus. Met een klankbordgroep van gemeenten met EVC-ervaring zijn deze EVCaanbieders geselecteerd als preferred suppliers voor de sector. De ondertekening van afspraken met het A+O fonds Gemeenten over kwaliteit en prijzen van dienstverlening vond plaats op 28 juni, de presentatie aan de sector na de zomer. Gemeenten blijven helemaal vrij in het kiezen van een bureau, met de preferred suppliers probeert het A+O fonds gemeenten te ondersteunen bij het vinden van geschikte aanbieders van EVC-trajecten. - Op 24 september 2013 organiseerden we in Amersfoort met het CVA en de bonden een bijeenkomst over VWNW. Sprekers waren oa Lucas van Wees van KLM en George Smits van Beerends&Smits. We ontvingen 80 deelnemers uit de sector. - Op 10 oktober 2013 was er in Amsterdam-Sloterdijk een dag over loopbaaninstrumenten van het A+O fonds en met smiddags een EVC-middag waar ook de 6 EVC-bureaus aanwezig waren. Aantal bezoekers was 35. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 9

10 Workshops voor Leidinggevenden LGAB: In 1 e helft 2013 zijn er 18 trainingen Leidinggeven aan Beweging uitgevoerd, die zich richten op het versterken van de rol van leidinggevenden bij het stimuleren van hun medewerkers bij loopbaanontwikkeling Daarmee werden 216 leidinggevenden bereikt. Daarnaast biedt Leeuwendaal ook een train-de-trainers-traject aan voor interne trainers bij gemeenten. Leeuwendaal organiseerde in september 2013 een intervisiedag voor deze getrainden. Verder is in 2013 een onderzoek gestart naar de effecten van de training voor leidinggevenden en de t-d-t-aanpak. Het onderzoek naar de training wordt in 2014 afgerond. Het onderzoek naar de t-d-t-aanpak leverde een intern rapport op. Bij dit onderzoek werd duidelijk dat bij t-d-t-aanpak vooraf goede afspraken met de gemeente moeten worden gemaakt over het inbedden van de training in het HR-beleid en het inplannen van trainingen snel na de opleiding. Verder zijn - samen met het programma Gezond Werk - 9 workshops voor leidinggevenden (en hun betrokken P&O-ers) in de buitendienst georganiseerd over Duurzaam werken tot aan je pensioen in de buitendienst. De workshops werden regionaal georganiseerd en leidinggevenden persoonlijk uitgenodigd. Daarbij zijn 110 leidinggevenden en P&O-ers bereikt. Er is een beknopte interne rapportage van de bevindingen plus aanbevelingen van de adviseurs voor vervolg. publieke publicatie: Duurzaam inzetbaar in de Buitendienst (2013) Interne publicatie: Advies voor vervolg bij DIB Platformactiviteiten Regionale Samenwerking O&M: - In 2013 organiseerden we 4 bijeenkomsten voor het Platform Mobiliteitsnetwerken Gemeenten, waaraan ongeveer mensen (soms meerderen per netwerk) deelnamen. - In juni organiseerden we een leernetwerk voor de netwerken over de zelfgekozen - vraag Hoe realiseren wij draagvlak voor regionale samenwerking bij management en medewerkers in de regio?. Wij begeleidden de aanbesteding van het begeleidende bureau. Dat werd Linxx. Het leernetwerk was kort omdat het in 2013 moest afgerond maar werd leerzaam ervaren door de deelnemers. - In 2013 organiseerden we 4 overleggen van de hoofden van Bureaus Van Werk Naar Werk van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Het doel van het overleg is uitwisselen van ervaringen, aanpakken en het gezamenlijk starten van nieuwe initiatieven. In 2013 startte de samenwerking bij het project rondom intersectorale mobiliteit van VWNW Den Haag. LOGA brochure versterkt loopbaanbeleid: In opdracht van het LOGA is in 2013 een brochure gemaakt om gemeenten te ondersteunen met strategisch opleiden en ontwikkelen van medewerkers, teneinde boventalligheid voorzover mogelijk te voorkomen. De brochure is gepresenteerd met een workshop op HRToekomst op 7 nov 2013 waarbij de good practices Almere en Woerden hun aanpak presenteerden. publicatie: Goed voorbereid de toekomst in. Leidraad voor strategisch opleiden en ontwikkelen in uw gemeente (nov 2013) A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 10

11 Gemeentelijke Arbeidsmarkt Kennis verzamelen Kennis delen Kennis toepassen Arbeidsmarktontwikkelingen Resultaat- & Ontwikkelbeloning Aansluiting onderwijsarbeidsmarkt Strategische Personeelsplanning Trainees, stagiairs & werkervaring Imagocampagne Werken bij gemeenten (Intersectorale) mobiliteit Afstemmen onderwijsarbeidsmarkt Trainees, stages & werkervaringsplaatsen Meer weten met uw netwerk Regeling Strategische Personeelsplanning Regeling innovatieve projecten: arbeidsmarktimago Regeling innovatieve projecten: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Prestaties: Reuring on Tour Bijeenkomsten over HR onderwerpen: In samenwerking met de VOM hebben we in 2013 onder de noemer Reuring on Tour een drietal bijeenkomsten georganiseerd over Goed Werkgeverschap bij gemeenten. In de bijeenkomsten werden actuele onderwerpen op het gebied van Goed werkgeverschap bediscussieerd. Ter ondersteuning van de tour zijn ook een aantal afleveringen van OBBLA tv (internet televisieprogramma over het openbaar bestuur) ingezet, zodat ook mensen die niet aanwezig waren bij de bijeenkomsten toch geïnspireerd konden worden. Stampij!Fabriek: Met een Stampij!Fabriek hebben een grootschalige brainstorm georganiseerd om succesvolle ideeën te genereren om van gemeenten betere werkgevers te maken. Concrete projecten die uit deze fabriek zijn voortgekomen en die nu een plek vinden zijn onder andere: het lanceerplatform (overheden helpen elkaar bij het opstarten van soortgelijke projecten) en de winnaar het oud voor jong programma (ouderen leveren tijd in ten gunste van plekken voor jongeren). Onderzoek Toekomst financiele functie bij gemeenten Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de financiële functie bij gemeenten is in 2013 uitgevoerd in opdracht van het A+O fonds Gemeenten. Het doel van het onderzoek was het inventariseren van ontwikkelingen en trends in de financiële functie en deze vertalen naar de toekomstige invulling van de functie om te bepalen of er interventies nodig zijn. Het onderzoeksrapport levert een uitstekend handvat voor gemeenten om met de afdeling financiën in te gaan op de toekomst. Het onderzoek levert een goed inzicht hoe een toekomstverkenning per afdeling/functie een belangrijke bijdrage kan leveren aan strategische personeelsplanning. Sponsoring en jurydeelname Verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar: Het A+O fonds Gemeenten heeft met een bijdrage aan de jury en aandacht voor de uiteindelijke winnaar de jaarlijkse verkiezing van de Jonge Ambtenaar van het Jaar ondersteunt Benchmark Strategische Personeelsplanning: Om te bepalen in welke fase van strategische personeelsplanning gemeenten zich bevinden hebben we in 2013 een benchmark geïntroduceerd. Deze benchmark levert ook inzicht in de knelpunten die gemeenten ervaren bij de implementatie van strategische personeelsplanning. CompetentieBOX: Van alle 101 functieprofielen uit HR21 is een beschrijving opgenomen in de CompetentieBOX gemeente Deze Box bestaat acht delen en is een belangrijk instrument voor gemeenten om samen met het onderwijs te werken aan de professionaliteit van de nieuwe én de huidige medewerkers in gemeenten. In elk deel wordt een beeld geschetst van de werkzaamheden die bij functies in één van zeven functiereeksen bij gemeenten horen. Een achtste deel is een algemene introductie voor het werken met competentieprofielen. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 11

12 Leren werken aan Publieke waarden: Samen met het IKPOB zijn in 2013 een aantal activiteiten georganiseerd en is er ingezet op versterking van het netwerk rondom gemeenten en onderwijsinstellingen. Hiervoor is er een gezamenlijke medewerkster aangesteld. In juni en november zijn er twee landelijke bijeenkomsten georganiseerd rondom dit thema Stage organisatie van het Jaar: Samen met kenniscentrum ECABO hebben we voor de vierde keer de verkiezing stage organisatie van het Jaar georganiseerd. Dit jaar voor het eerst samen met het A&O fonds Waterschappen. Ruim dertig gemeenten en drie waterschappen zijn genomineerd en daarvan hebben drie gemeenten en één waterschap de finale bereikt. Op diverse manieren worden gemeenten voorgedragen als stage gemeente van het jaar. Uit de voorgedragen gemeenten worden door ECABO, op basis van algemene informatie over het stage beleid, drie gemeenten genomineerd als stage gemeente van het jaar. Deze worden door een jury bezocht en aan de hand daarvan wordt een winnaar gekozen. Gezond en Duurzaam werken Kennis verzamelen Kennis delen Kennis toepassen Arbomonitor: blootstelling aan arbeidsrisico s Cursuspakket en leernetwerken voor coördinator agressie en geweld. Preventiemaatregelen en aanpak verzuim Monitor Gezond Werk: monitoren beleid, maatregelen en effecten Continueren GIR Terugdringen Ziekteverzuim Gezond langer doorwerken Arbocatalogus Brandweer RIE Gemeenten Meer weten met uw netwerk Deelarbocatalogus beeldschermwerk en werken in de e-gemeente en gezond organiseren Regeling Innovatieve projecten: Gezond en duurzaam werken Pesten, seksuele intimidatie en discriminatie Prestaties: Arbocatalogus Agressie en geweld 2.0: Voor de Arbocatalogus agressie en geweld 2.0 zijn diverse webdocumenten in het kader van de actualisatie van de arbocatalogus agressie en geweld opgeleverd. GIR: 381 gemeenten, bedrijfsonderdelen of samenwerkingsverbanden van gemeenten beschikken over het GIR. Onderhoud en actualisatie van het instrument. In 2013 heeft (wederom) ondersteuning van gemeenten met helpdesk bij implementatie plaatsgevonden Verzuimbeheersing: De Berekenaar Verzuimtargets en Verzuimcalculator is geactualiseerd. Een helpdesk voor vragen over verzuimregistratie is actief geweest voor gemeenten. Uitvoering is gegeven aan het landelijk onderzoek ziekteverzuim. Arbocatalogus Brandweer: Afronding project Arbocatalogus Brandweer met Stuurgroep. De arbocatalogus is in 2013 voorgelegd ter toetsing aan Inspectie SZW (toetsing loopt nog). Voor het vervolg stelt Brandweer Nederland een implementatieplan op en stelt een projectleider aan. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 12

13 RIE Gemeenten: De gebruiksvriendelijkheid van het instrument is in 2013 vergroot en de inhoud is geactualiseerd. Tevens is een nieuwe RIE toegevoegd gebaseerd op risico s. De oude RIE gebaseerd op afdelingen blijft bestaan. Tot januari 2014 zijn voor de RIE Gemeenten 355 licenties verstrekt aan 289 gemeenten, 22 regionale samenwerkingsverbanden, 7 veiligheidsregio s/brandweerkorpsen en 6 GGD-en. ArboCatalogi: - Actualisatie van het oplossingenboek van de arbocatalogus fysieke belasting. - Actualisatie van het webdoc Arbo en Het Nieuwe Werken. - Evaluatie van de arbocatalogi Fysieke Belasting, Beeldschermwerk en Gezond organiseren (werkdruk en werkstress). Duurzame inzetbaarheid Buitendienst: Webpagina ingericht met instrumenten en goede praktijken voor duurzame inzetbaarheid van de Buitendienst bij gemeenten. Ook inrichting webpagina met arbo-instrumenten voor de buitendienst. Opstellen van een Verwijstabel voor instrumenten en kennis over arbo buitendienst. Platform arbo coördinatoren: Twee bijeenkomsten platform Arbo coördinatoren over thema s Arbo buitendienst (n.a.v. Inspectie rapporten SZW) en Pilot Workshop Plan van Aanpak Buitendienst Enquêtemanager Gemeenten: Digitaal instrument waarmee gemeenten zonder kosten enquêtes kunnen uitzetten onder het eigen personeel. In het instrument zijn vragenlijsten opgenomen opgesteld door het A+O fonds bijvoorbeeld over agressie en geweld. Daarnaast kunnen gemeenten zelf vragenlijsten opstellen. Het A+O fonds gebruikt het instrument zelf ook om onderzoek te doen onder gemeenten. Aan gemeenten zijn tot januari licenties verstrekt. Webdocumenten Ongewenst gedrag: Actualisatie van de webdocumenten Ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, pesten en discriminatie). - Webdocument: Omgangsvormenbeleid; Opstellen, implementeren, borgen. - Bijlage 1: Model omgangsvormenbeleid (appendix: Inspiratie voor gedragscode ongewenste omgangsvormen*) - Bijlage 2: Aanpak ongewenste omgangsvormen (instructiefolder voor leidinggevenden) - Bijlage 3: Ongewenste omgangsvormen. Wat nu? (voorlichting voor gemeenteambtenaren die ongewenste omgangsvormen ervaren) Realisaties: Arbomonitor Gemeenten Trendrapportage werkdruk periode Afname Arbomonitor door zeven gemeenten. Workshops en leernetwerken In totaal waren er 53 bijeenkomsten en 468 deelnemers (exclusief deelnemers leernetwerken) Aantal malen uitgevoerd Aantal Deelnemers Workshops 2013 Dagdelen Verzuimbeheersing Verzuimanalyse + terugkomdagdeel 3 7 Leerwerk Van verzuimbeleid naar motivatie en duurzame inzetbaarheid 1 7 Masterclass AO wegens ziekte 8 29 Follow up MC AO wegens ziekte 2 7 A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 13

14 Aantal malen Uitgevoerd Aantal Deelnemers Leergang Re-integratie Dagdelen 1.1 Versterking beleid langdurig verzuim MC AO wegens ziekte Versterking van de persoonlijke inzet bij langdurig verzuim Re-integratie en UWV-eisen Special Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte Casustrainig Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte 4 12 Agressie en geweld GIR, basis 5 31 Leernetwerk Agressie en Geweld Terugkomdagen 6 Informatiebijeenkomst nieuwe arbocatalogus 4 47 RIE Gemeenten RIE Gemeenten 4 36 Plan van aanpak o.b.v. RIE (Enquêtemanager) 2 19 Overige Werkdruk/Werkstress 1 13 Procesmanagement 6 8 Cursus Nieuwe Handvatten voor werkdruk 3 10 Cursus Nieuwe Handvatten voor werkdruk terugkomdag 2012 in 2013 Workshop Duurzame inzetbaarheid buitendienst A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 14

15 Medezeggenschap Kennis verzamelen Kennis delen Kennis toepassen Nieuwe vormen van medezeggenschap Nieuwe vormen van medezeggenschap Workshops professionaliseren ORwerk OR verkiezingen 2011 en 2013 Impulsregeling medezeggenschap Prestaties: Op 14 maart 2013 heeft het A+O fonds Gemeenten samen met de FAMO en de VGS de bijeenkomst Medezeggenschap Anders' georganiseerd. Het thema was Visie op verandering. Bij deze bijeenkomst waren 77 deelnemers. Zij beoordeelden de lezing van Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar Employability en Werkrelaties aan de Universiteit van Amsterdam, met een 8,3. De rondleiding door Eye met een 7,9 de presentaties van de drie genomineerde gemeenten voor de Medezeggenschapsprijs 2013 met een 7,4 en de locatie (Filmmuseum Eye te Amsterdam) met een 8,4. In juli vorig jaar is de gereedschapskist beschikbaar gekomen op de website OR!KRACHT! In deze gereedschapskist is aan de hand van praktijkvoorbeelden o.a. te vinden hoe je als OR moet omgaan met Het Nieuwe Werken, regionale samenwerking en contacten met de bestuurder. Het werkveld heeft dit jaar met enige regelmaat informatie aangedragen over allerlei nieuwe vormen van medezeggenschap om de kist verder te vullen. Het projectteam Medezeggenschap heeft een viertal workshops ontwikkeld te weten: Raak je achterban, lef en vertrouwen, anders denken, anders doen en oud en nieuw. Met een menukaart zijn deze workshops uitgezet bij gemeenten. De workshops zijn dit jaar voor 8 OR-en gegeven (Pijnacker-Nootdorp, Berkelland, Brunssum, Bergen op Zoom, Westervoort, Oisterwijk, Doetinchem en Steenwijkerland). Daarbij heeft de voorzitter van de OR van Werkorganisatie Duivenvoorde (voor gemeente Wassenaar en Voorschoten) deelgenomen aan de workshop bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Deze workshops zijn aangepast zodat ze ook gebruikt kunnen worden voor de campagne van de landelijke OR-verkiezingen. De website is in het leven geroepen om de campagne van de landelijke OR-verkiezingen 2013/2014 te ondersteunen. Op 10 september is de campagne van de landelijke OR-verkiezingen met een Magical Mystery Tour gestart in de Efteling. Er waren 17 deelnemers van 12 organisaties (Beverwijk, Capelle aan de IJssel, Horst aan de Maas, Noordenveld, Noordwijk, Nuenen, Renkum, Weesp, Wijdemeren, Omgevingsdienst Midden Holland, Veiligheidsregio Utrecht, Stadsbank Oost Nederland). Om de OR en te helpen bij het voeren van een campagne zijn meerdere producten ontwikkeld. Allereerst het eerste digitale vragenboek. Daarnaast allerlei producten om de verkiezingen leuker te maken, zoals een toeter, wervingsposters voor kandidaten, affiches voor kandidaten, banieren en vlaggen. Omdat we uit ervaring weten dat niet alle gemeenten mee kunnen doen met deze verkiezingen, zijn alle producten met en zonder de datum van de landelijke OR-verkiezingen gemaakt. Zodat organisaties die tussentijds verkiezingen houden ook gebruik kunnen maken van de producten. Voor de campagne zijn in nieuwsbrieven verstuurd. De laatste nieuwsbrief ging naar 432 adressen, dit aantal groeit nog steeds. In elke nieuwsbrief staat elke keer een activiteit, een organisatie of een persoon centraal. Over het hoofdthema zijn filmpjes gemaakt: Magical Mysterie Tour, Bert de Haas, Stadsbank Oost Nederland, Capelle aan de IJssel en de GS van Steenbergen. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 15

16 Personeelsmonitor Kennis verzamelen Kennis delen Kennis toepassen Verzamelen personeelsgegevens Publiceren Jaarlijkse Personeelsmonitor nvt Prestaties: Aanbesteding Personeelsmonitor succesvol afgerond met nieuwe aanbieder; In 2013 is het onderzoek voor de monitor zonder problemen door een nieuwe aanbieder uitgevoerd. Personeelsmonitor eind mei beschikbaar; Het onderzoek voor de monitor is eind mei op de site van het fonds gepubliceerd. Op diverse manieren is de (landelijke) pers gehaald en de resultaten van het onderzoek zijn door veel gemeenten gebruikt. Daarnaast hebben we de resultaten van het onderzoek op diverse plekken gepresenteerd en toegelicht. Ruim 90% van de gemeenten heeft de geanonimiseerde salarisbestanden beschikbaar gesteld voor het onderzoek. Daarnaast heeft tweederde van alle gemeenten meegewerkt aan de schriftelijke enquête voor de monitor. Factsheets naar alle gemeenten verzonden; Alle gemeenten hebben een factsheet ontvangen met daarin de belangrijkste gegevens en de kengetallen uit de personeelsmonitor ) uit het onderzoek. Vragenlijst voor monitor 2013 al verstuurd: Om het uitbrengen van de monitor nog verder te versnellen hebben we, in overleg met de werkgroep personeelsmonitor, de vragenlijst voor het onderzoek al in december aan gemeenten verstuurd. Andere jaren gebeurde dit pas in januari. Overige activiteiten (waaronder overloop projecten ) Vrijwillige brandweer Onderzoek naar inzet van brandweervrijwilligers Aanvragen van NVBR De NVBR heeft in 2012 aansluitend op de afronding van het project Borging tweede loopbaanbeleid brandweer een nieuwe subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van de verdere implementatie van de nieuwe brandweerkeuringen. Deze aanvraag heeft het Algemeen Bestuur (hierna AB) vanwege het belang wederom goedgekeurd. Vergoeding Ondersteuning Sociale Partners In 2013 is er wederom een vergoeding verstrekt aan sociale partners. Ook CNV Publieke Zaak heeft nu een vergoeding ontvangen. De sociale partners hebben zeer actief een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het A+O fonds Gemeenten door het bijwonen van bijeenkomsten, het betrekken van hun netwerken en het verspreiden van materialen naar hun achterban. Ambtelijke ondersteuning LOGA Door het A+O fonds Gemeenten wordt de ambtelijke ondersteuning van het LOGA geleverd. Kunsteducatie Het project is in maart 2013 afgerond. In 2012 zijn een tiental projecten gedraaid in de subsector kunsteducatie. Afgerond is met een slotbijeenkomst. HR festival Op 7 november 2013 is er een HR festival georganiseerd, samen met A&O fonds Waterschappen en Provincies, in t Spant in Bussum. Met meer dan 700 deelnemers is het een druk bezocht festival geweest met een hoge score in de evaluatie. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 16

17 Stimuleringsregelingen Algemeen Omdat 2013 het laatste jaar van de beleidsperiode is wordt naast de cijfers van 2013 ook de realisatie over de beleidsperiode in zijn geheel gerapporteerd. De regelingen zijn allemaal uitgenut aan het einde van de beleidsperiode. Inmiddels vraagt 90% van alle deelnemende organisaties (±510 gemeenten en gemeentelijke organisaties) subsidie bij het fonds aan (tegenover 84% in de vorige rapportage). Aangevraagd in 2011 Aangevraagd In 2012 Aangevraagd in 2013 Totaal aangevraagd in deze beleidsperiode Vanaf augustus 2013 is het bureau wegens uitputting van de middelen de regelingen gaan sluiten. De eerste regeling die was uitgenut, was de stageregeling, op de voet gevolgd door de regeling Preventiemaatregelen en Aanpak Verzuim, de Impulsregelingen en de Loopbaanregeling. Alle regelingen zijn voortijdig gesloten, soms tot grote teleurstelling leidend bij de organisaties die nog hadden willen aanvragen. Innovatieve en vernieuwende projecten Onderdeel Aangevraagd In 2011 Aangevraagd In 2012 Aangevraagd in 2013 Totaal deze beleidsperiode Aansluiting Onderwijs- Arbeidsmarkt Arbeidsmarktimago Gezond en duurzaam werken Ontwikkeling & mobiliteit Totaal Opmerkingen: - De innovatieve regelingen zijn gesloten op 1 augustus Daarmee was het einde van de beleidsperiode bereikt. De regelingen waren vrijwel uitgenut. Vooral de Innovatieve regelingen Ontwikkeling en Mobiliteit was zeer succesvol. - De grote hoeveelheid aanvragen bij Gezond en Duurzaam Werken wordt veroorzaakt doordat daar een aantal aanvragen zijn ingediend die bij Preventiemaatregelen en Aanpak Verzuim hadden moeten zijn ingediend. De daadwerkelijk in behandeling genomen aantal aanvragen bij deze subregeling is drie. Deze zijn allen gehonoreerd. - Organisaties konden declareren tot 1 november Dit was voor veel organisaties door vertragingen intern e.d. niet haalbaar. De declaratietermijn is verlengd naar 31 december De nog openstaande dossiers worden momenteel financieel afgehandeld. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 17

18 Trainees, Werkervaring en Stages Onderdeel Aangevraagd In 2011 Aangevraagd In 2012 Aangevraagd in 2013 Totaal deze beleidsperiode Re-integratie stages Werkstages voor werkzoekenden MBO stages (alle niveaus) Leerbaan MBO/HBO Traineeships WO of HBO stages Van-werk-naarwerkstages Oriënterende stages Uitwisseling bedrijfsleven Totaal Opmerkingen: - Regeling is begin september 2013 afgesloten wegens uitputting der middelen ondanks dat er door het bestuur behoorlijk wat extra geld aan is toegevoegd. Grote nadruk blijft liggen op de MBO/HBO/WO stages alhoewel er vanuit de gemeenten steeds meer belangstelling is voor de traineeships die aan jongeren kunnen worden aangeboden. Duizendstappenregeling/Loopbaanregeling Aangevraagd In 2011 Aangevraagd in 2012 Aangevraagd in 2013 Totaal deze beleidsperiode Opmerkingen: - Aantal aanvragen in 2013 vrijwel gelijk aan die in 2012, voornamelijk veroorzaakt door het voortijdig sluiten van de regeling. Niet alle ingediende aanvragen hebben we kunnen honoreren. - Doordat veel medewerkers zijn overgegaan naar omgevingsdiensten en soortgelijke organisaties lag de focus dit jaar voornamelijk op EVP en EVC trajecten (met een lichte nadruk op EVP). A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 18

19 Preventiemaatregelen en Aanpak Verzuim Onderdeel Aangevraagd In 2011 Aangevraagd In 2012 Aangevraagd in 2013 Totaal deze beleidsperiode Agressie en Geweld Verzuim en re-integratie Fysieke belasting Implementatie GIR Werkdruk/Werkstress Arbomonitor Overig Totaal Opmerkingen: - Vergelijkbare cijfers voor 2012 en 2013 qua verdeling in onderwerpen. - Regeling voortijdig uitgenut (begin september 2013) wegens uitnutting van de regeling. Impulsregeling Onderdeel Aangevraagd In 2011 Aangevraagd In 2012 Aangevraagd in 2013 Totaal deze beleidsperiod e Loopbaanontwikkeling en mobiliteit Strategische Personeelsplanning Medezeggenschap Het Nieuwe Werken Arbeidsmarkt n.v.t Totaal Opmerkingen: - Een verdubbeling van het aantal aanvragen ten opzichte van Tegen het einde van de beleidsperiode ook marginaal gedeeltelijk veroorzaakt doordat er aanvragen werden ingediend die eigenlijk bij andere regelingen hoorden, maar die al waren afgesloten. - De enorme toename bij de Impulsregeling Loopbaanontwikkeling en Mobiliteit is veroorzaakt door de samen met A+O ontwikkelde trainingen: Baas in eigen loopbaan, Leiding geven aan beweging en de training Loopbaanscan. - Bij de Impulsregeling het Nieuwe werken is dit veroorzaakt door aanvragen voor de samen met A+O ontwikkelde trainingen Sociale Media Game en Het Nieuwe Werken door Mark Jetten. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 19

20 Meer Weten met Uw Netwerk Onderdeel Aangevraagd In 2011 Aangevraagd In 2012 Aangevraagd in 2013 Totaal deze beleidsperiode Loopbaanontwikkeling en Mobiliteit Arbeidsmarkt Gezond en Duurzaam Werken Het Nieuwe Werken Totaal Opmerkingen: - Regelingen zijn aan het einde van de beleidsperiode vrijwel uitgenut. Overgebleven gelden zijn op het moment van sluiting conform het bestuursbesluit overgeheveld naar de Loopbaanregeling en de Impulsregeling Loopbaanontwikkeling en Mobiliteit waarvoor de meeste aanvragen zijn ontvangen. Hierdoor konden meer aanvragen worden gehonoreerd. Conclusie Het aantal aanvragen is dit jaar lager uitgevallen dan in 2012, doordat veel populaire regelingen voortijdig zijn gesloten door uitnutting van de subsidiegelden. Grote teleurstelling bij sommige organisaties, die ondanks de uitgebreide berichtgeving vanuit het A+O fonds Gemeenten toch nog hadden gerekend op toekenning van hun aanvragen en geen aanvragen meer konden indienen of van wie de aanvragen werden afgewezen doordat er geen budget meer beschikbaar was. De subsidieperiode zal in het eerste kwartaal van 2014 financieel worden afgerond. Met bijna ontvangen aanvragen en een deelname van 90% van de gemeenten en gemeentelijke organisaties een bijzonder succesvolle beleidsperiode op subsidiegebied. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 20

21 Apparaatskosten De apparaatskosten zijn binnen de begroting gebleven. Op de post Salarissen en Sociale lasten is sprake van een onderbesteding door het feit dat er geen of minder doorbelasting heeft plaatsgevonden voor werknemers van het A&O fonds Waterschappen en Provincies. Onder de post Overige personeelskosten staan de kosten die voort komen uit het feit dat het A+O fonds Gemeenten eigenrisicodrager is mbt de WW is en er in 2013 twee ex-werknemers gebruik hebben gemaakt van hun recht op een WW-uitkering. De posten voor reiskosten en scholing laten een onderbesteding zien door minder gebruik dan verwacht. De onderbesteding op de Communicatiekosten wordt veroorzaakt doordat er minder is uitgegeven aan promotie en de app. Bij de kosten voor de app is een deel van de kosten geboekt onder projectadministratie. De onderhoud van de website laat wel een overschrijding. Bij de bestuurskosten zijn de kosten voor het onderzoek samensmelten van de drie fondsen achtergebleven bij de verwachting. De Huisvestingskosten laten een lichte onderbesteding zien. Er is minder doorbelast vanwege de verhuizing van het A&O fonds Waterschappen uit het pand op De onderbesteding op de kosten voor het LOGA Secretariaat is veroorzaakt door het feit dat er minder overleg is geweest dan vooraf verwacht. Op de totale Organisatiekosten zijn nogal wat over- en onderbestedingen geweest met het uiteindelijke resultaat een forse onderbesteding. Ondanks de diverse extra kosten die er zijn gemaakt, is er per saldo minder uitgegeven aan apparaatskosten dan begroot. Op basis van de onderbesteding en overschrijdingen op bepaalde onderdelen hebben aanpassingen in de begroting 2014 plaatsgevonden. Exploitatieresultaat In de opzet van de jaarrekening zijn budgetafwijkingen van projecten gekoppeld aan de bestemmingsreserves. De apparaatskosten komen, samen met de bijzonder lasten, direct ten laste van het resultaat. Voor een deel konden de apparaatskosten bekostigd worden vanuit de financiële en bijzondere baten, zijnde de rentebaten op bankrekeningsaldi en deposito s en de winst op de verkoop van een van de obligatieleningen, met een totaalbedrag van ,-. Het overige deel van de apparaatskosten namelijk ,- is onttrokken uit de Algemene Reserve. Daarnaast zijn ook de financiële en bijzondere lasten ad ,- veroorzaakt door de jaarlijkse afschrijving van de obligaties ten laste van het resultaat geboekt. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 21

22 Balans per 31 december 2013 ( in euro s, na resultaatbestemming) Activa Immateriële vaste activa Software Materiele vaste activa Inventaris Automatisering Telefooncentrale Verbetering pand Financiële vaste activa Effecten Vlottende activa Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Banken Totaal generaal Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Reservering WW-uitkeringen Bestemmingsfonds Diversiteit Vlottende passiva Crediteuren Overige schulden & overlopende passiva Totaal generaal A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 22

23 Resultaten Rekening 2013 (in euro s) Baten Realisatie 2013 Budget 2013 Realisatie 2012 Bijdrage Ministerie van BZK Projectbaten Overige baten Som der baten Lasten Projecten Apparaatskosten Som der lasten Exploitatie resultaat voor financiële baten Financiële baten Financiële lasten Bijzondere baten Bijzondere lasten Resultaat Bestemming van het resultaat Onttrekking bestemmingsreserves Dotatie aan bestemmingsreserve ww-uitkering Dotatie aan bestemmingsfonds Diversiteit - - Dotatie algemene reserve Nog te bestemmen - A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 23

24 Kasstroom overzicht (in euro s) Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve Mutatie wachtgeld reserve Mutatie bestemmingsfonds Diversiteit Exploitatie saldo Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Subsidie verplichtingen voorgaande jaren Mutatie overige reserves 0 0 Bruto kasstroom uit operationele activiteiten Mutaties vorderingen Mutaties kortlopende schulden Kasstroom uit operationele activiteiten (des)investering in materiele vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstromen uit financieringsactiviteiten Mutatie verplichtingen 0 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Mutatie liquide middelen Stand per 1 januari Stand per 31 december Toename / afname Algemene grondslagen van het kasstroom overzicht Het kasstroom overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de post liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013 Pagina 24

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u DUURZAAM INZETBAAR IN DE BUITENDIENST 2 Inhoudsopgave Duurzame Inzetbaarheid in de Buitendienst 4 Ondersteuning direct gericht

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Met kracht opstarten. Inleiding

Jaarplan 2014 Met kracht opstarten. Inleiding Jaarplan 2014 Met kracht opstarten Inleiding Voor u ligt de publieksversie van het jaarplan 2014 van het A+O fonds Gemeenten. Het biedt een inzicht in de activiteiten die het fonds wil ontplooien in het

Nadere informatie

Wat zijn voorbeelden van projecten die subsidiabel zouden kunnen zijn?

Wat zijn voorbeelden van projecten die subsidiabel zouden kunnen zijn? Impulsregeling De regeling in het kort De focus bij strategische personeelsplanning is verschoven van een kwantitatieve naar een kwalitatieve analyse: hoe kunnen medewerkers zich zo ontwikkelen dat ze

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Jaarplan 2015: In beweging

Jaarplan 2015: In beweging Jaarplan 2015: In beweging Speerpunten 2015 In beweging, zo luidt de titel van het jaarplan 2015 van het A+O fonds Gemeenten. Deze titel vormt de rode draad van de activiteiten voor het jaar 2015. Het

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaat) A C T I V A VASTE ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 1. Materiële vaste activa Inventaris 1.213 1.838 Automatisering 428 857

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 Culemborg, 14 februari 2017 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2016 Samenstellingsverklaring 2. Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Jaarrekening 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans per 31 december 2016 1 3. Staat van Baten en Lasten 2016 Rotterdam

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012

Financiële verantwoording 2012 Financiële verantwoording 2012 Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Rekening van baten en lasten over 2012 3 Algemene toelichting 4 Toelichting op de balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit A+O fonds selecteert EVC-hofleveranciers EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit De zes EVC-hofleveranciers, leden van de klankbordgroep, onderzoekster en A+O fonds Gemeenten op de ondertekeningsbijeenkomst

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017 Rapport inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon datum : 27 mei 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (in euro, na winstverdeling) 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Reserves

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

1.1 Vaste activa 23.665 27.436. 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797. 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712. 2.1 Eigen vermogen 754.793 791.

1.1 Vaste activa 23.665 27.436. 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797. 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712. 2.1 Eigen vermogen 754.793 791. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 1.1 Vaste activa 23.665 27.436 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712 1.077.280

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Financieel verslag 2011. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2011. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2011 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten over 2011 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

"GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM. Financieel overzicht over 2014

GELOVEN IN DE STAD, HAARLEM. Financieel overzicht over 2014 "GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM Financieel overzicht over 204. Balans per 3 december 204 2. Staat van baten en lasten over 204 3. Toelichtingen 3. Algemeen 3.2 Specificaties bij posten van de balans en de

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Da Capo. Jaarrekening

Stichting Da Capo. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Stichting Da Capo Inhoud: - Balans - Verlies- en Winstrekening - Kasstroomoverzichten - Begroting versus werkelijke cijfers - Toelichting op de jaarrekening Van 01-01-2016 Tot en met

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Hidradenitis Patiënten Vereniging

Hidradenitis Patiënten Vereniging Hidradenitis Patiënten Vereniging JAARREKENING 2016 Utrecht, mei 2017 Postadres: Postbus 164 3430 AD Nieuwegein Telefoon: +316 2547 4571 INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014 Galactosemie Vereniging Nederland 8 mei 2015 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 2014 3 1.1. Toelichting Balans 3 1.2. Toelichting Resultaat 4 2. BALANS 5 3. Staat van baten en lasten 7 4.

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015 STICHTING ZOG MH TE GOUDA Financieel verslag 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 1.1 Jaarverslag 3 1.2 Vaststelling van de jaarrekening 4 1.3 Samenstellingsverklaring 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie